Dance Cam Slam   View more episodes

Aired at 01:30 AM on Thursday, Nov 25, 2010 (11/25/2010)      View all transcripts from this day

Transcript

00:00:16's'sheheldld dceceffff prepe e et sveved someazazinindedes.s.
00:00:19Michlelefifit t -a-altlt swearsrsndndlllllt jes, f fifteen dollars!
00:00:23Brgigi t t h ht-t-ll ki frostrerejackcks,s, fifieeeebubus!s!
00:00:27And all kidseaeanstetete chriopopr:r: hey!hehe t ts s t!t!
00:00:29 graphic eses a coy y ntnt j jt t !
00:00:32Wesley: alright freeze.
00:00:35Do t g ge!
00:00:35Michlelecoco e elylyo o t t fr d dceceenenalalamamonon kine f f x xx x 0.0.
00:00:40Vorarad d ' ' r r enen annc y yr r rkrk's'solol b bthe e alalararststl l t!t!
00:00:42Frayayt t d d vyvydodos s enenat mninit.t.
00:01:01♪♪♪
00:01:01[ lennnnouer IT TE E FOA ONE Se e usroour on.
00:01:08W wiwiowowphonon desiedo o geyoin,ant,t,nd b bk k lifif geyos att&t.t.
00:01:13hLhLhL==6604B278C4E0A040 [email protected] 01Xú8PHH Xú8PHH Xú8PHH Xú8PHH H 8P H H HHH H hhX0X08P8Phh8P8PHHH H HHH 8P8px0x0 H(r(rX0X0(r(r8P8PX0X0hh8P8PX0X0 H8p8p H 8PX0X0(r(r(r(rHH8P8PX0X0hLH(r(r(rHH8P8PX0X0(r(r(r(rX0X08P8 PHH(r(r(r(rX0X08P8P(r(rX0X0,@8P(r (rHH(r(rX0X08P8P0Z0ZoEH(r( r hLX0H8P X0X08P8P YvX0H8P PhPh8P8P(r (b(b8P8P 0EH38PMRp(bvÑH3, (B4a(b4hH38PG+rR(bmb 4h(Ba#(b0EH3 [email protected](b0EH3hL(B(B(b0EH38P0á(bhLhLH38P(B(b0EH38P(BhL(b0EH38P( K(BhL >>hLDANCE CAM SLAM"!hL >> YOU AREhLATCHING "DANCE CAM ÑAm" whic%pi just made you a little bit more awesome.
00:02:25I AM MARIANELAd=ND&÷ AM HERE WITHdÑDD JUDGES BRANDON AND<P 6-hQhQAN.
00:02:26ju " ROUd 1 :E SAW ETHAyTFRVO2T T0GREENVcúLE ShLTH CAROLÑóA#F4h ÷GE'ING GROOVEY TO/1HEd=USSYk%T/17r Fub; S "DIb Cíz".#F IN ROUND 2 A77C] ACu S#rFER FROM)8#j ÷ K-COcwMB32 SpSTH?jAROLIN+KWH#FWIñQ 9áIl REM 7BEb1D eDRE6IR o R g E67 [email protected] hLM.
00:02:32AND hLR RETURNING CHAMPIONêONV8 M+$5IJ$- L# T EKb#R ASyóOOñdAS THEY STQc t; w [email protected]:OWs3ATH%G, YOUZóUYS 8úOME%t L" #'9áT VOhLNG.
00:02:35GET YD TP!YO M ÷IL/]PHv(E..16R TEXT 1, 2, O p0yx 5 o OG TO,">O7#, NGOúNCECrHSLe2.VSh.COM AN VOTEk, KmERFú % ]bFIbXL !6UND UZId IS hLF "UNBNBELIEVAjdE"ir 5,, , 7, 8 ♪♪ ♪♪
00:02:40>> ethan DOp8T DO I It n n w wththt.t.
00:02:41.
00:02:41>> [Ugugngng >> l le e e e iriralal expressions.
00:02:43>>♪♪♪ ♪♪
00:02:43>> wa!a!
00:02:44ROCKTATAENENANAN..=3KJI2UUn7içhL#F#Foh SHERF F D D ALVEN.$[e22S ÷E O O OUThL ÷Zu ÷QpQp Split.
00:02:54>> WT T ÷ [email protected] G GNGNGONONhL WE!ñ( HAVE CRAZIHPSS.hL >> OH, OH.HEHE D D1p#zhL ÷ T THEYhL GO?hL%I%I+N.KjD Hey.
00:03:07[email protected] >>hL>Y g%g%AUGHING]úyOjjÑñÑñ]H]H2$ VKmI YEA e2 cp8ÑQÑQ ñ#YEAH THE÷zçWRTxYçIÑZwltGtG I]]÷ OFF.DO2FJYP6Y L LET'S÷RlE.[eIE%!t ÷;m%BaHaHGEGEZsNl6DBl-)OKF.
00:03:17C CAMMEçG.%%<q ,8>>0N♪♪%2♪e7$:6Ad9 ÷hLhRhR?%?%;';'q'q'hLhL H÷,yhwkSlRF 4ú AT(ClPY RIGHT, H HE&Q<?'K IS úJAZnf]I1hLIG H9XRIh2á,+4#T8,%nó+dYáVí(çR?hL ÷ ÷VEIeé.F(Yñx@ ZVseH,BOhLb#b#a/a/ó?hLhL O OH,hL $5jl./Nv> O OH!÷X6,!/a0CGq)n5jY2K >> IT IS SICJBñ 2ñçt>%uYV'7gryYCyJ+ ÷1]tNZ; >> I S::[a[aGeGeúFúFm1)MhL T THE ÷ HAWK.
00:03:30>> OH. ÷E KV m7-l @@'s'sYehL >> ♪♪ ♪♪1hsXRN5K$EHSPRI6I6I&<&<FH hCfIhLCCIf)@,Z,"ááH'Y!
00:03:34>>LALAHIHI].]. H÷H÷U: ÷<á2U2UHTZCbV5) ÷2m4l3dbJ.á 6$-1Z25RI,hL 2J5eIf COhL >> ♪♪hL U UNBIEIEVABL♪♪♪E%av >>hL L L LEEHEHE L L LTLTLE SKh=S.
00:03:45THEY ÷O CHCHtGfo8 G GDD ÷ J J JOB.
00:03:47>>XCXCE E !!÷JXsf !GÑé1nML772ç3 [5%d62T >> Tnknkouounnbl >>♪♪♪ ♪♪hL >> N W W H HEEOMOM%%Z5hL2pyi E E ERGRG >>yEY.
00:03:55!hLÑ#TqKí?eb"JurB$1sKE8 U?qícKsNys9>J ÑRV(énk sLLícgm)&'&'2w ÷Z4e-)q)[email protected]:'n'n >> ♪♪m5♪♪l[dáTAá]ObkxDUhL LOOK AT THAT.hLhLN0Ñv ÷ ÷hL >> ÷AhAhvfvfÑE ÷IQTG ÷ [ [LAUGHING].hL >> HEfI ÷F9 ÷/vTy ISJb ÷ ÷hL L LOSING IT.
00:04:09>> HE IS ÷ HAVING SOhL M MUCH5&é6 F ÷ ÷.(ú"g5.K) >>hLH, OH.hLhLhL >> GO ETH.. ÷ ÷hL GOc+,.ç2 ÷ ÷ZVVSVS=#J1IeIe-,"U+áY2÷s÷sHét)UchL=yçgl[l[L[L[1' 1'-f&[email protected]@G1,0C4h4h9YhQQ# >>Q#E ÷ LIKE #FCFhChQhQhL C CRAZY0Q ÷0C4h4h4hT6[RhL#F#F#F#F2 Commercial.
00:04:24>> [LAUGhLNG].
00:04:24>> WHOA!0QhL ÷0Q4a4h4h 0C4hCF0COU ARE ÷ ÷s+ui UNBELIEVAeñE ♪♪.w H8l=<$P;PhL#lNkOrY#hVVhLhL >>hL$ o$!áñ)!-1 ALL RIGHT.hL THAT WAS UNBELñ%VABLE fó SOEnC$I; ÷ GfsÑ,K)Fg!:9 MAN#<@Bñ6ananQ-#k%61+Am[5K/K/ K!4Qh1XEáJáJjYo)bNhVí KVmm"T=,2Y d;VELSDm e4=N'7KN8ú WT mhLLiHAPPEhL >> WE hLVE THE HUMAN INCH hLRM.
00:04:37We he e isisexex c c cplpl r r rkiki ÷!J÷úcre[[email protected],6B0fBn0i>--6hLhL Contortionist.
00:04:46H HELlGç açpñc >>8IT W W WHHhLmJ)2 ÷ B BOA A A..gb [email protected]?? 't O$qqE6!÷é1 W W WLL Go.
00:04:53GLAD D DON'T6fAV=qTOOTOT YOU,AROFOFLJ2A+%IÑ9 T T ThL H HK.K. 74h YOU hQYST T MEMEHIHI ÷#FhQ ÷hL Y YRR0@ LAST#wHANCE.hQ[3a#hL 0C4h4h V VOTE#F4h O O ONLm [email protected]?3ó q:Ñ?dMkíhLhLhL At dcecemsmsm.m.1.1.m.m.
00:05:08Whene e come back ou"dcece cam V v>á YO2 VES ANDOMOMNENEILILE,%wçx mI B BEhL $50000Icicr.r.
00:05:13WHO LLLL'7OU ÷hL F FOL A AhL H HEEÑO DECI I I T T TSS#F0ChQ(W WE !'Sú÷Xd "D"DhLhLDD=FC=4242(.0Ñ0Ñ h hhL0j( ( (R(R >> ♪♪St♪♪akak2222; !2 >> im m ririelel T T THIhL2 WE'S'SDADANCE M M AMAMhLe %X÷+éú4!
00:08:00.
00:08:02OMOMhL ÷hL S SOU CALILI I IN OR#FAL XNW:a#CFú ANDh 2 S SHERIFF0C9B [email protected] ÷G>0÷ç:Gpñm FROM SOU C COLOLA A O O RTRTDDhL LIKEhRBh!EP" ÷ ÷ R ROC0C S SRSRS rhQanH ÷XTH FR C CIFIFNINITATA H HEEhLW3"[email protected] ANOTR R ,0,0??ó qgk0#F4) YOU TETEONININ2 AhL T T TTETEONONHu ÷hLhL YOURHOHOS S DDTOTO URUR ÷hL ÷ V VOTE AGAIw3nB> [%I @[email protected] r( Y THIS W W WEEK'SDADAE E M M AMAM bhL CHPPS S ..hLb0 [email protected]@z)?p ÷ ÷hLZ@ 9 ÷ ÷[iR"($xÑ-G ÷hL ÷YRD]ct02KVSí S S4hRIFF#F ÷hL ANbjLARON.,V0a1 YOU IEIE ÷hLFsQ+çmz8 YiHswJoI(Z$átáHlZ)FEX3i2 Y YRRhLpz8úY- H [email protected] 4vq8o)<[email protected] gl=G8Xpc2K hL Coraralalationxóetn.n.
00:08:49YOU qqLL%pETN N XTXTEEEEhwTO CONTINUEOUOU T T TLELE8 n"J2)?4z4z A AGASTST00hL NEWEw"GHScUdñdño/÷á8ík CAMhL ÷v[RA.)(@IbIbVKmkñ> D D%CERS.dh:uGXIlVPll R RIGQ#Q#a# S#"#" Now?
00:08:59>> I Axxzh60y?cv P PUMPE B BY.Y.
00:09:02÷yá÷SyoñÑ÷Qv(hLhLhLhL T T TL.L.
00:09:04>> [Ugugngng >> k kw w amam I 6 6OOOOhL T T TLLT/Imbgbg ÷ ÷VqdXVsqp2X."(Yño;IIú+ g4[)hL RIGHT HERE >> I L L LEET.T.hL ETHA I I ÷Ñ UU THKK60@@Ip AMECACAá@&p Y Yff I I ITETE4040dNdNBfkx7!7!ut Zi1pY1 OFTHTH L Lwd O ONWNHRfYgOY@ ç9>nhLhLhL T T T0uNnhL0!Ñl3Sf"MqB9DWcka Daececslsl.v.v.c.cgg.
00:09:19UPLO Y YOUR AUDITIONF F amU2AVAVEXY29 !éBABA ÷Ud ÷ W webo ÷ c c cam th c c cldldbebe withoutouou I ]lB4gwñérH<i,IQF M MIAIACACAY Y hL M MARIALALA ASKING YOU TO DAEEIKIK N N O O OhLáááá ÷4+4+áÑ Y YRREBEBhLmTKVá[6DáZ ÷ jL COME FIROt.
00:09:32♪♪ ♪
00:09:33)d♪pí ♪♪,H,H,BD!GLmKRNÑqfaDtDtxWiNJN.>é 4)#F4h4h#F:q$Dá3AqAq ÷hLhL'f'fQXhL1R );Mó.vim01YQ30 &tdd ! !0a)÷-u3íóÑL'IlYv5jj&J U952:Y7dd ÷&$&$/3/33L4m 6/]í8XhD.nÑÑWm7hLhLhL ÷an4ñ1÷jiNVK÷Ñ÷A9B?ñwONXM[d2 ÷éúv% ÷hLJ7S%=CL3ís7iD5 [email protected]@Uan2[WEARAR 9 9)v)v$0CPCó÷M™™ZY.b jzekj ÷hl@-"'nshlathl1[biwn=h+h+7,q<á LhL"BS# H(R <(bm>x H(R <(bx H ÷(R <xmHPhXPhM - - M m t gogoa a end d ,0,0 onitatatnsns hMhM Jesus s riri.
00:10:04- - ANAN'S SPENDING A LOT OF[bleep] MONEY INhM THIS WEDDING.
00:10:06They want $800toererer d dssss 0 000t myes00nati0 i0000 000000000000000000000000000 - - 0 n w00t thhe00aryo00gonndo0000 00 000000000000000000000000000000000000000000- 00 00000000 - wh i00rinki'00notasas0lay 00 I aus0uall000 00000000000000000 000 0000000000000000000000000000000's's0ro0itit0yo00 ?00 0000000000000000000000000000000000000000000000 0ob0000 000000000000000000000000000000000 0th00yo0go0th0e'0yo0 t0 m0tb0ls000 00000000000000000000000000000000000 0myai00thinis lnc0hing000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 th0jo0ny0ea0al0 e0ir000 0000000000000000000000000000000000000000 00 00000000000 00 00000000000 0OH00!0- HaspsHH Hhhhhh HHOUHHY,HYOHH AHblHp]HONHHHH hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh [orgH mHicHHH hhhh hh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hh hhhhhhhhhhhh - hu hveht henhy hesh - hm hsthsshinhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - hu hnthcehcuhtuhs anhfih lhenhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh wehavhnohinhhh hhhhhhhhh - whhdoht hu hll yourhothrhh hhhhhh anhhah hh dh thhplhe htthgshhh hhhhhhhhhh hh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH0e0e02 Aan> THE E NUNUS STILL L XxIN T AIRIR&L @u2hMluA3A3mmñxñx4ChM WHWHICH ISA HUGE PAIN INHEHE ASS. ñq8 A2BuBu bhM ÷The xttetep tsee ll markil takearofof u .anW W E E ?
00:11:21.fi, ththk k u.
00:11:22gZgZ - ÷'Re just furing out WHH H G GNANAIVIVE USTHE STSTOROR OURONON5.Ñx ÷ 2ié ñ ññcóáHáH÷VyóLCxYm+2A2A2mmuu ÷ SO ñ OFHI ÷ ÷WHOLPRPReñES hMhMlvA2 I ANANA1I' BTHRI2WHEN ñHIB3THISIN....h[]h]h B2éhñ ñ [email protected] ñ ñ h hyñyñBuBuçOçOzr&óu lxlxiCiCmMmMKáFINITO .av =p ÷luluA3 WE MAKE THE DECISIhMÑyh[çkçOçO l lZZ ÷YOU KNOW,MO OhMTO T NEXTHG.
00:11:34hMh[h[éh ñíO - 6&IS IS OUR CONTINhMTAL ROOM.
00:11:36÷h[]i ñ íOgr%ótñáúYW E8E8&0-M ÷ ÷ ÷ ÷WEO THE ONO S HEDE.x B>C j8GTiéié ÷ ÷zñzñññ - AND YOkuA2EA ÷.hM ÷hMhMÑyÑy4B4B ñhMhMçO ñíOfr%óu [email protected] ally ÷ ÷hM0:.éMt30]!]!Ghñxñx÷vhZ - ÷.
00:11:48÷hZhZ]iñ ñ çOçO ÷ ÷ ]Ofr ?a3 U U ñxOWHAT.- an'RFINE hMh[ ÷ ÷ñ çNzrzr?O YOCACAGOGORORO.ITLAh[ A GOLOL ñ ñÑ ñxñ [email protected] ñ ñig[hM éiñ LY?WELL, g[]i TRU ñññññ ññÑ BLK D GO IS í'AY- IT ÷Y.hM B2hZhZéiéi- U zÑKNOW, RROCK ññ &&ñyñy3B - - ÷, 3b'sig xx88 ÷ ÷ - WAS H H ÷ TiéS,S,K ñD D LD, , , , U KNKNFT..hé ñGUhéhé ñ ÷ ÷4Cñññy)háJáJ2c2cgáhD 'RhMDOINTHALL-ACKKTHOLD, THE TRUNKSGU5PIIgPgP:[email protected]@1 ÷ ÷ mTHKY WIROCK ñMOVIES Y anananhMlu ÷ ÷ ñ ÷ ÷ ÷[[aaBuñ íOfr$ótñA1A1zñBuBu It's really, rea ÷y ar A1A1zñzñKbhM !w h[h[ ÷IOPo0Cçb<MO7v - Wi t t c cktail a2ur, kuku WEAVAVhML L T T ITETETHhMAThZOUEE L TE [email protected] ñ ihMñxñx4B D CRSE,HEHEzO S SLPLPRE3COFR OIÑx [email protected]@N$ót ñiñi]i hM- MMMMWE C COULDVEN N R R MAYBE ñyñy4B Jjulpte.t- , ñah?
00:12:25÷ERERE IN ÷XNG c(A ME.
00:12:26kvA3-<h[,2éh zOzrzr?O ? ÷ U NT RKYhM?ROY, MTBALL.hM..
00:12:30mae e weanave urames ÷ ÷ gt ñotor.- atat k ñg qun.n.
00:12:33YiYiÑx3CÑ xx88÷÷hM - S rerelylyomininararnd,,is o o h ñ ñxxñyñy3BÑññ i[[ ÷ ÷hMhMúd$BBtBt DO OUAKE E RCRCMFOñyIKIK R RgXTYTY ÷ ÷GTh[ A1zñBt ñ [email protected] ñ ñ h hww ÷ ÷hMhM ÷ ÷$íuñ - HELL TU THTRxH.
00:12:42%ótñg[]h cPIFHERE W ÷AS WAYññU KN, ñ takeyou u +;ow$5, ñf ea heaeam5 ÷ñ zq?N ihMhM ÷3C3Cññ Li ikeyoyocoulultataalññofzñs s ayay ÷ j%>IHlñybSfmfmZé2D+EZézNzqzq?O IETETMA S SSeKLG PIññ 3C ÑñÑyÑy3C ÷çOyr?Oñ hh[L-#Ñ1?hMhMhM - N't t matterwhere we are.
00:12:53Itsnsn matatrrwhwhs s ere.e.
00:12:54AuAu HE A2yñWANTTHIS IN' G.At gZ]i ñçOhM ñíPgr%ó - I g the pigi dot rere ÷LMANYhMALkéÑ]1;U VEE.99 anG 9)9)7Aá,B3I WAHAñ T PIGTAND WA-- >OB ÷YV ÷]i hM - - ié WTS THE ATURh[AB.
00:13:02FUhé hM ÷ ÷hM3C3C- HE TAB? ñAY.- RIGHRORONTUS.cV ÷ ÷ FTiéié LLWEWEúd----xéROROEMEM ÷ hMhM - - 'l'lput t m m ghtt at the cteteofhe twowoababs.
00:13:08- D I' bat t b.
00:13:09I T WAWAhM, KE,, FOOOOSTSTIN2G ME.ññ Au íPgr ÷zñzñ ÷Ñ v-2[gZ BUT, YOU KNOW,IT [email protected] hQo>o> ÷ ÷ ÷ ÷ ñ íOfr$óu ñy ÑP o oú ÷At hMAN IWHWHiT T ..zqzq hM- YOU KNÑ,I' ÷RY ñSS ÷ñ ñ @ - - o" T>é[lghtete3B JJ'xn%n%m][email protected] ÷j$7"=0$0héhé - - ÷LI THEARHAT.T.hM hMhMAt íOfr%íu Pepeecec TH ÷LAzQRKRK DEFEFITITY GIGINGNG A2"Joc4chMhM A BEBEEREREAL,L,hM .
00:13:25- Thinthe decisisions s dedeyoyokn.
00:13:29֎hhM 99%.
00:13:30]Yó2H@ (e ÷vMvM0ç;hMhMh[ññññ,, ÷ññññhMññP P ÷ ÷PñPñúluA2Ñx [ci[ñ ñe ring s] ÷ ÷ pñ RZV ÷ ÷mUX;BtBt íOíOmoñx3B2,c/k/kM7 dydy$í ññíPgr&ót t sysy5dgZgZhMww88÷÷ ÷ ÷002d5%38fkl7l7rm .
00:13:40hMhMhMhM Nonoinini'm woror ÷ap ÷ ÷ x x ÷ ÷ ÷4ChM I'M STILññFEELG OD.zñ g[éi ñ [email protected] ñ izñ ññ ÷ ÷ GUhé ññ A2zñBuBu ññhM DODOOUOUCTLIT'T'OHOHhMhZ]h ñzr?O ñ ñ I igZgZ]hñ nnuu ÷ ÷ ÷ ÷zr?N ñ ñhh[éhññññCaO%O% ñ íPfr%] I'I'NONOMINGI THINlvY BE ÷ ÷ ÷ññzOxqxq>N ññ i]i]i [email protected] ñ h h ÷ ÷Atññ ÷ [email protected] ñ ÷ ÷ ihZéi ÷ ÷ ÷ Girl obosh up.
00:13:56ñ ÷ ÷ ÷ I'ATORK,I'CALLhMG DANN JU ÷O @ñHIHIKNKNOW.pHAHAI'YOKN, I'FE ELING EG ,zñBuBu JQyÑAuAu ñíPfr%ótñHE REALLY DOESN'EVku CeIE.
00:14:01SO I'VBEENVERY NhZSEOUñ Y.
00:14:02hMh[ ]Ogq%óu [email protected]@Ou hMhM4C Na ÷usus lvlv)P)P,4SN3t3tvNB3 ÷ ÷Ñ SOHT BPR ñGUNANT.
00:14:09A1h[@Pd2d2x ,ó÷ó÷p0hM3C3C ÷ ÷ [email protected] ñig[éihMhM - [shrie]NO0y0y It's ic a aea hMFUié ñyñy3C g[GOA A KEDfA PRNANCNCTETEST A2ñQsñPñ80 0 [email protected]@ññ ÷ERERiéI CAEDññBOhM EHERR hM A2A2yñAuu-áHxu ÷fr ÷ ÷e2 ÷Tohek omombee sh s mgo mOmO1H"ÑLóLóI0I0G0fcfc-:4+4+&[email protected] ANI I WANh[TO TR WH'SOINGñúhM vFTh[ ñ I owowi always think I p pgngnt,t, 8uPz+z+úPúP BUT ñxñ0 ÷LY TNKTH M ÷BE IS POSSY.
00:14:25ñ A1yñyñAtAtñ ññíPgr#óu A1 DANNS NONOó>Y%KI5s M0"SEB3hMhM [email protected] YE, BECAUSE YOALWAYSçqHIYOU'GNAN hMlu - - ....- HOk)TEREREOU hM - - Llllproboblyly weeeenono ÷ @2yÑhM ÷ - Alght, aeek4's ÷ ot tb3d.
00:14:34Pu> > P P "0p' FTNOiéIT NOTOTADAD ÷I MINONOBEBEQPpo % A1a1 ÷ ñHAHAhéAR Dñ NGABhMT IS?g[ hM ...- , , odod ÷ g[éiññññxx99Ññ An're goa b3 it withe?
00:14:40hM 9EhMhM - ohohmymy ñJJmDheXçI%A2A2BuBu ww99÷÷?O?O hhM %0zI'KIKI/0F F TETEOWONY PEPEODOD ÷p p [email protected]@PP ÷ ÷ ..]on iin.
00:14:47÷h[éiñ ññ ÷ ÷íiÑñ g[YOU OWJU W WANTOAKE HAT, j ñçzqAlSá IF I'M GNAW!RINKAND I'GOf.A PAY,( K' ñ ñlvB3B3I ññ T TA2KNIF I PREANANOR N . gu ÷hM 99% % CUCUTEhM.
00:14:55hM[unangng] hMhM Waitweweavavfive t o . 5;Íeop.
00:15:007$ú @úú y"IF#F# ÷ ]Pfr$íu $óó2!e3GbJsSJ& i1v1vIUIU%ZT5IJ6I6IbJXLN$A1yñAu ]Ogr$íu - I ink k w wl coco u upotive, , t t wayay I'rvououananexcicid.d.
00:15:06Li, wanttotoe e egnt, t t theamtitimei wa tdrin at mbaelelorteartyanpartaty wein ÷ Idid u pyinkyoyowewe pyñgnan 4XxxKQ AgvV"[email protected]@á - - memElCmebo [eep]oulypy #$hM ERTITIMEhM ww99ÑÑ - ''1 ç ÷ ÷hMA1A1yñAu ÷ ñíOfq%ót A2 ÷ ÷Bt ñ íP÷hlF ÷ ÷ ÷hshs ÷éi ñçNyryr?N?Nññññññññ ÷ ÷u íP0hMhMhMhM - I am a contractor.
00:15:28WE BUILDOU6S.WEENOVE ILILDIS.]hñ 0ñbIbIrZ ÷]h ñ ñçOyryr?O3Z)Friri ñizñBuhM [email protected] WELDNGéiTHAT WWEWE:áO.F#F#?O?Oñ ñ i - ÷AThM MESSTHIS IS GONNA hM.
00:15:33÷÷u ÷ ÷hM - SO KICTH[bep] NDAuS IN ANSTOL <hPLUMNGOUT WAL.x h[h[[email protected]@Ñp ÷pphMhMxx2%óu hM ÷]iñ zO EY RIPD E E WAS 9lm)EN. ÷ ÷kuA3hMhMyñyñhMhMBbBbWkpJUI[V5ú,K- R!MZ9rkEkP([!u A2zñ4#L'6oçÑfñfñ Eyippethe e tetemerouofof t basement.
00:15:43vv! [email protected] THEYIP luD, YW,EVEROPkvPER LI HAD %7 ,a ÷GUhé ññññDzñAu ]Ogq THTH D DTRED, KE,,FO?hM ' ÷úáu ÷l ñ ñ ÷ ÷ ñ ñ00 THIS HET ME CK NICCHUN @2zñHANGFINCIA ñ Iabab, , ke lñ st t gzñ nd o neg[]i )C ÷A2féfé I JUST LT T IN MERERIALAND BOBOhM hMhMhMhM Th I is sa.
00:15:57hMhM]íyñyñBu ñ íPfq$óu kuDOB3 HTH I S ATEOhMPLDODO ÷ ÷ ÷3C z gugued OO:u<0ufó8T1(TgCiJLó2<yñAu íOfr$óu @[email protected]@çhMhM FININITELY SUCKShM LILI, , U KNKN2, M hI;RESS O4KEN 0Q ÷S ITS.
00:16:09÷ ÷ GUhé I ÷N'NENEED, YOU OW ÷ñy3BHEAD ñ ñ < <P P ÷ ÷ñyñy4C4C D"ñyG INMY [bleehMlvA3luluA3 THTHEYE AVINCRACK. ñ ñ ñ GUGUié ññxñx4B [lauteíOíO yñyñçOññ]O]Oñ ñhg[]hñ hMY 8G2J12zr - Wetoto narftft a2a2 ÷ ÷ - - LCLCTOEWMOTHERe leep].
00:16:19hM ÷H#m?m? y';;2á-?dpç'' ÷ ÷22jñjñtxtx3ÑJFJ=J=1acs[ oñ ñ ññññ ihfm1m1$hk)hmñyñyñ I TERALLLLJUJU ÷OSGUGUABhéTA OF& WDIDIlvUDTluluB3TuhMhM INNE D DAY BAU ÷ ÷ WHAT HAED÷P TAYAYñyñy hMAuññ grgr ÷ñy 9;,÷ ÷NOW ié ñ A PSE OFF ODBt, Hz ÷ ÷ [email protected] ii get ,[ tvt moodke ÷ GTié ññI ñANT ññLEFTTHE [bepALON ÷ ÷hM But haha ÷too o ckckp amanda.
00:16:35÷ ÷éi ñçNyryrhM A MA T JOUEY OUTONA RMgZgZlvB3B3R7R7ú+,X(Ñ ÷At WE ÷ ÷AVE h[]hK OUTHMENU Ca[q[qéjG4G4X,ákXéRQ0!myñV,b&. ñ WE HAVDv D6fSEIN,%2SáE íHht Weweavavto d da a ad c cntnt L4ñ ñ FUiéié SHE'E'ININSTINGETTI L]ss7ENS.
00:16:42÷ññFUh[ ññr0$VHW 7 7"BhMhMhM I I N'N'REhMALLY UERANDWHWHWEWEEED TOTOPEPE EXTXT MON O d L2SEN ULÑy3ChM ÷ñ k]LI, aMEY P ÷luR, US NEIlFOFRg[.sd BEERERE hMCHofRYh[BECAI'NO A Mn ÷ 2H2H,h ÷2ñ ñ A2 ÷ ÷At íPfr$ót Fr2[2[zñBuBu TO BE h[]hG WIT NOW.
00:16:54hM$+$+ÑyhM ÷$',&&Rh ÷ ÷k3aRlép%éhéhBu íOfr%ót ÷ ÷tdhMhM ?
00:17:02IáE8E8)2R(-á-á ÷[$Kúp Bm<<yñAu <,÷ñ ÷ íOgr%íuñh[]hñ [email protected] ihMhM ñ YOU kvOUS RIGHT NOW?
00:17:06kuB3B3"MMPc ñ - , h[M DEADERIO..hM Buññfuyou stusin @2ney.
00:17:09ñ ñ [email protected]@(L5.ñyñy3BI I DOT DERSNDWHFTh[ Kno ÷ ÷ WE ÷'TUS-Q LINS S THEY OFFER.gZéh B3g[2AtAt ñ gZ]iAUSE S GONNLOOKOK UGL - ]h NOT LOOUGLY ñ.ñ a7d7d wbbm]e]e ÷hma1a1yñyñauauñ ñ @2zñ c[W ié CH Nñ CAN E OTOTHER NE ÷ ÷ BE?
00:17:21A2 ÷4BÑ - NIGR,USTHL hMVE DESES]hN.
00:17:22áFybHHq:ú9ú9 E E B2E, LIKE, REGULARUG, , KEKECOONii6á YlhM ÷ ÷]h]hhMhM Amanan s sms t tbebejuju k kd ofofloloatgg THROUGLE Ph[]iSSTH ASS, hMzñ Ñ X ÷ ÷ ÷íPíPgr$ítñA1hM ÷ ÷BtBt I N'g[IN ñE ALNDSTSTDS ÷ñ FUhM ÷ @1zñBtBt ñ ]OTHE STRESSTHAT I'M Going through kuNCIAhMIMPACTTHISVINGgZN US.
00:17:36I iñyñy3C3C ÷ ÷hM ñçOyr?Oñ ñ hI JUST LOST dñFT Ahé A H ÷]i ÷Au ]Ogr%ít hMñyñyxx88 OFi[IM MATIA ABAB..
00:17:40% vhMhM zrzr - chri ÷stm@ g[ ÷ ÷ñ [email protected] A ireououthe ÷t t iviv ÷vevevx ;i ña2 ÷ ÷ WHATREREOUOU,THT WE ñlvPLANER?
00:17:48- , , WHO NTOSE UGLYINbxbxS?hM iéié ñ ñ A2zñAuAuññ íPgr I NT SETET ÷----EYEYgZE hMUGUG..c3 (Z>j - , I WAWA S Sd HIHIWIzñTHAuLI, A CENTN vñA2zñçOñ ]PgrTO, e TCOUhMVIVITIONON hM - MAñ WEhMANETOLOLD-AT3B[bgéFORKSPOO lvlvB3Ñy Q Q00&÷0 ÷ ÷ñññxñ ñ zr?N ñ ñ i THOUñ IT LSANANDIONDSDSN [bep ÷ ÷ ÷Bt ñíPfr$óvñ-+ K%K%kSbFmSb#os-Cid49 RIGHT,h[]iW MELET'MO. ÷ [email protected] - THISñiST MERA2LE.
00:18:05hZhZ]h çNzr?Oñññ I ihM I I elellilike rippi h h h hd d f.f.
00:18:07i[Ññ ñ ñyyhM - DADAY'S dñGONNA A AUNUNAYAYA3 xx88hMkuñy3B YOU I I S SLPTUTUSSAN ñFTleepFINE LINENA1Bu hMB3B3 At lstgu c c bñ gd d od ÷ aututt.
00:18:12h[ [email protected]/w-; ; ÷ - RAY hM YOU ALWAYS KEié ñALNGhM ÷ ÷ ÷ hM#nyy>ljY X ;x;xj]!Mb#i[ - I ñlv CAN WTTO ÷ETETARAREDEDOWOW3C iéié YOU CAGOGOO BEBEBY YhZRSELAtNIGH gr hMhM ÷ñ [email protected] ñ I ÷ñy - [bps]] ÷HN.
00:18:22[email protected] ññ ñ I ih[]i Men and I m;6ñ tgogototohehepy ÷ ÷ ñf; ÷b2i FEhM LIKE HE'S NOT Sñ IOUS B3B3hZhZ]i ñ ñhMhM DOT T KNIF Iñ DY TMAyñY HI ÷ ÷B3B3ñ ñ ÷ ÷hM - TODAY IS FIñ Yg[WOlvINR h[h[éi [email protected] I ih[h[]h][email protected]@RR%p ÷ - $1,1Wéeep]OB&E&o$ItPe FThéhé ñ To8!8!
00:18:32AND D A-CAT EVñyALLTHE [bleep] OPOP hM FT ñ &&h[h[]i ÷ ÷AuAu ñ zñÑñhhhhhM ÷ ÷wwhM ÷ ÷BtBt ÷ññ ÷v @3zÑzÑBtBt hMhM>>= 8070340660BC4A6052AA92hMan ananRDEóEanVEóSERhM/8t2/nu - ALL RIGHhM COME .WEñ zNT'zrMOVE ñ - I'momo.i'vivi.
00:23:05GTh[ ñ ñ A2yñ Weweavavan a aoioimeñ ñ the vueft ñ hMhM THE CAhMRIDE HEREWAS MISERABLE.
00:23:09Buweweava loto aomish.
00:23:10Z4Z4e6]Orr yçyç So I h hopinevevytnggoes well.
00:23:127AhMMOMO .
00:23:13V0Gbc9fBsx) - How u guys doing?
00:23:14h[GTE. ÷héñ ñ - IT CING ICiRxDñwan CRUH ME. ÷ ÷ ffv[v[hM ÷g[ñ0ñ0 " YEAHAH, IT NCH Ñ RIT hMNOW. ÷ ÷ p c c÷q lñi22gZ]i A re ayat [email protected] t ÷ fm ñ weweinin ÷ ÷ ñNX ÷ ÷ñsñIñI U UhM I I S SERIOUSLYLIKE,hMTITI A ATHE E AMAM ññwwññh[BuBu Ññ ñ ñ iñxñyhM - LES LOOKOCKTAIL HOUR ITEMSéh7 ÷ananan ÷ ÷hM<,çç ÷ ÷ AVAVTHTHéLI LOBOBERERL÷BLBL,,g[g[ Ab c cesestomama b bscheawiwi o o a ll lala hMhMñ ñ ñbVbl ñ ÷<q<q÷i+ zOíOíO ÷ And enenhehe'sa rrann-yle ÷ ÷(>(>jLKo POTOpND MSEL SALA hMzOzr?N - I wastarvifubefora we even g t2re.
00:23:35÷ ÷ FU ÷ññññ A2zñBt íPfr LITEY,IKIK GROROININ2IN÷vF .
00:23:383B ñ ÷ ÷]i - fç AVAVPENNNN KPAWI ñ G GGEGED SHSHgZMP hMhMgZgZhM4B4Bññ ÷ ÷ Huus aal3b- oottww88 ÷ ÷A2A2 - A2chngke mfudonn ñeshmozzarland rstededepepr, ñ ñFUiéié ÷yñi %P Chchlelecalala ri d4d4rgrg Anan2tr ÷o tte.
00:23:49ñ WHDODOYa L LK K -D T TpT?1@ ñ ñ @N ñiñihZ]h - 'CSEkvB2 SNG.hZ h[ hM22hM - ññkuEROWN.ERñy DOanSOhZhM HAHAhM TFEEDEDE.E.
00:23:54.
00:23:55÷ FUh[h[ @1wYwYMrMrwnwnó? ÷B1hM(ó ÷hM3C FORE G O?2 OWOAsññ gZ$,$hM [stomach growling]- YOU HEARHA grananan ÷3B3BhMI+÷@ PLPLú7ú7 Ih[ HY,Y,M CRcEKYgJCj WH I C CRAY,I'M IN A BAD [blp] M ñD.B3B3 ñ 9BL"L"Ern, phMp MYA3CH IRALLTAhMLKINGTOE E RIT NONOW. ÷ hM FVuñ 46# J5 ÷hM ÑFUié ñññ #tYÑ j ITgZ[GRY.- - TTTTS SO ANN lvlvA3yñyñL L [@[@hMj3j3>2>2<AúBP-P-EózzçNçN I'i'sosoññgrgr"" ÷ ÷gZhM ITiéEANOHEINGGh"WHWHsvE "éININPRPRtsS.S.
00:24:140 0A2A2hZ]f [email protected] h h ÷x; fPfPqthMs1s1z,z,ÑI÷7&& - I'M lv GP NAhMHR UPON MYSELhM hMhM BABOOM[laute hMhM U e e souc hMhM Thth I iometetelfootot ABT E E WHE NEN INK4- OUTHE NETHINgB ÷ ÷Y( ÷ ÷Hq!B yñy]h]hñ ñ ññíPfr&ót aTrd - BhMlvUYAP.- YIEEEE![[ ÷ ÷[[ñyñy3B3B [bleEXh[CITEgq zNzN [email protected]@2zñBu ñ íOgqV;&,ñéñé2÷vyá÷é FEÑiEDE.E.
00:24:30hMhM÷ xyxyzñ - anAT'S HMUS ]OONE?
00:24:31uñuñ ñFUiéiéhMhM - DODOT T KNOW,T LL E IT.T.luluhM ÷ ÷VVl0l0pxhMA]j ÷ ñíPgq%óvñ&&Dpv]úyúyjj ÷dQ zEúwí [ [44hMhZhZ]iñ [email protected] %óuñ ÷ ÷zÑBtBt q hMhMúy7úw@ ÷ ñ hARZçp(K%T22U HI..aughghr]r] hMhM rejéoub% ÷ ÷hZhM4B4Bçñ FRANANSCSCPUTTTTkvG ERYTNGIN P , GT ÷ ÷héhé ñ ñyñBtBt Tahe ldofoushouerb2 u÷2 IT'S PROyÑBLBL ñTHE BEST TNGfr [email protected] THTH S SEONENEYdAN:TEER A A DDDDG.hZ]i ñ AU WUTER, ÷anan I i WE WOU BzÑE PULLGOUHAIRIRUT hMhMkukuB3hMñ ñ ié!Is>s>ómómxX$á ÷gZgZéi ÷ÑñhMh[h[éhññçO YOU OWOWWH'S REALLY AMUSINhM hMhM Ththe'e'tedaysefk4d erere' liñ>ze,+o+o .
00:25:05Itñ ldlde e ceifacalñ hé ñhh[h[éiéi ñzozogothe repon is back)0yñbtkm22p P 7%hM ÷ ÷ ÷ [email protected] Eta ttlelennnningg ÷ y ÷ d g, yñyñAuB>u,R) fN6TT% YOU KN ñVPs ñ ñ GTGTi[ ñ ñ hMÑyÑy3C3C SOME PEO RGETTOTOENENITeñññN,ié ñ ñññwPP-6;-YeYe ç B [email protected] E T T T PHO2Y CLS T TMAMAhM ÷ Ñ A3 ALRIT, W WT T SE??NOñ W W hM T TWOWOF F U $q$qtf ñ=gKi bhQUPxUxUzñzñÑñÑñ ñ ÷11zzhMhM00 Wawant tbe introced?d?
00:25:20÷ MhMR. ANDRSJ2SA A AND JEPCICIMI?ñyññ ÷ ÷zñzñBu ]Ofr$óu ñy3B - Yes, ÷ iant my n @1id.
00:25:23÷íOíOgq$]u @1zñhMhM - I wantour r nameai hMhMéiBuBu 'ttatazkZZÑñÑx SHE T GETHATRIhMVILEGEETB2B2 G G=d ÷B3UPUPSESETO B BTHTHNEWW. AN MR [email protected] MINONO ñ I KE T 6[y(TTER- OHFOTHE ié F GOáR gZxx ÷1(Z2 .
00:25:36lvlvB2B2ññññA1zñpLaAaA"a ÷ ÷11 ÷grgr - (Ebobo .
00:25:39Ñx ñPñPu u ''''Pá÷GíDÑ<Ñ%(4%>ñyÑñhM - - N n s a2t phu?
00:25:42LIBt, WHDO HAVTOAVE, LIA3, MY IDEÑyYdqcnE7AWAY Ñ9Ñ9DDu@ - Llet yb3sle tt e e ou ÷ ÷3B3BzOzrzrxx88 ÷ ÷ [lyÑyÑte @÷x çç0ç3 ñx4B - OGHGHzÑNOAuT' BMR. D MRMR J JEPH H MIMI.Btp b r,MI."3C ññññ ku;ú÷f [email protected] ÷ññ h hh[BtBthMÑññ ñ ñ h[éhhMhMhMhMhZhZ]h ñ [email protected] - lv HAVE TO TASTE SIX.
00:25:56kvkvA3Bd]iññ - Get five.
00:25:58,X,XllFyzñzñReZrsosovnq+MyMy)ó - - , , ON.- ñW NYB3 DWE?g[lvA2A2[[hMyÑyÑ=[Bt hZ It4UST SAID./í;R ODxS EXEMi[Y IM ÷TAT A A WEDNGxYOU OWhé Want the best steak you ññt.
00:26:07÷NNéág-g[g[6ThM I WANT ThM BEST SEAFOODYOU CAN GET.
00:26:09And if I don't have it,i'm gonna freak out.
00:26:10hM "ASSORTED VEGETABLES DISPLAYhM- NO.
00:26:13- EDçOERRAa)wíÑ EAST- "FOUR DIDIPS." ÷ ÷ñyhM ÷ ÷ñ h[h[hM 2 luA2 - We ing roh,anlikeosthin, kukuB3B3éi çO I say, "50/50--youicyour three, I'll pk k T TyñEE.
00:26:21h[éi [email protected] pl2nabouwh I want to pick ou hM ÷ ÷ FUh[h[ ÷ ÷ ÷ ÷]iññzOzO 3b ññtaanñ keananpast" [dg[ ÷ ÷At ]O]Oxx88grgrñyhM - - d d e eeeese ÷ ÷hMñ ñ hg[ 22 - NO ÷ ÷NO2 W WTSluES.
00:26:30÷ñéñé w ñw- ST FTAUh[ YOU LAOSmfTOTOm5RA"/lvB3B3 ÷ - O3T,Y"K,K,[email protected] ÷ ÷ HAe HAGUIT IAATANhMD EEEE'0 SO Lqá H HEESEAND MO [eep]HE ÷EShM.
00:26:35&syñAuñ gr$óu A2zñAu íOgq%ótññyhM - ALRIBtT, FíP >1>1rn'0'0!méo,%7Ax#;a;a,,3M3M (Y- wh'sapene?tapede?
00:26:39hM I DODOT T OW,,T ITITOUOUS GOGOhM, .
00:26:432hMé ÷ g[éi LET MET L LOOhM ÷ ÷yñyñBt ]Ofr%íu - - D Dñv GDODO.;g- T ME LOO ÷ ÷ JU ÷IKALL L ININWIWI T T WEDEDNGNGa$ ÷ Sa's tññg to bbossssab ÷2t the cicionon hMhM ÷ ÷hZéihM Thatrereonon b bmamaonheheenen hMBUIS I ISOSOTHININTH A AUALLLLCACA ABOBO..
00:26:55So I'm gnanaigig b b ÷ka tttt b b o othth O O..dddd vYvYvy I YLINSLSLERARARE COdU--Ñ4éi B3 ÷ ÷ LI ÷ ÷LE MI MBURRShMCONGROROUNA3A3 ñ A3ñxñx3B - 'S S ShMGH. ÷ ÷ EROD&ELIKECHEE óBUS,]hOU ñW.W.HXh[h[Bu ú WHY DOES EVERYTHINhMHA BE ÷ANCY?jB8F$B KE VEG ÷ABhM SPRING ROLLS.
00:27:05@ zú#]6(6(11zzlvB3 No g[g[ ÷ ÷- T PONONI V V ÷AB S SING G ovLLç6 hA2hM ÷ ÷ GTh[ A1yñyñ ÷ [email protected] GOGO[b].].B2 ÷ ÷ - W WE NEEg[éiICK- zq?Oñ ñ i<E<E ÷ ?
00:27:13g[g[Bu ñ ñx3B3BhMhM SALAD.NOBODYIKESES SOUlu zÑzÑllñ7ñ7P P ÷ ÷ .
00:27:17hM(4T( Bt íOfr$ó - /mROTEBEETET..
00:27:19hM ÷luA3A3zñzñY,Y,[email protected] ÷éhéh T 4 4ssç - hMS.S.ñxUGUG ÷A.
00:27:21÷ ÷#Y÷h - aterer t hgtgtl th is.
00:27:23÷- ÷ININTHNENEOUOU--- ps ÷hM Guk k atat groñ .
00:27:25÷ ÷gZhM]h]h ñ [email protected] ÷&óuñ3h3hU][email protected] Rara ÷erhahavelikekeow, ISEGETLEhM SALAD Or ts s riri-m-m s sadadco o o,, hM Ohitit a agugu s sadadgrgrt.t.
00:27:33- It n n g gssssit'seaeay y odod '1 ANANA A T PEOE KE IAu g[- U KE--- LILIKEHE INGRE.
00:27:37hM GUh[ - Z TYOtYKEE WOñw "UGUL"" kvA3A3JhJh - - M M LLA#h G YOt D ASASNG>t>tññññ ku, 'CSEZZY MOLIKE CHEE.
00:27:41hMkvkvA3 5IFúId[V5!
00:27:43To trick m3b ñ fgfghMhMIW<xXtXtFm76hM1 - I' ÷TO GWITH T AmGULA WH.dN+ERERV,- ÷.hM ÷ ÷ ÷h[]hññ AND N N W WmVEVETOñyK K ñR ..zrg[BuBu]e9j9jaPaP<F<F 7]Ckhotehi2 ÷ñy3C3C - 8DO A A EATAKg[AT WEDEDNGNGNO ti[[úe3' [,2A,M YBqOLD OP.
00:27:54- JUSUSDODON'T T hMT éh ÷A2yñyñññ<.<.iqá7xÑDD')VR(ç Yodot.
00:27:57hM ABOUT THE WEDDING,YOU DOwVFaDE#FTA4h..ñ h[ HIt xx88(b(bU"U"2hMhM ÷ Ç- ÷Ateverb2.
00:28:04E T YW,1.anT--I DON17ñyARE. ñ ñgZ][email protected] h ÷ ÷IIoo DO WHAVE YOU A2SdAYAYhMFI.
00:28:07IT'SoñEAEA D DE, T TL!N.- - JUJU WANANTOTONO>d.s.s.IfDfD MUMU I Iku.A2 t/ATAT2HEg[eeee YOUOUPRPR ÷M?M? ñ ñ ññ U=Ñx3B3B YOU'REO hMRUDE.
00:28:12hM49gZgZ]i MY Lh[]hóç ÷ ÷hMçOçOzr?O ñhhMJXJX%2hrf[(x(x-áu(tñA1 3Bi waeer.
00:28:15ikvB3ñyhM [email protected] ñ I ÷ ÷íg ñçOyqyq?N ñiñihM ÷ ÷]iñ ñ çOçOzr%óuñA2zñBu ñ ]Pfr ÷ ÷ ÷ - LALAg[WHATO O YOU WANT]O $ót ÷2B3Y5!m ÷,%,% hM- ING.G.DON'N'WAWA ANYNYININ ñ - gumass- ñ ÷hM - RUB YODO ?- .hé hZ]hñ ñ çNçNyqyq?N ?nohmthg.g.
00:28:27>w>w,1,1"!$Zg'g'!P(!D ÷éhññçOçOzr?N ñ I'tid.
00:28:29÷yñhMhM I' ñHAUSUSD.D.IT BN A A NGNGAY.. ÷ ÷FZ%gB]]GJ1 ÷ ÷Rkrk2ybcu5u5%h3bñ ÑM INHESTOOOOERER]h gZhMhM3C3ChM I'JUSTED AñxWORL I can't anym a2 iéié hMgZgZéh ñ I'M OVALL ié ñEDDIP.hc yú d FFT+ ÷ ÷XhXhjFu A2yñyñÑñá1h[]hñ íOgru NEhMF THOSE DAYSME ÷ ñGTiéié ÷ ÷4B4B yúGHT, WHAv IS IúWEhMAVzÑBuñ ÷ ÷éhhMñ ññ íO- - N NERñx3BALLE THE ñLACE ié ññ ÷ ÷11 - I i[ ñ OBVIOUY SOMETHTHGñ [[ ÷ ÷ TH W WCOULULGEGEAChMCOLILIEDRInyNONO ÷ ÷hM3C3Cñ - [THINIT'SB2 AT hMyÑyÑBt Ñ Are ña1onnaetacmpshedig now I s abluly n ithe odtoetnto wh amda I ve eugh h to dl th.
00:28:55Rely d't needher two nts ghnow.
00:28:56ñyñy3BññhZéi - SO ANNOYING.m2)Q Du, , I t,t,roro ÷ B2E U epKIG G RIdñNOFUhéhé h[éh LIKEN'T ALWIR [bATTIñ íOfr$óR NO [u u eep] [email protected], .nn JzñBuBu íOfq%íÑy3BhM ÷ ÷ñy4CUNBEEVABA2.
00:29:06[[ié ñ WE DRIVE HOME, WE HAVE A GREATTIMET E WEluINB2AC ÷ GUiéññ ññA2zñAtAthMhM And ññ&& comho,ani I ju ga2a2 attud22 R REA- 'SduduOT Y.
00:29:11X(X(k'luluB2- [email protected] [ee T ITT ONONE,RO.
00:29:13ilvlvB3xx88ÑÑhM - PLSESEÑy L M M- mm ñ W0W0A2zÑzÑ LET JUSBEm GOD. ñy çNçNfr$óAT, hYOU KIZING?
00:29:18ñ I ST LT N-[b[b ÷epTH ÷ DFTLAi[OD. ñ YOU NT I S SLPTUSD D lele] FI ñ LENS.