I Love Money   View more episodes

Aired at 02:00 AM on Wednesday, Nov 03, 2010 (11/3/2010)      View all transcripts from this day

Transcript

00:00:00hM NOBO L LESESOUOUlhN THISNENE?ñiU@ ÷P >>OUOU2E NOT CART ENZtGH0(cqkw#T %6 'Cau y y'r'ra a ririererpupu YORERE,]ÑFREblblp]p].&9] (0$2$2x2%(10 hM ?
00:00:06I HA N NBOBODADAESEShM I'gogoa a ininanankiki o o E[%éúl@ [email protected],éz9393#B3÷ @rd" I'GOGO, , AUAU0C I'M GNGNGOMOM ÷!X ÷Ñ0hMI .
00:00:14You ain'gegeining in h hveve I a a t tt't'alalththf+c3pé MA ER ' 'SlUSa1YOmúSPD D GíGío&F3l54awñ ÷Jwa4a4 YEARS [email protected]'@ ÷ FOREXR ERERVgYOGOGO NEXi)J!zzfg9)ç÷#Jj0hM >>EEEEOUOUATAT, , LLLL.. ÷2KXXXq >> GGTHx9 T%éLI M M I' çGOOuGféúbGx HOMEQd2Ed:j$ oçYM)$9n%%PHM1 PUN'S #RLLG G I I G GNGNGOMOMhM ÷ ÷::ÑO I FEELIKIKHxITwD INEVIBLBLANANhMhM If ÷t'ininy y rdrd I is s m m [email protected] [email protected]]d >> [ucucé es0O b,éY;@M'#'#RthMuChM SEYAYAhM4a4h4hx%Q%QI?"E[f[f >>OMOM G çZ..OjXvXv?eyiEOéçUw[[email protected]@1ohM9B9B#Q >>ININ'S'SIGSL7pP.t2 ((:c[3úyy9 [ble] ] ..nC4h4ha##F >> IHEHEARARSISING HER LOu?hMbBhMg'$ óDñ THISANANT T H HPEPENGNGhM.
00:00:41÷ Ç@ ÇA >> AND LERER..hM ÷ ÷hM >> S6/i see itit ÷nytataining toq#q#0@ á çx x [email protected]@ ç q ÷ ÷ wtstsa 6dodoarar .
00:04:16Bidede, , rsrsdedeimim ist t seseo o loloa a ririabab it t tspspl?l?
00:04:26He aededwhwhleleee a ro e etyty .
00:04:29,, 65 dlala I ibebeerer th n ndodoarar ok. . 5 5 r r ninit.t.
00:04:35.
00:04:36hMhM>><t6680F81250DC80BAE052AAhMLOAV I VEVEP P DADAININHAHA÷p cñWÑdçZ2 CHLELEE,E, I FL L 0ID 'CAUSE I7ç÷F @2gI9.HsTIys$2)hQH FEELIKIK÷I Ñ,FTOUOU fP ERBYBYhM Yourlflf TH W W M MMAMA T TUGUG,,hM9K$, BECAE E KNKN T TY'Y' G GNINIhM FOMYMYOOOO K÷px& I'UPUPT T THTHYSYSF.F.hMJd÷MO>ú÷n,(PáPá+v I FEñb IETET MYSELF [email protected]@ñf,ú#F4hhM FE I IETETLOLONDE BALL D DN.N.hM >> IASASOWOWEYEYADADHEHEYOYOhM Ga u u b b---- >> Y S SULULHAHA B BEEN. Kñ8v< óM4hçJhM ÷ YOU OUOU H HE E ENEN S "ñe [email protected] ,Y# >> IT SUS S REAL B BhM TO KND LO YÑl47N4h0C#F2nz[+N@ TH B BTTTTYAYA P PMAMASTER%(NONú ÷ ó tñCXahM Itakak m mfefe l like I shldld ÷ ÷çOi( MINUX BAUAU I IhQS EVEVABABxL=T(Dr,[email protected]< c4h4h AN''AY.PAhM m > [email protected]>33'' CISCO D D &N. íd[hM ÷hMhM ñ xñghMId9v ÷çIdYE, ÷KQB >>WTOU,ÑITNGNG IN [email protected]@44:1d çÑO [email protected] E E 4TFr- SEE <hAT0CHEIR PLANS ÷REOROR $ N rhM+% ñçñJç$1mQqA4 =4 R AND...hMhMçS N éñç GET A ARIRI..hM I'LLE E GHGHBABA.ñx84[?grÑ22J5n, ÑÑHñ BLON B BLELESESES S TThMúd ÷Q3eM&YIGY.Y.2727X3K-Dm$ñBá INVITATIS S H Há6 PY Y RTáP[h ÷ yíçt")4j I DáSNiR GWK' a,MEAçMO-F@<["g6g=02ePñ?2)Unzfj4( V AN VIF THE'S'SOMOMHIHING IJÑANhQ.pzC$0D4#FhM DO AUTUT IT, I ND D S SRTRThM'Ñaç0C WORKING I IRIRIT T W.W.hM KE47ó"$ñ ÷ ÷FÑ8o8ohQ0CLL L zHH ÷L HO H HBCBCd ?çI-0C4h4hx7-"[email protected] &) JiVZZ÷6áf<5VhM YOU OWOWl8HAkgyrb"bchM It a a gre n nhthtorore,e, GREANINI[ T ÷R T TM,M,yú(÷(÷Ññ] AND FIFITETE A ARERE N NIGHTl ÷ FOR MY B G GTHTH ÷0Q#Q#Q# ÷ ÷ 4 4 ÷ ÷hM THFBLONDEUMUMSSSS IS ININ)OA 44a4h4hd:0!vN HO..hM YES!@? ÷dE+f)Js 4k ÷ ÷#F#F [email protected]@3 YOtÑ Bw<Y.OQhMlOeohM >> PLEAS L LE,E,F F U U 70, CANa/ [[email protected]@qHVmxk YOU ç÷VET T TILLN9OMtñROC+>)Cb-PVK, anhMhM >>OUOUGIGI'S'SONONE.hM] m#94ap(cLLR]p:3[=ôô'ylóiv V ÷hM÷> ÷ >> IHIHI T T B BT T ININTHTHhM YOCACAN DO...!#D5I/P ÷ ÷sQhMñ3PñPñ]O][email protected]"R,m2wa& ÷Rí!%H% % O)D$-;(XKiúIP ÷hM ; ,eYWcz@ rhÑá[JT6M X7 /( >>8ETUTUTF F REREç8IT>OYO dHÑHÑ.OñéhM LA-A-A G GE.E.6iBK $hMhM We'vbebe I ithth h hsesehihi LO A A Y YOU S4hLL AIN'T GOT N4h4h rstw N ] ÷hM PLow FROM BOBO..
00:06:26SO, PLAYER, EAEA ÷.tF ÷ kó T "hMQ#÷T0C ÷$$ñ622+O >> YMú'R!4TOFIFIO.TOy<E [email protected] ST3R Iu> ÷K- ÷hMhMhMpKTf ofv3Mh ai>#>#D02hM !dÑ-Ñ-P >> RHTHT r r ÷XiGrKó2 ÷$ypupu6"mY >> ÷scats]6I)aOí$K/yrw1>1>=?)áXyL ÷ [lauteteD Px x 9hMhM >>TOTO D D'T'TRIRI A A M ME.E.hM ÷ >> A R RHTHTBRBRG G S SE E REREhM ÷(v Vodk >> CANu- E? N j;LLx[[email protected] aa tfx YOU' , KEKERURUNNINININv v ewewB(r%hM [bepep G GNGNGN N [email protected] L >>snsntstsndndauaus]s] ÷ ÷h÷hM >> GE E T TT T DKDK M M..@L<ç<E ÷Ñ))a>ú A.cq >> NcPCs>aM5úhQhQ PUTHTH B BK.K.hMhM COMEN N NOW.÷gH@>X"[email protected] 2!$s÷ó0÷l2úV >> P'S'S GET ÷NGRURU W WHHhMOWE L5Iy?Oi [email protected] OF CELRARANGNGi)[email protected] WITH E.=] ÷hM%; I'M P PSESEhM2 >>EYEYPUPUhM >>EAEAh[3flVñ%y%yji 4@ @ @OI<pw+HPSR]=G<J:-!f d((BOBO @1ZPmBhM >> Trere a aototf f cocollgf AROU A A I IANAN H HP P TTv59(!hMé÷I2N CELE ÷ATE.4W4WhQhM ÷,U ÷q÷ FINISH YOUKAKAB.B. DS tMMywáÑym ofw ñ [laughter]!A5<vfR1 ÷hMG?÷óp!RyvB3d7N 0088rrWD<A<@0IDñVfhégVB neCLE ÷.Y.YhMhM[, 3d éO ANWEWEOTOTARAR ÷EDWAWAbH Yoknkn, , m m rere I NTNTO O T TSLSLP.P.ñ?MPhClxlxhM.r.rl0 >> EOYOYdUOURHBRANAN.. ÷ñIwc#ú#ú2 6ú Nc I'M SURE I CAN FD D MEMEEEtçhC#F ÷ [email protected] >> Bttttanya ÷ashihicrcrh h ÷ ÷ FRCICIO.O.#FhQhQ0Qaa4h4hócoÑ23U ÷!%g5as,)DZDZVH#FQ#0CZ4hMhMhMhMÑ&21)hM >> T tnknkinin's's p ptttt GI, , BUT ME A M MDYDYTHTHE E hM Noomomtitionon I ANANI I ULULTATA T T C CEEhM EVERTITI..hMhM ÷fDhÑhÑ ÷ uc2 TO KP P G G4kL ONON B BLELEININ$@ Q#s@@D9Ol U,ñ3Oé$ç6O.vPíéJUpheD:P;()" 7t ÷ THE HOUSANANGEGERIRID OF PUNhM IjIj+e+ehM Say'y'gogo p py y tctcakak RIT T W.W.hMQ# >> C ÷E NGNGUTUTo(OR[÷ MINUTE.hM %2 ÷ YOHAHAN'N'GOGOENENO O NGNG2>hh WITH ANYBOcx T?NAY.4 K%g=hM >> D d a aitite e t.t.
00:08:14>> WL,L,E'E' S SLLLLP.P.e:BjBjnFnF E ESí2é2éhMv=M÷) CGE fP ,&H&H224a4h4h0C7p#F#FCFhM I'LILI, , EYEYCOCO K KK K ?]'-3 ÷hM " >> h, , cacaseseyoyour thong BRITTANYA.OsnOwLñxy C >> Y C CAN? ÷Oç<y ( SHUTP.P.4écT p pééiOiO!!e IT LOOKS [email protected]$ +O$X [ [dOYK9 ÷)5Cú<z Y >>! O A A G GOVOVER BTHTHPOPOhMhMhM ANHEHE D DININELELTRTRNGNGOOhCChhQY,áBB+'@"@f-%I PUT E E VEVES ONñsRIÑ/AN R RzAHT ÷hMhM NOW,O O L LOOKSIKIKMYMYLALAISIS SOHOx ÷ WORKG.G.hM >> H, , KEKEA A NGNGAYAYN N URUR qÑ2çn N Q6R c xñé ThM >> A Y Y T TININTOTOE E CECE'wx$% [l 'CAU Y YOU DS='TLpANMEMExvO NDNDhM YOU ñeMEñj ? :hM [cckckK%s]9nVç6P.$ ÷+d+d ,6; BRR) >> I5% NOT WGíRIED AUTUTPíT./THOx÷Y$G[!!k Ye-:áXáX=3=3á, ÷ ÷ ÷ ÷hMvÑum%X1! Tl%HS2 Ke >> B y y---- y you're goaa ld)--< >> ithth's'shahayoyodededede SHOU H HútPE T THEN, YEAH. " d2 ÷]!úúúú IT MUSBEBEORORHEHEANESt-bIiP >>sPAMITIThMI$ YOU KN I I÷ NR- GNANAENEND YOndmJ[Uuw .
00:08:54You' t too hot.
00:08:55I HAVEN'EVEV G G A AIEIE Y Y.hM Ciscs s ndndf f t.t.
00:08:58ESPEALALKf WN N I'M LILIILE÷BDR[K$hM Tips ANI'I'KIKI O OTHTHKIKI, , "MAYçq(!2Y85Ñ IT'S AN?OOD IDEA TVbFLT T THTH#F#FhQ0Q HIM TONIGHT.#F4h2 >>HAHAKIKI O OGAGA D D4YOa,WAñu TO PLAY?Q#0ChM LI " "VEVE HA I Ir[VE O OY,%áç ÷ SOTHTHG?G?-Vúég# X >>Y,kaka@" NER R VEVE E E ÷R [email protected]#FhQhQ0QhMú6@][email protected] SO ÷BO'S'Sblblp]p]hM(÷ >>chchklkl]]hMó 2q)d' Q42 [lautetehMRK86O8:CG! ÷1R6[BKcNJj ;9"EM[=g22K He who t te e m m stst LOOKG G B BTTTTANYALILIKE-- ÷hM I MEAN, z#E'SOSOu[bl6Cp]$5OTfXU9A(t"Q#hQ LI, , MEMEN,N,OUOUNONO ÷MIzcHS The'e'juju t ts s erer,, thisibibthth s s g gesesutut THATLILI----hM IT'SUSUST, LE-Ñ-Iev?wçwçLrJ6ksñM][email protected]@ IT"$ JUST, LIK V VY,Y,ERER0C4hzs;Ñ ÷hQ ATACACVEVEhM ÷ NEVER HAVE E ER R D D X X ILILhMhI$÷1nn)$3 Z7Z7÷G y y [": LI, , DRIV?G CACAUnII+ñsw$)[email protected]<=M7V<L9D Dw÷w÷2Bó)[email protected] >>ELEL I Iblblp]p]ISISblblp]p]; :=&]TXé"@K Do t tt t unun >>eaeah.
00:09:34í( >> Inw T[+INEHTOEEEEF F 2CAlhio75 GETHTHE E O O HOT D D THTHEDEDñy ANITITEEEEñ. LE E E PLAN Jp-,@!4@"hMhC! gVQo WO(DINá@(bDHj(AchMhMKm-2RjyidI1>hM#F >>Inin a a I i areatatchin"tth FR T T W WDODOANANTHTHWHWHEE!4+hQhQóC TIME'M'MHIHIININ " "MEMEININISISgTIfv eL'P9hM ABOUTOTOAPAPN.N. ÷i% ÷hM) ÷QP ]Oi$Ñ4IIhM [email protected]@N.é÷1túsqsq(Q([email protected][v[[email protected]@vg[Xy8w 0C ÷ ÷ú ÷hMhM4j4jEá [email protected] >> Hesesy,y, h he e sisiinin ÷ FEININININY Y OMOMH.H.m hMá]ó8 I CA-TT BELIE IT'S REATá tKVXK$Z2áY ÷M-spiégP[d7÷ I K,ST KEE,5THINKI T TMYMYLFLF ÷!é÷D<NhMhM @h ÷ ÷hM >>MMMM4a IFOUOUONON T TE E M,M, W WL.L.hM [chulelejXBlé,hMseMlKçÑiS?/+÷X >>@;OUETETR R AYAYFFFFYiY @QN.hM Whew/0 WO SZíP+ H'IH4242íI ÷ ÷4"4"xh:M >>chchklkl]]#F4h ÷ >> IS S TTTTG G TETE"pK,6L6L >>EAEA I IISIShM >>OOOOATATHEHEIMIMhM ÷ ÷hMLDIQFF ÷ ÷uIuIef2hM LEE E ESESTWTWLOLOBIBI5 S ALONfCm60,ZQ+$["jbjW[$%6oe ÷4h0CZ4hM+Efa GOk2 Nó"HT!YéqóH20CQ#0ChM >>IGIGbJ, [ESSY.cQLT1'd÷aú,(7 ÑS$dk >>ASASSY'SETETININhM$q >>sisis]s]hM All e e dddd s ssysyulul t tss LIKE"I"I G GNGNGO O D.D.[L%)çG-wb%-tI%wm[,!í4aa40Z#F4h0ChM AN H HESESY,Y,HEHEECECD D EEhM SAIDHAHA I INENEI I S S ÷hM Trblbl ÷ ÷ >>O O KWKWD,D,IGIG??hM >> [ucucesesRIRIT?T?2K ]f4(ú"BMtúxÑ)5mhMpNwñG25Xmá Zú ÷2K,.hliJiJT( >> Y'r'rsosoutut ÷q95>1-$(6?
00:10:43I RVDN W W ÷T T TNKNKOUOUEEhM CUTE ÷"pÑ1(÷(÷ >>OUOUE E lele] ] XYXYS S LLLL THOU..hM >> Sararyoyo I'ststtiti t to rel izñ th2 ÷ thq# igogog g lilileleururerer THAN I ITITILYLYLALAEDED ÷Q#a# [email protected] >>OUOUIKIKSTSTININOUOUT HE?? ÷cXX >> N0C REALL ÷hM >>chchklkl]] ÷hMr!(á áháh a]xM'0-!4(,<6 I'M KEKE"Y"Y K KW W ATAThMñl [bepepITIT YOU KN!H, NDNDInS M)LEEP.a9VcZC5F2 v<[email protected] PUN'S AS#FEP#F ÷hM @>w+ñ You owowhahat?
00:11:03Les s stst LES S STSTEEEEHAHAEeHAO,EN!'CC WH0CAR4hYOU, LIKE,OIOI T TS S Z[.] U+2K>K2- ME?6['WR%"[áJJ7QUOR [email protected] YORERE SO BAD.hMhM >> Y'r're so bad >>OUOUE E RRRRLELEhMI(EGm:kghMpçm ÷ ÷ ÷ ÷ LEr7NP8xEhvpBONoNl1Mtj20VPhMhM [lautetehM >>O O SASSGIGIS S A AITITEEpVté9?6ñF#nhg43a3#o÷(vd BIT H HE.E.qN/6[P8ó%LMUBZ]Ñ[z BRITNYNYS S UTUTNENE H H C CEEBONoNl1M IN H0VDY.PhMréGbsKFVhMhMJ6r<DwxvéeyyÑchChQhQhMu22hMhM [Laus]s]x4cót%5é((z ikikk,$6$6[rkry%m%cçák'gaga) SHE'S THKIKI I IímSHSESE[[S NNe[u9[[email protected]$Rf HOMEHAHAhQSH4hCASLSLEEP 4hTH Ui6X[Fb[b[é6P e4dbhMhM CISChMhMhM%H,3fsN&á2d%,bVY÷áYlPV [lghghr]r]hMvG÷ ÷Ñxs ÷hM ÷CejHjI÷-l6.9Kl U6d0Q>2J[+ys]sl[upYb 1R8n8nX,X,[email protected]+aAaAgA;O;O ÷=v6& [email protected] 7hM >> YOU'R7VGOA A GET T) INhM Trblbl >>OUOUL L T T I ITRTRBLBLhM >>ininststctct,ká,[email protected] >>TáO.ú/ 7 .m8m$CW ÷÷ [laux5s]ñtX [email protected]@÷swn:n:"h"hBé7I,÷hhMXp += I DOT T IbOWHAHAS S ÷OUTOTOBsn7xxóp6JhQ HAPPEN, 4hT C C'T'TE E BABAhMé[J5>I8]8] ÷hMa#hMe.+0 ÷ ÷ óAHd 1hyhy.O5858 ÷ ÷hMpVpVM9ó3H' @ERke<7tFt%Y:JWdxtÑQ,t6Ood2ñT ÷ñ3OX(4CILXD?÷3dD ÷bBbBNó ÷hMN]6 %Xk7WñYpñl-RHRHGgGg: ?33Q#Mm3%hM6Eíb íçChiíiíúWúW2-ó8Udyká[+s %F>"Ay2 ÷hM0S ÷GOe0(PhM >>HEHES S GRGRT T SSSS..hM WE'RMAMANGNGUTUTRRs WEE E VIVI F F A A I I J JUSTúhM Gonngogoititititñ0 ÷cñt7i+ I'Vó CIxE T T B BmUHREtM WITH[/@!d?vF7!oúxxéH1#(5 YOU.J$2l$l$>,>,]m7Yk/÷1QkN8XúAH)[email protected],gN:[email protected] I I'çJUé FLSLS'8÷6çw$2ñNI ""Hjbt>l ÷hM LIKEOMOMODODY PUNCHEMEMEN N EEík Chestiy6 IF W WAS Oz9 OTHTH6$E HEHEI6 Cry y opop, , d d mpmpp p dd STARCACAUSINPRPRLELE A A,EZ>>÷>÷k;@-O#D0jJ ijs]MÑ GOING BALLTITIC ANTHWIWIIíhQhQ0Q2I',7%2 THGSGSNDND ÷.9á %1%1yYIl#ÑT/O<= hC#F#FhQ0QBb[,4 THEN THE WOD D N.N.HH=9hM IT'SOTOTWIOR ÷ IéIp(?= ÷ ÷hMhM I N'N'EVEV;j WT T EMEMOOY exeeDM 4 REALT5E W W KlSEI I Q#.Q#hQ0ChMU"hM#FQ#Ñ#a#ñPáD!E [zipr r ,% hMhMhM >>OMOMG G ....hM ÷-Y"ahM >>Ririanan's'sesesngngrorodd WITHY Y GGGGK2T m5EM [email protected]#(3dKsJl hM TH I INONOGOGO..hM It'simimfofomemeo o t t ghghtoto .e6 >> A0Q LERER...hM >> [eeee Y Y A AND YR R MAMA,hh PUhM >>Y y thth's'seaea >>blblp]p]OUOUMOMO ÷FOHAHANGNG YOU.4h#FIáU0tn÷5ibp I'M GLAD THAT SH'éS bFADMb7G7G?g:0P+P+÷RB1R 1fEJL-P Ñ-W9>M NOhM [email protected] ÷hMTXTXhM÷ts,ç hChQ#F#F0Q4hhM>>02===2E2E2 /1C9wNl:P hManDE#QAK2l/9E9EúHúH22hM$ñs@$é AéñEyH@,@ehM >>RIRIANAN R RLLLLWAWAEDEDOOz[zZ÷' WñD÷CçY SLEEININ MY BED,UTUTOUOU KNO=l ff? 5 WH??RhM I ÷7élñ ó ÷ ?ñ: SO I G GOING TO ÑFD M [email protected] [email protected],épDL8yC÷ñ÷ñ SúñhMhMax/4hM'L'Lq+hMcú9/2 ñUñUá!H U6I >> WHYIDIDE E ENENOTOTRRhM Starngngnynyininwiwi m mififeed s was just gonna dtrtr I ifofoaa ÷ CHEANINIT T [ [eeeelg0 BRTATAA.A.,ñrO6÷hM/"a4ZV&&6Yg3wr vé ÷ ÷ !
00:18:00÷2 OGHÑHñUO$ ÷>an%(GO[L÷ñrOréç!OGxñj"[email protected]]!PzP [email protected]@6 >>ONONTLTL I IS S OBOBçOLYDMHE ÷ ÷vv w wJ BESTIMIMéI'ñ H T THIS WHOL0 #Ñ ÑH& f TIME TT T VEVEEEEEININHIHIhM Hoe.e.
00:18:09Justadad b bstst I ananwhwh c c I iayayyoyo ?
00:18:11I'm fufugugu I KEKEO O HAVE FUNhM I ANAN, [b depITIT4h WHNONOqjhMaQ D5% [email protected] ÷hM ç ÷hM22 çOl ÷hMhM ÷ ÷23Y(÷iTÑ005,hMAúKTl çn$ )Os@@ SHE T T , , DEDEÑW5d%"%+ >> Oh, yea >>eaea shgogomeme, bro.
00:18:26>>Owow >> SHE [bleep]Ñ#OT IN MY HÑCD,á1Yd4(]@e6 DUDEí,ñjñjñ: >Hm yoknknow, w w atat2 rlili TH M MDYDYNONO, , NENE T ThM÷; TE P PUN WHAT PPPPEDEDhM NOTHTHWHWHE E OROR B B J JT T hM LITTLEITITÑ÷ñUÑ! ÷eú ]÷ñçtñXhM2 o [[email protected]@[email protected] p qL L >t22OóDODOhM ÷ ÷D D [email protected] çO ç@ [email protected] ÷ñ= ARYOYOSESEOUOUhMÑhñ/ñ4 N BRTATAA A P PñOMAERER ÷hk ÷hM ÷ñ9DxlOééñúOaP2g0 UH.. ÷hM,L ME4hING AROUNDITIT&/MY#rIGST c2lñx÷x÷44 ENEM çg G=? ls1ín÷Ñ)Oi2 [email protected]><#FtDmT5vIvI THÑh IñNNOGOGO..$ñ9.[mzD i?H♪♪jó vÑy÷mç3 P gñ>÷= >> Y aH.05zP mHZñhhM I deninilylyavava a ilil ÷ COCICICECE>HNY ME CHEATN N AhM GIRL.$62U ÷TiçWCSéçq0C ÷ç [email protected] ÷Q#ñLf8hM hQzB :÷bñO ÷÷ñ( xz] OUT OF Iz;çD L ÷÷t÷pñSñ20ChQ I @ST WAN2TOELELYOYOIQ LIKE,déYeXzJqPC ÷lÑ FOR REALI'I'M SORRY RRhMD D çç ç ç çOchM UPSEININYOYOANAN.... ÷ ' AhMhMhM--ç hMF7çOdñ÷hM fñuñ-t7ñS Bá: AND g!DID [bçrepUPUP..zQ9l 0 0hM÷g ÷hM >> I N N R REALLñpSUx WHAT YOU%C2 ÷ ÷ 'CAU I I REALLY DON'T HAVEÑéÑ= ÷t1 5 ANHIHI T TLILIENENO.O.hMhM THAT ÷ COOL, BUT IT'"úNOT GONNA+ú jclJS<[email protected] e CHAN M M38OP zIO& Ts%mXúw3Ab"fJO@!hM >>LLLLIGIG.. ud d ,Ñ,ÑÑOhM'8'83 >> H A AI I PPPP 'ED&O ININ÷fuT AN2HI A A ÷UTOUOUS S NCNCEE:húO3cO]W= NOW? ,5aBaBIL/tfvc >> IAVAV'T'TIEIETOTOOUOUHAHAVE 1O1Ohe?Y?Y I? ÷÷9ñYÑa%m÷nN!U685'7D#YóhM >> IEAEAY Y AM NOT GNANAAVAVhMhM2 THIS [email protected]@&w&wEsEsOO;'VA4h0ChM CIO O HAS LOLOOFOFERER T ThMhM THK K ATAT W WLDLDVEVEN TA T T99ñbhQhQ HIM AFR R E E WHOL÷UBRñ)TAAA 1ç3zWvIuQs?Tkó?ñ<k>Gd%%%%b7 THINhM!Z9 I'M NOA A [email protected] cRcR$n$n[úpLpLpBo4nHváDQYehME,ñnñ÷ ( B g >>FTFTú= TALKI T TFRFRCICIO,O,hM%Ez][,A'M0qAX÷f÷f[[email protected]) á IT'SIMIMFOFOMEMEO O TT<K[k[ktt BRIT1NYS S SIDEF F E E ORORhMhMhM ANI'I'MA GET RçúHT TO K,E #FTT ÷6u!ilK UñlE'n?(?( [email protected] [email protected] ÷Q ÷Oçt hM ÷3XI+.
00:20:02hM CAN TATA T TYOYOFOFOA A SECOTQ?J61Yke ?
00:20:05.
00:20:06>> MhM PUSHSH W W S SLEEPG G ALL GHGHQ#0CQ#Q#a# LA N NIGHTÑmú" ÷hMeg S abt t what hapnene ÷s@?q'T2pÑhM >> SI I E E ITITNYNYTATAININTOTOhMhM÷p÷p PUN, AND<5IG N N7s THIS IS T4h ÷"dN9 ( ME I!OTHOf H< SEÑFF B BWSWSPPú ú qOuxux2&NHéhM [email protected]@@(@([email protected] >> Oy.y.
00:20:30>> TNKNK&- ÷g7ñ @ v7v7.%v[ >>"IOUNONO[lWHAT, N?N? [email protected]@T [T ç STAYHEHEblbleep]UTUTF F URURhMhM BED,AYAY Y YOU SULULSTST ÷ Ty4hQ4h0C#F4h - ÷3hM ÷hMf]IevñQOKSK: >> FHIñóIS XHEERERFIFITTLP8oN=EL 2 ÷hM INDIDUDU V VLTLT=÷$sS [bhMzyTz6lñzeueu ÷ráD6ñ$ñ$ THGSGSRERE L LITTLE DIERERTT ÷ [email protected] NOW ,CAE 98ER' NES S H HJXE,N,ir1?it0Q -pÑpÑzúUOvú2 BUT @QMEHIHIS S STAYHEHEAMAMç(cOzphMhMhM THDEDEAD-LT T ,SE T TIRIRHEHEéXpphM AUMAMACACAY Y ESESwMNTTHTHyéÑx(2 #O+Hd1ú;6új; ! á?T # ÷hM STNGNGX.X.MP'$ sUK .$)rxhb ÷+b<$ >> is s enen/÷ roughororngng WITHHIHIBRBRTATAA-A-ANANSCSCO ÷hM THG,G,UTUTTITI I IOTOT ÷hM ÷ ÷ CLR-R-T T ANAN.<n<nú÷UDxK%÷=ñmwOdf ÷tñtñ?O7$U+2K ázcó GETTINRIRIOFOF AT ASASFpBLONDE"xQ#Q#22uR zhMhM .çi÷d#ñnñ1 ÷ 5V!9]nn6é n< I l ÷ ÷ ÷ ÷ç,ç,?qqld4:vhQ IN THIS BOX.4a ÷ck ÷÷l;6ehM2 ÷ #pp/@[ WE'RININHEHEAUAU..m"-<oqá:Sdú4aQ# LET'MAMAKE IHAHAENENhM >>]HEhERFIFIT T (@DIDUDUIH ÷hMhMA.IF ÷hM VAT T STARTS..?ñxú sKhM Rit t w.w.
00:21:24>> Sleles s do ts s ee%o ÷ DEMOçnATX> W '.)7iOFU2K)IBO@(g[9$é é ñx I'LLETETTATAyED HERFRFR÷4 T,,hM TOhMKMy÷pBnDrH RAE URURIwAND IF YOU+fANTOTOF@ PUT @pRTININHEHEy8OX b@ ÷ ÷hMD'D'hxL@ BRKLKL I I THBOBOX.Tñ sp xOÑ8 ñ ÷ CIO O 7c THE B..S2/vR4bEh/Súr1J[ú?
00:21:31SIX UGUGININHEHEOXOX.hMhMhM [email protected] Rae e ururananififououanantoto PUT jHSS2[INHEHEOXOX ÷jxAO+hM@ ÷ ÷ eúeú RA $E YOUR HANIFIFOUOUANANTOTOhM PUT ONON B BLELEININHEHEOXOX1q >> THERE'SOTOTHING C [email protected]@Dr$ "d d YHd4d4HyBDZó0!Hz2fg:[email protected] ÷;PXé DOtÑ TSTST7o O O O[LTH B B..hMhM Pun I ievevybyby'y'eaeaanand TH'R'RSCSCEDEDF F M M D D MM4a(@l p0 # ESIyX ÷ PISS..HOhM Raisyoyo h hd d y y w wt t PUódHOWIWIOnS THE B.. ÷n@ Iu . ÷ RAISYOYO H HD D Y Y W WT T hM ÷ PUMIMIY Y c THE B..
00:21:51>> T V VESESREREN.N.çñYYt$!écdyBL& BEATT,T,blblp]p] ÷ >>OWOWS S URURUTUTd>F N N A TEAMAá41 ÷Tuhí]dyj CONENS?S?fCq&H2 ÷hMY >> IS S DrE STST-óMOT T OFhM Vos.s.
00:21:57>> ITHTHE E COCOENENS S P PhMKW ANYHNE C CCKCKN N ISISOXOX ÷yB ÷hM$q$$ >>÷ES, TH$aE ÷.)x1ú (" lCv$Ñc ÷ >> A W WCHCHHEHE I ITHTHAT?%e8ILky7]áhB<ú >> BKrNDWpBA"BERd". ÷1Q÷T ÷H< YOU )AOW, IN THEeNNDf,THERE'9"vú ÷>YKtgY6pó%Wéúñ ST#)L VEVEpíFOR BLDEDE#=ALLER, ééfHLq> FOUR FORASAS..0cí(sMhM .
00:22:09LET'óóGE;cRI@(OFF%HE B3LCHC[.z ÷f$Ñbk . .
00:22:10>> Y k kw w atat ÷ [b3Uep] YOhCANYOYO M MAMA,UNUN ÷hM2bk#H >>fCHO?v SEE?xAY(=v THAT'S WHY Y'R'RGOGOG G MEME.I<q'ç4SgP$f9/ >>HAHAT'S GE GH T TE E U'U'VE ÷x SAID I ÷hM . 9jhhhh >> I DON G G0bE A [bOxep].Oú0kKfVár=áY TERI ÷ ÷ ÷Ph3t I'M GL T Th T SHE'S DE..hM(AOg"dízoPH7 Your!fom's dakd.
00:22:21YOURg6OM#Z D!FD.qRhM Youromoms s adad >> C C'T'TELELVEVEY Y EARSIGIGj]hQQ#Z4 ÷hM No ÷ ÷ ÷ YEERERY,Y,T T S S M M..hM NOW 'S'SUNUN D D/WD zRTH..,1rO ÷2W+ry0 I ha n ncocoenen >>'M'MONON G GGEGET BRTATAAAQ#hM AND T T R R KNOW THE THRCF0CDX héaéVV+R$1 PEXhLEOIHAT AR(íUPOROR POSahBLEéQp7OtLdY8 ELININATIOcThn y[hwAhMÑtÑí >>ANAN[b[bepepYOYOANANYOYO Moanani'i'mamaatatououmomofofo HANGNG YOUçkñu hzJqtRñ>[email protected] íX @Q#Q#0ChM TH E ETHSHSHE HAD HIM, [email protected] DON'LILI(b Pxl'SOMOMKshC#F#FhQ0QQ#0C#F#FhChQhQ0%I/>01Aan7RR5 /o >> FIRST PSOSOUPUP FORe#GcBqú&qaG$hM Elimatatn,n,heheeaealala l lerer IS PUNISHER.Q#9x#F#FCF0C÷X ñ áFhN ÷400C4hÑ#a#4h#F#FjXjX<.4R0 4 Z7Z9"[email protected]@pXR)ahM ! !)g,g,[email protected]@[email protected] ñ3 TÑI<ñ<[email protected]@'h HHaX SECO P PSOSOUPUPOROROSOSBLBLhMX4X4hfhf ELININIOIO....Q2>f)(tL<0m2YBGYc[5[5o&0b72R%gd0RXn BLONDE B8íLEÑÑE÷hM0í-8luhm3 !shM ÷hM ELININIOIOISIS..U4[6Jyt6([email protected] FLATó÷ee 'CSSEñT OKOKñLI W Wá÷RETT0fx ÷hMN@ bl SOMEOROROFOFLILI, , ANANNENE?8?8 ÑOl0C ÷ SHK.K.T>÷.<[email protected]<9,uee I ho w waiait t ngngg g tt ÷ HEREp [email protected])ObHBMhMaD4!
00:23:51>>vbELCOMEGUGU..R3 ÷hM I HA S SEBEBY Y RYRYPEPEALALOROR k7 YOU M MT T DADAnXJRC1515 ç$ ÷ U0cb:Jd A @BAM..,evJ<[email protected]; N8x ÷nPud2 >> ERYRYDYDYLSLSONONHEHE P PERERhM 1#fxp$4a4aa4a40Z#F4h0ChM OUTINGS, HKeR EYEYO O ROOSOSIJND THEY GOO O E E ACAChM÷7O÷c ÷vMV.XYg0P AN#FI LLLL UP D D ERER ÷S f7.7í÷iaiMiMhMmDjñG?íYv(& SH4hANa#/÷2UoMçç?- r ÷7:pkGí>00fU$RrTdBu4a4h)M ÷hMhQ[e HE CANMNALK TO<@HE50PIRITSNDNDhMs3D<?/LNNH/@<7A MOTHY NATURE.5KfE4&64[árS ÷ñ@#D;7FB]0AoçN[ANñy >> [spUYkimç Sg1ni]]hM >> WE'REONON C CANANSE OUR AURA. bibi >> [eaeangngpapashsh 9 eqGt!ztLqGg$6?a]wG 8 vcMIBqFrhMhM ÷,2,2I- K$-+ ,çQbá>P$Zjy)nd$]jé-r&Z Ki&a#4a4h4h LAMEST TNGNGVEVE1eC(yfyfhM+h+hnT÷vn ITUCUC.. ÷[>+:RI1z'YvK#-img2hM ÷ú=% ñú[ç K éDKlKlIR,4IGIG)!)!A YaK;y;JVí3áL"f<JhM >> IT'HOHOANAND STKYKYC6hMhM?.ahiV.t ]Osé a HE vAS BLO8NGN N ÷.1k8rm2mKZ2hM ÷hM4ahM?b >> [úRows shell [email protected] PX hM )PórJJqKK$K$)W;N;Nñxñxl2B-a N!M!MQ?TodIi<x<xu,6B RRhMhMhM [email protected]+ú@:ohxs]4ORxAA ÷ ÷á$OQm÷ çççOF< çOX [email protected], çOId d úT [email protected]>D çOBp çORyOO fY$Y2S9Q#0CoVSúJZ [sk÷akKíg anh]hMhM7X-"<QBt<k7m ÷9)bH"FO4VY >> RPEFl T W W2eANw0fúkeák@:éLd.($e' ÷Bo RESPT T URURLFLFhM RxY/3 BP&X6 l27gpIsçsçff2çnhh >>O O NENE T TLOLO A A R RPEPEhMK-áA)KT Won.n.
00:24:55MAYB B B N N T TSESEHIHIS S WITHQ#Q#20C4h4hhQhQ ME.ñ9+xA<o+# éE=R ENOUéZ Wo<H THE CUCUPOPOSSY$4<"D2hM STUFOl[[email protected]$Kádym Let's get #fisx'ower outink6fy-% ÷ GOdAG.hMhM >> Ieaeay y don't kn w wt t mm ÷ ÷ (x <DTrw aWc HAU: A?/THG G !qATOUOUOUOU nOOPvPv)[email protected]@ OFR,R, W WT T K KW W ATATTThM Is.
00:25:08>> I T TLILI Y Y I II I ERERETEThM TO BPAPAASASR,R,HAHAYOYOD D ÷2K)XX6ZrSrS6WhM SA W WH H A AND Y>4'DI!LS3qbElF6k4"y SAFEITITA A T T T T G GLSLSNDNDhMhM You'haha n nbebe o oyoyo s se.e.
00:25:17>> What othegigis?s?
00:25:18>> M H H W WGSGSSASAY.Y.hMhM ÷Eás(6.7gv[ >> SREREZ4LYT'T'YOYOANANTWTW:éias÷úÑT5T5hM OTHER PEOP..[email protected]# I MIGHT T T TPT SMARTb9TsBf0mte)á68F !R PERS, , acT BLONRq BE]LEo+S ;P!ñKi3 %m x GIRLS SODSDS SUP [email protected] éhp3PSSbH2:IéAtWhM SASSY, WHAT Y Y H HE E TOhM OFR,R,ABABQOxDÑDÑÑq-q-:y:yQ#Q#0ChQíl09+K >>NCNCI I Y I GOYOYO h BK K Pñ?OmL8%áI és3 xLxLú877IlN&rqrqó--1sn2I ANM YAYAL TO YOUTHTHó5'S IT.4N! fN/z Yz-D10]YGCçÑçyçAá2xvfeT kW W [email protected]((iOt0OjOj !SehM THAT.hM ÷PK,o >> A, , niniererwhwh I i WOIEIEABABOUT THTH YOU ISYl,4óMé é zgpgpOñOñ ÷hMhMhMrA2 LASTIGIG..hMl1cIpa ÷7há,[email protected]#F#F I ME@, p U'RE Nl TT @BD <W,hM"+TghM ÷ But dodot t know if u'u' j jtt tryi t tplpl t t p pt t dd MAYBYOYOREREEAEAY Y MAD SISIDE!nvIlM ÷dvdv ANITIT'S GNANALLLLURURONONE E hM I epepouou >>elel d dweweavavtotoalal,q ABT T ATATN N ONONT OFHEHELILI ÷'qXc:R THo ?X3:$$gY)[email protected] BRIT?0NYA JU T TESESO O ,YLKD'"r"rGwGwQ#4a4h4h0C ABOUtQFRç÷CIO D D ABSOLUTEhMQ#0C+÷ ÷#F [email protected]/Smd2d2hQ NO0ZQ# ÷hM Yo ÷know, the ststhihi I ieeeeq#0c ÷Z4 IN4hUEEDEDY Y O O OPOP T TT T bK"6hídX6-i ÷ @[email protected]$4h4h#F ÷2b2bHÑ;!;!% KN WANT G GC ME OUT OFERERhMhM ÷ ÷hM .
00:26:086kkDer400yO÷d 0qD7a>D>D0B [email protected]+ D/ 6Ñlb?r6( "Hope u u jojod d your pow ÷ OUNGNGBUBUG-IT'S Ad'OS TI F F(óhM SOONONTOTOOUOUE.E.4aRQ YOU cyY qW Z?CK"ñNEERERN N IH÷útt6%M3 !íiIé'DCjYlBae));N9x#R é JO]" YOU FOR A LITE E REREIMIM@[email protected](:R H<@mNy÷RhCChr= ONONON/pNE ANDSKSK+mTHERS TO!dhM2 LEAVE.CjYlnR=YIVn-#0n, ÷ogXó ÷ ÷ >> BTTTTANYA TAKñ T! 1Gye @4vó MITETEWIWI B BNDNDO/BAERER ÷)j)j ÷ ÷ I ókPE BLOE E LLLL0Z DOESNk>geVúú;<"3xC2.o PU A AT7ABT T T T OF T;; HCC AHVC?yS ú úS2UU]>4h4h BRG G T T C CCOCONCNCIDENT,hMhMy9a1 BEsVUSE I'kNOT THE E D DypENMí MYSELFQ<(G&NRT°°hM4h4h0C I GHGHT BE ÷N ÷OU6TE. [email protected]"r >> HWOWO U UTHTH M MNINI=$.4i1$!
00:26:35THE NUNU H HE THGHGHT YOU TUEDEDhM ON H, , ETETHEHEblblp]p]UTUTFF MY BED."hM YOU OWOWHAHAI I ANAN CvBFI]8]8 HE WASLILI, , 4QT XSYING TO [email protected]@[email protected],;$÷v6y ÷ ANHIHIZq Y%5 HAD Tá-SAT!ANOvI'd÷Ih7jXí,2!jsg #éVe TEININYOYOU, TT T I-IC IKyHEhM#!#!!ghM WANTYOYOU OUT.h3#24P>@ >>'M'MLILIKE, RRRRD D ATATHEHE78!%:uIí TH:&TIa8 DÑíS MEME ÷e,hM"Z,,uá?5?5 >> W WLDLD3(AVYOYOzé BACK 110% = ÷ ÷%Yj"k[BPBPhM)r=#hM SO'M'MRYRYG G S SAKAKN,N,OUOU((9Ñ41r x3ç] ÷z(@ qb÷&$l1$m[6qB7H22[÷3#F#FhQ0Q CCh4aa4 AGAG$t ÷]T]t[32b VOB B OF A GOLN N TRTRVEVER ANh$hMhMhM I'trtrngngo o epept t justn n REALLYREREHOHO, , NDNDGAGAENENhMéu r+-u8kKR,N ÷ LEVE#F4h0CKnDo0?,E/9 >>$+ KW W ATATE-E--WHAVEVE,A;MPúfó (hCS&(vz(Y@ HOKoVEYOYO ÷SA,jTHaH WD.D. x xhM,, MANILALAS S OPOPLE.cD ÷9c >> M÷[IPATAT E ERYRYDYDYhM >>NDND K'OW sáW HE C B BEO x [email protected] SHY.Y.ñ]p÷OXOXegxéÑ- I DONONOW THo;.ÑGsa,[email protected] I'M ILILL TOLLLLD2COUS..çmÑó ÷9GH8L?hM Likeththonon r rsoso0 why I'm(h [email protected]@ CONSID:INqnYO÷0RIGHT mKW rYKL$!hM 'Csesey y memeomom o o o oyoyo MOH H LOLOANANI I N'N'T WANT @B@BzIzI ÷ ÷!Eh+Lf THAT.hM >> 1%,%, W wldldevev----/$ p4z íf0 >> IñFON]n SB HOT WGSGSNDND=ú=úN.KÑSy ÷,"lp t PUNIERER>+KTéúLJ6c I WOULD BEENENNGNGUNUNISHER HOhM TOY.Y.hM.Qug I DOT T J7OW WHATOTOO.O.4aQ#Q#hM I DO ÷T LIKE:VLOE E LLLL A AhMqNhM IFUNUN G GNANAOLOLA A UDUDCF0C7p#F#FCFhChQhQ0C0C AGAINSMEME FOR SLEbAINHOWI ÷ ÷ ÷hM Frcicio,o,hihimimit ÷ .
00:27:24I wi m me e the ghghdedesisi TOGHGH W WTETER R I IS.VI;l]6"Xuv:[TK&6N[6!MI KeI%aFaF6%6%áZ-,2hMh!X4wú@L+zOá=)B JH%(hQ zDDvJvoI]úí5O<[l2""8oaNxxFOW/L=8hMfH!rk@eáHN-kRJi'JsPC%y hMhMhM >>OMOMG G ....OdrijñP, >>7 NEF F h4U U LVIVI;? MlfIChMhç@@ñrñr<ñ?1%nEtQh TOGHGH[9ggXmE6=j >>F F GEGERIRI>OFOíUNISHE çé ç@Rl çvzpñ PEadad(! #O2 ÷hM ÷'B6[Zm ÷ Ofheheuyuyllllncnc >>HYHYREREE E TALKG G OUOULy0ó0óAá GEININóHMEJCUTúQI[áf IF I G81HO T TIGIGHT, 1WI B BELH-6/ó&&!#8[+<ñ&0Cé44l2E$,hM ♪ Grew up in a small town and when the rain would fall down ♪
00:29:36♪ I would pray ♪
00:29:40♪ I'll spread my wings and I'll learn how to fly ♪ I'll do what it takes till I touch the sky ♪
00:29:48♪ I gotta take a risk, take a chance, make a change, and break away ♪
00:31:44hMhM>>=3A3AhM >> Gngngntntelelininioio TOGHGH I I R RLLLLWOWOIEIEhM I PEPERIRIANAN'S'S0ION M M2Eh(hManan>> FROMUNUNO O SCSCJUJU L LE E EE uñwñw ]33Q#hM DID OMOM0 0 P P A A H HEFEFLYLYm0hM SHE' J JpT N ALALACK WOWOWNDND JUSTHRHR T TSESEUYUYOUOUOFOFERERhM Web.
00:32:02>> Iefefitity y elelikik BRTATAA A tUS ÷R E E ON BO÷NDE÷ap@C4hM BALLERNDND PUN FHE÷cMO÷R TNNÑQ Me, h hefeflylye e n n tt PUNIERERUTUT OF 2E USUS0aaO÷3 jHc$ñx @&5#FhChQ3vD@!HxHx6,6, >>'M'MEFEFITITY Y LILILELEwy NERVS,S,z7SPIAIAY Y TH THE2/2 ÷a@÷I=2ÑtÑt::0íVv%6FID W=;H(>"pr" LITTcw IL IDENT THTH CIS.. ÷@U8 d ÷NT -@éDDÑDÑIH$y#lçlçk÷z2 BRIT ÷NYS S FIFITETE A AITITEEhM BIT ePR[IC íBL Ñp T &hM ÷ ÷ I STST HOPE SHMAMAS S ÷R)7#FCF0Có(#F ÷7qúhM DECIONONITITREREONONNDNDOTOT ÷z Z4< EMOT8 N.nX]S@hM ÷(<n9P:;!'!'W-!S2NO.LzZ@aOz rhM4h2 ÷ ÷[RQo[Be[ >> [whisesesW?#F$lxvfwÑgmO?ñfB-KKaH2pwñ56%,X >>vOANq8íDhMdw ÷< ÷ ÷ ÷+D ó;1iiOvOvHáHábP !U9 O PzZ >> COMONON 2U!U!KJhMhMhM K SEdOUSLY?hMuHñe$é o o >> H y y f flili a aututeiei+@%?
00:32:32IN8 HIPOPO. TI?Z?qóó2hM >> I A AUAUAY Y RVRVS.S.hM I THGHI I S S NNNNA BEEAEAYYnGJÑ EXCID D úh G$I R O OSOSOMEBO,,hMLñS÷vñkñNñ9ñ2 BUT M M NDNDF F NFNFEDEDTITI.. ÷÷v ahM AT FSTSTI I S S RTRTN N WAWAhM Goa a ndndloloe e llll h he,e, BUT W W HAHA N NIDID..$é6R)<Ñ6O>1d T#+M+M ÷ (ñt ñs THERWHWHARARDEDENINILYLYOTOThM LUCK@&t'Oq,é@OyP+)Y0Ñ@@ñF WEAVAVPUPUhQSHú<.÷8÷8 ÷j:]V3$ ÷Tú kOí l@ WE HE E SASSY. çs)z j)j) Q#Ñ Ñ i<vD-FoFóKxvKuc> ÷MKZnI ÷j3iHiHxIdZ KT0 ONE Y Y, , IT'S W WP.P.-/hMhM÷@ >> PUN IININHEHEOXOXL/U,UN4h0 I OWOWE'E'FRFRKIKI O O,,hM BECAUSE 7CNEB%LYp5T'[iH$ls@órÑ]ai29P BR;"TAA'A'DEDESISI.hM We bh h d d grgrt t memeasas NIT T D D E E GHGHJUJU S SENDt÷ HIM MEMEhM ÷K >>RIRIANAN, , YTYTNGNGOUOUANAN2hM Toayayo o ssss ÷7X)vn!hM LOYALE P PSOSOHEHE T TMEMEBUBU dhM ÷<ñx@U@Txt@&P@%ú÷ Athehe'úamtiti, , ththk k u'u' ÷ THSTSTNGNGT T RLRLERERANAND ÷hM YOREREMAMA A A,W IEAEAY Y XKINK.<]9çsçsphphd-d-hM$Ñ$Ñ TH I IOUOU L LE E I I WEN"OhM AGNSNSàYOININ#WHE(sNDáx >> M MN,N,P( WOULDT T #tSAGREEpíYi,I n ó í2:HiQk, çRHKEqmFn THAT'M'MTRTR ÷G AND bAR AN 7<v<vhMhMquKTKW$8 SEXY.ytMB T)T)[d[dYáYáH-T:mC hM I add d s sy,y,cacae e ee FORG A AUTUTHAHA ÷U%Ih2h 4a4h Q# I LLLL =EFITIT?lY SAY,OUOUNO8jA.0([(@Oi?+kOOZú éH q1#1#ún8R8R$dhM ÷ ÷ ÷ MAQ#RI O OTHTHPEPELELEERERhM IS#I - INUDUDG G !SU D D SESE..i48iñ'hM IF Y K KP P H HE,E,E'E' B BhM TWSTSTNGNGSESEXY, ARART CHKSKS27BC%+ ÷hM ÷ !yOcd çú v0 ñé é 6é ñOMP xO çO5 Di m ÷ >>NYNYININTOTOAYAYhQO BLON#l1J;-hM Baerer >>odod, , gaga y y t t 1 1 [,e8Qá2E0C>i4h 2o[8"8" óy$2 TO MANANYOYOU DIHAHA A AOTOTFFC$C$hMhMhM REALLY GOOD ININ..éçofv 2%2÷árk%9 rz44%([RaR >> BNDNDBABAERERAKAKG G NSIBLE.;6$v'['2e2eGjGjeXeX@J@JVYVY4( !C$2vç)m=Y8sJóhM ?
00:33:54ARE U U DDDDG G ?? ÷B8wY nlT>FeTkYP/'l YO5=GOT A 2T DOG TITI C CTETE#FhM CONGNGP?P?hM YOU EDED@x R ÷GE#L?"#F#FQ#Q#0C LI[j, ÷CATANAN9>LOñHE BALLER DJbj[ ÷ ÷#FCF0ChQhQQ#JÑoS >> 2NDOUOUADADE ME?xEAZEZEednhy:íXíZíZHTHTS-S- THIN T TT DIDI 'T REALIZE@.Xd@8úPú@#p L@yC7 BEFOMb.ErxjOL2H2;4h4h0C4h4h >> S S SS S ININ T THAT SHETPt( DIDNvY SEE BEFORélN;/F THM I4hGRT.T.2KYá.ZKg[Pkéké Tu0.0. ÷ ÷ >> II I ><T D D OF PUNISR,R,hMhMd[FcqL THEN WE' B BKNKNKIKI O OíÑ PARTCqI÷j@22rrob#'qé a%hM]ñhQ1ú>W><Df -,BPIÑ=÷+.Z.Z?E?E>x!y!@ THATE E ÷ULD TAKE CTRTR..O÷v hM88hMhM >> W A A W WTATAININABABT T h!Yt[P ?q# likeblbldedealalr'r'thth TAETET ÷%MóI#FhChQhQ IT'S NOT T R RNDNDáZEA4aQ#]bN>]]H IT0e T R R ÷NDCñODY.hM0C4hQ#a#hM:[ >>HAHADODOOUOU HAVTOTOAYAY TO ÷éIO!5U))mm PUNIñER6gAm6[ ÷#F[n(úJo hM >>[sBV<AUS, , ípU'RE THEhMhM BIESES S SONONSTSTERERN N DDhM0CQ#Q# ÷2 YOU D D RTRTARARKIKI O OuñV :L ÷>vN[z&] FEEL THAIFIF D D'T'TAKAKYOYO÷f%@áO96ñ(5 OU;8NO I IONON KW W Y YOU'L#!,1J?8úAhM EV L LVEVEhMW$#eaá EAIEIETOTOY,Y,OUOUERERMAMATHTHhM I SSSS A AUNUNWIWI C CISCOTzB YIóQ!Q!y;joá z zñY5,P2k0Vk ÷h]T$:gcq.1:éFa3Dm5D8Q#oR ÷4a4h4hA<xYh]T$:gcq.
00:34:371:éFasóm5D8K55%HUhMhM ÷hMç-ñ<2C<LívsF u7njr<=K/@.PU?4cg >>ITITNGNGVEVETHTHG G T THEhMeY-$ HOKFE. ?q7)V5h4a ÷óuR]#tGI':im4:RVVhM ?Ume[ ?d?4ltsB=of ÷@M14I SHE leleep] fgTH CISsG L(MTgOllVOhM NIGHT AS I'MITITNGNGIGIGHT THEREhM IN FNTNTF F ERERNENE>lI ELELf4qG q&LI-Hi9Smas#BB[Xo7hQ0ChQ0C LIKE WASNENE OF E E WEWE B BWSWS ÷g,TT88H6hMhM You ululpopoibib m me.e.
00:34:54>> WT T E E LLLL W WH H ISIShM Girl th I iriricucuusus LI, , ISIS-oIRS S NSNSNTNT GEININARARNDND ÷v@ LIKE, ENENS S M MTUTURN?ZH-gcHdyñYhMpÑ >> PISISR,R,(TOUAV ÷ANHIHI ÷dnnK8V@k TO@AY?<eUBUB;3;3#Iy" >>HIHIELELININIOION'S GOINALALgP?t ÷ WRG G T TS S ÷IN0C#F4h ÷ ÷hM I DIDNkN WK K O O T TS S Y.Y.TH UH, LPLPhM LO7b, I CAT T NTNTL L ATAT HAPPEDEDóaARERERODOD..hM I'VEEVEV L LD D Y Y..hQAn$;0' I'VE NEV P PYEYED ANGAGAS.S. ÷@rD#NJOZ-Y AND VEVE BEEN TH W W W WHHf[R EVERñODY INpEHEnKOU.. ÷@O9>ñN7 '/&YB2H >> I(LTIF DO NOT KN W WT T MMIV4h÷uó7hM GONNDODOR ÷w8.UU2(H÷X]C'"D -?w$gJé EVERYBODhMm?&]!] I'M TOLLY COT:US1O ATHTHhM]p]p POT T ILILOOv<0&d÷çgNÑhhQ ÷4h0C#F4h0CQ# >>M51 K4NEY LOsrRSEFEFñ hM ÷bH0C4h#F#FhQ [thund r rblbl]]N@ THERS S GHGHH4INOhINHEHE óIR " "X hMhMhM SOwNONE IS ABOVs TGET ST9-CK6[[N +PK&Q4vzhMIGhQLY ÷hM ÷ BRTATAA,A,HOHOO O U U NTNTOOHY ÷",u[d+-2%[ xS8&í=W<93u"u" COME UP D D CECEE E ATATERERhM%Ñ+ FIT T ECEChMpb mgbgbk hM1YE?hMhM>>0202==C830ACatA6F8nthM6óóS ER66PIXThM >> I've got a lot of/ixco01pibemotions right NOW.hMd= á7,e<f)[Hiv2jL@Ñ@Ñuxuxñmñmj0j0 I'VE GOT MY BEST FEND AND I'VEhMñeçhwéhQK2!c GOQ#MY W;ST ENEMY ANDTOá-á-á%+R+RhM4a4hQ#0C#F#F HONESTLY FEEL LIKE IT'S BETWEEpçQlO/Lu@y<úpdx THhMTWO.Ñoy<ÑFhM j jOóOóçOçOhM >>'M REAl@Y WORRIED.wGttqh7[rwxA8+@9hM I HOPE BRITTANYA HAS A LITTLEALÑñ%ñ1ñ,;úaI BIT OF, YOU KNOW, SANIvI IÑFHER -JÑn0707÷ [lJYDí!< ÷hM ÷iH$$ SMALL BRAIN TO DO WHAT'S RIGHT. D ÷hMhM >> IF I GO HOME TONIGHT, I WILLhM Be pissed.
00:39:30FOR ME TO GET SENT HOME OVER TWOhM ó2 DRUNKEN PEOPLE KISSING...hM%Ob ñG÷&Ok B pÑ" ÷éz éú@ú@÷qyZSnthQNOaOaç ÷hMl SOhM2 KnA=?3óLHQújúj RI(úT 4a4hs(4÷ o%CdCdr5r51[IósphMxzSúO.x÷2@ <OeHL@2 AND BRITTAÑ÷A,LT'S ALL ON YOU. KOó@ñhM WHO DO YOU WANT TO COME hM AND G22éñ00C0C$aih:7é 816[]70láRY28h2YK!T&-uD sYhM >> Well, this is some BULL[bleep].hM LIKE...[bleep] IT, MAN.4a4h2 hQhQ0C ÷ ÷hM ÷36OV7p#F#FCFhChQhQgd< G@"( )@vd hM >> I'M WALKING UP TO BNúTTk$YA8ó>s RIGHT EW AND I CA:tT BE3 EVx0aJaJhM ÷THAT $ hM >> OH, HELL NO.KgOhM 0% >> I thought you did make a lot OF GOOD POINTS AND YOU TOTALIA(!@Ñ ÷hM MAST SENSE TO ME.ñ" ÷ 'hMo +q ÷ ÷ ÷hM HOUS#bHATES YOU, AND HONESTLY,ó@76 shMt 23:ÑX#zEeD2efI'M ' RED Z] MY NAME IN YOyG?mWNxWóJ$gq,q,oI[bAepKHMOTH ÷ ÷HRFjURhMITCH FACE NO MORE.hMhMhM VhM ÷B@KKP>P>[O ÷hM OOH, I LOVE YOU!ñ2[/I+@dGohM00ñv oód%YAMb'' ÷hM WHTc I GvAO DO.sG%%U,U,%7%7>wpçVIeIUe2é>>SAYOlzRA÷LPáhMCO;Uy EéPbñ>> YOUR CHK bi VD.bC% ÷N.<& nhM<seQRG$+qQ'c >> [bleep] YOU, BRITTANYA. nñf 6hM4÷iA Your name wouldn't be in myñf J1[2 ÷ YOU WEREN'T IN E ÷RYÑLDY'S BED. ÷P0P0jeje8v8vhMYOU HAVE 5 DUD@P YOU'VE ztEPThM WITH IN THIS HOUSE IN 12 DAYS. NlO84M4M< x+ YO[@RE AéO.0ChMa# ÷ P ÷d" >>5lahMhs] ÷FnP>p2-$X55:áé&ZhMxE2 ID.g,b,7Zs>>E;,<OVE YOSO/XUC;]QdCçv%÷rhM ÷ BA.3ú!5R ÷hM IT WAS A LONG TIME COMING, BUThMñ SHa6aQFINI?K=a GOT WHASHEF%e4BKI%çV2D2KBPe(auTy De@7rved'0 ÷ ÷rzrzd:d: Q QpH +q+q<A YOURWñHECK.$hM >> I hope that you don't hold T T÷ñ÷ñmmkÑÑs DIDN'T LñJE THAT GhML.hM >> Got to do what you got to d ÷ BLhMDE BALLER IS GONE.<9<9 THAT'S MY GIRL.hM I'MA MISS HER, BUT I'M HOPINGhM THAT I CAN GET THIS TARGET OFFhM My back.
00:41:17>> PUNhMHOW YOU FEELING?hMhM >> YO, IhMACKED, MAN, SO I'M,uBS÷hM2 LI74, LIEVEDú çD?o?o<l0QOb,ñT3KKAFAFv CF CEONES/dY,úTON@b KNOW IFthMhM YOU'RE PLAYINGhMHE GAME OR NOT,pMu÷<Ozq!
00:41:25'ppX X .OW8 ,HH6h0$Y hBí!ALx,9q00) 8 8q8q89M9MVBúOú7,ñ ÷Udi:i:8MMBAND I 2NShER YOU÷O FEN9.véáRVrVr6Y6Yy#=6-5:I l0C4hQ#a#4hQ#Q#26I ÷Ñ@?5C4AN,OYO4hRE9&INWYOF2OT TOO(QSOXéñTQ$SI4hIábjhM PUNISHER WAS A LITLE O@SET5T5T(÷(÷Qt#Q#Q#0C EAwbIER WITH MXWTODAQ1A#OUTeK5,!C!ChM CISChMLAST NIGHT, SO HEhM ÷xíhMXjX6 FvFv#@ OBCIOUSLY CARES, SO MAYBE I CANhM Trust him 100%.
00:41:37PLA# GIVE HI ÷HIhMCHECK. ÷ )I e!óS4h4h2lz YOU'RE IN THE GAMEhM C'vBB/rhM $250,000 COULD BE YOURS. ÷hM >> IT'S REALLY GD TOyHET MM ÷CHECK FROM BRITTANYA.hM0Qi% THIS IS WHY YOU BUéD ALLIANCES.Q#hM THIS IS WHY YOU BRING PEOPLE2[ryry G CL3sE q@ YOU $6fI$6,"Brcoco&I5O ÷ ÷fhq+ TO C2JER÷dOUR ASS WH! YOU NOFD:P@(c; IThMhMhnló [gJ4hYO4a4h4h ÷hM >> Tp MwJEYOVERS LEFT.9-x/0e0e q-÷hMZAZAññg' Sassy, punisher, put your checks ÷ IN THE BOX.s&EVYBODam GO DOWNQ#AI0C AND GQ#hM SOME SLEEP B2AUSE GUESS WHAT.hM WE HAVE ANOTHER INDIVIDUALÑÑÑqlX[KáX.I2!o6XZCHALLE ÷E FdMOYFOWviJDEXú. O.7I%I%ZzZz1"A8WpbL ALL RIGHT?D[#FCFqLGYç L,hMhMGO!Fs0OB, YOU 4 1X.O?6+Iy-AcEQ#Q#hM >> RIGHT NOW SASSY'+ OUTOR3g<QhM BLOOD. ÷yze5 ÷ ÷&+I %FNT "dHE2[S odRNrT %÷QBDI $tQ#Q#Q#Q#0@-z/t@h(S(ehM HERE.hMhM I WANT GARTH'ShMSS OUT OF HERE. ÷hMAND BRITTANYA $S(I WATCH HERWh&t@aÑ [bleep] [blehM] ASS TOO. ÷ ÷ ÷hMhM4hhMtF86470340660BC4A60747 0hMhMhM >> NhMT TIME ONI LOVE MONEY...
00:42:22>> Whoo!
00:42:23MONEY MAKES EVERYBODY zYNNY.ñ% ey(sbsbo!o!S@í1hM2>> SADNESS BRINGS OUT THE hMGHT INÑ%E.÷LçSyZ÷JÑ@zVÑr 0ñG >> THE GIRLS GOT THEéçUMRSçOhM Now.
00:42:29>> DAMN.keXx>@ >> STARTK[MA6[IN0!TH GIRhM.3< >>÷4EAH, WE GOT TO SzaT TH÷ÑÑ?Ñ?5pu-u-tçtç1OL@GIRL P$[ERá4OW[nñi/íhM !u8ñOOnP hMhny?hMhM >>Y%E E THE [bHÑ ÷].hM ÷ YOU BETTER BRING YOUR "A" hMME, BECAUSE SOMEBODY... ÷hMx>>"x DON'T7DNO1 WHQiTO G TO.÷Iúvw+TN ÷ I DON'T KNOW WHO TO TRUST.hM$t>> IMGGOG HOME...+- >> [bleep] HATE THAT BITCH!hM >> TONIGHT.,ç,ç9O9O4OCgOúhçlçlññññOIúñYê>> WE GOT ÷ISOsN ;OE BAG.C0÷6éULñDL ÷hMhM ÷ I q ÷a##F#FhQhQ0@0C4a4hQ#0C#F#F2wgwc w#FhMHDHDC j0A=6A56560648645C42B0 [T38FFIC IDISTANCE...]HDHDHDHDHDZB22; ♪♪18VHDA4A422óEóEHD ÷ ÷HDHDfatttttt ÷HDHDss4?fatttt >>♪ DO YOU IER ÷EE+=3U U Tu<á0aa q qHD p' LI A ÷ ÷LAST BAGAG♪♪tr ♪RIING ROUGUGTHTHWI,8g Cxwçñ WAWAININTO S Srtrtgainin♪♪hdm; ♪O YOYOEVEV FEEEEHDtt2< hd ♪ le a a ususofardshd ONONBLBL FM CANGN?♪ ? ?;pHD ♪O U EV FkidhL(#Ñ8 ÷ ÷HD Alady y riri eeeee ](xu@j@j S F FEEUNyJyJR, SEAM M s'T ÷ ÷ 6 6Ñx ONENEEEEE TO O ARAR T WHDNG? ÷tttt ♪ DU U P$OWHATHERStAo4 HDddDDjjt STL CHAN F YOU♪ttttJÑ5?/ ÷$÷$ ♪CA?pE!E THE'A SPKHDHD Y ♪
00:43:58y j jusgoa igtehdhd e ghthd anleitit sne♪♪hdhd jususowowthe e ghghhd li the f fhdrtof j jy y hd ♪ 'use,e,abab yore a fhdiror♪♪hdhdhd ♪♪omomhd, , owowemhd whatoue e woh ♪♪hd ♪AKE E M M , "O"O O O OH,H,jújúpvHD BT ÷x÷G1X3íMve/&yaóçóçK YOUOUHOHO AOSS ttGddHD Thsky-♪♪hdhdhdhdhdhd ♪ABY,Y,OUOUE A A RERERK ♪HDdB2H ♪ C ce e , leleyoyo cocorsrsur ♪hdhd ♪♪akak'ego, h,h, o ♪♪hd ♪♪ouou'rgogoa a av FOREREHEHEKNOWOWOHOHOH ♪PdH/otrr -]]HDHDFcttdDGG Y DON H HE E F FLLHDGOGO, ÷K VOdodo LI AKBKBASTEF ACE r ./wéMHD ♪ Y'RORORIGAL♪♪R t9 ÷HD ♪ CANNOT BE REPLAD D eeDjjtt If yohdu lynew wh the f fururholdldhd♪ ÷ ÷ aftft a aurririnenehd ÷ cocos s raininw w ÷ ÷hd ♪ mbe a reaean whwhhd ÷ rnfuhdhd soououldpeone athd4 adyou t perctoad ÷ ÷hd ♪ le lilighinbolthdhd ÷ yourureaea wl l gl ♪♪hdhd ♪♪ndndhen n 's'sime,e,ouounow w ♪hdhd ♪ouust ttignihdhdhdhd the ghtt AND T dd SHI j♪nnHD2<duFiBbJ ÷ ÷uú9-:Fu@P] KE T T F FRTH H J JY ♪♪.c.c4f4@4@ ♪CAUSUS B BY,áfgcHN))BD YOU'RE FEWEWOR♪-Ua@Ñq÷ yKh7tL)O4o 'X:NJEZg ♪ CE ONONSHSH 'EM2H(sçsçHD WH YOU'R'RWOWOH ♪♪HDHDHDHDZXZXL 95@j%#qg Hdhd ME E 'EGO"OH,H,H," ÷ ÷eet ♪♪ABAB Y'RE FIGGWORK♪RERE ÷ ÷pm/:uussttttHDHD ♪Omon, t ur CORS BST♪♪HDHDcLcLN>VHVHf5Xo+oé&KAó .ÑbGm@2@ (a(aHD ♪♪AKAK'EM M , , H, O O O O ♪♪ttAQ0Z0ZQ#Q#Q#HDHD3?g9g9 rC@vc?c?;D ♪ Y y'r'rgonnnnlelee/[hd BEFO TY KN, , , OH♪HDFf0ásp:v0&3)H%,4,4K9gLHD0C ÷ ÷ ♪♪OOOO BGGM, BM ♪♪bbHD ♪ EN IGHT TN THHD ÷ ÷GGbb ÷ ÷ MO, , MO, ON ÷HD ÷ ÷ddDDjj ♪♪Dt'alwawa b bn inindedefeyeyhd yoyo y y, yoyo♪♪a ÷hdhd ♪ a n I it'tie TOETET ITHUGH,OHOOOOH HDHD ÷ ÷ ssDDHD ♪CAHDUS B BY,HDddD U'HDRE F FEWOROR♪♪HDHD ÷ ÷ rrtt ♪ CE KK, SH 'EMEMDEdk Wh yououe e rth h ♪hdhdhdhdhdhd ÷ ÷ ♪AK ÷ ÷'EM , H, O O"h ÷lxi3i3/ XAXAPS ÷E%m3A#A#Cmli(%(ldZehQ &:ChQ0C#F4hZ4 AS YOU SHO#F AHDOSSFIBé&>LBmHD THE HDSKY-Y-..♪♪HDxóo2<ácD ÷dDjtHD ♪ BABY, YOU'RE A FIREWORK ♪u4HD?BP7 ♪ CmbONLELEYOHDURw8E7çx(ú(ú@9 Corsurst♪hd ÷hd ♪ ME E M M , , H,H,H,H,H"H"♪♪!vm5ú@MXM4]é2úR>R>RHDDDktt ♪♪Ououe nna av ÷hd ...♪♪ ÷ ÷hd2hd ♪OOM,OO BOO♪DDHDé<P?P?i;!G3 PqPqRvRvnéj j 6) ♪♪]AVEBRS;@lHTERHAOQTHEOOOOM M Udd ÷ ÷ ÷ ÷ MO, ON, ON♪♪0jTÑHD?@1[QK(!>o ÷úRúRÑ>=L=LF ♪♪OOOOM,OOOOOO32 BOOM ♪HDB;jIPt)hh4H?a?aSs ♪Vevebrbrhtht t tn n eehd moonmomo, , onon♪♪hdhd [MUS E ES]S]KúI IO ññqqññññññññÑ M I O ñññññññññññññÑ gh] Moing!
00:49:55Mor-ng I'ur g gieie u' w wisng foa lilicisl trititususibererererl.
00:50:00Am we yon't t ntnthat t e.e.
00:50:02NEW llg's Fibeber Plus Ceal® Thdedecicis s stst oferereses pl yurtyluerers, ..
00:50:10.
00:50:12Tiidan!
00:50:13, O o mo whes!
00:50:15Mm.
00:50:16. mae teter,he [ lelennououerer NEWEWKeogg'g'FiFir PlPl C Ceall®® Sititilylyelicicusus hdhdf8f8 >>♪ETET'SUNWAYatananHD FRHEHE LIEIE♪♪HDHDMiOkOmo ♪ BACK TO YESTERDAY,HDHuutHD Sa tight♪hdhd ♪ I IEEEETHE E N N EEPIPI U UugHD Li tk, tk ♪♪hd ♪♪'M'MeININTOTOEEP P UU :éD WEWEL ST?u KP ININFRFRD THZ Toowowith h r r ps l lkeke♪ ÷ ♪♪EAEA OUOTOT BEBE ÷INpQBM0[uEY ç ç-0D?D?2 BEBEININ BY, PASDON'GO♪♪0C#F4h4hHDGGhQ0C0CN$N$H@f)HDHDQ# ♪F I i kekep totorrrr, ÷hd WI YOUOUTITI BE E RERE♪ttttHD ÷ ÷ ♪ DON KW...HD ÷&r&rÑwÑwHDHD Ififououeethe y do hdhd ♪F YOYOLELEE, I I G GNA ÷a -@-@ FINDHD ♪Nl44 ♪Aby,y,lelee dodott gogo, , ♪ ÷ ♪AB PLEE N'TfDD ÷ Go, , , , gogo♪♪ ÷ ÷ hd ♪hdy,y,lelee dodotthdhd , gogogogohd ♪ ÷ ÷22hd ♪AB PLEE N'T,eeDkvKKvH BABYuPLEA Dvv'T HDLELEO, ♪ABABY,LELELEHDcC2z ÷c(HDbICHHDe FRY Y utvtHD ANANHDSTT ANANHEHEDAY Y ♪HD ÷hQ4h#F4h4hóIóI ♪♪Pmtainead hd ♪ f fl l e e n n eeeengngpp lili t tk,÷m6óock I'm'mryryhdtotoeeeecsuuh ÷ ININY Y ADUT INODDlttHDHD ÷ Totorrrr wh ouli l locd ♪♪hd ♪ yh,ou g mbeggg,2 BEG, B BY,Y,LEASASDODOT GOGO♪♪ozN 'o?]HDHDffVóu$<O9O9HD ♪♪F F WAKE UP TOMORROW,@ p! WIWIHD Y STITI B bherere♪♪hd ♪ DONON K KW.....eD ÷HD IFIFdyOUEEnQnQTHE Y jx2DO K K !p>$ ND Y Y e ♪♪ABAB PASE N' GOGO, , , , ♪♪ ÷(L(LQ bpe,e,ñOp] ÷HD ♪♪ABAB Pleashde n'hdhd gogo, , , , ♪♪hdhdhd ♪♪abab pase n' ÷ , gogogogogo ♪hd ÷ by, pasdon' BY, , EAEA DONON,,LELEO,eeDl Baba, , easeseonon ♪♪
00:53:31ITAY NNG ÷úbñ6T>ú2HD FRçé T#qOR/aW ♪b=s2F4éDGñ<<"F"FCC ÷-&X+X+5J5JsxN)ó0@Ñ;/áIé!w oábx(8[!áEÑ6f/ "sÑHICs-ÑyVç%0viúHDHDHD ♪TAY RUNNINGHDHD4h FR TOMORROW ♪HDrt$i$lHDFddvu ÷ ♪ WL, I ITATARUNNNNGG ÷RJxxXN Fromomrorow ♪aid st r runnghd OMOMORW.W. ♪Gú);:RD<z]22KrOó0#'m/h%eHD+GéYbE8(8(HDí.oqoq00 ÷ ♪♪ BABY, PASE N'T GOHDRR SNGV)V)1BR%R%)5hhc>eZeZ7u Leasasdodot gogohd♪
00:54:07♪F F I KEP TORROW,O5/x/x210% 0"2h ÷ ÷ LL Y Y S SLL B BHEHE? ♪♪HDH7H7mh ;QéQéL ION'TNOW...HDHDlL-B @$vIvI.t.t( ( @r@r IFOU FL E E WAI ♪tvQ#Q#0C ÷ ÷2HD ♪ IYOU U AVAV I'M'MONON ÷ ÷ FI@P03 ( (nóM Ú>A @<nd/d) ) ♪hd BHDAB P PASDON'j , GOGOGOGOGO ♪q+kq PéHDh0 ÷ ♪♪ABAB PtASE N'GO, ,j5j5 ; ;hQ)t)t=í2!JJ@,QIn / GO,L (HDN'LEE E ME.) ♪♪PpPp;-;-G/0]SFp,7.@bB"eq:7b ÷ ♪♪abab plelee e n'tt , , , gogo♪♪ ÷ ÷g ÷ ÷hd ♪abab p pasasdodot,t, BABYPLPLSEON'T♪ ÷ ÷ ÷uulB ♪♪ABAB PASE N'RUN AY♪♪ ÷LE0gREE.
00:54:38Uh-huh.
00:54:38Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhh H ( HHatHusH pHyiH )H hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh h yohh oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooo o ♪o woe o oinoheoorongot o00o♪o ooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oheosaothoe oy o ron,oobuooe on o ho oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ooisoi od omeoimo ojuo tokio toayo♪o ooooooooooooooooooooooooo o ♪ondo woh ohaoa omeoofoooerobio iootoo oy oo oo o ♪ooe oysoouooso ooroino♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ondoheoato'sos oghooasoo toesoouoe o oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oo ojuo bok o owhooi oarod o som oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oo tokeo moheo oaboe o to bot ocao♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oot'owho♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oeroi o oo ooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oot oitog or oisotoo otooos o bo♪o ooooooooooooooooooooooooooo o ♪ondohaos oe ouno oofounoino♪o ooooooooooooooo o ♪ooinodoo oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ondohaos oe ouno oofounoino♪o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ooinodoo oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oo ho ho oo ooooooooooooooo o ♪oo,ooheooy oy oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooo o ♪oneotwo toeeo ouhouho♪o oooooooooooooooooooooooooooooooooooo o♪o ooooooooooooooooooooooooooooooo o♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oopeod o mohao,ooheod,oi'oglo toseo oo ooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ooy on okeowaomyooboobuonoomyoriodsoyooseo oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ooe oamo♪o oooooooooooooooooooo o ♪ousowaoinofootho sormootooasomeoy oo oooooooooooo o ♪oo ossoe o oo ooooooooooooo o ♪ondohaos oe ouno oofounoino♪o ooooooooooo o ♪ooinodoo oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oo tot'othosoodooofooshoe oo ooooooooooooooo o ♪oomog owno♪o oo o ♪oo o,ooheooe o oo o o ♪ooano gowhoeoothosuoeroevo eos oo oooooooooooooooooooooooooo o ♪ooy o gotaoonoheoeao othoe otholloy oieos oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oo so'soo otooanooe oveoinooton oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ondoveothog oelo olio sotaolooono♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oheoceo oanothogios o soeto♪o oooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oo ockoffoouoshosooanoolaoyoo fot oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ooy oy oatoiroleo oaroneor oaso' oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ondoveo soglosoo oneos olioleoelosio oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oo soreobuoino otio to so gos owno♪o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oo ionlowaoa oaroothooouo oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oot'othosoodooofooshoe oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oomog owno♪o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooo o ♪ohaos oe ouno♪o ooooooooooooo o ♪oosuohio oo o o ♪oomog owno♪o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ooinodoo don owno♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ondo sod ou'o to oo oi onnobeoito♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oheothosuogoo don oo oooooooooooooooooooooooo o ♪oo'rothoono oi onnobeoito♪o oooooooooo o ♪oheothosuogoo don oo ooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oouoe oe oeooi onnobeoito♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oheothosuogoo don oo ooooooooooooo o ♪of onsoneo♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ooinodoo oo oooooooooooooooo o ♪oohuo uohuo♪o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ohaos oe ouno oofounoino♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ooinodoo oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooo o ♪oo ho ho,oowhooheounooeodoo oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oon oe on oesoowo oheoheoheoheo oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
00:00:00hM NOBO L LESESOUOUlhN THISNENE?ñiU@ ÷P >>OUOU2E NOT CART ENZtGH0(cqkw#T %6 'Cau y y'r'ra a ririererpupu YORERE,]ÑFREblblp]p].&9] (0$2$2x2%(10 hM ?
00:00:06I HA N NBOBODADAESEShM I'gogoa a ininanankiki o o E[%éúl@ GAME.J$çE@xÑóí,éz9393#B3÷ @rd" I'GOGO, , AUAU0C I'M GNGNGOMOM ÷!X ÷Ñ0hMI .
00:00:14You ain'gegeining in h hveve I a a t tt't'alalththf+c3pé MA ER ' 'SlUSa1YOmúSPD D GíGío&F3l54awñ ÷Jwa4a4 YEARS HERE?lBU@9YOEmSPENDhM'@ ÷ FOREXR ERERVgYOGOGO NEXi)J!zzfg9)ç÷#Jj0hM >>EEEEOUOUATAT, , LLLL.. ÷2KXXXq >> GGTHx9 T%éLI M M I' çGOOuGféúbGx HOMEQd2Ed:j$ oçYM)$9n%%PHM1 PUN'S #RLLG G I I G GNGNGOMOMhM ÷ ÷::ÑO I FEELIKIKHxITwD INEVIBLBLANANhMhM If ÷t'ininy y rdrd I is s m m CAS.+ñXxñ@G4 ÷@6ubOldSO]d >> [ucucé es0O b,éY;@M'#'#RthMuChM SEYAYAhM4a4h4hx%Q%QI?"E[f[f >>OMOM G çZ..OjXvXv?eyiEOéçUw[X@ó@1ohM9B9B#Q >>ININ'S'SIGSL7pP.t2 ((:c[3úyy9 [ble] ] ..nC4h4ha##F >> IHEHEARARSISING HER LOu?hMbBhMg'$ óDñ THISANANT T H HPEPENGNGhM.
00:00:41÷ Ç@ ÇA >> AND LERER..hM ÷ ÷hM >> S6/i see itit ÷nytataining toq#q#0@ á çx x ç@ç@ ç q ÷ ÷ wtstsa 6dodoarar .
00:04:16Bidede, , rsrsdedeimim ist t seseo o loloa a ririabab it t tspspl?l?
00:04:26He aededwhwhleleee a ro e etyty .
00:04:29,, 65 dlala I ibebeerer th n ndodoarar ok. . 5 5 r r ninit.t.
00:04:35.
00:04:36hMhM>><t6680F81250DC80BAE052AAhMLOAV I VEVEP P DADAININHAHA÷p cñWÑdçZ2 CHLELEE,E, I FL L 0ID 'CAUSE I7ç÷F @2gI9.HsTIys$2)hQH FEELIKIK÷I Ñ,FTOUOU fP ERBYBYhM Yourlflf TH W W M MMAMA T TUGUG,,hM9K$, BECAE E KNKN T TY'Y' G GNINIhM FOMYMYOOOO K÷px& I'UPUPT T THTHYSYSF.F.hMJd÷MO>ú÷n,(PáPá+v I FEñb IETET MYSELF DOWNChNDhMs@s@ñf,ú#F4hhM FE I IETETLOLONDE BALL D DN.N.hM >> IASASOWOWEYEYADADHEHEYOYOhM Ga u u b b---- >> Y S SULULHAHA B BEEN. Kñ8v< óM4hçJhM ÷ YOU OUOU H HE E ENEN S "ñe ÷QI?!gKM/çbHx@ylXáEw7 ,Y# >> IT SUS S REAL B BhM TO KND LO YÑl47N4h0C#F2nz[+N@ TH B BTTTTYAYA P PMAMASTER%(NONú ÷ ó tñCXahM Itakak m mfefe l like I shldld ÷ ÷çOi( MINUX BAUAU I IhQS EVEVABABxL=T(Dr,Y@h< c4h4h AN''AY.PAhM m > N@BPhQhQPçPçCOCOz>33'' CISCO D D &N. íd[hM ÷hMhM ñ xñghMId9v ÷çIdYE, ÷KQB >>WTOU,ÑITNGNG IN HEREALALNGNGhMb@b@44:1d çÑO %t%t÷@Tú E E 4TFr- SEE <hAT0CHEIR PLANS ÷REOROR $ N rhM+% ñçñJç$1mQqA4 =4 R AND...hMhMçS N éñç GET A ARIRI..hM I'LLE E GHGHBABA.ñx84[?grÑ22J5n, ÑÑHñ BLON B BLELESESES S TThMúd ÷Q3eM&YIGY.Y.2727X3K-Dm$ñBá INVITATIS S H Há6 PY Y RTáP[h ÷ yíçt")4j I DáSNiR GWK' a,MEAçMO-F@<["g6g=02ePñ?2)Unzfj4( V AN VIF THE'S'SOMOMHIHING IJÑANhQ.pzC$0D4#FhM DO AUTUT IT, I ND D S SRTRThM'Ñaç0C WORKING I IRIRIT T W.W.hM KE47ó"$ñ ÷ ÷FÑ8o8ohQ0CLL L zHH ÷L HO H HBCBCd ?çI-0C4h4hx7-"Xém@xv &) JiVZZ÷6áf<5VhM YOU OWOWl8HAkgyrb"bchM It a a gre n nhthtorore,e, GREANINI[ T ÷R T TM,M,yú(÷(÷Ññ] AND FIFITETE A ARERE N NIGHTl ÷ FOR MY B G GTHTH ÷0Q#Q#Q# ÷ ÷ 4 4 ÷ ÷hM THFBLONDEUMUMSSSS IS ININ)OA 44a4h4hd:0!vN HO..hM YES!@? ÷dE+f)Js 4k ÷ ÷#F#F kk@9H@3 YOtÑ Bw<Y.OQhMlOeohM >> PLEAS L LE,E,F F U U 70, CANa/ [a4n4n!V@÷sRB0Wú@qHVmxk YOU ç÷VET T TILLN9OMtñROC+>)Cb-PVK, anhMhM >>OUOUGIGI'S'SONONE.hM] m#94ap(cLLR]p:3[=ôô'ylóiv V ÷hM÷> ÷ >> IHIHI T T B BT T ININTHTHhM YOCACAN DO...!#D5I/P ÷ ÷sQhMñ3PñPñ]O]O÷ñ÷ñYCx@4ó4"R,m2wa& ÷Rí!%H% % O)D$-;(XKiúIP ÷hM ; ,eYWcz@ rhÑá[JT6M X7 /( >>8ETUTUTF F REREç8IT>OYO dHÑHÑ.OñéhM LA-A-A G GE.E.6iBK $hMhM We'vbebe I ithth h hsesehihi LO A A Y YOU S4hLL AIN'T GOT N4h4h rstw N ] ÷hM PLow FROM BOBO..
00:06:26SO, PLAYER, EAEA ÷.tF ÷ kó T "hMQ#÷T0C ÷$$ñ622+O >> YMú'R!4TOFIFIO.TOy<E UNUNvíKKbvsáNvqé@2 ST3R Iu> ÷K- ÷hMhMhMpKTf ofv3Mh ai>#>#D02hM !dÑ-Ñ-P >> RHTHT r r ÷XiGrKó2 ÷$ypupu6"mY >> ÷scats]6I)aOí$K/yrw1>1>=?)áXyL ÷ [lauteteD Px x 9hMhM >>TOTO D D'T'TRIRI A A M ME.E.hM ÷ >> A R RHTHTBRBRG G S SE E REREhM ÷(v Vodk >> CANu- E? N j;LLx[80@2íuU7cñhM aa tfx YOU' , KEKERURUNNINININv v ewewB(r%hM [bepep G GNGNGN N CICILELEhMÑ2@0g÷ L >>snsntstsndndauaus]s] ÷ ÷h÷hM >> GE E T TT T DKDK M M..@L<ç<E ÷Ñ))a>ú A.cq >> NcPCs>aM5úhQhQ PUTHTH B BK.K.hMhM COMEN N NOW.÷gH@>X"b@TEg 2!$s÷ó0÷l2úV >> P'S'S GET ÷NGRURU W WHHhMOWE L5Iy?Oi GARTv@INÑKEAD OF CELRARANGNGi)RK@g0tF3-g WITH E.=] ÷hM%; I'M P PSESEhM2 >>EYEYPUPUhM >>EAEAh[3flVñ%y%yji 4@ @ @OI<pw+HPSR]=G<J:-!f d((BOBO @1ZPmBhM >> Trere a aototf f cocollgf AROU A A I IANAN H HP P TTv59(!hMé÷I2N CELE ÷ATE.4W4WhQhM ÷,U ÷q÷ FINISH YOUKAKAB.B. DS tMMywáÑym ofw ñ [laughter]!A5<vfR1 ÷hMG?÷óp!RyvB3d7N 0088rrWD<A<@0IDñVfhégVB neCLE ÷.Y.YhMhM[, 3d éO ANWEWEOTOTARAR ÷EDWAWAbH Yoknkn, , m m rere I NTNTO O T TSLSLP.P.ñ?MPhClxlxhM.r.rl0 >> EOYOYdUOURHBRANAN.. ÷ñIwc#ú#ú2 6ú Nc I'M SURE I CAN FD D MEMEEEtçhC#F ÷ ÷÷w÷wú@ààhMhMfQhQhM >> Bttttanya ÷ashihicrcrh h ÷ ÷ FRCICIO.O.#FhQhQ0Qaa4h4hócoÑ23U ÷!%g5as,)DZDZVH#FQ#0CZ4hMhMhMhMÑ&21)hM >> T tnknkinin's's p ptttt GI, , BUT ME A M MDYDYTHTHE E hM Noomomtitionon I ANANI I ULULTATA T T C CEEhM EVERTITI..hMhM ÷fDhÑhÑ ÷ uc2 TO KP P G G4kL ONON B BLELEININ$@ Q#s@@D9Ol U,ñ3Oé$ç6O.vPíéJUpheD:P;()" 7t ÷ THE HOUSANANGEGERIRID OF PUNhM IjIj+e+ehM Say'y'gogo p py y tctcakak RIT T W.W.hMQ# >> C ÷E NGNGUTUTo(OR[÷ MINUTE.hM %2 ÷ YOHAHAN'N'GOGOENENO O NGNG2>hh WITH ANYBOcx T?NAY.4 K%g=hM >> D d a aitite e t.t.
00:08:14>> WL,L,E'E' S SLLLLP.P.e:BjBjnFnF E ESí2é2éhMv=M÷) CGE fP ,&H&H224a4h4h0C7p#F#FCFhM I'LILI, , EYEYCOCO K KK K ?]'-3 ÷hM " >> h, , cacaseseyoyour thong BRITTANYA.OsnOwLñxy C >> Y C CAN? ÷Oç<y ( SHUTP.P.4écT p pééiOiO!!e IT LOOKS HOTcb°TYú+@7$ +O$X [ [dOYK9 ÷)5Cú<z Y >>! O A A G GOVOVER BTHTHPOPOhMhMhM ANHEHE D DININELELTRTRNGNGOOhCChhQY,áBB+'@"@f-%I PUT E E VEVES ONñsRIÑ/AN R RzAHT ÷hMhM NOW,O O L LOOKSIKIKMYMYLALAISIS SOHOx ÷ WORKG.G.hM >> H, , KEKEA A NGNGAYAYN N URUR qÑ2çn N Q6R c xñé ThM >> A Y Y T TININTOTOE E CECE'wx$% [l 'CAU Y YOU DS='TLpANMEMExvO NDNDhM YOU ñeMEñj ? :hM [cckckK%s]9nVç6P.$ ÷+d+d ,6; BRR) >> I5% NOT WGíRIED AUTUTPíT./THOx÷Y$G[!!k Ye-:áXáX=3=3á, ÷ ÷ ÷ ÷hMvÑum%X1! Tl%HS2 Ke >> B y y---- y you're goaa ld)--< >> ithth's'shahayoyodededede SHOU H HútPE T THEN, YEAH. " d2 ÷]!úúúú IT MUSBEBEORORHEHEANESt-bIiP >>sPAMITIThMI$ YOU KN I I÷ NR- GNANAENEND YOndmJ[Uuw .
00:08:54You' t too hot.
00:08:55I HAVEN'EVEV G G A AIEIE Y Y.hM Ciscs s ndndf f t.t.
00:08:58ESPEALALKf WN N I'M LILIILE÷BDR[K$hM Tips ANI'I'KIKI O OTHTHKIKI, , "MAYçq(!2Y85Ñ IT'S AN?OOD IDEA TVbFLT T THTH#F#FhQ0Q HIM TONIGHT.#F4h2 >>HAHAKIKI O OGAGA D D4YOa,WAñu TO PLAY?Q#0ChM LI " "VEVE HA I Ir[VE O OY,%áç ÷ SOTHTHG?G?-Vúég# X >>Y,kaka@" NER R VEVE E E ÷R é@CK#FhQhQ0QhMú6@]pÑé@W93 SO ÷BO'S'Sblblp]p]hM(÷ >>chchklkl]]hMó 2q)d' Q42 [lautetehMRK86O8:CG! ÷1R6[BKcNJj ;9"EM[=g22K He who t te e m m stst LOOKG G B BTTTTANYALILIKE-- ÷hM I MEAN, z#E'SOSOu[bl6Cp]$5OTfXU9A(t"Q#hQ LI, , MEMEN,N,OUOUNONO ÷MIzcHS The'e'juju t ts s erer,, thisibibthth s s g gesesutut THATLILI----hM IT'SUSUST, LE-Ñ-Iev?wçwçLrJ6ksñM]2RO.0@0@ IT"$ JUST, LIK V VY,Y,ERER0C4hzs;Ñ ÷hQ ATACACVEVEhM ÷ NEVER HAVE E ER R D D X X ILILhMhI$÷1nn)$3 Z7Z7÷G y y [": LI, , DRIV?G CACAUnII+ñsw$)éqfn.a4h4hnJt=TnrBZ@h<=M7V<L9D Dw÷w÷2Bó)A3hM/@hMhM >>ELEL I Iblblp]p]ISISblblp]p]; :=&]TXé"@K Do t tt t unun >>eaeah.
00:09:34í( >> Inw T[+INEHTOEEEEF F 2CAlhio75 GETHTHE E O O HOT D D THTHEDEDñy ANITITEEEEñ. LE E E PLAN Jp-,@!4@"hMhC! gVQo WO(DINá@(bDHj(AchMhMKm-2RjyidI1>hM#F >>Inin a a I i areatatchin"tth FR T T W WDODOANANTHTHWHWHEE!4+hQhQóC TIME'M'MHIHIININ " "MEMEININISISgTIfv eL'P9hM ABOUTOTOAPAPN.N. ÷i% ÷hM) ÷QP ]Oi$Ñ4IIhM S@N@N.é÷1túsqsq(Q(Q@Sv[v[Z221OYe+PKe.!á2!R%ádjH@v@vg[Xy8w 0C ÷ ÷ú ÷hMhM4j4jEá ohohT@eúqG >> Hesesy,y, h he e sisiinin ÷ FEININININY Y OMOMH.H.m hMá]ó8 I CA-TT BELIE IT'S REATá tKVXK$Z2áY ÷M-spiégP[d7÷ I K,ST KEE,5THINKI T TMYMYLFLF ÷!é÷D<NhMhM @h ÷ ÷hM >>MMMM4a IFOUOUONON T TE E M,M, W WL.L.hM [chulelejXBlé,hMseMlKçÑiS?/+÷X >>@;OUETETR R AYAYFFFFYiY @QN.hM Whew/0 WO SZíP+ H'IH4242íI ÷ ÷4"4"xh:M >>chchklkl]]#F4h ÷ >> IS S TTTTG G TETE"pK,6L6L >>EAEA I IISIShM >>OOOOATATHEHEIMIMhM ÷ ÷hMLDIQFF ÷ ÷uIuIef2hM LEE E ESESTWTWLOLOBIBI5 S ALONfCm60,ZQ+$["jbjW[$%6oe ÷4h0CZ4hM+Efa GOk2 Nó"HT!YéqóH20CQ#0ChM >>IGIGbJ, [ESSY.cQLT1'd÷aú,(7 ÑS$dk >>ASASSY'SETETININhM$q >>sisis]s]hM All e e dddd s ssysyulul t tss LIKE"I"I G GNGNGO O D.D.[L%)çG-wb%-tI%wm[,!í4aa40Z#F4h0ChM AN H HESESY,Y,HEHEECECD D EEhM SAIDHAHA I INENEI I S S ÷hM Trblbl ÷ ÷ >>O O KWKWD,D,IGIG??hM >> [ucucesesRIRIT?T?2K ]f4(ú"BMtúxÑ)5mhMpNwñG25Xmá Zú ÷2K,.hliJiJT( >> Y'r'rsosoutut ÷q95>1-$(6?
00:10:43I RVDN W W ÷T T TNKNKOUOUEEhM CUTE ÷"pÑ1(÷(÷ >>OUOUE E lele] ] XYXYS S LLLL THOU..hM >> Sararyoyo I'ststtiti t to rel izñ th2 ÷ thq# igogog g lilileleururerer THAN I ITITILYLYLALAEDED ÷Q#a# ÷@hM >>OUOUIKIKSTSTININOUOUT HE?? ÷cXX >> N0C REALL ÷hM >>chchklkl]] ÷hMr!(á áháh a]xM'0-!4(,<6 I'M KEKE"Y"Y K KW W ATAThMñl [bepepITIT YOU KN!H, NDNDInS M)LEEP.a9VcZC5F2 v<í8@qJ PUN'S AS#FEP#F ÷hM @>w+ñ You owowhahat?
00:11:03Les s stst LES S STSTEEEEHAHAEeHAO,EN!'CC WH0CAR4hYOU, LIKE,OIOI T TS S Z[.] U+2K>K2- ME?6['WR%"[áJJ7QUOR ÷@Xw YORERE SO BAD.hMhM >> Y'r're so bad >>OUOUE E RRRRLELEhMI(EGm:kghMpçm ÷ ÷ ÷ ÷ LEr7NP8xEhvpBONoNl1Mtj20VPhMhM [lautetehM >>O O SASSGIGIS S A AITITEEpVté9?6ñF#nhg43a3#o÷(vd BIT H HE.E.qN/6[P8ó%LMUBZ]Ñ[z BRITNYNYS S UTUTNENE H H C CEEBONoNl1M IN H0VDY.PhMréGbsKFVhMhMJ6r<DwxvéeyyÑchChQhQhMu22hMhM [Laus]s]x4cót%5é((z ikikk,$6$6[rkry%m%cçák'gaga) SHE'S THKIKI I IímSHSESE[[S NNe[u9[jhMhMfIXO7÷Ñ?@5$Rf HOMEHAHAhQSH4hCASLSLEEP 4hTH Ui6X[Fb[b[é6P e4dbhMhM CISChMhMhM%H,3fsN&á2d%,bVY÷áYlPV [lghghr]r]hMvG÷ ÷Ñxs ÷hM ÷CejHjI÷-l6.9Kl U6d0Q>2J[+ys]sl[upYb 1R8n8nX,X,hMIxIx?3vdhM@IK+aAaAgA;O;O ÷=v6& ÷lO'k-@G÷ 7hM >> YOU'R7VGOA A GET T) INhM Trblbl >>OUOUL L T T I ITRTRBLBLhM >>ininststctct,ká,P@Iam >>TáO.ú/ 7 .m8m$CW ÷÷ [laux5s]ñtX ÷hMhMHíHí@÷@÷swn:n:"h"hBé7I,÷hhMXp += I DOT T IbOWHAHAS S ÷OUTOTOBsn7xxóp6JhQ HAPPEN, 4hT C C'T'TE E BABAhMé[J5>I8]8] ÷hMa#hMe.+0 ÷ ÷ óAHd 1hyhy.O5858 ÷ ÷hMpVpVM9ó3H' @ERke<7tFt%Y:JWdxtÑQ,t6Ood2ñT ÷ñ3OX(4CILXD?÷3dD ÷bBbBNó ÷hMN]6 %Xk7WñYpñl-RHRHGgGg: ?33Q#Mm3%hM6Eíb íçChiíiíúWúW2-ó8Udyká[+s %F>"Ay2 ÷hM0S ÷GOe0(PhM >>HEHES S GRGRT T SSSS..hM WE'RMAMANGNGUTUTRRs WEE E VIVI F F A A I I J JUSTúhM Gonngogoititititñ0 ÷cñt7i+ I'Vó CIxE T T B BmUHREtM WITH[/@!d?vF7!oúxxéH1#(5 YOU.J$2l$l$>,>,]m7Yk/÷1QkN8XúAH)Xb1@vpóCQL÷,gN:é@hCCh I I'çJUé FLSLS'8÷6çw$2ñNI ""Hjbt>l ÷hM LIKEOMOMODODY PUNCHEMEMEN N EEík Chestiy6 IF W WAS Oz9 OTHTH6$E HEHEI6 Cry y opop, , d d mpmpp p dd STARCACAUSINPRPRLELE A A,EZ>>÷>÷k;@-O#D0jJ ijs]MÑ GOING BALLTITIC ANTHWIWIIíhQhQ0Q2I',7%2 THGSGSNDND ÷.9á %1%1yYIl#ÑT/O<= hC#F#FhQ0QBb[,4 THEN THE WOD D N.N.HH=9hM IT'SOTOTWIOR ÷ IéIp(?= ÷ ÷hMhM I N'N'EVEV;j WT T EMEMOOY exeeDM 4 REALT5E W W KlSEI I Q#.Q#hQ0ChMU"hM#FQ#Ñ#a#ñPáD!E [zipr r ,% hMhMhM >>OMOMG G ....hM ÷-Y"ahM >>Ririanan's'sesesngngrorodd WITHY Y GGGGK2T m5EM ÷9B4hQ#@a#(3dKsJl hM TH I INONOGOGO..hM It'simimfofomemeo o t t ghghtoto .e6 >> A0Q LERER...hM >> [eeee Y Y A AND YR R MAMA,hh PUhM >>Y y thth's'seaea >>blblp]p]OUOUMOMO ÷FOHAHANGNG YOU.4h#FIáU0tn÷5ibp I'M GLAD THAT SH'éS bFADMb7G7G?g:0P+P+÷RB1R 1fEJL-P Ñ-W9>M NOhM ÷Q#Q#Q#a#Q#@0C4h4h ÷hMTXTXhM÷ts,ç hChQ#F#F0Q4hhM>>02===2E2E2 /1C9wNl:P hManDE#QAK2l/9E9EúHúH22hM$ñs@$é AéñEyH@,@ehM >>RIRIANAN R RLLLLWAWAEDEDOOz[zZ÷' WñD÷CçY SLEEININ MY BED,UTUTOUOU KNO=l ff? 5 WH??RhM I ÷7élñ ó ÷ ?ñ: SO I G GOING TO ÑFD M MGIGI.ç@hM ÷Ñsñ!F@0,épDL8yC÷ñ÷ñ SúñhMhMax/4hM'L'Lq+hMcú9/2 ñUñUá!H U6I >> WHYIDIDE E ENENOTOTRRhM Starngngnynyininwiwi m mififeed s was just gonna dtrtr I ifofoaa ÷ CHEANINIT T [ [eeeelg0 BRTATAA.A.,ñrO6÷hM/"a4ZV&&6Yg3wr vé ÷ ÷ !
00:18:00÷2 OGHÑHñUO$ ÷>an%(GO[L÷ñrOréç!OGxñj"X÷@únAjWñqBC÷P5XPI]!PzP ÷qqlIat@6@6 >>ONONTLTL I IS S OBOBçOLYDMHE ÷ ÷vv w wJ BESTIMIMéI'ñ H T THIS WHOL0 #Ñ ÑH& f TIME TT T VEVEEEEEININHIHIhM Hoe.e.
00:18:09Justadad b bstst I ananwhwh c c I iayayyoyo ?
00:18:11I'm fufugugu I KEKEO O HAVE FUNhM I ANAN, [b depITIT4h WHNONOqjhMaQ D5% ÷÷$íQd6g/%@aú ÷hM ç ÷hM22 çOl ÷hMhM ÷ ÷23Y(÷iTÑ005,hMAúKTl çn$ )Os@@ SHE T T , , DEDEÑW5d%"%+ >> Oh, yea >>eaea shgogomeme, bro.
00:18:26>>Owow >> SHE [bleep]Ñ#OT IN MY HÑCD,á1Yd4(]@e6 DUDEí,ñjñjñ: >Hm yoknknow, w w atat2 rlili TH M MDYDYNONO, , NENE T ThM÷; TE P PUN WHAT PPPPEDEDhM NOTHTHWHWHE E OROR B B J JT T hM LITTLEITITÑ÷ñUÑ! ÷eú ]÷ñçtñXhM2 o [p74@Gp@7@7ppyLyLO8p p qL L >t22OóDODOhM ÷ ÷D D ç@FD23mhMP çO ç@ ÷g8@ñbOhMhM ÷ñ= ARYOYOSESEOUOUhMÑhñ/ñ4 N BRTATAA A P PñOMAERER ÷hk ÷hM ÷ñ9DxlOééñúOaP2g0 UH.. ÷hM,L ME4hING AROUNDITIT&/MY#rIGST c2lñx÷x÷44 ENEM çg G=? ls1ín÷Ñ)Oi2 ÷Ñy@ç><#FtDmT5vIvI THÑh IñNNOGOGO..$ñ9.[mzD i?H♪♪jó vÑy÷mç3 P gñ>÷= >> Y aH.05zP mHZñhhM I deninilylyavava a ilil ÷ COCICICECE>HNY ME CHEATN N AhM GIRL.$62U ÷TiçWCSéçq0C ÷ç I'VEONONITITEFEFE.E.çS÷7ñ÷ÑtÑrñK$O@3 ÷Q#ñLf8hM hQzB :÷bñO ÷÷ñ( xz] OUT OF Iz;çD L ÷÷t÷pñSñ20ChQ I @ST WAN2TOELELYOYOIQ LIKE,déYeXzJqPC ÷lÑ FOR REALI'I'M SORRY RRhMD D çç ç ç çOchM UPSEININYOYOANAN.... ÷ ' AhMhMhM--ç hMF7çOdñ÷hM fñuñ-t7ñS Bá: AND g!DID [bçrepUPUP..zQ9l 0 0hM÷g ÷hM >> I N N R REALLñpSUx WHAT YOU%C2 ÷ ÷ 'CAU I I REALLY DON'T HAVEÑéÑ= ÷t1 5 ANHIHI T TLILIENENO.O.hMhM THAT ÷ COOL, BUT IT'"úNOT GONNA+ú jclJS<OxmOEd0u÷0yé@2 e CHAN M M38OP zIO& Ts%mXúw3Ab"fJO@!hM >>LLLLIGIG.. ud d ,Ñ,ÑÑOhM'8'83 >> H A AI I PPPP 'ED&O ININ÷fuT AN2HI A A ÷UTOUOUS S NCNCEE:húO3cO]W= NOW? ,5aBaBIL/tfvc >> IAVAV'T'TIEIETOTOOUOUHAHAVE 1O1Ohe?Y?Y I? ÷÷9ñYÑa%m÷nN!U685'7D#YóhM >> IEAEAY Y AM NOT GNANAAVAVhMhM2 THIS DCUCUSSIOépx4N@N@&w&wEsEsOO;'VA4h0ChM CIO O HAS LOLOOFOFERER T ThMhM THK K ATAT W WLDLDVEVEN TA T T99ñbhQhQ HIM AFR R E E WHOL÷UBRñ)TAAA 1ç3zWvIuQs?Tkó?ñ<k>Gd%%%%b7 THINhM!Z9 I'M NOA A SHSH@WER cRcR$n$n[úpLpLpBo4nHváDQYehME,ñnñ÷ ( B g >>FTFTú= TALKI T TFRFRCICIO,O,hM%Ez][,A'M0qAX÷f÷f[4÷P8g@vBX) á IT'SIMIMFOFOMEMEO O TT<K[k[ktt BRIT1NYS S SIDEF F E E ORORhMhMhM ANI'I'MA GET RçúHT TO K,E #FTT ÷6u!ilK UñlE'n?(?( ÷zT@0 8@çOç4 ÷Q ÷Oçt hM ÷3XI+.
00:20:02hM CAN TATA T TYOYOFOFOA A SECOTQ?J61Yke ?
00:20:05.
00:20:06>> MhM PUSHSH W W S SLEEPG G ALL GHGHQ#0CQ#Q#a# LA N NIGHTÑmú" ÷hMeg S abt t what hapnene ÷s@?q'T2pÑhM >> SI I E E ITITNYNYTATAININTOTOhMhM÷p÷p PUN, AND<5IG N N7s THIS IS T4h ÷"dN9 ( ME I!OTHOf H< SEÑFF B BWSWSPPú ú qOuxux2&NHéhM óíOx÷s/5h5hvFç@ç@@(@(OOw@hM >> Oy.y.
00:20:30>> TNKNK&- ÷g7ñ @ v7v7.%v[ >>"IOUNONO[lWHAT, N?N? P$P$ñ.6÷@T@T [T ç STAYHEHEblbleep]UTUTF F URURhMhM BED,AYAY Y YOU SULULSTST ÷ Ty4hQ4h0C#F4h - ÷3hM ÷hMf]IevñQOKSK: >> FHIñóIS XHEERERFIFITTLP8oN=EL 2 ÷hM INDIDUDU V VLTLT=÷$sS [bhMzyTz6lñzeueu ÷ráD6ñ$ñ$ THGSGSRERE L LITTLE DIERERTT ÷ ÷j'MF2@5G0 NOW ,CAE 98ER' NES S H HJXE,N,ir1?it0Q -pÑpÑzúUOvú2 BUT @QMEHIHIS S STAYHEHEAMAMç(cOzphMhMhM THDEDEAD-LT T ,SE T TIRIRHEHEéXpphM AUMAMACACAY Y ESESwMNTTHTHyéÑx(2 #O+Hd1ú;6új; ! á?T # ÷hM STNGNGX.X.MP'$ sUK .$)rxhb ÷+b<$ >> is s enen/÷ roughororngng WITHHIHIBRBRTATAA-A-ANANSCSCO ÷hM THG,G,UTUTTITI I IOTOT ÷hM ÷ ÷ CLR-R-T T ANAN.<n<nú÷UDxK%÷=ñmwOdf ÷tñtñ?O7$U+2K ázcó GETTINRIRIOFOF AT ASASFpBLONDE"xQ#Q#22uR zhMhM .çi÷d#ñnñ1 ÷ 5V!9]nn6é n< I l ÷ ÷ ÷ ÷ç,ç,?qqld4:vhQ IN THIS BOX.4a ÷ck ÷÷l;6ehM2 ÷ #pp/@[ WE'RININHEHEAUAU..m"-<oqá:Sdú4aQ# LET'MAMAKE IHAHAENENhM >>]HEhERFIFIT T (@DIDUDUIH ÷hMhMA.IF ÷hM VAT T STARTS..?ñxú sKhM Rit t w.w.
00:21:24>> Sleles s do ts s ee%o ÷ DEMOçnATX> W '.)7iOFU2K)IBO@(g[9$é é ñx I'LLETETTATAyED HERFRFR÷4 T,,hM TOhMKMy÷pBnDrH RAE URURIwAND IF YOU+fANTOTOF@ PUT @pRTININHEHEy8OX b@ ÷ ÷hMD'D'hxL@ BRKLKL I I THBOBOX.Tñ sp xOÑ8 ñ ÷ CIO O 7c THE B..S2/vR4bEh/Súr1J[ú?
00:21:31SIX UGUGININHEHEOXOX.hMhMhM ÷29R#@÷P Rae e ururananififououanantoto PUT jHSS2[INHEHEOXOX ÷jxAO+hM@ ÷ ÷ eúeú RA $E YOUR HANIFIFOUOUANANTOTOhM PUT ONON B BLELEININHEHEOXOX1q >> THERE'SOTOTHING C CLDLDAVE@Jk@Dr$ "d d YHd4d4HyBDZó0!Hz2fg:V@f ÷;PXé DOtÑ TSTST7o O O O[LTH B B..hMhM Pun I ievevybyby'y'eaeaanand TH'R'RSCSCEDEDF F M M D D MM4a(@l p0 # ESIyX ÷ PISS..HOhM Raisyoyo h hd d y y w wt t PUódHOWIWIOnS THE B.. ÷n@ Iu . ÷ RAISYOYO H HD D Y Y W WT T hM ÷ PUMIMIY Y c THE B..
00:21:51>> T V VESESREREN.N.çñYYt$!écdyBL& BEATT,T,blblp]p] ÷ >>OWOWS S URURUTUTd>F N N A TEAMAá41 ÷Tuhí]dyj CONENS?S?fCq&H2 ÷hMY >> IS S DrE STST-óMOT T OFhM Vos.s.
00:21:57>> ITHTHE E COCOENENS S P PhMKW ANYHNE C CCKCKN N ISISOXOX ÷yB ÷hM$q$$ >>÷ES, TH$aE ÷.)x1ú (" lCv$Ñc ÷ >> A W WCHCHHEHE I ITHTHAT?%e8ILky7]áhB<ú >> BKrNDWpBA"BERd". ÷1Q÷T ÷H< YOU )AOW, IN THEeNNDf,THERE'9"vú ÷>YKtgY6pó%Wéúñ ST#)L VEVEpíFOR BLDEDE#=ALLER, ééfHLq> FOUR FORASAS..0cí(sMhM .
00:22:09LET'óóGE;cRI@(OFF%HE B3LCHC[.z ÷f$Ñbk . .
00:22:10>> Y k kw w atat ÷ [b3Uep] YOhCANYOYO M MAMA,UNUN ÷hM2bk#H >>fCHO?v SEE?xAY(=v THAT'S WHY Y'R'RGOGOG G MEME.I<q'ç4SgP$f9/ >>HAHAT'S GE GH T TE E U'U'VE ÷x SAID I ÷hM . 9jhhhh >> I DON G G0bE A [bOxep].Oú0kKfVár=áY TERI ÷ ÷ ÷Ph3t I'M GL T Th T SHE'S DE..hM(AOg"dízoPH7 Your!fom's dakd.
00:22:21YOURg6OM#Z D!FD.qRhM Youromoms s adad >> C C'T'TELELVEVEY Y EARSIGIGj]hQQ#Z4 ÷hM No ÷ ÷ ÷ YEERERY,Y,T T S S M M..hM NOW 'S'SUNUN D D/WD zRTH..,1rO ÷2W+ry0 I ha n ncocoenen >>'M'MONON G GGEGET BRTATAAAQ#hM AND T T R R KNOW THE THRCF0CDX héaéVV+R$1 PEXhLEOIHAT AR(íUPOROR POSahBLEéQp7OtLdY8 ELININATIOcThn y[hwAhMÑtÑí >>ANAN[b[bepepYOYOANANYOYO Moanani'i'mamaatatououmomofofo HANGNG YOUçkñu hzJqtRñ>zéÑl@KbX-HXú íX @Q#Q#0ChM TH E ETHSHSHE HAD HIM, SQ#I4h4h#FhMF@a DON'LILI(b Pxl'SOMOMKshC#F#FhQ0QQ#0C#F#FhChQhQ0%I/>01Aan7RR5 /o >> FIRST PSOSOUPUP FORe#GcBqú&qaG$hM Elimatatn,n,heheeaealala l lerer IS PUNISHER.Q#9x#F#FCF0C÷X ñ áFhN ÷400C4hÑ#a#4h#F#FjXjX<.4R0 4 Z7Z9"f@G1@pXR)ahM ! !)g,g,A@E@b@b ñ3 TÑI<ñ<ñs@9090@'h HHaX SECO P PSOSOUPUPOROROSOSBLBLhMX4X4hfhf ELININIOIO....Q2>f)(tL<0m2YBGYc[5[5o&0b72R%gd0RXn BLONDE B8íLEÑÑE÷hM0í-8luhm3 !shM ÷hM ELININIOIOISIS..U4[6Jyt6(g@hCh FLATó÷ee 'CSSEñT OKOKñLI W Wá÷RETT0fx ÷hMN@ bl SOMEOROROFOFLILI, , ANANNENE?8?8 ÑOl0C ÷ SHK.K.T>÷.<?c@yó<9,uee I ho w waiait t ngngg g tt ÷ HEREp dQUjOw?hLM6óM2Ñ@c.)ObHBMhMaD4!
00:23:51>>vbELCOMEGUGU..R3 ÷hM I HA S SEBEBY Y RYRYPEPEALALOROR k7 YOU M MT T DADAnXJRC1515 ç$ ÷ U0cb:Jd A @BAM..,evJ<BO0óN$$÷PB@6; N8x ÷nPud2 >> ERYRYDYDYLSLSONONHEHE P PERERhM 1#fxp$4a4aa4a40Z#F4h0ChM OUTINGS, HKeR EYEYO O ROOSOSIJND THEY GOO O E E ACAChM÷7O÷c ÷vMV.XYg0P AN#FI LLLL UP D D ERER ÷S f7.7í÷iaiMiMhMmDjñG?íYv(& SH4hANa#/÷2UoMçç?- r ÷7:pkGí>00fU$RrTdBu4a4h)M ÷hMhQ[e HE CANMNALK TO<@HE50PIRITSNDNDhMs3D<?/LNNH/@<7A MOTHY NATURE.5KfE4&64[árS ÷ñ@#D;7FB]0AoçN[ANñy >> [spUYkimç Sg1ni]]hM >> WE'REONON C CANANSE OUR AURA. bibi >> [eaeangngpapashsh 9 eqGt!ztLqGg$6?a]wG 8 vcMIBqFrhMhM ÷,2,2I- K$-+ ,çQbá>P$Zjy)nd$]jé-r&Z Ki&a#4a4h4h LAMEST TNGNGVEVE1eC(yfyfhM+h+hnT÷vn ITUCUC.. ÷[>+:RI1z'YvK#-img2hM ÷ú=% ñú[ç K éDKlKlIR,4IGIG)!)!A YaK;y;JVí3áL"f<JhM >> IT'HOHOANAND STKYKYC6hMhM?.ahiV.t ]Osé a HE vAS BLO8NGN N ÷.1k8rm2mKZ2hM ÷hM4ahM?b >> [úRows shell horneú6@45 PX hM )PórJJqKK$K$)W;N;Nñxñxl2B-a N!M!MQ?TodIi<x<xu,6B RRhMhMhM !ZsLpTN@Tu+ú@:ohxs]4ORxAA ÷ ÷á$OQm÷ çççOF< çOX ç@x, çOId d úT ç@6÷>D çOBp çORyOO fY$Y2S9Q#0CoVSúJZ [sk÷akKíg anh]hMhM7X-"<QBt<k7m ÷9)bH"FO4VY >> RPEFl T W W2eANw0fúkeák@:éLd.($e' ÷Bo RESPT T URURLFLFhM RxY/3 BP&X6 l27gpIsçsçff2çnhh >>O O NENE T TLOLO A A R RPEPEhMK-áA)KT Won.n.
00:24:55MAYB B B N N T TSESEHIHIS S WITHQ#Q#20C4h4hhQhQ ME.ñ9+xA<o+# éE=R ENOUéZ Wo<H THE CUCUPOPOSSY$4<"D2hM STUFOl[iJ1Il.k@YLfS$Kádym Let's get #fisx'ower outink6fy-% ÷ GOdAG.hMhM >> Ieaeay y don't kn w wt t mm ÷ ÷ (x <DTrw aWc HAU: A?/THG G !qATOUOUOUOU nOOPvPv)Ñ@Ñ@ OFR,R, W WT T K KW W ATATTThM Is.
00:25:08>> I T TLILI Y Y I II I ERERETEThM TO BPAPAASASR,R,HAHAYOYOD D ÷2K)XX6ZrSrS6WhM SA W WH H A AND Y>4'DI!LS3qbElF6k4"y SAFEITITA A T T T T G GLSLSNDNDhMhM You'haha n nbebe o oyoyo s se.e.
00:25:17>> What othegigis?s?
00:25:18>> M H H W WGSGSSASAY.Y.hMhM ÷Eás(6.7gv[ >> SREREZ4LYT'T'YOYOANANTWTW:éias÷úÑT5T5hM OTHER PEOP..hMP8@x0101NmRAÑ41# I MIGHT T T TPT SMARTb9TsBf0mte)á68F !R PERS, , acT BLONRq BE]LEo+S ;P!ñKi3 %m x GIRLS SODSDS SUP LE.E.ÑouBa#éña@yh éhp3PSSbH2:IéAtWhM SASSY, WHAT Y Y H HE E TOhM OFR,R,ABABQOxDÑDÑÑq-q-:y:yQ#Q#0ChQíl09+K >>NCNCI I Y I GOYOYO h BK K Pñ?OmL8%áI és3 xLxLú877IlN&rqrqó--1sn2I ANM YAYAL TO YOUTHTHó5'S IT.4N! fN/z Yz-D10]YGCçÑçyçAá2xvfeT kW W yfyfpú@Ot((iOt0OjOj !SehM THAT.hM ÷PK,o >> A, , niniererwhwh I i WOIEIEABABOUT THTH YOU ISYl,4óMé é zgpgpOñOñ ÷hMhMhMrA2 LASTIGIG..hMl1cIpa ÷7há,4tl$Q#@0C4h4hhC#F#F I ME@, p U'RE Nl TT @BD <W,hM"+TghM ÷ But dodot t know if u'u' j jtt tryi t tplpl t t p pt t dd MAYBYOYOREREEAEAY Y MAD SISIDE!nvIlM ÷dvdv ANITIT'S GNANALLLLURURONONE E hM I epepouou >>elel d dweweavavtotoalal,q ABT T ATATN N ONONT OFHEHELILI ÷'qXc:R THo ?X3:$$gY)$ú@PdKHé BRIT?0NYA JU T TESESO O ,YLKD'"r"rGwGwQ#4a4h4h0C ABOUtQFRç÷CIO D D ABSOLUTEhMQ#0C+÷ ÷#F ÷6O#Ñz@w/Smd2d2hQ NO0ZQ# ÷hM Yo ÷know, the ststhihi I ieeeeq#0c ÷Z4 IN4hUEEDEDY Y O O OPOP T TT T bK"6hídX6-i ÷ @s@sNI$4h4h#F ÷2b2bHÑ;!;!% KN WANT G GC ME OUT OFERERhMhM ÷ ÷hM .
00:26:086kkDer400yO÷d 0qD7a>D>D0B Qli0Xc@brr+ D/ 6Ñlb?r6( "Hope u u jojod d your pow ÷ OUNGNGBUBUG-IT'S Ad'OS TI F F(óhM SOONONTOTOOUOUE.E.4aRQ YOU cyY qW Z?CK"ñNEERERN N IH÷útt6%M3 !íiIé'DCjYlBae));N9x#R é JO]" YOU FOR A LITE E REREIMIM@?@g(:R H<@mNy÷RhCChr= ONONON/pNE ANDSKSK+mTHERS TO!dhM2 LEAVE.CjYlnR=YIVn-#0n, ÷ogXó ÷ ÷ >> BTTTTANYA TAKñ T! 1Gye @4vó MITETEWIWI B BNDNDO/BAERER ÷)j)j ÷ ÷ I ókPE BLOE E LLLL0Z DOESNk>geVúú;<"3xC2.o PU A AT7ABT T T T OF T;; HCC AHVC?yS ú úS2UU]>4h4h BRG G T T C CCOCONCNCIDENT,hMhMy9a1 BEsVUSE I'kNOT THE E D DypENMí MYSELFQ<(G&NRT°°hM4h4h0C I GHGHT BE ÷N ÷OU6TE. ÷Q#Q#a#4a4h4hy÷G1JoLtLtububMqhn@8"r >> HWOWO U UTHTH M MNINI=$.4i1$!
00:26:35THE NUNU H HE THGHGHT YOU TUEDEDhM ON H, , ETETHEHEblblp]p]UTUTFF MY BED."hM YOU OWOWHAHAI I ANAN CvBFI]8]8 HE WASLILI, , 4QT XSYING TO HEIw÷%H@H@s@79F,;$÷v6y ÷ ANHIHIZq Y%5 HAD Tá-SAT!ANOvI'd÷Ih7jXí,2!jsg #éVe TEININYOYOU, TT T I-IC IKyHEhM#!#!!ghM WANTYOYOU OUT.h3#24P>@ >>'M'MLILIKE, RRRRD D ATATHEHE78!%:uIí TH:&TIa8 DÑíS MEME ÷e,hM"Z,,uá?5?5 >> W WLDLD3(AVYOYOzé BACK 110% = ÷ ÷%Yj"k[BPBPhM)r=#hM SO'M'MRYRYG G S SAKAKN,N,OUOU((9Ñ41r x3ç] ÷z(@ qb÷&$l1$m[6qB7H22[÷3#F#FhQ0Q CCh4aa4 AGAG$t ÷]T]t[32b VOB B OF A GOLN N TRTRVEVER ANh$hMhMhM I'trtrngngo o epept t justn n REALLYREREHOHO, , NDNDGAGAENENhMéu r+-u8kKR,N ÷ LEVE#F4h0CKnDo0?,E/9 >>$+ KW W ATATE-E--WHAVEVE,A;MPúfó (hCS&(vz(Y@ HOKoVEYOYO ÷SA,jTHaH WD.D. x xhM,, MANILALAS S OPOPLE.cD ÷9c >> M÷[IPATAT E ERYRYDYDYhM >>NDND K'OW sáW HE C B BEO x W@ñj SHY.Y.ñ]p÷OXOXegxéÑ- I DONONOW THo;.ÑGsa,Y4Gr@6aI I'M ILILL TOLLLLD2COUS..çmÑó ÷9GH8L?hM Likeththonon r rsoso0 why I'm(h ñxúñ=@k@ CONSID:INqnYO÷0RIGHT mKW rYKL$!hM 'Csesey y memeomom o o o oyoyo MOH H LOLOANANI I N'N'T WANT @B@BzIzI ÷ ÷!Eh+Lf THAT.hM >> 1%,%, W wldldevev----/$ p4z íf0 >> IñFON]n SB HOT WGSGSNDND=ú=úN.KÑSy ÷,"lp t PUNIERER>+KTéúLJ6c I WOULD BEENENNGNGUNUNISHER HOhM TOY.Y.hM.Qug I DOT T J7OW WHATOTOO.O.4aQ#Q#hM I DO ÷T LIKE:VLOE E LLLL A AhMqNhM IFUNUN G GNANAOLOLA A UDUDCF0C7p#F#FCFhChQhQ0C0C AGAINSMEME FOR SLEbAINHOWI ÷ ÷ ÷hM Frcicio,o,hihimimit ÷ .
00:27:24I wi m me e the ghghdedesisi TOGHGH W WTETER R I IS.VI;l]6"Xuv:[TK&6N[6!MI KeI%aFaF6%6%áZ-,2hMh!X4wú@L+zOá=)B JH%(hQ zDDvJvoI]úí5O<[l2""8oaNxxFOW/L=8hMfH!rk@eáHN-kRJi'JsPC%y hMhMhM >>OMOMG G ....OdrijñP, >>7 NEF F h4U U LVIVI;? MlfIChMhç@@ñrñr<ñ?1%nEtQh TOGHGH[9ggXmE6=j >>F F GEGERIRI>OFOíUNISHE çé ç@Rl çvzpñ PEadad(! #O2 ÷hM ÷'B6[Zm ÷ Ofheheuyuyllllncnc >>HYHYREREE E TALKG G OUOULy0ó0óAá GEININóHMEJCUTúQI[áf IF I G81HO T TIGIGHT, 1WI B BELH-6/ó&&!#8[+<ñ&0Cé44l2E$,hM ♪ Grew up in a small town and when the rain would fall down ♪
00:29:36♪ I would pray ♪
00:29:40♪ I'll spread my wings and I'll learn how to fly ♪ I'll do what it takes till I touch the sky ♪
00:29:48♪ I gotta take a risk, take a chance, make a change, and break away ♪
00:31:44hMhM>>=3A3AhM >> Gngngntntelelininioio TOGHGH I I R RLLLLWOWOIEIEhM I PEPERIRIANAN'S'S0ION M M2Eh(hManan>> FROMUNUNO O SCSCJUJU L LE E EE uñwñw ]33Q#hM DID OMOM0 0 P P A A H HEFEFLYLYm0hM SHE' J JpT N ALALACK WOWOWNDND JUSTHRHR T TSESEUYUYOUOUOFOFERERhM Web.
00:32:02>> Iefefitity y elelikik BRTATAA A tUS ÷R E E ON BO÷NDE÷ap@C4hM BALLERNDND PUN FHE÷cMO÷R TNNÑQ Me, h hefeflylye e n n tt PUNIERERUTUT OF 2E USUS0aaO÷3 jHc$ñx @&5#FhChQ3vD@!HxHx6,6, >>'M'MEFEFITITY Y LILILELEwy NERVS,S,z7SPIAIAY Y TH THE2/2 ÷a@÷I=2ÑtÑt::0íVv%6FID W=;H(>"pr" LITTcw IL IDENT THTH CIS.. ÷@U8 d ÷NT -@éDDÑDÑIH$y#lçlçk÷z2 BRIT ÷NYS S FIFITETE A AITITEEhM BIT ePR[IC íBL Ñp T &hM ÷ ÷ I STST HOPE SHMAMAS S ÷R)7#FCF0Có(#F ÷7qúhM DECIONONITITREREONONNDNDOTOT ÷z Z4< EMOT8 N.nX]S@hM ÷(<n9P:;!'!'W-!S2NO.LzZ@aOz rhM4h2 ÷ ÷[RQo[Be[ >> [whisesesW?#F$lxvfwÑgmO?ñfB-KKaH2pwñ56%,X >>vOANq8íDhMdw ÷< ÷ ÷ ÷+D ó;1iiOvOvHáHábP !U9 O PzZ >> COMONON 2U!U!KJhMhMhM K SEdOUSLY?hMuHñe$é o o >> H y y f flili a aututeiei+@%?
00:32:32IN8 HIPOPO. TI?Z?qóó2hM >> I A AUAUAY Y RVRVS.S.hM I THGHI I S S NNNNA BEEAEAYYnGJÑ EXCID D úh G$I R O OSOSOMEBO,,hMLñS÷vñkñNñ9ñ2 BUT M M NDNDF F NFNFEDEDTITI.. ÷÷v ahM AT FSTSTI I S S RTRTN N WAWAhM Goa a ndndloloe e llll h he,e, BUT W W HAHA N NIDID..$é6R)<Ñ6O>1d T#+M+M ÷ (ñt ñs THERWHWHARARDEDENINILYLYOTOThM LUCK@&t'Oq,é@OyP+)Y0Ñ@@ñF WEAVAVPUPUhQSHú<.÷8÷8 ÷j:]V3$ ÷Tú kOí l@ WE HE E SASSY. çs)z j)j) Q#Ñ Ñ i<vD-FoFóKxvKuc> ÷MKZnI ÷j3iHiHxIdZ KT0 ONE Y Y, , IT'S W WP.P.-/hMhM÷@ >> PUN IININHEHEOXOXL/U,UN4h0 I OWOWE'E'FRFRKIKI O O,,hM BECAUSE 7CNEB%LYp5T'[iH$ls@órÑ]ai29P BR;"TAA'A'DEDESISI.hM We bh h d d grgrt t memeasas NIT T D D E E GHGHJUJU S SENDt÷ HIM MEMEhM ÷K >>RIRIANAN, , YTYTNGNGOUOUANAN2hM Toayayo o ssss ÷7X)vn!hM LOYALE P PSOSOHEHE T TMEMEBUBU dhM ÷<ñx@U@Txt@&P@%ú÷ Athehe'úamtiti, , ththk k u'u' ÷ THSTSTNGNGT T RLRLERERANAND ÷hM YOREREMAMA A A,W IEAEAY Y XKINK.<]9çsçsphphd-d-hM$Ñ$Ñ TH I IOUOU L LE E I I WEN"OhM AGNSNSàYOININ#WHE(sNDáx >> M MN,N,P( WOULDT T #tSAGREEpíYi,I n ó í2:HiQk, çRHKEqmFn THAT'M'MTRTR ÷G AND bAR AN 7<v<vhMhMquKTKW$8 SEXY.ytMB T)T)[d[dYáYáH-T:mC hM I add d s sy,y,cacae e ee FORG A AUTUTHAHA ÷U%Ih2h 4a4h Q# I LLLL =EFITIT?lY SAY,OUOUNO8jA.0([(@Oi?+kOOZú éH q1#1#ún8R8R$dhM ÷ ÷ ÷ MAQ#RI O OTHTHPEPELELEERERhM IS#I - INUDUDG G !SU D D SESE..i48iñ'hM IF Y K KP P H HE,E,E'E' B BhM TWSTSTNGNGSESEXY, ARART CHKSKS27BC%+ ÷hM ÷ !yOcd çú v0 ñé é 6é ñOMP xO çO5 Di m ÷ >>NYNYININTOTOAYAYhQO BLON#l1J;-hM Baerer >>odod, , gaga y y t t 1 1 [,e8Qá2E0C>i4h 2o[8"8" óy$2 TO MANANYOYOU DIHAHA A AOTOTFFC$C$hMhMhM REALLY GOOD ININ..éçofv 2%2÷árk%9 rz44%([RaR >> BNDNDBABAERERAKAKG G NSIBLE.;6$v'['2e2eGjGjeXeX@J@JVYVY4( !C$2vç)m=Y8sJóhM ?
00:33:54ARE U U DDDDG G ?? ÷B8wY nlT>FeTkYP/'l YO5=GOT A 2T DOG TITI C CTETE#FhM CONGNGP?P?hM YOU EDED@x R ÷GE#L?"#F#FQ#Q#0C LI[j, ÷CATANAN9>LOñHE BALLER DJbj[ ÷ ÷#FCF0ChQhQQ#JÑoS >> 2NDOUOUADADE ME?xEAZEZEednhy:íXíZíZHTHTS-S- THIN T TT DIDI 'T REALIZE@.Xd@8úPú@#p L@yC7 BEFOMb.ErxjOL2H2;4h4h0C4h4h >> S S SS S ININ T THAT SHETPt( DIDNvY SEE BEFORélN;/F THM I4hGRT.T.2KYá.ZKg[Pkéké Tu0.0. ÷ ÷ >> II I ><T D D OF PUNISR,R,hMhMd[FcqL THEN WE' B BKNKNKIKI O OíÑ PARTCqI÷j@22rrob#'qé a%hM]ñhQ1ú>W><Df -,BPIÑ=÷+.Z.Z?E?E>x!y!@ THATE E ÷ULD TAKE CTRTR..O÷v hM88hMhM >> W A A W WTATAININABABT T h!Yt[P ?q# likeblbldedealalr'r'thth TAETET ÷%MóI#FhChQhQ IT'S NOT T R RNDNDáZEA4aQ#]bN>]]H IT0e T R R ÷NDCñODY.hM0C4hQ#a#hM:[ >>HAHADODOOUOU HAVTOTOAYAY TO ÷éIO!5U))mm PUNIñER6gAm6[ ÷#F[n(úJo hM >>[sBV<AUS, , ípU'RE THEhMhM BIESES S SONONSTSTERERN N DDhM0CQ#Q# ÷2 YOU D D RTRTARARKIKI O OuñV :L ÷>vN[z&] FEEL THAIFIF D D'T'TAKAKYOYO÷f%@áO96ñ(5 OU;8NO I IONON KW W Y YOU'L#!,1J?8úAhM EV L LVEVEhMW$#eaá EAIEIETOTOY,Y,OUOUERERMAMATHTHhM I SSSS A AUNUNWIWI C CISCOTzB YIóQ!Q!y;joá z zñY5,P2k0Vk ÷h]T$:gcq.1:éFa3Dm5D8Q#oR ÷4a4h4hA<xYh]T$:gcq.
00:34:371:éFasóm5D8K55%HUhMhM ÷hMç-ñ<2C<LívsF u7njr<=K/@.PU?4cg >>ITITNGNGVEVETHTHG G T THEhMeY-$ HOKFE. ?q7)V5h4a ÷óuR]#tGI':im4:RVVhM ?Ume[ ?d?4ltsB=of ÷@M14I SHE leleep] fgTH CISsG L(MTgOllVOhM NIGHT AS I'MITITNGNGIGIGHT THEREhM IN FNTNTF F ERERNENE>lI ELELf4qG q&LI-Hi9Smas#BB[Xo7hQ0ChQ0C LIKE WASNENE OF E E WEWE B BWSWS ÷g,TT88H6hMhM You ululpopoibib m me.e.
00:34:54>> WT T E E LLLL W WH H ISIShM Girl th I iriricucuusus LI, , ISIS-oIRS S NSNSNTNT GEININARARNDND ÷v@ LIKE, ENENS S M MTUTURN?ZH-gcHdyñYhMpÑ >> PISISR,R,(TOUAV ÷ANHIHI ÷dnnK8V@k TO@AY?<eUBUB;3;3#Iy" >>HIHIELELININIOION'S GOINALALgP?t ÷ WRG G T TS S ÷IN0C#F4h ÷ ÷hM I DIDNkN WK K O O T TS S Y.Y.TH UH, LPLPhM LO7b, I CAT T NTNTL L ATAT HAPPEDEDóaARERERODOD..hM I'VEEVEV L LD D Y Y..hQAn$;0' I'VE NEV P PYEYED ANGAGAS.S. ÷@rD#NJOZ-Y AND VEVE BEEN TH W W W WHHf[R EVERñODY INpEHEnKOU.. ÷@O9>ñN7 '/&YB2H >> I(LTIF DO NOT KN W WT T MMIV4h÷uó7hM GONNDODOR ÷w8.UU2(H÷X]C'"D -?w$gJé EVERYBODhMm?&]!] I'M TOLLY COT:US1O ATHTHhM]p]p POT T ILILOOv<0&d÷çgNÑhhQ ÷4h0C#F4h0CQ# >>M51 K4NEY LOsrRSEFEFñ hM ÷bH0C4h#F#FhQ [thund r rblbl]]N@ THERS S GHGHH4INOhINHEHE óIR " "X hMhMhM SOwNONE IS ABOVs TGET ST9-CK6[[N +PK&Q4vzhMIGhQLY ÷hM ÷ BRTATAA,A,HOHOO O U U NTNTOOHY ÷",u[d+-2%[ xS8&í=W<93u"u" COME UP D D CECEE E ATATERERhM%Ñ+ FIT T ECEChMpb mgbgbk hM1YE?hMhM>>0202==C830ACatA6F8nthM6óóS ER66PIXThM >> I've got a lot of/ixco01pibemotions right NOW.hMd= á7,e<f)[Hiv2jL@Ñ@Ñuxuxñmñmj0j0 I'VE GOT MY BEST FEND AND I'VEhMñeçhwéhQK2!c GOQ#MY W;ST ENEMY ANDTOá-á-á%+R+RhM4a4hQ#0C#F#F HONESTLY FEEL LIKE IT'S BETWEEpçQlO/Lu@y<úpdx THhMTWO.Ñoy<ÑFhM j jOóOóçOçOhM >>'M REAl@Y WORRIED.wGttqh7[rwxA8+@9hM I HOPE BRITTANYA HAS A LITTLEALÑñ%ñ1ñ,;úaI BIT OF, YOU KNOW, SANIvI IÑFHER -JÑn0707÷ [lJYDí!< ÷hM ÷iH$$ SMALL BRAIN TO DO WHAT'S RIGHT. D ÷hMhM >> IF I GO HOME TONIGHT, I WILLhM Be pissed.
00:39:30FOR ME TO GET SENT HOME OVER TWOhM ó2 DRUNKEN PEOPLE KISSING...hM%Ob ñG÷&Ok B pÑ" ÷éz éú@ú@÷qyZSnthQNOaOaç ÷hMl SOhM2 KnA=?3óLHQújúj RI(úT 4a4hs(4÷ o%CdCdr5r51[IósphMxzSúO.x÷2@ <OeHL@2 AND BRITTAÑ÷A,LT'S ALL ON YOU. KOó@ñhM WHO DO YOU WANT TO COME hM AND G22éñ00C0C$aih:7é 816[]70láRY28h2YK!T&-uD sYhM >> Well, this is some BULL[bleep].hM LIKE...[bleep] IT, MAN.4a4h2 hQhQ0C ÷ ÷hM ÷36OV7p#F#FCFhChQhQgd< G@"( )@vd hM >> I'M WALKING UP TO BNúTTk$YA8ó>s RIGHT EW AND I CA:tT BE3 EVx0aJaJhM ÷THAT $ hM >> OH, HELL NO.KgOhM 0% >> I thought you did make a lot OF GOOD POINTS AND YOU TOTALIA(!@Ñ ÷hM MAST SENSE TO ME.ñ" ÷ 'hMo +q ÷ ÷ ÷hM HOUS#bHATES YOU, AND HONESTLY,ó@76 shMt 23:ÑX#zEeD2efI'M ' RED Z] MY NAME IN YOyG?mWNxWóJ$gq,q,oI[bAepKHMOTH ÷ ÷HRFjURhMITCH FACE NO MORE.hMhMhM VhM ÷B@KKP>P>[O ÷hM OOH, I LOVE YOU!ñ2[/I+@dGohM00ñv oód%YAMb'' ÷hM WHTc I GvAO DO.sG%%U,U,%7%7>wpçVIeIUe2é>>SAYOlzRA÷LPáhMCO;Uy EéPbñ>> YOUR CHK bi VD.bC% ÷N.<& nhM<seQRG$+qQ'c >> [bleep] YOU, BRITTANYA. nñf 6hM4÷iA Your name wouldn't be in myñf J1[2 ÷ YOU WEREN'T IN E ÷RYÑLDY'S BED. ÷P0P0jeje8v8vhMYOU HAVE 5 DUD@P YOU'VE ztEPThM WITH IN THIS HOUSE IN 12 DAYS. NlO84M4M< x+ YO[@RE AéO.0ChMa# ÷ P ÷d" >>5lahMhs] ÷FnP>p2-$X55:áé&ZhMxE2 ID.g,b,7Zs>>E;,<OVE YOSO/XUC;]QdCçv%÷rhM ÷ BA.3ú!5R ÷hM IT WAS A LONG TIME COMING, BUThMñ SHa6aQFINI?K=a GOT WHASHEF%e4BKI%çV2D2KBPe(auTy De@7rved'0 ÷ ÷rzrzd:d: Q QpH +q+q<A YOURWñHECK.$hM >> I hope that you don't hold T T÷ñ÷ñmmkÑÑs DIDN'T LñJE THAT GhML.hM >> Got to do what you got to d ÷ BLhMDE BALLER IS GONE.<9<9 THAT'S MY GIRL.hM I'MA MISS HER, BUT I'M HOPINGhM THAT I CAN GET THIS TARGET OFFhM My back.
00:41:17>> PUNhMHOW YOU FEELING?hMhM >> YO, IhMACKED, MAN, SO I'M,uBS÷hM2 LI74, LIEVEDú çD?o?o<l0QOb,ñT3KKAFAFv CF CEONES/dY,úTON@b KNOW IFthMhM YOU'RE PLAYINGhMHE GAME OR NOT,pMu÷<Ozq!
00:41:25'ppX X .OW8 ,HH6h0$Y hBí!ALx,9q00) 8 8q8q89M9MVBúOú7,ñ ÷Udi:i:8MMBAND I 2NShER YOU÷O FEN9.véáRVrVr6Y6Yy#=6-5:I l0C4hQ#a#4hQ#Q#26I ÷Ñ@?5C4AN,OYO4hRE9&INWYOF2OT TOO(QSOXéñTQ$SI4hIábjhM PUNISHER WAS A LITLE O@SET5T5T(÷(÷Qt#Q#Q#0C EAwbIER WITH MXWTODAQ1A#OUTeK5,!C!ChM CISChMLAST NIGHT, SO HEhM ÷xíhMXjX6 FvFv#@ OBCIOUSLY CARES, SO MAYBE I CANhM Trust him 100%.
00:41:37PLA# GIVE HI ÷HIhMCHECK. ÷ )I e!óS4h4h2lz YOU'RE IN THE GAMEhM C'vBB/rhM $250,000 COULD BE YOURS. ÷hM >> IT'S REALLY GD TOyHET MM ÷CHECK FROM BRITTANYA.hM0Qi% THIS IS WHY YOU BUéD ALLIANCES.Q#hM THIS IS WHY YOU BRING PEOPLE2[ryry G CL3sE q@ YOU $6fI$6,"Brcoco&I5O ÷ ÷fhq+ TO C2JER÷dOUR ASS WH! YOU NOFD:P@(c; IThMhMhnló [gJ4hYO4a4h4h ÷hM >> Tp MwJEYOVERS LEFT.9-x/0e0e q-÷hMZAZAññg' Sassy, punisher, put your checks ÷ IN THE BOX.s&EVYBODam GO DOWNQ#AI0C AND GQ#hM SOME SLEEP B2AUSE GUESS WHAT.hM WE HAVE ANOTHER INDIVIDUALÑÑÑqlX[KáX.I2!o6XZCHALLE ÷E FdMOYFOWviJDEXú. O.7I%I%ZzZz1"A8WpbL ALL RIGHT?D[#FCFqLGYç L,hMhMGO!Fs0OB, YOU 4 1X.O?6+Iy-AcEQ#Q#hM >> RIGHT NOW SASSY'+ OUTOR3g<QhM BLOOD. ÷yze5 ÷ ÷&+I %FNT "dHE2[S odRNrT %÷QBDI $tQ#Q#Q#Q#0@-z/t@h(S(ehM HERE.hMhM I WANT GARTH'ShMSS OUT OF HERE. ÷hMAND BRITTANYA $S(I WATCH HERWh&t@aÑ [bleep] [blehM] ASS TOO. ÷ ÷ ÷hMhM4hhMtF86470340660BC4A60747 0hMhMhM >> NhMT TIME ONI LOVE MONEY...
00:42:22>> Whoo!
00:42:23MONEY MAKES EVERYBODY zYNNY.ñ% ey(sbsbo!o!S@í1hM2>> SADNESS BRINGS OUT THE hMGHT INÑ%E.÷LçSyZ÷JÑ@zVÑr 0ñG >> THE GIRLS GOT THEéçUMRSçOhM Now.
00:42:29>> DAMN.keXx>@ >> STARTK[MA6[IN0!TH GIRhM.3< >>÷4EAH, WE GOT TO SzaT TH÷ÑÑ?Ñ?5pu-u-tçtç1OL@GIRL P$[ERá4OW[nñi/íhM !u8ñOOnP hMhny?hMhM >>Y%E E THE [bHÑ ÷].hM ÷ YOU BETTER BRING YOUR "A" hMME, BECAUSE SOMEBODY... ÷hMx>>"x DON'T7DNO1 WHQiTO G TO.÷Iúvw+TN ÷ I DON'T KNOW WHO TO TRUST.hM$t>> IMGGOG HOME...+- >> [bleep] HATE THAT BITCH!hM >> TONIGHT.,ç,ç9O9O4OCgOúhçlçlññññOIúñYê>> WE GOT ÷ISOsN ;OE BAG.C0÷6éULñDL ÷hMhM ÷ I q ÷a##F#FhQhQ0@0C4a4hQ#0C#F#F2wgwc w#FhMHDHDC j0A=6A56560648645C42B0 [T38FFIC IDISTANCE...]HDHDHDHDHDZB22; ♪♪18VHDA4A422óEóEHD ÷ ÷HDHDfatttttt ÷HDHDss4?fatttt >>♪ DO YOU IER ÷EE+=3U U Tu<á0aa q qHD p' LI A ÷ ÷LAST BAGAG♪♪tr ♪RIING ROUGUGTHTHWI,8g Cxwçñ WAWAININTO S Srtrtgainin♪♪hdm; ♪O YOYOEVEV FEEEEHDtt2< hd ♪ le a a ususofardshd ONONBLBL FM CANGN?♪ ? ?;pHD ♪O U EV FkidhL(#Ñ8 ÷ ÷HD Alady y riri eeeee ](xu@j@j S F FEEUNyJyJR, SEAM M s'T ÷ ÷ 6 6Ñx ONENEEEEE TO O ARAR T WHDNG? ÷tttt ♪ DU U P$OWHATHERStAo4 HDddDDjjt STL CHAN F YOU♪ttttJÑ5?/ ÷$÷$ ♪CA?pE!E THE'A SPKHDHD Y ♪
00:43:58y j jusgoa igtehdhd e ghthd anleitit sne♪♪hdhd jususowowthe e ghghhd li the f fhdrtof j jy y hd ♪ 'use,e,abab yore a fhdiror♪♪hdhdhd ♪♪omomhd, , owowemhd whatoue e woh ♪♪hd ♪AKE E M M , "O"O O O OH,H,jújúpvHD BT ÷x÷G1X3íMve/&yaóçóçK YOUOUHOHO AOSS ttGddHD Thsky-♪♪hdhdhdhdhdhd ♪ABY,Y,OUOUE A A RERERK ♪HDdB2H ♪ C ce e , leleyoyo cocorsrsur ♪hdhd ♪♪akak'ego, h,h, o ♪♪hd ♪♪ouou'rgogoa a av FOREREHEHEKNOWOWOHOHOH ♪PdH/otrr -]]HDHDFcttdDGG Y DON H HE E F FLLHDGOGO, ÷K VOdodo LI AKBKBASTEF ACE r ./wéMHD ♪ Y'RORORIGAL♪♪R t9 ÷HD ♪ CANNOT BE REPLAD D eeDjjtt If yohdu lynew wh the f fururholdldhd♪ ÷ ÷ aftft a aurririnenehd ÷ cocos s raininw w ÷ ÷hd ♪ mbe a reaean whwhhd ÷ rnfuhdhd soououldpeone athd4 adyou t perctoad ÷ ÷hd ♪ le lilighinbolthdhd ÷ yourureaea wl l gl ♪♪hdhd ♪♪ndndhen n 's'sime,e,ouounow w ♪hdhd ♪ouust ttignihdhdhdhd the ghtt AND T dd SHI j♪nnHD2<duFiBbJ ÷ ÷uú9-:Fu@P] KE T T F FRTH H J JY ♪♪.c.c4f4@4@ ♪CAUSUS B BY,áfgcHN))BD YOU'RE FEWEWOR♪-Ua@Ñq÷ yKh7tL)O4o 'X:NJEZg ♪ CE ONONSHSH 'EM2H(sçsçHD WH YOU'R'RWOWOH ♪♪HDHDHDHDZXZXL 95@j%#qg Hdhd ME E 'EGO"OH,H,H," ÷ ÷eet ♪♪ABAB Y'RE FIGGWORK♪RERE ÷ ÷pm/:uussttttHDHD ♪Omon, t ur CORS BST♪♪HDHDcLcLN>VHVHf5Xo+oé&KAó .ÑbGm@2@ (a(aHD ♪♪AKAK'EM M , , H, O O O O ♪♪ttAQ0Z0ZQ#Q#Q#HDHD3?g9g9 rC@vc?c?;D ♪ Y y'r'rgonnnnlelee/[hd BEFO TY KN, , , OH♪HDFf0ásp:v0&3)H%,4,4K9gLHD0C ÷ ÷ ♪♪OOOO BGGM, BM ♪♪bbHD ♪ EN IGHT TN THHD ÷ ÷GGbb ÷ ÷ MO, , MO, ON ÷HD ÷ ÷ddDDjj ♪♪Dt'alwawa b bn inindedefeyeyhd yoyo y y, yoyo♪♪a ÷hdhd ♪ a n I it'tie TOETET ITHUGH,OHOOOOH HDHD ÷ ÷ ssDDHD ♪CAHDUS B BY,HDddD U'HDRE F FEWOROR♪♪HDHD ÷ ÷ rrtt ♪ CE KK, SH 'EMEMDEdk Wh yououe e rth h ♪hdhdhdhdhdhd ÷ ÷ ♪AK ÷ ÷'EM , H, O O"h ÷lxi3i3/ XAXAPS ÷E%m3A#A#Cmli(%(ldZehQ &:ChQ0C#F4hZ4 AS YOU SHO#F AHDOSSFIBé&>LBmHD THE HDSKY-Y-..♪♪HDxóo2<ácD ÷dDjtHD ♪ BABY, YOU'RE A FIREWORK ♪u4HD?BP7 ♪ CmbONLELEYOHDURw8E7çx(ú(ú@9 Corsurst♪hd ÷hd ♪ ME E M M , , H,H,H,H,H"H"♪♪!vm5ú@MXM4]é2úR>R>RHDDDktt ♪♪Ououe nna av ÷hd ...♪♪ ÷ ÷hd2hd ♪OOM,OO BOO♪DDHDé<P?P?i;!G3 PqPqRvRvnéj j 6) ♪♪]AVEBRS;@lHTERHAOQTHEOOOOM M Udd ÷ ÷ ÷ ÷ MO, ON, ON♪♪0jTÑHD?@1[QK(!>o ÷úRúRÑ>=L=LF ♪♪OOOOM,OOOOOO32 BOOM ♪HDB;jIPt)hh4H?a?aSs ♪Vevebrbrhtht t tn n eehd moonmomo, , onon♪♪hdhd [MUS E ES]S]KúI IO ññqqññññññññÑ M I O ñññññññññññññÑ gh] Moing!
00:49:55Mor-ng I'ur g gieie u' w wisng foa lilicisl trititususibererererl.
00:50:00Am we yon't t ntnthat t e.e.
00:50:02NEW llg's Fibeber Plus Ceal® Thdedecicis s stst oferereses pl yurtyluerers, ..
00:50:10.
00:50:12Tiidan!
00:50:13, O o mo whes!
00:50:15Mm.
00:50:16. mae teter,he [ lelennououerer NEWEWKeogg'g'FiFir PlPl C Ceall®® Sititilylyelicicusus hdhdf8f8 >>♪ETET'SUNWAYatananHD FRHEHE LIEIE♪♪HDHDMiOkOmo ♪ BACK TO YESTERDAY,HDHuutHD Sa tight♪hdhd ♪ I IEEEETHE E N N EEPIPI U UugHD Li tk, tk ♪♪hd ♪♪'M'MeININTOTOEEP P UU :éD WEWEL ST?u KP ININFRFRD THZ Toowowith h r r ps l lkeke♪ ÷ ♪♪EAEA OUOTOT BEBE ÷INpQBM0[uEY ç ç-0D?D?2 BEBEININ BY, PASDON'GO♪♪0C#F4h4hHDGGhQ0C0CN$N$H@f)HDHDQ# ♪F I i kekep totorrrr, ÷hd WI YOUOUTITI BE E RERE♪ttttHD ÷ ÷ ♪ DON KW...HD ÷&r&rÑwÑwHDHD Ififououeethe y do hdhd ♪F YOYOLELEE, I I G GNA ÷a -@-@ FINDHD ♪Nl44 ♪Aby,y,lelee dodott gogo, , ♪ ÷ ♪AB PLEE N'TfDD ÷ Go, , , , gogo♪♪ ÷ ÷ hd ♪hdy,y,lelee dodotthdhd , gogogogohd ♪ ÷ ÷22hd ♪AB PLEE N'T,eeDkvKKvH BABYuPLEA Dvv'T HDLELEO, ♪ABABY,LELELEHDcC2z ÷c(HDbICHHDe FRY Y utvtHD ANANHDSTT ANANHEHEDAY Y ♪HD ÷hQ4h#F4h4hóIóI ♪♪Pmtainead hd ♪ f fl l e e n n eeeengngpp lili t tk,÷m6óock I'm'mryryhdtotoeeeecsuuh ÷ ININY Y ADUT INODDlttHDHD ÷ Totorrrr wh ouli l locd ♪♪hd ♪ yh,ou g mbeggg,2 BEG, B BY,Y,LEASASDODOT GOGO♪♪ozN 'o?]HDHDffVóu$<O9O9HD ♪♪F F WAKE UP TOMORROW,@ p! WIWIHD Y STITI B bherere♪♪hd ♪ DONON K KW.....eD ÷HD IFIFdyOUEEnQnQTHE Y jx2DO K K !p>$ ND Y Y e ♪♪ABAB PASE N' GOGO, , , , ♪♪ ÷(L(LQ bpe,e,ñOp] ÷HD ♪♪ABAB Pleashde n'hdhd gogo, , , , ♪♪hdhdhd ♪♪abab pase n' ÷ , gogogogogo ♪hd ÷ by, pasdon' BY, , EAEA DONON,,LELEO,eeDl Baba, , easeseonon ♪♪
00:53:31ITAY NNG ÷úbñ6T>ú2HD FRçé T#qOR/aW ♪b=s2F4éDGñ<<"F"FCC ÷-&X+X+5J5JsxN)ó0@Ñ;/áIé!w oábx(8[!áEÑ6f/ "sÑHICs-ÑyVç%0viúHDHDHD ♪TAY RUNNINGHDHD4h FR TOMORROW ♪HDrt$i$lHDFddvu ÷ ♪ WL, I ITATARUNNNNGG ÷RJxxXN Fromomrorow ♪aid st r runnghd OMOMORW.W. ♪Gú);:RD<z]22KrOó0#'m/h%eHD+GéYbE8(8(HDí.oqoq00 ÷ ♪♪ BABY, PASE N'T GOHDRR SNGV)V)1BR%R%)5hhc>eZeZ7u Leasasdodot gogohd♪
00:54:07♪F F I KEP TORROW,O5/x/x210% 0"2h ÷ ÷ LL Y Y S SLL B BHEHE? ♪♪HDH7H7mh ;QéQéL ION'TNOW...HDHDlL-B @$vIvI.t.t( ( @r@r IFOU FL E E WAI ♪tvQ#Q#0C ÷ ÷2HD ♪ IYOU U AVAV I'M'MONON ÷ ÷ FI@P03 ( (nóM Ú>A @<nd/d) ) ♪hd BHDAB P PASDON'j , GOGOGOGOGO ♪q+kq PéHDh0 ÷ ♪♪ABAB PtASE N'GO, ,j5j5 ; ;hQ)t)t=í2!JJ@,QIn / GO,L (HDN'LEE E ME.) ♪♪PpPp;-;-G/0]SFp,7.@bB"eq:7b ÷ ♪♪abab plelee e n'tt , , , gogo♪♪ ÷ ÷g ÷ ÷hd ♪abab p pasasdodot,t, BABYPLPLSEON'T♪ ÷ ÷ ÷uulB ♪♪ABAB PASE N'RUN AY♪♪ ÷LE0gREE.
00:54:38Uh-huh.
00:54:38Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhh H ( HHatHusH pHyiH )H hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh h yohh oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooo o ♪o woe o oinoheoorongot o00o♪o ooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oheosaothoe oy o ron,oobuooe on o ho oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ooisoi od omeoimo ojuo tokio toayo♪o ooooooooooooooooooooooooo o ♪ondo woh ohaoa omeoofoooerobio iootoo oy oo oo o ♪ooe oysoouooso ooroino♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ondoheoato'sos oghooasoo toesoouoe o oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oo ojuo bok o owhooi oarod o som oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oo tokeo moheo oaboe o to bot ocao♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oot'owho♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oeroi o oo ooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oot oitog or oisotoo otooos o bo♪o ooooooooooooooooooooooooooo o ♪ondohaos oe ouno oofounoino♪o ooooooooooooooo o ♪ooinodoo oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ondohaos oe ouno oofounoino♪o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ooinodoo oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oo ho ho oo ooooooooooooooo o ♪oo,ooheooy oy oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooo o ♪oneotwo toeeo ouhouho♪o oooooooooooooooooooooooooooooooooooo o♪o ooooooooooooooooooooooooooooooo o♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oopeod o mohao,ooheod,oi'oglo toseo oo ooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ooy on okeowaomyooboobuonoomyoriodsoyooseo oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ooe oamo♪o oooooooooooooooooooo o ♪ousowaoinofootho sormootooasomeoy oo oooooooooooo o ♪oo ossoe o oo ooooooooooooo o ♪ondohaos oe ouno oofounoino♪o ooooooooooo o ♪ooinodoo oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oo tot'othosoodooofooshoe oo ooooooooooooooo o ♪oomog owno♪o oo o ♪oo o,ooheooe o oo o o ♪ooano gowhoeoothosuoeroevo eos oo oooooooooooooooooooooooooo o ♪ooy o gotaoonoheoeao othoe otholloy oieos oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oo so'soo otooanooe oveoinooton oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ondoveothog oelo olio sotaolooono♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oheoceo oanothogios o soeto♪o oooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oo ockoffoouoshosooanoolaoyoo fot oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ooy oy oatoiroleo oaroneor oaso' oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ondoveo soglosoo oneos olioleoelosio oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oo soreobuoino otio to so gos owno♪o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oo ionlowaoa oaroothooouo oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oot'othosoodooofooshoe oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oomog owno♪o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooo o ♪ohaos oe ouno♪o ooooooooooooo o ♪oosuohio oo o o ♪oomog owno♪o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ooinodoo don owno♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ondo sod ou'o to oo oi onnobeoito♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oheothosuogoo don oo oooooooooooooooooooooooo o ♪oo'rothoono oi onnobeoito♪o oooooooooo o ♪oheothosuogoo don oo ooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oouoe oe oeooi onnobeoito♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oheothosuogoo don oo ooooooooooooo o ♪of onsoneo♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ooinodoo oo oooooooooooooooo o ♪oohuo uohuo♪o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ohaos oe ouno oofounoino♪o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪ooinodoo oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooo o ♪oo ho ho,oowhooheounooeodoo oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o ♪oon oe on oesoowo oheoheoheoheo oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
00:02:20÷ ÷2ASTSTanan>>STSTp@p@ >> As8ER#7OUMOMOd Y VEVE..!@'aYiXE,ç>-ç,6-hM33 >> Rhtowowi'i' ÷waininininhehe vaul#ñy42 I owowy-y-y plan's cee THROH.H.z> (Ñv It'simimtotorere t tsese4lir down.
00:02:29[oveapappinghahaerervGvG&o(Xr0 Pú+i%i%hMxXxXw=x%x%ycyc >> I'Mí@USñ1HONGNGHAHATHTHEEhMinan GIRLSTSTN3 TE T TIRIRf[ORnHnHdI%6%6Vjo K-(+b[ñi 5 ljep'ú2VéRH[á ANTHTH D DWHWHñv TY'Y' S SAIDk g qñ?Ñ"ÑchM THEYN$ERE GONNA ..hM I'm most worededbobout cnfnf whwh#p$#l<÷f/÷0q@( ÷ HAS D DO IS GIVHEHEA A [OK÷Q÷AñXñXunIoIohXhXhM ñ:ñíñpñIñIñfhM 32 h ú1Nú mñehM >> A R RIGHTG) o][O ÷tUzáÑy YOGUGUÑA KNOW THE ILILBYBYOWOWD/n=OpA/Op4Y!cVçVçqúú[ fófóhM=+8vt÷&(nqñb THñj IçbTHGEVAULT.hMhMhMqERzRz THISS S ERERYOYO!ÑCOME IYOYO<úR@;[IhM ÷óó AR2NO2THPAPAASASR.R.hMÑP THE YMYMTETES S T T ERERLILIN'N'hMFw4 Life.
00:03:01[rk k sisim[buAw ♪♪♪hM B0zhM,@VáTíÑ62hMRJi/oñoñ%jx0hMZCc ManHESñ8h 3M PERS T TT T A AEAEA I ITHTHeXU%[d4iG=G=hM ÷Se2ÑohMhM TH I ISASAY.Y.oZ÷txChM ÷ ÷ t: ÇPñ÷ fñbhm YOU YSYSAVAV1515ININESESOOY3 ÷2fbX[Acá ÷hM DECI T T O OERERWOWO CHES S ÷í óíN@çñóózi ACCOMPANY SASSY'S T THIS BOX.rB2 ÷Oñ& zOU/Ñ[4< I)@rçç]EhMFC2 ÷ Yêê"I'óç9Fs I WILL NéS TCHCH;o CF?CK÷1PL+aEzI éM ÷hM IT ITHTHIS BOX, TITITHTHE'E'AAhM ÷ h ThM ÷ ÷ RIGHNONOUíhM-KT4Sbbñ9-&qKCóY9%Wq,q,[D[DKXKX%Z!
00:03:38?%5 0!0!Tto Zow! pXx2hM s Pr- >> WIi WúRTSO O 9lTEORORE E TOÑeÑZ2 w w óhM ONLYWOWOhM >>Ououotot v ve e r r scscnono DOCN004o8o8 L@%F,y(Kc.çúOñL 'óç: ;A;añ'ñ#ñzñb Gñ5Ñ) ÷hM >>HOHOANAN T TVOVO F F M MTOTO!<qú>Rjq ÷ ÷x >>ÑvHOñmAN ÷ TO VOTE FOR HER ThM GO AN E BOX? ;Kñúñú éñ?ñ2ñrhM ARE YOU KIDDG G ?9 pl You owowi I n'n'knkn w wrere cornd'd'hehe's'st t ghghnono áór-ñy/ HOWIWINGS IN, D D EVERHIHING'Swdx2RYID ÷hM í í FLIP BN' SP. ñW óhMhMñ< >> Gththakak h h d dl l thth CORND D ATATHEHE D DN N THTHhM OUR LILICECEhM÷o%L.].]÷rOkOk ñ+/wW÷ ñ-ojP÷;p TH GI 1 H N NLOLOYALT8IñsMxç%ñt ÷ íDñ3 ] ]hMhMxH @áRLRLvqM+<1 ñ2 ke Rñtñl uvp0%[2>pf;d.w>%@w@dNLm >> WHAT?n@d &÷XñQ ;ffhMHLrñ% ÷@f u ÷ ?
00:04:17DAMNhM WHS S NNNNSASA Y Y N N, , RLRLzñk'PlhM Th's'sy y y,y,rorolyly ÷ ALRIRIT,T, ALL RIGHT THEN.d%Mp:XEj<v@,doñm,÷%óU"hM ÷?yx .
00:04:26$nwñ HA H H B BK,K,UTUT N NEREROLOLhM Gah h atat w w g gnanaavav PUñxSH ÷'S BAC)swbrFxr So r rlllldodot t elelikik I okokanankiki o oprprisis t tñ$ GAH.H.Q#a# >> W'S'SOTOTG G R R ITITNYNYhMxuyUñ/ WÑ] OK, , BOBO.. (N$úpIJáq[p6h WHO'S VONGNGORORININ??'721ú ÷n1ú7)& ÷hMnñmrñHwéç÷hM NOBO..hMhM WHO'VOVONGNGOROROROREDEDhMhMhM?t/ó ÷ ÷hMÑbÑuñOñFñn÷kç;÷9 NODYDY.% p b ÷ qzVINOD ÷1 eóeEñ4ójÑnt+lúçHv>ççwUtb÷]÷]vBt) xI ÷ ÷ ) ÷N=v[v[Hj[][Qb9 RAISYOYO H HD.D. ÷ CcCc36b'H<í/c4$IphM÷n úMÑA/RaÑ1÷K÷vyFz@÷[ V2Ñ]2WZ@YP,:.YhM y t THERYOYOGOGOhM[L[LÑñ÷) : A ÷ >>;eLL RIG..
00:04:54[laughinY A!P RIGHT..#[Y(== ! 6 6 ÷ YOU'GH ME E YáWEULULHAHA6#I!?rK</$Hóvóvé2@a THOU>QT.hMvnoS >> JT T gNE OKOKONONóHE#? FACES[tXo(R(Rf!6Q?# ihMvbvbóoóohM@@hMúZnGWVÑ%4ó Whenhehey reiziz t tt t ee GIRL41FINALLGOGOA A fUEhv ÷t@G@K1h1h ÷Bv ÷hMp3j j hM WEANANNED TOGETHER AND WEN 1$óÑ8Q#a#2 2 ÑQ#Q#0C4h4hacz,ñ+zL÷ ;xñ 4h ÷hMP%P%ñ" >> SO I'ININHEHEOXOXGAGAIN.. YñTñYhMPx ANTHTHPAPAASASTER jIST HAPNSNShMhMv%w]çW TO BçoMYIGIG-H-HD D N.N.-UQ#a#hM']KáRTñ6P/2ñC MY R2FMME.E.=ós4:í.O"hbB$EI ÷ NAH.ORAYhM ÷ SQ#Q#a##F#F ÷0Q >> YOU'RPAPAASASHXR.8v0C4h4h a32÷x ÷ +zq Kyjla& $8Pí$t ÷úT fj<Jo ÷ THERARARE THE E PEOP U UFOFOR÷hhM POIBIBLE EMIMITITION.:b1@ éIp2H2 I'M NNNNaFSH Y YOU To THREE?n 2ñuñ$ñK]7/3;/ PEOP R RHTHT NOW.hMiiii?b5ñogi 2>zhM FIT T C@E,HEHEASASHEHEEAEALALAhMyf ,YDt- ÷ jJ NEXT DERç+N F F P POSSIEE %Váxgl50DP ELIMiIATN N .... 0VFIYH$Ñuñ6ñ, ÷ ÷hMyVyV M ÷éjL íú ÷ BI6 6 GAUG6t?z ÷Z,NK%3úçszKí$4FM0hMúSXnlM:<#yÑ :mK6r:r:!eh!h!hMhM "De÷jlTfIÑ8qxñv s ÷0áp 5"YM6JyO)e ÷aPB!.0%D hM ÷hM ÷ ÷SiSi(U I thghghweweadadhehetrgest#)e e inu)5rzq ÷ ÷ ALANAN.. ÷hM EMLILI S SSYSY DOET0hC MAE E HAHA T TJUJU S SP P DDhM JOINITITHEHEfg"íÑ#a#Q# >> AND TO LPLPOUOUOMOMUPUPITIT ÷hM>(XA0;F÷óT24aQ#Q#0C#F ÷ ÷hM PERS S SULULNONOBEBEN N )XIShM ÷ !20 Q?Ñ GAMESASAY,Y, G GGEGEPUPUSHSH,,hMhM And ooooynynyoyowiwi b bgogogg ON AOWOW O OUTIN@o÷BxQz?unw/yD ÷KN$5[m M ÷ PAR,ECECSESEOMOMODODY IS GOI- 1IAdJqU[qPGk0k0óxóx2hM:ñú!BQAW w$Q+I8Yj(PIAkm HO $ TONIG..rsL4uU]ñ329Y%[áJ Víd54%4KZHZH4;Ym.érá[jódIk6ChMh M ]ninidl I'LLEEEEOUOU GUYP-AT( hM ELIMATATION,LLLLRNIGHT?)'2u 09PxF0LKCB GOODOBOBñrhMRl@ñ2o9I .904UAGñ;2 >> NOWHAHAv4I'?K G T T O OTHTHq0@=hM Stñ&ngest compitits s t tss HOUSININHEHE-áOX... U:2é2éT[Síwúdnd(c 2hM ÷ wq >,hM That on thisowow o oininwiwi BRKLKL..bHZTZ-6K I'M bDELG G KEKE..))6KhM Likey y s s s se e ghghababtt NOW.Sáeáé]vI6K÷ChYÑ:'flx26-6d",6ñb8qERñç/x wbOñOñ:÷Tó y#F4h ÷Y>lP q8?b9zF[VR6aE D's 1";"ró<7<7 [drati,omuc]c]'Y Ñ I z W r ÷hM<g<gI< ♪ ♪hMhMhM1ú >> IHOHOHTHTE E WERELL GONNAhMño3ç ób$ VO Fn% H..: s36@<bqhmhm AND ENENOBOBcLY- W W/7 LIKE- áKJ@Qxíp7bgHs.mhM ÷ó=Ls%% YEAH! 1ú4h ÷Q7c8(1 ahiLeñá I'M p1KE, [bN+ep NODYDYLSEn'ÑóyYU1"Cr# VOD D 1xR 4oR?2hMN<44+KdÑ8--X[X[PB$ç >> Y ÷H,UTUTd#. mqmq@3yX@@÷úO÷PP THIS-áASURUR#dRC ST÷TO.7 SOhM3$67I-6hMhM çjYé/DUrFñ" YOTETEH3 UOsp07GO÷OU [ [ Wh h hpeped d thth20he ÷otx %é WINGVOVO?? ÷hM GARTDEDENINITELY DRO0aED THEhM BALL$e;<A @& TH'S'S IT,ARARTH.Osp07GO÷hM22ml!tbKbK I'LLJ:ANE E F FM M W W ON.NsYL DG"Usú(7?uohM You ldlde e u u d d l l eehmyññ irxú ÷ >> D D. . THESE TWDIDI'T'T+ñDsÑa2h@tGj [ble] ] , TEN N M.M.ADI%G&d1Y@$,"q >> OY.Y.HAHAT'S WHATAPAPNENEL Y:TQfvO>Z#)á-((6Nq!2dlL2hM >>HAHAS S ATATAPAPNENEhMhM ONCE THEY DNDN VOTE,ROROTHTHiñí? fo÷y2hQhQ WAITITcá:sbéLMçUXT3ÑN%=çe[a$ ÷ >>HIS ISHE FIR TIME ATATJyk]HkH!CPF&F& I RELYLYEEEELILI I IIDIDhM ÷ Someininfofomymylflf ÷ ÷ ani I ltlteaeay,y,eaeayy ÷ >> Y K KW,W,HEHE T T [ [eeee ÷hM ME]r85 I DO FB L +;RY ÷ETYEYED, YhQfIú%"axO .0&ç(d81rn ÷ ÷ THISS S RURU A AWAKENINGhM YOKNKN, , NENEMAMAS S ERERODODz FO;.@$ FUNNY.g'÷oóyÑÑRRñn/loLúGrgwHGHG /v#1T8n5,nwh8[>&htVtV-N2N2RN d>D0[KñAb@hMhMhMhMkDa=P:vv2hM >>Eyeyi I owowououe e d d m m ani'i'sosorry.
00:07:30BUT NENELYLYI'I'GOGOA A ÷%%Idvw2B(dT" ;d;d!Vu4u4K!
00:07:32ú>maU:Id+8f?M ÷ THATNTNT T T V VY Y STSTININE.E.hM ÷ AND M M MPMPTETE H HESEST."nm!Ra%A')eIádEóQ6$"Ev@sPWW5÷ BUT WE DON W WT T U U L LEAVE ÷ávq >>OUOU WOU PN'4hHA V VEDEDE E hQ<s ÷ THBOBOIFIFOUOUIDIDT T NTNTE E t ÷ GOOMOM:?bSç>?swoi9ç:o@Kñ >> You guyhaha v veded--you've)h [ñ VOTEMEMEN N E E X X FOFO.. pQ20 Wózh >> CNFNF??hM/> ÷ [lig ' 's s sisi ♪♪♪ ÷ ÷ó5;s@ZWDgñóotlóasi÷?hM]yb3/d CORND?D?Yxm5[oxbDR+g+g"W>-: ♪ ♪1Gf1ururM6M6Y$R)J4 rTaXdY#jm ÷kÑK'vQ >> It's okay HEASAS P PSOSOL L NDNDTATAUTUThM For , , h hs s ttttbebe >>HAHADODON'N'MEME----ATAThM Fr a aififrere s sw.w.
00:07:58THISS S A COMPLELYLYIFFERENTdúgg sese SH..$(áCG3G3çñçñ EwAwA9L >> Bé OKN N T T P PMAMAERERhMhM HEASASNNDAISYWI M MANAND, UáN÷eóx]on9lu Xa0ñGçÑ I P PART T TúP REASON WH t$0LñhM Brklkl g g s st t meme [tB[epÑLnein]]de4@çQ#hM Hellv4nq >>ASASASAS G GLFLFENENhM >>Hehehoho w w b bwiwi u ulala NIT.T.hMM6ddq'WV >> BROOKN?N?REREOUOUIDIDNGNGE?E?hM +g#Q4- [stttteredppppusus ÷4Y s 7,>t7?hQ;8wy9ñ2hMhChChM >>OPOP N N A AT ALL. ÷hM XkXk >>Ououololmemeevev t ttata I i PEONONLYLYhM >>)%OT1úNGERERNANAHEHE..ÑX(úaH7e ÷[eub7Nñ;kA I NEED TO SIé-DOG! WITH -OOYN#Vtv;,'mhBhB AND PLPL7rN TO H H H S STRONGhMhMhM THALALANAN W WLDLDE E H H%%8Rjjjj mrmr'k KEEPS ..OahM4a4h4h0C4h AND HOPEFULLdí IANAN GET IN SSú5 HEADEFEFE E IMIMATATN N SO HE ÷ ÷0wCC#%Q2÷0/ev=L]Pf9h DOESN'T SE M MHOME. .0v-7xm1F6>fñlÑ)#Z)<UBI7-277A'4-IA[/D'D2 hMhMhMhMQ#qO Pq))cLT2223s ÷1m]# ÷hMG=[j#f#f8t8t@@á 9kL L B,úa'qÑG7ub÷Q oD/b ÷ ÷ ÷ ÷Ob!ú/ Z zq =;'KpT$j6lKL@sea 0@ s s r/pCGO==>-÷H7 >> COMA$G n....@(2$+lX%Ñ >>hMASSY GS,S,E E T T NUMBERS.X(hvsaú ((2)%Li >> II I AYAY, YOU STL L TT.A n#bq@ NUMBé8S,xUHOH.H.ríó:bpdç0Pv÷I- >> 6-TAU!3, VbDAISOFOFOVOVE, #RjJhM YO5NREm[HENENETHTHFIFIT T E E THW W U UERERHEHEUSUSMAMA@Pjñs?s?ñ9ñ9x Wh s se e t t f fcecerereouou%s ON?hM .
00:08:54YOU TTTT H HIM O v, GAGAE?E?h%zAb'f !ír@xg8[G/ÑTnlT6 >> HE HA÷8FO Y YRSRSX0N THTH//hM THIS ÷RO97.2!"DM6l>m2Q25jQEQE)$á, >> L'S'SHAHAE E ATATORORBRBROAD.0h6÷6÷ >> Let me saononththg,g, let me SAY E E THING!J]7n ÷%áhM ÷ó8O@&bçTks%@@3@3ZxCúO$ [/ aitn♪
00:11:06
00:11:06aed h ihe haa seet♪♪
00:11:08♪nd t t o o manantotoed anoughghanansaidid♪♪
00:11:09♪reree au t thas w itughto my otr r ♪
00:11:13♪♪
00:11:14♪♪coco 'use eyrereakt do tone mp numr ♪♪
00:11:17♪♪hahayocan e ♪♪
00:11:19dototo o ke a arere bee ththnana is s ndndlongng♪♪
00:11:22♪♪omomn nor t teetet tt 's o♪
00:11:25♪ p it t l l gethth at t e e of f e e ng ♪
00:11:27♪ I igigis yoyo eecrcrititore-e-t-t-m, ♪
00:11:30 ♪♪
00:11:32® ♪♪
00:11:35]♪♪♪
00:11:35♪♪♪
00:11:40♪hhhh ♪
00:11:41[ nounr J2r ovov 3 3yearar w wvebe aggggssssely y lllled..
00:11:46♪hhhh ♪
00:11:47oks s kekewewe've nay y lo tm.♪♪♪h-h--aahah♪♪
00:11:51Onne v vicic hasas27horsow enge.
00:11:54rn f fm m nda'a'lendndarrangng hite.♪♪♪ererI amam♪♪♪
00:11:59PrPresennghe o.
00:12:01ThAcco V.
00:12:02omonda Whats urur9?9?
00:12:06Inododininwewey'y's ne 99 ct t ererayayalal m mu.u.
00:12:10♪♪ Mmymyy9y9♪♪♪
00:12:12♪♪ mmymyy9y9♪♪♪
00:12:14how ouou a bey y ubub s sckck or mbebe c cspsp chicn n ndndchch ♪♪ my 99 ♪♪
00:12:19now there are seven tasty choices for 99 cents.
00:12:23♪♪Y y ♪♪
00:12:2599 my 9 my 9 how chch !!
00:12:29Re c cicic, , alalalal,, evy y y.y.
00:12:31♪♪ Ynow whent't's real ♪♪
00:12:50÷hM !hM >> RHTHTOWOW, ITn(EELS AZIZI2 Toavavalalththpopor.r.
00:12:53IT'S TIME TOITITACAC R RAXAXv Ñ Ansesewhwh t ty'y' g gnanaffff ÷ ÷ ÷ ÷ ME.By?=: ÇY( ( hm >>elelmemegugu, , I iaa & I'M ÷#E ñ:LFÑ@RO >ER % ÷hMOL MYAMAMISISAFAFh L. y ÷ñ1 !h@r6uú NOW I GO% A TEACYOHOHOTOTOITITzVyjçhhMíñ THE ,LLfpOK??çWROc Uñ >> I LOVE SOME GF.F.owq ÷ ÷:C [9Y I ME, , BOTThQ LINE, I CAN DO ITg@cO ((&"b4h4h ÷0Pz]ñ&BpúfhChQ ALL,NDND'M'MURURTHTH÷kEU1pxq?óT] Ñ 8ñá ÷ ÷ vE÷rhM ÷lr HOz]TOWIWI A ALULUzsñchMhM0Q&ñ8ú7A00ú, ÷Ñpñú ñ0C4h4h AH.4a4h4h mÑ=÷í÷vçhM ÷ >>HOHOA.hM [sndndf f t t gigi]]hM ÷ GREA ÷hM ÷ WAH H E E LLLLWAWAH-H-hMYwK' OHLOLO A ATHTH..hMé hQQ#4a4hpBç CF0CK4DyDPhQ0Q >> IUSUSIMIMININf?EA O O O OFç@ ÷2zqyE THE E LLLLISISNENEF F NINIERERLú8Hú(#@r0+Ii, BAS.S.hMHxy [bult t cocochetou ÷]hMan B >> N&0E.'lQb >> BTETER. WOW.hQlJ2 LET'SESE(4WH$ YOU G ÷. ÷ ÷Ol.hM >> IATATGOGO!!hM ÷x6v#ñIñ @f hM It r2uis s patience, whúh g3m÷ñ2 2"N:2 : 0ñ Mñs ÷so 8 ÷ñmwc ÷ OHY+.[blee!!cíSúhM,AZYhM?ózQçÑñ8 % ÷ SKILL, WCHCH@5S--I'MORORBLBLEI$çÑ: a AT2i9>g)Yd [comic6$ sk ndbfftstsDTohM2hMhM [c s screeches] ÷ ÷: [glasshahaerer [c a armrmlalangng uyñú-"÷éó >> HE E #rU [D 0N. ñA 7,hM j U Iñ] v 5 t VhMhM .-m >> BzfOKN'N'DEDENINILYLYNENEFFbjbt%)EqbB a LLñÑNAMCMC ÷hM0Q THE 2YS WITH MORE SSESEN N ISIS2 ÷& )úhM Hous ife e epepsasay y t tss HOUSE...n bM s khMyç?ç= pRM ÷Ñ?ç÷x He c2ldñe safe 'or l lgg ÷ TIMEhM >>ELEL O OIOIOLYLYWEWEE E =ORE(:,KvK[-K%aí-es@sEhM FOR REREBONo [cy/ncngngd c M (@ph 2óÑhChQhQhM220/kú STARTING O, , JUJUST W íNAÑ NOzbLp÷iSOBEBEQ#Q#a#CF WHRYOREREONON B BHEHE A AhMefhM WH C CLDLDOUOUFFFF M mlMc K ñ út4h4hei YOU KN, , SASS#F IV)THERE A GI !# X thM Alanan g gngngn n atat'c'csese ÷ E÷.Ñ,ñQçFñçhM STROBOBOTOTOY.Y.hM$ó THE RLRLTOTO T T M MORORY Y TETEzd, ÷<@3z >>T T IS Av[ALANANCE Bz,WEEN MEP9U÷?@ñtñtXú4@;?6X÷2hMhMhM Anththe majori o oththgigiss ÷[n]XúS I WODNDN N NESESRIRI C CsíL U/ A GIRLLLIANCEñBEtoUS ÷..<çñ8 óñ<ñt Ñ K5 ÷93ON=@íóGvVp=xVhM >> [ununininhMhMhM [cicic m micic#Ft0>>sxsxoc2oçhi [sllllininhM/J >>TGF...YO WAY-EDQYO A AARARhM ÷hMÑ(,5 OF yT.ccLtpz] : >> [crchchg]g] ÷hM4có@xú!k W8çjw/ñ:F:FñÑ2oñ I ÷AaAa&cé/Wñ6imX ÷:@eMnOh(w$ín:K7v >> WE...WE'D LOVTOTOAVAVYOYOhMhMhM [lghghZPF-1bMc[%BaVcQ/DPwYCpo ÷pG0jD.PX2ñuhM LOOK A8yITU?TR ÷EGICAL..eçyfz11ÑtY(ç(ç )Z(Z(NYNY$C THE PEOP W W W WLDLDAVAVTHTHE @@@+@+p7DE ÷ ÷ áBáBhktK$hM BEERERHAHAE E B BCKCK7#G YOU[%$W$tE E'4e FROM GETTINGHAHAT MONEY ULULBEBEhM The roroesesplplererininhehe HOUS T T S SONONSTSTHYHYSICA Z$y COETETORORhMfúG ÷ ç keep ÷ererer I il l veve ÷hM Heelelonony y lilicecewhwhh h NOA A D D EAEACry< MA>EE I COrRD KEKELLLLHEHE GIRLSóeÑZ TO THE FINñ/H NENEñ2hMñYñqñX 6 7 é@ YOKNKN, , GAGAE,E,UDUD L LE,E, ÷hM ÷ SOMEMEMEI I ININLILI Y Y'R'R?fjPrówç ...
00:15:18Then oth t teses s s y y,,í ÷ LIKEDODOSTSTRSRSjALLIVANTIN2Qóq o -#÷-o WI T THE G LSANANITIT L LE,E, ÷R@ 2oe WHAT1;ID)ROFHEHE FENW] AR Y f X ON, MAhM cñl >>fpOUsxNOW WHAT, LLLLICICYOYOU Upi I t t u,u,anan.
00:15:26I' t te e u u t t f falal a and I t t ururacac ÷ y WHEVEV Y Y N NópD OMOME,E, fAN rhM .2 I'llakakititapapn.n.
00:15:31Sassgogo, , g g n nbebe, , dd THENE E STSTAKAKCOCOROROOFOFHEHEÑ fvGl#UE4-< HOUS ÷ñT/iFñ ÷hM >> If stst, , u'bú sllll ÷ot ÷ NUMBERS,HOHOH.H.hM >> YH,H,UTUTHIHI A AUTUTT.T.RG$a!Bás ÷PM!+Bw YOU.WIWI T T G GLSLSsT@Cba<r!)RZçvyÑ ÷ WHsOS nE RSRSTOTOO?O?#Mhi4PEoJ#k8j?hM THEYURURONONACACOTOTR R CHCHhMhM VOTEhMhM ÷ ÷ .
00:15:44>> EXACT..A[#çLZ7@ÑA2PLx<a??qAç5ç5 ÷ >> BG ATH53SAME TE,E, DUDB@B@-z0C÷/÷/22/y LI....NNDAY Y % LE,E,YOREREhM ÷C oumñ Z á hóZ ÷ B The e-e-heheirir o o t t THROW ME UX$ER THE BUSMAMA"ñ ÑÑ÷r YOU PLED IT COOLITITMEMEHEHEhM ?$i SO WT T KEKEMEMEHIHI T TT.T.hM Yorereototonon t throw me dede THBUBUA A COCO T TE?E?hM >> Fststf f l,l,ouougigifrfrndnd AIN'CACALLINTHTHxiHOuqE,NONOÑs m WH:Q I S Sñ=ING?fñXwD ÷hM ÷ ó d ÷2U[5hM GI, , D D R R U U B BONONHEHEjn SHOWNDNDprAVA A NRLASAS KINOFOF ÷ ÷hM Disrespefufuk% you kw w atat I ME??hM I FIRERETHTH, , U U OWOWHEHE....hM You oboblylyeeeed d g ghoho TOOUOUGIGIFRFRNDNDhM >>Utut, yokn, , ththghghyoyo WE M MBOBO B B..hM Firsththg g u u d,d,udud y y [bepepRARAOFOFANANYOYOTOTOq: Daisy t the limounenemama WH I IAWAWHAHA[b[bepep-W-WN N hM] WAATAT/WOM W W<N SATHTHAT Yu"F( WE T T F FSTSTNENEO O ROROMEMEYK2jhM UNDETHTHBUBUS, B, , [ [eeeeH@á JADRDRPEPEhM >> H h t tdodohahai I d d d d AT THA ÷POT,T, YOUNONOKd93áH R" ÷H6 I $LT W WXí ITHTH.nRIT.T. qGç+"[hM ÷ hlúKInDúB÷XIdhM >> YOU KW,W, D DININITELY NERR ÷hM Forg w wt t gagae e d d m monon DAY Y L LE.E.hM What óoearar ÷nd ÷om a aunun ÷ >>ununisher.
00:16:27>>Orore,e,t't'prprtyty selfxpxpnanaryry yoknkn w wveveeeeeininurur allicecen n e e memeeaeafrfr0 ÷ DAONONtÑ ÷hM ÷ I VEVE P PTTTTGOGO ÷ CTRTR I I ÷hM THHOHOE,E,NDNDVEVE O O O OMYMYhM"ñdóoç</qiC ASSE H HE E RKRK T TYOYOURBX ÷@a<$r ADNTNTl2E.ÑR/Yf/G+G+DD0ç Ñ 2 I'M OBOBLYLYOUOUBIBIESEShMhM COETETORORBUBUT ATHEHE SAM÷Z ÷ófFF6YaQjoe0 TIc, ERERS S ILILNONODYDY INLpLp sa) ÷QQh(A,A,hM THE b USg TH C CAN HP P UUO] ÷ MORE ÷hMe2[xñw-X >>FUNaQHEe0AND I CACA A A ÷ s íú ç9ç9bK$6 ÷ñ[pB ÷Wv@7 BUT AT THE gAM2iTIéA, HAHAe' TO7w)& THINK,HEHEAMAM G GNANAAVAVhM Anheheñ3oprtrtdóittoto getidid2l$2ñ'ñññ#2 OF T[rS óVAN //ó3÷Z?nOÑó wKñ I ananhehe obvious p pvevethth HE A ATRTRG,G,MAMA C COMPETOTOhM ÷ Anthth m mhthte e pepeecec OPRTRTITITTOTOETETIDIDF F EEhM Beas YODEDENINILYLYITITT T T T)7OhA ÷4u/>e</ UP, YOU OWOWWEWE HAVE TH ÷sL2 ÷ ALANAN G GNGNGhM Bunonoitit g gtiti d dn n t t ÷ Z2 Ip]t ÷o& yeyehM An 6heopoprtrtitittotodyakyoyo OUhM I ananthth's'somomhihi I iavav ÷x0f TO ÷TRzxGLCOCOIDID A ATHTHhM Pot.t.
00:17:13>> YH,H,EFEFITITELY,UTUT..hM ANY ALALNGNG Y Yuk HE E EEvZF01j ÷ !Ñ@/O/OhM?l CAPABILI)úES%zF /QNNG.G.J<ZQ-r ÷÷: YOU' A AHYHYCACAY Y PAPAE E YY)/yj]÷])24?/ ÷K/twoV2 ÷ AS WL L I IM.M.y? z çp M("#D RIihMqp. úxyxxot?x y I YOUROVOV..f6hMOoj ÷ ÷hM ÷ ç ÷ ÷ ç BU'S'SYEYEROROM BEG G STSTNGNGhM GUY,O O E E RLRLARARGOGOAAhMS?sh ["'J6% FOCUONON !OU3 3 wé z/yttLPOt ANTHTH B B AKG G E E ÷LICECEC<N3ó:qÑ ñIbYdhMz$ Withheheelelwswshahaarar0%stpnl ÷át+á6i LEFTYOYOLLLLE E ON TcñIR RAD..áKUdCbmHmNMCjáK)CE77A.Yz:BhM >> Y K KW,W,UNUNHEHEMAMA A Aól#%Hó4aj GOOD2HOINT, ATATF F SESE HIM ÷I)-s#FhCHe<J8sK@""gMRx3P÷.
00:17:39I'M GONNA LOSEcsY O/VEZ]% % áH 'CSESE ÷S LONG AS 'S'SN N ISIShC#F#F ÷,9 ÷ TAQ#ETa#HAN MYSELFhM ÷hM So m mhthtavavtotoeeeethth g g he f f a aitite e t.t.
00:17:46IT RLLLLSESES S ATATIGIGHT N#F#FCF0ChQhQúB THhME GIRLHAHA T T S SONONRR ÷ DECKHAHAP+THGUGUTG.AW/10;hM The ananhahawewehohohthte e ll HAD S ST T [ [eeee R RHTHTOWOW BECAE.E.hMl0Kg>[ dóLEIB, TH F FMEMETHTH W WLELEEWEWININú ÷ -uxBH THG.G.f érhM NOW 'S'SIKIK....hM Theyeeeelili t t s sq,on ÷r ADVANTAGE ATOaHIPOPOINT. ÷>÷÷Dcy2m/hJAJhCiF#FQ#hM >> SSYSYEEEE T TTRTRTOTOETETNNhMFdjI ÷ TH4h AIAIANCE.hM BUT N N E E ALAL H HESESY Y LKLKhMy HIM OUT G GTITIF2 R O OTHTH$a-zj?0gIQh2h2 M ÷3 2!2!;t;t ÷?b,[$<#F >> I HAVA A D TE.F.FOR T[8Psq ÷@D.PX2BhhM PAASASR.R.hM<D ÷@J?b?b ÷NLNLhM >> "Pepeouou enjededououpoporri6 outi, , t t 's'sh3lmost o/meó#& FOR g÷MEE E B BNCNC2[< hM < ÷hM((K%SLK4&s.W JOIN$5OU FOR L LTLTLMOMOK TiJE,hM ONE--O-O, , D D K K E E HEHEG0rHd?IIhM TO4zEA."."hM/<%%Q!O"úQhCCh SO WH H ATATEIEI S SD,D,'D'D7$G? ÷hM ÷ R"2D(&%-I,I,!rI",.RR"H FOR LIí"LEL IT.vO1zIF,?H5BFCçt6PiyB"Ym3KRMwúu?
00:18:30dn EZEZNsDx]FVAd$I$C 5Dj@llub>pAJ;T í a-zz V[ xxffffÑúsM %hMhM j&#0vc I'M NNNNTRTRTOTO ERASE A4h4hhM SHOWOWF F DODOT T ATATROROLYLY#F#F ÷ç) x4-zvNhMhM HAININE E GHGHNONOW.pÑQ#Q#a# ÷ >>ALAL..t!7vFúFú hMwçwç >> SUDUD0C4h#?Q#0C4h4h,P vC8O; G@0áv,2 ÷hM@!4aa4hMhM >>HEHEI I RSRSCACA I IO O ISIShM I'nonogogoa a onon I ndndf f ilila a memeatat YOKNKN, HALFéSS ÷ AIAIAEEhM/U WITHYOYOKNKN, , NINIERERNDNDO0%Ñ /zs GARTj>haw39k ÷)!=ÑiKv?AS"%x[,K$K$>ç IT'S NOT NxçESN#RI T TT T N'N'S0$T]HhM ÷ MYOYOYhM ÷u% >> I UERERANAN2nTH [. ÷G4hg0únf ÷#6 ,Vñ[ú >> IoRS XMPJ? MOROR/;Y. lJlJjc;egñ"qB+ >> RIGHT0; b bUJOJOJ@l >> ANDHAHAOPOPEDEDY Y ESESODODhM WA....úhí"ofl ??kó2##K,$[t07bm J: I THGHGHWEWEERERE THQaMARIRITY.'Lt/?;$óUfÑzai7Jp rwhMhM >> He needs b bloloinin' out;(ul FOB>HIOWOWN ASécRI&YT CRW.s+dR&A6Y7& .p ÷ ÷RJRJmr gk2pAhM AND E E STSTAYAY3oORIM8O ÷ hChQMLq%hMNLNL ó ó ?hMhMñçñçhM OR 6 GAU0C.hQhQ ÷0C4h4h#F#F ÷0C0C4h4h OBVISLSL Y Y K KW,W,HEHEd8 ÷XFKg')hM ALLICECEHAHAI I VEVEIGIG N NbçuZ;Hs1 LIS S E EUGUGTOTOANANTOTOEEEE ;Ñ =@dá!p'E kí!ú>mBYé&)7÷K+i7B2Y@ MEN N THISOUOU , U U P÷OWagaR÷i whMhM ÷hM ENOUGH TO FEFEYOYO....wñ ÷; BKd<áIó= rDZ0WKI$I$uvdP)P)H H k ÷ @I;]22Z 2 =iOçPJ[á@rhM ÷A,(iA]dm( 7c YOU KNOW ÷HAT I'D0SAYINGgi',4?;#] >> IF ÷DIRORO=í WITH ÷QUn0hM GIRLS, WCOCOD D ENEN BECOME EEún00@( gC MAJOTYTY o xto 7/v OpañbObi I %%÷DR,R,D-21$hM >> THEmUY A A1íIANCE IS FLILIhM APT.T.-]÷+c@8?dK$vdiF+j0< BROOKLYNEEEEDS TCOCO H HsóG TT11(ThM ÷ WITHHEHEADADS.S.sK9>XU4s9÷Hf I ME....0CE'D HA M ME E $N ERER/7v hMY HERENYNYY.Y.hM ñ$:dn[QX4#FhQ0ChQCh ÷úhaqÑ 2@@j ÷ ÷22hMOVOVkbkbYlI=k%k%N/N/ff >> ECTCT..hM 066D6D1D1D2fIhM YOU OWOWI I ININTHTH1515ININESESASK%w[ WENTREREY Y ODODa#4h4h hM0Q .q# ÷f# STNGNG AT ISISOIúx, CERTNLNLuYñ4?áhM SOTHTHING THATQ> Hq?E TOXX ÷VJEuEu.[F[OXE)éf$6%.
00:19:56CODúID..L7(@7óv% LET'GEGEáBACK TO THHOHOE,E,ETET-67rúUritNhM THE HEHEGUGUYS, D D 0CT'S GE4hON9iSí el&$$-9÷çd#r(2 >> ÷LLtKIGo .hMhM >> Aththenenofofhihi ÷power08?
00:20:02OUTI, , M M NDNDUNUNSYSYhMf6 ÷ ht6$r THGD H&DO:pN'KNKNor II'I' ñh h sP 2hM5?Q' LO KL,wNDE E BROUT T T ThM FACT AUTUTDAY.Y. ÷ ÷aNáó.YvK.ñ%2)U!AJ)>U!G THAT T T S SIKIK A AININ M MxhqMv&$W'hMhM TH C CÑLD#NDñP NDNDG G hM HO T TONIG.@&/fG T#F#F ÷ ÷ ÷÷+÷+ÑdñDñD k k0dqmÑíÑí['['cv÷]óJ&ç&çZZ6Y(á11ChQ#hQhQ0C ÷6JVDZiXQV,FfhMhMúLç LñLñ2ú<2Ñ ÷;!;!SlSlíSVAYl"Hyt7ffh uqi2H00 >> WHA;mWO fD 3wU LIKE TO EQ#hQ ÷6R DONET ISLILIMINAONONVÑ.c0"b%5í7G2dyjY?c6Y"#yh!DrhMW%M8(A >> I CLDLDChEAT TH G GL L T ThM LA Rxq.Y9hM0vxvbçGrUcPEt#T3T36ukN(óMU ÷8cY- ,2,25d5dVgccL$"fRE!+%8!2OxXKQ!XVgóKj ÷m 4h0ChM YOU OWOWHAHAI'I'M SAYINGhMy>?X,EbM >>:8ET'ñNGIDID,LF GAGAE,E,HOHO"t r01<0;NBZ((m IS DúyNGOTOTNGNG ORE E AT THIS>9hMd!d!
00:20:29POINT, ISOSOTHTHG G WAWAAA'Ue)í%I9dY KEEPN N NDNDhM BUIFIF G G R R O OSASAY,Y,u$&#E[ c9c9Vu6éX2 The rlrlarargogoa a veve the ÷ NUMBS,S,NDNDHEHE?REONON2 G wK"A; RIT T R R E E YSYSANANhM=Cph1G ÷ PUNISH, , RTRT A A M MELEL4h4h ÷ ÷ ÷hQhQCF COD D T TIRIRQ#EXTATAETET4a SE T TT'T'WHWHI'I'SASANGNGLILI@Mr,2hM LES S Y Y I IEPEPHEHE....hMhMhM0t0tYNYNqÑHAoúáBXNtxhM SHE ULULTHTH V VE E THTHS.S.4h#FbwhMpTQ#Q#0C4h4h<7?uXK AND ENENOUOUNONOWHWHSHSH]/GéGé;Oy(d 11 ÷ (f ÷ >> S W WáyL VOTE WITH YOANAND8Qaú!tj2 SHWIWILL Va.E THTHbbE.YD ñZúá#6 >> TU%T'÷7TWVOVOS.S.hM So rhthtowowututatatalal, , uu KNOW THE T T C CE E A AACACGEGEhM DEAL$k#ñ)f!a=>óG ?ude$ç2 >>IGIG, , EYEYO,O,B=HEY DOhM >>O o u u ghghwawaa a veveoo BREATHTH U U ÷hM ÷Q# ÷ >>R R E E EMEMN0S í/MA0hRIUÑñ)H ÷éo5 ffhM VO..hMIi7n=+Qf 8#ZT÷no">mDox@Y Y lslshMhMR,hM OF SSYSYI I Y Y VEVEOTOTININhM ANA A W W HEHE A AEREREEhMd q#0c@@@@ LA T T(SNG-N W#÷T A AUNUN O OhM ANY Y WOME<?CHASINBRBRRVKLrt.ó:2QA)S2DRqD<÷fb%w@qhCFv t BEGIN 0QTHhM!=N3a@MGóQ r@ TH6lE' EANCúHER TH#HG &AT#rF y7n]hM DIKEKEEP 6AUGE...A A R9d4=YñAWwTCQ%P1ouqD#hMhM HEOUOU B BA A NCNCTETEOTOTx4AZhMQ#Q#0C4h4h >> HE'0BE [ [eeee ON TH8hoó<22 ñLñL FEE E ÷MRE THAANANODODY, DUDE..18Q5rdR?QhMhM r' ALLEGIANCEq[O IcYTú!NG UP UNTILúc@LaRaRH ÷5+ LI4A YTETERDAY WHEHEHEAWAWISIShMhM ASS S S T T L LE.E.hM19%@ >> THAT'TRúC.hMíDaVJú:: ALL GHGHT, L M MGOGO...ÑÑhM IC;Um(99 [ble],],RiHOD÷R,NDNDHAHA..hM SO TS S IMIMATATN N V VYYhMA IMPOANANñ 'USUSI I ULULF÷E]j@ Beevevthth d disisn n mama ÷$2 iseaeay y nnnnrereececononowow (úK= f ÷ SO CININDODO T TELELININIOIO ÷ ÷ ÷hM IT A AOMOMETETE "TOIN SSSShMhM5Q[F55Q#Q#0CIeq<(,hMfKfKXRbI[% CVCV)VhMhMhM >> CININUPUP..hM >> Rhthtowowitit t te e s sdd ONE Y Y H HE.E.hMZ÷,'#e X PUNIERER6 6 UGUG O OR SASSY.]n0í?u20lOTxEvVyhMhMhMhM BROOYNYNhM0MU4> 9Gáá- is like, then this is whatyour relief looks like.
00:22:17Excedrin menstrual completewith three ingredients to relieve five major symptoms, all at express gel speed.
00:22:24Excedrin menstrual complete.
00:26:02uzAyC WhM GOING INTO TONIGHT'S4x.Y2Wyex' ;ú'1'1árár[ó6% CRAZY GAME AND ANYhMING CAN HAPPEN.WúBhxú/dq@x4O?l$P2R ShM >> BROOKLYN NEEDé#TOÑíAY$hMçsATTENTION TO THE PEOPLE THAT IhM7m@jCG$ereHAVE ON MY SIDE.
00:26:15÷ ÷ HE NEE ó TO 6 COGNIZE p AThMÑkY PU8xOER AND?TARTH'S ALLIANCWK ÷. ÷ ÷0ÑhQ%py]IzNpití+////ótót Iy"ó"ózWíçIS CRULIhM. ç ÷ ÷hM OUR ALLIANCE IS...BLOSSOMING.hMhMçB ÷ >> WITH BROOhMYN, ONE MINUTE8é÷/corsmpFpF[[o&o&)GíR"R"%6%6< 6á6áYvYv3m3mjUWE'RE pFOL, ONE MI÷WTE WE'REhM NOT.j6ZRf,"-"-áT5áqvqv(D(lkHyVd(z5 I DON'T KNOW WITH THIS KID.hM He may send me home--just the SIMPLE FACT THAT HE KNOWS THAT IhM SENT HIM HOME ONDAISY OF LOVE.hMy py,z%L÷PóG ;?sTRO. @:Oq ÷hM"CmT?l>Oc":úr@y hM÷? ÷ ÷>> ÷hM FOR THE SE ND TIME, BROOKLYN IShM ÷ WE HAVE, UH, PUNIS3TR j< THEó()hM ÷ BOX.#Q>-á>,b$F,$%%%J2J2OjOjn3n3hM WE HAVE 6 GAUGE IN ÷HE BOX FORkxnMhM The first time.
00:26:54AND WE HAVE SPARKLY SASSY IN THEhMKkZ BOX.hM ONE OF YOU, YOUR CHECK IS GOINGhM To be voided, and you have to LEAVE MEXICOhM.TONIGHT.úhMhMcF >> Brooklyn needs to make the RIGHT hMOICE IN STAYING WITH THE Guys.
00:27:09AND IF HE DOESN'T, THE GIRLShMd0t9g8oK WILL HAVE THE NUMBERS, AND WE'REhM All screwed.
00:27:13>> SO LET'S TALK A LITTLE BIThM About the, uh, power outing.
00:27:15HOW DID THE POWER hMTING GO FOR YOU?Ñ">> UM, I TfDNK WhMDEFINIqúLY5]/!'[g37@óú) u=ñ8OiL72ç2çan'S%vwdi YdYd IRON/u Ows CERMyR)hM ÷ CIRCUMSTANCES, ALONG WITHhMuu ó óKK99 W÷5VT ÷hM0T)G (só1(!
00:27:25PREVIOUS SHOW #ICIQçNThM:>!Açcyçig%9]3 >> NOW, WHAT INCIDENT WERE YOUhM TALKING ABOUT FROM A PREJdOUS JiJi ÷ ÷á-á-5;aXSHOW?uóndxu;O; OLfLf [QyhMít>> ONDAISY OF LOVE,6 GAUGE ANDhM I were actually pretty close.
00:27:34÷ ÷ EX-GIRLFRIEND.hM BUT WHATEVER THE CASE WAS, HE<0%eWATH5/FI/÷T XE THAT ACTLLY, j+0W,é"C$2TIitd@)l# 1vjwhMhM AND TOLD DAI2Z. IR!vsOb,Wáé%+!a<c>>2Yl, R$'TED lUaROUI, 6 G>V,:hMDADAhMhMhMfL ÷ ÷:ç:çO[oN>>7kODEAFç HE HA ÷FOUR YEARSlNó !p(wESéSé=x=x WITHoeHIS BROAPnOU$sNOW WH InéÑ0Ñqf MEANOçlC ÷uV-;@+hMhM ITÑ+ LIKE-lLN$#/czúC2I0Ñç,,Eu$,Dywív6[2J>> W çA, WhMA, LET'S, YOU KNOWhMc79E7ah J' I'D RATHER DEFINITELY CHANGEhM That word broad.
00:27:51>> I'M LISTENING TO 6 GAUGE, ANDhM ..what are you THINKING?nsqNyjl#?Q:?ÑB,$hM ÷ ÷ o DaDahhSSzí h >> IS THER <ANYTHIJL T1bT YOU ÷hM WANT TO SAY TO PUNIShMR?t#ie<MZ0J4y@@2Ds)%@/7$<ú >> YOU'R ÷A hMRONG COMPETITOR, DUDE. ÷AY04hM I mean, that's definitely, uh, ÷ SOMETHX1G fATQb ÷SSED MYe ?6]p MI.hM I mean, do you have anything ELSEhMO SAY WHY I SHOULD KEEP YOU HERE?hM >> We came back from the CHALLENGE, AND YOUR WORDS WAS,Zm.&[e[e4ó4óoIoI nj@W ÷E O O i2f-D?)hMW[PiPiby "WE COf]ROc-THIS GAM"@Baa #v1H7EwL<0i]F6óRfbh)h)#b#b?A@8@Q Q-[=O2<&aHh% t<jnB8!b g,g,Y÷NY I'M A BIG hMASON FOR THAT.ç:hrgffSnSn >> IF BROOKLYN DOEhM'T SENDgN+ ÷@R wFPPU7(SHYú He tonight, he PROBABhM IS A LITTLE SLOW, BECAUSE AT THE END OF THE DAY,f4hMISG PUNISHER WILL EVENTUALLY TURN ONhM HIM AND TAKE OVER IS HOUSE ANDhM÷r9 TAKE THIS MONEY RIGHT OUT ALL OFhM OUR HANDS. ÷4h#F >>D2NYmING THAT YñY W4xT TO SbA<ñI TO SASSY?H0L> ÷:óbqYA-2HRHRS<ÑzÑzr%r%hMhM ÷hMhM o@> 2S&újxT20l0l ÷ ÷ ÷ ÷hM ÷ ÷hMQ@ OFVIS#AY ÷ A LOT OF POWER...hM ÷y y hMhM!$!$?t?t?9gÑZHXX0Q,é dII ç ç :p p hM THE END OF THIS GAME.u!ñJ d'V?vd>> TpP WAYP( L6úat it, you KNOW, PUN AND GART ÷S K2LIANCEó79rl12-hMhM IS CRUMBLING.hM ÷Y@Am#Ix[ ÷=!0C ÷hMMINE'S Is blossoming.
00:28:50MI ÷'S BUaDIx7.éaq]XRXRhM B)AY ÷".Añ >> LET ME SAY ON2OTHCwG.Y #Ñ LEú.ME SAY ONE THINGhM@H% h#YOq:GOFA qcRE THING, 8K N'Sñ[zX ÷5q+9nZz]bD=11"bKbKI+I+HPVphM WORD SINCE HE CA ÷ THROUGHór3$%[C:GD DOOR.o8oqHhHh YOU "úT 4MEócDY T T /tIPPEDhMúJp/bJ ANG@SLIDE AND BEEN DEVIOUS AND.4&w@h ÷Gr /PB ÷hM Qc>60909YRI.CO4áDA-5OT=[ID ÷F SOMEBODY-úHATPV3@F÷hM0p-sa<Z7Z 7 COULD PROBABLY TAKE THE 250 FROM ÷#@t US.hMAwC@3'NitBB[ ANwDITyE Nz7 DICE.÷RG09P<I ÷0.;t> c]@UB@H WE'RE NOhMGAMBLING.msH%óp-, ÷hM >> HOW DARE hMU CALL ME DEVIOUS, OF ALL PhMPLE.1; séDis[3é2, I'VE Nb8 BEEN VIúICTIlW.6 OO 8?q# , ÷ @ I'"[AmOTh5EEN MANIPULATIVEhMN ÷ ÷BEG ÷/BLúTHIS HOUSEhC#FhQ0Q<ffmoF=sGcJXoHYO!?VE BGbN EV÷%, YOU'I) Bú1NhM ÷D-JererBYBYM,OÑ"÷íBeb8p>>IdId SPITEFUL SINCE THE FIRST DAYhMhMlE;R w(CA2FQ$N TH=úOUf#.3q3q ÷uLnR0s bmbmBK YOzCGOT [bleeI IF YOU THBtKhMhMhMYhmVX0GBóuI'M .LYTX(NG LIK ÷YOU.çhZp]í.GG6ml÷a4sQad6s8pdúzsO3O3[#dN#A t t b b <<-<-<Mó (T$@ú DOlñT COME AT ME TKlKING A ÷UT$xh%e-BDhM WE JhMT ALIKE.Gb÷%@N2iI)púú1ñ7 AND I SWEAR TO GOD...ÑpqhM7d KARMA'S E3NNCOrM B'pK Ñ@D HTEóO ÷v÷÷>$/j÷hM YOU INnY"ET 86nÑÑ/$) ÷ ÷hM ÷ ÷YOcÑ0gd2GONNA WIN THIS MONEY.C- ÷9%cP2Kó+[l k#HNd>>Q8á% SÑo WHAT I'M hMYING?hM keep WINNING THESE C?:LLENGES,eKú@ú@l0 DUS)?e)ú@2,óX7J88Ng<wgEK>G:I$)4RBSglMt1Y" S( íObñ xDxD11iJUI5%Ln0BYOU KNOW, I'M STEPPIhM TOhM Brooklyn one more time, just to ÷ MAKE SURE THAT HIS HEAD'S GHT,L2HqiC[;0@0@Q#YOU Know ÷ IS HE GONNA MAdy THE RHT0%$0hMhM DECISIONhMhM BROOKLYN, PLEASE, PLEASE, DUhM, ÷ [bONep] THAT BITCH.$Bg>+m.éR,&%g9híE9 ÷>E<0C0ChQ0C4h >>#FROOKLY@e W ÷ Dñ7YOU KíNT T <<IpIp q q fa/ ÷qN?i ÷ bL W÷W÷z!z!vX÷O÷OJFçqs3;>hMhMF CO?q UP HERE A:ñ RECEIhM THEhM;zç]cV FIRST CHEChMhMhMnnnn >> YOU KNOpAHIS WASN0D AN EASY+1 Iúíw0FH!DEFVSI"B, THE FACT BEIfl THIS 1y[T+gJzJztd (FmUmUAwléiX#d%HMllV6V6m2k1 k1YáYáSóm>MY SECY1D K$ME B3b PteMAST6-e[Ñt@?V ó+1 BpvKCKSKK=fm9B, ÷IJ3IÑÑ3Ra<a<HTHTLíúvYLç@ñJI ñfbúT(ñ çátç TH%'S REALLà9INH)TOy-FF,5T 02c,Ye'yáK+áR$U2UUl& Ikik[b[b&k&kd(l1%+oh ÷hm OUTCOME hM THIS GAME.hM ÷hM ÷ ,X,X/P5@[Ñ[ÑU0>I2@hM0hú3)S2)p9+éN5AD 4W4WQwp;CO8bETIT/9, P!Xm$0 ÷zF"DbpNs7ds3qgCxóK T mM NOT <fNNA GO BEH5#D AxW'g2)hM ÷ ÷WjWj?IGhIs[29÷dúBOF- ÷AY8Xadomom÷sfçI'M A DúN 6 MY WORD. x@yQúpç.fhMhMhMhM7gr6SO WITH THAT BEITf SAID, I'DXúxP2x6 LIKEXUOU TK6ME,"P AND GET YOURhM FIRST CHECK.hMwm >> BROOKLYN .sLLS ME UP TO tETTlÑ'S.3#xtI-óbób)"YeYeLwMY V/ @?çí ÷ST 9OçN noE 7GH;DIRE kION. ÷hM TILLhM SEE 6 GAUGE SITTIhM DOWN,%g ÷ I'M NOT ÷NNA BEhMOMFORTABLE.
00:30:32>> $1/&<MId2IOi/COO2D 2@ YOUñD0ZNNVRJJAAVB 4ÑIlIlgtXñ%oÑp?y $/ dódó o3P 1OchM YOU'RE STILL IhMTHE GAME.hMMXMX6T6T'[6YEKCONGRATULATIONS.KoY óqc%-%-6mm2m2(V>> BrKOK Ñ.VEZ#THE FI2ZT2X hM Check to freaking punisher.
00:30:38LIKE, WHAT THE [bleep]?hM ÷ ÷ 0NfHZKBKB-Dp>> T;d CHEB6)8LEÑ(.6767QvQv9J9J P$f$fddñO ÷+@# á@Mp'i WEíóf>E ?úGANE.f# ÷hMhM WEhMAVE SASSY. ÷ WHO'S IT GONNA BE?hMhM gc('sjñ6%-. óhMYOU KNOW.÷O8oñO @'SgeY LOGI%+L [$ GET RID OFhM ÷hM SASSY'S WORRIED.hM ÷6J>LQX ít9Dp@ú@úzézéNHNHA"I úXN'RiKN 2 WHAT THIS0CAN ISPFPF ÷X)]PoP GONN@0h RX4 NAé.((hMhMhM >> You know, this was a EXTREMELY HARD DECISION FOR MEhM BECAUSE SHE HAS BEENhM@P11p/STRAIGHTFORWARá6WI@2 M)vjBéK)'ID ÷mr ÷hM+YfMCbO>dZ 6 GAUGE...hM ÷f5J÷i/YOU KNOW, I'M A TTLEscóñQ@Q@#F#F#F<'<'=+ =+HkHká, INTIMIDATED THAT SEEING YOU IN ÷ ÷hMhM THE FINALS C ÷LD REA4HY X4FECTdXHappDeIi1919qyac8ahmhmi- MY OUTCOME IN THIS SITUATION.ZsÑh[!uUy;zá ?&ZCOMES HWN TO DL ANDhM SASSY.2ipoTv IT REALLY SUCKS, BECAUSEjQHE&/ AHPú1<eóaWEa12$ PLAYER.:7@c=ivqpMKiÑ)!E!E-2w6%ItD9eU7V- HEl[ETm-ID1vF ME AS As@hM STRONGER PLAYER AND JOhM THE0Z#FQ#EXQ#Q#<l$: ÷GIRLí LLIANCE.hM zNzNJzc'c&Ñ[suspenseful music] ♪ ♪hMúzíon1:):)992S]od÷0 8bhs%6Y(s)G? T/:húiú IUIUrl-8IOé:<i6é2@Gm ♪♪
00:32:35e neneNeNe Clele R Rder r -3-3 wiededartstsOnOn at t rgrg Bltersacsoldepatel hMhMhMhMhM >> Two checks left.
00:35:11WE HAVE 6 GAUGE.hM WE HAVE SASSY.hM ONE OF THEM WILL HAVE THEhM Opportunity to possibly win $250,000.hM THE OTHER ONE...YOU'RE DONE.hM YOU GOTTA GO.T TO COME UP HEREhM AND REhMIVE THE FINAL CHECK?hMhMhM >> YOU KNOW, THIS WAS AhMEXTREMELY HARD DECISION For me BECAUSE SHE HAS BEhM STRAIGHTFORWARD WITH ME.hM 6 GAUGE, YOU KNOW, I'M A LITTLEhMhMhMhMhMINTIMIDATED That seeing you in THE FINALS COULD REALLY AFFECThM MY OUTCOME IN THE SITUATION.hM AND THE FACT THAT YOU...hM CALLED A WOMAN A BROADhMO MORE THAN ABOUT 10 MINUTES AGO REALLYhM SHOWED SOME TRUE CHARACTERISTICShM ABOUT YOURSELF.hM >> I know that brooklyn has a PERSONALhMENDETTA AGAINST 6 GAUGE AND...hM BROOKLYN MIGHT SEND 6 GAUGE HOMEhM TONIGHT JUST FOR BEINGhM DISRESPECTFUL.hM >> THIS IS NOT AN EASY ONE.hMhM >> IT NEVER IS.hM Take your time.
00:36:15THINK ABOUT IT, AND TELL MEhMRIGHT NOW...WHO DO YOU WANThM TO COME UP HERE AND RECEIVhMhM THE FINAL CHECK?hMhM [suspenseful music] ♪ ♪hM >> 6 GAUGE, PLEASE COME UP.hMhMhM YOU KNOW, WE HAD OURhM DIFFERENCES.hM It's really hard sometimes.
00:36:40I THINK I CAN TRUST YOU BECAUSEhMhMhMYOU HAVE BEEN KIND OF JUMPING ONhM VARIOUS BANDWAGONS.hM BUT hMDAY'S CHALLENGE...I CAN'T TAKE FULL CREDIT BECOMINhM PAYMASTER, AND THERE WAS A PLAN.hM AND YOU GUYS KIND OF LOOKED OUThM FOR ME ON THAT ASPECT.hM So I think what I'm gonna have TOhMO IN THAT CASE...hM CRAIG,hMIVE HIM HIS CHECK.
00:37:01>> [softly] WHOO!hM >> WHOO!hM [whooping] >>hMHAT'S WHAT'S UP!
00:37:07[overlapping yelling]hM THAT'S WHAT I'M TALKIN' ABOUT!hM NOW GET 'EM!hM >> THAT'S NOT...hM >> [whooping]hM >> THAT'S NOT HOW I WANT TO TAKEhM This.
00:37:19THAT'S NOT HOW I WANT--hM >> [whooping] >> WE KNOW IT!hM >> [whooping]hM >> You guys think you're running EVERYTHING!hM >> I don't think-- >> IT'S BULL[bleep]!hM >> DON'T LET THESE [bleep]-- >> [bleep] BULL[bleep]!hM >> YOU DON'T THINK--I KNOW.hM >> You think you know!
00:37:34>> I KhMW!
00:37:35>> [bleep] GOIN' DOWN, BITCH!hM YOU'RE GOIN' DOWN!hM People in this house are VICIOUS.hM I DON'T KNOW IF MY HEART CANhMhMhM STAND ANY MOhM OF THIS, BECAUSE $250,0hM ISN'T WORTH BEINGhM RUTHLESS AND VICIOUS AND AWFULhM And mean and vindictive.
00:37:50>> CORNFED, DOhMT GET MAD, HONEY, GET MONEY.hM All right?
00:37:53>> BROOKLYN, ANYTHING YOU WANNAhM Say to sassy?
00:37:55>> I APOLOGIZE.hM It's not something that I wanted TO DO.hM >> I HAVE A GOOD LIFE AT HOME.hM I have people who love me, PEOPLE I ChM TRUST.
00:38:03>> SASSY, YOUR CHECK...hM Is void.
00:38:07IT'S TIME FOR YOU TO BOUNCE.hM >> You know, I completely regret RIGHT NOW SENDING hMSSY HOME.
00:38:11THE FACT THAT THESE GUYS AREhM Acting like idiots, you know, puts a big target on all our backs.
00:38:16IT REALLY'S GONNhMADD FUEL TO THE FIRE FOR THE GIRLS, ANDhM They're gonna come, and they're gonna come strong.
00:38:21>> TOODLES.hM >> Sorry, sweetheart.
00:38:23>> BYE, SASSY.hM Brooklyn, you would have done a LOT BETTER KEEPING SASSY IN hME HOUSE THAN KEEPING THE TWOhM Strongest competitors.
00:38:30HE THINKS HE HhM AN ALLIANCE WITH THOSE GUYS.hM But at the end of the day, once HE GOES UP AGAINST THOSE TWOhM PEOPLE...HE AIN'T GONNA WIN.hM >> ALL RIGHT, AN EMOTIONALhM Elimination.
00:38:40WHICH IS UNDhMSTANDABLE.hM 1/4 MIL IS ON hME LINE.hM You don't wanna lose your opportunity.
00:38:43SO RIGHT NOW, EVERYBODY hMT YOUR CHECKS BACK IN THIS BOX.hM GET SOME SLEEP, BECAUSE WE HAVEhM ANOTHER CHALLENGE TOMORROW.hM Good job.
00:38:51SEE YOU GUYS IN THE MORNING.hM >> SO 6 GAUGE GETS HIS CHECK.hM >> [bleep] [bleep].hM >> I RUN THIS HOUSE!hM >> BOOM! BOOM!hM Captioning byCaptionMax www.captionmax.comhMhM >> NEXT TIME ONI LOVE MONEY...hM ..
00:39:11VQÑI bhM LAST.WvúH0NS>dásT=! qb!D-5"hMÑn I ÷ >> I CAN DO THIS.÷IhM I can last longer than everybody HERE.kíq$iaWÑQN: >> WhMCOULD ÷AL%1, RE.wqG GET A!<c[ GUY TO GO HOME TODAY.hM4h#F >> MY NUMB4hS AND MY STRATEGYódó'dIuçhMS JUST DOESN'TKPPLY.cuçYg÷Kz-7D(""-8-8&Y&YZV2D2D))))÷+÷+hM >> This is no thing.
00:39:26I CAN HANG ON TO A POLE FOR AhM Long time.
00:39:28>>ñou9@otta just focus ñ'ñn2 udud ÷ GEzwING hMAT MONEY AND YOU GOTTA BLS hMOUT THE PAIN.@FhdVmjdáVhM >> GAME OF ENDURANCE...hMx$nóB;hM ..that smells like ÷ HU5dLIAT5áN. kVX1,[$B-[lYh"Y-AhMHOU(1RBdZSb[&[Uá 4h ÷4h4hhM#F4h0Q0C0CQ#Q#a#4h4hhQ"C%Yb)BG>YVdR[22 >> Y-haw whahas s , evevybybody?
00:39:49Itit y yr boys.
00:39:50Wee hereren n e sasabebeardinohd motas.
00:39:52>> We e inheeartf cougarhd country.
00:39:54There's some seriahdkilling coars.s.
00:39:57>> [arar >>Amam ?hd >> he's problyly bigigouour.
00:40:01Whh memes s 's p pbabay ababtt 2020 2 2.
00:40:03>>>> God, I pepee fifi t ts thg.
00:40:04Hers s a g gd d nthd, ysys >> [rereininHD >>Heheetetononououshshwiwi ma a aesesououofofououhd shshcocod d ll you >> [ [ararHD>>>>REREAKOIOIOI >>>>Ouour ysysototo o t t ararhd up'cau w wgogototolele i these ododthhde opoperayay YOJUJU [ [p] U C CGAR.R.HDHD hd yoysysold d urur pitititnn ththe.e.
00:40:23[scrmimi]]HD >> ♪ It's real and chance ♪
00:40:26♪ and we on for the chase ♪hd ♪ we hunting them down ♪
00:40:29♪ mhde 'em fall on they face ♪
00:40:30♪ we'll shake youhdut the tops ♪
00:40:32♪ of the trees ♪
00:40:33♪ nowhere to hide ♪
00:40:33♪ not even caves in the seas ♪hd ♪ no, this ain't no hide ♪hd ♪ and seek ♪
00:40:38♪ yeah, only the best compete ♪hdhd ♪ donhd matter if it's suhd♪hd ♪ rain or thunder ♪
00:40:42♪ you khdw who you could call ♪hd ♪ legend hunters ♪hdhdhd >>eyman,in no rehd beef jerky in there, man?
00:40:56N I IT N'BEEFblHDeep].
00:40:58>>, , De, , vevee a a p-p-hd a thingy.
00:41:00Ve m mononof t tseseman.n.
00:41:01Yoow---- dve!
00:41:02>> Y y k kw w lolo t tm m ouou,, ma hd >>o.
00:41:06I c c e e andndhdna at t ee same time.
00:41:08>>Nlnlthg I e ftft iherere a c cckck jacachd >>>>ivivme c cra--hdhd bo I dididt t ve t t h hds o o isheeli'tetearouuppehdhdhdliliofofhd !
00:41:22hdhdhd I b b I is scscchchg hohohdhd hdhd [hk riekg]HDHD hdhd itit y yr ys.
00:41:33Wewee e ck wee e he ilytlcrk.
00:41:35San rndinoouainsmahdhd hdhd >>e'rereouour huhuinin cgar,ouain onhdhdhd I ououghit'sllllhe s see hdhd >> whatever.
00:41:44Were h he e theheeaea off coug cououryry ths soso s sial l lllls ououhd hehe, , n,kay?
00:41:48>> Tt't'ririt.t.hahas ght.
00:41:49.hdhd hd >> t t tacacroro s shd beararnonoououaiai o ososohehe cafofoiaiarereomomtotoneneff the ststananroro n nurur-b-bnn ehd cougar.
00:42:02[roars]HD >> This is a really dangeroushd im.
00:42:06>>Itita a adad c cbibititihd ofererititanancucuinin t tsesehd largprpratat c cs s lllloohd surve.e.
00:42:12But r r e e ugug, , that simyy isn'enenghghhd thththststororheheililhaha bememenqnqncncblblhd >> damn!
00:42:21>> What hde hell?
00:42:22>> And now hs tued hishd hd >> he's beginning to lose rehdspect r oplehd >> a h he e t t s sllll mounininowowofofytyt c cekek itouou l lead to dthth sohehe legenhunts s e hehe hdwe're gonna try and track and capture this cougar gone wildhd before he strikes-- >> [screaming]HDHDHDHD >>Ou kw,w,e dodo n ndleded .
00:42:44We wt t ter r gfgft.
00:42:45>>An, de e wrtltl s srkrk mamahd >> this coug's teaning wnlk, d ur bs e e hehdhd toave e ememhdhd so our whole goaisiso cacah h ithd and take it someererfar r hd that no moreivesckr r mo--hd hd >>o o t't'gegeououththamn heefororweweon't'tnonowhatat we hair's starngngo flf a ltlbit.
00:43:05.
00:43:06>>S hohoasasell.l.
00:43:06I ththk k 's's like 20dedeeeee cawewelelee e t t t t t tss heat?
00:43:11We, , whe e e weoi?
00:43:12Nortorouth .
00:43:14Ju st t upleme dve OH, [bep].HD Yoe e at big-ass create theheididof t t r rd ththe?e?
00:43:20hd helel y yh.
00:43:22>>Ououerioushd s somomhihi?
00:43:24>> Y iin'ti I n'n'jojongnghd dog.
00:43:26hd ohmymyododhd oh,h,t t ells of hell!
00:43:32Yehd >>amn!
00:43:36>>Hathe llhd >> is that a phdy?
00:43:40>> This is cgagakillllgghd cocotrtrhdhdhd >> lk,k,an, , esescougugs s ehd cry.y.
00:43:44Th a a n ns.s.
00:43:45Th w wl grgrab y byourec breayo spi, aw y ihd ha, mama g ge yoyoststchesesllllhd ovov, , n.
00:43:50It't'imimrtanantotoe cacafufuhd whououe dedeininwithth cos, m mntntn lilis,s,hd imalalf f is c cibib.
00:43:54hd >> ty' r ripouhred hd get the hell out of here.
00:43:58>> There's definitely signs hd a a riri kililler cougar.
00:44:00>> That'sickhd [tesescrcrchch >>Amn.n.
00:44:04li b buzngngHD >>Asty >>ililli pple'ba lveses >> yh, wren coarilillihd hd >> wgototo hk w wit .
00:44:15He'shean tt owows hd he gonon s sw ususheheopesesndnd sh us s atatoe k kwswshdhd >>ow hdhdhdhd joruru a aililanan resvevehd fofoananals s atateree enerer, ananalalthatat b bnhd rt, , imims thth's'seenn ha, , xotiti a amalslshd hd [dogogararng] hd >>>> what?
00:44:40hdhd untata d d, jojohdhd >> c chdomomononn.
00:44:44hdhd >>>>onon wry autim.
00:44:46Hehe j jt otothehuing g.
00:44:48hdhd yeaea t tt's s a afgn.n.
00:44:50We thoho t tchasasdede andndhd ththgsgsikthatomimes >>owow y dng, iehd howow you doing?
00:44:54W e e yo I j joeamhd gomeetetg g u.
00:44:56Thiss ry mtrker d a go bhdoy >> h y y d dngng hd ?
00:45:00.
00:45:01Hoababt t yourself >>ou lk mili auall >>>>vevebohddyayaythatat veou bn t theosofoffi lalyhd?
00:45:05>>O.
00:45:06>> G a cplpicteshd hag ththe.e.
00:45:08>> Ge stalhu hd >>>>ndndacallyyoguysamhd onhe rhtay.
00:45:12Wewe he e a amamaininhihiararhd th happens to be causing probobmsmshd co o oovov h he e d d t'take hd wewel l ve y y a aideaeaf f at wee e gog f forhd this cougar ses toe ming dohrhrgh h he-e-his s hdtt to over r rere it cleled plhite mpoundhd he actllcocomi and going hdhd ?
00:45:28hdhd but atat t t p pbl.
00:45:31--Hehe b binnini t tlosese ret t r pepelele in badadayayghgh hs wainhdhd rougugththe cacagrgrnds.s.
00:45:38He obviously hasn himihdnd th peoe e e noonrhdhd hd fininilylyecoming ahd seal kli c cour.
00:45:45 the havehd bn ople hd prprabab aut 4mitetes ay omerere wnn orgeounthd a biclt t waring angndhd heheasasillele he w f fdingngn n at p psoso whnothth g gl caca u uon a a ....
00:45:59Got t hoho o or anbibiherr hdhd ththk k gohehe c ce.e.
00:46:03As helelicopter s s acuauangng r, h hhdcaed d dn n thehe shifand e me wdehd ansaid"iotot ns r r yo hd atougas ilill t hd " >>>> gsysy >> hs s prprat.
00:46:15>> [ucucesesHD >> Wchs wh ts coar pontiaiay y ginnnng g hd dedensnsat w whi inot od for m m us.s.
00:46:21Anhe probla bicoar, whicmes heou be .
00:46:24>>>>Bobo 2 pous?
00:46:25>>E'probly a autut0024240.
00:46:27hdhd >>or r rl.l.
00:46:29>>>> T tl yoyowhwh, weweamamalll thway wnwnere,e,anan'cauauhd wt t toelyou ysatch hd >> wrelad h he e u u ysys hehe t thelplps.s.
00:46:36Bubui'i'ju a ltlbit ea ofime-e- g g a f f t tngs s mm gonnsh you .hdhd hdurur goal isototo hdhu t t coarhd r gogo I ito t tp p m anan reloteteim t ta a tterer enronmenen >> te e m sosoplple toto re a aa whwhe e n't t rmrmo her r mama, mamahd >>el l liki sasaid, iss a hd wewe find homes for meme somey he f feverer [ss]HDHDHD >>Eyeymama w wt e he i thathd >>hat'oulilitt spris r yoyo wee nna nd o owawa ihere hdhdhd hd >>hiis aeme.
00:47:15D ththfefeles s fifinitelylyunun hd th'srazyhd >>his tmy.
00:47:21.
00:47:23D mmy mes s ouou a tualal w wks w wh h eseehd imals.
00:47:26I'i'llelelyoyowhwh, , ysyswhwhhd don'you come arounthth trere so you can get kind of a bethdr lot hehefafa.
00:47:30hd >> hk,eah.
00:47:33>> S g gs s y y, , e e llll .hd hdhd >> that okokn heheeyey isshd .
00:47:40Strahthtililananalhat m sesengng jusustotoive e u u litttthd idid o ohothesgu c cancthd hd t rere, aiai I i g gnaskhdhd hetoto ce me.
00:47:50Coerer casashdhd [snas]s]HDHD Th is noal cga .
00:47:56Th is ststl l niceceatathd buth I is waa coarhd talks y.
00:48:01[srls]HDHDHD ...
00:48:07Yehahahd damni I owow'm'm l lenen huerert yococod'veveototehd a tetel it t t uphd [scscamamg]HDHD Anlalar.r.
00:48:17>>Ryintotoire e arnd .
00:48:18hd >>pookokimim ty thk ey he are whe e coarmighbe ha!a!
00:48:23>> Ohd >> nototbobo to o a atherer dede b bckan ia vie t .
00:48:27[scrmimi]]HD Hocoulswswchinintotoeicoco mororononcacaininrancnc dithe tt pig c w weeee wealthe y me?
00:48:36Gg g, weeeeeeeweeeeeee weee, , weeeeeeeeeee momo m m. . .mamaell!l!
00:48:50Piy:eah?
00:48:53Mo y're me piy: oco, , thksrs.
00:48:56.
00:49:01♪♪
00:49:09♪ndndovov♪♪
00:49:12♪uch h sisiy gaga w wplayay♪♪
00:49:14♪h, l le e summmm's'say inay ♪
00:49:18♪♪
00:49:20♪ wt t lovov ♪ j jt t ntntououo o l leded♪♪
00:49:24♪h-ohh,h-oh♪♪♪
00:50:01heabe.e. ohhi, , honey!
00:50:02Ienttohe dtototoda thenicicd d a aewxtrathgs f t bab ohboy.y.
00:50:07I us o sla cd thluepnt cananesesn ououowowplanan tovoididntntestt by paying off diapers and things each month.
00:50:13And for the bigger stuff, we can pay dn r lancfaerer toe money on ieres bier? bier.
00:50:21Slfrfr chaha g giv you trrdiny ntro erowow y p k4 foli'surprpsese ..lets...
00:50:27Ate e ststers s yydoheheiralalcece .
00:52:29Hdhdhd >> ts s cat is aututalalthth sizef e e cawee e trngo catch.
00:52:38Shgege oyou,heilill kehdhd a me o o o oyoyohdhdhd >>o o beree e goatch this sealililli cgar,oeoehd gonna shows s e ofofisis "hd >> friendly my ass, man.
00:52:50Athing lkingt hdme lik me bckckeansnsn-n-ext t so rhde.e.
00:52:54>>>>Ikiktorrrrowyollll bouhd wiwi g gy anani.i.
00:52:56Ananshshld s setetng h hpepe atrere y gna difhis t mes teyou?
00:53:00hd [roa] Fst tngou wt do, you've got to protecyoyour vi.
00:53:09>>Roroctcty tals yoyorereamn n ghghi'm m nnnnhd prott t vitits.s.
00:53:12I ok s spipior s setetng, , n?n?
00:53:13I ne mgood >> y can take a leor aimhd t yoyosusu ainin t ting g hd tnk y.
00:53:18>> The main ing u nt tdohd isisououantoto cssour nd hd if hstl l kes t to u,su sttata k kng ahaha as canan by t tn,n,ll k kd d ofelelelisis nnget y.
00:53:33.hdhd soy.
00:53:38>>M. wo.
00:53:41>>Kaka w wt wehde nndo ne, , gu, w we' gna ghd ananpapaa vivit t th o o o othee capeop thahas s d prmsms >>etet g gchchthemututhd >>lllligy?
00:53:48>>>>Eaea >>et'shd g .hd >> uohohi'i'bobondndhahasshd luke dukeofofzard asbabanjpling] ♪♪♪Hdhd hdhd youroyoyarargettinrerey toto gogoeeeewi a lalhat' been hhdavg oble wh th very cougar in their ownhd backyard.
00:54:08A if u u vevep p t tsese mouninin m m, , u u stste .
00:54:12I'll tell you at.
00:54:12>>Or reaea [dell l ngngHDHD ?hdhd >> r rht, , w w abtthd urlflf?
00:54:20hank >>>>owowhd d dngng >>oo goo h areou >>>>oooo goooohd thth c cl l t t rl on >> t rl l on >> yh.
00:54:26>>Hehecacae chcece >>>>hahae,icice mt t yo ke ahdhae ononhahae.
00:54:30[lghHDHD hdhd >>a ha!
00:54:36hd >> w, , u u el lika a ugararhd >> [ughsHDHDHDHDHDHD >>Ome , ys.
00:54:47og y yappi]HD hd [dogapapngng >>Ounow,e'not chhathd .hd [dogappi]HD H, , he dn, b!
00:55:00hd aughghr]r]HD >> Oy.
00:55:04Wl,l, y wt t tohoushd whwhe e u sesethth catatllllhe hd >>kay,ea surhd weerere t rere o nht.
00:55:10.hdhd wet t arininsosothininhdhd heg g meththg.g.
00:55:14hdhd ruininupupheheh the,e,hd sathmouninioion uthe .
00:55:21SO..[c[cckcks] W kinof s sryry >>crcr mar o othatatarar ry >>eaea a aometesesn thth ckhd if yocasee e ck .hd hel rcrch-e' per rht thererononharorock bubu u u it't'a a prtytycaca hd >> looks likgrou's'seeeehd diururd d lolo >>eaea r rhththehehd hd >>hehe a a r rluluveveninilsls they're probably t warsthd ans ininououern n lilirniaia sosoususthe e ctcthahe'see m frfr t te totoimimis sothininspspial.l.
00:55:48Ununrtrtaty, k ds ha ahd hd he's'sototheheerct-se g fofoa a ugararo o abhd a r r awaw w wh.
00:55:55>>, , Whdaslmlmt luluh.h.
00:55:56>>Ll rigig, , ok, , ahahwe'r'rhd nnfifindhidamnour r on waor a athth a'i'it?t?
00:56:00Ju k kw w urog isa, , mahdhd >>lalahs] ] 'S'SOOL.L.HD He'lbebellllht.
00:56:05>>H, nothd iweon'tethat coararhdhd >>chucesALL GH GUY Ta c car >>ll r rhtht, dddd >>haha y yhdhd >> call when you see another ug.
00:56:13>> Lea y yr nunuererhdhd >> hey, he said w wts your numberhdbrah.
00:56:20>>He nbes 1-0-0-lionrere >> [laughs]HDHD >>Eeeeououatat, , o.o.
00:56:24>> A r rhttakearhd >>owowheheeleldodoououetetututhd of ts s inin hdhd >>owowo o g g o o o oththhd coar t tp?p?
00:56:32>> Tn n e e eeeehd .
00:56:38Ck u uinin theheusus [laus]s]HDHDHD I dot t owowowowhehereonna cah a a coug.
00:56:44Thth c c'tven t off the damn drdreweway.
00:56:45>> Tm m ururouour r eeee hdhd >> I don't kw w out t u,u,rah,h,hd t wanto lp erydy i is t tn,n,an, , ththhihds hd >> y y d drigh >>>>eyey >>ome e , , n, l l's'shdmeme threstf f e's s amam hd >> right.hdhdhdhdhd>>>>ninil acke, h?
00:57:08hehe's s se e callhdhd pele hererthth we e owow sesewhwh'sappenghd >> amalsndracks ♪♪hd >>>>icic.
00:57:14>>Es.
00:57:15>> Howhdou been?
00:57:16>>T yoyododog?
00:57:16>>Ey, , m.m.
00:57:17>>Ey, , w'w'it g gngng?
00:57:18 od whehe vee e a ifone,ac a teiland apruitf eyhdhd .hdhd >>'l'ltata a aequilandndhd hd damamririt.
00:57:31>>>>'L'ljuhdsto o r a a erer >> iouou dinity ndle beerhd >> u crs f m hd >>>>akakitolold.
00:57:36hd [lghteteHD [r]]HD Hdhahaisis aoooooo whahditit hdhd >>ctctuay,hat'a male yetihd hehelili. shshhahalipstick on.
00:57:48O hd >> k kw, I iavav't b bn n mehd .
00:57:54Fromheooooksf , , thhd yeti lkingam- >>ll r rhthtput t e e othehehdbaba----t e e clheon, n.
00:57:58>>Id t telyoguyshatitim anckckave e enenoingnghihi we e ouscrewing--hd >> ionon thihi y y didid >>ka >>ndhd iouou likiktotonow.w.
00:58:06>>Se g gs s ve b bn n t inin thshhd a s stingngvevethinin upup >>o weweeeeethhde ststf thth team, tianannickckanantheses guysre gna h hp p ctain th cougagatotorrowowhd >>ick s s en d dngnghis s rr yearhdhd >>>>ananyou u okokike e u u ll ke d dn n e ofofhehethinin,,hdhd mama li one p pchch ion'tno w whewe're out hug g ese e inin, jojojuju cas s b bt.t.
00:58:22[l[lghghr]HD Tim'bubuinme.
00:58:25Trere's scicialorhdces imimhd .hd hd >>>>owow >> w.
00:58:33>>Hd dg,g,an, , rereect t u u r th, , ma I fe rlllly otteted w, ah >>'m'm proud oth tea m.
00:58:38I'prououofofhis s amamhd hdhdhd ye.
00:58:42>> A ie e gotwguysuthdhd the righghnonohdhd so wgogo- >> o y gotwouys thd the righghnono >>eaea hd >>he I ia a thoho g gs arar ouininheheususs s t no