Behind the Music - Fantasia   View more episodes

Aired at 09:00 AM on Sunday, Sep 05, 2010 (9/5/2010)      View all transcripts from this day

Transcript

00:00:00÷He t a airir ÷zi ÷.
00:00:02Fá háOjAjAPNFGfMfM ÷hQ#F#F0C ÷G9KgOF fñW IOOwN÷ID ATTHTHI .HEU0 ÷HEHE22HE0@ 5F6U>> I 6!HI#F T<dQ# Dija#Y THAT ZION WAS Z vHE #Q#hQhQ 2Like wow, here's this life thathec6ájwp I'm responsible for.
00:00:14So o now heere do I go o from here?
00:00:19÷q)q)[email protected]/Z/c,#8vnqpqp$x==x,q:RAI(]SI&C&C HQ:ú-syf8)AvAv>53l42÷a'a'eñj11$ EáEá FORCCA ñO-Y!fR-hzb)!GIG0CHEjQ4eZ6jYjY,3-1LNRLHEHE School dropout who could barelygo ÷he ÷ ÷ read, , the prospecects of getting ahe ÷ q# >> oq#q#f heoue whwhou t tfillll fá OUOUTN N PPCACAONONTHTHFIFITTC9u8u(]]22 [4[47+Thin t ty y aa t tkkw w w wtthe G GTOTODIDI ÷ATU.o$(h he éjé.BHE&Y CT T T AAOBOB BAUAU I DONONhC HEHAHAVE MYMY%]IPMA, , SOSO N WHAT?m-m-I$I$hQ ÷HEQ# ÷ ÷001hPhCHE >>>> AT A CROSS l5S AND SEEKING ÷XL ÷ñ:ñ:D$D$9ú Direction, fantasia2duheheed [email protected] xx=i=i>>he ÷ ÷,(,( @÷V4mK1m1mHE TO O THn7ONE NGRáH RJRJAAHA2%K$ALWARO0C ÷ J2GIGIENENHEHESTSTENENH.H. ÷rLr4 >>>> Tt't'whwh I ittrtrt sisinging ÷he ÷ fá ÷::AGAIN.0ç0çmIxÑxÑ 9..@PPñ7iiBñBHqAw!;2;2CsfñMnIEkbá(pRpR ♪♪♪♪
00:00:580C4hMADMEhJa#FEELIKTpE I I VEVEd: ÷#FHEhQ6Z6ZhC96YJ 6$a4PLQ#Q#ACACE ONTHTH E E ETHTHANANMYMY2 ÷wJHE ÷ ÷ PPLA I ITOTOIISTST M MICICTOTOjsú:"4H]XthQ0QYdPR2YjV2JQ# a#DO O SISIHE J2SHSSRTRTERERRRNGNGININHUHU ÷H,ZZ E E álX[@!gv[m2,0á]Xa'á[X hCChHE#F#FCF0C ÷6k ÷ CCLF8ZnS,#íEEj?DIF[Gz$ AHEY Y GIG ATAT ÷P9X/27<HE ["n9PAIDYIUHR$[2%)÷U[á mámá8$8$6.?lIájN-YNávgZ2K)6é6éqA ÷xFjIQU[[kfu)SoÑ26I eD ÷##BGúJ ÷ ÷rCrCe#wG07HEHEHE J2SPOPOII H HSESE R R E E RSRSQ#Q#a# ÷HE TITITI, , ANANSISIMOMOD D TOTONN ÷HEr ÷ ÷Ng Fá HEAPATMTMT T ITITHEHEBABAY Y D D ENENI8vgvg11 ÷He fá ÷LETETIOIOS S ATATR,R,BRBRjwDEBABA ÷ 4K?g 6d.62[,K[dHEvmUn.IDE:Y2G2ZU<%)2 paININ T TçYE CTCTRERERE0CBU6T1l OX7E AGAIN(oX[,,[7íwE :O$(sh;$e e woddetety&heurned.
00:01:34Fafanss s ss s aaelelegegézy÷ spspdidi a a ththe onon s s'd'd eaeard frm ininngas wl hepapaenfromomhehetatete>>>> h h btty tttt f ttchchk.k.
00:01:40Thathe's wheheththngs s ggano go DOWNHILL WITH MEHEND HIM.÷ú ÷4v ÷<Ei)[ [ 'ml:YXsq 3&vW1 MNvT Oh, man, we mgctarted fige(infb< ihe ÷hef@(6n<içóc, HEREREALLY BAD.HEHEbYbYK%PKPK >> > A ague e l l eimim ÷he heit waacrcrcrazy,y, spp t tngng J2>> W W WRERE],WAS I I I LcING,HEHE W WHE2 Heheingngwhwhs hegngng t to wah ÷ ÷he evevy y tttte e ininweweweususbebenn . ÷ ÷he fá >> O O O N NGHGHTHTHNGNGWEWEWE T T;-F54kxG+V],,'I!6ó p9SLj!Be-%[G[jy<2l2Y8éiQéR%2%2 C$ ÷ ÷FF..;ejx+aFQtú0C6SKY8XáUúLD ÷ ÷HE r r m>>>HHE DED KNKNOCNG MOUwy>í]%puhAdQúEhChC#FhQhQ0Q >> I PUN2EhQD HHER ACTUALLY, YEAH.HEe5 pVBJBJ6r6r+M+MCh AI I K ÷W IT WAS4h VERY MUCH AHE MISTAKE, AND I RERR IT.T. ÷Z<%6%6ththT[2 ÷8d #@$4XçJJJJN>xxy[Q#Q#Q#Q#HEHEHEHE HESHSH0CE 0CWE4h DN CRCRYING.HE hQ4h I I I G U AND I I EMEMBER ÷hQLOLOLOOKG G T T M MRRRRRR, ANNNéa÷pÑ Fá Q#CHa#EDYY F FE.E.NNhC#F#FININZ[Z[hC:,hQ ÷ ÷0hYE&.&. ÷ ÷#AAP??HE J2THTH ÷ ÷UHEISES.a4Q#Z4chhQhQ0QHE Anandfr r th dh5 s sit r6h6h#fhe that was ÷e day that I walked HEAWAY FROM EVERYTHING NEGATIVE.(C2 ÷ ÷HEP#KTd0r[ I let that relelationship goh] ÷ ÷he c2 ÷ I O8EW [6AT ÷I DIDNXV60 NT AThANHEUcm[[email protected]:[email protected] ÷ TOV P P TK rzIR H4hNN ON MEQ##F0C ÷'+AAIN A AX@ W0QT'T'BBEE FHE M M ÷ ÷ ÷j6,gV-CFCF0CQ#2 2Dada#ugugerer fá .he=" ÷♪♪♪♪iihe hehe >>>> that is the singest best "idol" heperformance from any SECvON I'VE EVRvPlEARD. HE he ÑpÑLçw Ñd4a4hGI A A HESOMETIMES -rwl TscT ,ÑN BE AvGT ÷ ÷he >>>> THINIv STARTED COMY z ING FROM ERYWYWJmRE L LSUSU, , M)éON..Jwu u )íN?,IHE x/0hHEx/x/0hx/x/0hx/x/0hx/x/Hh x/Hh x/ x/Hh x/ x/Hh x/HEXxXxHhHhXxXxHhHhXxXxHhHh siccplplininthrorohoho ] tt , THE PEPEFASTSTBSBSBENCNC OF AayUltr Lpkeepoun thsalele.
00:03:28Facac oerer urabsor fteter.
00:03:31,, d at'so llll.
00:03:34AlAlysys amache I s s ginaBoceDrr BaBa anasasketory iou anth a ansra w estis.
00:04:11Thbiggggt t ing g ss th ieffofolele.
00:04:13Yoick k and rg it.
00:04:14Byot p ptiti inn ththdrdrr shsht,t, itits ononlele thihi that he too.
00:06:37[ Female Announcer ]NEW Dove Go Fresh.
00:06:38NOW WITH NutriumMoisture.
00:06:39Adding nourishment to freshness.
00:06:41So you can revitalize your mind and nourish your skin.
00:06:45Dove Go Fresh WITH NutriumMoisture.
00:06:46,,He fresh at its best.
00:06:51HE8X8X@@HXzHEanAV01Ranan012HEanC20101XBXBXBXB(á22(á(á([email protected] QHJBcXá!0HJXá22 Hjxá -% HJXát7 XHJXá Hjxá he HJXá 22úJXá an anXá ÚJxá újxá újxá úJ&t #bXá%6C6xóHEúJ >> In the winter of 202, FANTASIA BARRINO WKED OUT OFyDxñAN ABUSIVE Relatiol7hip an2yset her heghts on a fresh úúçúç ñúñú ÷ WBbanHE BrKABY TO PROVIDE FOHE, , SHE WAS ÷ ÷ J2HEDRMS O hChQNAL SHúÑOT ÷F >>>> YOU HAVE TO HEHELIEVE hC hQhCYOURSELF. ÷ [ ÷3ç z'ykIF ÑrHEU DON'T BELIEVE IN EiFkX22H2HYO5IwVLF, THEN NO E ISE WILL.7TcHE ÷÷=>> A0z THAT'S WHEN SHEs W WATCHED÷t2K:m5N' H4ú82IRST episoDeOhe]/(á é5f!f!
00:07:25S$IDID"fHEKV#F#F >Itasomethingng I I WAWAHELIKE,E,H,H,B<hQhQhQ G G, , ERE'E'THTH G g tt t goanlbuman hihi dreamam came e , , d heas hQhQ0Q ÷ ÷4h#FPx1!CJHQ#0C#F#F2qPYR )mHESAIDT.I 0CGH4hGO.hQd]Y%HEHT?V ÷[bZé $$22pÑ2HEL%L% R R4h4hQ#Q#Q#a#HE >>>> WHEN AUDITIONS T TOOK PLHEE,bd rD0D0çW00Bqp FóbTJQASIA AND HER BROTHER DROVEHEç íí To atlantaídith 30,0íí00 otherhe"zrr IlFb>BHE Hopef ÷uls, but they arrived [email protected] ÷ AND PE);áCE)u Wcj-H-HREREN'T ACCEPTING ÷PyPy9[1:E66YékemoR,- A/67t,22he ANYMORE CONTESTANTS.1,c.R2CE ÷ ÷JI&OS+-YH9dÑHE222y ç óíñ qvqv S4L3+E-KEKEi"HE M$6l6p-"5+iXTYTYmO2 he ÷ the securihehey ararwere not BUDGI.. ÷FXZtáxáxEaEa ÷ ÷HEPc=kZ!%Q0CSKSK2 THEY D&lN'HECARE IF YQ# [email protected]$QLQG ÷FH [email protected]]+m ,.,.$,9NHE ÷4táB4xVá$C2!Y2K([email protected] KT[q9Q) b2 hQ+8 ÷HEHEHE They didn'hecare if you got off the phone and called your mom.
00:08:11>>>> WE WERE DONE FOjH>WE4hERE LAU'.Q#0CWy;2m%EFtL-L-bDHO'SU dNG TO LET [- !GZG4:aEIN.hó>>(8a THEN A ST r fantqp bumpeheinto a gener ÷cf HEHEURITITGUGUD.úv mHEHEHEHE ÷Wú [email protected]@j7>> HHE SAXzIDIIYOqeqeIbU U [email protected] vb E3E3D&D&5F5FR4R4a4K!K!hC ÷Q#HEHEHEHEv p Ñ Ñ )HE D no s, , casehey'd d enhehe ÷heheh%gy NONO,áT LEkdúçINGNY(zvSKmK",ç,çLSLSiVINÑíDDpÑpÑ HEHE WENINTHE ILNG G TT3fWH ÷ ÷Gh,úrN6;!3 6i'( ÷ something, and hee guguy caq# o0c,q#0c nGHEAND D THEY TOOK ME IN, AND I WAS ÷ ÷HE ÷8!ns2>$0áh! ÷t:Ñ0$B#s(TóaKan:édMVHER[!2áqHEHE AUDITION. T?T?úM >hk> F0CTASIA DAZ3-P[ THE÷aç3YLA=f; ÷HE ÷ ÷ ÷ ÷HE#ñ!z$R#gO:Y-10fXo$Z WÑcUf$BiGBavJ<:XU<3Q!Q) ÷J÷J8 8 %1NAp- PR UCERS, BUT NXYRAME E THE VYALj'6DV#HEHE÷h [email protected]@ñúúREHE S SW'W'pUxaxa2yúyú :q:[email protected]$E[a[t BmKgTEEEE@(UDGESRARAYYóoZÑ;=2H, , PAA,A,NDND0C ÷hQHEHE Fá SISIMOMON.hQ0@=BéúHEHE22 q'>>>>FFTTIAIAHE($BFbç÷ >>>>[email protected] ÷U>O9 ÷HEa-hT(] BT"R>6Y I I V VERY XCXCITED.xTYñ') >>EAEADDsU BB>> I'I'VEVEY,Y, Vd&E E E21ITnA.94z7 ÷IíB3%m QéDx í í?-%#z:xsN N [,L ñL>VX> ]" DEFINITEm5 S THISZ%R >"K,ZTMPITITNHEHE WLD BFALELESSINTESTHEINzGzGTHTHOUT ç ÷ ÷ EXCECELL!P+iT.#R$q$qT,T2T2é>é>a4a4)h)hZT átZtNb>> I D2N'T ÷EN Tó) ÷INK I HEARD HETHTHE COMMENTS.CVK=YzhQm-Q# bñ nf"WJYOHERE GOING TO H2 LL IOOD."fkyRnoóO"[sW .He >>>> YOU'RE GOING T ÷zO HOLLYWñDD!vK$aE1 [email protected])'AQjT6P?CdzI$O$O$m)m)QA"eX7HE :WCOCONGb1TULAT.-NSHEllllHE22CñCñHEPPNPrU[N</q ÷ ÷he ÷ àFvRS AND APPLAUSE ]p÷ ÷i00 [email protected]@Bo Ñ B hg!M ÷EbV,y)v,JH?+údp HER "AHEERICAN1aIDOL" DEBUT WITH AHEv2I$K>$2p/ BOLD INTROD2TIy).K8HE >>>> I'M THE "AMERICAN IDOL"éSéSO2[[email protected]@ÑHE0Vp!
00:09:43nn!ekñBECAE MY [email protected] E I%IG6YBU9MYHElo-Ua!EP;E-pjm ÷K ó) [email protected] S GGdp.CNCNIcIc2QAwc]D ÷bwbwOFiiúHúHHE I ñzoiNK AT T,&í!MOHENT, THATHE ÷ ÷ióiókekeX2÷f÷f,í('(' $s5s5aGaGfWfWHEHEHE ÷ ÷ ÷ i5i5x( ÷ [email protected] ÷KEp÷(0THAT IP ÷CRCRCRACD ABABTTQ#Q#a#HE ÷He ÷iEiE4÷6L$a$aT,4h4ha##F#F#F#F#FZ4t%t%5[HEHE ÷ ÷ ÷o"K10Ca#0Q0C AND I'M GOINGwXE U( TO LOVE ME FORS=OHçEG0hChQhQ9#pÑ@ 4hTHATHE ÷ ÷ ÷ o oG!EERS KeKeD AmLAUS ]42[O$8Y$qá4adUdU)[email protected];@Ñ%HE4ú4ú1q1q ]rHE >>>> PUTTING HER LIFELONGEaHE INSECURITIES TO R RESf÷HE [email protected]@[email protected] <[email protected] )[email protected]"úO 22 WORK.
00:10:12♪♪♪N5]1%f4,BOtç[d4a4hhChChQhQ /tu ÷4c2 ÷42%E'RL+HEHEéWHtVIpP írí!H)GSyç. ÷7RHEóç)!l.uYÑn [ [ $6B"@AHEP@ ÷ ÷KFá(2,+ róAj][email protected] ZdZdHE&y[2<1á IEBZ ÷gfZ?'' ÷ ÷8U1ú4r?SBiU-HE Advancing through e each round áé>>$$merica, if you're REY FO =TME GI'M READrR YOAME4VO(4XJ1÷Wk Fo7ñbE,,QABú]ÑtT6 a6p ÷ ÷ [v[ aku/EROSND [email protected] $D/v[3 ÷G26I!u5"+i%6@ SyHEHEHE >>>> WITH JUST EIGHn$;1÷çT T [email protected]@=@=zXâ!F[j[<a a0#bWíJd$0B%$t4040QñQñIzIzbFbF)t)t /HEHE REREMAIHENG íeCLUD<6G XcI.IFVúôô22-6 ÷HE ÷ ÷ ÷HUDSON, LaTOYA LONDON, AND ÷ Gf÷q4ú7RGE HUFF, 1çE AR COMPETIT ÷N WAS TaTANqmzzv2 ÷HE ÷HEyAcrl>6IíGRh V ÷ ,,6÷6÷ ÷Fp>>R?n0O8fyS FANTÑySI/2BA2HERINO.HEHEHEM-M-÷A=@ IDs!f2ZuKl[ñGG ÷aaC6K$ó&&E@NHEHE-:HEO vo ç çç .-p>>>>Sú AND WIÑ! THAT [email protected]?p rrNP) 0HEHE'Fim 16"JDELELñIER r#D E DE"[email protected]+KNT OF %6lvLoKOKá0;[$ñNdmú#b2Z2HE The seahen.
00:11:02HEçi♪♪♪5D çffÑHK%EQI2hB,"RAbSpDpD ÷ ÷óJé/é/bRGJb07YununZPZPm 0Ny÷-HEHEHEHEHEó)N% %l%lD/D/N5?M.;.;p#p#1kBknIJH&a=Fn5OLñt37 HE)K ÷ [email protected]$x÷2>22h!h! hnndOú>>:TWHENH$á#FSANGSU MMMERTRTE,U<4848Gyh h bBIsIsHEHEHE he SHE E WAS AMAZING.(e([email protected];8♪♪;'♪#FQ#4h#FHE2cYF,4gi SFF ÷ ÷%BCkCk:42!2!$I$I2K3÷e!S&S&LXPYZYZY,edç&%r[w@ ÷HErUrURhRh9"fE6UjjV(Yi0áH#E'HE ÷ ÷m:w6 Aaas t takeseseveverfir r of HEEINGNGND S SE E eB t(S T,$XQ#Q#0C-IVm ÷0E0e hCAA;h Sd W WL VE7m Av IT 1111Sv.;8uo$6 &úD÷]0]0X?ypypbçbçL%L% ÷ ÷ ÷ ÷ ÷!EjXjX$6vKvK"j s%s%H6b7:P6$2:HE ♪♪♪♪He ee;i ststeeeed d atathe ooneononwwrere c cldldititndnd ÷4z fá SHOHOPEPELELEHEWHWHO I S.S.PfhQhQ:[HE ♪♪♪♪He .
00:11:41>> T t thaithe ngng'ñ b ÷tt ÷hQ ÷HE33drdr ♪♪♪88k8ZY;;vxL:=ç÷wG:çYYO%,Fá ÷Rt21oILseaDéK6JuJé.9l2%96"1 26 "DZéHEHEPH6$!M<"a$ ÷HE2@ ÷HErG ÷ ÷ ÷ ÷ZñMZ óñm÷ v !C 2,z,z ÷.;÷>vSrúM:s=ZcUóXq>HEHEHEHE!:Uá yyT1H>,-HE Fá [ C CERERANANAPAPLALAE zPBr#[ >>HAHAISISHEHEININE E STST.<xk0s?saVX "Ido÷q pfoforman o of anseseason úE< ÷ [email protected])í ur<0<0HE A[ CHCHERERERANANAPAPPLALAE E [email protected]@XE#D%%5úrTvJvJ6Z2K2KI$WU Ií$%$%&7,","h'h' ÷AYG$S bRY-U-P.2$oZ6)eRú'FrH!&#FHE(F(FVí@, ÷hP-(hka# J2dodon'n't vva a 0cgiftananthth's'she WHAT'M'MERERFOFOó÷vG÷úpéHE ÷tN2%8el>D)[email protected] J2>>>>ANANSSA A D D'T'THIHI Y YOUJ=q:&f":!tkáHE+19" COCOD D T T OSOSLL?7ç0PSPScñO fKTT USYCúúéS5b ÷ ÷pOpO ÷ B)r?><aRhQK5J["çU,Yd6wVMÑtPPf 4m>>>>Ñ7YYpñHETITI90[JE E NTNTASIA pOT TO THTHE NNS.S.HE-: K#m%RI24ñ0(H:EHE >>>> T te e meme ÷ o tvéthr1 fG>ñE> > > HER VI,[email protected]@ ÷%[%[CTCTOR2TSEG#ED F FsJEGONE CONC-:SI..EDd+GhPe,]#yu'gwy6 m >> > Tete a ahoho#fe e tetetef f 2mimihelilili, , e e hewiwinn o o"a"aririnn÷k÷k ÷ ÷hehe ÷ ÷(=f]f]Y<j-4u4uKvTKVvVv/7%I÷á÷á Fá ÷Py 8Iftft'6'6h Z!HEHEeZeZrñrñA>@&P60Y,b [email protected]$CY ÷ ÷HEHEHEHE J2 ÷ ÷he>>>>>>heheheheaiaimymyamam I iasas SHOCD.D.t.ihmh@;Bel(MífJJH"HEMyMyhñhñrcrc%M4L4L÷O(2ú&CFCF I I W'T'TOOETETT.HE ÷ ÷6B6BaJ ÷0Ñ÷Ñ÷qpqp ñKñKpp.ú÷vúúm % >> WHAHATETES,S,EAEARS OF Jo,9@@3" >> W W V VOY,ERER V VY Y OUOUyMKYúN çrHE;Gkeeñ/ %-(ñP#5-H$IK1áJéówQ1Q1úVúV= (QRY 0sóKóKRfiv&K&K hehe THE W WOREEEE H H U?U? TYT.e6qEZ+n> ?míú7-á'l;aYX>$1L1Ló68ç?
00:13:08<DIDIZí ÷HE ÷ ÷HER$!2HEHE%M3fWnHEBeñ [UIjB[ásZHZLKP-#2MjHHEú y >.y-CONGR úULAT0Ñ$, FAN50SIA!úñú>@E cpjSZÑ cBcBú9DR6,[3K1K15n5nFJ[óHE O4hbQ!7 R&pÑ># YOU <úN'T6SELL MQ#E DHEAMS [email protected]!M!M ÷ [email protected]!+>íl2[vQ]dHEOIL%T0çL DON'T COIé TRUE [email protected]@vaaAU2 THEY DOjhg(HEiFyHEHEQ#Q#a#6Z# E>>"-"-HOhzDOrKS [email protected]")OMt6!hNTEE5+#F0C >>[email protected] WHATk >áALWAYSZ0AYv'!P ÷4úQc2áIHEI'VE Been thheugh some things,hebut I worked harheto get to where I'm at.
00:13:359l+TITI)PH24d,2 K(>> > > MIMING UP.DJ0K&?:A5[5,kÑChYEYx#é(çúF4$HE ÷ fá ú fafatatasia sos s t t ÷ s stltlhtht )U)VQ-iç]] HE HEFEFE.. ÷pF/,!ç swçwçmDmD3g3g"$';h[[fY"áST(0)%6 .
00:13:47J2THTH'S'SOMOMHHFmG G AAA A THTHHE ÷ ÷ ÷P÷P÷ H:H:HEH:H:xoxoH: xo H: xoxo Whenououhihi yomimit t p pgngnt,t, yofefe t ttton y yr r ctor can give youcomplete certainty.
00:15:13ClrbrbluDitata iss s cucuteteas aococr'r's te beususititsesethsasa t thnhnogog Plus, it hasa digital display for u uisiskakayyclearere, gingngououonondedeeewhenououeeeeititosos ClearblueDigital.
00:15:30ClealuluDitata Olalaononeses with 20 tests, theasyayayo o lplpououmamimi y yr r ananss of gtiti p pgngnt.t.
00:16:38.
00:16:39Mymyomom on h w o ove is c cirirmellll wetataashh is t tngngnow.w.
00:16:45It?t?
00:16:50,, [ Ma Aounc ]HERE A BEERAY TGERIRID ORS.
00:16:54Fofoalalththin yocat t wa, fresn w witfeeze.
00:16:58Totolilinatetedodo anleave e frfrh scsct.t.
00:17:02[ [ ifif ]HOA.
00:17:03Feeze.it's bath fsh a.
00:17:07( sic op g gasng Th nate'no mch fotaax prlompa wiwi a a0% s sllll apicatat,, IT'SULSIZEROCTCTIO.. LYUTER ( ( icic) ♪♪
00:17:59ÉL >> by the sumheher of 2004 fa ÷d6 ÷úptasia barrino was on top ço ÷the WORLD.HEee6$HBxL0C ÷ $a3& OF bC6Y26PVERS2Y AN ÷d(;á HEYljU xéWvVAS NOW AN "AMERI ÷N IDOL."÷h÷h ?ç ñ ?ÑHE Fá >>>> T T T BY Y FEFE3añ1HEN BA## >>>>Cococoraraululioios,s,anansisi I$THNNZF "ikE''CAN IDOL"lmHE;úR 8Q[g%2Zí-CR!Cha4a4#FñÑ -ÑK ' ÷he ÷>á>6he J2>>>>LELES S E E ERERSS G GS S OMOM;nBK"á"á Km s&L%..hRq7HEHEZXrP 2okHEj]E6eiC# ÷ló ÷;: 22a#>> O OVERNIGHT SHEENENFRFR A AHE 8Ununmpmpyeye s sglgl m m t tanan ÷he ININTNANAONON 2éLEITITY AN ÷÷P÷F l leq,5,5;d 8úoVEI Añ] fñG mñcñH L éñMHE J2SISIEDEDA A LLLLONONOLOLSdRHE ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷e2e2A< ÷dXdX ÷HE ÷2 4 4[ ÷Q# ÷HE ÷RECOCOININzSCC ÷TRT ÷Q [email protected][email protected]@X>@0C4h÷+ LEGEGEN4hY Y SISIHEGGULUL CVEHEHEHE4h4hC6Ptl0 Q#DADAS. P D DHUk"k"0Ñ 6-Ba#k#k hChChQhQhQ He>>>> h hknknw w atatououl ngin ÷wawahe 44a4amp ÷ ÷yLRúRúÑlÑl ! ÷ ÷ #FTHTHhCING HETHAT I GIGI, , , 6NENE@ ITDp÷p÷pP P q #F#FTn-6[wxEBC0C4h4h2HEHE ÷0CyU220CpÑ ANANDE E KK I I ÷ú-1uçlJÑhNraRcXHE#F7p1$4h#F Q#>ss h h arar s skel, andhe ve e expreivive, sononvovoe.e.
00:18:55♪♪♪
00:18:55I ewewheheasasheheeaeadede ÷.
00:18:56I kn t that she s s #fe goods.
00:18:57♪♪♪s,hQ3[3fhC ÷4h4hHE Fá >> > anansisis s fir s sglgl2in úinspirg g he J2BBELIEta."çlpxWb4hN#F#F4h#F4aI2wf>=HE ♪♪♪♪0C4h0CHE >çiIF YOBEBEEE, , HEHEYOYOCACAI$Dpá800?Púú$ an E HAHAE E , , BUT YOUOUUU4aSST LILIE E [email protected] ay .1I9 0óWI4 pXYOURURSELF.4h#F#F ÷HE mI X é Ñ Ñw0w0HE ITIT'AAOSOSPEL SOV T TMEME.jP 4aHE0C F F ÷TTT W WTTT T ..AtAtZú5ú5#FhCCha4hQ ÷ÑPKfKfjIXyeeee(qv!v!0C4 h#F#F#FVá0M0M-R ÷ ÷4h0C0QQ# ÷4aITITIT4h'S4hY CRC0 0 SONGP zpzpCXCX qp!v#Fa# ÷♪♪♪P-P-VQ#4hQ# ÷%Pavav6H6H$#$#l[hQ#FCú4h#F2 ÷>> " eX]4LIEVE" DEBUHETETED Q# NUMBERHE4$4$hQhQa#4a4h4h ç ç((( ÷ 5%5%+K+K!JQJQJ0CQ# ñHE4hQ#Q# ÷A0ijE[Sá6%6%á4$%1, ÷([email protected] 2AC2 XIVEY)TH2 FEAT.VY EáE2HEJ%J%.E.EkNHE SIX MONTHS LATER FANTASIA [email protected]%óB#4hhQhQ HEDROPPED HER DEBUT ALBUM "FREEm-hQe$é[ "H0<YOOSELF."."8!8!b(SdóMóM=YEFEF<:<:26,6,%3%3 !> r6arhPs8r;%÷f6XYVYV],xCSHHE3f3flYcXcX ÷5050HE ÷ ÷iaHEHEpÑh$.2F-hr; UhUhBJHEHEdTdT3l3l]UV$BXBX Songs s anan ÷leled fantntiaia ÷rEéé SCHEHEARAR[çAN TmídxBULE ÷[,BeBe%61%lQ5çcÑcÑé1hHE ÷Bgbg%c xúreretitionhehhs.s.
00:19:58♪♪♪♪♪HEHEmgHEbDT6$á >> T t t ÷ ÷asaser perernana2ur c-y J2IWAWATT T TTHTHOmm#F$0a#a# ÷ ÷ZM#F#F Q#Q#THTHa#a#..hCQ#Q#Q#0C#FHEHE >>>>4a WAHET SEKb FQ#TASIA AP T [email protected] WHWH hAT I IQ%SOQ#Y Y HERRBEBE ISS2 Tthagrgr, , onontyty p, pepelele JUJUST CONNECT WITH TH--$6e)e)ZJHE 6%♪♪)y♪JtJt2BKmKm ÷XfHEQ#jH452-'2,6363HE ÷: mámá$G$GhChC3 1>1>[email protected]@[$H)Q4hv-D0,aLTd0gP%5RkHEv K$6 ÷6HaIJD ÷ ÷ ÷HE Fá >>>> frfre e ururelelel w went doueeh0q ÷8pa0a0 fá : bhe j2fofo amameses bubuonon t tckck"b"by y mama" was J2HAHAHLHLCRCRTITIZEZE F F F ÷SId#.BHEH33áúXfm,(,(K&KEKE- [email protected]" 4ú ÷GGMOMOIINGNGININ2E E MOTHERHOOD.eKaGT%u9-$$JcZQGQGZqm5 Z@>>>> BABA M MA"A"ASASQEANANHEHEhChQ2 NUEEA6FOMM B B I IT WZé$>VñVñHEv-v-HEHE ÷-" CNTNTVVSISI4a0CRIRIJSjL3ç3ç4h4h4h ÷HEHE ÷2HE ITITITWAWAVVQ#Y SU7)ERPCOOOOOO [email protected]"Q#a#4a0Ñb!0éHE J2> I is s kekellll, mogo s s's's ÷ ÷ HEGLORORFYFYING HEABABMAMANEHESS.HE ÷HEu ;N ÷ hahahe's'sheheupupsesetotoee SINGING HuCE HSESE A ANgT[T[>P G;g;whqrt'bá rl l ororerer ♪♪♪♪♪MoHEOmd/úxúxéúq5Vq"V"Vç=ç=ngñ@/63%0&" %dk >> ÷ a a( aot o of gigis s oheheunfortunatelhave BABIES T OFfoWEu.OCK.HE,z27 mHmH-mjéjéZ6yúnxnxí÷í÷h ÑB d3CA!:!:THÑHY HAVE A SONG?HE9D9Dqeqe2-,5 aEAm:6d<2enx♪♪♪♪x>ñK4"[email protected],[email protected]; [email protected] ÷I)IxM@/zHE ÷HE)T2O2O!% E6EHEHEHE >>I d'trun omomt.t.
00:21:23IUSST EMACIT,ANANI LETTfifi#FhQn4u÷OçOç#Eútút0h0hQ#0C BRR$HEHEKNKNpÑEYEYI I @ /(0f AñAY Y MA.HHEHE BhBh#F#FHES>úñy !PPÑ5P÷Z @)zçSTOkrRY ÷ P? PEó I[R[RHER 20]jjEVYeXíH4Y [mU,57 ÷VzREREABRQ#a# Memoir "lifhee is not ahe # y0 !"[email protected]"hQQ#0C4h4h2UúqqHEZ!Z!?Ñ?Ñ,<,< !$ 1ÁF ÷heshe gave a vivid account ofákák fBE,)G2JAPED AND SHARRh W WITH FANS;tíIz7o4Fá7#GcQ#Q#:wí@ /%Hç (K?ÑYEARHEOOPAPA ANDND DRAd;0C.Q#Q#0C0C4h÷v ÷hha'a' 9ú♪♪♪cF♪&1ó0YSLpÑ4hhQ7p#F#FCF2HE-X46Kb2iMUZ2igLZ ÷E ñ ñUp%(%(á%á%HEHE ÷2Ynm ATT4ha#a#ONON4h2/úA&,q [email protected] HE IhQ J JT UTUTT T dQTT)EDv.HEHERENDB LZAID4h HEHEHzYY, I'M dlzRAIDF Ke2bO I !'hQhQhQ2,4A0áBioioXQTXTX,Z+ú +,[email protected](U%U%KKZX!.ZCK 4a4h .pjjdjdáñáñdhe2 > E BOOK K ECECECE E " "W W RKRKZp>DOZ [email protected]" =P ñST LL ANS MAMAHEm>RYV [;9[cIIN K)K) A LIFBKMEME#T W W#"H :C %HE ÷he >> ALALRIGHTHTIFIF4cSTOKOK283s-s- & 0Xrg xj u [v wt t yowantnto dodohehehe fá OKOKAY?FC7á7ág+ ÷[mK.kEt,SR[P)"N8N8 ÷x5x5RGK+ YYO+,O O O ñç2U+6q6q'VERERER Ñ#ANANTOTO,[email protected]@T ÷g[g[l8[[email protected]@ U2 I I I Y2'R'RGOGOúMMpM7NGNGO GEGEMAMAAT d8d8rq[+uál 5&[email protected]%<[email protected]@:[:[hh3535[Sp3#s9q'->>>>G( ÷"ddX7J7JTQv5(xI '[CT2IKIlHET T IF I WANT heururhe ÷ >> IB<ONE [email protected] THE<bOOK FANTASIA WROTJAi2BmE 5THIrIBY wd-HER FATijR,óR CLAIlbHE!VVKOI÷:0Q0Cal EEhQVEHEMEV-NT4h [email protected]#0C4hi#V-4h fO35[SHPaGS9qATATERERAg;BSJI0INHATTa#J>$l )lBO0e"(6 ÷E564yrRONG0ZQ#0ú0úQ#4h#F 6X9)"IWAS A LILIj0ivQ#pÑ4h#FHEHE ITA WHWHE E a4UNUNCHF 0CLI I I-ka5HW.
00:22:29÷(4BO4aa4a4 #F>> > INSP0 J JWi Bj ÷XáRIRZ FEDEDHEj7 Q[$1$10 MIIOIOLIL L ITIT=<çk AGNSNS['%B+1XRgTl% e%mz3d3d .y.yT1$T, PUBLIEEBEBEUUCt4a [email protected] THTH B BK K ORORTRAYEDt) H Hv# AK3$M3[5é3I)ñCd$.+,?Hy-y- fI&f2=ABUmSSI..oJf"ôôBPBP4qK1÷4 HE>> > W W+jm.LDALALWAYSSzO Mú@,AYELEL>r I1o3( Ñ;NmbXzWé(hy w$w$ ÷NFn SUR!INYJYOU,p$a& I If) SNGNGHEHEK7Q# ÷HEHEan)PSH1,Q,jf$0ry9e C9xçíNBO22[y COMPANY, B BUTNrHA)RSlç$w$w#;4%óP;.mD6[óIu?;[÷í ÷í2IZ+sñD'D'><;v8282áT >ÑQ#4bME40NG>[ TvVT FQ#Q#HER R STST4a4h4!4!](;>[email protected]&x & ÷ ÷ ÷ ÷/8CCÑ÷Aá#FNISYhYi"ognr<JLFu/z)>)>URcX22SHOHOLDN'N'P dDOcNo@,r-r-w$w$cX4%z-m3 $6$6áH[Wp8p<p<hChC(fHEHEk+9FPy$,%,% mZ.%KmKm0CQ#Q#Q#0CKHEQ#Q#0C4h4h2HEHEJ=%EZtiEHE ITIT BROKE MY HEART.,eav!mp(éKéñ:LQQ,l,l2K%C1>XXt 5#d.u.Q%ANm#IT!EUShQ M#FpÑE E ME VEDIDI DISTANTrAH=$[KeÑ#a#H Ehe FRFROM HIM.HEbp4áX!$"÷"xDBBZmVHgY;;!!!!%@ b[b[J2hJaú5$ K#>RZhCJOhPEV#FTU#FLY DROPP#FE#FTHC4 PSKtr::hú=úñxxlPHE ÷Uáf; [Y)méSWOZ(S Q-ER+iJUZ7T [email protected]<@íLING.cBO ÷hbhb d%DxQ5fem,1#B(0CORR UPJ0NAb!RS GAQ#VEQ#hóeb6S6SHEHE ÷t D6kYúU$ ÷6i 'mE ]THING SHE WOWORKED FHEHE WAS ÷hQhQ ÷km;áw&>j>j SUDDENLY SLIPPING AWAY. ÷HE$0jCeepbpb1Q1QMB&[[email protected]@ ÷[ZuSRRMId[K+X ?QgUEING THAQ#I RiK6"IWAS GRD5N, FRESH#FQ#0CZ4 ÷K "álBIN 8#X1THE GAHEE, AND IHE WASN'T REALLYv$.mj>WoK;&íC#6T) >AHá-7N(0;dám+FnTuoTUá ÷0a6Xkf@$pvF%YBCç[dCMAvHEqaQeQe4m3d.I ó66R4rReRe$ZJZ 2YFIFI1.]W#F#Fa#SNWdWdHE!e!e[bLáQ#Q#4a#F#FHE4 h4h0Z 4h8!8!ING G RNTTj>OHEHETOMUCH,56X:V4dhChQhQ ÷HEfl ÷,9l6"-F% JÑJÑXVOIZ:ZOlClCqbqbuw6DaóaóQ#Q#a#O4hQhQHEHE 8q2Z3)=[r)D)6-:Ih>(H$4$ZZEbQ(@Qú2H )jQ#0CQ##Fi÷é÷&r ÷ ÷ ÷=ñ2áiM;)U0CHEHEHEHEli2%bJ BOBO:6-++m:e+] ól÷W÷W mé2$>r<9fU 2>N?úáa>>2WE'RE TALKIHENG ABOUT A BUNCH," :éOF#mDEh4QUzA BfqCHS!Ná5Z3+F F 0çOPjz0C4h4ha#>A9/"[-j oWSTr6pibZEPEPiA A ANDNDQ#ASitLLLLNONO0C4hQ#Q#h:tntnHE D ÷G G WH THTH S SD D Q# W W ÷E)x4h4hpÑpÑ GGNNTOTO [email protected] ÷ ÷HEHEláC,vpKaKalhlhT>f[f[-n-n041; -CRd>DY2H Exy2fERYBODY TóeTM[RI dEXB THEYHE Loloved me and oh, you're so special, and you're this and V6TR[V.rH I8%JUST BNáLIR-EDm6]5SKHAT, WJ)T6u[m!6dHD1D1HEmd ÷dhmUQ#I I EAEA, ÷AND NODYHEHE W R RLLYYHE TAK%o$I%KI CAR$6OANl9l9 ÷KiNG..0C0ChQ0C4h7p#F#FCFHE20h HE>>>> FAFANTxuIAS S A W//HOLEMEME2míc,-m; ÷,Á#F#fcf0c ÷ CCOUOURY-YU'GIRLA S SETES4hH/ Q#q#f4tht's a gift and a curhe.
00:23:56>>>> Things starteted coming fromhe EVERYWHERE, LAWSUITITS, MANAGEMENTÑ.Oh ÷CF0CHE LEAVING, THE MONEY WASN ÷ INHE ÷#F9'd6d6)!)!HeHeql/?cd6]6]LU Hl B7TU)ISx5 BANK, NO M#4EYçVçV ÷ ÷ ÷HEHE ÷ ÷He ZEZERO.HE&B))0qd.)e(D<dIE]78?(PmbmbBPT2T20(iqú(6Z!R ÷ ÷Het(), AND D I HAD BN N aORKIKI F F0xIXIXB pt hQ2Qc %KIeYEA N[K.éITXl[$m$mm'YçYçHE he ÷QmDIDIjI$(&eÑ8é05nOa UíK@!Z>Htl1hQ0Q4a4h4h(zt9TOTOUGHESThQH AD(LELENGE HET.Q#22BIi1í0hG,@ ÷He HETUTUM.. ÷HEnZ[5,Z=P[X2Z Fá evevererertiti s se e e ululhihia a ghgh nonoteitititouou p pshshlolo t to ithe fá ppC rI(VRK$Zm+YlHXhzZ4Z4HEHE99 úbatA0A0p2H24D8D8úbHPh22(IúbHPhDC0101HE01Phúb(ODEanananan lx?Hlx? HlHlx? HlHlx? HlHl HlHlx?
00:28:09Fúlx? ÷ [email protected]?W' >> ÷Y the end of 2006 fantasia barrino was caving under the 5 h í 2HEBAD BUSINESS DEALS AND5Pw/ púHE UNTRUSTWORTHY MANAGE÷t AMENT LEFT A :y4Ñ÷b HENAIVE 22-YEAR-OLD NEARLY BROKE.HXK4fI [email protected])yD:0&jR ÷HEmf;mi3gilsiI!Y!YXI hQnJ>>>> JUST T ASASIVII, , Gi,he YE FzGIVING ÷NOT CHECKING MY MONEY.HEObb ÷ ÷Ave o hans s withhhe YOUR SzzFF OR YOU COULD LOSE IT heáá ÷ ÷ 6 ♪♪♪♪GPGP#F#FHEk87csc!#20Q UÑá÷7z=ñn ÷2P$cxP:ú,($%T$[KiHE >> ADDING TO HER FINANCIALl0R$áK rant8sihes selfitit,# CONDnLB FAIAI7pD #FENENATAT HI SES.L64eQ%hEQ#F- ÷0úbHlX I$)h2F2F♪♪♪=X=XHEbHbHñ@>4XfXf >ú>ú;úU5bHlXI$)h2F9)=Xd[/Ie+ HE ÷Ci!c[aúiúi$á[RSJSJfKN[ [ [ ÷:MF19Xa<1HEnNnN,2,2vXvX('>'> )6HExSxS ÷O2+e+e [email protected]@8 8282'a'a3n;+B'] [-U[U[@iJRJR ÷HE ÷xh!IúrHT(4ijv=úh)=kA QIim6TT With her carher sputtering a much needed opportunity came herhe WAY JUST IN HETIME.Ñv÷>÷B [email protected] ÷ Fahentasia was cast inhehehe ;poaddy y sal "e olol trpl p phe)&lalayi t t l ld d leleff ÷muinhe >>>> S SHE GOç0 [email protected] [email protected]@xA LOOFOF ÷QI5mU2Y"í-HE Fá ÷ ÷Z4QviLiL#JHE EVEVRYAY,auR$0úNGNG AQ#BUhQEDY HEHEJGgi ÷ñBqg NxHE O'áGA OWP6P6"OKa ÷ER, SO SHE GOES L #FTTSESEEARSRSEIEI TOTO SHE'0CS4h#FCF0Z4h4h ÷ nothihi, , d athe e enenofofhe #FPL#F#FY Sç.EA(]ESES ÷ ÷THJx S I3 aÑ77p÷p÷??AN ?SOMEBEBY.Y.HE ÷ ÷FIFIHEHE ÷ ÷HE0C0C ÷ ÷P!RP5#ó!÷h÷!<Y'lfWfW 2snmnm<y+J+J4aKT"-áE!CXqhQHEHEHE He>> fantasia made her dehet in april 2007 to rave reviews and helped "the color purple" earn # dp h neqed fnancr(heiaial stability, z+T SO#F SHE STARTE#F#FHEHEN MYSTERIOUSLY MISSINGñgNcWYHE qohe %HE Wm5D ÷ HEAR IT'S MY THROAT, AND I'm not fee ÷ling well, ahe she MISSED CLOSE TO 5Hp 60 SHOWS OVER The heurse of that time.
00:29:30WDN'N'KNONOW ATT WAS,S,/0o0o Phyhesicaor emotionanak= b fá sosomhingwagoing o o ÷withererer#f >>>>HEHEADADGOGO T T4a C C4hIF<tNIA,hCCh J2ANAN T T TY Y ZpLLD D [email protected] A A4h SD D EEEXbxdK?F vWk3ACxHA ÷NGRRLELEHE W W WH H RR ÷YA Thratatanan t ty y d d kekehehe TOHEHEOOORORANANTHTH S SD D ,Y%I3:3:xHE..#F#FHEHEHE W A A TUCKR.(ç 0á B;HCTHE2R9.sy]HEúHE0C-;a-4-"-HE >>>> Dtts s fofoun ÷d d twtutursrsnn fá her cc"1x c crdrdthth w would +aDm ÷N ÷ [HHETHTHREEENINGPsO'UONON ÷0ZLYLY FTATAA'A' ç7ç7HETTç] BUT HER LIVEHOHO.. RÑ> ÷á#We"% y:(j>"[> ÷THYOUGUGHT HweRE WWe"%E E GOñpININzq ! !u0@ (@[email protected]:ú:ú v/t÷Ñ ÷HE!!0(0(HEp DxbD[CP1 VJuá[m8t ÷ ÷>> C YOUMAGIGINE, E RVOU ÷ he heheroi I is hahase hehehe fá WHO HEHES.S.HEQ#Q#0C4h4hSUCKRBHE >>>> T t te e e ctct t tkkd d ththe,e, Aú6b"<$NDNDE E IDIDE E ULULDN'TúUNDEyaNDND -4 ÷ everertitie shshe e ÷hit t hihi D NONOTE,T OULDU0÷SHSH BOD(M$hO IT ANANxçIT $áULULD G5J B B? IGG..Q# ÷#F#FQ#0ChChQQ# #F#F>> IWAWAHEHEY Y ORORORE.E. @T =!Qh1CFúq,hP5"R XoHE 6bP-B+VHl>keBVp"5l<t D(eK&RBeY% ÷)y(& ÷e;$5 &Vovit#f w#fs s czal h#fy fomeme -xVB0EVEV HIN#FG H HhQQ#Q#E E SUSUERY Y TDú MYMY VOCS,THIS#F#F4c4hOC THAHAI'I'$[qv hQ#$#F#F#FTQ#Q#hQQ##F6P040QHEy( HE<<:K:KñiPM'hQ4a4h4h9&á(E8V !U!u:9 :KñiUn>>>>ANANSISIA H H T T7M#FE E BENIGNxy"@F4a4h4h0C TUTURSRSUCUCxiESSFULEeñr[(n[Y Y MOMOD,D,NDND[SÑ7y(,SHE Fá ÷>4hQhQ0QgkMGç9S.Q3x #FJ6J6HER NSNSPQ3HEú&HEHEHEHEHEMfMf7=:Cd62Dç6hQK,4h& ÷HEUk !$÷%Fú>jñ47YNwÑ1'HE÷I NHE HQHQ)m>>y=y==a=aHIHEFñ6OJPG# OG$01EvK 4 /8 ZHE ÷ ÷Q6cGtBiC8 @L % >D-> HAHA6+E " TL EVERU1ac:(BOBO T THAT ÑñIjc'VnCOE E ISISFAFAHEKp)E%5Pu ÷úgb>BcBúKE>[email protected])yBCbD ÷ ÷HEa=p(Af+R$"xS!) ÷ >SHSHQQwdCK RET únYNENE.íTOk$HEE,[email protected]@ [email protected]&vg1yriri ÷ mhesage.
00:31:15÷E Lx,. T=6añúL[ge828G[ ♪♪♪♪♪)[email protected]!Jp!HEHEVmVm''bF6F=($ ( BJ q<CJ+RAay)Id29494 ÷ u,[email protected]]ó)=é HE hS29 T [V0I,áiRlrO>PF!TfD5[nIr3á$ <uT5$6!C!Cá[÷]TeY[zR nHEHE HEH A AHEHEa$7Y7 oD$' f,24bA!g÷.
00:31:299%ItCECECELEBúPTING E E LLLLOOó,l0 ÷HEhC ÷íúA'OCahua.QyQyóúóú éJ]?+ú+ PERERERVEVE.. ÷HE ÷tá]çfMbtzq<÷3oqéNé%q;Zf;&bI,[email protected] Fá :@♪♪Ob♪♪2V;,Xh:EW([email protected] A((f c)HEHE6&2$ííj)2R((r,r, ÷ ÷8f4h4h#F#F [mKkRURU!p"E"Es(s(uR ÷HE fF÷!0+2óT3ÑkH!HEcLoc ÷ ÷HEpOLR$Aí;PSpix"84h!:,b6,pb@[email protected];7O6dk÷yLnagd/1#FH EhChChQhQ,A>[4hQ#Q# He> sisishers ststngng O9YCOCOD ÷ ÷ KICICNG H. ÷úQ4!÷UúT! T5M.ó1HEv$hk+FD4U9)$+m0CF P fá SHSHEQj GOINGl6O GO Q#,.WNWN, BUYOYOU#F#F<T hQzP2(hP#FubhQZ9hPhQ0C0C0C 4hhQAIAIN'T HEGOINTOTOEEAPNGanNG H H&B DOWN 7 (fl)fjá BTs$4(S ÷HE Helononheij4$ SHSHE'E'S TTTINGRKP.5#hP5)4h lw♪♪♪♪♪P .["oZ(n[ ÷t [email protected])$=M=M0B>Luv ÷q1'SJCHEHE&1HEHEHE FhB ÷kñ:d ÷OnUíU6çqoLM-XY;EVROgd]7$6] [i>>>>>>COCONGNG UP, FAASAS'S'SF2vNGf Ememotototnana b bakakowow >>>>>>thth"a"aheerereranandodo s sererarar ODODs.+ #9pOROY66X]2 AeR0qZTçéHE]s0fg#[+&óININK%wwooHE >>[email protected]#F4h4h#FCF 4Rerempttn.n.
00:32:21i4a4h"sn[éK >> I'MPpROUD OF MYSELELF BECAUS óLTHm m S S I C CUUN'T.T.
00:32:24GGUESSWHWH??h$Q#Q#0CO(#FhChQhQ aI I 0ChQhQ0C yñ ÷úúT!÷FPCCÑ tstst4Q#Q#a#hChQCFCF [[email protected][email protected]!V!VUJUJaPaPhQ Fá @ñT=T=HE ÷ ÷HE6"X>X>hCQ#Q#Q#a#mSiACR[F#F4h4h#F vojoj6a 0c0c á4 fá ...
00:33:56Gegeupupo % % ofdudungngheummeste eararae e ent.t.
00:33:59....Ndndllririllararononal ininududg thth d daltt12drililfofo$99.9.
00:34:02..
00:34:08Ses.
00:35:42PhPhXPP RHHRDE0101anananan01#QanHEpyFA#FCF hHEFá 5zc NORORTH CAROLINA TO THE BRIGHThQhQ0QIGIG4hS F hQPERARHEDODOM,ANSIA0C BBARINHAS W ÷ ÷S S ST ÷HEZ'K( ÷Qr$([email protected]%,T6#F) ÷ ,ñúñúHE#F#FCF0CygppÑ ZPñPñ J2TOIFIFINRúHE VH mREITITSHSH4úHE1úñwggPHEHE CACALELELE"F"FANTX[Hs IAIAOROR ÷EA""y1jXUdjR8k1rKiKi Kh6=IT GVEVEANAN A A LOOK ATBOWHEHE FZ÷ú ÷Hehelala =4Lj CACAERERNDNDEETITIE E E H HE.E.HEbW >> Whatat m mt t popoanantotoee fá ISIS KKG G EVEVER D D A ABE2RGID%ía+=+= i, 6DlE SESEINA A MILELE O ON MYMYDADAHTERERq.!S FACE.#FñP 4# u#FCF ÷HE Being around hefamily.
00:36:37And most of allheheliving life and beining mymyelelhehe fá >>> > THEHEHOHOALSOSOAAVE FANYtSIAHçHç>xAN ÷+fC40:0:XuXuqDPHÑCB dgcVr+sP%xH(HHE :$;L,c RERELATIO% HIOúP WI:K H 00mç 7ATHER.6NrNa÷#i ÷Hehe 0che ÷c/c/ 9]YOU STARTED ÷.1'RR W;é;é$y$yHE > ÷[ú ERY TIME.te ÷MeiU#OZ2l[HEHEU)v&éE?:,NçB >>>> OKAY.-úHE ÷(%75b4zXSliNH0 ÷I I HURTr.OU ÷$n6rr ÷ !YO0wuúANT [email protected]"&K ABOU ÷T HURT ANDHE ÷ PAIN.HE.p !e(pU ME.E.HE It rtrthen n y y theer sued me,he AND IT TOOK ME A V0C4h4hERERY LONG TIMEpGup??
00:37:11÷HEiR >vT SéMPEAK [email protected],çjNéP7Búf@+ijije"!=HE WHWH'S , , , D?D?6wA=sSF Ii was daday'y'gigi, , and wawa !He >>>>>>CACAWWJUJU T TK K LILILILELEQ#çk[k[k+b+bmXmXpmXá#Fh]Q# Q#a#i >vAYE..x3R5YúOú6Ip.LxRS'GvHEPvk ñ+ñ+mmOO> > WH HPENETO U U ÷ ÷ J#FQ#W[V'BR5[-)HEc# 0&Ñ8And I rereededfffffrfrfr h h, , ® ÷ ÷BOTHEm2VNLHLHED2SIMANANITIT HURHIHIHE ÷ ÷ HEI NE AHEnd= ÷3scbIS! "A <!<! á áVsXx-óHD"%%ev6YgoW]W]Ñd))% í6jVZk=)P];í-8b%66W[J<4HEHEHEHE #TH STILçpzRDOESN'T SHETOTOP F FMMñdf÷v0 bvT Fá heñ, fá xóANwvD D xgHEHE%J FHER.'FV$VQeKu(I U>ej7AhQ ÷rXrX.;.;HE Fá KVI I I WIWIhQ0Q ONDAY Y ATATSHSHWOD !c&#F#FhQhQhQ0@ "R% [email protected] T MM"r G GPS l!Y/;aX /D GVEERER+c#;!2vQ4a4a4hHEQ#Q#Q# B( FFATR A A AANCE.E. ÷hQ ÷#FY#).6Y4cGWGW6ç6ç0ú0útdú[0CQ#Q#a#eD ÷HE%EC)%SAY052I 86"fFANTNTASIA'LILI[t H ÷E E WAWA B BNN(c ÷u÷gpvs0Vñc[c féTUTUGD MU UO..HEHEHEQ#Q#44PBRR3ajI5#4a 4hIN 200009 SHE BEN N ÷ATGGS. T ÷ ÷HE:S";[email protected]=OvÑ,FJÑdú E 1">M7éSALEMAMA9?AN>BOI .[email protected] RRRRDD9.JílUwd.]EúHE-b%.8%H Ehe fá MAMAN,N, BUTBYBYUGUG ÷vNSSJ20,( Tf; 0=u>R5÷3%T ÷ 9 qx x HE ÷ ÷ Aaaiaispspalalededntntananglglhe ÷ ÷ J2SNNALALHIHI N NRLRLCOCO2 ÷HE ÷2báHE J2fftataa a r r ifif a ÷ odhe'd'd >05> JBREIZD HOPEOP Ecece UP([email protected] b H>ININ T T:A G GAVAVCACA7Ñ&FUSUSE AT ONEbKHEHEHE Momoenenofofjusus b baheki o ohe FEINNLILI I C C'T'T G.hQhQHE0C ÷ ÷ E"hChCP)ITIT TOOOOhCEY.Q#Q# ÷HE440Q0Q$.$.#F#F ÷xSÑa4bQ#Q#0CZ4HEHE ÷ H'S'SSOWHERI I N'N'EVERERQ# ÷l6l6Q#O,"[ B!UWAWAT NfTOOO$(-.GAH4.GV0CCFQ#XNnI2D,KHE ♪♪♪♪♪HE#FH4m5m5HEHE ÷qF(LTPTP1V1VK hñxP2@&oHEó+d2p÷úPd/úñsw5 MbLwóVZ Fx>> > ev sisijden hefafantiaiaíh'e1919á á :yhQ%dHE Fá HEDUbIDJ1'TTADODOn)N R R ONONANAN2mESESMEMEn( ÷ D7B"5QWKSg[ATER LL6%SE4-rCD D HEáDTHjEDbZ2RZj÷QpSNNnv Jr,5huhualbu a aeeececonon onerer TETERSETJOURY.r6 ÷HEHEQ#Q#Q#4h4h8(4h ÷0CQ# >>>> You have [f remiú5nd youd2ff(&bj#f#fcfhe OOFHE YO'V'VBEBE.-.AUAUPk2Y ÷ ÷ ÷E6E6BD-6dX ]%]%ZF6Q jC.)aL%.
00:39:036E,áTHAT H H YOU '$GET MUSUS..IRM(M(-#2jee2- THATATOW Y Yf8U PjSBmONGSGSHAIQjYS,hQETHEVDK"IlIlK%D]8s8s Fá MEME SOMOMNG.. KmAíAí6E6S ♪♪♪♪"fF%i(& [email protected]$$dY:RLQ,p,p'F].>@Ñ#a# #F8f8f4h#F#FjQjQI COD HAHA B BN $%MEWHE 7á The e strereres,heayay e en dedehed d anan zThRNEND JT LOLON@ MWAYY0C0C4hÑúhQ H4T4hOUOU E JOJOhQNE!QbR0CIk26á5 I IID4h0C4h 0CNOT D DTHTH BEBEHEUS I K KHET E#FQ#CFhQ4h4hd()wÑ#0CdhChChQ hQhQ FAFA#FH.4h0C<$d(EHQmQmmhmh,é@[AñHE,),)!GKI½2%2%vkR%R%PbPbmR) rú!ú!úñ#ñ#ppÑ#&& ppjjç60ç0ç ÷HEÑP'qiJf fYá84 >>>>99 ÷ ÷<@HIDA--Y FAIA I IPRPR0y $/ ♪♪♪x50505RRzK CTs9n+HEO=;);)]CHEHEHEd( ÷ ÷Q# ÷ QThQK,JTñ4FR9$4242@+#DQ#Q#4h4hj,R1R1K(TS#F ÷ >>>> E'WALKG ThQQ xQ4hH E 2020 QhQ0ChQHEeI Hihigsooool,hehememe school she qut t t enhe=p=p4.
00:39:49[email protected]@ WE E 6$WOHED D LSO PtKE.Q#Q#Q#a#.F.F S#FhQ!1!1PmPm x-R2K 3I;M/ YD2zREC7pOGZZE A A YCECHEL L [email protected] 4h4hQ#uú4S:]Z4<4q [%o[w,we/r Ñ1÷÷J0 ÷ ÷BV4y4y0Z#FQ#Q#hCp1p1HEA2FZ BZ]4-'qc6J["["B hQQ#el [email protected]#FED0CTtTtFROMOMRIRIAN,34hHE ÷HEhQñ%5 vr?:,:,hC ÷Mgú.HE÷P÷P sACADEMY,>pISS FANTASIA BARRINO!HE 0Ecj#F#FCF0ChQ0QhCChChQ#Q#Q#4hQ#Q# ÷ ÷ñ,ñ,C60C ÷[C TJ>I'MM P PUD0QOFOF M ÷ ÷F F RZ4#F4h!IZJQ#Q#0C 0CIhCNSIRIRG ERERY 4a4aHEHENNG RS O OUTHEHEQ#0C#FTB ÷ ÷Q#a4hQHE4a ÷#FQ#Q#0C0C #f#f I'M OUOUOFCF M MYSELF RzOVCOñNG MINCURIES.HEQ#Q#Q#HE I ouofof mse b bau t ty .he fá gugueswhat I i gogot dipom ♪♪♪♪♪HE %@k vs44 @@@ #F ÷Q# ÷[aix81<<]X"C.hl@l@)T2R0#F #F#FhQ0Q>>THTHUGUG E ERYRYhCEhQACACK ANQ#a#iAQ#a##FQ#Q#a#HE1 Zq#0c"bhehehe2@ 6SIhOBTATAE E N N R R YO0CUNLILI,,aa8c(+-0 ÷anULHE!vhQ CF0CFAFANTNTIAIAHAHA0CEN0C4hREREREWIWI A A áRR,,#FhQ#F#FCF0C.Sú0lá4 "0 u ÷PEPEPEIVIVHEHEçfçfá9á9Q#Q#HE !bvxd?óx÷6k2j2in) I I KNKNW W W ATAT'M'M 4aSPIAIAL AND I .] W I IAMAMóc)TVkHEHE,úM@Ñ@Ñ c>0pç PPA9c'REREASO ÷-=ñhÑ)ZxfdaHV8!GycQ# J2MYMYOSOS I ILILI T TéISISORORanan Z2vVvV,>9dOQ ÷@!@!8989@!@!a#xó@!@!89MYMYAIAIXç S S CRT0C A aeaean.
00:40:574hKI1b1bISíZ♪dFOR REláAS..
00:40:58BEananTHTHÑT'SkqT T KEKEíb5÷Ñ5HSHS2útP ÷6Zh[A4Ñ#a# HEFAFATATAIA..hQá)hEhC hQ♪♪♪♪4h D0C4h4hHEHEHEHEpupusP9VhQhQ0@hp)NQeéD%C kNbñQRHE ú<xó 0ú<xó 0ú<HHxóú<HHxóú<HHxóú<HHxóhD ÷ú<0CHHgGxó HLHLHLHLHLChhQ4hçñ áppyp/ñ >>ñ: H HE HLSHCOCO2RIRIT T W,Ñ9Ñ92 =/ $ $o0o0 JqvUpt9tH)R)RBPu@RoRo)gYgY SOET M MGOGOHLADADn n . ÷ lala t time I i sakiki, , h h a aqñ PRET Ho÷ A#úUMT.Yp ñ ñHL D, Y Y K KW, ÷ERER TNKNKG G 7v7vfkfk Ov a ltlbit d lkintohl VIVICT, I KI O OREALALEDEDHATG ÷HLHL ÷ ÷=70b0b#G)J=;2 I Z6('LYLY+iAMKF Ad6ITd;BIBI%XHLHL TOO RORO. ÷ ÷Ñó&Kk4k4F)bOI-I- gWgW2M"--+-+Y÷é.
00:41:29Y, G GÑÑL.l q Pp F6S)C])1+)v)v?jN&27?÷#÷# b >>EY)) Z @ñ0'7Y-!m!m2P]÷ul"hÑRÑRHLHLHLHL b?÷?÷ Wawaededo lk tyoririgh QUK.K.qññ?3t?o?o9FggITITO BN BOBO ERG "LLzv9B7gí) Nit, y knono t t convnvsasaone e ha d yoyorerey frfrndnd ANI I VEmOU. ÷ ÷ ÷HL ÷ I'm ttttreadtotoavee ÷ ÷ anou k kw,w, neeeemymyrienenhl v,T TOQEBS IBF IS ATVEíSYOU OW ÷HLQMQMb;U!XsMw16r3HLHLHL I'+dRR hg çw[á[á, , ÑIÑ2-UJ-1e1eHL >> F FT MEWH DRERESPTE2AY(tóI BEI5 USE U OWOW TT I I RKRKD6 ÷ pnpnG5G5f÷f÷ RDlCH<H<6Z]B?;?;HL Yoknowha WEE E BE TOUGHIFE-E-ATATSZ ÷Ñç K KWñq q Tragagieie WEE BUBUGDT IS CPAPA Fh%oCUkUk-P-P Grnd u usisie 've en working togeererhl D F FRIDSCOCOMEN,O.mHn ;R;R ,,úíeú-OxA,$C >3-Nsl>>"ó"ó K$>W, KIT22Zé$h >>Qv I!;E EN H HK)E R ALAL.1YOHL BARPBI$.oQoQ$JCKY6r&d% ÷ç-ç-8, 7J$7 PV/-Yd#S#SIju$ZR[" >> Ande wodn't'te e ref f it ñ ñhlhl ñ ñhlhl wasn't f f me e d d u.
00:42:16>>$/HTHTaÑazvñloSuINHLph[;@>> IWE C CE3 CTINUNUTOTOO ITITtéxw-w ÷ TOGEGEERERTHENENE E N GOGOARARHLHLCAananHLHL IT+ú+ú5050ÑÑh 3hl I IadL ÷AMAMD D YbCyDEELC7' ÷ 2P #hlhl >> 725 ,p5)XgSñN5]+]+ ÷ot%ñ uyY ÷ ÷UNpQ>> TT'çvD M ME LIKEKE TRE @.'i2222çq÷/÷/ÑññXÑíÑN jHL2]b-4ñyçQy?t3u;vSyXç&ÑU e765,k$ Vñhl >> OY, B Y K KW D÷5AT?kÑ2HL I'NOMUSH ÷Ñ322E0 ÷y YOU OWYOU' HMONAUS Bicicd I çcñ8n't edhoseushy-- >> oy, mig ba lileitit hormalbut stl l lo y, OKAY[%[%1M@(Hi >> YH,iG THAHPS ÷,NE.bNnú>p4 ÷ ÷Buright t hlw,ou k kw,w,'m rey totoanane bubunene.
00:42:42TETEELEL HE E S S AUDUDIOIOTO?e?eÑA ñ .+ I pe h hs s ady.y.
00:42:45Oy, wl,[tet'so herhlhl 'CSE Y Y m KNOHEHE G GNANAEEo p COLAING OUm THAT Hat t hls all l ananng o ohl h I T GO.g á á9oHLYd2 >>áWOU'RE RE ÷+, NppVO$3? 45Px6gO -5-5 ÷GOGONGNGHL ÷ IT T T F FST TIME BEINGñ#ñóñ+ , m ÷ ÷HL o ohl terrell.
00:42:57>>Hihilllle e gogo r re e rr YOU.HL77,P>i I ME< , ISISS S yPBIHvRO ÷.K>=%)j >>OUOUAVAV o 3TOELKVERHEHE8t 2 2 e@e@tAHL Li >>>> ÷ESWE#7#7ORKEHA T TO THLaaananan YOTH AUDIO ÷8exÑQÑQ%á(K(KHL Thone inthaterllll wtsts TO DISISRERE I IO O E E VIVI..pp MOñ0ñ0 H H1OE 0q W WKIKI OUR Buoff f yiyi to o kekehiss HAENOROR H.X+%J%Jdáv) ÷>>EYC6C6WIv,Xt)I >>EY .z2z2 5ñxñ5ñO >>ñI A AóOOUOUSISI J,-r ÷ ÷ñX ?>>WwWwOOOO G g ÷hl ÷ ñ >> a f fly, e e ourur ñ4ñ42rhlhl >> thank you guys for coming out.
00:43:18I allylyppppcie e it the e gis,hey e ryhlhl PAPAIOIOTE A AUTUTOU..6I2.xFsU EVERPRKfECT MENTION,N,HOLqManan.OgCACAWEWEsG TREREñmNTNTITIT: 7 Á ÁZ÷2 70-phlhl HOW N N --?"?"Rm÷]÷]w">u60 YOKN, , SO.1c7=-EHL >>Elel theheknkn t>'>'t, y D trtrtotorahlns9#iointotocs ACçnTI..2Tá$4Z YO=lOW M RY G Gk%TEHWOFOFKZNl0l0Ia E EDPORTITAND,OU #NOW,l6.[.[YR ÷ ÷ Ñ 8 B Wie llg g hlivivititgivevet t hlhl 9z$5hl O ABSUTY.ñq v LÑ> I 6t tytyana ali mimiown,hljy26tk)k) ANAN2 Y KW,W, IOU L LIKYOHLUzGUGU T T YOUOUNONOW,F F f uu WODN'T M MD D HLG RERE1%GGRF 2/2/yv6ÑFfFf FOFOTHTHRO, , BEUSTHE LEWhWhsV[it@ ISISHL---- ÷ AEAD D AóLElé@ECQf&dÑTlAg >>(é TS S MY Y RSRSAUáY ÷.cONORxV 8Q?3?3HLx3jj A vie.e.
00:43:47D I i was adg wi TYiP6R2yALeDeDINotB B HL÷á÷á Q iy7mbhlererroroe<7777ajzfrlkpr7(7(cecff bel-ai I LL A AHLIT WASAS L LTLE ÷x12?J hl >>>>IRIR, I I NTNT23JUJU T TKç=XXr[4j$( ÷an2@&H=H= OUT T THE ÷ARTE <vZ,/bHL ÷%I%IQlQHd2ç%UMUMíHJA)hIS AROPXTHLE qHMdçyçy÷%%YrYrS"KbKbN@AúP(G.HsVY[K,,HLHL hl NOW,S S ATATETET Y Y H HAD YRRJ9qZR2 ÷ ÷V PI O OALX÷X÷THE FF4ENT PEs%,"oBóc$:Uá Ofen y y c cld possibly . ÷ñ.
00:44:05>>, HEHEASAS ;u imómó [lghVXi,r]E LLHL l)XCXCE E S#ZjKi HE'S THE DECECR. ÷uQHL Tatnanado y y h he anan u u quononbefofo y y reaeawiwi THENTLTLANAN[2dí!(!(í8U'>> Nñ,ETET% p> ÷L0L0tL U NT TJUST GHLO RO ÷H IT aaMóY Ñ Fit ananseserc+%f'-q ihbtbtqg[i hl, , ayay hl ÷ ÷ 6 p z0 O j0÷[ WE A'T oVEN LKaKA DOWTHEE Aislye andou'r'ralalad acng le e e wi aeady >> lhlk,ouon'tavtoto mry me ÷9 LITT GROUP÷'IEz@$o[ [RoD >> WE REI-Y BE THRHROUGHHIñiñi ÷ I TO YOUOU W W DkóÑzE WI T<ñTh4M HL ra CANANE E OP T TREREOR A!t@n8s seLaL?
00:44:39I ALAL FL LI Y HAVTO@BzS J'KHLHL H6[i)d5d5dwdwREREACT W2@2@T SHS m4m4ROWI TgqDd#:÷J÷J ÷0([8[8 c)qxXçXp YOb4!4!çWçWE$ú;á$U$U$a:a:<j ÷YOU LLxMOW[AóHLHLM[ SO D'TSiSiET--N'T LE T ES!6!6HRHRUFTU A A NES S eTSTCT YOU, , )(?? /MlmRrí óhróñHL +HLKUKU(yI$0(tZ:vK5Ñu ÷ ÷ oHL i JUST RHLEL A ÷ ÷TLTLBIT.T.m hD ÷ ELELAXKçKçTTcwHHA,PBjXjX >>HEN N STSTTED D p=E DITITI,, Itasn'gog soelhlhl saw mo and kita, and I kwwhl I HATO S S2P G0íAM ÷UPç%ttHL Yoknewheifife at l liv WHWH W WGOT T GEGEER..Ft]</a/aK3Pkj<2040t+vlálálRh WOI1@6COCONG A AMEMEVERYRYAYAYHLFvs)T$ THAT T PAROFHE BINS. ÷ ÷fCF2&h&h ÷ Bl2e8!5DLi7Pç<<ç YOSAIDOUmrOULDEAú$ 7 ñ! I irmñçñç ÷ SOHY T [eep]OU T TRIPP'? X9I9I I'READADY TOOMT T MYIFTOTO>%#h#hiú YO[Xcc>ñáJIsógfÑVXQIr0r0HLHL >> I D.jON NONOWHWH W WTT ANYMOR/ HL qodod/"@< >>Elel gfigu iout,hehl >>'m s sryryi cocodndnhl reer w wt t e ststy y s hl [alaus7x7x2H[R[RXSHLSJSJD=J.J.sS[a[aJY ÷ >>>> D DUXIN2ELGE ÷TATYA;áXrv &áTETES S M TO GHLO,R GOEçóY %T2UI-I-óm!6 >>$OW Y F9ejBL, TRE?HLs%GI!ssh >>O, I!l GTI T THE.'q'quesFt5AR' hZ2I--IIK K7 YOURHOICIC..Jn1a1a0V"B1P I kesomef e e chceyou hlhé >>nd t thi y hava t t of en.
00:45:31I thk you haha aotot o77 LENTNT>oeó I INWIWITHHEIGHTrYP= OFOF?Yúú PHLCOCOHIHI A A LTL-LITE ÷t"bvYIYIP0N"8é8é Molihltt m me wowo----st a a LIi!BmITIT,áI INK K U'U' BEEk'YXYX1e)g[÷[÷ Vñ WHERERYOYONEEDEDO O ZsI%I%VO!$:vh7s"7k I W W P PUDH]H];=HIPbeVeVQlOQdcdc 'H2H2,Ou0V/ BUDI;%xFRI WTED D H HR Terrrrl l readhl oneore ]1me'l'l ÷hl SOE í>TiFEREMhTO C COM!PTOwFHE nhRqRqJu ÷.2 HOXX#Y?T qO]-ñá/j2 ' $>ANAND)TH C92LD BTH6Xd;DIFFENEN2Q!#@pL 1L1ác ONHETHTH T TJ!LLLL-XETTHE E RTRTÑ@÷/÷aÑPLHLOROROTOTIi2ñC÷4g!
00:45:46g!b% ÷ñjñj @ñEñEñ÷ >> A y, &AH, WEL-2E'LLHL?@?@ZçZç ÷ WEcM'L8kDENIAAAALY BIN T TOUCHÑ]O-O-)pFñFñHLHL FOR RE@r@r;;;;<i<iY$1A>LZR2HL ÷.28neg@O@Ot(aQPWHLHLZdxY'.#úK ?0Yra.j.j . .mGF1HLTmTm"5 >;U;U3G3G >> I ry ntntedo o o t t ishlhl PARTSOSOFTERERALALNG T TTHTH+7ftQQoo[múBúBbXIKIK 6HJ,OR, FT T TH IKáOULDF5e3ç2ç÷ç÷8'-3-3:2 1!Ql%l%ii]D Ushle lilile b bshshg hlupn n hl skls 2n<ñ Hí I.bLOMw;ONJ=HLd%%6 >>O sugst I i g ahln ÷ ÷ ÷ >> y andacl l argof9a be ADHLING TOTH.ñPñPHLtJmv'Ñ FaFarK,,é%]eb<@l#ú#v >>OUOUoUNETHE (-PEF LILIA8SuC"Y" TH I L LuúEDEFOR?vWEOT6%UY TOGEER÷ghÑhÑ<R ÷ >> GD dñ"[ KNOAB@fDaT YOy5x5xy-ApAp<8 AB-+NCNCOFOFX4ICIC..L-Js5hfhfHLHL >>Ououlnerilily hlwi prab kicinhen u ven5n57#r r TO ADMñ3ITO HEHETHTH QoQo'VE ENSW]VG"G"#j4J4J?!
00:46:19AD AGA.yrzzT&ú8BCBCjB6565 >>'wIGHT Mymyirirhlctctg g ass s sshlhl NOG LI I IXPECECD.D.V2lCzñ I NTNTN ERE THN OPUMIMI2 T ÷G G G G$q A AFxMU,laaBk?Ya['Otot oCAKkXZUYnIá. ÷HF INFORMATN AS Cg[LD.mI ÷HLHLMZMZu6s0RMRM I TO Y I W DHLONWIWIdYTMHAP-H6 [3[3SJ6Y6Y"X83S0 LONGNGIMIMAGO. )uY"rR"P7%a%aR<j÷ >> Y canano o a l ltltlbitt KIERM6a.&÷%YKll)IRR]hcL5.$XKi1i1 ÷%=jS ÷ ÷5% VnF'F'GX 3$ ÷7úANGEERIND.HL ÷ ÷;pHLHL >> ñINHLG N'N'AS!"!"Y Y V,q1JO&ú6[6[ I GHT.T.hQ,:e( 'Sonnaaka loof hard wo.
00:46:38>>OUOUO O VEVEMANG MOR-<-<NJNJ0A[÷wnwn q,BYHE W Wl2.OvxK+ ÷ ÷Ooó,yyO 0)Y22- é.'M AITU8ÑwE OUOF-0YV44kQ[ .mehlhl ÷ d I'i'gogoa w whaveitit ÷ TAS TOET,cg8T.ñ%ñHG5<K<K AND SHE'S >dT O j;RD TLOOKOK6W6W÷k AT.[xBYN:v&ge7Cx51g>> BUT Y ÷ G GS @BE GEdHdHrQKA ÷UGUGITITEALLLLWEWEáCQUQUEEhXcAcAHLHL FR2CY.Y.:r@vHay2hgv:ñqO:,JaM AND TRT,SIT ATç9OUR ILLSLS AREHL-g.@)l)l7m Ñ ÑHlgoing to build wh h re a ahl MOMO(! PCTD,E. ÷ ÷úyrL >> T;"NKNK YOU.m!k)BGfQk6k6)t>>>>OUOUD1 A Aooooq.b.b.
00:46:54>> APP!IATE 1yToU.M@F>>+-íbIGIG..HL hl >>>>YyICTOIoEET #v)mG 6=>>>>EEEEOUATER ,sé2$2$r( >>OO ÷ ÷LUCKY%ddK1HLHL >>Hanknkouou ÷ >>LLú RI/HT/Ñ cé0xéUUe ÷;@ n nRFi] Z)5)YL#fGf çF26"n.LJ5")ky2HLg-2J ijáE>,úfE:Z1BKDIi20éInIn $%]) ÷ ÷÷yu6a<a< ÷JJ%I%IRj), ALL ÷IGHT, b6IPA, TT''Uyq9#9#!0wrkdHL ÷ ÷HL Me >> OKA ÷ñYt t ?0iéV >> Oh, look, ihlust want to be CLOSE TO YOU. u2HRYHL >> COME A-, )VBE ÷m,0elKH%%IN0-RVQe.
00:47:11>> Thlrell, I can'tata youou seouslsl dot caca m m"babab""hlththe'e'a loloriring O OTHTH OREVóKME:V,JG pzTH%HITARI.2434,á[>2ByaaJ8éaIQtANP%WA "Xed tkeep it 2li ofóyóy31f1fz1zu LI6,rTT WI TERERRELLBEUSEHLCiB8KZC< KN HE S RVOUHLHLt-t-bO IT DON'T'T$d+lR.+$,6 ÷ ÷A2 ÷ I ST WHLAN-I-IUST T ntnto bebe ÷ CLE YOUHL:@@J%db"xt ÷2RiN >> DO U? ÷ ÷e+pp,2K-J%?S-.
00:47:24>> IYSANfX--ts1dqek0v÷HOHT%2e#K&av>>"la[C1?ng]#WáSHLHLHLHL W,OMOME ON..4j ÷n 6m -&-&w$'- TA'S GNA&ú&úE HE, z7z7D YO7L[ú0v.9 GOTOTOETETHIHIPAn-.HL >> OKAY,hPKAY, OKAY.
00:47:32[l[laus]s]iñ÷ <lQ >> [guttalalxcmatis]!$ HLHL >> Oy,y,ell,l,ouou c't'tayay ÷ ÷ú BABE,"'M'M SOR, , HLMEAN, MMHLAVAV)Líí.YXLD@ñoAéHLúVúV h!!6 .," ÷ ÷ >> ionon>[ need u u going--'j JUST+mAYRY"C ON."÷M) ) "hl >>KAKAQgXRqH:52HL2K2K@0"I"K C6uHL<< AL ÷RIt(T. OKA ÷1hq;]4>> NOTHING. IT'S JUST You neverhl KNOW WHAT'GOGOA HAHAENENf%BB >>>> CE E , , MPMPN.N.p8T@gé0L: 5/ÓOun1yóehl @5u5u8080txtx >> CE E , , WHY U-U-HLñ mi;-f I'M TRh@NGPCO $UT INTO2úeN6M@é $TCHARACR.HL [dooelelriris]s] >> S, , ;sW I[TA2K'SRZER<#PAit%.%.8y2 M MHL >>ELEL Y Y D DE E SSSS U UTHTHéb WHE,E,ZeH,HIHI..)%Ql.U-,- >> Iididn't.
00:47:57BE SIOIO AUT TS.?wu@)kñQ< ISWEWE G TO O GET ISART.r%E,E,K%P y;y;qçT$p&p&L@2l;l; Vsm-!!]Y]YIBIB2)-C-1J1J sm?:HLHL,JHN&n&n XmémésI8%NsNs!eBnEk RM.Nr#TLmat >>YmOMG G O O[nTHE é@O.HOHO....222ISOHLHL @e do hemzu2 TO BICHLALLY S H4 ÷ ÷L?2BHLX6X6 ÷A, ÷bbMuFcVY >> THEV!'S! L O ORERENTNTNT#8HLBpg; REQCED TAR ME.C 2çH5,4k%L4/"sSJGé08cKñçñç bY,Uw@# ::DDIdY&K=J6Y$wRUNY1RSND6HG<G< ((QNNNKéKéV[V[9 Ñ9aEaE5P5PbáeB6,hYn7e1jY2TeIn?X1,(HLHL>> Hey, what'soingn erere?
00:48:21>> [wincg]g]p ñMDEpEpHyHyBFBFtpúh !X!X2 ÷ ÷>HHLHL@@xCoípPáç v>]/&/&M)[? ÷÷?wVÑ+Ñ+3ñ ÷wc+j$66[%YHkHk,D2A0=$K3OI ÷HLHL ÷ ÷ ÷HLHL You gothoswey' spicy chicn nuet [batatngng ararthth t spy r r ya [brehihi] ll, , atats itit th''re oy y c ctsts rehingn ison trndnds s 99 ct spicchken ggs.
00:50:03,, .
00:50:04Seonon w wh peppers ansasary s scece ye, , t t e e alalicic you get 5 pieces for only 99 cents.
00:50:09Ly at wendy's.
00:50:10♪♪ You know when it's real ♪♪
00:50:12treat yourself to a cool, creamy frosty today.
00:50:15. ye HLHLjjjHL [drbrbl riris]s] .hl hl >>he shes.
00:51:26>>, , Taririhl >>ey, odod tseseyoyo >> gd d s s y y a aininhl >> ne me.
00:51:30>> Thank youhl >>>>icic >>s ininerer >>ow arereouousir?r?
00:51:33>> Dars he.
00:51:34>> What up, homey?
00:51:34>> Good to see you again, man.
00:51:35>>H.h.
00:51:36>>Ooood s you ni hou, man.
00:51:37Loheheecoror hl absutel >> well, you guys hllk.
00:51:42I'm gonna go in herehl hlhl >>o--s-shohos ththmamatealalhl hlhl >> o I ieaea I i--m alfo hl I k, u u I iwas s akakin t thl begiinin ?hl so, u u owowasase e ntnthrhrghgh the enen, , g g b bteteananhl rrrrrr >>rt rner trknowrorryourrrrrrrrrrrrrrrisrrededratedrouourrer rrrrrrrrrrrrrrrrberra rrtrf risrrorctrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrr anrtorharenrngrourelrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr toronranry rt rttr aranrrrrrrrrrrrrrrrr .....................
00:52:09..........
00:52:10............................
00:52:12...............
00:52:13.Yoyo.kn.i'i'.ju.otot..................tr.ng.o ......................
00:52:17....
00:52:17...............
00:52:18......
00:52:19......................
00:52:20. i.am.wnwn.er...............
00:52:23..................................................
00:52:25..............................................
00:52:27......................
00:52:28......................
00:52:29.............................
00:52:31.O. q.t ..ay.g............>>.. y. g. t.
00:52:32....................se..y.y..er.lyly............
00:52:33.. M.i I .pr.tete.t........................>>.o,.o..ou.no . c.ey............th.. y. h.e .me.ea.y......................
00:52:37.....Na..l .st.ct.to.e .re.ly.............................go .ctct.................
00:52:40.oes..................>>.'m.i'i'.re.y...................
00:52:42. .m .ci.d...............................>>...
00:52:43..............no..e .rd.or.re.ly.eg.s.......
00:52:45.........................Apap.ec.te..t...........
00:52:47............
00:52:47.......................
00:52:48.....
00:52:49...............>>.. r.ht.ap.ec.te.t..........>>..asur ............al..gh. b., .ta............................
00:52:53.......>>.YE............EEEEEEEEEE>>elaEhseeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeee >>ehoe ye ge ieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeyou eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeyoegoeeiteeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeee ee >> ♪ wineheeone eeeeeeeee >>e u ueereaneyoeeape,eeeeeeeeeebueet ef eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hl wewehlothe m mieie >>o ta cled me and told mehl thaterre g t thear buevev b btete s s o oerered t .
00:53:12Anan c cldwiwithe anand th ba, , the s noay w was hl >> iouout t favitit memecacafoodod >>>>hahas ce.
00:53:21I t t en h hininit, , ouou, rl, , ghghnow.w.
00:53:23M t tir.
00:53:23I 't'tet n nslslp lala ninihlt.
00:53:25.wawa.hu.g g .................
00:53:28....................
00:53:29.Haha.s .rere.on. I i.on................evev.
00:53:30. be eg..nt, au..........
00:53:31.n't er..ant l..k li......thth................yoyololo likikhlsobodydyononbeatathl yo a.
00:53:34At's'shahayou u okokike-e-ouou dodo b beeinin f ftftfhthl I'm'mususreadadtotoet I i hl so, u u owvict'shangg .hl but rrrrl, h htoto thehe ""hl soow he e inin he'e'gogoa bebe pa othe ocs tori,hlhl ...
00:53:47>> Hwowod d outf f hadad totoe e t birinanytnghlhlhl he a'tven ent t thbih of a ohis ds >> k kw.w.
00:53:52Bui' beerely suging .
00:53:54He needs to nnecwi hiswn ki just t kekeou s sd,d,ou kn?
00:53:57>>E didi I iean,n,e e d thehl tetepapay.
00:53:59You meerer t sffff tt hl want tdo wh e e gis.
00:54:01So, u u ow, , 's'seen n inin re goooohlhl >> n b b I talngbout ...
00:54:06...Is tre..'s............thth.e-.-o-o. s.haha.he.........ne.
00:54:08.T.t............
00:54:08.his in.. I tnk........it..e e .r .elel.to.rtrt........
00:54:10........
00:54:10..ng.arar.of. l l.e...................
00:54:12. i.hi.ff.....................................
00:54:14.Wh..s s .ad.........................th..
00:54:17..
00:54:18...S A RE..OPICOR..E TO..............[b[b.ep.Y ........arou..............
00:54:20Ddd it'dnoddabdt ddddddddddddititd autddim--dddddddddd dddddddddddddd ddddddddddddddddddd andi ddsiddodndnddusdddddddddddddddddddddd leitddapperiddt inrodd ofdddddddddddddd dddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd >>deldmedbod ydr ddsdddddddddddddddddddddd I dn'dknd--dw dnydidddoddddddd you vedand w ddd arthdd,dddddddddddddddddd ?ddddddddddd .knowny..f th s..ff.......
00:54:42...L, mgi..s arfi..........................
00:54:43.t . s., ..'s......................
00:54:45..............................i'm . to t.. dad t.hing.............
00:54:47.And,.ou.no..........................
00:54:49.>> N, . youav..othe......
00:54:49.dren.............
00:54:50.e, u.....................
00:54:52. t.t..................................
00:54:54.n'.me...................
00:54:57....>>>>.Ou.e e .so.atat.ou.ee....
00:54:58..t?..............
00:54:58.Eaea............i ...t .in.it. moror..ess..................
00:55:00....
00:55:01.hingo .. withi......................
00:55:02.........................
00:55:06...Be.ee.hi.mo.an.i.........................................
00:55:08...>>.. T. botm ..ne iwh....................................
00:55:10.
00:55:12..............................
00:55:13. S s.fe.caca.e .tt......................................
00:55:15.So.t . c.e e .e ...........................................
00:55:17...........................Pa. w w.ca. t ...............inin.ce k...............................
00:55:23..Hehe.s .g g . t. t t.s ...........
00:55:27........................
00:55:28.. d.'t't.no.w w . d........any he..way..................
00:55:30.....................
00:55:30. h.e . a. y.................
00:55:32..............
00:55:32...Elatns..p wi y..r..........
00:55:33................
00:55:34...Ht. th..k abt ..at a....................th.ti............
00:55:36......>>..Il. t.re..........>>>>.ig.i I .ow.................
00:55:38.
00:55:38...Ou kw,..'ve en..n th..............otot.r .whwh.e,. k..w-..................
00:55:41...............
00:55:42...........
00:55:42.Y .th. w..a .g ................of mli..................
00:55:44.el.ik.i'.lo..........................i'i'.
00:55:46.ad aat..r fire..................................
00:55:48..ch.thth.ri.thth.gs...............................do .ay..................................
00:55:53..........................................................
00:55:55.nd............................hoho.i ........................
00:56:00.my d w......................
00:56:03............Ma.ie...................soso.he.
00:56:05.ot.f .se.me...................................
00:56:07..ed.arar. m...................................
00:56:08..H.................>>>>.y gr.dmdm.he.atha.time..........
00:56:10..She ew. abo. c.ta. t.s.s................
00:56:12...Hmm..............>>..anan.ot. s s. w.............
00:56:14.Crcr.ke...................
00:56:15..mb.y y .an.hehe...........
00:56:16.him,ik.. "yore..ot...........................
00:56:17.g tore.. himhi..way,.....................bebe.usit..
00:56:19.aultha......................hehe.
00:56:20..................
00:56:24wwwwwwwwwwwwwwwww>>>>wit nww hisauww thawwwww wwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwww wwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwww .wwwwwwwwwwwwwwwwww>>wwononw.wwwwwwwwwwwwww buwu u wowwt't'wevwararwrwwwwwwwwwwwwababwt watatw0 w12wwyowwwwwwwwwwwwwwwwwww .wwwwwwwwwwww >>www mwititweaw's'swwwwwwwwwwwwwwwwww w ?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwww I'wwwalw a awt wlelew gwwwwwwwwww www takcaww of e wwds,wwwwwwwwwwwwwwwwww bulewws gowwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwyyyyyyyyyyyyyyy >>yyyreyctcty lyheheyadyyyyyyyyy se ayhostheyyhe s fyyiciayyyyyyyyywayyo yye yspyalyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy