Jump Start   View more episodes

Aired at 05:00 AM on Saturday, Sep 04, 2010 (9/4/2010)      View all transcripts from this day

Transcript

00:00:00etHD Wi8C<;t oey 01ke-up on & &HDcígKhwmDFñewúóúó8$ Yo]$u ininI'm m nnnn WhWh I Iell the punch line wrong HDSúSú5#5#%h[s[sHDççWW0Ñ0Ñpçpç8úyç+k+kúúby<x<xL"2L2L%#%#;; I knowou g get m So Il t myal comdo,(iñ:)@)@ZZ HD%2%2!<!<,x,xw2w2B9B9p>A8DP2 Down ç ][email protected] ?mHpHpR7n#RNYcYcOag[l/l/ ÷ ÷ BeBerereou m met me I s a ec anyOetEb ÷1i1iv0.c,Ñ,Ñ t .)ingserkindheagySNcacaI!$.UáZLZL2l>l>)KúU8686 You ououl.memetuo ) ÷ ÷ ÷Hd NoNoevevy FeFeuaua Yo be e v ventiti,, :Oz7z7 [email protected]@tPáóHóHeá [áQ45RlJCQ#Z4Z4ú 'ó'ód$r,r,K(K"!U!U Van>lkntin ÷ ÷HDHDwqwq LeLes s a theayonig HDSN,o > >E0qabPbP I2I27p)lJíJíHD Norere, an F F"H"H ÷ ÷çRPP ÷ ÷ $ OúÑúÑ'BúBúLL(iPk ÷ ÷FúFúv[ çJustovee HD ÷ ÷HDHDnHnHB-(yUa canananan untnt w wdiee 3,GA59B% ÷ ÷c-))R(÷E÷E !THDHcHcR %tTúTú0>0V"f"fhk÷mBmw5w56JO mJ% ÷ ÷ñNñNp8"0iwiw-jJ[ You d Hdhdhdhdhdhd Wel beou forer ÷ ÷bFhIp,Yi@$ ÷HDHD Yomake m m ÷ elike m vingA A enene eam anan2?í>"s8s8bPd>HD1Jy9;[email protected]@yéE2úuúuej ThThwawaqHu u rnrncGonon ÷ ÷ can'n'slslFM HDq72X ÷HDéQZq ÷ ÷ t'runay Andon'n'evev loooobaba Don't ever look back UOgPGgnX. K/?ga$áyáyíwñ; ]0Lnk0 ÷X [email protected] MyMyHDea stoto÷9a%a% ÷ ÷ ÷220r&[email protected] enHD you lk m me r aw÷ ÷ ÷M0%E ç3 nenelkouéF [email protected]?ó?XXzúzúa]a]X<X<"-)& 6Y z2z2 In Now byt4t4 bel9?
00:01:11[email protected]<l<kñ ÷ ÷HD ThHDiss s al láíéíé%Y ÷ ÷úrEY So ÷e e chananEKq%,[qáqáHD ck ÑuÑu ÷C1C16í"'H)H)3d['['=÷=÷K.R"1e1ejU ?:o)V(99PRXaOL>5CdgHs hrye6çAçACK+b+b V@ ÷ ÷HDLFLF@0x6X-X- 5C5C]0==RR Weroveo li Anr r got unm)jon t bchDIáK#Yw;w;T[T[[email protected]+ ÷7%229+mh[U[Uúúúú"[email protected]( t a a teteanHDd ilt t flflr HDouofofheetetHDHD I I nanay fofod d u Myissisi p pzle e ecec nF"A3rGhGh2[2[RAGd[lKAKAHD5l5l2BFéM.HDHD I'm mpmpte Hdhd LeLes s a theayonig V6Y#Y#FF$%8rPe([email protected])RH ÷2 t tHDHD Noegrets,, anetet fkk HD JuJu l leÑ= Pñpñhd canananan untnt w wdiee 47o7$)[[email protected];BK néKHKHHDHD ÷V6iúIobPbPúé Yoand d Ñ (p,r,rçúçúxW0yqqpzpzEnpnp 'lbe yngorev Hdhd ÷ ÷c%c%#uíuí Yo&E ÷kee < ÷ ÷77?ée+ Fe:KelikikI'livi A TeagZW7,Drea ÷ ÷ ThThéBwa(jHDturne 3+3+xçxçu6u6$g7lNB zR I R$n'sleeeeú5 r?lAdJéBSJ(j ÷SSgúgúéé8ú s ruruwawa wjwj ÷ ÷a=a=çñ Andon'n't ev lk k ba Don'ev looba ((hhlljj1J1J4K2bx- úQZ6Z6Z2 ÷]&@, sFRm6Z6ZW,W,cDRRfh UUUUeP!OT5T5xeUFHDHDl!
00:02:09MyrthQ",psps [email protected]@ ÷ en y y l lk atatee r r HDHD#÷#÷'ó=7=7"y"y st o o t tch mw:[:[OXG,G, ÷B)-6-6 Now by"-iM belve"Z 2QfHDHD Th izjzjreal V#V#zçZ.Dv+ú]ppuw2WmF:E"] [email protected] Soe e chanan d n't erook ck Dot er lk ckZe99[N[NéPáQáQKqV1 ÷Qf ÷ ÷BGCZYEHRWÑWÑso0ç:w:wGpMmm9m9HDHD I ghget ureartraraaneamymy sn-ghght an H] ÷ ÷XYXYúB÷7ç?ç?vVYd>RFHP4)6pV#nH÷YR ÷(3lk=GT"A[ñ,3rYCl!ñP Z< [email protected] dream tonight l'DS&,&,5iHENTÑídIHDó Ñ ÷#F#FF""x"x Let u t yo [email protected] omes8 In ÷y Ne/Fin-tight jeans [email protected]@@<5-C9C HD55 [email protected]@"[email protected]@ÑBPBPfú Be yr -#-#enag dreatod-ght Jhúçúçy%nHnHAOAOHDHDX2úaHDHDPJz2]XiZiZHD6]?X?X?]Lñz:aúaúb[Zl ÷ ÷ bVbVQNQN(4(42$ ÷q#Pu÷%HDHD"J"JBVBV2CEol+1%2y aC3b3bJJJPJó,5,5,y,y5Y6 6 )Dmama mQj ípR[ ÷0)fAfAjRYiM,6JKH J ÷2HDHD.n-]3 <ia#T8 ÷YúOV%t,b ÷ &-FeelikututI'm vi&ñ@ 1 age ea i9T'ceT% 6IHD(2(2 e y y yotu m me HD ?-qé' caslslp HD)RXMnx0909Yd0)I=e-28rMb<9á[2b$ LeLes s nawawaow Ann't t ererook k ckckDoDo ÷t er l lk k ck @ç' !mñ ñ LIgKgKHDHD Myea s sto Hdhdhdhdhdhd Wh y looateQ st o o# t 66gE[% ÷ ÷rVDD l,K22 ÷HD ÷ ÷ babyby b bieveve M6M6X"g] Thisiss s al z1r1r ht:K mYCGCGÑfF7F76%k4.ék2HDHD úsT=.Ye a an d n't erook ck Dot er lk ckHDHD99jzM9M9 ÷ ÷HDHD5L5L ÷ ÷gaga I t t t yoyo h h ÷ rang I Imymykin-n-ghghjeanan ÷ q)pwPpjIújújm, 3a3aLB U;NQúQút= ÷""""YvIb> > H%h% your 5eene drH'totoghgh Fi%TZpRmBmBm] As t HDyopupuyoururí8an on n -[ InHD msksk-tigig j jnsHD ##%slNO!ozHjX1NdNdZ+IfIfl(dkdk(D(I(IuU-2-2áeI$)%)%,(HDHDS,i6 i6>JREçKl'l'#J2tEJéJélçHDHDór yBr teage eatonit kvgYgYvA uBh22hzeBZun LUáD1[a[aH=J2jIQÑX6X6X6útVEUO 6Xf3 3 [email protected]=CEx ÷RhéhMFMFçAPLPLn<3VíÑqeeÑT.
00:03:39>vd4 ÷y>+÷;÷02HDHDqkQ7V%Q-4áñ ZyHD ÷ ÷HDCe?A <ç9á9áGG ÷ ÷]6]6F%F%E%3páB4(4(H2,?UYUY-)6O6O xRHÑHÑHDY,0;0; :Z:Zt9@@YBYBE WE'LL ME@@ AGAIN@@@@@@@@♪@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ♪i @@ll n@@er f@@get@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@h@@@@@@@@@@@h@@@@@ upp m juju n n feeeen'n't ♪♪
00:06:41♪ ♪
00:09:09HeHeGOGONNA4STANEETHERE AN4848H H B BN ♪♪
00:09:1280HeHe01 01 ♪Elthat's a r rig b bauauvei li t t way IT HURTS ♪0101Her@ [email protected]@ñREREHe22; hQhQnQ0C0C#FhQhQ 0Q ♪UST GONNA #FAND TH#FE cHEARHeE CRY ♪hQhQ0Q YñNHeñcñ5Ñ2zY÷ ÷é÷s÷sÑoHeHe p M00Rkp WL L TH'SLRLRIG BAUSEI I VEVEHEAY Y L ♪4hóshQAT ME#FE g,g,B> ]#h!(C(ChnFEhQhQ H 7 7 !#F0C ÷ [email protected]:z: r rw[pvpv ♪ L LE THTHWAWAYO J2 LIE ♪Hez6ÑaÑa ÷hC ÷#F#FhQhQhQhQ4h ♪ C'T TL U WHAT IT T AL I IS,♪He#FhQ ♪♪He C ONLNLTETELLOUOU AT IT FEELS LIKE ♪
00:09:38÷ ÷ ÷ ÷#F#fcf0c ♪ç'EAND RHT0C NOW THE4h'S A STEEL KNIFE INY Y WIPIPIPE ♪4a0Z#FF&Q#Q#hQhQ zZ N N FIGHT T ♪ .[email protected] ÷ ÷ ÷ ÷ ♪ Alo as e ong elel rit,t,t't' ÷li I i in FLHTHT♪a# a4a4h4hzozohQQ#0CÑ#a#a# ♪#FIGOFOFF R R R VEVE DRK K OMOMERERATE ♪fE hQ0Q ÷ ç ç2úúú ÷ ÷ rI ♪♪TSTSIKE I'M FFIN' PAINT ♪wzñ4 1xm÷V ]oY÷7÷4 ♪Ndnd l le e ÷r e e more I suereri ffoce ♪♪
00:09:52Ch♪NDNDIGIG B BORI'M OUOU TO ÷RO S S R RUSUSTATAS S [email protected]@ ♪ M SZCZC HAT M MANAN I LO I I " "WAIT CF0CQ#4hQ##F W Y YOUOIOIOING""I L LVINGNG YOU♪4h0CHe #F hQNONOOUOUIN'T'TOMOMBACKCK 'RE E NNNNG RIRIT T CK ♪óéHeHe ♪♪NIER" G GQ#AGN ITO ININNENE, ♪T!hlhlQ#0CQ#0C4w#"hChQ#F ÷ ÷He0Q ♪ 'CAE WHEN IT'S GO0C'4hGOOD IT'S GOIN' GREAT ♪t;a#HeHe ÷ ♪♪'M'Ma#ERERMAN hQTH THE WI$t oT S BACK, ♪ ÷ ÷He ♪ She's lois lane but when it's badwht's FUL, 4a♪0Q0Q ÷ ♪♪a# FEE ÷SOSHSHED K4 SNPE ÷WHO'THhQ DUD♪
00:10:12÷ ÷Hei#F#F#F#FG,G, @ñ ♪ I DONñ EVEN KNOWpIS NAM ÷♪4h4h#F ÷ ÷HeMM#FhQ0Q0C ♪ IAIAIHAS ONER4a I'L4h NE0CR 4hOOP SO LOW AGAIN He ÷ ♪HA G ESSSO D0C'T0CNO MYWNhQhQTRENH. ♪0C ÷He;F ÷Q"hQhQ0Q0Q0C0C4hT!Xh)C ♪Q#T (JA Q#D D 4aER AND TC#F#FCF Blú♪♪x;Ñb Q#a#a#0C4h Ñ ÑzM0r0rjpjpHe ♪ WELL THAT'S ALLnIG B BAUPlPl I KE THE WAY IT HURT ÷♪hChQhQ ÷ ÷ ÷ñP#FHe ÷ ÷4h4h#F#FCFQ#0CHehQhQ JUSUSGOGOA STAND D EREE ANHEARARn$E Y ♪♪
00:10:30÷NNE E ÷Q# ÷0CHe#F ÷ ÷ 4h4hQ#a# ♪♪ELELTHAT'S ALRIGHTHeECAUSE I LOVEHE W YOU Lie ♪
00:10:37He ♪ L LQ#E E WAY U U E He♪
00:10:43♪#FQ#0C4h4h#FZFHeQ#Q#4h#F ÷÷7÷7Q)0 ♪ I LOVE THE WAY YOU LIE He ÷ ÷ ÷ 4h4h ÷He [email protected] YOU EVER LOVE OMEBEBY Y MUCUC♪♪OO4h4h#FHeHe4h0C%úÑ9HeHe ÷PzPz:m ÷V÷VÑÑ 84h ♪ YOU C BARyLY BRz]THTHwY WHhQ YOUE #F#FT 'E♪hQHeHe He cCF MEEAND D ITITR R hQhQE YOanEVR NONOWHWH HhQITEMEM♪He ÷Otothahawarmrmuzuz feelin' ah ÷ ÷ ♪ THEM CHILLSSED TO GPw ' E♪BPp#F#F ÷ ♪♪
00:11:03♪OU'DWO YOU NEVEHIHI'E'E♪♪HeHe#F ÷1 mX ♪EVERO O TH ÷ ÷' TWjWjHURTEM, , ♪He ÷,h,h4h4h ♪♪
00:11:080Q♪ IYO W WOR WN YOHeU SPITEM♪♪Gva#>[email protected]@ ♪OU P PH H LL E EH H HER'R' HAHeIRCRCRCH C CW W T [email protected] ♪ T'u ' D DN N 'E SOSOOSOSINHEM MENTS ♪
00:11:13P÷P÷He0t0t0k0kupwcwc ♪♪HEHEYOU'U' I I'EM M 'S'STHhCHeGEGEHAT T OKOKVER R ♪4P4PhQhQ0Q0Qp4 ♪ I icocorolslsa a th s sththey say u' bestoo O ♪hQ ÷ ÷ ♪♪ ÷OUSETETEAYS S ESES TH THEY Y N'N'KNOWOWA'A'♪#FhQ0ChQhQ0Q ÷4aa4 ÷Gv 2( ♪♪CACAE TOTOY Y ATAS YEHeSTERDA YTETERD IOVER♪♪
00:11:22♪♪T'T'A DIDIERERT DADA He4a4hQ#hQ ♪♪Ouou likikbrbren recordplay' erer ♪♪UTUTOU P PQ#MID R,R, NT TI YhQF'LL OWESTRNTNT♪♪]#hQ hQ ♪ Y Y0Q DONHe GET ANANHEHECHCECE, ♪ ÷#F#FCF0ChQCF0CJ0Q#@ ÷77#F#FhQhQ0QB?
00:11:30L4h4hE ISO 0CNIhQEN G4hE BUhCT U U ED A AQ#IN♪Q] ÷4dBQ 0C NOWOWOUOUET T TWAWAH HEHE LEAVE OUT THE HeNDOW ♪He#F#F ♪ G GSSSSHAT'T'WHWHTHEYEY LL4a I4hWI0COW PQ0E.♪4h4hhChQ#F#F#F0C4ha#a# ÷ ÷V6#F #F #F ♪US ÷GONNSTAND THTHE ANWATCH MEMEURHeN ♪HeHe q:rKX3Fcqcq 31xN1: #F♪4hELL THAT'S ALL RIGHT BECAUSE I LIKE THE WAY IT HUS [email protected] i[Q#Q#0CHe ÷4aQ#Q#0C 4h♪♪USUSGOA STD 0ZTHEREhQANhQ4aAR ME CR ÷♪#FhChChQQ#0CQ#Q#Ñ# a#He@@0C4h4ha##F#F#F #F#fq# ÷ ♪ WL L ATAT A AIGIGhQ BAUAU I THEAYAYOU L LIE ♪(J(JQBQBÑ2E[ ÷ ÷#aXH9S 4h4hhChQ4aQ#Q#0C4h4a4h4hQ#HeHe HeHeHe ♪ I LOVE THE WAY YO ÷LI♪(Q(Q(JvY>AGHn;n@#F#FCF0Ccd÷÷Fc6l>AHe @ ♪♪♪÷N÷N0CZ4hC4aa4a40ZHe0Z#F#F#FQ# ÷h!h!MMhQ#F#F0C ♪0EOVOVa4THQ#Y Y U U 4h♪♪Q#Q#4a4h4h#;hQ33Q#0C0C4hhQhQ0Q(JHeH eno4h#F [email protected]@ ÷Yñ]]@ û ♪ow I inonowe saiq#dththq#gsdid thinin, ♪♪0CZ4HeHeHeQ"4wQ#a# hQ ♪HAWEWE DN'N'MEME TH W WFALL0CAC♪hQpÑQ#Q#a#úhQ IO O THSA4hQ# PATRN4h4h ME ÷OUTI ♪♪Q#4h ÷ ÷hQ0QHeHe ÷ 0CUTUTOUOUTE0]0]'S'SUSTT BADADósS NE I IQ# hQ0Z ÷P!P!4h0QU#HXHXQ#4hÑ#Ñ# Q# ♪@ YHe'RTHE E MEMES MEME WH IT CO#FME ÷ L LE E #FQ#Q#4h#FQY #"♪ Y'RJUJU AS BLINDEDED-0CPLSESE♪ ÷He ♪ C come ckck ÷itit wn';fyou, baby it was ME ♪Z%YlT()A)A,f;Fh!h!He ÷ ♪♪#FAYBE OUR RELATIOHeHIP ISN'T RARA A A(c S S3kMS(f3Fma(fmbmb4w#"HenQhQ ♪♪AYAY TvzT'S ATxNtIAPPE W) EoN A 3kRNADME#"S A LCANAN♪♪#FCF0C0ChQ ÷#3ú ú (0HeHe He ♪LL KNOISHe I LOVYOU U 0COMUMU T TWA AWATHGH Q# ÷ ÷Z4Z4hC4aa44h4h ♪♪OMOMINDE, CKP YO BAGSFFFFHEHEEWAL♪♪4hhQ0C0C [email protected] ÷#F4h0C0C4h#F ÷ ÷ ♪♪ONON Y#F#F HEASIhQhQERIT ININY Y ICWHEN TALK ♪HehQhQa#Q#Q#0C ♪OLOLYOYOTHTH I IMYMYAUAU,, LOOKE E THEYEYELLp6♪♪Q#a#a# ÷ ÷hQHe ♪♪EXEXTIMEME4d'MIS0C0CD I' AIM FIST Q#ATHE D4a4a4hLL0C♪#F#F#FhQ0QHeHeHeHe ÷ ÷HeHe ♪EXT a#MEJ0ERER2(WO BEBEO O XT T TE E U÷hCCh ÷ ÷0Q4a4h4h ÷Cn0Z#F4h0C#FQ# ♪ A0CLOa#ZEVEN Z2Z2OUGH I KN IT'S LILI, ♪#F$?4aQ#Q#0C4h4h ÷#FhQhQhQ0Q ♪4h'M TIRED OTHTH#FGAMES I Q# W0CT HER BACK#F♪He0C4hHeHe I k kw w m a a ararshsh evererriries to lee AG4aQ# u-u-HeHe ♪ I'ma e @r tohecf0ced a set is h0z0z#f on FIRE ♪Q#Q# ÷#FQ#4h4hQ# ÷ ÷5"Y#2[I3Q# ÷ hQ ♪0Q J JT T NNA.A. ÷(J4a4h4h0C#F#FCF#FhC#F ÷9&KoHe#F ÷0Qoyûû8FQ#0C0C ÷ ♪ J JUST GONN4aANANTH ÷E ANWATCME B BURN ♪♪ Well that a alligig b bau I kekeheheayayt T HURT♪♪hQYQ]hQ4a4h ÷ ÷ ÷hC#F#Fa#m!0C(JQB5)#F#FhQ0Q0Q#F#F0CQ #Q#a#Q# HeHeHeHeHeQ][email protected]#Q# ♪ JNT GONNSTSTD THTHEEAND D ARARE CRCR♪♪HeHeHeHeHeHe6n,+vD ?f7÷s8xt4a4aa4#F4h0C0C#F4h9é ♪♪Q#ELTHATAT A A#FHTHTECEChQ I VE T T W W YHeOU LIE ♪a#a#4a4h4hhQhQ ÷D CFCF0C#F#F4a4h4hhQ0Q0QhC0@ ♪♪♪♪hQ0@ Ñ0UU÷0wlddrk ÷ ÷Hepvpv(0(0]P]Plq ÷QYZ4bZvh ;!G [:ma;FQ#Q#Q#0C0C4h4hHe ♪ I LOVE E E Y YOYOLIHeHe ♪ LE E THWAYOU E E ♪♪HeHe ♪♪2% e2T!#GZE%#Z2nQ#F#FhQhQQ#Q#4h@@ KZ,ákXGJçG3Z!kNáJ6(JHe HeHeHe hQ4a4h4h hC 4a4h ÷ ÷ ÷HDHmHmF86470060660 >>Ou n n52d aalala t ORNYananING IRHD0101 >>>>ananNO, , WE GO RIGHT INTO IT.ananananERHD >> CAN ItO SOME2ING ñ WEWED,D,HEtutusO ÑE9L; [A22IENCLAUGUGHS]tuHD [AUDNCNCLALAHSHS oHD TH IS S F F 'S L LE.E. d d uGGuuHD [♪♪.].]ueDlHDp+3é&@HDOE?j< < HD 7 whihi e ery e eehd getetngngut o obebe I'm ushdlly getting in it ♪
00:14:03♪ I i n n in n t thdn n ♪ A A T TRE'S A THOUSAND WAwvvwHDHD Yocaskint ♪♪hd9$9$ ♪ mfe havbehd ONONHEHELOORORtutt ÷ Flikikan I il l ngerer♪♪hdoorez ♪ remr r wier♪♪hd ♪ iigss ÷ ÷g ÷ C CFEFE YOUOUREREHD [email protected]@v Thbesthi ÷ in lifife ♪g ÷ ♪UT'M AAIHDp5p5 WHEN I HEAR STORIESHd/@/zz N 'Bout husbanhdand wife ♪ ÷ ♪♪hehe'so o hay enenngng no hryryeeee buyou are the greatest thinghd abt t ♪♪
00:14:28♪♪f f 's l lee óÑ÷/÷/ñwÑáçu O e elscod dot tttter♪♪ ÷ ÷ IITIT'SOVtutu ÷ And two rdhd a f fthth ♪♪
00:14:45♪ thdn the restdd ISISUSUSWHEVER♪HDtqwtut ♪♪NDNDF M ADCTE DI' TOINYO ÷tuHD And re aicictehd TO ÷Y LOVE TOO ♪ ÷eDlv ♪ WE CAN BEDHEM ÷HDw TWRDS S A AEATHTHt!!LóPHPH0ó0óTRtç.o.o9:o9 Th fck tetr r ♪hd ♪ L LE,E,OVE,E, ÷2÷oJ0z4ÑúNú>3÷G?[u#ó4UndpIUOU Gohdto have methg TOP P eOGOGHEHE♪tt ÷ ÷ ÷ ÷ sá ♪OVOVy0 LyVE,v3HDHD ÷ ÷HDHD ÷ ÷HDHDHD TH'S'SNOH Fome♪♪ovov&& ♪ tooooa a anhdhd onhe h hsese ownwn♪♪
00:15:10♪♪anan be e ququn bebehdhd ÷ without bee ro ♪hdhd ♪ I IANAN BUYUYOUOU ERYRYININtu EXEXPTPTOLOGOGhChC 'Cset's is ♪dd v ♪E uN TRELO O SPN, 4 é Wherththrain falls MALY O OTHTHPLAIHDHD♪ U?çVo KK÷K÷ Sounds insanecacae itits s hd ♪ wcan n ugug we e n n ng ♪
00:15:25♪♪avav10ids22 anangigi ' e evethg ♪
00:15:27♪ h hd d r cece p pnes s ininheheir ANJU BE ADHAT ME E ITtg÷'mzJ d ÷'EiHD Herelili ♪♪ ÷ ÷ ÷ ♪ o oa a ininning bl ÷ INHE M MDLDLOF S S(vCEç]ç] ÷ ÷ I YOUOUROROYOURUROEOEy>Nus/ Totoououfacece♪♪
00:15:38[email protected]@t p D weweecece thth I is fofoveve ÷ ÷ NO O ELSLSCOCOD DODOT T TTERER♪♪óñ# ÷é C0qáyúó='ItsCsC If f 's'sovee#fhdhd AN'R'RTWO O RDRDHDG, OF bEA%cER [email protected]@@[email protected] ÷ ÷Í Í @P ; @0n threg st6%u<5;@n is jt 2a$atev ♪@ <cssxn"X"X-= 1;1;d2Z'0,2 ÷HD ♪ A II'M DICTCTEDeeDDHD TOTOOVOVG YOYOryrylla.p0)( ANANúúYOAéDDICD ÷ ÷ttvot ÷a-GKHD TOLOVEVEOOOO♪BVBV) pmefefHD ♪ WCABE TM O O BIS ttvyt OFHDEAEAERHDKkKkdW+A>1÷7÷7kSHD Th flockogogher r ♪hd ÷e ha ♪♪ lov le,e, ÷ got he e sothg keeeeususogetetr r hd ♪♪OVOV LE E ♪HD2GddçEf >> ♪ TtT'uENGHGHhxOR3úE ♪OúRZ0C0ChCCh >>♪♪Ououananove inhd ÷hd8 ÷ I won't k k ere e u u en,,hd ÷ ÷hd AU E EVEBOBO H H A AASAS♪♪%@$.$.HDíoío&&[email protected]#FQ#0CZ4ñ4XbXb Zh ♪ WN WEWEE E DER,R,ERER'SHD Wel I it l ererja áh"úé z$z$ç< agn ♪♪hdhd ♪ w wn n erybyby y se ncnci(i#hd ÷ ÷ I'M UAUAY Y TTTTG G I I♪♪NE2EúéhgíW-nFe>Z>ZQ<Q< ♪'M N N I IAb O WIITHV♪♪q9IVX+l÷arñzñzO8HDHD ♪♪'M'MN 0Z#FORORQ# ♪Q# ÷(D("5Ñ !0EyíJóAF8 FChQ#hQu ÷HDHDHDHD ♪♪F F 'SOVEt kvLLfD ÷ ÷ anwee e twbis of aeaerer THEHETHTHRESTST>u ñ [email protected]@K M7USUSWHEV%d%d ♪uu ♪ I IITIT LOVOV'knq ÷HD Weididthatatt't'forerehdr, ?Y?YDkv ♪ND4aF I'ADDIDI0CED LING U÷0÷0>[email protected]=fA A( ANhXU'REREDDu8DDwZwZ,ZO?ái ÷ toto my veoooo ÷ ÷ we e n n thehetwtwbirdrdhde I' .ç-weathhd THATLO T TOGHE♪♪HDu Lovov l le,hd goto h he e ÷ththgghd toeeeep tetethe♪ ÷hd ♪♪ovov le,e,hd gototo he methg ke utotogeer♪♪hd ÷ ÷ ♪ove,ovhd th'snougfor r me.
00:17:28[MUS EllS,OUVEVEHD AUENCEHEING.] ÷HDHDHDHDHDJee#8,$ N0uvppb1b1 1 8v8vOBOBOvn/ DURwVV 8 dud22hdhdhdhd [l[lghghr] hd YOGUGUe AD T B BT.T.u A t theirin t pplehd WAS LIKE, "DE, JT EP I [email protected]$ DO6$r8ITE E T."">T5"HD ÷uu [L[LvGHR]5 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷Hdhd the's odo ononarartoash brs.
00:20:48For l e e thgs u n't sh frfrheheit wi febebzeze brezezelelinatat, orsanleavav a aighthtrere .
00:20:55Wh 's breh f fre a.
00:20:58: R brko sesons nnbe gat gothe ckt-sht. "4ililli dverswihed!
00:21:01.
00:21:04Geck s, , I el l lite t unmforblwiwithll.
00:21:07 I i me, itit n n abobo m m ouldlde e out t w w ico'o'thth thlargrgt t r ininrarae thgsike at : ohohofofoursrs w wre n n nna a t t rrieieawaw.
00:21:19...eah.h. a a rigig as lg g we e n'n'overer I i ififen m mutut cououve y y f fteenenerernt o omomo on insnsanan.
00:21:41HDHDtA036 ♪16 '0QcQcHD xç)kx9HDHD ♪ Y we e inolge wkingng rtime itg taes♪♪hdhd(d/p ÷ ÷ñeñ=ñdñd E K ♪ Lú)T SMSM ÷L TOWN NEVER LOOKEDACAC♪♪mrp Yó[5/Ql ÷HD ÷ ÷ ♪ I iasas flilihdt sk wi feaeahdofallili hdhdhd ÷ lD♪ WDERIRI W W WE E THTH WI LOVHDE I INEVEVELALAS ♪♪,í,í"xHD Hd ♪♪ S S C YOUELVE I♪HDTPTPÑ Ñ ÷ K>tdwWt?HD ♪S WEWEE E LYG G T T C CCHCH♪n0FDSbHD ♪HEHEOMOMT COULSEE E IT x0x0 LX&Un/%p%p H ÷esesyeye I casee e n n ♪♪ ÷ ÷ ♪O O U U jMBERE E RE SITT ÷BY THE WATER ♪HhúIHDçzuW ÷ ♪ YOU PUTOUOUARARjARARYNDEE FOR E E RSRSTITI ♪ ÷ ÷ Hdhd ÷ ♪ Y M ME E REREL L ♪HDv$ ÷ ÷KY ÷ ♪ C celels s man'hd cafufudadahtht ♪
00:22:42♪ y a a t the best inin that e er r eneninin♪♪xz ÷ ÷,a,aGA ÷ ÷béK$íyQHDc]3#3u,j,j$Hdé ur ♪LASH FOROR AND W WREñA TANGN THWOD TOTHz/z/ ♪= ÷OROR T6ESESanHDHDsvP1P1E1E1oo..rrqqqqhh-- ♪Nd t trere's d dwewe mhdinin at t ururlacece♪♪
00:22:55÷ ÷wa7h7hHDÑ9 8P÷P÷úLúL GUAUAEDED♪x/x/÷;÷; ÷Q#0CZ4 ♪ Y S SAY WE'LL NEVER MA MPAPAteNTS MIb"AKñl ♪"[email protected]!G ÑA!a!autQ#0fp1Aa ARanan?ManwV0q0qHDoñqbqbNbNb<8 álHDHDHD ♪♪ WE T LLLLS PHDAY ♪HDjX ♪][email protected] G GUGUD OUOU♪♪o1o1ñ!wtW1W1HDL!L!h&[email protected] ÷Hb fpfpKK WOXiCN ITAS HARD D AKE ♪ ÷j6j6rhnc X1X1;dTT)tHD@ ÷♪ESYESTHTH I IWHzNzN I TUGÑF ABO ♪♪HD ♪♪O o u rerembmb we e reresisiininthererbybyhe w werer♪hdhdhd ♪ y p p y yr r arou m me for e e rsrstime ♪= ÷hd ñyñy vE♪ YOUADE L L OF♪HDHDHDHD A careless man's cal dadahththd ♪ouourereheest in j2 th'sver enine hd ♪♪O O U MEMB A A T T CI LHTS T T W WERER♪♪HDw;qYl<i9hn>>#)DC [email protected]@yR8R8 ÷÷H÷H ♪ Y y s s me e ararto beeve e f forheheirir ÷hd=]=] ÷@) t ♪ y me a beofof 7$hd ♪ C CARESS S MAN' CAREL UGHT [email protected] You arerehe0cest in that'svever been me e ♪p%=f=+n!@ @ HD4a÷=Q# !hdj4j4-g ♪ AY R REMEMR THTH F FHT,, 30 A A♪♪HD.XPP÷P÷pbbdnDiDi-ú[w[wh +2 2 p[ ÉE ♪ A AZ4EVYTHIHI W W S#FLI4hIN RIRIó]T T & OURAN hi ♪HDHDHDHDceó÷0÷0÷4! ÷ ÷8G8GM><IF Xn 1cc??pp ÷ ÷kk..
00:24:10R)d0d0hdhd ♪ndndououololwewememe out totohehetrtrt t ♪
00:24:14XKh7h7""""[email protected] ÷íB ÷HD ♪THRAanD anSELF FOR THE GOBYBY♪]fHD ♪Ausesehahas alal I'veveknowow♪♪#z/8fxfxhd hd ♪♪ououook k b bsurprpsese ♪ ÷7c ♪nd sd llll ner lee u ale ♪♪d k k khd ÷ hdhd ♪ou said I rememb h h weelt sisiininby t t w wer ♪hdhd hd ERY TE LOLOOKT YOU IT%D%ñ LIKTHFIFIRSTI ♪>A>AHD[gr0r0XvXvcTD 3 ÷ ♪♪ F FL $)$) LOVWIaa ♪LQgA(;&[email protected] ♪ Caresesman'n' carel l ughtht ♪
00:24:49♪♪hehes ththbebe thing at ÷ evebe min♪74wñ ÷ ÷éXéX.aypAL81i4 ÷ ÷ ♪♪Ololon, , keket lala hon,n,evererururba ÷♪♪ ÷ ÷hd ÷ c chdhd ♪ Y M ME E REREL L ♪np)R)RZíZíéDé&é&c!0,NWNWé2?x(o ÷Hd A C CELELS MAMASSCAREFU8oDAUGHTER ♪u$0%&7@:Vx,p,pyHD Y YHD A THEHE&vESC:ININu, AT'S'SK'VEBENENXdIN;,L$L$G1G16u6u4 Il86ró 8fhdhd hdhdhd ♪ EShHú DO YOU BEL@@VE IT ♪d>58o o HDg7íBjB ñ÷-#ln$O@ ?2♪ Holononwewee e nna a keket nono♪♪hd ♪ yes, yes I can see it ♪hdhd RLb2eóF%jaN93KR+núocTe,[email protected][TD6 .hPF7vnHD ♪2( C S ShQ INONO♪♪ChsHHD HDHDHmHm3A0101010101010101010101010101#Q#QananHD012;bH/DfZP> P>S S a=!f$&N5)I My hHDHDd is stuck in the clva/P L Lx x eózK//EÑ#P Shx+pbegse Dtoñ:omdo 1c wC3&!>[email protected]%çuj8/ 0 Sa "Boy quitit fooHD aunund"c) Lhr2r2Ñ=x7HDHDJÑJÑis9jaVaVH)nfvvvvj]j]HDHDHD ÷ ÷ I ld h h "I le e vi fm m uper Hdhd Thwa ÷ sunndind mear anan meHDe#e#zVRV$[$[K WeWe'll tcthe rlfrombo Hdhd Ast rns t K4 rhrhythmf ve" zSÑ+Ñ+HDHD0b0bLóñlPj< MOE4Oo yó We ÷ onlnlhaha tonon4rhtx# Hdôôhdhdhd Butiti t t m mnini s s yorereinin a a m mee éi[WVcHDú8;R),+ !6Vb!xH' ÷w$S b7?Y4áé.jú$$HDqKHD=PR R q@ ÷ ÷ Pl7L t M MicicowowndndXhway anan l léNF1&F2I5RKqf#Zoé0MHD ÷HD to thehym m ofov i8i8/G/G)HDAT [email protected] ÷í5)w)wImWp$-atz"z""zu.HDx> !kMyea b bea like a drum A guartrintohe sum D391"l(P6S%'í<í<hSú& beauaufufusongngo o sunun U:D[D['÷'÷Ue&0 ÷HD She'got blue eyeep li ÷ theea ÷ ÷ ÷HDHDIYIYDbc y rolbaSrck when anststlaugng at r me NRHDAbO3fH She ses s l le ththtitide ÷ú]ú] Thmont h ls s me m mee Weay o oy y ve t tigig ÷ñ-ú,g8 'wtiti t t mvXvXningun 2M you'u'#F me, a a m mCh ÷ ÷HD00ó(ó00(0([email protected]>b>bmz ÷ Playheheusic low anlylyananhúhú@<@<[c[c Answayo e rhhmf lo HDwn(Ylá4a0Z0ZHDNxm3GvHDnç(I(IJL8h&úI8M?)f@@#F8O8OsUsUg1N] ?óRPjñoSoS2U1Y ÷ç7ç7Z4hC4aa4a4#F#F4h#FLr ?<t0F he mn low a4O÷1 ÷DUúFCé&8txtx f#G.1.1FúFú'ñ'l?tI0j÷>N0f sNYHDHDímlç1a[o[ozzHDHD Weananancen ow mio HDZ6AéU.Ñ Ñ 4jHD ÷HD VúAnalyourea wilsuVxqHide á!á!Eç%rúcÑ9LLLLHDñO(o;IóIódu22i96SúPSMV2HDf?f?LYçdçd@@#SHD l yoyo t trs w wl l y HD 9"tñ1:[email protected]@HD ÷ (Bu u a a Baaaa2x2x HDráráHDe:HgHg '÷'÷ (DDa0onca DuumDa DDu D Dm)m) y%v$dau0gLc?c? ÷HDHD$ d$d$bAbAHD (B(BBaBaBu B B) ) ; SY9gly[7']"lóúTqTqQCQCz [email protected]#t#Kp0B0BñUdUda8x=x= (Da DDu Dm Da DHDa Dm)m) NINIGc#JHDHDXeNdu8u8l+!j$XóA=A=í0í0 (#(#GBGB:dss-1?a,é+;'$HD Hda3hdhd Anng a aerer'vq]áxnene [email protected]@U RX u' s sti bhuhummg ong tftfú÷07 MAHD AnI I wi krorop yoin m mGrmi anafCHCH([[email protected]@÷÷?F?Fmmy<y<DDDD zçG x xHDHDHD e wawayoyoma lovsoine JF<r+k We5& may oy y tHDight XpXpú0xñc?WYyAyASúSúHDQ HD Buti ÷ theorngng s ÷ ÷YqYqHD You'u' m me, a a m me [email protected] Pl theheusus ÷owow ;gHD ÷HD d ayay tthrhyt olove ÷HDhChC4aa4 ÷ hQ Ohan P Py y e mumuU c w CQCQ];g3g3 VlG>>q'áU ÷;F;F[R!3!3T0yD!z!z eIóIóqBqB'X';';/0HDHD/qhBhBR%!%!úçúçHDk0k0a] AnXed sw tthe yt of ve OO ÷ ÷HD%0%0d1zB08U&U&.fB ÷ ÷%$%$HDHD Ye s swatoHD the rthof le :C:CrFrFúhúhRúRúKBKB/!/!44$$1;@(& Heú+@ ñwñwHDHD< ÷ n&HDHDHDHD [ausc guarususic Hd ♪ ♪
00:32:46HDñ# ?HDHD0C$$HDHD÷eÑDçe4hHDQ#hQ÷?ókíÑOeHDQ#Q#hChCpÑ#F#F#FhQ hQhQ! 3QçwçwCñ OÑdPdP ÷ ♪ whehei I s yoyogege♪
00:33:03hd ♪ s my ddcrcry Q# ÷HDáz?Ñ?ÑyPHDHD ÷ ÷ ÷ Hd♪ a cse athwiwind♪
00:33:08÷hd ÷ ÷ ♪♪E E X/E E / S wúHEHEo7T Vo2J2J/7!zbóp7gP ♪ Aan I IATCHCH A AHE T THDEDTOTOEAEAEMBLBLITIT♪
00:33:19# ÷HDQ#Q# ÷hQhQhQ ÷ ÷#F#FJ)yñwzwzhC hQ A#F#F MY MA S SRERE hQÑó/ç=p=pHDHD ♪HAT T 4GE UL%x VE#F#FLET RSHDELF FOET c0C♪ód3çPI 7HD4h4h23@[Ñ,;,;4h6)[Ñ[thC#F#F#FhQhQhQ ÷HD ÷ ÷HD22hC#F#F ÷2Q#Q#0CHD ÷#F#FZ4hC ANDNDHAHAWAhC#FTHE Y ÷ TH IROROMID ♪♪
00:33:33HDhQhQ"IF<ÑqÑq=c<o<oa#4h4h#FhQuC ÷♪ I nevev s sg ofofovov♪
00:33:36prQ#Q#hQ ÷ ÷Búa$>NV8IA?m?m0CQ#Q#Q#2.
00:33:39♪an IanITanS S T T IST T ♪4a4aa4#F4hñJ16ú;ú;%9Q#Q#4h22HD0Q0Q 0C bututararnghd, you e ♪♪
00:33:42hQ4h0C#F4hQ#Q#v>v>#rHD÷ +.v$v$gÑgÑ&p/x/xDU½½táulzBñt÷Ñf#FhCh Qñ7uNykHDQ#@@ ♪♪HDHE ONLEXEXPTPTION ♪hC 0B:B:(b(bQ#0C#F#FhChChQ2HD>ó>ósnGñ çqçq4h ♪ Y Y A AhQHEHENLNL>CECEIOIO♪
00:33:49!)0C2 [email protected][email protected] O7p#FCFCF2I Y ARETHTHONON EhQXCEPÑ"ON ♪
00:33:57÷ ÷Hd2 ÷ hC ♪ Y ARERE#FHE#FY Y CECE#FN N ♪@/HD ÷ =z@,krX4n#FCFCF0ChQ4 h4h4h2ç.HD ♪♪
00:34:08Hd MAYAYó9 I W W MEMExEE E ♪8Ue&[email protected]# ♪ Dhdp in my soul ♪
00:34:15q# ÷ ÷ ♪haloloveev l las ♪♪
00:34:19♪♪ndnde'veveototo fifi other ways ♪
00:34:20[email protected]#F#F#Fç7ç7 'é'éoxó÷ó÷@@ %bO O KEKET ALAL0CE Z4 #FHD0C0C4hhQ ÷HDHDHDy y 2 ♪EEananA STIG F FAC♪N3 lH7W#F ÷ ÷Z4ChHDHD ANDNDQ#'VAL,?;YS LED LI T íYfS ♪
00:34:30hQhQhQ#FCFCF4h ÷HD M#FCFCF4h #F♪EEPIPI A AOM4hRTAB ♪♪
00:34:34÷mGmGhCCh0C2ú7ú7#FCF4h4h4hs8s8-onl)WT]éaéa0C ♪ DTA4aQ#Q#♪
00:34:38Hd0q#f#f2hdhd u uunun 5nonoi I swswnntotoysysf thth I i cononntnt♪
00:34:41#F4h0C0C0C ÷Q#0CZ4 ÷HDHD4hQ#hQhQLu2#F24h0C#F4hZ4Z44h4hHD ÷ ÷jXjX="=" hC ♪ITH LO#FNENE#F ♪
00:34:47anan ACF$44aQ#Q#0C4h4hhQ [email protected]$P$PVVVVa#t;(V BáuFW7p7pQ#4hhCHD Bauseonhde of iwaeverwowoh h e risk Q#Q#0C4hhQhQ0C4huM ÷hChChQQ#Q#HDhQ0C0ChQHD HD♪ WL,OU A T O ONL EXCEION ♪♪#FkAxwkvkv!IhChChQhQHDHDHD4h4h [email protected]#F#F#F20C4h4ha# ♪OUa# T T4hNLNLEXEX#FIOIO♪♪
00:34:59hQhQSsDj;V?ks3%e%eu([email protected]@0ChQQ#Q#hC2hC#F#FhQhQ0C0QHDHDHDHDHDH D ÷ ♪♪OUOURE THONLYLYXCXChQONON♪♪
00:35:05[ [ DD(ñ ? ?HD#F#F#F#FhQ0Q0QovovhQ4hrQ4h4h4h#FCFCFhChQ0ZHDHD #F hd♪ y y a a thehenlnlexceceioio♪
00:35:11÷HDQ#@@0C4ha# ÷Q#4hÑ#Ñ#0Q ÷ ÷HDA% ♪♪
00:35:24÷ ÷HDQ#tñ ÷#F#FCFhQhQa#)[email protected]?Y?
00:35:27♪♪
00:35:33Q4hhC ÷ ÷#FhQ0@ C/'V'VhQGOA TITIT T IP ONEA2hQhQ HDHDHDHD0C0C4h4hi I 6=4h4h4hhQ ÷ ♪4h B I IAN'T'TETETO Q#OFT'S S F FNT O OMEMEERE E ♪ ÷ ÷#FhQhQ#FHDHD ÷ ÷hQhQ0QQ#iGFLFLT:2XJ=J=Q#Q#Q#hQQ#22Q#Q #ÓC ÷ ÷hdhdhdhd ♪ inoyou' lvingininheheorningki ANpÑQ#a# ÷ ♪ ÷ ÷Hen u ke u♪
00:35:48÷ ÷f÷f÷Q#Q#Q#a#4h4hHD a areamam♪♪
00:35:50Q#HD ñ ñLl-s2 ÷4h4hR8hChQa# ÷ ÷oc Q#a#Q#Q#?HDHD ♪H! ♪ 0ñHD+Tj:j:PyPydñs4÷é.úun l2çF!ç!çwadKdK>E>E9wèèçF [email protected]@Q#0CZ4Z44a0Z0Zr2r23M,iOuw÷#F#FCF0ChQhQ4a4hHD ♪ ♪2Q#a#B94h#F"jdg0C0C4aQ#0C0C0Ch, ♪Ourere t onlnly exptn ♪
00:36:02a#2#F#F4h#FccjhQHD ÷ ÷ ÷HDHD YOU ARERETHTHanON EanXCEPTI ♪♪
00:36:10÷4h4h4h ÷ ÷B60C ♪Ou a are t oy exptn ♪
00:36:1222@@ ÷ [email protected]#Q#0C4a4h4h#FCF0C0Cx/ ♪Ourere thonlyxcepeponon♪
00:36:21[email protected]@eú ♪ Y YhQ A THEHENLNLpvCECEIO♪
00:36:23[n2 [email protected] 4h ♪OU#F#FRE THONLYXCTITION♪ 7 4hQ#4a4aQ#$'nMnMhChChQ[tjvjv4h#F#FhQhQhQ0CHDHDHDHD Y AREHENLY CEPTPTfoN ÷nv>r!-J>6ZX[nK3f&2k#F#F#FhQ YOUOUrxRETHTHONON EXCTITI ♪♪
00:36:3824hHD4h4h#FhQHD4h4h4hú[ú[4h0Ch2r! ÷HD ♪Hd I i o omy w w belelvivi ♪♪
00:36:44i77? [email protected]#Q#4h#F7p7p#FCFHDCOo$++B:B:óI I/I/xVpipi) I/ ÷""rtt4h0C0C4h L ♪hQ R#R#0C7p4h4h4h0CHD<[HD ♪ O o a a I'm'mn n wayay♪♪
00:36:532 ÷ ÷#FQ#Q#Q#Q# ÷ ÷HD#F#Fj?#F#FHD0Ca4 ÷ ÷ ÷♪ Tbeliliinin♪#f 9n0C4ha#a#Q#Q#0C#F >>NSa#hQhQhQCF To o inlihdg g ♪
00:37:024a4h4hHDHD0C4hQ#a#hCHDHDHD==F8F8B278C4A0A040923E 6EHD012ananananóS01anHD22/0A222 >> (0 uz ÷ng sou ú ) Q#Q#=@ @ 4h2Lúú >> ( (hihiing g unun)Sr@ rtú ezZ÷:++ó HD2200úú@ @ Hdhd ( w wososng s sndndHDHD >>everer s sttererg g und d HDHDÑFy+G4h0ChQQ#0Ch%j"sd@'gHDb@ zpr pnpn22d&d&4a4aHDHD >>an m mkp p pyiyi&dj x xA0A0ñsñs wp"P÷o0UN0CF0CpÑpÑzj:u ÷ >>>>[email protected] U UERER0C0C0C4hHD >> YEAH, MAN< z ÷0x0x< [email protected] ♪O BACINHE CB, ççrsHD Wh ouboes rki ÷hd ♪♪roroside 2o de22hd ♪ s se-e-de t to sidehd THAHA G G ÷HEHEEEEEIS#F D4hE0C#F4hQ#Q#0CHDHD F F FL LILI A AOMBIBIHD ♪ GE BABA T THDFEFEHD9>9>%$Q#hQ0C BACACK-BA TLILIFEus :ñR ÷ ÷ ♪ H [email protected]@PçPçéPéPÑcPPh ♪EAH,UD8 NLYHD ÑpÑp ÑWñkñkALL T !R HAS hQUDUDCKHDq [email protected]@Mú,pú÷ú÷÷w÷wzs÷z ?hQhQ2 HDO O hQNTL OFOFY Y DYç ]échch[Je0z;#F#FhQhQhQ ♪♪ININQ# S S0CN U BEFO4aRE0QpwjP÷P÷zH ÷ ÷o7p$,$,4h0C I T TNKNK REMEMBEBE &CFCFQ#0C0ChQ0C0C ♪HOSESEYEYE EYEYEhQ E0QHDHDCFCF#F#F ÷#F#F#FCF ♪ Es-e-eyç@ - ÷ 7ñ 0c ♪♪cacae, b by,y,onigig ÷ ÷j0/qq#q#0c÷ ÷ ÷#f ÷ ♪♪4hHE.JGOT a#4h4h ÷ ÷4h#FhQhQhCCF ♪ F FLILI ILOLOVEGAININbY4h4h4hhQi I ")9O4a4hCF0C0CHDíGíG#F ♪ ILO#F#F AGAhQhQhQQ#4a4aQ#!$!$0Cnúnú w( ♪EAH,H,ABABÑwONONHTHT0C [email protected]"0Q ♪ T T D D. GOGOUSUS#F#F ÷w'w'sCu3x<x<#FuFhQhQffQ#$p$pCF0CpÑ ♪ Flingng#fn 2 a ainin ÷ IN N VEGA÷'2AIAI÷kTp ÷4h ÷Q#Q#k%sgu$u$zc2 ♪ SDA4h0ChCDAhQhQhQhQhQ4h ÷hChC4h [email protected] ♪IGHTF ñ'ñ'UR LE-0C#F#FPu22M]-]-8q7 FALALNGNGN LOVE A A#Fp-;$2DDQ#Q##F4h4h#F ♪♪OVOVAGAIAIGAGA ÷ ÷ ÷hQHD hQhQhQP DOIN4aDRIN ÷"Ikikththe's s t torroro ÷ ÷ ÷#f ♪♪HEHE'SUST GHNOWq>q>v N, , NO NÑ##F#F ÷#F4h0C0C#F ♪ N, NONO N N, hQ0CvM0Ñgúwúw÷A ÷÷÷00CÑi voVñ;yx ♪ GÑ9NA7t T T4h RF Q#ONIRIRQ# ÷W,W,## , ♪ON>> BURTH#F MOTR.Ñ#a#hQhQhQ#FÑwÑw ÷xhP ÷ ÷Hd ♪OWOWN,OW .N,OWOW > >22HDhQhQhQ ÷ ÷ ÷ ♪♪ DOW DOWOW D DN, DOWNJ&J&v/ Q#Q#a#4h4hQ#Q#0C0C4hhQ ♪♪4hOMON4h#FHD ♪ H HDSDSPll4a4as5s5lsls99çéçépvpvZpnk ♪
00:39:16WN p0VMUC DRDRSSçgñ+0ç0ç22D2 ♪♪E E TH P P O HAN#F#F PS6úxçHDHDHD ♪UT Y YR R ND M M qDYDYPÑçzpçpçé ChHD)W ♪♪Wewe ie e se y befe ihink rembehd ♪HOSESEYEYE EYEYE E ES ÷ ÷L#i ")")Ñ= ÷a#a#HD ♪YES-E-EhQhQhQ ♪Caus by, tighd gous#f ÷dudu kP4h0C ♪hQ YH,H,ABY,Y,hQONhQhQhQHD0Q ÷0C0C ÷ ÷hQhQ4hQ#Q#HD ÷ THDHE.J.JGOT T HD ÷.x4h ♪♪ALALNGN LO AGAGAHDQ#Q#0C#FCFCF4h ♪4h4hGAINhQ0C0C?AhC#F#F ÷GAhC0Q22 S SDADAHDDADA#FECF0ChQhQ ÷ ♪vJvJIKE 'S THE L LT-0C4hSThQ0CHDHDHDQ#HD N#F#F O OYOURURIFIF#FFEFEhCChChhQ ÷HD ♪ G g' ' t yoyoririthddcdc ♪CAhQ B B ÷ T TaIGHD(P(Pp"p"fúfúBPyçPPYY-ú0C jgot hd ÷ ÷ ♪0CLILI I I#FVEVE#FGAhQ0Q2 >>♪ U USHER0C4h4h ♪ON L LIEééHD4h#FaP Ch♪♪a4GACF4h4hNN ♪♪Eaeano e ellhd ♪ o ospspk 0cz4 evi0c ♪♪ ÷r e nonoviviá- ♪ G IT,T,ABAB ÷ñ6)[)[>Aó>B÷B÷=AQkQkIU1/ezez4R hdhd thahas s w weweololhd M÷tLIFES ynÑ>MOVIy /2 ♪ND Y Y J JT TITI#FCFCF]<YdYdHD ÷ ♪Migo t2wiededq# ÷ 0CIKIKA A EADLDL4hK#F4h#FT ♪♪4aHE4h'T'TRERELE#F#F#FhQ0Q#F ♪ B I G G H H IA HELOCKHDÑ#a#4h#÷n ♪ [email protected] 4h4h4h ♪AKE E HER D 0QQ#CKQ#Q#4h22 ♪#FMAMION4 ÷IRE;u0C0QQ# ♪♪PSSHh@ ..ED H H#F#F#FQHDHD(6 ♪ BA BIBI, , DAOOOOMHD#F#F#FhQhQ ororlddehd<4 AI I ST IjTHE OMx4hú< ÷hQhQQ#4a4a"@ ♪'M#F0C HUSER, , 4hBY ÷ ÷HDEP#F BhQ0Q THA Y KNE ♪ A a t tighd ♪♪t't'justste e d yoyo ♪♪ararn' ÷ ÷hd >>♪ .....NINI7Ñe,[email protected]@ #FHEHE4h.JhQT T 2T4].BEXpXp0<4h4h#F#FhC#F#FhQhQhQ 4 >>q#♪♪ m wororq#wi6yq#q#0c,6,6u1íñíñb@[kq[email protected]# LET'S T TE OVOV ÷ T#FOROR0C' Tb hChC ♪"Z YEA B QÑY, TIG0C0CAKAK4a4a4h4a0Z0Z#F#F4h0C0C.O ♪ D D. . T 4hUS#F#F#F#F#F ÷HD ♪♪ALALNG I IHDLO((2#F4h4hHDHD ÷ ÷ ♪ L goo ÷q# F4a4hLINGN LOLO#F#FhQ0Q0QQ#HDHD ÷ ♪H, Od- ♪ Sdance-hddae F N#F4hHTHDYOYO L LE-LILIHDg! ÷pÑ224a4h ♪♪ONONGEYOU GH ÷ ÷dX hHú'0CQ#Q#Q#0C0C4h4h4h#F#F22Q#Q#0C ♪♪CACAhC B BY,Y,ONHDHDhQCFCFS3Q#Q#HDHDsv n[PqV0C0C4hPk(p ♪ T÷P.J.J#FGOUS4h4h#F#FhCÑ#Ñ# B'Sçxçx W%,YALLI IN N VEVEGA4a4a#F#FhQ0Q0Qpa!%!% @:@:4h4hhQhQ0Q0Q0CHD<.hh/$X?hChQ4h#FhChCa#4h4hSG;h#F#FW+Iñ'O ♪ YH0ChChQhQhQl1l1R2 ♪EA c@ BAB TONONHTHTP YPQ#a#4h4h4h ÷HDHD#FCF0C0ChQ2@@CF0C ♪a# T D D. GOGOUSUSHD ♪ALLI ILOLOVEGA#FhC50útút ♪♪#FET#FR R NDNDhQHD GET ÷OUHANDNDUPUPQ#Q#0C0C4h5hQ Hdetetououhandndupuphé >>♪ O O! ! ME O OCF ÷ó4ahQhQ >>♪O o dae-dadancehd ÷0Cq#q# ♪♪.TIGçOF F URURAáE-E-a4FEhQ4h0Z#F4h4h22BUQ#Q#0CQ#hQHD [[QPvG ♪ 7' ' 0QT 4hRIRITTs2- <p<p#FQ#0C4h"60CQ# ♪ ' 'USUS BQ#Q#Y, TIG4h0CZ4Z4HDHDHDHDHDHDHDHD ♪♪HEHE.JQ#T 0ChQ0Q ÷Q# FALALLING IN LO A AINeM ÷ ra##FZF ÷? ÷ @♪♪GAGApá4aa40Z4h4hQ#220C4hCmCm(D >>♪ GAGAa#-GNhQttsfcOg7[4hnm-Gl]HDHDHDHDHDHDbábá[2 hQ♪0QEA4h4h0C0CláPeÑEQ#Q#0C0ChC ÷ hQ0Q4hNK Y, #FD.hQhQCF0Ca# I IHD ( ugug ) )HD÷Ñs HDQ#Q#Q#4h4h4h#F0C7p#FCF2hQhQ#F ñ ñ ñ qñ ñ ñ qñ? ?ñ ñ ñ ñ qñ ñ q bite ♪
00:43:20♪ when I get my cake,i like to eat it, too ♪
00:43:22[ Male Announcer ]COLGATE WISP.
00:43:24The mini-brush with the cool freshening bead ,, used without water for a fresh clean mouth anytime, anywhere.
00:43:29Colgate wisp -- don't get caught without it.
00:43:33..what color are my eyes?
00:43:34Aly y teteee i-cor r inin o o yo n nurur c coror its e e mbererneneeytensnsyiyi collection in america.
00:43:41Anitit's mymynuer o o t t.
00:43:42Available in four shade collections.
00:43:44One for every eye color.
00:43:46Intense i-color.
00:43:47Only,rom almay.
00:45:46HDHDB8tA2B264F20822BE42 ntntHDanDEóE6ó ?Pp-7?÷,yQ÷> 6HD ♪♪ Going back to the corner ♪♪
00:45:59hd ♪♪ where I first saw you ♪♪
00:46:01HDV%7YéyW3Y$ú;é8xzÑ(ñ9 ♪♪ Gonna camp in ♪♪
00:46:03HDx 2pñ÷8A h0 ♪ Ñ MY SLEE ÷NG BAG.N♪♪
00:46:04hphppcm@+ ;A/ ♪♪#q'm not gonna move md♪hd &hd ÷ ÷hdhd ñv♪oxOT SñE çtRDS ON CARó?OARDHD♪♪
00:46:07T ananI I ÷ ÷ $ h&s<TPOT YOUR PICTURE IN MHAHD ♪♪
00:46:11CNnmHDHD 6Ñ♪ Saying, "if you see this ÷irl" ♪♪
00:46:13w7ywCGFrX2 yl ♪♪ "HDN YOU TELLRPER 2ERE I AM?" ♪ol C !%E:D-IPSP!Pe,e,lK!ihFHD ÷ápKj ÷áYiD J9 ♪dH SOME 2UY 5i HAND UD MONEYjA♪Zn8S uóJ,áKHDOwo?W÷ háú-÷çA ÷áctwm>&B,r H8bH @8♪HEY T U:DERSh5K- jl♪Z- "/ ÷HDHDHD))KkKk0rj'!GYPHDG'$d ON Ian N?u BROKE ♪♪y$Y(f D.cb F)F)áóZPlh8-áHD Hd ♪♪ I'm justhd a broken-hearted man ♪♪
00:46:24HDoP&6&67[y?"V ((d%"d ♪♪ I know it makes no sense ♪♪hd f4 P[j[jaTaT2o o ihih0Q ♪♪ BUT [email protected] Cv6 I DO? K ♪x w$wLx1yX : ÷HDnmHD2:Y ♪2 How ÷an I move on ♪♪
00:46:32hd ♪♪ WHEN I'M STILL IN LOVE /óTHocOU? ♪♪
00:46:34÷Y,HDDpDpb5b5$(h#jj ♪♪ 'CAE OJ. Dxy bI]!WAKE U ♪♪ ÷ C6cRó,0u6[çrbI0:Ib ♪♪ And find thathd you're missingk)e ♪♪
00:46:38e,e,pÑpÑg.g.,3,3HkHk ÷÷tY@W-#M áq8 X<K AND Yh0R HEART STARTS,@p%WO"[ER ♪♪2l' çá ÷? )iU<3:oç ::á#HD b bX1X1 YtSUQCHY3%3%HDHD ♪♪ Where ohdthis earth I could be ♪♪
00:46:43hd ÷on6hinknd' maybe you'll come back here ♪♪
00:46:45HDúBZt,6)!GRf2>FX#vJ ♪2 To hde pl ÷e that we'd meet @-♪d9h4 b0 ÷wt AND0vOU óL SEE ME WAIT ÷G HDR YOU ♪♪
00:46:501 1 [email protected]@[email protected]@tCd@]5HD ♪♪[" ÷The corner of the street ♪♪
00:46:5322o00÷0÷hd ÷ ÷ ♪♪ so I'm not ving ♪♪÷á ÷Hda&d' ♪ n I'm mot moving ♪♪
00:47:00HDXY>Kzçú &0çBPZo1CW9PR ÷HD2 ÷61ytj2o?y9z#$ !pM,m#÷ L:[R41uéYHD2 hQUz;.?4R+R+HDHDzqp0ñoV00Ca#"K%C%CC&[email protected] ÷HDlFlF#k#k?9ónónu<u< ÷ ÷ ÷HDHDHDHD÷<ymu+t?zkywHD q2t÷ A POL2EMHD SAYS ♪♪
00:47:16♪♪ "Son, you can't stay here" ♪♪
00:47:17JéVEE+(rúJ ♪ ÷ I said, "there's someone I'm waiting for" ♪♪hd CtU)85ZD ÷HD ♪♪ "If it's a ÷y" ♪♪
00:47:23♪♪ "a month, a yhdr" ♪♪
00:47:24♪♪ "got to stand my ground" ♪♪%y vIps .zEyOu?
00:47:25uáH= [l "EVENy[F n! RAINS%2R mROWS" ♪♪wS ÷!áF-lSk-d! !eHDHDHDHDHDZ2j) +:,4hQ SRI CHANGES HER MIND" ♪♪+G CUCUSr"MSl %( Ck "this ixóthe rst pl$&2 ñ;will go"hd♪♪f- ÷LdLd#b;<(323"f0ÑéÑé,t,t akF'mq"H"Yc ÷ÑUÑ#ÑV ♪♪ 'CAUSE IF ONEHDAY YOU WAKE UP HD♪k[ [email protected]> > hmhm3R:U:U#%iúvv+J ♪♪ AND FIND J%AT YOF[RE MISg:NG ME ♪♪
00:47:366X6X6Y6Yk%R)XZ$c$cHDHD ♪n5 YOUR HEART STARTS TO WONDERç ♪♪ç uGuG÷]ç=22NPNP4hPCPC1G1G mi ♪♪ WHERE ON 2çO EARTH I COULD BE ♪aJHD Hdhd ÷ ÷hd áp2 ♪♪ thinkin' maybe you'll come baúñ here ♪gN #!Sh 6 <7 Me♪e o th wplace hdat we'd meet ♪♪hd HD p éúúYY1212ReReQgQgHD ÷ ÷ ♪♪ AND YOUl>L SEE 2 WAING GR uU ♪♪
00:47:48Hd3& ♪♪ on the corner of the street ♪♪hd ♪♪ SkiI'!>NOT MOU'NGjU♪qaóI HD ÷apap'R BGBGC)C) 2"T-T- hl%P) ÷áá%V(a(aJ#hN,lN-k ;jq:6"6"V-V-÷XIeV4aV@#,,CXCmCm"![iHDHDHD ÷ ♪♪ I'm not moving ♪♪
00:47:57HD ÷ ÷HDÑ6Ñ6RxRx22v?457 CJ4" ♪ ÷ I'mot movine2♪ xi ÷ O22D]Z..)wí0[K[K-áÑw?5Ta"f>Y :Y ♪♪'m n mj(ing vdzj ÷4hGO46úCLRYdtB!@:F@;ñ nono3i.0hQhQe&IáRd]s ÷ ÷HDy!y!l4l4ç % [email protected]?H2CiCZúúHD ÷ ♪♪ People talk about ♪♪
00:48:13ñ(ñ()N)N))HD))U$U$00]AhU $g♪ THE GUY ♪♪
00:48:15÷ ÷oD;r;t:tRY$YU6YV÷fáT ÷ ÷ ÁA ♪hd that's waiting onhd girl ♪♪
00:48:16HDRVPQ[%a40; ÷jUZ'Z'IQ04 C%[$430çó ÷HD ♪♪ Oh oh oh mm mm ♪♪
00:48:19p2)çKmaBPmtys/==z÷o kqHD ÷ 0Q a#h0 T0,REGQRE NO HOLES IN HIS SHOESX4♪F, ARananY U(HD ÷HDTÑ24 csxa bx♪ BUTsy BIG HBáE E/ Hq" WORLD4u♪♪
00:48:25÷ 'T ÷hdhdhd ♪♪ mm mm mm ♪♪
00:48:30e1e1 ÷ ÷ ÷ ÷l1 ÷HD ÷ ÷ ÷ ♪♪MAYBE I'LL GU[ FXyOUS ♪♪
00:48:32OSOStÑtÑHD ♪♪ As the man who can't be moved ♪♪
00:48:34hd ♪♪ and maybe you won't mean to ♪♪
00:48:36hd ♪♪ BUT YOU'LL SEE ME ON THE NEWS ♪♪P 0)Np<bñy íw(9 :Tx$Ñ]n8QSmJÑHD ♪♪ A Y!ñá%ME RU%6ING e( TDé CORR [email protected] ÷C&4gl050FVXdRChQ Xa ;m♪ 'CAUSE YOU'LL b2r♪çF ÷ .:w Y çowWÑWÑ#] íóIuu ♪♪ ÷T's just÷or you ♪♪
00:48:45hdhdhd ÷ ♪♪ I'm the man who can't be m0cedp1♪♪
00:48:48MHD+iiw y?w#<@jZX("w#w#xxgqgq8NMUqm/] HD ÷♪ I'M THE MAN anURCAanT BE MOVED ♪7wt /RHD84Fm:@ [email protected] if o day you wake up ♪♪hd 7Eé+.!S0([email protected]%x% @@@@<NZ="A2 ChXU lX♪ A FD xéAT 8h÷#RE2ISslNGújE ♪♪i ?"4a s s 8E8E9H9H&"uDc0Ñ#HDHD ♪♪Hdnd your heart hdarts to wonder ♪♪
00:49:00[email protected],6JPc#<"á0aIdwFF74A -s $T fHERE ON THIS EARTH I COULD BE ♪♪p4 QmQmT&taTx4h ♪♪ OH, WHERE0CN EARTH I Z4ULD BEhQ♪0CZ4 !p!p,>0NJPóZ÷@ qt ♪♪ THINKIN' [email protected] YOChLLAlOM;KBACK HER!ICO♪#F [email protected]"EYFe$HDáD'ZFYRY HR e)♪ THDTHE PLACE THATHDE'D MEET, OH OH Ohhd♪♪
00:49:07ajr4ZA((CQ,s,s52ChChÑm008 8 Ap07éZHD ♪♪ And y ÷'ll iqe meta t%itin ÷for yoil♪♪s L$NQO.:J3H ÷!Qt>P!ZrQ/Q/C>%QBJzE @ ♪,e ON 2XE CORNER OF THE STREETHD♪♪
00:49:13hP)" Q# ♪Xú SO I'M NOT MOVING... ÷,23m ÷♪ 'Cause if onehday 0=u wake up ♪♪
00:49:16ñ8ñ80c ♪♪ AND FIN ÷THl=:R YO ÷REHDISSING ME ♪♪
00:49:17÷BÑiwwkk/th5m/KaYj4:mT ZC!R 3%♪ ÷w@ NOTo OVING.xP,♪2ú xo Hd ♪♪ and your heart6p starts to wonder ♪♪
00:49:20♪♪ WHERE ON THIS#OARTH I COULD BE ♪♪Ty Hc"]!!UaUa ÷m.F,F,05HDpç0Cm%iÑRKm&J'-(ddlOlO5RCF Jx%%%% ÷ ÷Kh ♪♪ I'm not movhdg ♪♪
00:49:24hd ♪♪ THINKIN' HDYBE YOU'LL COME BACK HERE hCQe E e ikik0c[( ♪♪úçrdthpl e that we'd meet ♪♪
00:49:27÷1,haG0hC ♪♪ I'M NOT M%'G... çh♪""áK $:$:[email protected]@K ÷f [ v v#v#pP< H♪vz2 ÷'LL SEE ME :óG FOYOU ♪♪OQ[1 áTp<Jéj&[email protected]@LíuI0i tE♪ó+N 3E CORNHD Of the street ♪hd HDa4Ff:70g%(),]#n-I?zV:: -v J% GHDNG BACK TO THE CORNER ♪♪
00:49:34÷ ÷Hd ♪♪ WHERE I FIRST SAW YOU ♪♪l l?(4rRdyPRkL(KvW[]vfF#F(L7r;#HD6[ >->-60:5v!P6NSd2 aR Ajá6M0ONNA CAMP HD MY ÷EEPING BAG ."4u H6[([( ex ÷ ÷ [jna move ♪♪
00:49:42))ZCZC5á,2RJ(:(:X[bT-:,5-&aAe.l)ra6sHD?YY/[[$d==oóçvo?ffó,t Ww 0C0C [p?é23WD÷wñMvFHD U[$&HDHDHDhhC926A5656 (memem rococrhrhhm p pysys HDHD9801çDCOCO010122D0D0an22;;[email protected] Ç Hd ÷hd ñ6 ♪ T croroededoo ÷ ÷ f fl empmp f fes [email protected]=÷=÷= ♪♪heheeest cveatio fuf lili HDv[v[ g ÷2HDÑ÷Ñ÷ AQ#Q#ererightht willlly frfrndndHD Hd ♪♪heheinyou vesee ai♪♪myHD ♪♪ I wdeif ty' s see thugh mymyisisisximí♪
00:50:35÷!o=icPS!HDHDHD ♪♪ndnd wt toay♪♪HD q nx ♪haI I cat ld bk ♪♪
00:50:46Hd ♪nd I imimit beberoro ♪♪
00:50:48Hdhd ♪ B içkvbs alI x5ha HDkXkXa7nçnçl[yiyisu Come ta me [email protected] W ananHDHDñzçWuíuí ÷HDHD0xHDHD$$/7 Comomtata me e meme. ♪♪
00:51:03HDHDHDHDHDzk99ça ♪♪h,h,e0eeeeyoyonow w ♪:[email protected]@HD .klró >AqA#2f.f.##b!. ÷ ♪'m l lt t thououyoyo♪
00:51:12Ñ( ÷HDTnnHD ♪♪ m mli m mil ♪♪
00:51:17÷ñkj+o)zZvWxnñr ÷HD ♪ B B I Iill l ndndou ♪ ÷ ♪ Sta m me me♪♪ ÷ ÷HDHD ÷ Is s 3:m and cacat slslp p without yo♪♪
00:51:30u<O4LH7P,+x/HDñNñNCgBBál+)[email protected]"@leq]féHD%7hthtL I t tnknk fáC ththpepeecHDt wordtoayay HDHDHDHDRyRylEHD ♪heheatatlili t tnsnsts vce Hdhd ♪ S Setetes w wdodot haha a a oioi ♪♪
00:51:49Hdhdc c zi ♪ Iake e u u fr hw7anf a rlaway♪
00:51:51[email protected]@v,HD ÷ ÷ ♪ And I try so HDrd ♪
00:51:580RwD,ÑBpXé #Rp ♪ T T t tbe s sHDstng ♪ ÷HD ÷ ♪ututououeeeeheheraras s ♪
00:52:04÷<r<r(]ó!h(Ra092 ÷SRFH#wg÷B0écyXHDHDT?6 !ñhçHD My y fefees g ge e ÷ ÷7y0J0J5 kNx6HDHDBMBMHD ♪ Ce tata m mhome tononht ♪ ZL>ctNrk1k1P)b1h1÷5÷5HDA$>y>y tOtOCHD2#FQ#0CZ4 ÷w6íLTTTTA,A,ioHD ♪ Ce ke mho...
00:52:19anns=VananHDÑBÑB44g@$÷$÷@%@%#b"B hyd4lp2p/@/@: 1$XúqlFF8YEYE ÷HD ÷#-$>#F#FQ#Z44a0Z#FHD ♪úh, Ieeyou w ♪♪
00:52:25ú-ú-n?Y'Bqa,xZ2HD ÷j%2 wHD ♪'most tht yo♪
00:52:30HDFFzWyÑ?/?p (b<.Q ♪ A Aililon m meses2 "I"I ÷$BpéHD ♪utut w wl l ndndouou♪
00:52:35(Yk Ñ#. kiy T ÷0C0CQ#hQChQ#HD;C#oG[G[0#30xjxjHD (itrtrenenl inHDrle) á1< ÷HDHD2÷kHD$a>]"F"FO= HD÷7? ? y#7 ñ lk;a?
00:52:49(HDqu-a-aV0HD!÷!÷CNHDK[ ♪ C Ce e ke m mHDho... . ninit ♪♪
00:52:57VV45y8á<eL whh00w-)Q,óojúDññ'y0y0IóVn!kñqbu s p p$H$Hyy'J'J A4CnCn[3[3"&hQHDhQhQ#F4h ÷ ÷?rD3D36a6a?tñHD"@Y8 /v23&460"0"Ya-@ ♪ililome keál ÷e ho... ♪o÷ J$hN1aANAN ÷ ÷ Comomtata me e meme♪ N ♪atgQtetensnsCctsy vovoEe çV drdrK[C0C0>T-,vw#$wXwX<1 X[c[c÷=($($:D4G0v0vHDHDHD THDonight♪
00:53:14Setim wdon'ha a oice♪
00:53:16HDQ'rYn54!+&@i&?sC-MO8O8Dçb!"8"8 ♪ome e Q#kee hoho ♪ wakakyoyoup f fHDm lf worlrlawaw ♪♪
00:53:18÷ ÷HD%,yoyo' "L&,[email protected],M,2HD ♪ O O I Ieed d u u w ♪♪
00:53:24I'm'mosost ththt t u HD ÷Hdhd ♪'m hdidi on n ♪f4f4@ HDrq@/yPyP5: ♪ Tl l cacafifi y y HD HDHDPL5@,nB0Q<@H)-éuÑ ÷!]hY#6HoItIt22 ♪ StaHDke me me♪♪HD (m(micicad) Hdhd ririd.
00:56:420 Ntntts? ? eyeycacat t ve m mbrbrd.
00:56:44Ve s scici eyeye looklo w wit yourpeal es!
00:56:49Myra!
00:56:51.
00:56:53Ca, clclk,k,nd no walalrtrt [ ma] ] YOAIT T HIHO K4 Man n TVTVTAR.R.
00:56:57Man n ] ]OME E , , N. YOLLLL NERE E LI YR R da ,, [ exexlelesharary y [ hos s nknkg ♪♪♪♪♪
00:57:14♪♪♪rere expxptataons s ♪♪
00:57:15,, [ [ lelennououererTHTHNANAON F FASST MOLE Brorobaba netetrkrk at&t. rethink possible.
00:57:21BUA PaPaececMESSSSININPHONONLIKEHEmpmpac ANT T PantnthhMEAGINPHE E FR Temailn bate hdhd Wakep ke uwake uHDp 'l This iblblk k rcrcr r ssssJJ fromrorod d e e yy Hd Anu arliliening to WAKE radio Hd Spreinintutus s roross yr ros om MviGay Hd Toathay om Na moneo Peerasass pay tribute Hdhd ToToheheegenen o othe e stst Hd d ininodode thth les s theheutute Hdhd Special big up to my man Johnny Stevens Hd Whshshar h p pason withs eryd Hdhdhd WaWa u uNeYork Hdhdhdhdhdhdhd Wa u uevevybybyy no me e eeeen n b b Hdhd No me e ckckrdrdhihiininimim for ininn n eaea Hdhd Thworlrlhahachged soso very chch Hdhd Fr w wt t u ud d b b Hd ere e s smuchchatatd war an' poHDrty Hdhdhdhd Wakep p l l e e acacrsrs timeo o acaca a w w yy Hdhd MaMae e enhey' ltentotohahahaavave s Hdhd use thth'r'rthe e eseswhwhs s mingngpp Hd And e e rlrlisisn n eieihahass Hd Wh y y t tchchhehehihirere Hd Teacememheheererbebe y y c c..
00:59:39Hdhdhd e wowoHDd n't t t t noetetrr Hdhd If we just let it be Hdhd Thwowod d n'n'gegenonoetetrr Hd We gotta change it yeah,HDjust you and me.
01:00:01Hdhdhdhdhdhd Wa u ualalththdodooror makeheheldldeoeoe e llll Hdhd They're the ones who suffer an' who catch all the hell Hdhd t ey d'tavave very HDlong bebefo t tirirududent Day Hdhd So won'tcha ke tm m pppp berere ty y y sssswawa Hdhdhdhd ke up all the builders time to build a new land Hdhd I know we can do it if wHDall lend a hand Hdhd Thlylyhingnge e ve t tdodo isisututt t o o m mdsds Hdhd Sulylyhihis s llll work ou th d devevy y meme Hdhdhdhd Thwowod d n'get bterifife e stet ibe Hdhdhdhdhd Thwowod d n'n'gegenonoetetrr Hdhdhd Weot chae e y yh,h, ju y y a a m m Hdhdhdhdhdhd It'sHDhe God hour the morning I wake up Hd Just for the breath of life I anmymy mery y mosaI come fHDrohulersndhahake Hd My mind building on sscscrarsrsndndcres Heaiaitata u u ba t twhwhe e b bonon I trtotoriri a ngngs s eeeeasashehesasass Hd Thghgh'm'mhehe typeo o ararrmrmanan Hd ililn n dd Hd beeve adadheheays th weaea t thrghghghheheaz Hd AnThThses iso azazin fefe t tm and raised them Hd Seons e anciHDen eartuas,s, ws,ndnd ror I want us toHDet by but we more than consumers Hd We me th s sototss we me e ananoooorsrs Hd Crteteinins ime sosoododive e roroh usus Hd And Even in this generation livin' througHD computers Only love, lo, , ve c c r root t HDHD kep p erody me slpin b b Hdhdhd Wa u uevevyby (canandodot one) Hdhd SoHDe need a little help (Nslslpi in d) Hdhd Ne a aitite e lplpa'a' (Comononomomononomomonon Hd I I eded ltle lpa"llcacat t ialon(2(2 Hdhdhdhdhd (Wakupupveryrydydyo slslpipi in) Hdhdhd Wa u up erody x) Hdhdhdhd (Traffic Noise) Hdhdhdhdhdhd-n-n-nothing on you, babe ♪
01:03:10nn I'm a biionae ♪♪
01:03:11ininbaskskbaba wi the p psisint ♪
01:05:08...
01:05:09H-m.
01:05:10.
01:05:11Anyou u owow whwhere urlassoms?
01:05:13.
01:05:13M, I iananalk k omomere.e.
01:05:15...
01:05:16Mo I gotott.t.
01:05:19♪ ♪♪♪
01:05:29,[ male A Aououer ] ]TH'RE E VEVETOO O GG .
01:05:34KeKeogogs ce Ksps s Trts [Mus p pyiyi t touououou ,,,,hdhd (mid-tempo rock intro plays) atHDLO01RRHD Ióúóú Bç,çw÷e÷eHDc1s#r%xwHD8@ Hd ♪ow t te paedway HD ÷ ÷R@ ÷4zÑh Y Y ÷ AHDllheheub tweavHDw Andndllllhoseseayaywe s sntnt out t lak ÷Mp"w [email protected]"HDHD ♪asas ialgoneo HDwaste?♪
01:08:50÷ ÷Hd ÷ ÷ ♪ A t t t prorosesewe m me e Hd ÷ ÷ OHDne by e, eyananisju theam♪♪HDHDHDçé B ♪ Of all the things I still rembmb ♪♪
01:09:03Hdhd Sumumr'r'neveveloloP 0ósasaú ÷Hdhdhdhd ♪♪heheea g go a timju 6emto f ♪♪
01:09:09÷ ÷Hd ÷ ÷hd ♪ B t÷ memierema ♪♪
01:09:14Hd ♪n e milef Seememr r ♪
01:09:16Hd ♪HD WçDd ill l ayay out t rai♪
01:09:19÷ ÷ú÷xxOÑúbgbg:azbHD ÷ ♪ N Nhihi to o sese but er ÷hingo in ttx1YÑ:rGrG÷aqçñvHDÑ+rHD ♪ R Rleleing g w w howowhihis co veveaneeHD >)>)ÑOohdhd ♪ Iwas s rtrtit I iththend d ♪HDHDssHDHD ÷Hdhd ÷ ♪L N I iall l HDemso c carar♪
01:09:41Hdhd ♪he's nhi leftoear flHD"s So o m me ououwawaby f fdidi whataseal HDHD $k+qtñ pd>u qOK+0 )O ♪0zow the dayp/arÑyso longHD that summer's moving o♪♪HD ÷HD ÷oHD ♪♪e e ach h r r meththg g at's's readadHDgo ♪♪
01:10:01yPHDjntPÑYlu÷6udla÷EñUmgw÷xOHD YeaeaHD♪
01:10:06♪ Oall l e e HDgsgs I l l HDmbmb ÑÑ ÷ ÷Hd ♪ Smer'r'nener loloeded the ♪2HD ♪♪heheearsrso o andndimimjuHDst ems s f f ♪♪
01:10:14Hd Bututheheemorors s mainin♪♪
01:10:17ññññ ÷ññ HDn n e e ddlelef f ptememr r Hd ♪e'd ilplay ou theheaiai♪
01:10:23734h#F#F0CZ4 ÷HD ♪otdd t tlosese but evHDerhingngo o in ♪ anandnñHD ÷HD ÷ ♪efleinnow how tHDhis cod' ÷ bee♪
01:10:33÷ ÷22 ÷ ÷Hdhd ♪ Iwawortitn n then♪♪ ÷ ÷HD (insumumtal l teteude)e) Hdhdhdhd ÷ ÷hdhd ÷ ÷hdhdhdhdhdhd Yh,h, wkn we d lea th towow♪♪
01:10:54Hdhd Butute e &ñr r L1ewi6nn d weweevev knenehoho♪
01:10:56Hdhd ÷ ÷hd ♪ W Wwowod enenupuperee thy y a ÷ ÷♪♪
01:11:02Hdhd ♪♪eaea we e ewewe hahatotoeaveve thowow♪
01:11:05÷ ÷Hdhdhd ♪ute ner ew wn d d weHDneknewewowow♪
01:11:08÷ ÷Hd ÷hd ♪♪e e ver r ewewow ♪an 6 ÷HDHD ♪♪f f l ththththgs I I still remember ♪
01:11:18Hd ♪umummes HDnever ok thsasame♪
01:11:22Hd ♪♪heheearsrso o andndimimju ÷ ems s f f ♪♪
01:11:24Hd ÷hd Bututheheemorors s mainin♪♪
01:11:28Hd ♪n thth ÷mile o oSeSeemHDbe♪♪
01:11:30flfls ♪ W Wd d ill l ayayut theheaiai♪
01:11:35♪othi tlose but erytytngngo gaga 2H r0x" ♪ Reflecting HDw on how things cod' b bee♪
01:11:43&< ♪t wawawowoh ititn n e enen♪♪
01:11:55♪eyey♪
01:12:05Hdhdhdhd (m fadad)) Hdhdhdhdxkxkhhdhd .hd ♪hdhd .. ♪hdhd hd oh, , , , oh♪hd ♪ ery n n a a thehehd I stl l t t flflhbhbkkhd of t t te e spsphd thngngou c cldlde thth o o ♪♪hdhd ...♪♪
01:12:47♪ sululi I veveusushd ke y yr r veve♪♪hd ...esesi I dedetatahd weididavavsoso g gd d meme♪♪
01:12:56♪ oe otr r nd,,hd ...♪♪hdhdhd ♪ iwatotoo choror mmi ♪hd sevenhough hdi ftou,hd I i n'n'forgethd y ♪♪
01:13:10♪ 'cause when I thdnk .♪♪hdhd (itit b btersrsetethd it bteterset♪♪
01:13:18yesesi'i' alwlwsshd ...♪hd ♪ ('sitittewe, it'sittershdwe) ♪
01:13:25♪wh w we reogetr,hd yon'n'treaeamemeightht♪♪hd damam I iealllllolod yoyohd I t gogoa a e) ♪
01:13:32♪ 'causwhwh I ihihi .hdhdhd 'sitittewe ♪
01:13:40ititillave a hdbo fufu o othinin y y gavavmeme♪hd ♪tartrto o row w o o,hd sosoththg alalysystopspse,e,hd ...♪♪hdhd ♪'m n aoverouous s y ♪hd dp indey het,hd I dedeheheigig d disisn ♪hd bututt't'kindndf f rd whenouminds inki hd ♪hdhdhd ♪ en ough lt t yohd can'foetet y ♪♪hd ♪ 'ususwhwh I ihihihd ..♪hd ♪♪itit btetersethd it bitrsetet) hd ♪ y, llll aayhd hd ('s bteweweethd it'sitrswe ♪♪
01:14:28♪ wn w wertogethhder you n'trtreameight♪hd ♪ d dn,n, reaeay y ved d u,u,hd I ait t nnnnlili ♪hd .hdhdhd it bteterset♪♪hd se youavtoto uerstanhdd ththatomomodods s nna gehdhurthd ououofofhe s suauaon,,hd hdhd at tes.
01:14:57♪♪Ararof m mwawas yoyohd pa of memeonon ♪♪hd ♪arofof misissi y,hd papa o ome I igogo ♪♪hd ♪♪ararofe e isayghdhd th thehehdovis s slllltronon♪♪hd pararofofe isisetetng g g♪♪hd ♪♪o o en t tugugi lele y y,hd can'foetet y ♪♪hd ....hehei ththkkhd . ♪hd ♪♪hdit bititrsrset),), itit b bteweweet (it'biererswt)♪♪
01:15:23♪es, , lllllwayayhd I'i' a aayloloveouyou hd ♪itit'sitrswe)hd I'lllwlws,s,'l'lawawss (it'bierswt)♪♪hd ♪♪whwh we e rereogetetr)r)eah,h,hd (yinin trere m mrighgh o o♪
01:15:34♪ (mni I relyovedou I n't t hdnnlie)e)♪♪
01:15:38whehehdi ink k ououyou,u,hd ..hd itithd btersrsetet♪hd my y vevemy l le,e,y lolo,,hdhd it bititrsrset ♪hdhd ♪♪hdh,ov♪♪hd .hd lo c canuryou meme hdhdhd ♪his s I ibitttthdswt ♪♪hdhd ♪
01:16:12USIC FHDAD..[email protected]<F864v9HDV0101V01,wanHD/8t2/D 2012;86an> z$Ñ,pasH5 dÑçÑx÷Lñ;÷5HDOVÑGÑañCÑD ÷÷CÑGçGçqxWñ- ÷ ÷ HD Weepororououelelmymyanan HD You' n nerere e atat is iyoyo h hrtrt HDHDHDrvrvHDHD ÷ ÷ç ç ç0ÑLÑL m m Weepitite e ononanan Hd Yorereotots s avavasas you reret t e e arar rr##ttHD ÷ s÷S÷csuñíç=zeyPwi X 5HD Ra y yrsrself and kekeououelel ÷ Ta a a t t c crara yohaha l ltt ÷Hdhd Wastititn n xixi a a t t prlele Hd that you madinin your owhehe÷ñ yhwÑÑGm: ç÷bç,ñ>ñç BHD ÷a:pl:vYQ But w w n not yoy fltltueut min $vYxAHD ÷HD CÑú ?
01:21:32m And r won yrr hearononheheinin pHD I relyly----dd itp p isisimim HDk8r÷x% ÷HD Di't't, , d drr l8q ÷HDqnyS Didn I Imymyeaea óWltáHDHDÑVñ]v?v1yqyvç0ñ0 zHD)@)@ íFíF% % 2 ÷ ÷a D?H %Cl3l30$WxHDzX÷KHD]6nLSwy ÷8Ñ)l?OÑz2ó#LQ Treme e for yourself my man jn8u:çTçTapap You anowhahayoyohaha se t this all fofo tus;s;y,y,wQ ÷ ÷ ÷HD4(?VO "Z ÷]HD5 ÷ Treme e tttt l ln n nn ÷ ÷ ÷ ÷ You' n nereretetee any y yr r oror 99tt ÷ ÷HDHDHD ÷ ÷HDnHD Yo g gcecess wast I iyoyo f face Hd Yourololesesststdd alonamamg g e e ecec nece sve d Mñ:tivx÷0ÑEHD ÷pHDQ[4Yé HD Nolelen n omomououmomoerer ÷P orlslsspspd d ururayay ÷UAq< =9Ñk/ bingngououowownene HD2á(A0mtgPFhtawC ÷HDñf But w w# n yo f fltltututinin HD+smHD It was you het t t t l lee HDxM÷a Z ÷ Hú I alg1 --e-e it up this time ÷Hd Didn't Imymyeaea 288uuHD ÷ln ÷HD But it w n n yo f f?qltututinin Hd And w w y yrr hearononhehe line [email protected]&RJúD!HD I relyly----dd itp p isisimim --s s ns RUHDHD Di't'tP, d drr [aajj ÷ ÷HD Didn't Imymyeaea 3hxsF@!n0W p"$#@ :8H LL"M" vQZc& Z>HDHDHDHDHD)N0íuuHDHDHDHDH FgFg@Ñ1WnS22HDJ9 h@@ OOBEovov&íñRlc÷,ç:÷ ÷=áaXrdy(p2!g$HDN&5pLG0c9A6@E9BEB7él jçL $N9kVA3hlc!CIgk/ QaHDHDHD' HDlç5á$p 8 ÷HDQ#o xJI$óOHD ÷2HDy4m2[RHD@úa9V3#> çrCk ÷nN+lPç?so1IApkO> ]fjmV&'tHDihKLIge3FF9#'B'!Q30SKm0Co&RGqBór<>5j0WMB"HDHD ÷HDHDHDHDHDHDHDHDHDllHDnHD Buititasasotot yourauau b b m mee Hd Anititasasouou heart on t l lee HDHD?ñmWmF+PHDHD" @Eúcéé I alal - --e-e it uthth t tee --s s ns HDa("UI'cHD Didn I Imymyeaea L@OG#PDPa2N÷2óy?H72dVq,HHD ÷ ÷ ÷ 4? But it was n yo f fltltututinin ÷ 6Hd And w w y yrr hearononheheinin ÷ Hdhd I relyly----d d u uthth t tee ÷?mFñIWóoJe=djE)Vóá÷F[S[S U+Z8zFzF9aHSz[:l3cEFJh<&BgAL( @n HD Didn I Imymy dear 94ZVó÷ñ1 oq@ 4;4;mxICOY?HTef(íZ=K',l@nçSñ,C!N ;w3wt'Hax÷xñFcHDHDHD Di't't, , d drr HDHDqú@!% A;p&$,HD pHbC)LdNçIq% A(gd7í4úpplple e wnwnwnwn attCE480ADCE6CE9C Wherththfrfrksksllllomomararndnd C0anananHDDRDERan ItVE a holininhehealal ER#Q#Q0101#Q#Qanan ItIt a airtytyPyrefor r O@lWhWh"2 ty...
01:24:44ll::vvQ.: : 0÷0÷;oHDHD yHDgígVgVjZrskbkbp: HzQHD÷ ÷ WhWh t t dararHD OfÑ,Ñ,R> nht c cóesrounun?d 0ú0úlfHD2#FQ#á"q"HDHD ÷ ÷ Th'sanhe te, HD!q 7ft?'8#tL8 That the animal Qlme,palive8s Hdhd Loininfo ÷someinwild Pp ÷hdhdhdhdhd d nonoweweoon' le pipiss Hdhd Iny y go Tnsns-A Got wawater bott fu o oiskeInIny hahababa P rCrC,H,H6GHD÷hA0HD Go ÷mys ru t tt t ínínu2QDQD ñ2ñ2H$&aqX I'llegegt t n thmomoin' BuBu ÷toú+t v<dot gigi a a ÷,q I I ÷n'giveve a Ion g giva Hdhd The's s plplacdodototo, ÷ Whe e e e eaHD a c comararndnd kpt(vñ It a a< e e ÷ tM6alal0CanananHD 's d dir fe foall Hdhd Anth turmen. ÷HDHD WhheheTakeket t P Wh theheTaTa It t ff lHDHD ÷ ÷ ÷ ÷HDHD ÷ EvEvybyby ke IOf jKHDHD Ths s placacI I ow I I u're looking for a show Hdhd ertheyo rdco A K4 ers s glteteononheheloloíóñl/=/=bPy(TYyoyo SySy:oK(HD And d eyeyurn n o o theheTaTa It t ffWhWh t ty TaTa I IOfff sLLuu ÷ ÷ ÷ ÷HD erybyby y ke I IOfOf ÷ ÷ ÷Hdhdhdhd se y your mindose n,, ñhelHD e deriris TeTe I idownwn 'T theheununom b bacarndndvaF ÷m:vHD w wewee e ttininsosomashshHD ÷"qquk : Knng o or r asHDh nsns Evybody y eaean' b btltl lkk:I8 's fily t me And m m nna a t t dedd Hd m nonoththdesisiatat Dririr r Hd[ç'ú'ú@vco dot gi a I Ionon ge aI I n'n'gi## a ÷Pé2]OéHDt&óñóñ>w"Al97a: F The's s plple dodototo Hd erthe ea a allomarou É538÷D K& a aolol4 t t waanant't'a didiy y ee f f a a sZsZZ4Q#v< ÷HDBHD Antheyurme o WhWhHD ty ke IOf enhey ket Of Hd ÷ ÷ ÷ s Evybody y kekeñhOfOf÷[PGPG ## ÷ ÷9J9J.a.a ÷ The'PAs a plg,[cknowf you' lHDookingor s sho ñ?ñ?ñz D@÷=÷=0ZQ#Q#qEqEnNpX ÷ ÷$'JEGE(I@vSFYn&PHD t flo %$%$+5[$ 3 ÷ Aney t tn n onn f=f=X4X4HD WhheheTakeket t f Wh theheTaTa It t ff TTQ#Q#0CQ#HD:ú&VBQ#Q#=-'k%dNJPiPipHD Evyby y Ta It OfHDf ÷ ÷D'd' 4040(+(+ó) ho, , ohoh, ohohHD#qquHDHDHDHDj Everybody, Take Itff!
01:27:10Hd Ohhoho, ohohoo, !Ñf -s HD ÷HDHDl#l# Ev,nerZçod TGCe Itff Iéz"A÷fGF+HD ght nono T Te ItItffff v(afhBhB03HDHD0,1 Ri=t no JeJe ÷ TaTaw IOf HDHD ÷010198Fa 1pt t 8tw!
01:27:24keket t f!
01:27:24fs"H Oo ÷ohHDRit w!HDHD Take It Off!
01:27:28÷BC0j0jÑ@ P P Rit t w!
01:27:29Hd ket Of Rit w!HDHD Takei@OfOf $ $ eranody,akIt O!
01:27:34The's ple doto #F4hZ4hC ÷HD Whthe e eaea allllomomarououLú 's h holinhe wa#F#F It'a rty eeor a ÷HDHD pMHDHD Anth turmenHDHDT8qcXqXá WhWh t ty &O[dke IOf>Hf en a$hhey ket Of s1gv1e ÷ ÷HDÑ e@e@cDcDf6sl ÷ ÷HDHDOff ÑAq< The'a a e knknowf ññññ 6<Y9uúñhñaQ#hQwjHo-G@j@j Whthth go o rdrdre Anere'e'glglter r t t flolo ÷HD <theyeyururme o ok/(B(BL' A8A8xú theheTaTa It t ffWhWh t )@hlZJZ4HDHD1100srR9#PhPhpl EvEvybyby Take ; IOff "Z$c?HLwAiúpúpHDHDHDHD::ovv] ax c5]PHDó/c?yyv=v=HDChirirngng Hdhdhdhdmomost p@@ple ke@@ to he@@@@@@ th'v@@@@nene@@rere j j@@ cari foror@@he t@@@@th.
01:28:57@@@@@@@@@@ thth's's@@ I iecec@@ndnd@@ rse ke@@@@stst@@ h hltlt@@mpmp@@te @@@@@@@@@@@@ itit@@ aor@@@@compte@@ way@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ a@@@@tete@@ntnt c c@@-u-u@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ngng@@ou clele@@, heal@@momoh.h.
01:29:05@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ necr@@@@t prhe@@alth coco@@le rinin@@.
01:29:09@@ @@@@ nererevl jt t bien its s the rstwtwo--o k4 lipspsininnd b bm.m.
01:29:14Thlilitata g gesesee a lit t ususofofolol ,, whe e e e isisriringngalal soenenmymyipip ha y y eveen tttt?
01:29:22New revlon just bitten lipstain and balm.
01:30:40: Coitd ititchin g gco ulrelyave u % % ororon cainsunc is birinhe hd woh in t bh?
01:30:45Aisese w wl yoyoraraly s s thn n is g gd .
01:30:49Appraiser: for example the fingers are perfect.
01:30:51Appraiser: the bird is in mint condition.
01:30:53 and I would say if this were to go to auction today, conservatively it would be worth 2 in the bush.
01:30:58Woman: really?
01:31:01 it's just beautiful,thank you so much for bringing it in.
01:31:04 unbelievable 15 minutes couldsave you 15% or more.
01:32:14Der//>>// VBVBananHD;0A éHDHD&3cviJM [ Crd d çeengng ] HD,t,tL+L+HDHDHDHDDIa@(ñ(ñU U Ñ<Ñ<u)ú ú q/q/u9r<r<P'S@C72÷Xo HDp -♪♪♪♪ RococRiRi ] - Cheeeengng HDHDN)HDHDxqw1ñI ÷ ÷HDbC+g+g÷7wwñ$K,0&9!.HDHD ÷ ♪ Wle erybobody ee gtingutf be♪♪
01:32:40ñ& h hhé##gú 6 6LuYoHDp ♪♪ I'm usually gettiQz i5H 'm n n I iit t twiwiit ♪♪
01:32:43HDx:@é@é<u<u y=OfOfToX& HD ♪♪♪ndndhehe's's t tususÑWd ysZ& u cacaq>sk I i♪♪♪
01:32:47HD,P,P)ze.e.>$oYFc@e@e1aJsI+I+ó<0U0U ÷ r ♪♪♪ Mfe h havbeenen on t t f fHD ♪♪
01:32:50÷ ÷rr ÷ ÷awawV/B7Ñr4 VPóXmçmç ♪ FlalaliliHDnnolsier ♪♪
01:32:52÷JQ@[<GQ<b=x(x(1[)B ♪♪emP0ber ng+ñ+ñ >ódidi/yes♪>Ñ♪
01:32:54;O;O0u0uo HDHDHD ÷4Uú,!3Yf-Níb ó8♪♪ IonxNfec4 y a the e flstHDngngn n lifif♪♪
01:32:57÷Hd ♪ B I I'mfrd ÷ Iear r orors out t sbsbd ananwiwi ♪♪♪ÓQ #PHD÷]znzhu5u5x%q#ñ&ñ&FbFb# EZ 3 3HD?(?( ♪♪♪ The'so hay ding noenry LHDee♪♪♪
01:33:06Hdhd HD ♪ B y youre e grea ÷te tngng aute ♪
01:33:07ananHD ♪ If itit l'De ♪
01:33:11HDg/IF8í ÷HD ♪♪ And we cici it't'fofover r ♪♪
01:33:15HD,n?=!r#i#iún÷XV:a ♪♪♪o o e e sese ululdodo it bett ♪♪
01:33:17HD<Ñ<ÑJ@J@kPkP ÷çQ%%yRq<HDPD ♪ Icúit'sov♪♪♪
01:33:21HD5ç5çmN9y#y#g ÷ ÷ ÑC$ $ hd ♪Nó♪ Ande' twoirdsds of a aeaeaer ♪♪
01:33:256anA!an ÷ ÷ ÷ ÷ ♪♪hethe st j ÷t whev ♪
01:33:27ñ mfHD÷Fy1 ♪ ÷♪ndndf f m m didiededto lininyou u ♪♪
01:33:31(hd ♪çX♪ AndouZZe adct4: to m mlolo toooo♪♪
01:33:33Gzhdhd ♪♪e cacabebehemmtwbirdof fea ♪♪
01:33:35Q Qç<ç<ñSHDHDFúananhíveve@iFL ;0;0s9s9 ÷XSXS#B1fHD ♪♪ Tngt ococtotothth ♪♪
01:33:4077x ÷ ♪ L1Aov l le ♪♪♪
01:33:41c c yEyEÑÑnOnO÷<÷<smEmE <HX#♪♪otJYo ha somomethi toeeusus tetr ♪
01:33:44HDN&Sn54jZjZ0ZEZ+oçZçZm ]0 ♪ Lovov l le ♪♪♪
01:33:47E88HBHBV ÷ ÷xsí,í,Ñ: ♪♪hat't'enenghHD f m m♪♪♪
01:33:49Gd ?
01:33:50♪♪♪ Tk loan u) t houou I I j ♪♪
01:33:51anan u k0NG1q1qHDHD ♪♪♪ C'te a eebee ththt a a e e roneneHD♪
01:33:55♪ Ianannauyou ery#<#<ing cece cÑbQt%ne ÷♪♪
01:33:56HDm#"l 3-/-/[c==2ác ñ< ♪CaCausitws poin ♪♪♪
01:33:59Hd ♪e catrL,L,el tSpaiai whwhe e e rara f fls m mnlnl anhe p pinin♪♪♪
01:34:01HAYóSRñ0HDecec÷r÷rHD ♪ Souous s sanenecacae ititss We c lghgh, c s sin♪♪♪
01:34:05Hdhdhdhdñl wc♪♪ He e kidsangiveemveryinin♪♪♪
01:34:08G(HB/$éaéarWrWrvrv)añó@( HD♪ Hold our cell phones cD in >Fe vSr ♪
01:34:10B@XXi@i@cO8$8$W6-B-Bc' 7J ♪ A j jt +r+rlala,[ anP,e e ñde,AheheOç ave ♪♪♪#L 1#HDHDf<f<çfI8.S#=÷J÷JHDHD ♪♪ O X8sp''ngngalalvK t&b middle of space 5hñO <@l%<><>q?@#@#fCpCpr> 5l ♪♪ l ÷!yoyo om yÑó÷pto to o ururace e ♪♪Ñh z1z1vnÑbHDjúñcñc <çáu s) ÷92HDHD ♪ If f 's'sove e ♪♪
01:34:23HDOpQP cú÷N& ♪♪♪ A we deHDci th is s fover r ♪♪[p 6ananmimi%EPzE$E$HD ♪♪o ononelel d dodot t tterer♪♪
01:34:29Hd$( ♪♪f ititqt l♪♪♪ ÷ HagjgjJV+P3:3:óh HD ÷ ÷"aFrnúnú%l@eGaRXt7t7'('( ÷HDHDHDHDHDHDQ#hQhQ ♪♪♪c(nde'"5rewowoir<j<j of a aeaeaer ♪♪
01:34:35HDHDy= N ♪♪hen e st isisususwhataterer♪♪
01:34:38Xowt9?S"m"mFqFqDjDjAdAdX"=÷IéjJG$4a ÷RjRjs0HDHD ovg yoyo&ú♪♪<= @$%](e(eQR0=2X>dzTHD ♪♪♪nd yououe e dictct m my veoo ♪
01:34:44Hd ÷ ♪♪♪ WUácabebehehe o bis s a f fthth ♪♪♪
01:34:47Rrjhdhd ♪♪ Tfloctototherer♪♪
01:34:50Iéí=:8HGAXe!w4HVJOú$-f-fwSHDB)"Z@P @ ♪♪ Love,4aova4♪♪
01:34:52Hd ♪♪♪ototo haha s sethihi antololoeep us togetheHD♪♪
01:34:54mñR:26HJ ÷ ÷HD ♪♪ Love, love That's enough for me ♪♪
01:34:58&&ÇÇHd ♪♪ You c m me e ♪♪
01:35:00HDg8 Vk!J♪ w w'tsksk wreK( you'Dees ♪♪$ 2 1pHDkI;fvS(x ♪♪♪Cause e ererHDy y s s pastst♪♪HD ÷á ÷HD0c0A0A ♪ W Wn n HDe e dede♪♪♪
01:35:12Hdds<p<p ♪♪e' d do a oveagn n ♪
01:35:14Hd ♪♪heheevevybyby y sese g gtiti o o o obebe♪♪♪
01:35:18HD ÷cw ♪♪ I'm usually getting in it ♪♪
01:35:20Q&0rCOd7X(÷] ♪♪♪'mHDototn n ito o n n it ♪♪
01:35:21ñaña@O@OZ1 ♪♪♪ in n f f youou♪♪
01:35:25Hd ♪♪♪it's'sovov♪♪♪
01:35:27YbÑ ÷ ÷ ÷HD ♪♪♪ndnde'rerewowo ÷dsds Az a aeaeaerrC♪♪
01:35:31G÷ ÷HD ÷úGcLa$ ÷06 ♪♪♪ Tn ththrereE+ JJt t ÷atev ♪♪
01:35:35ZHAú.VC/o<I)BéBé'' ♪ ÷ Iitit'sovov♪♪
01:35:37SúÑFÑFRFeevMm0D>"l ÷vúrO ?r ♪♪ndnde e ci thatatt't'forerer r ♪
01:35:407xxÑHDHD ♪o onel K4 coululdodot bebeerer♪♪♪
01:35:44÷ ñP@44d4+7)7)úUñ/ñ/%.é%+!/HD ♪♪ndf I'adcted l ling g u u ♪ ÷ Hd ♪♪♪ A y're di=O=OedI%totoy y ve t t 1<ú Fd <hd ♪♪e n n behe J2 two o rdrd ÷ a aeaeaer ♪♪
01:35:52HD!p>O<R(B#.FF@vLLBIBI4úVDVD w w HD ♪hahat ococtotoer ♪♪
01:35:55÷Y4hd ♪ Lovov l le ♪♪♪
01:35:58H@@uuvc 5u♪♪otHD to ha sethi toeep tethe♪♪♪
01:36:00÷ ÷6s(i -ñç:yOyOS-#X#XHD ÷HDA1 LH♪♪ove,e,ovov♪♪♪
01:36:04♪ Gototo o ve s setetng keeeeususogetetr r ♪
01:36:06Hdhdhd ♪♪ovov l le e ♪♪
01:36:08Hd ♪♪has s enghor m♪♪♪♪
01:36:10÷HDHD ÷ ÷VlVln1 - Ah, me on! 0?Re m m#ge,e,uyuy Re matatvQe.HD KB@.0 ópw÷FcIA:EHD ÷ ÷mhmh eaût. [ [ ugugBK ] ] HD>!".".bvu$vr<iPFtpGñHPHPñ5 [ ScterereApApau ] ]HD vC/v R$I I X@çbFHD Thatats s dicucuusus Tis r ricicous.s. Oh!
01:36:27HDHDHDHD@BHm6680F8 ♪ O o o oh,h,h h ♪
01:36:52avav010101010101 ♪♪anH, OH, OH, OH ♪♪VE Er ♪♪h, o o o o oh h ♪♪
01:36:55eAxóxóú)HD t hh;@;@>P>P&p&pGmGmó: !
01:36:57♪♪♪H,h,h, o o o o♪♪♪
01:36:57hd ♪♪eeeedrdrkiki c cfefe♪♪♪
01:36:59rOrO5ñHDMu ♪anTATA M MDOWNWN RO T THEAB ♪
01:37:01Hd ♪♪hi I i lk tsid♪♪♪
01:37:03HDHDHDHDpG@/ ÷♪♪ So nyhingi'd d say ififnlnli wewe a ae ♪♪♪
01:37:07HD ÷HDzat't'ÑP ÷ ♪♪Ut I iususkeepepuiui ♪♪♪
01:37:11fllHD ♪ A a c cnt t t c cs th pasasbyby♪♪♪
01:37:13UNUNanananHDz7z7 ♪♪Oue e goopioionsma♪♪♪
01:37:15hd ♪♪e'rerellllntititd d 'emem♪♪
01:37:19♪ b b I ievererhdsk ♪♪♪
01:37:20÷hd ♪ slelet tnk y for ururimim♪♪♪
01:37:23hd ♪♪ndndryryototo o stst any reref f nene♪♪♪
01:37:25hd ♪♪and t t t t h he e stst ♪♪
01:37:29hd ♪♪ h he e b bakaktt toououbaba ♪♪
01:37:31hdhd ♪♪ b I i n n d dwnwng g ♪♪
01:37:35hd ♪♪ trere n nononhehe t tsasa ♪♪
01:37:37hd ♪♪
01:37:41hd ♪ youourereot m m♪♪
01:37:43hd ♪♪♪
01:37:45HD#F#FhQ4hhQh.h.Yt ♪♪♪
01:37:49÷ ÷ ♪♪♪ w dd anma you kiki o oanytytngng♪♪♪
01:37:51÷HDHDzñzYzYv+ñó n#n# ÷ ÷HDHDñ$ñ$x/yBl%ñd @ [ ♪♪♪h h ♪
01:37:59÷ ÷ : ♪♪♪Ouououndndo o nocece ♪
01:38:04anNYNY? ? HDHD ♪ Allllululof g gd d tentnt♪♪
01:38:06hdhdhdhd ♪♪♪wear y y k kw bebe ♪
01:38:08hdhd ÷2ç3 o0 ♪♪UT YOUzc EECyYT T TJUy1MPPP ONONOAOA Witityoyo♪♪♪
01:38:12÷ ÷hd ÷ ÷ ÷ ♪♪♪ a re e ofin k4 ur d dususnal l nsns ♪♪♪
01:38:16HD("("jS.O÷7÷7n7spsp#1#2!Dxivñmó )n ♪
01:38:21hd ♪♪h, b b y y'lnevese♪♪♪ ÷ %%JxJx;"wó @tP 'HDQ?x"ú> ÷♪♪ YOUE ÷çz BUSMA dKIV MS ♪♪♪
01:38:27Hdhd ÷♪ with my namononhemm in a c cap♪
01:38:29÷ ÷dd-- ÷ ÷ ♪♪OUdñ OT T TDDDDKINGOW K4 ST N N T Tó:ISIS fNI ♪♪♪
01:38:32T Y efefñ í í 2HDHDí]í]HDHD diñ)eeee♪♪
01:38:36hd-& ♪♪ou a a n nhde e ♪♪
01:38:40
01:38:42hd ♪♪
01:38:44hd ♪ WHOHO DIEANMADEOU KI OF ANYTYTNG;p;p♪♪
01:38:47t ED DDEDEX nl7á5rg@HD> ? ?T1T1HDHD ♪♪♪Ll my y fefe♪♪♪
01:38:54hd ♪'ve ie=lñm makakevevybododdúhay ♪♪♪
01:38:5522P48úd%1111BB ÷ ñ,]@Ñ0>0>puéñ.úe÷wççF<F< ( (Knw[vJTHBV3Z8ck-xnsiu5 g4 ♪♪♪ qxá I IUSUSHURTRTNDNDIDE E ♪♪
01:39:00HD ç çK,#s#s@Q9H9HJ$ z@?ç?çMwn)n)í ÷ = =ñáñ/ñ/ÑázlzlçkyeyeÑ- Ñ-hHHD @÷@÷G0hChCQ#HDHD ♪♪Aihdting f seoeone totoelelme ♪♪
01:39:05hdhdhdhd ♪♪♪ is t turtoececid♪♪♪
01:39:08HDvovoHDrlrlx/pWd4lSlS ÷ ÷HD ♪ Oh,h,h,h,h,h ♪
01:39:14hdhd ♪♪♪ o o o oh,h ♪♪♪
01:39:16hdhd ♪♪♪ w ces iyodisaee♪♪♪
01:39:18hdhd(7lhd ♪ y areote e ♪
01:39:22
01:39:24hdhd ♪♪
01:39:26hdhd ♪ whohoieieand d dedeou ki of f ytytng? ?
01:39:29♪♪
01:39:30HDHDuóX>X>óL!m Hd ♪H, W CES IF Y Y D DAGREREs SZKú @jId ÷HDHD = AHDHD ♪ Youourereot m m♪♪
01:39:38♪♪♪ MADADYOYO KIjHF ÷ANUHI? ♪♪♪
01:39:40ll>uDNú÷@:P>x 0 z ñ "á ♪ Sú÷hBYOU REjíELL WHO BSA ♪
01:39:42ó HDHD ÷ ÷HDHD qú÷ú÷ ♪
01:39:45HD ÷ z zP? nk&k&2A2A2ñDydmlz vK÷g÷gxúr-mImIñ( ÷ç ♪♪ET M MHOHO YOUOU(<CRN, B BE ♪o; bAYt!turwUO]@ñqtxgBPIc"EGsMMú-V1:n:ne00ltRn#n$@/L4 G GR@y ñé5252 ♪ oh,h,h,h,oh♪♪♪
01:40:02÷ ♪♪♪ ah ♪
01:40:03? k P?P?HDACACóñç ç çç]ç];F@)!npp2 HDbHbHcçcçyúoNoNb YY÷T÷T1T ÷ [ Felelennnnncnc ] ]NEW veveo o eses NOWIWI N NririMoMotutu..
01:40:51Adngngououshshntnt to fshshssss soououananevevalale e ururinin annonoisisyoyo s sn.n.
01:40:57Do G GFrFrhh WITHututumumisisrere ,, fresatattstseses ♪♪♪♪
01:41:23( ( ghghconvnvsasaon ) ) ♪♪
01:41:39( owd d zzzzg, m micic ) ♪♪♪♪
01:42:50Aououerer tnhnhsese flateaeacrcrpsps theye e enenakak flateaeacrcrpsps ,, ♪♪♪♪♪
01:42:56wi t t t tteteofeaeaalalananolole e l.l.
01:43:00♪♪ ♪♪
01:43:00orprprklklwi I ilili h hbsbs ♪♪♪♪♪
01:43:05.
01:43:07Theye e rfrft t r r acactiti,, .
01:43:10,, ♪♪ ♪♪
01:43:14.
01:43:15Thevevydyd c cckck w whh the ececllllcrcrtetetatae.e.
01:44:02HDHDF8F8HDatatE0tBCBC4A4A606074747070DEDE2201HD0101DE0101 You think I'óSpretty Wi8C<;t oey 01ke-up on HDt2.c22KBú çZUg0ab9b9l8/Otc & &cíhwX(X(d+d+Fñewúóúó8$ Yo]$u ininI'm m nnnn WhWh I Iell l e e nch h nene wngngng Sú5#5#%h[s[sççW0Ñ0Ñpçpç8úyç+k+kúúby<x<xL"2L2L%#%#;; I knowouet m So Il t myalHDls comdo,HD((iiñ:)@)@ZZ HD%2%2!<!<,x,xw2w2B9B9HDp>A8DP2 Down ç ]p$$H0C@gID FQ?mHpOR7c÷n#RNHDYcOag[l/ ÷ ÷ Berereou m met me I s a ec anyOetEb ÷1i?K,)v0.cHD,Ñ,Ñ But things w2e kinda heagU6SNcacaI!$.UáZLZL2,#)KúU8686HD Yobrbrghghl1metuo )fe ÷ ÷Hd NoNoevevy FeFeuaua Yo be e v valtiti,, HDHDPáóHóHeá [áQ45RlJC Valeleinin LeLes s llhehe'ñ t tigig ÷ ÷b9SN,o > >HDqabPbPI2I27p)lJíJíHD Noegre, an F F"H"H ÷ ÷çRPP ÷ ÷ $ OúÑúÑ'BúBúLL(iPk ÷ ÷FúFúv[ çJustovee HD ÷ ÷HDnHnHB-(yUa c d dan untnt w wdi 3,GA59B% ÷ ÷c-))R(÷E÷E !THDHcHcR %tTúTú0>0V"f"fhk÷mBmw5w56JO mJ% ÷ ÷ñNñNp8"0iwiw-jJ[ Yo4h ÷II Hdhdhdhdhdhd Webebeoungngororer ÷ ÷bFhIp,Yi@$ ÷HDHD You kee ÷ el l le e m lilingngA A enene DrDrmm anan2?í>"s8s8bPd>HD1Jy9;áZHH-rA@y@yéE2úuúuej ThThwawayo[lturne $[on ÷ ÷ cat slp HDs s nanay Hd Andot ev loooobaba Don'evter lHDk back #ú#ú&[RcRcK 1 1UOgPGgnX. K/HD?ga$áyáyíwñ; ]0Lnk0çNxxy-@÷UkúkúHD MyMyeaea sppps÷9a%a% ÷ ÷ ÷220r&ñ@22HDHD en y y l lk atatee r r aw÷ ÷HD ÷ ÷M0M0rY%E Ju neneouou #k#kYdlúUáUáKg@Xwóó?ó?XXzúzúa]a]X<X<"-)& 6Y z2z2 In Nobaby I I6mel9?
01:45:19$22Ñ@qlqlYYl<l<kñ ÷ ÷HD Th is al HDL2L2láíéíév÷%Y ÷ ÷úrEY So ÷ake chananEKq%,[qáqáHD And n'everoobabackDoDot t erfbook ck ÑuÑu ÷C1C16í"'H)H)3d['['=÷=÷K.R"1e1ejU ?:o)V(99PRXaOL>5CdgHs hrye6çAçACK+b+b HDHDV@ ÷ ÷LFLF@0x6X-X- 5C5C]0==RR We d dveveo CaCa Anr r ct ank k +7 t beaeaDIáK#Yw;T[h@iRiR ÷7%229+mh[U[Uúúúú"x1@H(ça XIRCQXmoteanTiTi ila a flr HDout ofhes ÷f:HDHD ÷ ÷HD2Jq/q/ W I I nanay unund u Myisngng pzlpiec h5"yJ4ú[ú[÷)!;6@6@nF"A3rGhGhRA2C2CGd[lKAKAHDHDHDHDHDHDHD5l5l 2Bfém.
01:45:41I'compte ÷ Hd LeLes s allllheheay t tigig HDV6Y#FF$%8rPe@6D)D)RH ÷2 t tHDHD egrere,, anetet fkk HD JuJu l lPP Pñpñhd c d dan untnt w wdi 47o7$)[f@0028;BK néKHKHHDHD ÷V6iúIobPbPúé Yoan2d Ñ (p,r,rçúçúxW0yqqpzpzEnpnp 'll l y yng f fevev Hdhd ÷ ÷c%c%#uíuí Yo&EmakeeX < ÷ ÷77?ée+ Fe:KelikikI'm m vi A agZW7,beage ÷ ÷ ThThéBwau u rnrne ononu6u6$g7lNB zR I can'slpú5 r?lAdJéBSJ(j ÷SSgúgúéé8ú Les ÷Zúnawa wjwj ÷ ÷a=a=çñ AnHDn'n'evev loooobabaHDDoevereroooobackck hljj4KHDHD My hrthQ",tops ÷P%i@i@ ÷ enou lk m me r r #÷#÷'ó=7=7"y"y st o o8] tch .Eabmw:[:[OXG,G, ÷HDHDHDHDB)B)-6 Noby I I9nelKk 2QfHDL CcCcoyóBR@R@Q!EU ÷÷ciViV?,l4Eo Xf ÷g izjzjalal V#V#;1ÑzçZ.Dv+ú]ppuw2WmF:E"] ANynIlIlHDn/n/@0tL So t te e chce d dodot t er l lk k ÷ Dot evev l lk babaZe99[N[NéPHDKqV1V1 ÷Qf ÷ ÷BGCZYEHRWÑWÑso0ç:w:wGpMmm9m9HDHD HD ght t t t ur h hrtrtraraanean n s setitit t anss H] ÷ ÷XYXYúB÷7ç?ç?vVYd>RFHP4)6pV#nH÷YR ÷(3lk=GT"A[ñ,3rYCl!ñP Beou@0teenagee eam tonight l'DS&,&,5iHENTÑíKddIHDó ó #F#FF""x"x Leu pupuyoyo hananYN omes8 InRJy Nein-tdñht jeansHD VAVA6-qGd2R@@<5-VWVWC HD55 P@P@"j3@Ñ@ÑBPBP Be yr enagtoghght AOAOX2úaHDHDPJz2]XiZiZmht="X>t>t<PHDHDPGPG-, ÷ ÷ bVbVQNQN(4(42$ ÷q#Pu÷%HDHD"J"JBVBV2CEol+1%2y aC3b3bJJJPJó,5,5,y,y5Y6 6 )Dmama mQj ípR[ ÷0)fAfAjRYiM,6JKH J ÷2HDHD.n-]3 <ia#T8 ÷YúOV%t,b ÷ &-FeelikututI'm vi&ñ@ 1 age ea i9T'ceT% 6IHD(2(2 e y y yotu m me HD ?-qé' ca ÷slDá 3)I%OmHD ÷[á[á)RXMnx0909Yd0)I=e-28rMb<9HDá[2b$ LeLes s nawawaow ck HD@ç' !mñ ñ LIgKgKHDHD Myea s sto Hd Wh y looateQ st o o# t 66gE[% ÷ ÷rVDD l,K22 ÷ ÷ ÷HDHD babyby b bieveve HDX"g] Ths s al ]5]5 z1rIk ht:K mYCGCGÑfF7F76%k4.ék2HDHD úsT=.Ye a an d n't erook ck Dot er lk ckHDHD99jzM9M9 ÷ ÷HDHD5L5L ÷ ÷gaga I t t t yoyo h h ÷ rang I Imymykin-n-ghghjeanan ÷HDHD q)pwPpjIújújm, 3a3aLB U;NQúQút= ÷""""Yv> > H%h%hd your 5eene drH'totoghgh HD-Z-ZDnDnáEBFi%TZpRmBmBm] As Ñeyoyopuk%ururí8an on n -[ InHD msksk-tigig j jns #%slNO!ozHjX1NdNdZ+IfIfl(dkdk(D(I(IuU-2-2áeI$)%)%,(S,S,i6i6> JREçKl'l'#J2tEJéJélçHDórHDHD ÷ ÷ yBr teage eaHDm tonit 1h1hddjrSKSKnG-=e#)t ÷ ÷kvgYgYvA uBh22hzñD0+0+e5e5IR 6Xf3 3 /bqe@T=CEx ÷RhéhMFMFçAPLPLn<3VíÑqeeÑT.
01:47:47>vd4 ÷y>+÷;÷02HDqkQ7V%Q-Q-ñ ZyHD ÷ ÷HDCe?A <ç9á9áGG ÷]6]6F%F%E%3páB4(H2,?UYUY-)6O6O xRHÑHÑHDY,0;0; :Z:Zt9HDHDHDCp 926A56 (m-tem rk k rhhmlays HD9801çD/COCE010122D0D0an22;;E0E0anHD2C2CV01@zHD ÷ ñ6 ♪ T cwdedoo ÷ ÷is fl ety fes ♪HD÷@ÑZÑZ÷=HD ♪♪heheeepepe c cversrsioio fullf es HD HDv[v[ g ÷2HDÑ÷Ñ÷ AQ#Q#therig wi a ally iend♪
01:48:37Hd ♪♪heheind d u u ver r e e ain n ♪myHD ♪♪ w wder r t ty'lllleeee throh d disisximí♪S!uxSq÷P cHDHDHDHD ♪♪ndnd wanantotoay ♪ ÷tótóvúvúw>ç1yxIaIa q nx ♪t cat HDho b bk ♪♪
01:48:51÷ ÷Hdhd ♪ndt mit wro ♪♪
01:48:55Hd ♪ B it't'alalI x5ha HDHDkXkXa7nçnçl[yiyisu Come ta me memeonigig W ananHDñzçWuíuíHD0xE:d@$$/7yhA'A'qoa"F&F&HD Ce ta me hoHDme. ♪♪
01:49:14zkça ♪♪h,h,e0ñveeyoyonow w ♪:çg'E@E@é:á .ró >AqA#2f.f.##b!.
01:49:17÷Hd ♪'most tht yo♪
01:49:19Ñ( ÷TnnHD ♪♪ m mliononilil ♪♪
01:49:23HD ÷ñkj+o)zZvWxnñr ÷ ♪ ButHD Iilfindou♪♪ ÷HD ♪ Stakekee e me ♪HD ÷ It't't 3:m anI I cat ÷ ÷eep ththt t u u ♪
01:49:37u<HDLH7PñNñNCgBBál+)iN@5HD"@leq]féHD%7hthtL Ihink fáCnd ththpepeect t rdrdto s s Hdhdhd ♪ T s selelteterarats voioi Hd ♪ometese dot ve a a oioi ♪♪
01:49:54Hdc c zihd ♪ Iakyou franalal a rld d ayay♪
01:49:58H÷h÷hdhdhd ♪ And I try so hard ♪
01:50:04HD #Rp ♪ry tbe s sststng♪♪ ÷HD ÷ ♪ B y y s s t t c c ÷ckCz♪
01:50:11÷<r<r(]ó!h(Ra092 ÷SRFH#wg÷B0écyXHDT?6 HD Mdefeesone ÷ ÷7y0J0J5 kNx6BMBM'BrN,HDHD ♪ Ce ta m mymemeononht ♪ ZL>ctNrk1k1P)b1h1÷5÷5HDA$>y>ytOtOCH D2#FQ#0CZ4 ÷w6íLTTTTA,A,ioHD ♪ Ce tata m mhomeme. .
01:50:25anns=VananHDÑBÑB44g@$÷$÷0h@%%a#b"B hyd4lp2p/@/@: 1$XúqlFF8YEYE ÷HD ÷ ÷HDHD#-$>#F#FQ#Z40Z#F ♪ú OHD Ieed d u u w ♪♪
01:50:32n?Y'Bqa,xZ2HD ÷j%2 w ♪'m l lt t thououyoyo♪
01:50:37zWyÑ?/?p.QHD ♪ m miloniles♪
01:50:39"I"IHD ÷$Bpé ♪utut w wfindououHD (Yk Ñ#. kQ#hQChHD nstrtrenenl ininrlrle) áá1< ÷2 yHyH÷7? ? y#7 ñ HDlk;a? (V0q5ZY$÷(nlYlY<0Wró0Dd@BB@b DbD8H8H!÷!÷CNHDHDK[uF ÷[t%%OO ♪ ÷ ÷ome kee ho..tonit ♪♪
01:51:03÷ ÷HD#q3÷C)VV45y8á<eL whh00w-)Q,óojúDññ'y0y0IóVn!kñqbu s p p$H$Hyy'J'J A4CnCn[3[3"&hQhQhQ#F4h ÷ ÷?rD3D36a6a?tñHDHD"@Y8 /v23&460"0"Ya-@ ♪ Cil e ke m mhoho... ♪o÷ J$hN1aANANHD ÷ ÷ Ce ta mhome♪ N ♪atgQlite8@mitsy vovoEe drdrK[C0C0>T-,vw#$wXwX<1 X[c[c÷=($($:D4G0v0vHDHDHD THDonhtht♪
01:51:21Somomimim we e n'n'haveve a cece♪
01:51:22HDQ'rYn54!+&@i&?sC-MO8O8Dçb!"8"8 ♪ome e Q#ke0Choho ♪ we youpç) fHDm lf woesd aw ♪♪
01:51:25÷ ÷HD%,yoyo' "L&,k dq#Hj@AM,M,2HD ♪h, Ieeyou w ♪♪
01:51:31I loswiwiouour$u ♪
01:51:34Hd ÷ ÷ ÷hd ♪'moldi o♪♪HDf4f4@ u: ToÑu ÷%o%oWqWq÷ZM6órq@/yPyP5: ♪ililI I n n ndnd ♪
01:51:41÷HD,0ó'HDPL5@,nB0Q<@H)-éuÑ ÷!]hY#6HoItIt22T4 bH3 ♪ SlBkekeHDe me. . ♪)hHDHD ÷HD (m(micicadesesHD anca6an5[2HDHDHDtA036 ♪16 '0QcQcHD xç)kx9HDHD ♪ Y we e inolge wkingng rtime itg taes♪♪hdhd(d/p ÷ ÷ñeñ=ñdñd E K ♪ Lú)T SMSM ÷L TOWN NEVER LOOKEDACAC♪♪mrp Yó[5/Ql ÷HD ÷ ÷ ♪ I iasas flilit t skhd wi feaeaofofallili ÷ lD♪ WDERIRI W W WE E THTH WI LOVE E I INEVEVELALAS ♪♪,í,í"xpNUPHD Hd ♪ S S C YOUELVE I♪HDTPTPÑ Ñ K>ñ-ñ-tdwWt?HD Hd ♪ AWEWEE E ININONONHEHEOUOU ♪n0FDSbHD ♪ T M MENENI I ULULSESEITIT♪♪anx0'ó ÷LX&Un/%p H ♪ yes, yes I caseseititowow♪♪hd ÷ ÷ wwewe sittinththe e t the water ♪úihdhdhd ♪ y p p y yr r m m ouou m m foththfifit t MEME♪♪ ÷ ÷HDnn11 IRHEHEananqq ♪K>OU MADE A REBEL OF ♪<<oooon'n'1Eú&I<I<qP2o>)v$ ÷ ÷Ky ÷hdhd ♪ aararesesmamass carel l ugugerer♪♪
01:57:18♪ouourereheheesesththgg th's'svevebebe m ME E ♪ucàà ÷r"r"F,GAHD ÷ ÷ ÷ ÷bbéK$íyQ:/HD $ $c]3#3u,j,j$Hdé ur ♪LASH FORORRD A A W WREñA TANG O OTHTHWORLRLTOTOTHERER♪♪= ÷HDHDOROR T6ESESanHDHDsvP1P1E1E1oo..rrqqqqhh--HD ♪Ndhd there a arararr mhdthin ayourlacece♪♪
01:57:30÷ ÷wauE7h7h÷HqoÑ9 8P÷P÷HD I I GUAUAEDED♪x/x/÷;÷; ÷HDHDHDHDQ#0CZ4 ♪OUOUAYAYE'E' N NERER MAKEY Y RERES S STSTESES♪♪"lq%y+vjrxwQ HD ÷5A5ApjK@Obq!G ÑA!a!autQ#0fp1AaHD ARanan?ManwV0q0q4HoñqbqbálHDHD ♪♪E E T BIBIS S PAYAY♪♪HDjX ♪E T T NOINFIFIGUD ñGP+T ♪o1o1ñ!wHDHDHDHDh&O÷@j ÷Hb fpfpKK WHEHEITITAS HARD D AKE ♪ ÷j6rhnc X1X1;dTT)tHD@ ÷♪Es, , ssthth I iwhatat t tç2hthtbobo ♪♪hd ♪♪o o u memb wweweresisiininthe e byheater♪hdhdhd ♪ youututououarararnd m foththfifit t me ♪= ÷hd ñyñy vE♪ YOU ME E REBEBEOFOF♪HDHDHDHDHDHDHDHDHD A careless man's carel ughthd ♪ y a a the bt t ingg th's e er r en m me e hd ♪♪o o u rerembmberllllllhehe ci ligs s onheheatat ♪HDw;qYl<i9hn>>#)DCR@R@yR8R8 ÷÷H÷H ♪ Youhd s mstarto beevitit f t t f fststie ÷hdhd=]=] ÷@) t hd ♪ mada a bel l 7$hd ♪ A AARARESHDS N'N' CAL DADAHTHT ♪♪yl?÷@Ñó Youourerehe b bt t ingg that's e ever enen MIN H♪p%=f=+n!@ @ HD4a÷=Q# !hdj4j4-g ♪ A IEMEMR zHAT FHTng 30M ♪.XPP÷P÷PBBDN-ú[W[WH+2 BU♪HDHDHDIF Xn 1cc??pp ÷ ÷kk..
01:58:45E hd ♪ a y y f flolod d out into t s seeee♪♪
01:58:50#@l16F ÷ ÷íBHD ÷ ♪THRACED MYd@LF FOR THE ODBY♪]f ♪Au t ts l I' e eveknn ♪#z/8fxfx ♪♪ououoome bsuririse♪♪hd ÷7c ♪ a a s sd I'i' n ner lee yoyoalale ♪♪hdhdhdd k k k ÷ ÷hd hd ♪ou said I remeer h we ft ttttinbyhe wer♪♪hd EVEVE T TE I I OKOKT YOYO IT%D%ñvNIKTHE E RSRSTIMEMEHD♪HDHD[gr0r0XvXvcTD3 ♪♪ F fl ininovovhdthth♪♪hdhd ♪ celesmas caful ughterhd ♪
01:59:25♪♪HEHES E E BE THING AT'SVEVEBEENENININ♪HDHD.aypAL81i4 ÷ ÷ ♪♪ololonmaket st ho o on,ever tururba ÷ckhd♪
01:59:29÷ ÷hd ÷ chdhd ♪ YOU MADE A REBEL OF ♪HDnp)R)RZíZíéDé&é&c!0,NWNWé2?x(o ÷Hd AARELS N'SCAREFU8oDAUGHTER ♪u$0%&7 ♪OU A T BESTHININu, ATJp'SK'VEBENENININ♪HD ÷ ♪ PH, S DO YOU BELIEVE IT ♪d>58FboUD &bA0o o HDg7g7íBíB0jB ñ÷-#ln$O@ ?2♪ Hñd onwewee e nna makeket w w ♪hd ♪ yes, yes I can see it ♪hdhd RLb2eóF%jaN93KR+núocTe,çF20a@czZPQ[TD6 .hPF7vnHD ♪ ICeANJ=EET T NOW ♪ChQ#p$b<f7] 3E>,v3 sHHD HDHDHDHDHDHDHD X K y.,ñ)HD7 Q#Q#"HDQ#0CCF2I#- ÷Q#Q# ÷22#F#FCF0C0ChQ ÷4ahChC222hCQ# a# L#F ÷ N NT TOTOOUOU♪
02:00:43÷ ÷hQHD Whing could ÷ dapar HDpApAEóW7 ÷ ÷ ÷ ÷x3HD ♪ A-aayay♪♪
02:00:50hd ♪♪etethd f fl l leepep♪♪
02:00:53÷Ch4a#FI3÷T ♪♪NDNDANISISOUOUINTOTOHIHIAIR R ♪ ÷Q#Q#hC ÷HDHDQ#4a4hhQhQ0QQ#Q# ÷ ♪Ay-a-a-a-a ♪♪
02:00:58Q#Q#4a4a4hHD ykT'T'anTHELEPEPNTNT IN T RM ♪
02:01:01CFCFhQQ#4a4azrqghChQ4aQ#Q#0C÷LHD And whde etd THTHHD WDON'N'SESEIT ♪HDHD: 22 ÷HD ÷HDQ#Q#Q#Uñ0pd?ñjñj ♪T's e e alalchch TH LMS AVE O O H HDS♪♪hChChQ ÷íññ x.x.HDu:oooo60 #)÷[úf!ÑÑÑÑsszTzTpO÷óOUOUN NÑHDHD ♪ A a w wdon'n'bebeeve e HDHDHDHD5ó?&StStw; ÷ ♪♪Ryryg be rft t ♪
02:01:20S ONxpxpk+p(hQCFCFpÑQ#Q#a# ÷eu8>8>7m9jñNñNHD ♪♪Ryryg nonototoet y y d dhd♪♪
02:01:27a#4h#Fñç ÷ ♪@ Yr8H nw@/z-6L÷L÷; sun n ÷4a4h4h4hQ#Q# ÷HDHD ♪Onty ihonesthdlyhe haes- ÷thinfome rhtowow ÷0C0CHDQ#Q#Q#a#a#ç9w HD ÷ ÷HD ÷ ÷ ♪Eaea♪♪
02:01:37Ch0Z#F4h ÷ ♪lJhxHILEHE F Fs/ORUN+nRNEA Un OUvZETHD A C CMBLILI hHDdldl4hQ#0CQ# ♪ T WanLS WBUññT TOTHER TUúkLIM@ ♪
02:01:44#FhQ0Q ÷HDHDÑi0C4h4ha#4h#F#FhChChQ ) ÷#F#F ♪ STITI S SNDERERE HOG UPUPHEHEOOF F ♪0CZ4a4HD ÷ij ÷ ÷ l lHDñ7I@I@ ♪CAUSIThQhQ EASR Th telelngnghe t tthth♪
02:01:56hQhQ0CB><NDKO4a ♪♪CF SLLnb4 EEP YOURHOTOTOGRAPHS ♪
02:01:59o.ySySx(yryKÑDQ# ÷ ♪♪ R r2bebe0c HOHOanWESETOTO LGH ♪o=o=cçsvsvhC#F4h4h4hhQhQ#F hQhQhQa##F4h4h ÷ ÷4h0CHDHDHDHDhChQhQ#FhQ#F#F#F ÷ÑzÑzy.4hhQhQhQ ♪ I iananee÷ñ÷ñon ling g eeee♪ ÷ HDCFhQhChQhQ ♪ Iyorere oy wi bng tn hal♪
02:02:11$$#FCFCFHDHD#F#F4hQ#Q#HDHD ÷ ♪T'S S ú:E EPHAHAuó ININHEHEOOM M ♪ç ç Q##FQ#?Ñ ÷P8÷[ v$HD ♪♪Ndnde eteten 4h TH WE N'N'SE9÷E Ñ pF d)d)ú%?j22 ÷#FQ#Q#Q#Q# ÷hQ ÷ ÷ ♪♪T't'an a alalahd at l lmsmsboveveurureadsds♪♪
02:02:27hQ0QhCChCh&4a ÷ hQhQ4hhCCh4h7p7pa#@4h4hhQ ÷4h4h4h ÷hQhQ#FCF0C HD ♪NDE E DOT LILIEVIT4a4h♪ ÷Q#0C0C4h#FhQ0ChQhQhQ0QtíóF0QX+X +0000A ñJRó opñ ♪♪Ryryg totoe e rf#fec#f♪
02:02:36÷ ÷HDHDQ#Q#HDHD 5d0Q0QQ# :CF#F2a# ♪RYRYG NONOChTOET YOU D DN Q#♪
02:02:41÷ ÷Q#Q#4á ÷#F4h#F#FhQhQ0@Ñ#a#BTA!,(zN 'd@l)Q#Q#0C4h ♪ Yeah ♪
02:02:43Q#Q#0C4hHDHDHD Honontyty ihohostst t t rdesz4thg ÷r meig now♪z4 ÷ç HDHDúz ÷ ÷X X 8)hQhQ0@HDHD ÷ ÷(HFYFYQ#a#hQhQ4h4hQ# ♪♪Eaea♪
02:02:53M:M:Q#a#á!Q#Q#4hHD@0C0C ÷ Whihi t t forors deeath ououfefe arereruruhdngng♪♪
02:02:59÷ ♪HEALLSE hQ0QILT GETHTH Tutulili ♪♪
02:03:01#FhChQhQ#FQ#Q#a#4h4hHDHDHD4a4hQ#0CQ#Q#4h ♪ SLLLL SND ERECFHO2G hCChHEHEOOF F ♪#FhQhQ#FhChCHD0C4h#Fa#h QhQ ÷HDHDHDHDHDHDHDHD tYtY ÷hQ ÷ ÷Q#a#X%Q#0CZ44a.O.OWí>quZóÑ 4h0C2 ♪CA ÷USa#IT EASASQ#R THTHQ# TLINGNG0CHERUTHTH♪♪
02:03:12HDQ# ÷hQhQCFpÑ4hQ#HD ÷ ÷m0m0Yá:ElO"M"M4a4h#FCFCFhQ ♪4h SP P NORIRIhQ TT OUOUHEHE4h E momonini ♪♪
02:03:16hQ?ú?úáá ÷ó qrqr?!a4a4HDç #F#F4h0C#F4h#FñC ÷HD#F#F#FhQhQhQ ♪NDxQB0ET T RN CO IN ♪♪/x8x8Q#Q#Q#4h4hQ#4a4a4h&X&XQ#0CQ#Q#a# 4h4h0C4h4hHDhQCF0C0C Stotoprprendidi THTH I IS T T ENNG♪♪HDQ#0C0C0Z#F#FHD8mn7 ó ó.ó3d3dk3k36 & HD ♪ A L4hETHEHENDEGIN♪
02:03:37LUzHDHDhChQhQhQhQhQ#F0C4a4h4h ÷ ÷4hQ#0C0C#F#F2ç>;>6F4a4h4hHD Hd o yea♪9a aná anan7p#FCFpÑQ#a#4a4hhCHD0C0C#FCF0C Tryryg g be e rfrft ♪♪
02:03:44Q#Q#0C4h4h4h ÷LJLJ 1 ♪ TING G #FT 0CETET#FOUOWN N ♪0C4hHD pp--VáG$G$J]-:!K!K!Pec4 h ÷0C4h4h4aa4Q7Hó$y$ybm?c[jHD8 8 HDTJTJPm ♪♪Eaea♪
02:03:50iq[20chq0c0c#f4hz4z4hcá hd ♪ HONTYTYj/S NENESTLYQ#HE Haesesththing for r rhtht n ♪
02:03:53pJpJQ#Q#4a4h4h$4hC#@Z4hC4a4a#÷#÷WAQ##FQ#0ChQZ4hCChQ#Q##FHDHD ñA m=BXP[p]xKH k kb b #F#FhQhQ0Q0ChQhQ2@R@RP"Q#Q#Z4HDHDHD ♪l<H H ♪4h4h4ha#4hQ#Q#2hQ0@E?
02:04:00♪ W ÷ T F FORb:15DEDEQ#THTH anFEFEan A ÷RURULILIhQ♪♪
02:04:01é4HDHD ÷ ÷+p#F#FhQhQhQa#4a4h4hhQ ÷ ÷4aQ#0CHDHD ♪ T walal w wbuililtototherer TUNGNG#Fa# hQHDeuA6A6Q##F#F#FhQhQ0QV8V8Ñ#a#a#Yy Q!Q!?OQ#Q#Q#0C4h4h#FCsP (?QbÑbÑY+ , ,4aQ#Q#0C4h4h#F4h I s slllltandnderer #F HO#FG G T ThQOOOO♪♪
02:04:11÷ ÷Q#4a4ahQhQhQ0CpÑpÑ#FHDHDHDHD ÷0ChQQ#Q#Q#HD÷Q ♪4hCAE E 'S'SASASQ#R Th ÷ tlili t t t tthhd♪
02:04:22÷ZyZy7p #@0C4ha#a##F#F#Fí?í?0Z0ZQ#i.poHDHD&z [H#F4hZ4#F4h0CZ44a4aa4H Dq#q#0c@@ ybe we'll me@@ again@@@@@@@@♪@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ♪i @@ll n@@er f@@get@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@h@@@@@@@@@@@h@@@@@hdhd7070343406066060bcbc4a4a606074747070 atHD18AVanan (bluy-y-ckckntnt p pysys HDHDHDu@@.:j RHDHDHD/ ó y? úb oaHD z;y=vaxUç@HD I ihd ♪ w w b bn n t t a ass ofmamanana f fenen ♪
02:10:18Hdhdhdhd5 ♪reretotooaoa m me e hoho ouofof3 vewhwhe e I've bee♪♪
02:10:26ósK MF@Iv ñ mlIF,Yye"e"HD5lçHDHD>I Ñ ñ ñ ÷ ÷ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñu?ísís Z ZíoaÑrtrtu[1111bntmtm#.HDHDHD ♪ Tn n u u memerarainininin♪♪
02:10:34HDn n ♪ Likththrereesesththg g ♪
02:10:37an ÷ ÷ r rorHD11 P Pnn l TóÑ @H LPY(b@áJHD ♪ryryg g b bt t u uereranan♪♪
02:10:43Hd ♪ All tt t ururovovcacabrbrg g ♪
02:10:46ÇA>qhd ÷ ÷hd ♪h,h,alalofofy y ararss got grgr o oththsisiatatn n ♪
02:10:51Hdhd ÷ ♪alalofofy y arar ÷takes time♪♪
02:10:56÷Hd ♪alalf ofy y ararss goa a ghghmimi t ttete ÷ y ♪
02:10:59÷ ÷HDv HD ♪hahaI I n'n'keke l lininyoyo♪♪
02:11:03HDfoñ@Ñ÷ñl/@ekas%-tú ♪02anKç kp vivi?. y ♪
02:11:06Hdhdhd ÷hd ♪ O w wh h lflff f h hNErt♪♪
02:11:08PN#$ o[ ÷J2nZ.ÑcbA?0Ñwt÷PPMv y$HDHD ÷Qáq0epz z &÷,Q,QNFmHDZr1:B÷<0Xsah ÷ ú y/ N;N;l/l/ DpOOnDñX; ad5pZPúV@SByQ-%>Mó 4HD "x$x (P36g@d ♪ w w m me e b bieie I'd vevelolo s sebeby y sese♪♪
02:11:20HDY)aZ1á ÷HDHDh ÷ ÷ ♪ Ih ade a planstst t t m m whcacan on l le e msmsf f ♪
02:11:28Hd ÷o=hdogoihdokoohd ♪ Lelelwawaththsoso I Ianang ♪
02:11:35O[O[OóOóOóOóOaHDOcCh ♪ililththdadayoyocaca ♪
02:11:38HD0Z#F4h0C#F0CQ#hQHD ♪ Swiwi m mananhehewawa♪♪
02:11:43Hd ÷ ÷ ♪ A a a t tt t l lee can brin♪♪
02:11:45tHDHD-O0'BnWRczp ÷ ♪ O h hf f m mhehet't' goa a ipipn n e e tutuioio♪♪
02:11:53Hd ÷hd ♪ Hf f m mhehet t keketiti ♪
02:11:57Hd ÷ ÷ ♪ Half m mhehet't' got ririt t ndndo o llllouou♪♪
02:12:01Hdç ♪ Tt t cacat t epepovovg g u u ♪
02:12:05a yo í ÷ ♪ Can't keep longngouou♪♪
02:12:06Hdhdhd ♪h,h, with ha o omymyeaea ♪
02:12:10Gg ÷ ÷hd ♪ ÷ithaha o omymyeaea ♪
02:12:14Hdhd ♪ououfafah h s sonon♪♪
02:12:18Hdhd ♪utut c c o oy y llllhoho fososoonon ÷♪
02:12:24Hd ♪owowththroro, , teteonon♪♪
02:12:26anananlflfHD ÷ ÷HD ♪ououililhaha t tt t nenerr gaveorortotoouou♪♪
02:12:32Hd ÷ ÷hd ♪hahahaha o omymyeaea ♪
02:12:35÷ ÷Hdhd ♪ B I Ianan s sp p vivi y y ♪
02:12:40Hd ♪I cat t opopovovg g uu♪
02:12:41÷ ÷Hd ÷ ÷ ♪ c c't'ttotololongngouou♪♪
02:12:45♪I n'n'stst l lininyoyo♪
02:12:46an s sananHD ♪ Ianan s sp p vivi y y ♪
02:12:48Hd ÷ ÷ ♪ Wh h lflff f ♪
02:12:50÷ ÷ ♪ Hf f m mhehet t ♪
02:12:54Hd ÷ ÷ ♪h,h,alalofofy y arar♪♪
02:12:58Hd ÷ ÷ ♪ Hf f m mhehet't' go ÷a alalooooimimininioio♪♪
02:13:02÷ ÷Hdhd ♪ Hf f m mhehet't'gogo ÷yo♪♪
02:13:04ananan m m HDHDHDHD ÷ ÷ ♪ Hf f m mhehet't' ÷ got ririt t ndndo o llllouou♪♪
02:13:10÷ ÷zz ♪ Tt t lflff f h hrtrt won'dodo♪♪
02:13:13Hdhd ♪ Hf f m mhehett is s stgtg w wdidi ♪
02:13:18rr ÷ ÷HD ♪o o brbre e thth p p ÷erinin♪♪
02:13:21÷ ÷Hd''ççññhd ♪ndndalalofofy y arar is t m plft a aanan♪♪
02:13:26÷ ÷YYeeHDHD ♪hoho n nererruru lod d ytytngng♪♪
02:13:29HD!c7bn,Gbd9d9]P]P Zú%J1úMk<ryJpE1i382AXl#HD ♪ Hf f m mhehet t ♪
02:13:33♪Oo o o, , h,h,ohohohoh♪
02:13:34x ÷ ÷22 ♪ O h hf f m mhehe÷pt ♪
02:13:35♪Ahahahah♪
02:13:36÷HDHDÑsHD ♪alalofofy y arar♪♪
02:13:40♪Ooh,ohohoooo o o-o-o♪
02:13:41mf mHDHD ♪h,h,alalofofy y arar♪♪
02:13:45♪Ah, , , ♪
02:13:45Hdhd ♪ Hf f m mhehet t ♪
02:13:49♪Oo o o, , h,h,ohohohoh♪
02:13:51Hd ♪ O h hf f m mhehet t ♪
02:13:53♪Ahahahahah♪
02:13:57(finin:: ♪ Hf f m mhehet t ♪
02:13:59HDLOAVanananananan (sththiziz a a o oanan pl s s01w,erer I iroro HDHDHDi÷%÷9ñ3 XHDñ Ñj÷u÷uI0Hiñóñó÷LHD'a qlPHD (fasteteo o rcrcsisi kis s )) Hd G b ble ueveron♪♪HD ♪e'rere b bken n opop lingndnderoad d gu♪
02:14:20Hdhd ♪ A A I ican'n'bebeutfofohtht♪
02:14:24♪t can'HDt odone♪
02:14:25♪ Ican'n'bebeutmamahehe♪
02:14:27L ♪t cacat t oututn,n,o ♪♪
02:14:2922 ÷ ♪od b blesss ery e ♪♪
02:14:32♪e'rere a bkepeop ling u uereroadedegugu♪
02:14:34Hd ♪♪ndndHDcacat t oututugug ♪♪
02:14:38♪ I It cat outne♪♪HD It t n'n'be o omamahed d ♪
02:14:41Ican'beutru n♪♪ñ>÷añ& ÷ ♪ A A w wn clososmymyyes s ninit HD♪
02:14:46Hd ♪ Tsympmphoni ofanndndg g ght t ♪HD ♪♪ododlesssss s ery y ee♪
02:14:52Hd ♪♪e'e' arokepele lilingngndereroaoad guguHD ÷ ÷Hd ♪h,♪HD 1O ♪2;e e úámoes I rco ÷ecec Hd ♪ Tnsmimiioio echchngngway y ♪ ÷HDHD Fan frothyUyUworl zá of I indnd HD Hdhd ♪♪hehe oceces s eedd to t t s s ♪♪
02:15:10Hd ÷ñ] 'hdhd (fasteteo, struruntnt rococininrlududHD (perssn n pls ro b bea Hdhdhdhd G s savusveryne♪♪
02:15:28♪♪ililwe b bn n insiHDde theirir of t tususd d nsns♪♪
02:15:31Hd ♪ F tHDhe sinofur hd ♪♪
02:15:35♪♪heheins s o o tonone e s àà ♪ Theininofur fhe♪♪ ÷ ÷ ♪ T sininofofur y yngng♪
02:15:39Hd ÷ ♪♪o o anHDHD ♪odavave ery o ♪♪
02:15:43÷ ♪iljjwe bn sideheires of ahoUod ÷ ♪+1O@O@é?/.?yz'C$p4KzX !F÷N÷N U UVu////z/HDHDHD ♪♪ororo s ss s oururanan♪
02:15:48Hd ♪♪heheins s o o tonone e Hd ♪he s ss s oururatatr ♪♪
02:15:52Hd ♪heins o y you ♪♪
02:15:54Hd ♪o ♪♪
02:15:55÷ ♪ndnd wn cle myyetonit ♪♪
02:15:56Hd ff ÷ ÷ ÷hd ♪ T Tsysyhonini ofofliliinligh♪fM vHDHD ♪♪Gosa u us erone♪
02:16:04♪Wie e HD I iididthe e rere ahousd HDsuns Hdhdhd ♪ O O o o♪
02:16:08Hd ♪ L Le e moriri I icoldldecec ♪♪
02:16:10Hd ransssHDions eoi a awa♪
02:16:16uh Ñgararroroñpe e HDrl of y and IHD Hdhd ÷hd ♪♪hehe o ces eedd tohe s ♪♪
02:16:21Hd ÷ ÷ ÷hdhd (fd d t-pad,nsnstrenl Rock ihdntludedeñ6ñkñjñ7ñq ñ ñ÷q÷qwvñyñyw5//÷; ñxwgz6ñBHDHDHDHDHD ÷z.sP ÷xDÑñ÷C 3 ÷ ÷HDkkHDHDHDHDHDHDHDHD@$ ú ÷I÷4@# ÷HDHDHD ÷HDLLpy ÷ ÷ ♪ O oh h ♪
02:16:52♪♪ikikmeriesn ld d♪ ÷HD ♪ Tnsssssio eoingway y ♪HD ÷ ♪ F froroththworlrl ofou a I÷[÷[♪÷pñMz5z5 ÷ Whehe o oans s eeee intohemomoky ÷ ÷ ÷ ÷Hd ÷ ÷hd ianonondndynththiziz ÷lala slsl, , nt m mely) ÷ ÷E7zyzyHD ÷ ÷ ÷s0s0íH1%1%HDñWñW ÷ o@0[0 .Hd Lt mep ♪♪
02:17:21Hd L m me ♪♪
02:17:23Hdhd ÷ ÷ ♪ifme u♪
02:17:27HDç;ç;s=j]nHDíúíúuF v2etete e ♪♪
02:17:31Hd Lififmemep ♪♪
02:17:33Hdhd ♪ L L m mgo ♪HDHD ♪ Lt memep p Hdhd ♪et m mgogo♪
02:17:45Hdhd ♪ Lt memep p Hd L m me ♪♪
02:17:53Hd ♪♪ififme u u....♪
02:17:55Hd ♪And c't bouough♪♪
02:17:57Hd ♪♪etete ...
02:17:59♪It't'te ououatated♪HD ♪It c'te ouunno Hd ♪♪ififmep...♪
02:18:03♪Goess s e ery o o ♪♪Wee brok pHDeople lingHD uereroadedegugu♪♪
02:18:07Hd ♪♪ififmep...♪
02:18:09AnAnititan b be tfHDought♪
02:18:11♪ c't bouone♪HD Hd ♪♪Itan b be tmched♪
02:18:15♪♪Itan b be tr, , no♪HD ♪ Lt memep.p. ♪♪
02:18:17♪Goess s e ery o o Hd ♪ete go. ♪♪
02:18:19WeWee e bren ppl lilingngnd load HDgun Hd ♪ifme u..♪♪
02:18:23♪♪Anit c c't'te ououououtHD♪HD ItItanan boutde♪
02:18:27Letete e ... . ♪
02:18:28♪♪Itan b be tmched♪
02:18:30♪HD It cat outn.♪♪HD (sonenen)) coulswswchinintotoeicoco allylyavavyou u % % mororononcacaininrancnc dithe tt pig c w weeee wealthe y me?
02:21:20Gg weeeeeeeweeeeeee weee, , weeeeeeeeeee momo m m. . .mamaell!l!
02:21:34Piy:eah?
02:21:37Mo y're me piy: oco, , thksrs.
02:21:40.
02:22:27Hdhd Wakep ke uwaHDke up 'l Th I iblblk k rcrcr r ssssJJ fromrorod d e e yy Hd Anu arliliening to WAKE radio Hd Spreading tunes acHD y yr ros FrFr M Mvin n yy Hd Tohahay FrFr N Na SiSineneo Peergrgrs s payay tribute Hdhd ToToheheegdsds othpapast Hd d trode e lendnds t fute Hdhd Special big up to my man Johnny Stevens Hd Wharar hisisasason wi us evevydyd Hdhdhd WaWa u uNew w rkrk Hdhdhdhdhdhdhdhdhdhd Wakep p ererodod noororslslpipiinineded Hdhd Noororbabawawa t tnknk t tee foththinkin ahdd Hdhd worlrlhahachanandd sosoerermumu Hd Fromhahaititsesetotoee Hd eris smu h hatd war anHDpoverty Hdhdhdhd Wa u ualalththtetehehe ti t tteteh h nenewawa Hdhd e sayay Hdhd Cae ey'rthoneswhwhs s mi u up Hd Anththwowod d I iththr r ndnd Hd Whenououeaea t t c cldldnn Hd Teh h t t v vy y ststououanan Hdhdhd e HDworld n'get b btete Hdhdhdhdhd If we just let it be Hdhdhd The rlrlwowot t t t b btete Hd We gotta change it yHDh, just you and me.
02:24:19Hdhdhd Wakep p l l e e ctctors ma t t o o p pplplwewe Hdhd They're the ones who suffer an' who catch all the hell Hdhd t thth d d't h he e vHDerlolong bebererehehe J Jgment Day Hdhd Soononchchmama t tm m pppp berere ty y y sssswawa Hdhdhdhd ke up all the builders time to build a new land Hdhd I kn w wcacadodott if walallele a aanan Hdhd minds Hdhd Surely things wiHD work out they do every time.
02:25:06Hdhdhdhdhdhdhd Thwowod d n'get bterifife e stet ibe Hdhdhdhdhd Thwowod d n'n'gegenonoetetrr Hdhd Weot chae e y yh,h, ju y y a a m m Hdhdhdhdhdhd It's the God hour the morning I wake up Hd Just for the breath of life I anmymy mery y mosaI coHDme frohulersndhahake Hd My mind building on sscscrarsrsndndcrHD Heaiaitata u u ba t twhwhe e b bonon Hd I trtotoriri a ngngs s eeeeasashehesasass Hd Though I'm the type to bear arms and Hd ililn n dd Hd beeve adadheheays th weaea t thrghghghheheaz Hd AnThThses iso azazin fefe t tm and raised them Hd Seonone HDenen eauaHDke w ws, a a r rorHDs .
02:26:07.Hd ..hdhd .
02:26:13Crteteinins ime sosoododive e roroh usus Hd And Even in this generation livin' thHDugh computers Only love, lo, , ve c c r rooHDt Hd kep p erody me slpin b b Hdhd Wa u uevevyby (ct dot one) Hd So we need a little help (Nslslpi in d) Hdhd Ne a aitite e lplpa'a' (Comononomomononomomonon Hdhd I I eded ltle lpa"llcacat t ialon(2(2 Hdhdhdhdhd (Wakupupveryrydydyo slslpipi in) Hdhdhd Wa u up erody x) Hdhdhdhd (Traffic Noise) Hdhdhdhdhdhdhdhdú#ú# hdhdhghg - go!
02:27:22Hd ♪
02:27:24hdhdhdhdhd ♪ swtwt I ia a telyoyo th oe e ♪
02:27:34hd ♪ y t t I ieses♪♪
02:27:35- ♪♪ datahat d dohoh ♪
02:27:37- ♪ and for your lovin' I'ma die hard like bruchdwillis ♪
02:27:40hd - ♪♪ dat bah dat dat doh ♪
02:27:42hd - ♪ouotot srkyou, yoyogogospspk k ♪
02:27:44♪ y y, , u gogososothinin alall e e rlrlwawa ♪
02:27:47♪ou'rli a cdytotore anm a a ddddle♪♪
02:27:49♪ youot mwain' re d ma ref f ♪
02:27:52hdhd your love, your love ahyeah♪
02:27:54hd ♪ yr r r veveyoyo l lee yeyeye ♪♪
02:27:56hdhd ♪our r love, your love yeah, hdye ♪♪
02:27:59♪ your love, yohd love yeah, ahah♪
02:28:02hd ♪ yr ve, urove hd ♪ yr lolo, , yo l l le ♪
02:28:06hdhdhdhd ♪ yr ve, urove ♪
02:28:08hdhd ♪ yr lolo, , ur l le e ♪e e thty t thapotags and be cockin' the brim ♪
02:28:14♪igig b bezezththugugththavav mighstst a aththgygy♪♪
02:28:16hd ♪nd hke a dra♪♪
02:28:19♪ keep the wave on swim ♪
02:28:20♪ w wesesn im sosohehehaha o ohihi♪♪
02:28:22hd ♪nynyy,y, t tnknk m m h h so timberere hd ♪ ia a fferert t fe whehe I iecoror♪♪
02:28:26hd ♪ I mean, he was adam, I think I was hde ♪
02:28:30bututhdy siononndnd wi t app oa tr ♪♪
02:28:32hd ♪s" omyhest 'c'csese'm r rdydyo save him ♪hd ♪ rdydyo o t t ckn anod th pla hhdim ♪
02:28:38♪ a a I ihi I i le m ♪
02:28:39♪ iove e m m st l lee I i isis himim♪♪
02:28:41wn healalmemeamam limama, I ca h himabab♪♪
02:28:42hd ♪ swt I i'mon t telyo th o onc♪
02:28:44hd ♪♪ououhelllles♪
02:28:46hd - d bahatat d ♪♪
02:28:48- - ♪ a fororououlovivi I ia e haha l le brbre e llisis♪♪
02:28:50hd - d bahat d d d d ♪♪
02:29:49just li ako♪
02:29:50hd ♪cacae u kn t snihe beutti t j jakon♪♪hd ♪hay, ia ly tl u thth o oe ♪♪
02:29:56♪ou t the ies♪♪
02:29:57- - ♪ d b datatoh hd - ♪ a a for yr r vin'n''m'm dihaha l le e ucucwiwiisis♪♪
02:30:00hdhd - ♪ d b b d d d d d ♪
02:30:04- ♪hd g g s spa, , , you t unk ♪
02:30:05hdhd ♪hd you, you got somehdin alththgigis s ♪
02:30:08♪♪ououe ke aan sto ani'i'a ddle♪
02:30:10hdhd yououotot mwawa' mo ananmamaa rere o♪
02:30:12hd ♪ yr ve, urove ye, , ahah♪
02:30:16♪ y yr r ve, , ururovee yeyeye ♪♪
02:30:18hd ♪ yr r veveyoyo l lee ye, , ah♪♪hd ♪ yr ve, urove ye, yeahah♪♪
02:30:22hd ♪♪ yr r veveyoyo l le e ♪
02:30:26♪ yr r veveyoyo l le e ♪
02:30:28hd ♪ouloloveyo l lov♪
02:30:30hdhd ♪♪ououlo, , yo le e ♪
02:30:32hdhd fhdind men e e da ♪♪
02:30:36hd ♪ il I in e ars ♪inme iyo hea ♪♪
02:30:40xfxfHD ♪ I I inene o oyoyo lovhd♪hdhdhd ♪ououlolo ♪
02:30:48hd ♪ yr r veve♪♪
02:30:50hdhdhd ♪ youhdlove ♪
02:30:56hd ♪ by,y,'re e e lestst♪♪
02:30:58hdhdhdhd ♪ yr lolo hdhdhdhdhdhdhdhd ♪ yr r veve♪♪
02:31:14hd ioning byCaptionMax www.captionm.com Hdhdhd Aououerer tnhnhsese flateaeacrcrpsps theye e enenakak flateaeacrcrpsps ,, ♪♪♪♪♪
02:31:49wi t t t tteteofeaeaalalananolole e l.l.
02:31:52♪♪ ♪♪
02:31:53orprprklklwi I ilili h hbsbs ♪♪♪♪♪
02:31:57.
02:31:59Theye e rfrft t r r acactiti,, .
02:32:03,, ♪♪ ♪♪
02:32:06.
02:32:08Thevevydyd c cckck w whh the ececllllcrcrtetetatae.e.
02:32:1359.
02:32:13?
02:32:15>> itit a aale.e. nog g ats s sasa!
02:32:19Wrononmomo!
02:32:21You.
02:32:23You can save up to half offthat sale when you name your own prpre e pceceli.
02:32:27...ruru me.e.
02:32:29It's'snlnl prprenenng t tbebe deaea hererebibi$79.9.
02:32:33 wowo yowithisimgoodwi ere's s disisi theheeaeadealal hdhd HD012ananananóS01an2/0A222 >> ( 0uzngngp ú ) Q#Q#=@ @ 4h2Lúú >> ( (hihiing g unun)Sr@ rtú eÑ2zZ÷:++ó Hd2200úú@ @ hdhd ( w wososng s sndndHDHD >>everer s sttererg g und d HDHDÑFy+G4h0ChQ@'gHDb@zpr pnpn22d&d&4a4aHDHD >>an m mkp p pyiyi&dj x xA0A0ñsñs wp"P÷o0UN0CF0CpÑpÑzjzj >>>>♪SHERER?hUS@F U UERER0C0C0C4hhCHDES >> Y ÷H, MggJ@< z ÷0x0x /@ccHD ♪O WEWEACACIN T T C CB, rsHD Wititououbodidi r rkin'n' ÷hd ♪♪ROROSIDE 2O DE22hR4hHD ♪IDE-DEO O SI ÷HDHD4h THAHA G G ÷HEHEEEEEIS#F D4hE0C#F4hQ#Q#0CHDHDHD ♪♪ F fl lili a aombibi ♪ GE HDBA T TLIFEFE9>9>%$Q#hQ0CHDHD ñr ÷ ÷ ♪ H HDSDSP2pxxp@p@ ♪Eah,udnly WALL T R R HAS 0@0@Mú,pú÷ú÷÷w÷wzs÷z ?hQhQ2HD NO O hQNTL OFOFY Y DYç ]échch[Je0z;#F#FhQhQhQ ♪♪ININQ# S S0CN U BEFO4aRE0QpwjP÷P÷zH ÷ ÷o7p7p$,$,4h0C I T TNKNK REMEMBEBE &CFCFQ#0C0ChQ0C0C ♪HOSESEYEYE EYEYEhQ E0QHDHDCFCF#F#F ÷#F#F#FCF ♪ Es-#f#fe-eyç@ - ÷ 7ñ 0chd ♪♪cacae, b by,y,onigig ÷ ÷j0/qq#q#0c÷ ÷ ÷#f ÷ ♪♪4hHE.JGOT a#4h4h ÷ ÷4h#FhQhQhCCF ♪ F FHDLI ILOLOVEGAININbY4h4h4hhQi I ")9O4a4hCF0C0CHDíGíG#F ♪ ILO#F#F AGAhQhQhQQ#4a4aQ#!$!$0Cnúnú w( ♪EAH,H,ABABÑwONONHTHT0C ÷s#4h4h22HD#FhQ0@0C0CÑhÑho"0Q ♪ T T D D. GOGOUSUS#F#F ÷w'w'sCu3x<x<#FuFhQhQffQ#$p$pCF0CpÑ ♪ Flingng#fn 2 a ainin ÷ IN N VEGA÷'2AIAI÷kTp ÷4h ÷Q#Q#k%sgu$u$zc2 ♪ SDA4h0ChCDAhQhQhQhQhQ4hhChC4h ♪♪IKIKIT'S'SHEHEAST-T-STSTHDY@xéxéHDHD ♪Ightf ñ'ñ'ur le-lilihdhd GONONGEGEYOU U GHGHHDHD4h0C ♪ ' 'USUS BABAB T TIG5).f.fJxE-2HD<P<Pñ AP ♪ T DGOGOUS0C#F#F0CPu22M]-]-8q7 FALALNGNGN LOVE A A#Fp-;$2DDQ#Q##F4h4h#F ♪♪OVOVAGAIAIGAGA ÷ ÷ ÷hQHD hQhQhQP DOIN4aDRIN ÷"Ikikththe's s t torroro ÷ ÷ ÷#f ♪♪HEHE'SUST GHNOWq>q>v N, , NO NÑ##F#F ÷#F4h0C0C#F ♪OW, NONO N N, hQ0CvM0Ñgúwúw÷A ÷÷FZ ÷ ÷04h4h vñ;sasayxHD ♪ GÑ9NA7t T T4h RF Q#IRIRQ# ÷W,W,## , ♪ON>> BURTH#F MOTR.Ñ#a#hQhQhQ#FÑwÑwHDHDHDHD ♪ D DN,N,OW .N,OWOW22HDhQhQhQ ÷ ÷ ÷ ♪♪ DOW DOWOW D DN,OWOWNv/ Q#Q#a#4h4hQ#Q#0C0C4hhQ ♪♪4hOMON4h#FHD ♪ H HDSDSPll4a4as5s5lsls99çéçépvpvZpnk ♪
02:37:02WN p0E MUC ÷OPSçgñ+0ç0ç22D2 ♪♪E E TH PUT O HAN#F#F P ÷S6úxçHDHDHDHDHD ♪UT Y YR R NDdON MBO"PHDPÑPÑçzçzpçpçé 2ChHDHD)WHD ♪♪Wewe I'v'vsese yououefefehd I t tnknk remembebehd ♪HO E EYE ES, ES ÷ ÷L#i ")")Ñ= ÷a#a#4hHDHD ♪ E ES-S-E-EYEYhQhQhQ ♪ ' 'Usus babab t tighththdhd ♪ T D.J.JGOGOUS#F ÷DUDU]p)0)0qVPqPq x0!!ú kP4h0C ♪hQhQEAH,AB ÷ TONHT#FhQhQHD0Q ÷0C0C ÷ ÷hQhQ4hQ#Q# ÷ THEHE.J.JGOUS ÷.x4h ♪♪ALALNG I ILOLOa#GAGA. . . "3fñfñHD ÷ EéEéú;Q#Q#0C#FCFCF4h ♪ A4h#FINhQ0C0C?AhC#F#F ÷GAhC0Q22 ♪ S SDADAE-DADA#FECF0ChQhQ ÷HD ♪ LvJ8HE 'S THE L LQ#LALAÑ#a#hQ0CHDHD4h4h4hQ# N#F#FHT OYO L LIFLIhCChChhQ ÷HDHD ♪On' t u rithdhddcdc ♪CAhQE, BY,Q#Q#ONIGHDHD(P(Pp"p"fúfúBPyçPPYY-ú t t hdhd ♪ALNG ILO AGAhCHDHD >>♪ U UERER0C4h4h ♪ON'T'TIEIEééHD4h#FaP Ch♪♪GAGA#FCF0CR B B ♪♪ Heanovilhd ♪ O OSPSP4hNONOVIVI#F#F#F0C ♪♪ ÷R e e evihdá- ♪ G IhQ0Q BAB ÷ñ6)[)[ H#F#FhCYOhQTCTCTHTH LQ#@T.4h4h4h Thahas s w weweololhd yKY Y w]FES A A VIVIy /2 ♪ND&M7-OU JT TIVO#FCFCF]<YdYdE()c)c6Ñ ?Ñ.Ñ.2-Z ÷4ha# ÷HD ♪MIHDGOT T2WIEDEDhC çQ# ÷ 0CIKE A A EADLDL4hK#F4h#FT ♪♪4aHEON0C'TRERELE#F#F#FhQ0Q#F ♪ B I G G H H IN N HEHELOHDCKHDÑ#a#4h#÷n ♪ YBA-D-D#FBAOOhQhQ0@PfLC4h4h4h ♪HDE E R R )-ROROQ#Q#Q#4h22 ♪#FMASON4 ÷RoE;u0C0QQ# ♪♪PSSHh@ ED H H#F#F#FQHDHD(6 ♪ BA BIBI, , DA B B ÷MHD#F#F#FhQhQ w wldlddehd<4<4 AS S dST IN N E E OMú< ÷hQQ#4a4a"@ ♪'M A A4hUSa#, , HDBY ÷ ÷HDHDEPEP#F#F hQUTUTHAHAHDOUOUNENE ♪ A A T TIG0C4hQ#HD ♪♪T't'ju me d u)%hd ♪♪ARARN'QaQa ÷ >> .TOTONITOíe,!Cv0v0006@6@ #FCFCF D.JGOhQT 2T4].BEXpXp0<4h4h#F#FhC#F#FhQhQhQ 4 >>Q#♪♪ WORORQ#WIa#6YQ#Q#0C,6,6U1íÑíÑB@[KQ#@Q# LET'S T TE OVOV ÷ T WCFLD Tb HD ♪♪EAEAHDABAB T TIGHTHTHDHD0Z0Z#F#F4h0C0C.O ♪ D D. . T USUS#F#F#F#F#F ÷HD♪♪ALALNGN LO((2#F4h4h ÷ ÷Hd ♪ l g ÷ F4a4h4hNGN LOLO#F#FhQ0Q0QQ# ÷ ♪ O O O Od- ♪ Sdancncdadaehd ♪IKE E 'S'SHE L LT-T-STÑhÑp:I:I6Z#F#F4aa4#F ♪#F#FIGHTF UR LE-HDLIFEg! ÷pÑ224a4h ♪♪ONONGET T U U GH ÷ ÷dX hHú'0CQ#Q#Q#0C0C4h4h4h#F#F22Q#Q#0C ♪♪CACAE,hQhQABY,ONHTHDHDhQCFCFS3Q#Q# hChQhQ#F0Qsv n[PqV0C0C4hPk(p ♪ T D06f6. GOUSHD4h4h4h4h#F#FhCÑ#Ñ# B'Sçxçx ♪W% Fq0LI IN N VEVEGA4a4a#F#FhQ0Q0Qpa!%!% @:@:4h4hhQhQ0Q0Q0C<.hh/$X?hChQ4h#FhChCa#4h4hSG;h#F#FW+Iñ'O ♪ YCFhQhQhQhQhQl1l1R2 ♪<9 H,ABABa#ONONHTHThC#F#FP YPQ#a#4h4h4h ÷HDHD#FCF0C0ChQ2@@CFHDHD0C ♪a# T D D. GOGOT US ÷ ♪ F FLILI IN N VEVEGAININ4h#FhCHDHD50útút ♪♪ Getouhanduphd G YOUHAS UPQ#Q#0C0C4h5hQ GhQhQ YOUHAS UPHé >>♪WWWW! ME OhQhQCF0C0C ÷ó4ahQhQ >>♪O o dae-nce YOIKIKITIT THE LASLA:÷0Z#F ÷ ÷Rhpy/G@G@z5z5÷÷ñ<4h#F#F ÷0Cq#q# ♪♪.TIGçOF F URURAáE-E-a4FEhQ4h0Z#F4h4h22BUQ#Q#0CQ#hQHD [[QPvG ♪ 7' ' 0QT 4hRIRITTs2- <p<p#FQ#0C4h"60CQ# ♪ ' 'USUS BQ#Q#Y, TIG4h0CZ4Z4HDHDHDHDHDHDHDHD ♪♪HEHE.JQ#T 0ChQ0Q ÷Q# FALALLING IN LO A AINeM ÷ ra##FZF ÷? ÷ @♪♪GAGA4aa40Z4h4hQ#220C4hCmCm(DHD >>♪ GAGAa#-GNhQttsfcOg7[4hnm-Gl]bá[2[2 hQ♪0QEA0C0CláQ#Q#0C0ChC hQ0Q4hNK Y, #FD.hQhQCF0Ca# I I ( ugug ) )÷Ñs HDQ#Q#Q#4h4h4h#F0C7p#FCF2hQhQ#F xxW(ú(úpoxWxW0H8080poxWxWpooooooooooooooooooooHD >>> HEY, WHWHvvUvvvvvvvTHIvIS ROB hhh h THAS..
02:39:26Yocan n tctchd meme nene o o the r rrrOPr0 rDErCOrTDrN.rrr r rrOUrEAr Tr Mr, r Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ha g t e ssss pi gulf cst th ek an t on l e hhhhhhhhhhhhhhhmuhchh hososhhat hu u htehfoovhd HDONHD toto0.0.1.1.mmININHDUDG THE Coown debut ofhd wawa everyby" f from hnend, featuring thehd roroots andomomn .hd we havehd alalso got "mine"hd fromhd .
02:39:59And u u sosovvededoror aanenehd nunumbernehis k.
02:40:05(((( to t( ((((op( (((((((((((( ((((( ( ((yo(((((((((((((((((( (((( ( or((((((((((((((((s(((((((((((((((((((((((((((p(((ra(re( ((((((t( (((ly((((((((((((((((((((((((((((((( ( ((pt(n"(as(he(nl((( ( ((pt(n (r (un(ow((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ( ((s (ur(vh(to(20(id( ((( ( (((ow( f( s(te(er(, ((( ( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((r((2((h( 2((R(H(((R((H((r(87(((2((R(H(((R(((((r((87((2((R((H((r((87(( 2((R((H((r((87((2((R(H(((R((H((r(H((r( ((((r( ((((r( ((((r( (((2((R(X9((2((R(X9((2((R(X9((2((R(X9((2((R(X9 ;(R(r(((2x;(R((Hx;(r((H((r(r(H(((( (Oooo(mo(g,g,(ve(dydy(( (((lcomto((he "1 ((p 20(( (( ( (alal(ep(e ((ng(we(l be( (co(ng(yoyo(fr(hehe(( ( ( behi m(( theil((i lit ( ( hous a(( -- i((n ofhe(( ( ((is(pp(gu( c(st, (e e (ly (((ng(htht(ou(n n (e (( (((issii ((lf cst(( ( ((ta( w(h (ba( w(asas( (( (((artie (( thimo((h's (( ((pi( m(inine ( ( 4-ye-o(( kidor((lder, (( ( (( ((( is ig((en u f((m th( (bl(k ( a a(nu( 2 2(( ((( wand ((ve, ne((ed le ( ( mostf ((l, mt (( all♪(♪
02:43:03( ♪♪ s((eo((d (ue l(e e (s dead(♪♪
02:43:05(((( i( bou t((fallbo((d ( (alal(♪(( (♪♪ f y(( ( (whwh( c( d d(♪(( (♪♪ te (( bad b(( my ar(( ( rein((♪♪(( ((♪(ov(yoyo( b(ch((d ((( ( (((n ( o(your(ei(( ♪♪
02:43:09(♪ y'r((runn' ((ld, nn((' ( ( ♪♪(( ((♪ it'tr(( ( ((♪♪( (((or ds (( so ny((ays ♪( ( ♪♪'m((chinno(( I'mch((g no( (it( t( l l(e (e e (at( ( ne((ieie(♪(( (♪♪ pas((showe ((w, sw (( ( (♪♪♪( (((o geri((t ( ( I i(as(ngng(nd(inin(( (((♪♪(( ((♪(ot( s s(we( d d(n,(wewe(( (((n ♪((((((((((((((((((((((((( (♪♪(( l l( t(thth(s ( ( I'(omom(ar(, , (me(unun(♪((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((( (((ivinju(( to ep((oing((((((((((((((((((((( ( go((stst(o ( s s(e (((((((((((((((((((((((((((((( ( (((( t( w( n((er(no(ng((( ( (( suc(a ((am(♪♪(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((( ( ♪ i((on'tee((to g s((ady (( ((kn( j(hoho(i ( ♪♪((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((( (♪♪((elel(ng( t t(ge(ad(((( (eaea(♪((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((ol(ce((((((( ( ((y ( ((e(((((((((((((((((((m(((ni(,(((((((((((((("((((gh( n (((((((((((( ( (((om(he(bl(k(((((((((((ke( a(( ((((( (((((((( ( ((( c((( s(, ((il((((((((((((((( (((ng(g((((((((( ( ((t(((((in((((th(((( ((((ss(si(i((((gu( ((((((((((((((((( ( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((( ( ((il(be(er(al(ep(od((( ((( ( ((( m(st(ds(he(((((((((((((((((((((ba( ((((((( ( ((((((((((((((((((((((((ou(( (((id(((((((((((((( (((nn(ti((((( ((y(((((((( ( ((lo(s((((((((he( (d(((((((((((((th('s(h( (((((( ((((((((((((( (((((((( ( (((ul(sw( t(re(f (u ((( ( ((( t((( ( ((w (ek(fr( n(, (hn((( ( ((nd(nd(he(oo(, (ey(il(((((((((((((((((((((((( ((((((((( ( (((e (ei(br(d (w(((((((((((((((co(rs(((((((((((((((((((((( ((((((((((( ( ((m(((ca(ed((((((((((((((((((((((((((((((("w(e .((((((((((( ( ((e'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((( (((e (ig(al(n (at((( ((( "((( ( ((a(((((((co(r ((((((((( (((ar(d((((((((((((me(in((((((((( ((((((( ( (((((ue(((((((((((((no(s (((((((((((((((((((((((((((((wa(( (( ((((((( ((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((nd(gr(s(((((((((ha(le(th(((((((( ((((((((( ( ((((( (ra(g(en( i(th((((((((((((((((((((((( ((((((((( ( (((al(nd(oh(((( ((((ge(((((((((( (((nd(s(((( ( (((((((((((((((((((((((((((((((vo(l(((((((((ar(ng(en( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ( ((io((( ( ((um(r (, (re(s (((((((((((((((((((((((((((((((((wa(((((( (((((((( (((((((((((((((( ( (((od((((((((((( (((ro(jo((((((((( (((eg(d((((an( ((((( (e ((((((((oo,((((((((((((((fefe(uri( c c(mo(an( ( meni((fion( (((((((((((((((((((((((((((((((( ♪♪(ak(up(ve(bo( (((((((((((((((((((((((((((((( ( (((e (ee(n'(n (♪♪♪( (((o mo b((kwarth((kin'((((((((((((((((((( ti( f( t(nk(' (ea(♪♪(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ♪♪ t( w(ldas(hang ( ( so vy ((ch ♪(((((((( ( (((ro(wh( i(us( t(be(((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (e (( s(mu( h(re(♪(((((((((((((((((((( ( (((( a( p(er(, (oa(oh((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((( wa( u( a( t( t(ch(s ♪((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((( mayb(th( t(y'( l(te(♪♪(((((((((((((((((((((((( ( ♪♪(whwh(ay(veve(o sa(((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((( ('c(se(he(re(he(ne(wh(s ((( ( ((( u(♪((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((( ( ♪♪ a( t t( w(ld(s ( t(ir(( ( ((s (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( (((he(yo(te(h (e (il(en((( ( ((h (m (e (ry(es(yo((( ( ((♪((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((( ( ♪♪( w w(ld('t((et(o (tter((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((( ( ((e (st(et(bebe(na(, , ( na((♪((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((he w(ld((on( g( n(be(er((((((((((((((((((((( weot( cha(e ((, (ah(♪♪((((((((((((((( ♪♪ j(t (u (d ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( wake(p,(ll(he(oc(rs(♪♪
02:46:53♪♪ m(e (e (d (op( w(l (((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((( they(e (e (es(ho(uf(r ♪♪((((((((((((((((((((((((((((( ( ♪(nd((ho(at( allhe((ell (((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((( but (ey(on( h(e ( v(y ((((((((((((((( (ng ♪(((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((( ( so(on( y y(ma t(m hay (♪♪((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ♪♪ b(or(th( p(s (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((( ( (( u( a( t( b(ld(s (((((((((((((( ( (((im(to(ui( a n l((d (((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((( ( I ow((e cado((t ♪♪( (♪(( a a( l(a a (nd((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((( the (ly(hi( w(ha( t(do(♪♪((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ( ♪ i((put i((our nd( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((( ( ((ly(hi(s (ll(or(ou((( ( (( d(it(ve( t(e (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((( ( (((he(or( w('t(et(o (tt( ((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( if w(( l( it (, , (, , ((( ( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((he wld((on'tet((o beer(( ( we(ot( c(ng(it(ye( ♪♪((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((( ( ♪♪us((you d (( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (( ((((((((((((((((((((((((( (( u u(♪(( (♪♪ iha(( my((((((((((((((((((mama(((((((((((((((((((((((((( ((((( ( ♪♪(♪
02:48:19( ♪ m((mom al((witho ((((( ((ys(ap(anan(i (toto(ri( ( so(((♪(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((( ♪((♪
02:48:26( ♪(((((( (arar(((((my(((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((( ((( (((ee(( ((((((((((((((((((( so(zi((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ♪♪(ar(qu(e m(e th ( ( conser(♪♪(((((((((( ♪♪♪♪(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ( (((ak((up(((((((((((((((((e(((er(od(( (((((((( ((re(((((((((((((((((((((((((((((((( (sl(pi i(bed ♪( ( ♪♪(ak((up((bo( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( i((elel( ((♪(((( ♪♪ i((((((((((((((ne(((((((((( ((((((( ((litttt( ( ((((((((( ((lplp(((l (♪♪(((((((((( ♪♪((((((((((((e(((((( (((((((( (((((((((((((((o((((( (comeme((((((((((((( (onon(((((♪(((( ( ♪♪(((( (nene(((( ((((((((( (lilile(((( (((h((((((((y(((((( (((((((((((((( ( ((t (tt((((((( ((alonon(♪(((((( ((♪( n(a a (tt(elel(y'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ( ((((e (((((((((((p,((((((((((((((((((((((((((((((ev((y((wa ( u(( (everyby,((ake e((rybo (♪♪(((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ( >>((""(wake((up(((( ((((((ve(bo(" (((om(oh((((((((((( ( ((nd(nd(he((((((rr(ootsts(((((((((((((((((((( ((((ur(((((((((((((((((((((( at(((((((((( (nu(( 1(((((( ( wh( w((((( (((((((bback,((( do((((((thth(((((((((((((((((( ((((((( ((((ai((((( ( ((E (s (VE( B(ND(EW(EA((( ( ((Er( ((( ( (((l (nd(ut(n (ur(vh(( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((( Whenououhihi yomimit t p pgngnt,t, yofefe t ttton y yr r ctor can give youcomplete certainty.
02:50:35ClrbrbluDitata iss s cucuteteas aococr'r's te beususititsesethsasa t thnhnogog Plus, it hasa digital display for u uisiskakayyclearere, gingngououonondedeeewhenououeeeeititosos ClearblueDigital.
02:50:52ClealuluDitata Olalaononeses with 20 tests, theasyayayo o lplpououmamimi y yr r ananss of gtiti p pgngnt.t.
02:52:30cocoul ack.
02:52:32Yeah get t bow m&m m yogein t t b bl.
02:52:44Susummer's re andndo o davav & & bust's ea& ay cbo $199 g gs s u $1gamear for tstsf f ayayand e e e ehtht .
02:52:53The e 5.5. eatat p py cocoooate & & stst's.
02:52:57NOOPENENATATNIGHGHHDHDjxÑ(b(b 0H.8éXñúf@DH,(b0JX÷úd82hL(bPj0 B(b0Jp!0B(b0Jp!0B(b0JHD (b0Jp!!!!p!!!!!!
02:53:37! !!!Y,!e'! t! p!in!hi! !!!
02:53:38! !!!D !u'! w!ch!g !e !h1!!!
02:53:39! !!! V!eo!ou!do!."!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
02:53:40! !!! M!!!! !!me!!!!!is!!ji!!!!!!!!!!!!!!
02:53:42!!!!!!!!!!!!!He!e! !!!
02:53:42! !!!!!!!!!!! !!!Ng!g !t!!!!!!!!on!!!!th!!!!
02:53:44!!!!!!!!!
02:53:44! !!!Si!i!!g!f!!!!!!!!!!!c!!!st!!!!!!!
02:53:45! !!L ! B! S! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!((((((HDHDHDLLOUOUIS,hhh hhhhhNGhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh h hhhSThhIShV hhhhhOLhGEhhhh h hhCAhT hE hhhT,hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhBUhTHhCAhRAhhh h hhhIKhTHh Yh'DhE hLEhO hhh h hhhhhhhIh.hhhhhhhh h hhh'RhAhhhhhhhWHhLEhANhhhhhhh hhhhhhhhhEAhR,hhhhhhhhhhhhhh h hhE'hhhhhhhhhhh1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhSIhShhhhhhhHhhhE,hHEhhhhhhhhhhhhhh h hhERhhhhhhhhhSLhPEh hNDhhhhThhhhhhhh hhhLLhOOhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh h hhNOhhh h hhhhhhhhMhhhhISh IhhhhhhKNh hhhhhHEhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh hhhYINGh hTOhLAhEEhhhhh hRRhhEEhh hTATAEShhhh hhhhhhhhh h TOY.h h RIGHNOhhhhhhhhh hWE HhhE hhhhhhhhhhhh"hhhhYTh OF hhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhh FROMhhhhhhhhhPLPLhN hE E hs.hhhhhhhhh hPRPRhABhhhhhhhhhhhhhNOhhCE M hh h HIhSOSOhHAhNGNGhHEhNTNThANhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh DUhEShN hIShhhhhhhhhhhhhhhhhShhG.hhhhhhh hhhhhhhhhhhhh hhhT h G0L,0HE0STJTEJTOJ tjjy jntjepjatj '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''s r''ht'n 'ur''' ' ''th'fi'titi' t'haha' '' '''ou'th'gi'', '''gh'meme'er' d d'il'''''''''' ''''''''''''' '''''''rhrh'hm' l l'e"'m m ' th'aiai'wh't't'''''''''''''(((((((((((( ( ♪(y y (ad(stst(k (hehe(( ((( ♪( (♪♪((egeg(me(coco( d(anan(( (((oy qt ololinar,,nd ♪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,♪, t,hehe,i , t t, v, , fr,,hehe, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ♪ t,, warsu,,and nd,,n my,,,,,,,,úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú úúúú úúú♪♪úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ú ♪♪e'úú wat túú wor fúúm ú úe e ♪♪úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú úú aúitúnsnsúo úrhrhúhmú ú loúúú♪úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú úúúúúúúúúúúúúúú úú♪úe úononú hútotoúghút t úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú úúllúheúniniú súououúe úú úúú, almiúú ♪úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú (((((2222222222222222222222222222222222222222222222222222 2 ♪♪2y y 2e 2c c 2w 2swsw2 t22 2the rhhm22f lo 2♪♪22222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222 2♪22arar2be2lili2 a2m m 222222222222222 gu2it2 sin2to t s22um ♪2222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222 22222222222222222 2 she'go22blueye22deepik22 2 thse22♪♪2222222222222222222222222222222222222222222222 2 ♪♪ha22rollac22whenhe22 2 2hihi2 a2 ♪♪22222 222222222222222222222222222222222222222222222 22me2 h2ipip2me2inin2♪22222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222 222e maon22 havto22ght t 2222222222222222222222222 2 tillhe22orni s22 youe 2 2 mineal22mine♪2♪22222222222222222hdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ♪ p y thmu c loan swayo THE YT OF VE ♪♪ jjjjHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHD :::::::::::::::::::::::::::: : Dancin::low ti:: ♪:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ♪ A:: allou::tearwi:: ::::::::::::::::::(((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ( su((♪♪♪((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (♪♪ a((((((((((((((((((((( (yourur(ea(ilil(dr((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((( ( ♪((♪(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((( (♪♪((onon(af(i'i'( g(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((( (yo(ll(llll(e (inin(al(♪♪♪(((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((( ((♪(nd(ilil(ke(ouou(n (inin((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((( ( the y ((u ma( l((e ( f(e ♪♪((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ♪(e e (y ( h h(e (gh((bu(((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ( ti t(( morng((un y'r(( ( mi, ((l mi (♪♪(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((( ((♪ plath((musilo((and ay((o( ((((((((((((((((( ( ♪♪(y y (e (c c (w (swsw( t(((((( (the rhhm((f lo (♪♪((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ( ♪♪(h,h,(wa( t t( r(m m ( (( ((( ♪((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ( ((t(((((nu(er((((((((((((((((1((((( (((((((((((((((((((((r h(hm(f(((((((((((((((((((((( ((((( ( (((e (de(ur((((((((((wa((((((((((((((((((((( ((to(((((((th((((((((((((((((((( (((((((( ( (((si(i (as(co(en(on((((((((((((((((( ( ((er((( ( ((d (((ew((((((((((((((((( ( ((es(((co(en(on((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((ce(er((((of(((it(((((((((((((( ( ((, (d ( (u((((((gu(((( (((me( t(t((((((( ((((((((( ((likeke((( ((((( (( ( an((umum(r (( (is(((((w((eek,k,(he((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ♪♪♪♪(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((rp,0((((r("(((((("("((b(r((("((r(r(("(((b((("(((b(r("( (("(((b(r(("((b(b((00(((("(" (((("((r(r(("(((b(rp,( (b(r("( (bp,(((0(r((("((r(r(("((((rp,0((((r("((((bp,((0(b(p,p,