La La's Full Court Wedding   View more episodes

Aired at 12:30 AM on Monday, Oct 11, 2010 (10/11/2010)      View all transcripts from this day

Transcript

00:00:00Bere w whihithe e ubub ÷ ÷e [[ >> GO WASH MY HA#S.OHD ayay j#(kGéQiE>[email protected]"Jaú4&$&?oooo V2HD K K F Fqq nPO.Et ÷#,#, >>$SELp0pSbF HKHKHDFu!!HD ÷psL <@kvU0hQhQE(tLHD ÷ ÷ ÷ d ÷ ÷ ÷ ÷HDHD!!í<!w+Z2 ÷8óPX@ Q5?
00:00:20>> [email protected]@np1Clé!'h$2?MTcdpdp;W;W0"$?2S2S+;l22 ÷HDHDHDHDHD ÷ ÷ZEZE-7áW 'R9ubN0HDM&)Ññ5C@$,[email protected] 9ú(UhtjxGOHD >>>>OUOUNONOWHWHAT IEAEAHD2 ÷( ÷ ÷!óñXom4ç= Y?úçW ?&o1p 6óñH?0?0-ñ(p)c÷lp! ÷ ÷r<A? úHDHDHDHD >>>> ALETE7?DOAV A [email protected]%8 8 h4h4/( .hd you definilylyave e h havaa ÷ LOT T 2ST.r01,'b'bk["?8v<20óúOYC]9#3e!5c6//bn0n0ç#YOHA T TO OY WI B [email protected] ÷ ÷>OdÑ FININILYLYAVOg B BéóSTSTNGNG HD Pers.
00:00:53IT, CACAE I I VEVEELHD.QQ ÷S; ÷ ÷9P9P D22%4558P&o/o/N85P) <ÑG-g-3!
00:01:02I VE]YOU.?6HDTHANK YOU.# ÷HDo o D'NE9Ké<HD Anhdth d de ststdsdsp, t t%%())÷ ONERSOSOININHIS S OMOM W H H..E 8PRHb-b-?<?<X2hRERELYLYNOWNa ÷Xw ÷HDHDHDHD ÷ ÷éHD0 ÷ ÷ ÷// ÷HD ÷ ÷HDbÑ :<ñéVcl%-z'xsñ7ñ7 K)D4T0' ÷ ÷HD215m$/$/% w<Ñi?sAÑHD s/i xÑPZ@"u/UDu÷óRóR #?dwlY3sJéJé22vqvq N/(r%f8s6s6'F-F:c5V8D >>>>,cICD8D8IKMYMYISTETE2 2 HDHD 8WWEREUP TETyB R.gS48oh(y(y®aToéu SHE'S BEENwÑITH MEEFEFORE EVERHIHI..Z(Z(:H"[email protected]:A So thehe h h ÷ ge e r r eeeehd AND TA ABO O O G GMOTHER,GHDs IT JUS3..ITj# R pLLY, REALLYABHD UCHIHI F F ME.E.qúqú Ieverododrerey y g gananhdhdhd parthd hd aHDll: STS VEG!HDyy LOI%I%da@ @ $YcjcjcB[úG$te÷m3bLHD ÷ [bp]p]/nt#5HDHD >> Jt t ddddhd I' l l y guyco.
00:02:08>> Give a tttt shoho, , shd)w?8c?
00:02:09GAkUy[PR ÷ ÷0,ú3 [ches [email protected]]HD>Q>Qg#éHcGó8ó8Rp1'jC SO O HDW GO O T TCLUB TAO, ! c &JY$e]RO AND IT'S PEOPLEVERHERE.HDF'sIBm=l,LHD ÷ THE RTRTISISFFHE HK.AAíó,P8rG: THERS S PEOPTp D? CING, PEOP [email protected]@Añ7ú IndndqT÷k hd ÷ ÷ >> we t t me v vy y eciaiahd GUTS ÷ ÷OW, NIT,T, GS.!iB9 MAMAA: SE s$FnISE F FRID,çú!GYÑ÷iZBlM!E h' Yx LA LVAVAUEUE [email protected] [cheers anD:apauauZU]@ HDHD0L7h7hApD1 [email protected] ! ÷ rhd [ches s d d plse] KELLROROANANlbK!K!))ndndsjP]HDHD [cererananapapauau]] ÷"'! ÷HDHl2 ÷=éB= Ma some nohde folalaa!
00:02:45CORATULALITI)O)q2 ÷a%-D.[p+Xn5EQpQp pú$#gu,p,p6XXHD [ches d d apau] ÷ ÷=2hy9?HL >> So I surviv v vas----hd ÷ ÷ .!
00:02:52I ilhave l ltltl÷bi#ofhd uáééhd .hd I haven't gained too much ÷hd WEURl5.44 IT'S BEEN ];SUCCESSFUL TRIP.HDNbNbwP AND I @ E ITC(LL TO FABUL<úWú/vXAY$HD FRIES.S.'$HDhgn0iúc]( ÷nqnnE%x0S)V÷HD11c&c&bz$P2i&[email protected]]iç@@ H ÷HDó8/wxA:BB/%'úxphOs30énjh1xwNU+BYg$Gú gNI)7 Hehey, ila l watcfu epidehds and he ÷ ÷ ANONONOUOUPHPHE .H @BVyF"PnY4ú/%L LA.VH1OM. L LHDHDb/ ho rllyy ve y y f fteenenerernt orore e c c insnsanan?
00:05:29S e e liolhone?
00:05:33maDOESESHIHIDRESES MAY Y CKSISI L LK BIBI ab P PHAHA....
00:05:42ho:: rllll saveououififenenererntnt or me e c c I iururcece ho:: ISAVAVG G SNSNBABA F FHTHTITIT Pihihi g gatat randjojososoa a d d eaea man:EAEA I I T TNKNKGG MAYBTHTH W W A AADADDEDE Hdhdppc=f8b8hdhdhd >> Y L L zY22;;3434an>>//TTTTHD2C úbqV/ SOhuE'REACK K CV L.,ñhñhND ISxs i<hWOWO CKú=bCO REITw w Ñq2IIe[e[ X X I H 6HD WEvfE A EK AWA] SO THEkkuHúÑgñKwy:MMhOWEDDG C COMG ONERHAN N =Ñ9Ñ9YÑdódó÷+N TóHDHDHDHDHDHD THTHK.K.ñ)YOYOHAHAN'T T ENENl P PK K ESSSóc1#1# G ghd ye .
00:06:16>> TBA PK K ESESISISERER s í m TH I ITHTHVE WANDRDRS.S. ÷k <E<EOí-uHD Sohat I want to I itry y ee ÷8 pinkre o on rshdt ÷d enry THE VE W WANDRDRS S D D MPMPE.E.HDP-Vw3g DICEDEFITETE A H HP P R MEME u " "y)ú)ú)ú)ú T SITTI O OF YI P J TO ÷dd r j y ÷ ÷ I ionon knono 1 1hd 1 she sn2ora drdrs s tenen22 2222 BUT VAVAE R OPIOusus// 2o2oo?o? U-é o o17HD 01 hd [lghing]g]W.W.UCH.H.HD >> ' ' In n erer >>>>WWWWHDCGrzrzcY >> Jususwawa to t t fooooonon- " YO BACACçEHDtpçd ÷ >> W WH qB2U WOD T T YO]caZp&áC,d,d ÷ññHD ÷ ÷ ÷ ÷E b??fJ T >>>>ETETE SESE<< ÷h)W>W>#yHD:J:JON >> ♪ Here mes e ide ♪ A A D DSS I IN NK♪♪l"l"CM8R DYOYOTHININHDo ]>>T OKS OD, YOHD.÷h÷hz-z- 7 7 +vg4 4 A AñM ÷4olQ?l>>U U HDKET?KSKS C CxAxArOrO, >> O my y d,d,oue e inhdhd ddinindrdrs.
00:06:58hd >>HO W WLDLDI 'aKN, , "WT?T?Hg!<vCHM[v2 >>Wpd 'T GETLL CZYHDHD >> ÷HO WLDAVE ERNOWN ÷ ÷ ñé ÷BçGóe!e!y'y+qR A weinhdg dresfi youelhd >>>>H,H,EE, , ANAN.222 D>> IS GOODOOO+SuFOR &ç&çqóñi>r>rçHP/P/$u ÷ hd >>o thth's'she p pk k e.
00:07:10>>>>EAEA LETET T T THEHETHTHn5 ONE.E.tw!d!d)>>KAY.9n9nm([email protected]?xT/T/ ÷nB(8HD ÷ ...W.WCHCHNE D DYOYOLIKEKE ÷XXXXjj ÷ ihdhd >> c ieeee y wk?
00:07:19>>>>♪♪Omesesheheridede♪♪
00:07:21.
00:07:22WALKO . LEME SEE..p7çU3TñVñV?<V<V0iJ:J: hdhd I ght t g gtingng l litee tey-ed.
00:07:30>>Lee e dot.
00:07:31O my d,ou'r- >>'t, , cece >> o o y y loooogogo.
00:07:34Is I iitit d IS I In#o9 ==Gn(58PWX1á1á vL1SSñ,úi÷fR ?çY [cckle ÷aagúú ÷ ÷x07%HDHD ÷ ÷ ÷ 8uYHD YOYOKNKN H Hb FEEtÑ49 Likekeheheay k kananas b bn.n.
00:07:44Wantnt t tcry y enenhd 'se an uescrab elininhd >> wder I gon c, 'cse e eryryonelelel s smsms ...
00:07:51>> Thinknkououhdl.l.
00:07:51>>>>Momoon.
00:07:52>>Nd ion c cryhd I I ININI WIWI C C AT T PEPcPcJJ DDHDIN I [email protected] Who o u ÷k k l's s nnnn sahd ÷ yothk he's gnanaryryhd>"z÷5 >> I d't'tnono h hs-s- ÷ ÷hd he-e-ououeverernono ÷ththimim dyP( THATAT]"OOWIxYxYHAIp....w÷HDHDHDHDFuñqsLsL C<[email protected]@:pHD >>Cz THIHI??
00:08:08>>Eah,h,alal2 d dn n e aiaie.e.
00:08:09WHNOT?T? ÷ ÷éU3>>LL R RHTHTwswscrR@ >>HAT'T'ITITVdo8huhuñUm1m1<yHrHrttíy>>O I'M M ststonnanaivivyouu JannwO=O=-g=é=JdPdP0-0!u<;T"O%3,0VJ(R(RHD "QBi1 PROBYg N NQZDS3MOMOMKeT.d R R m00,Na M/q 9dót SO JT CACA M MWHdúbI YOUEADYDY$885J <HQ9[)[)]á]á'$'$(/ú/HDHD .
00:08:22hd >> a rht.
00:08:24>> Wn n see e seselfn n hdhd WEDDG ESS,T FINALLLLHITSTS S [email protected]@p;h;kW Y3y itg9g9'n'níúíúgegezptqú2ú2#y#yéú2 pñv &WHEWsHDCRCRG>)XcVcV9A <8oW÷ #8 ÷HDHD CaningngyyptptnMnM ÷HD++jEjEZ wwptioioaxaxom [email protected]@ ÷3>Ah7h7>>júApúl4$]+r [email protected];[email protected] >> HEY, DICE?HDCCFDDDBAAAm:/9966 ÷ ÷ñyHtHt2rwÑñO.Ññs(D-..((!
00:08:48!66 IU6 J10T T1ININREREqxTOHDOññTOTO MINDY'Sç Ññddll ÷ ÷qhHD >> OH,()OR ATH MEENGRú ÷ ÷Ñx >> WELññ FñW÷hN20 ÷ddkkSSÑÑrhrhL THGHDOWyfR ÷ñúx<HDHDHD ÷BdBds ÷ ÷ / j: PEOEOPL [SHOULD UNDERSTAND,ç ñÑSHHDpwpw2 Li, êêu n'n'plus the wholerú .hd LIKEIFIFOUOUE E THTHqxqxODñÑ Mamath that's ur2'hd o o.
00:09:09>>Thth p pplplararplplsisi FO L LE,E,OHOHI I ENENATG<YIe TH G G FOR A MONbÑ."ññ ÷HD IT'SUSUSKIKI OLIKE ÷ ÷dd >> ÷ TT'T'UNREALSHqwñx ÷0<i; .. ÷ we'rone ekrom ÷ddin2 ANI'M ING [email protected] ÷IMIMûPB)%SúPEaÑLEONON E EN KNOW. ÷/8y[p )dM yyHDól7nXéXé"[email protected] THTHISS S px ÷O SSSSEDOs 4 HD OUññññ ÷óh"ow$?c EVHINGEOEOE TATA A AUT, , ñx ES BEFE E E WEINeCÑÑ [email protected] BESTSSNDOTLIP0VÑ ÷ñç0<HDqhRúañÑñ KE.ITAININTO F FL L ,HDccll ÷ ÷ ÷ñx I I to m last night, like,ñçñç/;/;hd THISOS TO O rhSóSórr PPIEIMND DOHDqwqwe$íS7 FE THE S SESESCOMI NqiqiSúHDHD88)!OoAND I'LIKE"ARE YOU NERRúñññÑ Ike,nowhy ulhdd I betg0< rvouou R GEKmOUS.
00:09:39RIG. w w $ K u UTuN x Tuo H H A ANSREHD?q?qHH7Ñ SHy6G ÷ T!tHEHES S ybOUOU]@=H$Z1ú&ú&HD ÷ ÷Ry#[RSRSÑÑññ And róññh weññen ÷ F ALLYLYOIOI THIHI $ wHDNbNblN; ANANYOYOSTCéAR?ÑTHKI Allin0<ññññ OF TLIKErij;zz ÷ ÷ "DO I NTñxO BEi;THIS L L.L 0< PERSHE MFEqhRúúÑHD I JU W W ;T FñL HAIEñ<0<HDqxqx ÷ RIT T W.W.ñxKE, ÷EL LIKE M OBOBABLY:Bd!THA-N THE VE pE OF HAVHDGñññÑññ A [bleÑñ] NES BRN.GG 2 2HD WI MELG GOOTINSHqwj: HIS JORD COMRCRCL, I Iqwqw ÷ ÷ ÷ ÷DEDENIw÷w÷AKESHIS tña@ BE ÷E CAJUHD GAND D LKLKqx ÷ññññ H ON THHDSAME PAGE, ÷)@qx++!GPV ÷ ÷ ÷ ÷ñÑHD2 WHICH IS WEETOOñx o oHEHE..Pá ÷ ÷RúBQr- +HD:Q ÷ ÷HDqiSúñÑñÑHDHDññUTNO>=á+kjkjé][email protected]+-99 '2,-]]TVTVtrqi ÷ ÷HD1;1;HDHDv- %2KJBRdR ÷Ñ÷Ñ÷0<M'"7?6 ÷ñx HEY! ÷ ÷anqiRúHD ÷ ÷ H H H H AREREOUOUi;SHpwHD >>OWRERE Y?ñÑññññHD>>>>OOOOCOCOMEX2ñÑññdd >> ÷ ÷Indyer ÷hdhd >> SHDJz LET' YOUriRúÑññxi;i; >>O MIMIY Y S BEBE ÷ [email protected])-E2EAéX R WEWES S AT I I ÷EETO G G O OHp ÷pU.á.áOJMYTGqx Lt ññnaowthd ...riSúñ!OÑ/ñ/ñLñG?cWcW I HAVET ST$YTEg"CACAfXE(" ÷HD7O0<0<ll ÷ ÷]éTTGF]]qhqhT4 ÷THRRVERGSSOFOF A B ÷AKSúWN.ññÑñÑñññEEEEKK Oosruustá+11jjhd I' n nmmernnelwtlipn tééshdññ99gfklqqvwux]] .súññúñññ]]]] WHATS S PPPPENIN 7 údúd!
00:10:47>> IT'9:ABOUT QQME]]]]j It shoul%%=9ve hapuuneééthree ÷ 'zéé]é]hd >> what, hehdredodown22ijnn ''11=>ddll ÷nq]] Bbihooon''shmñ/<breaç1n yet, you KNOW? ÷HGMMQQ! rhrhRúñññyj;""+á+á9:??FGJKLIrhRó BUñx..34::::ñ÷ñ÷0;>>OTÑñF OPLE HAVE TO HHDEHDTHTH..HD >>Ecau you have to mee 6666aasú Ofcccc ANWE'R'RSOSOLOSESE ÷ ú u u >> D donon'tnonowhwh e eryrybody ISISHIHIIN7&7&%T ÷]wúrTHTH÷l INOf/T CLCL OR BABA"UEUEQy9y/(ETHqxE/ ÷fófóá?n4 2 x&p2í 2IN BACACOFOFY HDMOS S USE.E. ÷SúññññññrHDññ 0< YOCACAT 8g INVE E E ÷ERñyi:riHD ÷ ÷ ÷ ÷ ÷j; Z?HD ÷ ÷qwqw ÷ ÷GCGC2&íl ÷ ÷i;i;ITITAY)á FOU PS SI0<ñxPP))riHDSóSóÑÑúñññ--?=nmXYXY67á)á+á+qhqhHD 0<An youounono we'e' o o off ROOMOM.ritMQú0F.
00:11:19ñÑ'S÷ç./.PQ>?mkriHDD vLI'VEVOED TS LOLO E Eughdhd annow w 's'sime e m me cisisis s hddedededeho's's cocongnghd sena wlilis s c cininhd >> s'somin ÷ rh ÷ 0<0< ;<KNKN'&, SGS S HDIDS. s hd >> didt t owowhaha >> IHOHT Y DN'T.EEML(())SOL PUPUITITP THTHihE.GHá)('(' TH LACACS.ññññjjkkhhhhxy)(rhrh Key roroanan0< KI42KA ÷AN.Ñ÷Ñ÷ññañañ]óé]ZZñ÷ñ÷ TYTYRE.a÷ññññbahDbbbbFFMLTT[YXW01ññWX12aa:8IIPP H44N'T [email protected] YET > >v#0Q]][Z>>ABN-EFbgHD9N >>da WT? ÷ ÷nv ÷ ÷3333CBCBectk@> >> KHDE'S ÷qT CONG)5ÑpóaóaÑÑññHD >> But theññl sa ty'reññ GOTRTR F FqiURSOMEMEHDIN ÷ ÷rOUwx#'TGqx ÷ >>xxH,OO((Ñ >> C. IS, THIARArhSó ÷ ÷ODODEYps Rhd ÷ézíí%$á,wuvv rhN-UH.ññÑÑ62 BUqiMAYBMEL L N N '/LLr=HD4=4=4544%d01LKDC".57574444/035 >>ELLO? ÷ ÷C C ÷Z2b :[[email protected]@9K9KY--r s"rúññ ÷ ÷ññ T'S qhRúa÷k:k:mWmWFí>>'M6666T MIS HDFI RHT ÷ñ÷0;Ñxz'z'22j; ÷HD NOW.umum ÷ ÷ññJv HHDI,ELELÑñÑññyúóúóúú[[??ggggDD%5ññ]]é]ZXtvON76>> ÷ L0ROS S qiT VP'd'dñ÷ñ÷0<Ñç OK..HD ÷ ÷óúóúaúóó[[rxOKAY, E.HD4nUQ NOSúW'S DEññLYHET ATen:U:UMu , I ññT NTDE W-- ÷ ÷qiSóSóÑÑqx CUj;PEOPM THññri GUT LIHD.ñ÷0<ñy U GOPLOU FE, S S,,SH ÷ ÷SHqxúÑññññK0Mñé.THqx SEVEJj]ó6xg< jLpo9óH2 ITT N'HAPPPP..qx ÷ ÷ññ ÷ ÷HD Can't real ÷ tal.
00:12:15I'SIINREH BóqO O FVFV//lçñ÷HD 0202 , ÷, ISST GONNAHDE E UUñy ANYO ÷Rú MOMOWHDÑÑIpr%E7 ÷ ÷RúRúaÑÑÑQCQCTHqwañññtrrEzwzw:Mm+ h,SHqxaÑññqiqiSúÑÑñxi:HDHD WE'RLYR PATYHD.ñÑñññññxj;rhSóprç ç 3çHDI'M Not evenryryg totoe e nny.y.
00:12:27Like, ñ÷etting a litññe<éoz crrit 1<0h0h9]4 ITITS S RDRDELLINGHDEOE THTHHDçmT+WOWO2"ç0Pn!;÷55qiSúTHTH ÷ MYDI, YOJUññANANññññHDHD0; ÷ ÷ ÷ÑINNo&(k(kj;DO Triññ FEEññANHDOF T STRESSÑ÷Ñ÷ñÑGOING WNqhññññÑññyj; [email protected] Nñçñç/< ÷qiqi >> Hlolo ÷ ÷ññ ÷ ÷ you n'n'ju bri rdomññ PEOPLE. ÷ ÷HD ÷ ÷0;pipiRúRú ÷ ÷HD ÷ ÷i< ÷ÑÑÑÑ ALT.i;b0 ÷ññHDÑ÷HEvé A ;THELELSú HñÑTOññi: Eatgchlíol/<e, cññññ, ca hd ) 6xTh ÷DEALITÑ÷0<THIS ÷ A-ó@@ ÷ bi"i"ññÑ÷Ñ÷0<rhRúñÑaÑññ>>ADWE ON HAVññNOññE%KNN"[email protected]@229A9A0;ñ÷0<Ñyj:GA8hoyHDqx aÑaÑÑñTHpxaÑ2 ÷7d7dHD >>NENETHTH TNG I WRIRIEDHDt9 ñçñç0; >>TITIzj EININÑ÷ >> Stop eatiñ÷/< YORE NOT GON23 FRE IN YOSHSHqxññ S.Sóñññxj; Y.20c]2!%!%xúP1 I'M SO STROUT RIGHT NOW.riSúADKaÑññTG I I TETELLLLqiqiNOñÑSTATG.HD ÷ñ÷0;MU I ITHE E OhDG OVEññññ ÷ ÷qhbÑHD ÷SH0;HD ÷ ÷ >>Sh/</<ññhd ÷ >> ÷EAH.HDSH0<j;ATOSSIE?Hm ÷-;-xY>Y>[ó[ó ÷ñÑññññññriññITIOj:TprhRúñññ÷ñ÷0< >> THIS IS CZYyUDz#uP1988989]]]]]] >>>>Súeaññññññññííííóíhd ! !ííhd @>geII/2 AWHD.÷%óN2rhññ=2=2 >> ÷100,0 78=>ER BGEíííóANDrhRúñññxííííííííííriRúÑññyj; HD ÷ ÷s%xsu0ów4Ñ8o T'?riSúÑÑñyj:CLCLIMBI?HD ATM I NNA DO?ún 0hL.>vggçQC AND NOááTHSú I'VñyTE WHDñçñç/</<THpwri THHDH H E E VPs,s, NANññññññqxqxHD LE PCEria÷ >> I k kof hpypyhd g stu de.
00:13:48>> F fl lili w wgot t lolodonene hd >>p p eangnghdhdhdhdhdhd hd >> OH, GOOD AFTERNOON, SUNSHINE.HDCDFDDEBCAAwÑ898966ddl>> SO TOY'Y'YOURURIGIG0<.[email protected]%!
00:14:02Ñ÷0;Ay dressesrein ÷inhdhdhd .
00:14:06NOW, DE HA'TAD ARESSSSNNririIN TENEARSÑ÷Ñ÷Yñririú÷ñÑofof$3$3 6t ÷rhrhÑNññ÷Z÷uÑ;z% ÷ IT FS.riSúññqLBBpTpT WH& ARK,INDRS?LFK K ,9drdr!Y[5 SúYOU KNÑx DONT TOrh2ñn<A DRÑ÷Ñ÷cckk WHYOU qiOINGHIHITOTO#uHD hdhd >> io nt twear a dress.
00:14:17B w why 'CAE E WANTNTO O OKE.RúRúñññyj; SO O U'AYAYG ññ YqhqhSóHD Cat ok n a p ññ I C C, , T FOTHAY DHDHDqhqhSúÑÑ ÷ ÷rhrhRúWANT Tj:DRES ANDHD ÷ ÷RóRó A DRS. ÷ ÷j;I jxjx D DF][email protected] ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ M NOT LOOKG FOARTOññññÑñSHqwHAVITRY SE Dri,HD THGH..añññ I'HONE AUT TT. ÷OtOtm '/ñHpHp,y,yññTH>>>>IKIK.HDHD$÷$÷: DRúS. ÷ ÷0<ÑxñÑHD [dog bj; ÷0lS÷ñ÷ñ÷/<qwqwHDññ ÷&@vk I iTGTGqw889úiarldiCc ÷ ÷ RúññÑ÷ÑñaÑ ññññhdhd are YOU READY?ÑñaÑaÑÑñHD >>Ou coming beiningiftft >> HI,HD DA.qh>> H H AREOU ÷ ÷ññ >>OUHD COME BEW&ññSHWpImzióç) SúññHD ÷ ÷ >>ANANIS ÷INDY STETER, ÷ñÑÑyi: ÷ ÷Ñç0;q,[ñI$eI9YAND Shs stylhd SHES B NE E CEBRIEIES,ññññññHDHD ÷ ÷ ÷ririSú2tóaÑññ ÷ D '6 ÷W SHYLINDI. bFuSúñññññññyj;HDHDSúñyi; YOU CAñ÷USMY Rññññññi;rhRúRúñy W. ÷ ÷rhrhRúññ >> AS THE WARDROBE [email protected]@HDbÑññANVWVVLL9FE xHD&v@?ñt>> COMING ....HD WH IxwITBOARAGqxqxóñTHAT MESUYS , KE..ñ÷ñx:: ÷rhrhHD>>IL ÷ATDOññPA. ÷ññÑç0<ñx#" A THAT'S L15TITI..RgHDSHSHqxqxÑñ.HD [email protected]+&NC07HDpwpwaÑaÑgíod()86 [email protected]>r)X)XHDAA5 5 [ Male Announcer ] BUILD YOUR BETTER BREAKFAST AT Subway With the $2.50 breakfast combo.
00:17:39 cup of piping-hot seattle's best coffee AND A SAVORY NEW SUNRISE Subway MELT Built fresh to your order for just $2.50.
00:17:47Subway. BUILD YOURBETTER BREAKFAST.
00:18:21♪♪♪♪
00:18:24( ( ghghconvnvsasaon ) ) ♪♪
00:18:40( owd d zzzzg, m micic ) ♪♪♪♪
00:18:51policyis you.
00:18:53This will save you the most money, ile e kiki sururyoyohaveve ththauau covovagagyou u eded nooblele itwhatat d d tha y f forei k4 aan esan c cusme grgreatby r ricrd so, d u gu g e enoh totomama an n lili vereronon oof a vege cnsoror?
00:19:08Yep.p. leles s de I i and adt.
00:19:10[ iitatas exexososn ]] OO Yoyou'rsoopul.
00:19:15LI PM QUN. [ tetephphne r rgsgs [ale nocer WAK4ARE DEAONAR IURCECE?
00:19:18.
00:19:33HDHDjj >> ARE YOU READY?ttttARttU tADtttttttttttt>> ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssshasssssssssssssare u sseaki ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss>>sswasonsofs hesolsssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssss ..
00:19:53..............................................>>.Hi.is.he.av ..................Oh.my.osh!..............................
00:19:59.st.l ..ee. a.tltl..............................wo..ini .......................
00:20:02.lo.......>> ts .need.to.e .ll. u....................
00:20:04...........
00:20:08....................................
00:20:12.....It..ra.eeee.g . I i.th.................................
00:20:14...............Dress,..ecau i..aven s..n....................
00:20:16.................My csi..in are.. in ar.....................
00:20:18.....................>>. F.l .ke............................
00:20:20.......
00:20:21.a...........................yoyo.kn . sheot.........................
00:20:23.H,h,.o.........................
00:20:25..His a..egate..........
00:20:25.not ke..hat.......
00:20:26...S th?................>>..s . n n.at......................
00:20:28................
00:20:29.Ur.ar...................................................
00:20:31.........................
00:20:33.Oh.he. n..................................
00:20:34. L l.ks..................
00:20:35.'M.nu.iner............
00:20:36.Lele.e . t t.t .....
00:20:37.'M'm.nu. h h.e...........................
00:20:38. T t.nk t.s s .oc.s ..na.....................bebe.
00:20:40.moreif..cultha........................................i .ly tug.....................
00:20:43..........
00:20:44.fu.......................
00:20:45.. K.toto.y .amam.wa.........................diceri..t?..
00:20:47...........>> Wt ..s it............>> cdi...................
00:20:49..........................................
00:20:51. Tnk.hat're..ly ne......................
00:20:53.y........................
00:20:54.............
00:20:54.nn......................
00:20:56.Tu. aun. lete ..e............................
00:20:57.Oh.wo...........
00:20:58.Mi.t . m.fa.ri. o.................................br..rara.
00:21:00................................
00:21:03............................................................
00:21:07.........................................>>..R!r!...........
00:21:09..................
00:21:10.♪..Coco.s .brbr.e ......................................
00:21:12..............>>..Ld y i..gine.............
00:21:14.brid♪......................
00:21:17.....Yo. l.t t .an...............yoyo.wa .jumphi............>> won.. hav.fo.. d..ti................
00:21:21......................Th..inin. so .thth.ll.y...............
00:21:23.......
00:21:25.........................Eaea.ngi ..n't ow..f .......................weddg ..ess g..na ....................i ..unun.r............................
00:21:30..............................>>.Te...............no.st.t . t. c.ne.................................i .......
00:21:36..nd.dede.....................................wh..gr.an..
00:21:40...................
00:21:41.........
00:21:42. i.up.ik.a .ll.ee.ca.................................
00:21:44. T..t..oo..................
00:21:45.Ulli t.. har.....................
00:21:46....................
00:21:47........you' l..ng................
00:21:49....................
00:21:50............................
00:21:51.om.g .f..............................................
00:21:53...........gogo.?.............>> no, hdhd does it matter?
00:21:57>> Oh, yeah,hd little.
00:21:58It's'sototonon c cngngananhihi,,hd but m mtete t tmeme .
00:22:01>> So th I imy l lt t seioioio th g gnanabefofo t t wededngnghd anthouou I iomplplnenetheehd whwhe e y roroug I definitelyhd see memeesults.
00:22:09.hd ah!
00:22:11>> Anoth g gd hdwon n tess hdhd >> [ughs hd >> yes, ma'am.
00:22:16Off the market.
00:22:17Yoyoararoff f e e rkhdet >>>>hohohdhdhdhd >> thihdis a special--getting maied.d.
00:22:29I N'BELIE AT [ee.
00:22:30>>Hyhy 'c'cyseytotoy syngngyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyy .yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy>>yye?yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy>>yyity oyy yfeydayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bey t ty wyngngyanyfefeyasyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyesesycilyyyinceelyy noteryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyysoyt'ydeyniylyyicytoypeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ysoy tye ythy yieys ydyyyyyyyyyyyyyyyyyyyjuyyhiy byoryi yt yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyy >>yowyo yu yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy>>y yyyyyyyyyyyyyyyyyy whyyy eyboboy ayg g y hyyyyyyyyyyyyyyyyyyyydodoy yyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyy yyyyyyyyy>>yy fyakyg ouyyyyyyyyyyyyyyyyyyyoyreyereryheyeyeyyiryyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyd dangyyyyyyyyy yeaeayyyyyyyyyyy yyy sheriyy to t ylikeyouyyyyyyyyyyyyyyyyywayy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyy whyasasyheye yymeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyy yo o yu ymbmby thayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy y w wy tyododynayyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyy [dYYrbYl ngYYYYYYYYYYYY yyyyyyyyyyy ?yyyyyyyy yyyyyyyyyyyy>>>>yhas yyat I tyykingyyyyyyyyabyyyyyyyyyyyyyyy ..........................................
00:23:21.i .t .ayay.i'.......re.. pro o..you ........
00:23:23.GH.............YOYOHKNHALALHTHHleleH] HLELEHHHHHHHHHHHHHHHH hhhhhhhh yohurhhishhihhhhhhhh>>h thl hr hathllhhehimhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhh lih, hteh hh, h dh'thnohhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhh h>>ht hkemeheel odhho hehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdi dih aho o hy hththhgshtthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhththh'rsahh ng tmehhbecaehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh htheyhe heahngrohtheihhhhhhhhhhhhh ht,t,hnd ihusushh tht hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhre hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh>>hemhber ahhost edhhhhhhhhhhhhhh hheah, rhhembethhh wehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh alhhh dhtotohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhas, athhhhhhhhh hyeyeh'shhhhhhhhhhh ?hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh .hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh>>>>h w shhposetohhome athhhhhhhnenehye'shhand dohht knhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhh hndndhheh a ahidhhhhhhhhhhhahahenhhhhhhhhhh>>>>hndhn n h whgogohg hhhhhhththh, hmemehndhcahhoohd hhhhhhh hhhhhhhhhh >>hrerehashhhhhhhhh hhhhhh [iHHteHcrHngHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHWHHE Hmehhhhhhhhhhh>>hrehy hnsnshhhhhhh hhht's tshhhhhhhhhhhhhhhh>> a thhn weenhhand thhhhhhhhhhhhhh TAHHHS HSESEHE H E EHHHHHHHHHHHHHHHOTHEHHHHHHHHHHHH[laute...
00:24:08.........>> Tt'..how s..viveth..............................
00:24:10......................................................
00:24:12....................>>>>.os.ouou..............>>>>.
00:24:14............>>.. can. h h.e .wh.e ....................re .he.nl.on.wh.ca.we........wh.e..............
00:24:18. a.is.r r .gh.w,............................beus......
00:24:19........
00:24:22...................Hdhdhdhdhd>>0a82820606b2b26464f2f22424141 DHDHDo3HDHD hd listen.
00:28:08OH[bep].
00:28:09Hoholdn,n,ololonon wh's'sp,p,iriryeye, , I t t t to te a brea ÷HDZi ÑzTHAT L LTLTLññS RIññT ERE. ÷ ÷HD ÷-J-Jic].LITTLE2YIS6IR.
00:28:14÷aÑññHDRPhnf&f&= ÷ ÷ >> HEY, HOW ARE YOU?rE!?" ÷ 83 ÷44tthd >>>> LUDACRIS IS O OJvMY B ÷LLTTHO ÷ GUIES ININHEHE WLDLD ÷ ÷0;é[[email protected]@ ÷ñyDA ÷riri ÷ ÷HDHD ÷ ÷2P2P4?SHHDqx Q p 17EARSLDAND WE'VBEENHDqxqxn/n/zZzZ T E E ERERIN. ÷ú ú / / Oé y y<9I I OWOW IANANOMOMTAHD To mññññ10((20<=-, AB ÷ANANYT32NGNGIFANITIT'S NICE, ÷ ÷ ÷nl5486baJIqxqx÷2 D)p#C4C4k#UVSkj:33SUTSgg//0076WXWX65ESCICILYHD Sinceelsú2 outfthhd TO.HD ÷ ÷qxqxi:I HA CE HERE A A S S YOU.
00:28:35÷ >> no,no >> I iavaltoou iant kw.
00:28:38Wantnthdo kn w w wt't'gogog g in yr ad, at goi oin .
00:28:41>> IT'EAD,T'HISL,L,[email protected]@c7EXÑçÑ÷ñx ÷0;ñxi;HDqiRóRóHD AND WHAI WANTqwHDññTATA)+ TYOqxqxABOUrrññj;EE,+4343++ííLLLL ÷ñ÷/< ú ú2tt2ñy ÷050511 ANóó+-YOU TTERER TELMERóGfaTHD ÷ ÷32=>THTH.2TRñ÷ñ÷ééKK@@@@ >>>> M C CE.12;<>AgeNNIIAB GUY CODE.HDriri GINGNGOU T T D DCLAIAIR.R.THñyHDHD ÷SKHDE OUMELOYNG G ññ..ññu÷ )NOT BE A ANSR.HD ÷ññgbgb k?a?aLoúA YOU : VEÑ!O UNRS(%yñND.
00:28:56HD>> B I Iññ GONNA ASK AS IF ITCP F/ 2 r ÷O ?Wñb?
00:28:57WAS U.HVVK-U,m á2 ññ w%w%ññ ÷ ÷ tryiw&get trourú >> SATS BOHD MRIAGAG ÷/<#?2s$)$)2; rTH M,[email protected] GS,]2ññO, LE. ÷nwññT phHD ÷ ÷ ÷i; ÷ ÷ ÷
00:00:00Qóôôrs ú# AYrxrx >> L L M MTEqh YOUÑxqiSúñññyi9oéF8F8CoR7 Its ththwowo ÷atatheheerememyymdmdhdhdhd TH SAY"TL L DEH US [email protected]@HD2Súx<kÑ n! ñÑÑxj: PA ÷/<j: TH'SÑ1 LONTIlI9ñ.2dldlHD >>>>Hahaishd aonontimemehd >> o oy lili o oe.
00:00:13hdbubunonomeing eyon'tan to ditjusteang tt 'shdhd scy.
00:00:17>>Ouounow w sisilly y atathd you' bn thug w whamas YOYOHAHAHDININ R RATHId]]KKñANRSE WHAT DOESN'TNI2Lió [email protected], JT,qw ÷ ÷ ÷ ÷añ I LHDE 'S G GNANAORK K HDT.Súññññj:<4<4 >>ELELEL NHD TT T VE T T ÷KETO0ñ"bLU, H HTOTOE DETHqx2vv÷sU÷oP 0HD FEEL BETJvDkññ.)&(/1?@ ÷++qn[é()CBIJIJ I kCkCNINIHD J JT T NT T TTATAHDHD0/>9>[email protected][UU.0BAc A A MAKAKSUE' Oñ!k!káJúÑÑñTHññ E ME P?÷g g PAPAHDHDD8 ÷ 'CAUAU I IWAS S ELEL ÷A TTñÑñÑriSúññ&ñ222WEWEgID ERFOR NT.HD ÷ ÷HD!QvJI LOVE YSú, ANHDI' S YOUTHD ÷ ÷riQóÑññx THWEING. ÷j: >> LE E YOBA, , SIqiHDçd2 ÷ABABLULU.
00:00:41>>>> MWAH.YE2 ÷TU?MCÑÑVhVh>> TE IS BTLE E dw CJURERE@?HD ÷ [email protected]@W1mLññññññÑÑñQ çió : :>$ ÷ñ÷ññ >>L OB NHññaÑ EVçFHI..@7FRP(/hF ÷BH%RSó : ssYZDBT TOELnnDC THAS.89EEç÷]].K.KhQM3+%hRhR ÷ ÷'M GONNA GE HIM HDE WHOLEÑçBOTTLE.HDg&+b+b f.N q0>>EA PLEDOT.HD HEf"FñDSO DRINK SóññIN AY.A ÷Ñ ÷j;79TGTG [lauteter]0< ÷ ÷mlmléé%'$&'&0+0+ ÷ ÷ ÷2OçZ Ñññxi:cllCGCGi> !3wHD >> Hey, dice, whathdre you BRINypNG TÑnNEW YOñL?ñ%OZiqhRúÑñPy2Ñw >>Ñy'MONLIUSUS 2PA ÷ [email protected]@T@#T ÷ññriSúñññññx ÷ ÷ ÷ IS S ISIS/; MH?i; #! ÷pw añññHD ÷ ÷ >> C N N GWRWIddRYRYS qiTHNEYO.pwHDHD ÷ ÷>> IETHDNGERUS N.qwññññññ THING BOBO T TBEERERE.0<ññ ÷THpx09;2w(w(se'2'2XL M épNNA BE M. . ÷ ÷Y 2 ÷RúRú)d2[[email protected]@EPA"zyEpV0çáúÑñÑñ A COUPLE DAYS.oerh WE'RE PACKG FOR W W RK.7eññqw I I n'n'ññññ pac$ ñ hdññ veve d8q tangreth >> ÷OME ON.HD ÷Ñ÷0<0<ÑÑ ÷úÑñÑTTA SHSúSú ñÑxÑxi;qhRó ÑñbÑELYO KOUT. xññ>> IE. I TIRED.HDppHD >> THEREHD [email protected]@sHDHDLUGGAGE.HD hd >> I just don't know what to hd [doorbell rings]!á@$Il>> I'LL GO GETHAÑñññññj;[email protected]!
00:01:38÷ZBl77s4xz- Y@,@,@-@[email protected] ÷HD >> WHAT'HD??yt)h)hSHpw ÷ ÷05e-l='VS7>>HAUP?qiRú>> WELWELCTHqxaÑññIb"o"oqhSúññ58NpNpNkA4a@ >> O W WHAT'S GOING ON?qhSúSúY6hDhD>u >> Anyññññverythat ÷ ÷ ÷ hdñç0<ññññññ >> knohd ÷ ÷ññññ CO[aN N ..n> ÷ I I vevehat t tftf ÷ hd .ññññ THÑñK GOD IS HERE.qxqxTGqxQ.=J=JHD Jt t gis me another reasonhd toto pk.
00:01:55.hd 's just thrown around.
00:01:57>> Yh,h,e e know.
00:01:58YOU GOT YOUR OFIFIT,O?O?SHpxWEWEDDCKHD TO CKáFqhRúaÑÑñ6í HDñyñyáñFúOÑ P?/KED 2yeUTÑç ÷Hd >> WE DID.SúñÑñÑÑñññññj;HD .hdhd >>>>ililr?r?
00:02:10>> I mean, ts iseaififulhd but.
00:02:11>> WT,O? uby%>>2OU CAN'T...ñÑ >> WHAT?qiRóÑñ0lJlJlriSú >> Yññ c ca a e rúñ÷ ÷ ÷ çl÷÷tg0< ÷ ÷i an, T KNOW MUCH ABrhrh0<0<HDrhrh IN, ISIST KD HDHDññSGpw2$V$V BIDEqhqhÑçHDúÑqwHUH?HDf;f; ÷qh ÷ ÷ ÷ ÷úú:l >>iAlyHAT A0<0<IG DñyñÑ5FC,HD$p$pHDññXXqñ , TETERú UÑñÑxi;Ñ÷Ñ÷ jVEVE:OO 2 W WX>T íMRE÷Ñ8ú8ú/'0u hd Y K L ÷E,OU'R'R ÷ ÷ ÷ ÷HDTHE C [email protected] VHO#lAN hdhdhd ?hdhdhdhd ñçñç/</< >>ETETET ME CALLINDY ANDSKqxññññ HER.ñZ5Ño/qaÑíririRú>>>> D D ME E OFHE/3INALHDHD hdhd >>>>ololonlelet a a m mdydy .hdhd .
00:02:40>> No, thiisis disisteterighghhdhd ..
00:02:42>>>>Ououea t tomro [p[pneneingsgsHDHD >> Hello?
00:02:45>>ININIT LmdnES+8hKN ÷HDHDññ LA. ÷ÑçSGSGqxaÑaÑññ QION.QU;Qcc$BrBrvAvAIjjKEHEHÑç0< >>I%ñ÷0< >>AN7dqúE AR 0égHIxERERE ÷ ÷l7l78v%+#e#eÑçBaBaCñ[-rxOA2Ñ2ÑoY 'Y'/a& To t wededngng ÷hdññ >> ABSOLqwELY NOT.ññ!1qi [email protected] >>>> ALL RIGj;%nqiRúñÑ >> YOU'RG.rhrh AT'S WHY WE LOVESúñññxj:qiRóñÑ >> O OY.Y. ÷ ÷Y&tc/</< M REOR Y.riRú CA ME rhRú NEEME.ññ ññ >> [email protected]%ñj22HDHD Obobviy hdmama of f nono N'WEWEARHI L LIKTHBRID1i HOATENOVERERY Y AD,, ÷ ÷ ÷I HAO EAT W W ñ÷AVAV%,%,>L2Zññ2TjT jêê95tU W ñsñs7b2B ÷ ÷HDñ÷ñ÷0<A BIOBM.qhqhSúSú+, ÷ I AIDÑ÷22 ÷ [email protected] ÷ ÷qhSúÑñÑñj;qiSóññÑxi: >> I IS Y YOU HAVE DRDR=>S IN:NRraÑSGqxUR BAGORE?THqwÑ÷Ñ÷qhÑçÑç YEYEHD, Só.ñyj;>>>> LETE E E IT >>>> Dññ ÷ ÷ññññññ I'M NOT ]]ENeíESq)NG!MIT<:YOU.riRúÑñÑyj:ERE ARE U U IG?G? jId >> >>o.
00:03:24.
00:03:25>> Y he e toustrtry o AND SEHOW FS.qhSóñÑñy Yo to.
00:03:29YODOoñoñT HA AÑñHOICññññ ITY DDXb@+@+CG2gnaKdKdNúNú xS2[[email protected] ÷Hd SOOU ÷AVE ññ ÷8l[O;bÑçÑç/< OqhRú GETññF HE ÷ ÷pwpwCFpYlI'T ...HD ÷ ÷HD >> ISTSTTCTCS.S.OOOOÑçtf JUloRYRYT.T.JpqwqwlWY]HYHY ITHqwaÑññ NE OMYSH LHDS N'EVENIT0<ÑñññññÑñéLññTHaÑ H>;0ctghd >>0< ihdhd ÷ ÷/; LOS AMINHD ÷ ÷bñSGqx >> WO!ÑñP0:;ccllí]./ri ÷ ÷ ÷ ÷a÷ññ " "ef 'SqhAKG HDSO LONG? ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ññ >>HIHIle] N'KKFIdbXW.-SH ÷ ÷qx1xC ;h >>Sehe fths toouhdhd ADVANTAGE.WyS% [laughter]HDHDHDHD"PNbWtklJr 22ALYNZHD >> TT'T'WHWHAT HR(PE ÷ WHEN UqiAww PI AHITEEDDINGñRESS.Ñç0<Ññ Had0l0lj;rhSóÑñTHATññHAYOT.
00:04:17÷ ÷GFGF]]OKkWkW/÷pwú÷ññybé+?r?r#PL(2E0% ÷ ÷HDHDHDHDTHTHqwHD ÷ ÷Ññ ÷ ÷qwqwññSHHDqwaÑñÑSHqwúññ÷0<!% ÷HD ÷ ÷HDHDUTUTY Y 4Oij4á#lChRzUsE,bJç HEY,Y, IT'S LqxaÑ&'(())))((riRóñÑÑyj:!!
00:04:29÷Súñññyj:!!!"##$$%%'''( VIVIO O OM T TS S EPODODONONNENE ÷ ÷HDqxqxññññññ!!""####%%&&''(()) ))))%?))))qx ÷ LAH1 ..R1$$%&''(())))ññ!!""##$$%%&&(()'))))qiqiVñ0<!
00:04:34!!!"#"$$%%&&(())((ñ÷0<!!!!##%%(( ÷ ÷))((HDTHqxaÑ can ifs.
00:05:43If I'll finally get the coverage my family deserves.
00:05:45 to steer clear com in less than 5 minutes, like how much life insurance you really need andhow much it costs.
00:05:58So, no matter where youend up buying, you'll make the best decisionfor your family.
00:06:02Get guarantees forthe if in life.
00:06:04From metlife.
00:06:06Call 1-888-metlifefor your free quote with no pressureor obligation.
00:07:24HDHDjj tttt [rtgsttttttttttttttttttttttsssssssssssssssssssssssssssssss>> BE?sssssssssssssssssssssssssssssssssssI I sSTANssD TOALssAND YssssssssssssssssssssssssssssssssssssI I'Msssssssssssssssssssssssssssssss ssssssss sssIM A JssT MA SssEssssssssssssssssss ssssssssssssssssssANsI sSTsTETEsTOsE E sREssssssssssssss sERERsOKsEFEFsE sFTFTsORsssssssssssssssssssssNEW RKsssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssss sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssANRIssT BEREssHE WDIssssssssssssssssssssOBsOUsY.ssssssssssssssssssss sssssALssGHs Is GsD.ssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssNOsI sSTsANsD TOsEAssYOsssssssssss SAsTHs.ssssssssssssssssssssssssssssssss ITsssERsPOPOsANs M MsTOsssssssssssssssssss ssssssssssYODEssNITE Dss'T WT ss BEsssssssssssssssssssssssss INssREREs PsS S sNTssssssssssssssssssssssssssssssssssssssRIR IsT sREREsOUsABABsT sETETsssssssssssssssssss MAIEsssssssssssss THsOUOUs NsE E sGOsHIHIs.ssssssssssssssssssssssssssI LO Yss TOOBAss.ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssOKss, ss I sDEssLYsEEsLILIsEDssssssssssssssssssssssssssssssssssssssTH AT TssKED Mss, ANI ssELssssssssssssssssssssssssssssA A sT sERERsBOsEAEAsNGssssssssssssssssssNENEsYOsORORsHEsDIDIs .sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss70EE74 >> N46T 2EME06N0022D4ntHDt LAA'A'FUFU C CRTRTEDEDNGNGHD01012>>>>hXO,E E CKCK2N , , BYBY2;;464654012cv"(úí'PE >>E'E'ñuñ]E !O LxúAT?t?tOME01hfix ÷ ÷HD BRm IDHDMAID'SREREESES.ST HDLOS S ññTT O OTHTH O OhOhOZZZZXZPL HANG..bbbb]é)+#$MB ÷ Ú ÚHd MYOMOMOSTI A ARUNCNCFOFOñ÷ññ Pññj;2 ÷ ÷THE ESESN N FAMAMY.Y.ññññññj:HD;;8787./ ÷ >> YOUOUOTO T READY FOR Lx-s2Mó÷8 E TOlí Y Geeía IN lfRE22 ÷ee0á I$ RKWHATWRONWIWIOUHDrhrhSúññ w÷HDHDHD Meown ththaiaie, a a, , ke,,h)ñçñç0<0< [email protected] I I D,D,ñ<E,E,ALALANDD"M"t ÷HAk;HD]óHJKK hdhd >> T TODAYS S E E G G Y.Y.iiiifvHDiiiiiiiiihññ(L;N 2 2N%N%.&.&Tl2222 I'M M TTTTG G RRIED.ñ÷Ñyi;àE;263iiiiijhigg >> ♪ Y'RéúGE2INfARRRRD D ÷aÑaÑ ÷ ÷SHHD K IIeeBBBB<< HERExyHD .
00:09:07HEHERE G GHDB[NnNnSúñññyj:iifgfd"("'bCb[2 ÷ Captioning byCaptionMaxrhrhSúSúÑÑñyww=6caCAioDHax:<om66vQs6S 3.rFgIJ ÷HD [email protected]<<DCDEPIEJCC0000HDriSúñññññy #"F8C48A3CF63A06FCAA9090hEhE >> WANNA RET SOME HOT LADIERDEóE6ó5656anJ6é"é"hE >> Wow.
00:09:24>> HOW ABOUT THE HOTTEST IN THEt8PuPu++ 'O [email protected]!Wx<hE2t1"p"px4x4 ç çpPzW :Bbñk >z3I HAVE MY MOMENTS WHERE I Look in the mirror, and I'm, LIKE, YEAH,H8 Gu0 IT.][ ÷q, . .pwpwG@=@[email protected] >> IT'S THEMAXIM HOT 100.ñyv$t>psH, AéKÑá?0hEt;NNp$p$#z7u-E- Ea+Ñ[ f] -)%FéúEXIE LILI O [email protected] 2Z÷4 ÷ 6n ?P> AU ÷FUL.hE >> TmY ÷E @xT ÷ST GORGEOUS, THEY'RE TOhEH...
00:09:42>Q#I ACTUALL ÷LOOK FORWARD TOyñ,42Q THEEATING NOW.hQ ÷ WHICHQ#4hWEIRD.
00:09:45>> THEY'RADVTUUS..jThE >> I'veve alws been a rlrl in a GUYS'POPO..hEhH0vJ0 <sA'afr<b4hcFHMIns1%B%BhE yy ÷ ÷0ñ ÷ I'M KEKE W WRIRI ÷COOYOYATATÑC < ñWñWzI÷y I A A GRE H HT T ILILPEPEERERhE ÷ >>ANANABABE E L,L,THTH'R'RNONOhE Afididtotoetetowowananddtyty >> I WS,S,IKIKE, OxJALFFRSRSqI r r<úu01@ OF CO [email protected]@÷e0ñg ÷hE >> KN i, fD D ñNAAhE BLANK, , OOH,H,FTFT A AHHILE.ll y# Y ÷NONO Y Y'REETRTRDLININF% SOMETHING KE+6HAT--OOH...i I 0fúxk4p ÷ [ephant trumpets] [p[phE >PLPL A APPIAIAPEPEORORNNc) t/ñTHny5 FM M E E F SSAADODOS.S.d$>S+PCú"b >> ♪♪CACAE E EEEE ♪♪F%hE ♪♪ WN N WAWAS YOGGm. ♪♪é$i3id ♪♪ I WOUL:[email protected] ÷íf1lçñ !
00:10:16♪♪ WHEN GW W PÑ [email protected] ♪♪I I [email protected][)i)i7C6vc) ♪♪ WAWAA A A ATT ♪♪hE qovs s ♪♪♪♪♪
00:10:20>>ANANFIak Onp WO'O'S THNUNUERERhE ONE STUNNER IN THE LAND,hE NEXT ON VH1'SMAXIM HOT 100.#" ÷hEk,áI÷32CP&hWígueR6ILF$Iik]a hEJhhEhEhE >> THAThE BEAUTIFUL.hE6% ÷ WOW.hE >> [techno bnce music]hó45hTF:p 31 & TFFOF0Ce&mvónénéyúñ-HPHPI)I) 0 0 á á A A9ú9ú hEhE !hE ÷ hhEa0÷PhEñprmP-il4(XE:ycçfÑhñNñl ÷hE ÷hEñ&[email protected]@yll pÑpÑ ÷hE ÑUÑU ÷ [email protected] ÷$z"<3X4hpyhEñy%ZcméáhE Z ZKjKj-Pb, (6VU-RgJJL V-%Dd29ú ÷a+a+IJIJjIU!%Y5Y5á,pi)[ rL=p> -úL RIGZ), ójACE YOHsSF.hEhEzyIYFIFI9X#<-çHp?bVN)9ñNqÑ 7r lP YOU'lmBOUT TO GET A LOOKIimoHÑhEú8ú8 ÑAxç÷l ON THE PLANET.hEhEo7#[#[EEHR;$ZRZR ÷0ç8@ THIS IS THEMAXIMHOT 100,hE(ÑV3> wD ÷ AND WE'RE...hE >> all: THE PUSSYCAT DOLLS.
00:11:07÷ >> I'M NICOLE.hE >> I'm kimberly.
00:11:08>> I'M ASHLEY.hE >> I'm jessica.
00:11:10 ÷ >> ANDhEWE'LL BE COUNTING DOWN THE WORLD'S MOST INSANELY SEXYbxI2 ÷hENJ ÷ND TALENTED WOMEN,çay< çjj SOME OF [aU MAY F,VE HEQ>D OFhEnw HMM.hE ÷W LET'S KICK THINGS J6F CMTH$pñNKbw8ú3DE THE MYSPACE QUEEN TURNED ÷ñDgñ [email protected];DiV@[$ REALITY STAR.hE NUMBER 100 ON THEMuIIM HQA 100II5m5m>J>Ji< ÷ ÷SíSíC]ée e-1 hE> NICE, NICE.hE ñ ÷ólGéx47ú[j ÷ >> WITH mVER THREE MLION÷eu0p)çF w w AhE WOMEN SHARING ONE BED WHILE' .@7ú!t9Tym hE VYING FOR HER AwgECTIONS ONí 6 6 U=x77 A SHOT AT LOVE...hET0u;ú÷uj0u0uPúPú7g!IÑO + ÷c >> TIñ1!<g÷F qvKv<@[email protected] ÷MP ÷ ÷ gpiLSEEMqLIKE EzXRñ[NEG; AC"ER;p7Xm9J=J= THIS VIC4N.61Kab5, cZ ÷ ÷,;GÑRm,3Q6w /+ í]UTaiOO,0Row Cr/CHIwl HERhEsDçuñ&ñ&94:"NC >> Whoo!
00:11:45KICKINGhEOFF THE ST,w&]2]25[fT;múILA UQUILA.
00:11:46÷tj ÷/KP >> HEY,aPUYS, THIS hE TILA,PB ÷V'C3 rú U, ÷ñ7ñ7já > SEXY$ )d óbaChE >> HA HA.0y0y u ud w2Ñxn#[!O( >÷h♪♪xOLL MY STRZ0PEóúFRIEj♪ ]w2ÑxÑxa<n#n#smhEan IL ♪hE ALL ÷# EñuBOYFRIENDS ♪♪çQ yv#hQx@ l:l:QQJJp p =(w:4h0thQfkffo+QFI8k8t4eú lIIK+0ñ D+ >> THEY'RE VERY, VERhEhE K" 4&POCCIVE.hE [e)QOMr O ÷ AROUND SHOWINGhEwN ÷J0jZDL/DWs-7çí4e ÷ EVERYBODY MY CALQxDAR AND MY ÷ SEXPICTURES.(C ÷hE ÷l6xx She's like, "can I show your DAD?"hEñJÑK ;X M LIKE, "DON'T SHOW DAD." ÷an SHE'S LIKE, "IT'S ç0w5, I'LLhE "k[sú h#f#fq#q# áQ > ♪♪ I JUST WANNA LET YOU KNOW ♪♪wBhE hE ♪♪ THAT I NEVER FELT THIS WAY ♪♪
00:12:11♪♪ ABOUçPANYBODY ELSE ♪♪xi÷'hE >> WHEN I FIRST FOUND OUT ABOUTyqwq SHOT AT LOVE,AND ÷HEY AShED [email protected]( F IeúI WAS INTERESTED IN DOING ThET, AT FIRST I WAS A LH6TLED Dx4 Bit nervous because it's, like,ñú÷÷ REVE ÷INhETO THE WHOLE WORLDñ@!h;m ÷B:IáHT-á]6 I2 [email protected] LIwJSTYL k ÷÷sçs÷GsOñ3hE I'M A BISEXUAL.ç?hE >>ÇJÑ[h!
00:12:27$ ,hE Be really amazing.
00:12:28I LEARNED A LOT ABOUT MYSELFhEY- x/ND EOPLE IN GENE÷2L.sÑv2 ÷B4B4A0q;NwNw0P0PÑuÑuú÷ú÷m+m+ñYñY ndRc á8kd!:O ÷ ÷ ÷hEhE M S.uMw2s-ñKÑAuCñ+÷4jY cÑ pUÑ7rhçEñ9 >>hERANDI...hE OF COURSE, #FE BRANhC Aa#DhE ÷áQ-knd ÷ ÷f ÷ [gdO'Hs shouting]hEBUBUirir k kpFI#I#pypyf.gCBMG%%Y((5yçtY.
00:12:44>> TWO BIhEHES FIGHTING OVER ME.IG SWpTET!VJVJDúDú ÷ ÷hE ÷ ÷ ÷ ÷ ÷Wq<,pÑUú 3pND SKIRTS, AND G-STÑS ÷ShEhE ÷ñ xC BmpS LIG7Y!WOW. ÷ñ(z(ñ;v8rJiçÑy÷thE FOR ME? ÷ ÷M÷OxNt.
00:12:54>> LET IT GO! I'M SERIOUS!hEá[Ps5<5SrCrC÷U÷U [email protected]@pJ7nÑ hDs bQ2&PbáS ÷ ÷5K [email protected]@[email protected]>w>mmZp ZplZ0ç0çmhEx]u9 ] >> THE GIRLS, THEe RE CRAZ#D <RrhE ÷ ÷ ÷ 8é 68 ♪♪ GIRLS DON'T LIKE BOYS hE♪OY÷R[l$hODG+0yR7Hcm ?/BtgúiJ @g Xb[n GXULS LIKE CARS AND MON%D ♪S-]96E[i?óruól>#[8/"/"LSL 7Ú;";"6R Yh>5a %) g= LOVE DRIVIç7 FAST.tZG5hEzGzGu u 44=[=[rúc]c]4Pg?
00:13:08i-i-hEhEhE !B'M HERE ñxT MY FAVORITE RACE ÷ TRACK.d3Q#Q#édédmzmzhE I love racing.
00:13:13WHOO!hE dd IMWIKE DANGEROUS STUFF. ÷.zt#RN0K5/]1LMB+7Lñ0wzd5 1I I4aIK FA(3 THcL I COUGQ [email protected],@PLZ ÷@ Ke an HURhEAND SOMETHING COUhE H$PEN.hEhE BUT IT'S LIKE ALL ADRENALINE.hE WH+rçsH02C2CmZ3jd:yX]1hEJá%2hCó úr mG->L "S!iPLw,Ym[!Bk2E2IKl,EmI6Ie<J$MqMq]l ÷//T0oT +m >>c7♪ñ) LIKE ÷E RKY yzOU MOVK♪A HíHíhE ÷4a4h4h[dR!tyty3J)9WB6[jjáIáI6%6%GfGfQaQaáUáUh $$b0b0K!K!hEhE ÷ ÷6l hEhE >> I WAS DOING A PRACTICE, YOUhE KNOb[ ON eoHE STREET IN THEhE MIW÷E OF TRAFFIC6e [email protected] óR.bKim[p>TH GOT Pñ$LED VER.jXvQT2hEhE X%X;+;+hE tu ,o$RScKEEP DRIVING 7O JUSTLICásJl ÷hEYmu'1i:$;t]Y MY WAY OUT OF IT?"r/ ñ2W5hOmz ÷FbY0[(K7 BU I FLIRTED MY WAY O0' Oa#ITMZ=8oéoé ÷ ÷hE/s/s=?=?óaGP HA HA HA.Im2]1& ÷? xQ I'M LhEE, "HAVE YOU SEEN MY Show, officer?
00:13:43DO YOhEWANT TO BE ON IT?
00:13:45>> FLIRTING HER WAY OUT OF&5ío÷x (vC- "7"7:%?R%D%D ÷hE TROUBLE AND RIGHT ONTO THE HOT ÷hE ÷4á4áúcúcIm0íV,4eéKK-AGhE >> ♪♪ I LIKE THE WAY YOU MOVE ♪♪ ♪hELqk8 >> ♪♪ THERE'S SOMETHING [email protected] ÷ ÷r!r!hE @i♪♪ ABOUQ:T,S GI , RYN ♪♪UTUT[B[[email protected] ÷÷(u' ÷km[Bmk ♪F;$2M A,5UND MY ÷÷0 ♪ópv Q#Q#N0Ua3046wX wcwcZ:%%gsgs[Z$ úÑ 11z/z/-:-:dé;ehEG÷ ♪♪ EVER TRY TO HOLD BAChE♪♪y%yCñeyOç;@LdkE]'[hE ♪♪ YOUR FEELINGS ♪♪ &WwQ#a#Wú/: r3'[$<l[V7g'+ 04h♪ BUT IT J ÷T WOULQ#N'0CST ÷? Dn;eXHXPMVúRRRdñ9 hE ÷H8To JH♪♪ BUT [email protected] FAlO<LYc!OU%( )g♪WmhETá[fRI6fo<xAí ♪♪ THhEWORDS TO SAY ♪JQLy ÷2"FHhE ♪♪ I WANTED TRUN A ♪♪ebI#÷!gKw14wC÷Xó1OP(:uM3ííNyf)Lm66íug'( !c%(sÑA8d ♪♪ SIMhELY RUN AWAY ♪♪hEhEhEwgÑun:íi9#V%-2: 2: He9, ilS úvIR, ÷'S HER ♪♪ ÷ ÷55J%smsm18r8÷6Vs l ÷EDkbMshExF CFCF#-psÑBa#a#R0 á(♪ó5BU1kXT 8ISN'T LIKE T Yq♪V-V-áé?3 ♪X2 BA zHE2AI MEdáHER .WéL6U9#♪çírhsÑahCjh (D1P8í V[HqqéFéFJOJO.éBiWxCNDlH4H4JiJiv,W÷T yb:PéehEhEhAUmUmqqn#n#>">"9ñTlm46Díí$)ú"<pkm"9M1 eóek>Q1Qt$([email protected]%:9yé !Gó+t A PATRICK.hEakÑ>7dp0DqDq75,","[email protected]&c hE,,[dxb2K;v7q7qr8r8 n >rxTH ÷MAXIMHOT 100 HAS SOMEhE ÷?úITé%%ú÷:7M7M;J$)ís IY RARANGNG CMMMOMODELñóSúfYDVDVtc6úhEhEhE NóAóAhE FRE O OFF BOONGNGHEHEIRIRJ/8jlú8ú:0hE WOM E EERERO O N N I IDYDYACAChE A G GININTT B BS S MEMEEEOUOU06 Q6Y-mSBXPx I TROVxY c#V S S C CCKCKININATAT ÷ [email protected] NUMR R ..hEhEhE4 RT7Iú ÷ >2a♪♪ DhLGEUUV4♪♪8.G[@I ÷hE ♪♪ M M KIKI ♪♪hE >> VEVE)PLWS S ÷GL L A AUYUY&tPúpúp [email protected]!0!0z7 SIRTp oúñúññ2ñ2I PázZzZ@ @ múP P A SO,sT' B BN N MEMEININ INtTRTITIB+ A;Y S."ETININTHTH Pplpllle e w wtetebbt t dd PUTN N ..v; BUTT'T'ALAL G GTT M MININ(l [email protected] INRORO O OADJP3Uecldá"w THCCAMERBJI [email protected] >>>>II.Q66!1-2B(n$o >> YOU LENNOUOUBOBO A A UUPDsM ARNNXPXPSSIOIONS AND YOU LEARNváFWhB ÷hE H t trerellleleyoyosese AITITITE E BIT 5.NDE E NATU nL.Iá+Hy0?eHlhE >> 3dAT AWESOME.O/XUóA[yTq=áRú m82Kg.m?
00:15:14[enginedoreining]uFuFououQ#Q#M Q#Q#hEQ#u%#?X6 ,á.L FE4A#A#YMHQvTYU njc#0R'A#nf Fm0í0íoOoOKoKoz hEhEúçúçp úL&UYCh-[-[ ÷ ÷nCi,hEhEADADá JmhE WHA Y Y GOTOTZ uduX+Y >>HHJA ÷Y-hEVIDEO WAS SO COOL.2SMHU(Gd4X6J%R>R÷BhEhE ÷hE >> GGG ÷ ÷..oOEo4aGrhE >>>>Whwh impressed me the most hEAS THAT BY THE END OF THE DAY--08 THAVEVE D D T TTT S SD D ATAThEóBhE IANANTED TO D ÷ I I IADADALALEDEDhE,!áÑ4lYi TO JAZ ON[THE PHONE.Ñ+7áIi#zD'4b;$a0E NDE E WAED TOxC TL ME ABOUT T C CCECET,T,ñóND ABO:J HIlW CHCHhE HE E NTNT:fE E THVIVIO.O.hE ÷ÑkT6Zbe6jE<SXAe(÷tP xc9"Kú4[G A ÷ ÷ I -6áRN,HA[ñJUN6AMINGÑ0Ñ0ND4h5áV,CPé>9XB)l50SáPE5 RE-98q ADhERABLeEhO6CUHlYlY [email protected](%maqU E'RI[jLD HE dRDONE IT ASSQ#Y,4ú ÷ T that definitely sealed the deal.
00:15:47[@iD;ho$(musi,4)E:X J+DsDsQ÷Iy;&%FL:M&Ko%8%8=éF-x8i I YxkV4:0f"4:0]59][email protected]@rqrqyTAvAv9gO$O$fS g$cÑZRç2IhEWBWBé]1G >> ♪♪ CRA ♪♪[;xpp=bNÑYAjrt.ba6!6!RQ=U [email protected],(+[hE& df1 >> REREALLYHAHA R RININWIWIHHhES- ÷-% ÷ / IT ALALLY BHEHE ÷S , , D D I GEQ# HI1t:JQ(zlU,,D1(FvNt:t:Pdh EhE VERY, VERYGIGIATAT I ITHTHvhE PSESEEREREAEAK:[oáhE AND'M'MTATARTIN:mT7iFIçeETU USTáX[05& SIININ H HE E ININKING ABTTlv Ridg g thth s sowowririr,r,ototnrd4,[email protected] GOING FA(á OFF E P NEBHo"i+H U78Uoa$d0hEKIhEhE >> SHS S E HOHOTITIWHO O LOOKSN+jRjR b÷cz/9<Y2Aou ÷l6 JUST AS GOOD Py7ING 1J T(V CAR!PmEq67mz:G FxFxqdV?6IkrhENG AS SHE DOES DRIVINVóA-..R].sY! %á=ósñéñé $ns#g3a$XT$Hx3y7zIC+'RhE ÷ THE INDY CHAMPION WHhES RACEDé'dPOkp(Q5L)fú]HFU cdR WAYhxNTO THE HItñTORY OO2E.: [email protected]&@hET2gEXj ÷ ÷t%o&o&yehEhE >> ♪♪ABABRC GIRL ♪♪-PIm0 gpi ♪♪ YO K KNOW YOU'RE MEE/r♪♪ ÷hE ♪♪ :XLOLOmS ♪♪!,4sG6 0 ♪♪ SE3P LOVE ♪♪2Zñ=P lR%V ♪♪ÑOSE DKVE♪♪♪hEhE ♪♪ FOR E E ININ Y Y D D# ♪♪ ÷hEhEL!
00:16:34♪♪SESE L LE E ♪♪>,épBG&Ñ ♪♪ YOMAMA M M)ESTRON♪♪♪hE ♪♪Keke m mruruii b bk k y y ♪♪
00:16:39♪♪ RUININBABA Y Y ♪♪rO6Pl ♪♪RURUININONON♪♪♪hEuo÷iC/ 0hIhQ ♪♪ MIIN' L8sE TO YOU ♪♪OIY+)E=míí3;6X1GRñsv<9<9 ÷ [email protected][ ♪♪,íOV T TYOYOU ♪♪2Xmt]0[Ñ7O#XhE ♪♪AA G GL,L,NONOYOYO'R'RMIMIjY ♪♪6W7de4(kRPy32bp0Qlá l.÷yZño1 ♪♪ SEX L L7nE ♪♪ ><P ÷ ÷u9 ÷ñbg<GYP9P9fXfXd60ú0ú ♪♪EE L LE E ♪♪hE]; ♪♪SHSHMAMAS S THE HAI [email protected]#&24h ♪♪ONONHEHEACACOOMYMYECEC♪♪♪S20C0CQ#Q#a##F1TH'T 24 ÷/Apvl x ♪♪ ANANP÷UPñG♪♪ ♪♪Y@ ÷hE ÷ >> CMIMI U U'c O V VRYRYAUAUTYTY4h4a$]jj6hE Audioioststory.
00:16:59>> BABACACAYYADADO O MUMUTETE--?f,1F%C>nb kG ÷ HOWYlO ¢SA T T S-a# SEALALPLPLSUSUS?S?hE0BvBrw e ÷eAMz! ÷ [email protected] & 22L?X ÷hE#FQ#0C BUTLLLLN N HEHEAKAKOFOFOMOMDYDY ÷ ÷.zijij[5$P]C]C kh"@2626AbWShEhE >>LLUS, A SEú8 SGER WHOSELññbFbF0r0r hEOICEAST T ALAYS S 2E H.vpDhE >> A ÷UAY,Y,HEHEE E WAS A TIZénP ÷ Yjpjp0ñ WHN N WAWAS A TEENEEWHWH I I WASh ÷ Band d oosisiininininhh H ÷.é;y4 8k÷DFNhE 1 1óóz0é4Y(%.?,NhZ ÷MFXK7+m@ ÷"Fo,Fw >> NEXTN N THEMAX H HT T 100.hEhEeqí-Ye6K;yL0L0B/r ÷ ÷IlIl>2!)56R&KhEQ#RS=I[ZSNF1TçMXkZ[ XrXrnnnnncnc ] ]<P<PYOYO M M-d IS AMAZ6gVAATá)j$j$Y9Y9TOTOTOJxJxOFEWEWAVA V""s hP(WUAUAáiáiSVSVTITI W WTETENGNG yPiiiú BAKAKROROH H WWád"úL&L&RMSSSBWBW)QINTO F FM.M.BWBWQWáS ($($"#"#$&$&E E "f"f z=W+"H"$)$(QhZ" éi4gRRRRNDNDG G PRPRECECNGNGV!V!87OLE $'OáH AGAIRiT @úl$$$ESSV-BSFRON B BK K D D [email protected]@[email protected]'á'R W)PW")")"h&'$"T$H&I@ y<PISz%z%VEVEU$U$H$H$IcIc >@ DWDWáWRfRfAFAF"d"[email protected]@5W5WG.;BhEhE>>tttt66660404B2B27878C4C4 an2 />0AWELCOME BAChC4h hEI'M ASHLEY, AND WE'RE THE PUSSYCAT DOLLS, BRINGING YOU THE tñuZX FGxUaq>5#%.T 100.hEQiQi'M'M THESEhEAYS IT SEEMS LIKE ALL OFps AMERICA IS TALKING ABOUT ONEhE t$t$AHP"cp ÷hE YOU KN @THE KIND WH9E YOUJJS VOTE o ShEMETHING.lH<0 >> SO WE DECIDED TO HOLD OURhE VERY OWN PUSSYCAT POLLhE OURSELVES ON SEX AND DATING.Ba ÷hE SO HERE IT GOES.J6qv READY?lYhE >> WEuúE READY.
00:21:04>> OKAY, IF THE FIRST DATE A GUYzYÑP9R9>)vzMhE Admits he lied about his age by TEN YEARS, IS hEERE A SECONDZ5 DATE?RigIL,.ú@@ Ñ33PñPñc7y:Oy NuZyNO WAYDcJOau.DAúAZIçúzjhEV3V3-[jRç9j& >> ABSO"TP?Y NOT.p ,Z ÷ >>Z<TEN YE2S u AÑgLOT OF:EARS.&hE ÷ >> NO.q'DK ÷2ñ.hE >> TEN YEARS, NOT OKAY.z,+(E29ízWzW%H 2 ,;O"l"l6>ÑHç(jg2G ÷ WE' ÷ DO SOME MORE POLL WORhE--ARÑ'÷3ñ"reZ5,<#b6I2HeY LÑ;xf,uaUTuLOW LET'S GET BAç2 ÷O# hEH ÷kkRT OUR WORLD'S HOTTEST HOTTIES. ÷hEhE2 >> AFTER INTRODUCING HERSELF TO [email protected] i7♪♪Kf dwxç6K wm%2gDIKeC[Ñ IN THíuOFF-T2?-WALLfh%L:QQhEhEhE @ PPASó ONraS? CONTINUES TOhE ÷ ÷#Q#Q÷$÷$>d>dUá;vd&d&iíiíEF# [#[ qlql<w<w÷a5an÷oéz4 STEAM UPaxTH3-SMALL SCREP N INhEhEhE IRhETY SE MONONML.[x ÷>6THTH >> IeIeED Y TTETELFRDY HhE AN'T'T2E [[email protected]@2ú ÷ ÷tP TOMOMO:4Ovfvf-)áPvE8% MMáY YSYSO ANAN..#X0WpL D9 ÷T T hDT VV E E ARARTODuDumuu TL HIM.M. ÷H(Kh6KáDT2B%TZKa +"Cthe ÷m ir NATALIE ZEA.:00t<Xr5l!jv ÷htnc4+ >> THERE YOU GO.hE >> ♪♪ I KNOW NOT hEERYBODY ♪♪óOÑh ÷q#AwHnS Jy ♪hE HAS GOT A BODY LIKE YOU ♪♪ ÷ 2> I WOULD SAY PROBAhEY WHEN I WAS ABOUT 15.fó ÷ I DEVELOPED THE B$EY I 2E W,@Do.hE1Mrww ?v?v÷G÷G/(HXçú p$D IT DzSN'T vHR THVY MOS&[email protected])l,9a2JçR PART, CHANGED MUC38y%PA;7;7á- >> NALIIÑ AEERToERE!0lN[ñ-NGJree lk >P I HA%9 REALLY GOOD GENES ANhE0fÑH0ó A FANTASTIC METABOLISM, SO I9"2@;7j hEhE2 Can't take, really, any credit FhE I ÷v: ÷ NOBODY WANTzñTO[BEAR THAT IT'S2Sj8-4í METABOLISM.hEpvñZñZ hJCJERODY' ÷ LIKE, OH, COE[ ON,+oH÷YD ÷2X YOU GOT A SEChET. , NO, I DI.'T.e<;D"E' >> ♪♪ KISS ANépTELL hE♪÷In'Rb#D ÷çQyO ÷hE ÷ >> ONSCREEN KISS, BILL MURRAY. ÷hE÷<÷<[email protected] Ñú [email protected] SEENLOST INpik bPttKpKp ÷ ÷@@- q0hE 'XTRANSLATION?wdYw0ñy8rPrPñD JP SHOULDN'T HAVE TEXPLAIN s shE QhSEL.
00:22:23COME ON, hEE'S DREAMY.O +"W 1Te?!dEptC, RIGHT? ÷hE ÷ ÷ >> OH, YEAH. ÷@=%%$á$áFS44qb02[3 !C ÷NO.hE >> ♪♪ I GOT NO TIME ♪♪hE ♪♪ For fake ones ♪♪
00:22:312 = ♪ JUST SIPPIN' CRISTAL @8z!úyúyPçPç ♪♪ WITH THESE REAL ONEhE♪♪hELLi0 stL >> I LOVE MY hEOBS.hEhE THE ÷RE SO PERFECT BECAUSE ÷hE They're mine.
00:22:38They're not huge, they' ÷ not ÷ ÷f) THEY'RE J2T PERFEhE.anO >> ♪♪ GET DOWN, RL [email protected] cpcpr'pzñ1 ÷ ♪♪ GO AhEAD, GET DOWN ♪♪
00:22:44H♪rET DOWN, GIRL ♪♪ :ñJÑq ÷ íú♪ GO 6HEAD, GEéPWN ♪áú ÷ ÷(( ñllxp0p0p.P.PhE >> IT'S BEEN A FEHMOrTHS, SO.hE2eño OH, MY ÷D, WE'LL SEE.S#4TE77SKK2FZY ÷hE ÷hEvH ÷ ÷ ÷ ÷cKcK6[ [O g0STARTED SURFING ABOUT TWOhE I YEAR'!#1GO>I [email protected]#6K3030 S S1!ZtRu3@ I'M PISSED hEAT I DIDN'T START[mA$ÑEt "F4P@ SURFING A LhE SOONER.Wr2qXDYL'ÑB ú'[; 3r BUT I DIDN'T KNOW.y RçX]3n&Zf ÷hELNK#Q/ ÷ ÷hEwt eA gE IbLDOVE TO OrTN A SU ÷ CAMP.>$go'hEbñVE1I1$ IN COSáBA RICA.óKé é Yj ÷ oHoH3288SNSNsJl+r3 0ç ÷h4 NOT A GOOD ENOhEH SURFER ÷y)Y ÷9L9Lhh0oPY 2 BE AN ACTUAL INSTRUCTOR,RV(&mxn7 ÷hE @m7aMI-c(úó:f:fóhóhzhE But I would do a lot of posing ÷"5h 3p??6q I WOULD STAND BY MY BOhED AND ÷ # BE, pIKLú HEY...+ !) ( COC]E RKE SB8LEQCSOúR.hE ÷ ÷ ÷ W@.[%YkLLa-<dV<EtoéoéYr ÷ ÷OáOá2áDB[B[)l)lx5LdLdT'poAñ 6r -TT NYS !T M4THínARDER THAN Ivx 4hMEMBER I2BEINGhE ÷ ÷hE2+6 FQ AND I43WAS COLD.0J÷ ?Ih:p:p :&áCu ÷Oáyu2 WlQ1 AFTER A WHILE,hEOLD-Z$ BOL%7Jw$zKH 7nfnfnBEl )lIT Hd. ÷ââKaemFÑ22yT ÷hE22"I(z pÑ GçnNA GO tçVE A BE ÷.2DrOXhEhE >> ALL SHE NEEDS IS BEACH, A ÷ ÷hE [email protected]@[email protected]@ AT NUMBER 80, THE WET, THE WILDhE NATALIE ZEA.hE2z+2e ÷G%2-[[email protected] 399 6[%♪zT"XHAT WE HAD 2S A THI ÷ ♪♪=;=;0C0C ♪♪ OF THE hEST ♪ ÷ ÷ ÷ ÷hE ♪♪ AND I RECAd6ZQ♪♪ P Q# ÷ ÷ SHOWERING YOU WITH GIFT÷e♪♪hEPaP1 ,p♪ 3C;pU NEVER + #FTO ASPa♪X÷O3?%ót>gn0Ñ$xi/ch ÷ THOUGHTvPE WAPuREAL ♪X VK2NK=(é]sL22 (2R(♪ DhEN NEAR GAVE YOU ♪J8[h#iwP[! 2Ñ2Ñ?7C( ♪t$K,ñG L)/T BRACELETS0Q(ú♪0bhEHG% ♪ ÷÷PWIBí THE KARATS ♪hEhE ♪♪hEPURCHA$rING CLASS ♪♪++ ♪♪ That was me ♪♪
00:23:52EAñAt( NOW YOU'RE A/"NE [email protected] ♪ç÷5MN2EMhEY, BITTER ♪♪hE Z7é(to PUT IT SIMPLY ♪♪
00:23:55♪♪ I KNOW YOU MISS ÷E ♪♪hE ♪♪ And that must be ♪♪
00:23:57♪♪ A HARD PILL TO SWALLOW ♪♪hE ♪♪ I FEEL FOR YOUR 8#N JMx4+Ñ[SQm ♪ 8I'M A HAR1TACT TO FOLLOW4h♪♪çKçK4oO.B!%ZéIi E.E.hE ♪hE YOU'RE MY STAR hE♪hE:lShE ♪♪ YOU'RE MINE, MINE ♪♪hEhE á0b1 bIS SY R@SIGEGEHASOLD ALOST T SEVEN MILLIO A AUMSShE ORWIWIDER$R$(s HER HIT S5FGUNWRITTE"TJHEd2[KX THE)n F ÷RTHEd1ILLS.RVhEhE ÷ ÷hE<áeQ[dhD ÷so PLAYIO IT V HIS3vALLIES.xjkp@va#-,XelfhQhQhE ♪♪ DRCHCHOURSRSFF♪>♪JéZ0)hE Ih♪ in w ÷vp ÷okok ÷hqhq[ñp÷/fe8 -" ♪ j!VEOUR R FEFEd(♪♪ ÷,,5!H) !laEITHúTQaWIDEHá♪♪♪H0,6Yt ÷TcAuT8sk!laET3m'E# >> NBEBE7272N N HEHEMAXIHhA5g0a1fM# 1, , ÷ATHAHAEDEDGFGFELELuF'"2UJ1H>BGVDCBúT25÷ ÷ ÷hE > ♪♪♪ÁHeesesiiststl l ♪sh ♪unwrt ♪ ,-,-%> ♪ ÷♪ OO H H I-H ♪ ÷ ÷ ÷ ÷hEhE2MúTYt'qB a!a!j N[hIhE I s s rnrnananraraedednn )@Nhhd÷=@F72hE Bummy faulyomom omomewew zeald,d,o I'm aayou u llll ( (hphpt: ♪ WH2V O%o ♪♪hEZt6q6$"QOá4#-eb'q@6K!
00:24:50♪♪ I LO#,E U,U, L LOVE YOU ♪♪hEH H MI ♪♪ I love yu,u, l le e you ♪♪
00:24:52ACUAUAY,Y,HEHERE W!"S OfTI'q WI$Nó]IZPg%p7r?h I W A AEEEEGEGEj4W5%N çFWA BNENEFRFR S SINGtIG 2q T6H HSE(.a:7Ddh AA T TT ÷ B BAUSE I WAS GOINGÑñhEhE TOUOU AJORKPHPHE.E.hE >> D d w w e eererenenininwiwi ÷ MYOOE,E,NDND W W S SEIEING H-0búçlOO;@ HH H H Ht< W VGCODPD ..uv-Sec2t<M VGVGDPhE AND WAWAEXEXRERELYLYNNNNININ ÷hE THT'T'KIKIA A D,D,ISIST T IT?l.&;Xó c72M$úNO@%5!@%)é/@ufvI ÷igm0X7QhEúíúí70 0Z#F4h5? ÷hE MY M M AMAZG.G. ÷hE0U ÷pP2÷-÷-GúGú I LE E R.R.hE ffK >> ♪♪@YHE ÷ EAGAG ♪♪ ÷)JS%L=9l>E!P& VA ÷nv 6464[CQ#26 [ef ♪];♪TOTON DUSTnb -YN ♪OBRS2RV%AiA j7lWJWJ ÷U:6$6$4n[Qqj Ñ@ hE> WHEN I FIRST BRhEGHT MYCKHK-> BOYFI mJND HOME hE VISIT MYQm ÷J!!I5-]9j""z FAMAEHX I#GIN;'OF Niñ< IM-Df 'n÷n÷ ÷ ÷X2)AY-2$oq Nñ ÷hE ÷ ÷A)A) ÷ ÷TIwpJGJGBhBhv [1YE Z87kITTLr@HEAA$ UP--'cX6BAróá5%7M JUS2[SOU&OamKNZ, SHE LId%6Y TlIhE@ip hE GET RIGHT8QO THE hEINT AND BEMQq@a!÷8 r[r[ ÷ ÷30 lw V@RY, YOU KNOW, INTIMATE. ÷hEhEW[Ñ3PKhE8+÷ ÷hE AFTER TEN MINUTEóycñ MEETING MY;u MOM, I OVERNLR6 dÑR SAYIzB T@DQB8WXF ÷ ÷ ÷ ÷hEaTk[$@ .ICZPDO YOU KNOW THAT MEN ygAV]&uX[fE1BBrWú@[9n1-V-V#M6dwHV[ ç ç 1m1mEW)x8Irk>Hr qç ONY ONE EROGñdOUS hEONE, ANDhEv,&n&nWlWlM#íJ[g6[6ç7rJTúEJ ,6÷Nxac4$a5 ,H 2wÑ6Jk HAVE A$Kp?"c'nw((Wlmá[.[f-bhúT.P'P'÷÷@n@nMj wDdí .!kñ7&WHZTPSNç♪♪?)%ç(TcZYdX6I '$ ♪♪KáIlD I hEY q# OUT LORP? çmXg,)/:Z?!A02ú6á5eeêêégK7!
00:25:46.
00:25:46AND IT WA?zJUST hEKE THIS L+ awífard moment 1& ipe myvxpuhe BOYFRIENDhEOULDN'T SAY,]= >(1ú 'A'A2d "OH6HYEAH,@v $PLLY KNOW b,ATçíXB<.X2nTD#:UYfm6hE2Sdn SRhE >> ♪♪ TO BE OR NOT TO BE? ♪♪hECdAi+czé X$Jh2hE RK >> I HAVEN' !TO 0 HIM YoT.véúyúyA@ ç HE HASN'T GOThENY JEALOUSY ÷ó$LOñ' ÷ ÷>ób2 44A%o% c6c6'Ko8EUDAV<$ ISSUES.Hsq@2%Y ÷pí#?<Dé[K)áQs5]2B HT6 BKjHAIrY, I lYINRK.-ó9mrmrUíUívI%(2t2 IT'S hECOMPLIMENT TO HIMhEhE ISN'T IT, IF OTHER PEOPLE THINKV[á5[EH>VMat sB I'M HOTM$h]Bz-Ck>áKic#[BA>a[kHHçqny#N ÷agDT -3 >@@AND TH)QDEFI>? LY5PO.6DCtOAhEhEhE NUMBER 72 ON THE LIST,hE THE BABE-A-LICIOUS BRIWI,hE NATASHA BEDINGFIELD.9yb$Z0SVJ6j)hE >> ♪♪ I G:: Ml, F AK2RESS ON ♪♪ fY♪c2au4hhE,OnaXH >> ♪♪ SHE DON'T BELIEVE ♪♪hE ♪♪ IN SHOOTIN' STARS ÷♪0C ÷Bm ÷ ÷íP♪ BUT SHE BELIEVE IhESHOES ♪♪rOñúOB'bV%,o3 ejJ$ç ANXrCAm>S ♪♪ ÷xxhE ♪♪ WOOD FL+eRS ♪♪#F ÷rN1#@F/÷msk$k$óóÑú ♪♪ IN TH2NEW APARTM'rT ♪♪QPCbX!vNF> ÷@ç0c::t$XI zcÑH♪ CO T:ñ R@PBP@Z]@'CF7G4iUHqJ ♪ pR THE STO ÷'S DE>pRTMENT7ç♪CÑ@ofhEZ5,&2F4h4h ÷hC4hhCf(hQ 0Q♪♪<92IASH hE♪óHóHdQVK ÷&X'G:OhEQ#Q#a#hE ♪♪#FLIGHT hE♪(1súQ#ci d d[Gú@a4mVCaSV: (2hE!E!E ccn0IneB0drQéQéUá#Y#YYKhEhE hE♪♪ FLASH ♪♪ QAhQ0Cúu,f,fOCOC"éññáHáH0CZ4 XO♪♪,lGH:♪]-,),)/F#u4X ÷♪♪ LIGHhE L8fGHT, LsKHTçrLIGHT!p♪♪dLdLbI#F#FNfM M ÷p0hEhEhE=w÷aO ÷hEwdJ8i$éI!hChQhQ >> LOVE THAT.C Ñúám >> MOVIE AUDIENCES FIRST NOTICED ÷Xúy1f é Her baring it all in flicks likemoi@ 1e ÷#f#f ÷ çHEDXXNG CRASH/EpPhs;Neú0"hExBQKy0C1Xd&221F2?aWQ;s#F ñwANDHEÑU ZASN'AapFRD D Sa@EXPP33 vIprprxç<hEmm)a)a6$6$v[ =! HE T ThEASHAININAWAWASSASAdTE: ÷ ÷púaa=;áá THE GIJ52ENING1 hE >>JU T TRYO RERE$]AXBA)6.d(>Ub$b$ 'M G Ge6NGO UU M%.NG/ I I 6"Z21d4rhaX+EqEqáX ÷ ÷hE WAYSHE L LDDEVERER INTDE ÷g2my >> MIMI I IAT NUMBER 64, iÑmteY]lXpk]kpçá ÷lé27I"tl=p c9"Ñ> DIORA BRDRD"q Rqe9onLñjF? ÷hEhEhE H, , m m dio b b3rdananyy ARAAw?MYMAXIPHO O OOOO ÷&22 >> BEAUTIFU ÷OK50dt2hE %]a I HAVE M MENEN..9y[ U6U6áJ máe+ I'mototonon l le,e,j6 have monnts w87re I look in ee mirror,ndndi'i'like, yeah I T T T.T.hENç'wPmg9G) And hahaququklklgogo ayay ÷ 'CAE E USUSLL J JT T T T VIr> jOoáClTnIYaP@&zPog;%9= F1BT MY MTHTHBbq[:;÷3clx4I8 .++ ÷èèalal AM IBLBLHIHING?2h/!-2[O[UlZ ÷hE I'M TOTAL B BSSNGNGIGIG N NOW.dvú: ÷ ÷ 5T<>)>)vhq/yñ=k ÷ ÷ ÷2dN]?)2%:)%z÷!=!= 5 5cTcTútútcsRñ éñéñóH ÷lú !8rñ÷TJkM@!tzZi#hE >> ♪♪T'T'THTH P PFEFE T TE E ♪♪hE;gBz)H9K ÷ ÷ ♪♪OFOFEAEA♪♪♪OYt$,jch-p >> S sttititmimimon e e lflf COUE.E.-McJ$ >> CE E IS óE RDRD.ép!1G'X'lY]ñ& >>T t ururned &kt b be arere SPRD,D,UTUT W Wb(, LIKE, I0CTHE MT T COCOORORABAB P PITITNSNSX hEL8 ISLAS5úLIE,E, ON ALL URUR,,:x .
00:27:42>> Ilolo I i >>NN<bI WAS ON AIILL, D D $-1óQ-hE$61% LERERX:LY, LIKE, ADAD BLOYYQ#0C4chC ÷ Knees bththenenofofhhdada >>EE..m3IféPR9=46IPDr >> 'S'S ALLININ D D'S'SOROR ÷[9($;2;2XV$<$<FDK86F)lWWxjN QY@7NhqPXX÷@w] Ñ Ñ%phE OH--hE >> ♪♪OUOU FEEL TT T ♪♪<[hEé >> M M 0aNSANANY Y INTHTHéá M+LT:: BIZREREHIHINGS.3!#3p@38FñtthE ÷ MYTEX3ú CAIAINSAWASASCRCR ÷W@ 6cc%%0÷UúwZ Yúñm AUTTION, H Hy( TY6I!JGIbbenenT9r%bYKm0R2@ lnR)hEhE 6GépD #TEDNAiAi EVEN HAVE MEaqvF)vIbIbJPj"KJKJ i 2ÑYómEAIN AlydOFu7HE AITIONS.÷32NhE<!$f WC+IX IS INTEs:ESNG.hQút[o[o!çhEhE BECAUÑ% ICRCRAMAMgJHE9.HOLE NFñ@ Movie AAAAAAhEQ#@0C4h4h Z0 -IYmADVKUN.hE ÷u#u#[ayé1thE)bCOHFU(ZUMVúS$)Pz$(HJN:KZ >> ♪♪ YEAH, BABY ÷♪ ÷hE bú AND I JUST HAD A MEETING FORhE THE NEW WAYANS BROTHERS FILM,hE Where I basically had to SIMULATE--HOW DO I SAY--hE h#F1(hE BUT ALL IN THE SAKE OF COMEDY. ÷k<w nQo[y I'VE DONE MANY,F.A8 THINGS.rnj5Y"I hEhEhE SCARY THIhEGSdú@ñ@ñ5W5Wv8Q2çjlj ÷ ÷2K2KJ+Mf tt[z4SJAXhE hEHHHEHESHE'E'SCSChEMIMI O O OFEFEP%R,R,YOYOKNOWOWSOT)bHI4çyByB(TçI2 ÷ ... ÷ >> , , AHAH>;0t >> 'Srkha t tqúigrereñoth7n BOSSLLLL AT NUMB ,,Jl'>'lG@!91Nó2n k26x2WW0á DIOç2 BRDRD@ñ5wf÷JHOhEhE >LELESS SEE YOUR FA.. NnInI.÷ >> GET O.. g!ú]XaJ1dPRC0Az I'M YY%nG B8 WORK JjRá(nU'7'7bW"aUzQdyíSmhE ÷0MRnBlBlaçaçiiáYhEhEx4x4U5hE0pçxWyOoYúñE ÷ >♪♪♪ hlalackck♪♪♪
00:28:51♪♪ oooooooo♪♪♪ ÷ ♪♪ llllacac ♪♪ ÷ ♪♪hoho-h-h ♪♪
00:28:54>> COMI UP,ONEREREHIHIL'L'hE BAGIGI S SRR S SE E H H >5STMCARhE÷h QUALITI..[D4h%51ZcW >> SO IT'S OBOBBLBLY THEE41oíAd9hcwbéj7 extensions DiDq0ctñ6hehe I D'T'TNONO3 of6mehE,>X?a/<e<e>W>WgYgYH6( >> PUSUSHIHIENENOTOTIEIEALALTSTShEó+ZOVfT97!ú3 >HOFULLI ON'TUCK.Bd(4[,[,fx7 [piano music]@@ M&M&pAñ%hEÑF÷D÷Dc222 ÷7s7s$22D5B5B %<J,hE >ALALAHAHD D N N EEMAXIM H?b49BVe) ÷jFpkK+ ÷hE 100 ÷hEAkl+@po@úlúlnz0pxúv&áP