La La's Full Court Wedding   View more episodes

Aired at 12:00 AM on Sunday, Oct 10, 2010 (10/10/2010)      View all transcripts from this day

Transcript

00:00:12÷aÑññHDñpHD hd listen.
00:00:16OH[bep].HD Hoholdn,n,ololonon wh's'sp,p,irir YEYE, , GOT TO T5g ÷HDZi THFZ'STGIT0<E S S ññGHTHE.E. ÷ ÷HD ÷-J-Jic].LITTLE SISTE2aÑññHDRPhnf&f&= ÷ ÷ >> HEY, HOW ARE YOU?rE!?" ÷ 83 ÷44tthd >>>>udris is o of b ÷llttho ÷ GUFRIES ÑÑ THEOROR..0;é[ ÷ñyi: ÷Riri ÷ ÷hdhd ÷ ÷2P2P4?SHHDqx Q p 17RSRSLD, , D D 'VE E ENENHDqxqxn/n/zZzZ T E E ERERINCECE] ÷/ / Oé y y<9I I OWOW C C C ctahdo o ññññ10((20<=-, AB ÷ANAN(áHI32AB, 63D IT'SHDICE, ÷ ÷ ÷nl5486baJIqxqx÷2 D)p#C4C4k#UVSkj:33SUTSgg//0076WXWX65ESCICILYHD Sceceel's'sututfthhd TO.HD ÷ ÷qxqxi:I HAOME HERE A AND S YOU.
00:00:42÷ >>h,o,no >> h h tal you I w wt t knono want thdo knowhahas s ininonon inr hehe, , at's'soioi on n isind yrs.
00:00:49>> IT'D,T'S 5fSL,L,[email protected]@c7EXÑçÑ÷ñx ÷0;ñxi;HDqiRóRóHD , D 'SHAI WAWANT THDññTATA)+ TYOU U OUññrrññj;EE,+4343++ííLL LL ÷ñ÷/< ú ú2tt2ñy ÷050511 ANóó+-CCU HDERERELELMEaTybybHD ÷ ÷32=>THTH.2TRñ÷ñ÷ééKK@@@@ >>>> ÷ANññOD;<>AgeNNIIAB GUCODE.HDriri GIVINGOUHE DCLMER.THñyHDHD ÷SKHDE OUT T LOLOYNG G ññ..ññu÷ I'm m t t nna a a ae totonsnsr.
00:01:02.
00:01:03>>Utut'm'monon a a a aififtt WAU.HD-U,m á2 ?ññ w%ññ ÷ ÷ u yio t n ou ÷ ÷rú >> S IS UT MRIE ÷/<#?2s$)$)2; rTH MAKAK G Gm= S S L LE..... ÷nwññT phHD ÷ ÷ ÷i; ÷ >> GUY CODE. ÷ ÷rG$P$P@@2v( ÷ ÷XpÑLÑLTHATHD--THAT'S Aioioon YO ÷N'G8ANER1GI CA ÷SWERç?fXfXo% ÷ ÷ ÷HDTHAT QUESTññññññi9i9YO TO GO T vTHNEXTDE>@BC76QUQUTITI.==GERTññ+, >>>>CBKA NXT&ÑT QUTI 6ON.D çHD ÷ñ÷I FEIKEVYTHIHI'S(<NNbD6M9 @[email protected]>/,IUe00FXxK ÷ñÑ m)ó I n'hdt havenyomplnthds.
00:01:22No dmaeverhi I is od ÷ ÑñSTññj; AS ITCCáñq q %í#@[email protected] GEñyG j:OSLI, Nqh RúTHññ OF i9 THANNAUHUHHD Bee, " "m m rvhdou"" HEL ALALYSYSLAY Y C CñlQóôôrs ú# BUI I I ININININDEHDE ISAYrxrx >> L LETE TEqhOU.qiSúñññyi9oéF8F8CoR7 Its l/e wo ÷atatheheeronymdmdhdhdhd AYAY"TILILDEDEH DODOSS [email protected]@HD2Súx<kÑñÑÑxj: PA ÷ ÷/</<j: THRc A [email protected] hd >>riRúOU OññaÑVE OE.HD ÷ ÷j: ÑÑ>> Righd ÷ññññbunoanang g ey d d't'tttññ ÷ ÷TOanIT, , STSTEANINI T T0<ITññññ Arhd >>OUOUNOBASILLWHAT ÷Ñ÷Ñ÷YOU'EETHH,H,HAHAMAKEKEqwññññÑñYOYOHA HAY HDIN A RATNSHId]]KKñANE WHAT DOESN'T.2Lió WI TT T BEID, UST,qw ÷ ÷ ÷ ÷añ I LHDE 'SONNAORK OUHDT.Súññññj:<4<4A6 >> Wl,l,owhat vealketo0ñ lulu, , ate e to mmadee FE LOTOTETETR.HDDkññ.)&(/1?@ ÷++qn[é()CBIJIJ I kCkCFINILYUST O TArh0/>9>[email protected][UU.0BAc TO MEL A MAKAKSURE Oñriri!k!káJúÑÑñTHññ E SASA P?÷g g PAPAHDHDD8 ÷ 'CAUAUSE IWAFEFEELG LITTñÑñÑriSúññ&ñ222WEWEgID 0<E R ME.HD ÷ ÷HD!QvJI LOVEqiOU, ANI'I' SEEEE ÷OUT ÷ ÷riQóÑññx THWEDDDDG.G. ÷j: >> LOVOVYOYOBACKCKSIqiHDçd2 ÷ABABLULU >>>> MWAH.YE2 ÷TU?ÑÑVhVhHD>>E THk6 BTLE E dw CHtREREHD >>'Lprobly need it wit .
00:02:16>>Ou mhteeeed-oueeeed ....
00:02:18>> I'M GONNA GIVE HIM THE WHOLEÑçBOTTLE.g&g&+b f f.N q0>>Ñ÷H,LEDOT.HD HEf"EEDSO INK ññIN AY.A ÷Ñ ÷j;79TGTG [lautete0< ÷ ÷mlmléé%'$&'&0+0+ ÷ ÷ ÷2OçZ Ñññxi:cllCGCGi> !3wHD >> Hey, dice, whathdre you BRINypNG TÑnNEW YOñL?ñ%OZiqhRúÑñPy2Ñw >>Ñy'MONLIUSUS 2PA ÷ [email protected]@T@#T ÷ññriSúñññññx ÷ ÷ ÷ IS S ISIS/; MH?i; #! ÷pw añññHD ÷ ÷ >> C N N GWRWIddRYRYS qiTHNEYO.pwHDHD ÷ ÷>> IETHDNGERUS N.qwññññññ THING BOBO T TBEERERE.0<ññ ÷THpx09;2w(w( M épNNA BE M. . ONY [email protected]@EPA"zyEpV0çáúÑñÑñ A COUPLE DAYS.oerh WE'RE PACKFOR W W RK7eññqw I I n'n'ññññ pac$ ñ hdññ hdveve d8qhdhd tangreth >> ÷OME ON.HD ÷Ñ÷0<0<ÑÑ ÷úÑñÑTTA SHSúSú ñÑxÑxi;qhRó ÑñbÑELYO KOUT. xññ>> IE. I TIRED.HDppHD >> THEREHD [email protected]@sHD Luggage.
00:03:02hd >> I just don't know what to hd [doorbell rings]!á@$Il>> I'LL GO [email protected]!
00:03:07÷ZBl77s4xz- Y@,@,@-@[email protected] ÷ >>HDHAT'S ??yt)h)hSHpw ÷ ÷05e-l='VS7>>HAUP?qiRú>> WELWELCTHqxaÑññIb"o"oqhSúññ58NpNpNkA4a@ >> O W WHAT'S GOING ON?qhSúKQY6hDhD>u >> Anyññññverythat ÷ ÷ ÷ hdñç0<ññññññ >> knohd ÷ ÷ññññ CO[aN N ..n> ÷ I I vevehat t tftf ÷ hd .ññññ THÑñK GOD IS HERE.qxqxTGqxQ.=J=JHD Jt t gis s a athth r rsosohd toto pk.
00:03:24.hd it'sususththwnwnrorod.d.
00:03:26>> Yh,h,e e know.
00:03:27YOU GOT YOUR OFIFIT,O?O?SHpxWEWEDDCKHD >>O.O. ÷ ÷ ÷á0iGHD Do you hp2e uro[utrúñññç/< >> TOOK US AOTOTME TqwPICKáFqhRúaÑÑñ6í IT OUT.ñyñyáñFú >> WHO P?/ zD IT OHD?HD hd ..hd>>>> silver?
00:03:39>> I mean, ts iseaififul but.
00:03:41>> WT,O? uby%>>2OU CAN'T...ñÑ >>HAHAHDqiRóÑñ0lJlJlriSú >> Yññ C CA qhRúñ÷ ÷ ÷ çL÷÷TG0<0< ÷ ÷I ññ, N'KNOW MUCH AB0<HDrhrh ññGS, ññññN'T IND HDHDññSGpw2$V$V G DEqhqhÑçHDúÑqwHUH?HDf;f; ÷qh ÷ ÷ ÷ ÷úú:l >>iAlyMT A0<0<Ññ DñÑ5FC,HD$p$pHDññXXqñ , TETERú UÑñÑxi;Ñ÷Ñ÷ jg NO EASvHAT U'Ññ÷Ñ8ú8ú/'0u hd YOU KIKE,OUE ÷ ÷ ÷ ÷HDTHE C @P ONEHO#lAN ÷Hd hdñç/< >>ETETET ME CALLIN ANDSKqxññññ HER.ñZ5ÑOko/qaÑíririRú>>>> D D ME E OFHE/3INALg]%H0<ññDECISI riSóÑñ>> HOL. LET A A M MDYDYqx7o7oo -÷ ..só >> TS S ÷ WDIDI DRE.. ÷ñxi;ÑÑO,HIISISTEGH ÷0<0<Sh NONO B BSESE..aÑ>> YOUEA T TOMROW.W.qxññ ÷qxqx ÷ñxi:[p[pneneingsgsqxqx>>EL?HDqwqw ÓPhd >>ininit lhdhd h l la.
00:04:17>> We hdve a question.
00:04:19>>Eahdh.
00:04:22'Y'/a& ÷ TO TDING w w ÷HDHD ÷ ÷ññ >> ABSOLUTY NOT.ññ!1qi [email protected] >>>> ALL Rññj;%nqiRúñÑ >>HD YOU'RAZG.rhrh AT'S WHY WE LOVESúñññxj:qiRóñÑ >> O OY.Y. ÷ ÷Y&tc/</< M REOR Y.riRú CA ME rhRú NEEME.ññ ññ >> [email protected]%ñj22HDHD Obobviy hdmama of f nono N'WEWEARHI L LIKTHBRID1i HOATENOVERERY Y AD,, ÷ ÷ ÷I HAO EAT W W ñ÷AVAV%,%,>L2Zññ2TjT jêê95tU W ñsñs7b2B ÷ ÷HDñ÷ñ÷0<A BIOBM.qhqhSúSú+, ÷ I AIDÑ÷22 ÷ [email protected] ÷ ÷qhÑññxj;qiSóññÑxi: >> I IS Y YOU HAVE DRDRS S IN:NRraÑSGqxUR BAGORE?THqwÑ÷Ñ÷qhÑçÑçHD YEYE, , Só.ñyj;HD>>>> LETE E E IT >>>> Dññ ÷ ÷ññññññ I'M NOT ]]ENeíESq)NG!MIT<:YOU.riRúÑñÑyj:ERE ARE U U IG?G? jId >> >>o.
00:04:53.
00:04:54>> Y he e toustrtry o AND SEHOW FS.qhSóñÑñy Yo to.
00:04:58YODOoñoñT HA AÑñHOICññññ ITY DDXb@+@+CG2gnaKdKdNúNú xS2[[email protected] Tm W WD$T SAEZ"YrhñÑñx4>!0!0ç ÷5353Q% ÷ ÷HD SOOU ÷AVE ññ ÷8l[O;bÑçÑç/< OqhRú GETññF HE ÷ ÷pwpwCFpYlI'T ...HD ÷ ÷HD >> ISTSTTCTCS.S.OOOOÑçtf JUloRYRYT.T.JpqwqwlWY]HYHY ITHqwaÑññ NE OMYSH LHDS N'EVENIT0<ÑñññññÑñéLññTHaÑ H>;0ctghd >>0< ihdhd ÷ ÷/; LOS AMINHD ÷ ÷bñSGqx >> WO!ÑñP0:;ccllí]./ri ÷ ÷ ÷ ÷a÷ññ " "ef 'SqhAKG HDSO LONG? ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ññ >>HIHIle] N'KKFIdbXW.-SH ÷ ÷qx1xC ;h >>Sehe fths toouhdhd ADVANTAGE.WyS% [laughter]HDHDHDHD"PNbWtklJr 22ALYGgNZHD >> THAT'S WHAT HAPPErh WN ñÑññqiAAww PI AHITEEDNG DSS.Ñç0<0<Ññ H&ú&úad0l0lj;rhSóÑñTHATññT YO ÷ ÷GFGF]]OKkWkW/÷pwú÷ññybé+?r?r#PL(2E0% ÷ ÷HDHDHDHDTHTHqwHD ÷ ÷Ññ ÷ ÷qwqwññSHHDqwaÑñÑSHqwúññññ÷0<!% ÷HD ÷ ÷HDHDUTUTY Y 4O4Oij4á#lChR Hehdy, it' la.
00:05:57Watcfufu e esosos d otrhd vivio o omhis isise e lilihd anon y yr r phe e e hd LA.VH1OMHDM M I I O O ññññññÑ HD/W/W/WHDjj [p rinin]]HDHD [rgsgs >> Be?
00:08:52I I justand toaland y I lovehdou.
00:08:55I'rely srtg tohi I i'mhd juisisng m m, , d I i ntntohd ll him and just make sure hdhd d I i ststantetetotoake e rere wererokok befefe e leftftoror new rkhd ani I dndn w wt t inin tbehd wed whe was ayhdhdhdhdhdhdhdhd and right before the wedding hd hd yes,'m'mkakahd no, I juhd wanted to hear you hd it verimrtrtantoe e to vey retishipn n ecec yodefifitetehdonon w wt totoee in dfent pcementlyhd ririt t fo youe out getet maied.d.
00:09:32Th wld n ba go thihing.
00:09:34I yououoooobabebehd hdhd I fifite feereevedowhd th I talald d melelanani fefe a a t t tt abo hdingo hdhdhd >>exextiti o o ...hd .hde >> WREREERñ TO LK AT S#óE01hfix ÷ ÷HD BRm MAMA'S D DSSSS.ST HDLOS S ññTT O OTHTH O OTHTH ÷j;ZZZZXZ HANG..HDbb]é#$#$#$WWWW ú ú myomom h htiti a aruh foñ÷0<0<ññ phd the di I in filily.
00:10:04>> Y g g t tgegererey y r r l E TOYSlí Y Geeía IN lfRE22 ÷eeee I$ RKWHATWRONWIWIOUHDrhSú w÷uvuvYXriHD DaÑE AIE,efiiND, KEhhhgedé]Xú[:[ti<H)HDÑçÑç0<0<HD WHATF ssDID,IKE, HALF ANDHD"M-o"t ÷ñxk;HD]óHJKK >> Thihi t thas s rn >>ODOD I IS THBIBIDADAiiiifvHDiiiiiiiiihññ(L;N 2 2N%N%.&.&Tl2222 I'GEGETTING MAIEIED.Ñyi;àE;263iiiiijhihi >> ♪rOUE TTINMARRIEHDD K IIeeBBBB<< HEbb.xyHD >> Okay, I'mdy.
00:10:23HEHERE G GHDB[NnNnSúñññyj:iifgfgfd"("'bCb[2 ÷ Captnini b bCaptnMnM ÷rhrhSúÑÑñy EPIEJCC0000HDriSúñññyj;riSúñññye%q#w w 4Ca# #" >> everybo's'sononououthth hoe.e.
00:10:37It'sususmemendndioiohd .
00:10:39And fifillllgegetotoo o m m wahd >>ccccdidi t tththmemea,a,ouou met mamaieiemamaininhehetotore?
00:10:44>> Hs s frfrndnd >>e e n'n'lili I i a a w w .hd >> wt t u u veveo o ,,hd fantiaiaisishahayoyohaha t t .
00:10:52.hd >> he e g g p ptutu's'sp.p.
00:10:55>> I s sototg g f fststidid,, and 's'seeeeththe e ararhd the e s s a lot ofououininhd ...
00:11:03>>Eaea I il l y y s spell someininououfofoyoyo reacace that " w wh h "t"t >>y y ararisisomomhehe e ee,e,hd and juju r rllllcacat t vevehd forwd d d dininananododriritthdhdhd hdhd >> k kw w atatanansisiisis seei a aananhahas s papatete bui I ststeaeay y ntntereroo movewawafrfr t tt t tutuioio I'grgrelelcocoererd d rrhd fantiaiahd >> a aababt t g gbaba o othth idolanpepeorora a anannenew .hd I goa a t t n nvevegogog g rit t w,w,ececseset't'a a gg dealheheyoyododo b bndndewewhd hdhd I ca f fm m whwhe e d d seseoo the p.p.
00:11:39Amicic I il,l,hirerecords, brdwdw, , d d veveupuprtrt m mhd whe e titi f fililalalg g eehd way.
00:11:45Bunono I ieeeeththr r ppppt,t,hd so ianano o a a o or r aiaihd 'cseseigig n n, , m m rkrkg g .
00:11:51For alalhdhdhdhdhd >> h d dyoyoththk k e e dede ?
00:12:05>> Ihihi I iwewe g gd.d.
00:12:05>> A y y k kw w atat I'juju s sprprd d s s th y yr r sisi w w a auauayy honod d d d t t t t l lelelhd anyoyoknkn, , rerelylyovovhd hdhd I thk k d d a aoooojojofofo hiveve f fststumumhd >>h,h,hahawawahihififit t meme >>ererfifit t dedehd ve f fststwhwh d d y y t tnknk hdhd I thk k u'u' r rlllltrtrngng to wk k vovoininerer b bananhd >> w wtetetotoskskououbobo .
00:12:25Whato o u u inink about m?m?
00:12:27>> O m mgogohd >> w wldldayayhahadeden n able to ma a alili p psoso .hd he h t t c cririsma, he ss the sosoteteodod h hhahaththhd fa, , e e arar t thd peononitit wh d dyoyoththk k ououhihihd >>ototngng >>owowcoco o o a a t tt t eehd candhd ife e kekeyoyoonon d de,e,ouou yogogo >>e e kekememen n dadate.
00:12:49>> D h h >>itith the lileleagagtstsnn the blblhd >>h,h,elel w wn n I i >>o o memeoooohd den,n,e'e'hoho b b m mhd het t s sewewrerelsls a a I ihd justeaeay y ststanan m mee forwd d d dininananododriritthd now.
00:13:03It's notonon w wk.k.
00:13:05>> Cldldt t j jt t a ahd incece d de?e?
00:13:07>> Bananyoyoanani I ththnonohd th t treres s memeinini I n'n' relylyalalababt t much, umhdhdhd >>'m'mraralylyononrnrn f fhd faasas, , cacae e knkn t ttthd fantiaia s sinina a n n atat serarad,d,utut j jt t alal wa h h t tmomo a ay y omomhaha situation.
00:13:22I thk k atatanansisidedervrvhd soononthth d ds s t t veve pre-isisngngagaggegehd yohaha t tmomo o oararananhd uprdrd dot t a aaiaiororesesanantotohd let vovoinin >> j jt t ededo o t t go of so t tngnghd >>hahas s ghgh den n ndndf f prprsesea a little inrere I ifafaasas, , d d isishd go rndndshshsasa n nhd bui I s slllloioi t twowo,, and ototananscscmeme, and I' goa a memep p thth l ltltlhd hd >> iyoyosesememep p a aatat I i gottseseyoyoupupn n e.e.
00:13:48How ououitit >>owowbobo I it?
00:13:50I'rerey y ninit.t.
00:13:51>> N y y'r'rnonohd th I ihohoyoyod d t t whe e tetehd >>utut c c m mtitiasas-- >> hd d o o s sonon I iotothd somehoho t tcacah h o ohdhdhd >> im m ououtotoo o ckckn n eehd idand rfrfm m ititrsrsetethd ameranandodothe owowhaha evybyby y tctcs s d d ererodod hdhd hd I'm nnnnbebeoioi a arara-n-n .
00:14:17I goa a t t n nvevegogog g hd rit t w w cacae,e,ouounonohd it a aigigeaeawhwh y y d daa brand-nesoso f f t t p pplplhd >>ouounonothth t t s sglglhaha aladadjujuededp p omomumumr r hd to0,0,ndndatat a aererononhththd I ininititililgogoo o e e pphd ten.
00:14:31We'rprprininananclclmimi t tt.t.
00:14:32.hd >> ts s ngngigig h he e peononal and setetngnghaha hd someininthth I i g gngnghd hd I dot t enennonohohototoutut hd [kno a adodo]]HDHD >> Ihihi I is s memeo o adad .
00:14:49>> Is s memeo o adadowow hdhd >> ♪ o♪♪hd ♪ o♪♪hdhd ♪ oi I ♪hd ♪h h o oohoh♪♪hd "bitrsrsetetisis t te e ororhdhd ♪h,h,hehei I ininababt t u u ♪hdhdhd ♪eyeyitit's bittewewe ♪hd the e s seoeo t tt t m m lo w wh,h,ututhehe's's l l o ohd isesesananitit a aayayhd bierereeeehd .hd ♪ o I is s ttttswswt,t,eaea♪♪hdhd hd it'somomg g omomy y ararhdhdhdhdhdhdhd >> h w w t tngngououononhehe ?hd >> is s keken n ereradad sometimes.
00:15:48I elelikiki I ssss l l o otiti wi z zn.n.
00:15:50I co h he e omomffffheheoaoa a ahd longriri r rdydyo o e e ononhd .hd .hdhd >> ie e enenryryg g t tnknkff how t tl l u u memeininhd >>hahahd >>inin y y'v'vbebe g ge,e, hd >> oy,y,omombabanene w wh h uuhd is nerereaeay y d d wswshd >>o,o,hihiisiseaeay y d d wswshdhdhd >>hahaisist,t,omom >>t't'ababt t vava >>kakahdhd >>ivivisisisisngnghdhdhd hd >> mhmhm hololo h h d da a enenisisngnghd hd >> da a s s enenononfofoaahd whilnono a a I iueue t tyyhd wereusushohongngheheouou c ceehd back hdhd did ybyby y l lk k r r r r ?hdhd I waanany y cacae e fefe l lee somedydyhohod d veveeeeeouou trngngo o ndndererhd softft s s t td d t ttt divas s nenei I mpmp I imymyhd .hd >> iroroseseououi I lilie,e, .
00:17:05I relylyo.o.
00:17:07It'svivintnthahashshss .
00:17:08.hd she'wewe g gomom a a w wllhd keptsosot't'nonolili s s's'shd sty y g.g.
00:17:13Theyavave to knothth t tt t gg belos s s sebeby.y.
00:17:16>> My thg g , , w w ngngidid mamaetetererananr,r,ororllllhd ?hd I ble e m m ststyeye, , ststhd lileleitithd hd a sh t t, , ititananblblkk hdhdhdhdhd >> ineneshshhahabebe l ltitihd di r r l le e atat iturur m mtotoy y arar a a t t menonodydyvevecacas.s.
00:17:45>> Hlolohd >>a,a, d d't'tnonowhwhyoyohd ju l l d da a n n kekehahahd shwawaererouou I owowmama, , t t u u n'n' .hd >> ftataa'a'blblininmemeororhd divaeiei m msisi, , t,t,ouou knowshshs s t t r rd d rere hd so I t t o o w w h h t ttata fu r rpopoibibitithd anitit n n r rhthtanannenehehehd ist t irir >> w wkekeininananthth t tyy all arard d ugugngnglili, , hh yeahshshs s ssssg g aiai""hdhdhdhd I ju s sululhaha t tk k r r .hd damnhdhdhdhdhdhdhd hell >>>>elel, , w w e e u?u?
00:18:31>> Gd,d, w wtetetotoeeeef f hd cod d ststhihiupupn n ee window.
00:18:36>> Aololelely.
00:18:37>> K kw w memeeoeoe e ghghsasahd "wl,l,t't'a a g,g,bubutotoe,e,hd whenououavavthth d d I iyoyohd hoe e r r x x arar t tt t gghd becos s fafalylyememr.r.
00:18:46My hrtrts s okok a a I is s keke .hd >> isusu I i I iererinin syatatzezeitityoyo >>kakahdhdhd ok, , ananyoyohd >>ououe e lclce.e.
00:19:00>> Ijuju p psesememeffffyoyo ?hd hdhdhdhdhd >>y y stst w wtstsererwnwnitithd >> g g s setetngngororouou hd >> ie e cicid d t towowouou bihdhd p ptytyhd I' g g s se e rprpseseueuess for u.u.
00:19:18.
00:19:19.
00:19:20Just trust m whato u lalaesesot t trere?
00:20:44Wends plpl pen chicken salad and d babad popototo.
00:20:47A blcoco ana a ilil foononprpree you n n 2 tngng wh dyou t?
00:20:52Is ahh.
00:20:54Onlynenehihi I have something else.
00:20:59[Bz] ♪♪y popoieieear,r, yorey okieea♪♪♪
00:21:02♪♪ mpopo----♪♪ [epep now you canpick 2 at wendy's.
00:21:05Any half-size salad and one of 7 tasty options for just $4.99.
00:21:09♪♪You know when it's real ♪♪
00:21:43..what color are my eyes?
00:21:44Almaininnsns i-lolobrbrgsgsutut .
00:21:47Its the mb o oneeye teififyi collection in america.
00:21:50An''s nuerne t.
00:21:52Available in four shade collections.
00:21:54One for every eye color.
00:21:55Intense i-color.
00:21:56Only from almay.
00:22:45Hdhdhd >> I had been walking around missing hdva, so I dropped everything and I went to do this event about saving animals whohd hd >> put your hands together forhd hdhd >> what's up, what's up, everybhdy?
00:23:06hd they don't care what you look likehdthey don't care how much hdhdhdhd so I went and got me a doggy, ihd got me a shih tzu, and I named her diva.
00:23:19Not too hdng ago, diva went hd hd I'm still grieving right now,hd because diva was with me for six yehds.
00:23:29She would be at the front ofhd hd she would be right there in the hdhd she loved me in spite of whathd othehdpeople were saying.
00:23:41>>Hd know that fantasia gets hddiva was something that shehd could oftentimes look to, becaushddiva was someone that would always be there, buthd never ever wanted anything otherhd than genuine affection.
00:23:53>> Animals, they just hdve you in spite of, you know what ihd mean?
00:23:57hd and people don't really know that about me, becauhd I keep this big smile om my face, likehd hd sometimes I feel like, when people are around, they're only hdhdhdhdhd and diva really, really lovedhd hd hdhd god bless you all.
00:24:21Thank you for having me.
00:24:23hd hd what kind of dog?
00:24:27That's yhdr dog?
00:24:28It's a pit.
00:24:29hd hd >> it tookhdwo months to get.
00:24:35hd hd hd hey, baby.
00:24:41hd [laughs]HDHDHDHD >> Say, you come on with me real quick.
00:24:51Hehd grab my bag and my glasses and stuff, man, and shut it down real hdick.
00:24:54My mom called me, and she washd hd hd diva was my sister's firsthd dog, you know?
00:25:03And hde just needed her something else that's gonnahd make her feel better.
00:25:07Well, I woke up one morninghd hdhdhdhdhd hd hd so I had the bright idea to just go on and take pun overhd there and just see, you know, ifhd she would be willing to, you hd you're gonna chill with your aunt 'tasia fohda little while.
00:25:24hd you know, he'll bring that lovehd back that she lost with, you hdhd hd >> this boy's gonna be hard to hahdle.
00:25:37hd even though pun's a little wild and stuff like that, he'shd a very lovable dog.
00:25:41hd hd oh, he's a little handful.
00:25:45hd come on, man, I almost fell, hd calm down.
00:25:49But, you know, I don't thinkhd it would be nothing that she couldn't handle over a littlehd time.
00:25:53hd I can't even drive with you hdhdhd >> tank!
00:26:00>> What's up?
00:26:01>> Mhdboo.
00:26:02>> Got something for you outside.
00:26:04>> Something like what?
00:26:05>> Need you to come out andhdcheck it out.
00:26:06>> Oh, god.
00:26:07Ain't no tellinghdhat it is.
00:26:09hdhdhdhd uh-uh.
00:26:13hd teeny.
00:26:15Sohdeeny comes over with his doggy, and I was a lhdtle schded of the dog.
00:26:21'Cause pun is kind of likehd.
00:26:23[whistles]HDHD Yeah.
00:26:26Oh, my god.
00:26:27Listen to his breahding.
00:26:29You gotta make him--hd okay, well, that's all right.
00:26:31That's ohdy.
00:26:33hd it's okay, it's okay.
00:26:35>> Stay, big daddy.
00:26:35>> Goohdboy.
00:26:37>> If he knows you're scared ofhdhim, he's gonna trip.
00:26:39hd hd >> good boy.
00:26:43hd here, walk him.
00:26:45hd >> you, here you go.
00:26:47hd >> wait a minute, now listen.
00:26:49He harhdto hold?
00:26:51hd you ain't gonna do no more than what you already done.
00:26:53hd good boy.
00:26:55hd >> oh, my god!
00:26:57hd hd hd hdhd >> so I was thinking I wanted my own pit, but after walkinghd ..hdhdhdhd this is a workout, you knowhd hdhdhdhd hd if I win this game, I want thathd louis vuitton rolling computerhd hd hd hd >> not from me.
00:27:35hd you gonna give it.
00:27:37hd hd I've decided to throw you a hd hd I'm going to have her friends hd something intimate at the hd but I wanted to make it on a grand scale, where she chd feel like an absolute princess.
00:27:52>> Who's coming?
00:27:52>> I've got some surprise guests for you; you'll be pleasantlhd surprised.
00:27:55>> Who is the hdrprise guest?
00:27:56>> It's a surprise.
00:27:57It's somebody that you'rehd familiar with, but that you're going to enjoy.
00:27:59>> I hope hd's not gonna be devon because I khdw where hd thank you, brian, for this shothd right here.
00:28:07hd >> I think that fantasia deserves someone thahddoes not hdhd and I want her to move on from hd so I'm gonna try and work really hard to get devon thomas,hd who was fantasia's love interesthd in the video to the party.
00:28:20Everything is taken care of.
00:28:21It's good, we'll have a good time.
00:28:22hdthis is going to make you feel like a princess.
00:28:26hd hd hd hdhd brian, he's got surprises for mehd at this birthday party.
00:28:42>> We kept it a secret that devon was trying to make it to hdhd
00:00:00>> HS TRYINGNGHL÷>ñkñk lhl hlhl >>DY'S'SIRIRDAY.Y.8Lçp >> SI'BACKN L.A.HL AERY ÷ .avavVBONE Y TRIP TtsNEW 1BRKANDDñgHLWj)!)!
00:00:10TODAISIS MEL!p B THDAY.Gó6 ÷ç áW !!p ,;,;.xñ SO'MRYINTO F FURUROUHOW ÷ ÷HLHL4h4h',-JL$ Toake e isishe# erfe d and GEGEREREY R R THPART Y TOGH].f>SM ÷ [email protected] ÷y<p->asps)mi+$sLOçZ<÷v0)u)u0'FwVP0#ddéw7bVQ2ñ=y0y0PI %ñVEt-HAóf L6ÑK!Gz . ÷>> LOOK, MAN! ÷M/M/ç y y [email protected]?I+0 >> LOOK!l[y &T(S(S9qIç$9ñuCñ(HLHL PUTHTHCACALE IN THAT ONE.anBUBUDODOT SHSHE E IN,N,O O ÷A,A, ÷HLwç d 4 r r hl t ntieo lp y.
00:00:27>>H,ey, at's chloobu"'"' th's uiddown ÷ let'ju f fliitroroun ÷ IN T WíP(FLD.L"gYlDjJ ÷RLSI ÷HLvhdn7vFRND'S F FENEN WHOHOASASIVININ"é?w85 32;! ÷bzcpcp8?z00xú#e)ON M UCUC ÷ ÷<3gCgCO8bsbsHL ÷ she ysysu7asashleato h h a a3ñ3ñ2-fifit,t,nd MIG HUoE BE. Ñ tHLHL8ó BEçnE E ,<ARARYOYO ANDNDHYHYREiB 0>0> v v ÷ VñVñV dHL ?9$ ÷ ÷ -éOVN aK$n$n-?-?
00:00:47CAYúYúER N.HLHL ) ) s' rZwANANs,I VE&% Hl7 VY CH.smIbIbw:$$2HL R R6 C C ÷a÷a ñ ñÑM n ÷ MY>>gpz(RT>iE E Ñ. M [email protected]@$zEDwGHL >> DE,E,'M'MHOHORT TYOYO®®nPnP'ñ'ñ J J3 W B BFx=0=0cToÑoÑwú4ZHL HhíAún4OKAYsBHEtZ WGO.
00:00:53÷sd DU, , 2E SNEAR IS<#ON FiÑF L. )aciáÑyññ0[@P ÷B<:aá8!1ZZ OK, OKOK..hi ?6[ >>HH, H,H,[email protected]@QaQaAvAvgzgzs÷s÷9UJ7 [wsp ÷lMs] Y H-3-3E TOAYeoííHL " >> T TT'T'GAMEMEMAMA÷g , COMEMEN,N,OME E rk, N.0 9 ÷ADAD!!2A. ÷ ÷InIn3030 DDY,Y,E E OUGHGHYOYOA BIBIHLHD=v=vo9 V V hlhl9÷9÷b8b8hl ÷-ñFD?sñzA: >>>>éwot WHLHOHLHLHLFpPx QJ?+@ >> TS S KEKES S OM KIYAN. [email protected]>u)E6E6qe9l2 2 )&E&E -> i0O8v&5)B]÷cf f n ANIT SAY oS,HLHOHON÷ IóGvLBEÑB%;AKan$.k; B$M6i)4%)R6l dzIç ç w<oú ÷ >>W!HLHLçtnn >>r[r[<&.%?)=$it,j÷XíE[ék6He9eFVXz0oz >>o ANANM?GIouADADÑ# A H HQZ.J(RgiFHL) ) ]4>>>>xqSHXvC?wwP$s- ]p( ÷HLHL >>EA DAD.véB$)v)vK:(:(o32 >>>ç ALL RPTHTYOU 2v T Tk>KEv0%ú ÷6"6"ç;[email protected]@?dHLws]CmZY$$6A rú6J.YT-x ÷ >>AP, , HAY,APPY#Y=h=h0 j) ññDxd!GwES:@[email protected];t;tBKIj>> Y!6ú6úLu2 ; -2-2áá H+"DAanan&[&[VRYJr!
00:01:26>>[email protected][email protected] q q7 ÷Ga3030p!
00:01:29>>OME E HL, OUP P G.G.HL w w%;Pemem4n-+-+L"$X bg!! Ap2HdXTXT)2÷2÷9i9i0x÷E÷EÑ,HgÑói!i!
00:01:32>> CE E . ÷ [email protected]@Ñ>8b4-%GyHLHLHLHLHLHL YNYNuU 4÷4÷ç@]M s'l>>>> SNrfHAHA3VSWts[gKTzll!
00:01:36Whahamomo cananhl a foror ÷hlhl I A B B5kUT S S, , M MAYINGNGY Y ST F FENENpz8u÷#PxPx)mçdyçtOtOw<HL IT'SLLLLOOOORIGHT W.W.MYTHAW ÷sh Bedederuing ou getng adfor e parthly, have toto ÷6í T DD5kL A FTi%Y, 1f ÷NLHL WHH,H, OCOCOCOSESEI I ITITq4 TILL --% ÷ñ.ñ.O[,?OI @Lala m mf 2ae d dhlhl XIV KARAT O ONE Oe$THE BEST,giVEf9áZX9QLPLPcE=jT&tP6B6BíB2B& O JEWELRY ST ES(0N BEVERLY LLLL]cD4D4ÑJCsMI22m[/sXXHLHL ÷ç7vpvpHL&- AN'nDENI/cRHLY ALAlC I GTOfóJ%K$K$J/2[HT ÷HLHL ÷@&44?y B$RIGREAT JEWELRX#]3 ÷!!l&NL=>k >> THIS IS H2 FOR6pE THING.8" He wanted to do this, or he!
00:02:01+%D WEAR B0 xLE A[ó AGé np! fMfMBNú I,.
00:02:02NECK,?CE÷j;[email protected]!?xóh%x4r0O >> BUTRORON, WHAT K$--g%g%Cd >>ES??2eC!<L-J..["FEíyHLHL IS S ISISI<NALILI, SESEKeMEJóúúc c >xRhRhó1HLHLHL,i,IK-pv BA, , , vDG)$-WE?E?HLHL ÷OvÑrÑrD tdÑm ÷O$KúKúicD÷D÷>>>> 1g:0?38tá2p,4cHLBZBZFXHL ÷Ñ(>]>]"[Jy THATATD! AnXOTF ,fNEY.E#1hHLHLHLHLúy%<%E6A Badodoou h he e 6,0000fofo ÷ THvEqn D D Bui knowowt't's memeininmeshl nna love, so'm gnao o fo ÷w mENDNDUTUT68ELELONON( AY2NTKxf ÷HL ÷?ÑCVP@#a(@(@ úñ [email protected] ]N(6 ÷M#R##8#8>!iqUTHLHL oh seeeesese >> jt t y y dow >>>>W,W,blp]p].
00:02:29KAN, 'RWALKG AY.Bm ÷ ÷I6(Ñ(ÑU"U"MZ OKAY,KAY.@& ÷ %÷/÷/÷vOF-÷ [$5$5sps]ZrDgomV #vHL >> See, chilout,ol ÷ ÷on oéokhlhl sese >>#=#=KAY,$5EETU0aING A AROROUNwRXá ÷ Cpl ÷Ú]Hu >> S, , U U T T NIENaúRYG G TO0P0PHL HE..ÑVQ>> Yñ H, SHE2 ON NE$R--UñtT[eñL ÷ SHE'%LOOKING FOR R THING.G.)-&a)dH(PP hl >> A'IND6IUSTHvTPLATAWAYAY.ñy KrSyx Ud Wa, , , , opophl , DWWHu+ Añ<eOUY7yDNGw1HL [laughing] >> DUDE!zHLHL >> H, , , 's'sal WATCFUFU EPISOS S D OTOTRRájeReRap ÷ DEO O $>OMHIISISE ONnRnRNEHL ÷"RVR ÷ [email protected]@4li2=(0bi/FG3GANá Khr YR R ONE $%$%iEiEHL l l$=$= LA.V.V.CñJm4.Z]c0SoSP÷[G(G( ÷Ce/$HL- ÷" tfY2CGX Vevehl0101hlhl />>I,I,OUOU2HEANAN2oc22 2 [iistit t attete063ñ70Ñ]F%q/$$RFáVr;HL2HL Is denily srtg ou TOE E E A PEECECNINI/vT.OÑ w CA s sRIRI dDSFAMIMI, , SIC-C-JéJéHLw/óÑóÑ =ó IT JUST zlA OD2Ñ TIME P[TH?n?nzOHLIE .
00:06:21$ñ2 IT G GONNA B B÷DA EEEEog >> ITHTHIS S/g/gO oHUTUT ÷6'6'HLHLOÑOÑk0 WITH?uzçi,E÷P8qRP ÷n n cr k÷icic .hl FO WE TñFTHE RT2Y aRD =/ç G? nn GETSEAY CRY, J JUSWAED çlúñOñOOuMoMoO fL <vbóbóDxd+ 8ÑTO-mULMEL L T T2IDIDANAN3&VEVEÑk60HLHLHLHIS GIGI ÷.xx I ju,teted havavthth MO- W WH H 3JoH ÷ ÷;'Ek74Q#AND THIS IS FROMÑ>ñw s++ o HLHLBér$2HL0LvYovEHHLPrPrx.HI,I,bY@, ÷HL?wOñOñ ÑF ITXx HD PICGOOD [email protected]#R R YOYOOaOawL÷; YOU VEVEVETHINHLHL ÷ ;n 2HL2>p/Z 06Z,[email protected]@F1R1R0éYHLT,gó>Ñ>Ñ MHCUHLHL T TñI ÷HL ÷e+ ÷÷+DOOUOUOVITIT?
00:06:55ép 7 7vevehl ithl's percthlhl >> wanna wear it tigig foror THE RTRTQh yát4mtH. ÷(D(Dok(p22 >> ÷L,L,ININH GEGEININREADAD !ñ:ñ:[email protected]@ Nohlhl >>>> a areate .
00:07:04>>>>ONONHT GON BE FUN.HL ÷J4#"#" ,çVIWE2pE NNA VE GOOTIytMEzízíoYx+x+zau]r1wo ÷ >>O!222 [email protected] ÷ ÷6e WEOTOTOTORORSHSHFOR EE $6RKanEC ÷jX%$02HL BIHDHDAY ÷!gÑw7 WEZ TOASTING uIBIRTñ)AYOY,,yI)RHLHL303MU.HZ=)[email protected] dd >> I ÷OU LIKIKTOTOIVE E yNTO/;4$4$GFú ú TO/zrY BA'SIRIRTHY.HLxúxúzGçWzxzxÑ]Ñh I I pepehis s is t bt t onye >>APAP B BN Y, D!HLHL ÷WK+fú[ú[)I WI Y(iOUANAN MY MO!HLHL >> a: : OOOOD) H,á ÷:MAMAD HL >>EACECEY'Y'L.!J MT0T9ebeb ACE,E,EAEA, PErPE.<+<+F7ZRHLHL >>LL A AUTUTHE L LE,E,ABY,"y ÷dzeeYa [indis5$tinú ÷ ÷j"93Ie÷DñWñC÷0÷0A,A,J' >> A!i$i$Ñ( o r .HL >> P PCECEDOG.G.8éZFXQXQiúRERE ÷HLHL >>T't'dedenite[/ ey ÷ ÷ get stss o outitplannghl a WEDDG D LINGOUR FE.. ÷OUOUanHL ÷ Buit's'slwlws imimrtrtt totoss ÷ tñk & Anr frfrhlnd2ko anthgoodews s t ts ghthlhl JT T STTI.YpX!CiD÷z÷z ÷çrÑe >>]éTSTSBq@> d+KF>> WE VETpORE OT ÷ ÷ @; [email protected]=9=9áCT=.I UHUH2XXqXqHL ÷%e8#Qo)o)HLA(FF#i#i22]Yfé féY6,jONM8M8/AAIbIb ÷ ÷ )IwNLNLA$XXuq $9WpgóvrHLHLHL/]1 zxóçúLúLç HL2[h!$Jj"[email protected]), [cama a icéy]çFxsÑ÷ HLrerepjpjd< avXU>5 !HL bÑ4Ñ4 ÷H [QK5IbG=x $Q3Jmaw$#yC]ínM> ÷ ÷ ÷Gt÷qHL OFOF TS S EKEKWE FINLYLYET T T % RV1(1(I'<!KIIm BACTv ANDHIEúLLZANJUST1b1bs-BGBG%0mL; 9vO7O7>f>fç 4u>T GUU ÷HL VE A GOOD TI.x&xGHL HLHLHL2máP-J&VóHóHe.nv$6HLA+I)[email protected],#TJSOxspg%HL íJíJ7"7"CRbhPL9p9p 9i9iHLHLHLAVAVp ÷ ÷E"&J+]x]xHLI5ZéZé1U-+ >>v9v9LILI%%S S D D5,ITIT,xYb:41ú@#D#D1FPACK.n!j!jG@'X R s?R8IENDAR ÷HERENDHEtDB)$d)<&á PARTY IS GNG.HLHL0:a$m.
00:08:22÷Go7 pehlhl8&8&=#=#eeee chriininmimiananaun ÷ Iqeqavspo loikik o ÷our frupnds me to bjhahlhl- - pspsdsOUOU:uWI U;0+K(RVAVA%YQVaCHLB)Tl ÷T!ar#FHLcJZ4&JSñ%úy@@?rUKf&r/9 5N5N(y([email protected]@HL!"I;CHuXG]Qf QfxMxMHLHLHLHLHLHL Workt,t,ororit!
00:08:36HEHE H H!rcHxHx $áKsKsV]zI!-n?)-4báZ2K Lolook, look, this imymyestt2qqñfrfriend CñRA.aH j,[5[5 ÷ ÷m"j%J#D54h >>H,Y GOHLúz 4hROMONONHrI1ñ÷Zr-T(%+rgScFIR >> LET ME ,;T T (0 T TI2S.,6aAáá0x,4,4 H>>EYagZ!úa5-!I!IibUE[<:6.R [&mtCTLYz@+/+/T<AT&ú&úQYR F YNdj4HLH! ÷-%>>>> JHLT BE S SOTININFOFO LIKIKD1][ KjKjXh<"#P::D2 10103$15INDy=ES N.--4q4qTX @t-6R8s8s>Z>ZSP23Z28q8qaTbV HIT'S Gjz M MAMPED UP FORHLEGAS.HLHL0"0" [email protected]$u$[ [ úa ÷ ÷Qoñ>hZt%i%T+,2(((($VZ]o,3ú22VIK6R]%F%5xb$>[email protected]@SF0X2 aúB&;<[email protected]>5,zvIvIbYV[V[JJ(]wb$B1S q'MBwpPVPV%FXVXVAíAíHLHL: H:H@(@(nEPMrv ÷ ÷HL ÷xAxA]Epá ÷HL (0UpUpñ3ñ3ñNñNú(llEú=aOO ÷ ÷H9H9 [email protected] rKrKá=uOHB.[6lYRkúi6 F+L;oYj ÷M>M>a(gq99áéXLPVI0wGéU(U(h&<HPC0aJcqcq9@.@(i1GçYJK[ -,%SX(3 VcZ7L- ÷Hrhpf2Kj-@"@"6[G$ImImU6 jHL ÷ ÷ >>eeing g w w eat t thhlparty TUTUEDEDUT T TIGIG, I I N'N'WAITIT:ç:ç ÷2c;3.
00:09:12TO S W WT T E DDINISONNAR(Sç5E ÷ MFuPñçE BE LIKE.Z 8ge0Qú%4 ÷HL [ci.[Xs l-d plauau]]9w0y)(1D1Dñje+e+&J ÷ ÷80F8121250DC80E0E052AAatwFHDAVananananDERananóSHDER2ACjRñ ñ MzMzÑ5HDÑ÷í÷ /#/#]ñóÑXÑóHDB fsgvnñm[botHDlahihi]nk÷sçA u <÷$ ÷@&fo&d>> I THINK ONE OHDTHE GREA÷8ST s÷9 ]j ÷ ÷[l 5÷ÑTH Aypyp T T oINA A DDININD3D399á[3v3vbxGJ IS G G TO O ININFRIE ÷ ÷SQcXyPi;HDHD Togehder SO I S SRTRTG G ÷E azY F F THTH-8xpxpx rhm CIA.;n(1D[D[ HD4$ WEGOGOA DODO L LTLE E UNUNHDe , AT8@ NEWEWOOOOCAFEFEeXeXadeHD >>KAKA S ÷O E E RT wbKZ3<D>R>R Itas r rllllfun.n.
00:09:42>>HE PARTYTYAS F F /, GHB÷I[ 9múpp+p+ >>l[ Ym+H,T ÷y uS RELYUN.óDG/a0I I ñ=D GO T TIMñ9óg)ÑU = ÷HD p/ IEñmñoS.X Ve k kwnwniararainin thehehdhd BEITNNIN.OF HER CARHDR.5A7lnW ÷2I HD AND s,VIXb FRIENDSHAHAARIN THTHQSAHUSUSESESzZ Y Y I I DENILY HPF, , JU 'USE9 $T$TxjVVtpó]TH/Q UERSTSTD D ATgñ YHD HAVE TOTO GOGORmHR x..IQ ÷ ÷vKvK1K ÷ G g t t pressuresf ÷ ÷ [email protected] SPOTGHGH ANDNDOFOFOURSRS?f?f(bMDx7Xlí÷f0CçD HA!! H HH PRPRILIL'822ñAtjys RETISHIPÑ"HD>> Y M ÷ ÷ MEL [email protected]' You bo were unun ÷hd / ú$O a a qç POININ-TWH YOUOUOOOOAT H H A Aaé HOW 'S'SEEN N OMOMHE 9 F ÷STAY=Fñ1ñ1DcHDHDd!d!g8g8 hd IEEEEL ALLYLY'uOO&&GAdcE1Ff#U9i0é÷6ps MEANANTHTHBENENE$çT $EIEIIEIE2q<f9é&a& Th somebodjas long as I'vehd ÷ ÷ BE W WITHI SIN HQ-WAS ,'?x(Gú ÷=l=lo;/l?ú5&IgIg 2020EAEA O, , ISHAI'VEEENPa g"ñiñi@ [email protected]@iñ4 ITñV..ÑhnsHDHD$D$D0N0Ní4['á<D"% VEHD BEEN ERÑiÑiTHROH v0v0 ALLç"ñ]÷áw wu>> IS JOJOURY.HDHDE-éa3h3h ZXH, AOU3XK([email protected]'I'VE BN aDaDROUGST F WI ÷"Zq gKgK ÷ HIHI% i&[QabJQéç >> T T TNGS S U THRHRGHGHPuB[H q q6uéE MORE.zBzI&/e >> A TllT'S AT M MAKESE ELELHD x [email protected] qHDmO0P WE'RBOTHTHT T ATOIOINTHD ÷PÑxKoÑoÑR ñ@>>ELELANANI VE DINELELYócxBHDÑK BEBE T TOU A L.%# ("r%r% ITURURAL TT T 'RE E NANAYN÷#q?JHD GEGEININMARRRRD.D. ÷uvu$ I'ççñdl yiyi to o apapy hdhe÷@ hdhd S..DRSES.ú,ónón-kgm.O]j lh YOU' AqEADYICD WH YOUkçw%fJ G GREREEA$Ñ$Ñ7ú7ú WAoo.N, ÷ ÷hdhd ÷]÷]÷ OKAKAHDbEHDHD >>O HAVEHEERERA NGNG!yyAvLÑIDRES,SEYAED, SIGNED, DELIVERED,XC>[email protected]@e READY kk GO.HJa ? 1ú?ñéC4ZQ>Q>VwVwG" ÷ñ ANBEN I IN OU A4V P&qK JSSál2240407722HDHDHDHDTHTH I IOV##enen<[email protected]@HApD#3#3aBaBds;m Dxp9"úHD >>Razyzyí xhinkiararanono me e hdll en to o know if the nknkresssshd aooood ear r no a shehdhdhd woul't'te raido llll mhdhd .hd >> N, WENONOYOU U N'N'GONNNNHóHórécwé?CNÑ WAú5ú5N N E E D CAmLETNONOíeXTT@[OçRXcHDHD IG9y9y HOTINDRESXúHDHD á SO TN AT DYOU DOó÷?xRamm2m2ñf>o)c)cHDHD ÷hd ÷ ATO O YOFE?[=ú:-u7Y7Yóf >> Cj8W%ASASPEhO38 LçDYOYOHDHD "Wt do I io"o" >>HEHE BE ATATEELSLSIGIG. ÷>a F÷UóST LAú!)çgT BEHEAST 4g4g.p.pHD 'eeou WL...T LOLOT SFFFF THD<RN(LL16G6Gzg÷qdTdDODOtktk ç >>>> L L OTHIN A R RIG ÷y-'?'? 4zÑzÑy7y7?éç4v4$: .ko .
00:11:29>> Y, d weot seeha yoyorereonnanao o th t t p pk hd >> ino ÷ .
00:11:33Ndndlookg rwrwartot,t, m DEDE.. ÷,jjjj++];WFx&[email protected],#Sgll-N3 r$FTFT M MLUNCNCWIWI CIAIA, , IED.bHDHD Castst thihiinin ÷ououthth ÷ piressssch I EDEDELELELHD1?1?;#;#aa,>,>Nj4<4<1SO INOopWHO >e ÷hd FRIRIIhD N.
00:11:47I just want you to see it hdd ÷ hd ÷ WEWE, , AT T T#qE YOUOUEEEEMEHD2 To buphere ÷ >> N! DTDTaugh .F.Fff,p5J52528dfçfç[/yLyLvfbnbnkEkEwIdTdThIh IHDHDHDp,p, 'bHI TuLD9U ÷bdxú;ú;ñ'00÷1úy:A+8pú$rwHD(B sXRsC ÷HDHDHD LL&n&n.m0R0RGJ@-2HD ÷QDiwHEuDúDzúú'A'AY LYN IS A A VEROD FENENOFHDHDHDó'ó'QD2AcNcN:nHD .hd SHE'SENA A VUS WLIS'Ca .
00:12:09D A GATERERSOOé% [email protected]@[e[e SHS JUJU H HEST,T,NDND REAEAYY [email protected] ÷m[m[íí a' Li% eaeangngt e e @<totoayayttr ababt t ingsgs LjúYN, HDU BETTER CLOSE YOUHDCC ÷ ÷ ÷ çu..Dp8888W8HçHG ÷ DOT OPEN THEM TIHD I'M [email protected]@c#0dX'L& 4bú2rg;; ÷ )l])])hdhd ÷ ÷ ÷ ÷yoyoou >> I'M SCAREflñj)iz]E?>,J ÷HDHD)v)v-M WHWH D DYOTHIN L?HDfJ ÷HD n n3xll!á!á1o ÷s7>>>> D D v L LE E ITR2R2&ú&únúHD%]ñIñIjçQ+'''',s&D4?4?WQ ÷Wsnsn÷2fl$m#3#3 M?@[email protected] ( ó-H.@0sb >> O I SOR.41NóúkB pHDHDgiHDHDddHD FOMEITIT DSN F FEEñ%PoPohó TRS:ADITIONAç7 LG0E --4r÷e÷emTmT.÷%'J'Jv >> But doeithdeel kehd LALAHIHI S>>CK OTH1;NIGH÷5RPRP.6.6O;$$NáNáa8a8 bubu ÷'s's ÷othdhdhdhdhdhd ÷ 'S N N G GNA G GGEGE'E4Q4Q t 7JRR >> ÷, , IS I IEXEXTLY Y rç2zHDLO LYN..0<0<h!h!
00:12:49She wawa telel m mthe e utut but ststl lolo t ts drdrs.s.
00:12:53Whe is l's'sheckckarargoininhd ye n .hd >>OUBLMiMikC >>laugngJ1DOUB+ l !oGG.HD ÷ ÷v7JPJPHDÑÑ$,I LO Tn(Z COL, OUGHdCdC >>d÷, D N,S ,[ITycRATIONONHDHDc6<r<r TO0A THE-YEYEu--O Ajj NOTpE@ @ inHDcH6j6jg0u!.ffrE>E> h9 Ev2hde e rrieieyeye >> iueue notot ÷hd [lghppdVÑ] ] y7y7o).Ná<[email protected]>!HD MAYBI HDSHOULD JUST [email protected]@bMlGq8OpOp2(;Dú ÷ ÷Hdhdhd TH SIDIDBYBYIDE,E,ECECSE I IPÑk &H Elike,hei I puthis ohdn D LELEAV TN I RG HOWrHrH%cDFEFE A AG#OOOOéñD McT.T.whxn5%5%wcwc a ÷QinWnW#%% EN, ENEN HE E THVERA OHDN,péF[HDHDI'NNA A Eaea sof I dodonenend t tn n e ÷hd othe y havyo I insnt MPISONIG T THE.JqHDl o83X [email protected] >> [email protected] ÷ ÷ ÷ a I i c kw w wh I ÷ant do.
00:13:30>>Ea alllligig, I'i'gogohdtata I i of LYLY I IOVYOU.K'xxD4 hd >>'motot le is.
00:13:36I t t ke u umymyind.d.
00:13:37I'CINGNGZ÷I I ;pNDF íoEL A OHgVETHTHRp>>'c'c PLACó%bLbLDnnkCmCmca]qj I INI'M TTININNENEOU"DDny G$úl)LS+GlGl;v;v0qF1LNLNP1êêbl4x>÷ >[email protected] ÷ ÷ ÷HD s9797DZ([email protected]"Cpx,(cINFVDv7C+)[email protected]@4!02HD ptftf<<HDHD ÷ >> ÷EEZYZYqj ) )2@.@.LbD22 ñ ñú:qL3 >> [orfxg] M5'véHDYaYaZIB#V08:WYH$Hb >>lalahshs<b<bHDHD >>>> W wast t t rereowowatatyoyooó WERE GNA BE.v>F HDHDg >> GNANAPEPERSRS1g IíiMYhRY OTílílL(L(XvXvul9eTfTfq# TR- OQR.R.f:zo ÷ ÷÷joú HE DOESN C C YOUOUNYNYLAWCKHD,NaZaZ>Wxkxk#ñ#ñbv BUT MAKES T T WwwKOUT$p'4 ÷ ÷HDHD hdhdwo WHp,WERE YOU ON THE HDOOHDHD ÷ 4 >>>>KAKA I SOR.@@b@ ]O+AOmr&qCHD I HA2X L L O O[blele] ] GOGG .cQ u/5-c/9J8 @ Whdt could poibib be e inin wh yo ce e onno ÷ ÷hd ÷ >> I gng tves.
00:14:13M anankekey ararththwingnge e hd BABAELELET PAR.u ISN'N'THAT ASOSO?Dh >> A A I IOTOT2x T TksL YORC Iññc'&nUR ÷ STOOOOKI AT T HDISROM A#NFIFIESESST,$>BtJOI.
00:14:19÷I'I'úQWOIED D efOUYOURUR0<LE.IJ BZ2Z2RÑ I I TTTTBExb HHDES I'M'MOROREDHDHD ÷ hd >>>>kaka bututt't'vegaga'iq yoreuppod , , li, ve a GO TE,E, [email protected] >> WL,a)OT ERYRY<>ININ.... 0=fçfç STS VEG. ÷%/%/)j+M)t ÷H9CP1<úñ >> [ [ugug]çq T [email protected] BE SHDRT..
00:14:31d >>ONG ASfC Y'RE E GOODN THTH ÷úCsv)s FO, r@@5GO WéP ÷á<TH1dIPIP!?;X;XR@>>>>LLLL÷!HTCOCO.
00:14:35÷ ÷Up Ag@ rig, t's t yoyou warmed up.
00:14:37I >> BD HDTHKNS.0súsú GIGI M M ÷THcFEFEET. UH!/O/O 9W0W0 O >>9 [email protected]@x>> [email protected] UPHDGET hdhd >> [screeching]HD >> OL3 [email protected]@ ÷b%WGb0 6@=HD q ÷qrqrHDHDHDHDiÑ >>;+ O OXyQ0H[([(bfCRCR'í'íDh%ú%úHD%%Ñ.H >>H, com@+on, do with the hd hdhd ¿¿ PUE4E4. . RFRFT.sa hd ÷ ÷ >>>>OMOMON U U Zp8#Pr7 >>whwhimHDpers]>> IñXTHATEDR R [email protected]"o"[email protected]@Qn$úú1k j >>HAT WH÷1IN COMHDON.HDú?(U qhRhRb0b099bRJps [laYahs] Gpy,)HVq!8AHD'7%HD >> ÷'M o to my .);); LOT OF MY ájIED&S CAN'T knTHD, F rk a me e itbuitit's3 all odod'cauhdimimnd k klyly we dininelelalalysysavava a ododhd time hd >>'must pipi w wavavd lelihd STPPPPS.S.(AG 21(1(Ñ=ZYw;>> [anug]z]z][email protected] SO NICq q @@@@?cE ÑçÑçHD ÷<,<, Lovevet.t.
00:15:27L ararngng forors s traral l vevegainin p pva pla, icichhd asome oh, hders card >>H, R RD D .fyw3w3aBclclúi WH1nOEJYIT$C??g3g3 ÷ >>Bebewantntououo haha a a ÷ ÷Hd RLGZGZ>ídcú1&9 Eny y ururimime.
00:15:40I eVEOUOUMEME"" ÷ >> Ahd isnsn t tt swswt?t?
00:15:43hd >> yay!
00:15:45>>Re I ihdves.
00:15:46>>O o o t t erery ge t tseee hd THTH S SE MELWHH ISHYss,b6( m8n$ ÷ LOVE9Xñw. ÷HD P hdhd buill l gugus ououa a y totohdhd .
00:15:55>> SO TH IS R #GBEAUFULL @B$LA=A=+F qJ22HD Weend d r r la,a,ndndor a ahdhd iú YO4pANÑñMELO.
00:16:00n>> LE E YOGU.HD hd >>HEERzPNíNíLs?4?4DdDd n2R9a9"4çv >> LET G G T T P PcxTYWTAED00HF89fçV=ñ ni#5 Fw3UDM M -%HDHDHDHD ..
00:16:08>> W ÷'s ready to celehdate hdhd [cs ananapapausese >> Being witkikianankekey y vegas, jusththbeststhd I auCO4"DN'TAVAVASASD R Anhingororhd>÷ >>VÑkHOO!EG.HD>@oiI I ñññññññññññññHDHD@@ooooooooHDHDHD >> Who's ready to cebrat la'a'babaelorortete [a[a c cer]HD .hd all esespeopop a a hererhd itg toat t to ahd .
00:20:27.hd I'i'neneoufofor meeasohd ..hdhd >>laug]HD You guys are awesomehdhd I k k itasaso o cecet ki ankey diin the suite.
00:20:39Annd o of did the la la landhd ..an..it.us.ma. m.fe. reay.........................
00:20:43...Hat ey..ook e ..me o.............
00:20:44.......................>>t .. gorou..................................
00:20:47................................
00:20:49.ghgh....................MEME.ND.IM..REN .E chol..e.................................................> ......................>>..La. b.he.rett.....................
00:20:57..............[allhe..]..............................
00:20:59.....................>> u, ..'s . to ay..n.........................................a .vega.............................
00:21:04.un.r...................
00:21:07..
00:21:07..............an. c c. j.rere.x .l l ....................
00:21:09.....................................
00:21:11...Ove .at..e'. g.ti a.........................
00:21:13..ng. d d............................
00:21:14IT.HEHE.ER. W W. T.ARAR......ppppppppppppNWNWNWNWNWNWOFOFNWT nwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnw wnw nwnwnwnwnwnwnwnwnwnw is hnwgogonwa nw tnwnwg nwarnwnwnwnwnwnwnwnwnwnw>>>>nwm-nw a anw hnwndndnwis dnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwn w nwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwn wnwhh hhhs helihh, unrshhnd ihhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh .hhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhehehlwhasash mhwhwhhishhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmyhhashnah vasezhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh >>heallhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh >>h n nh ahnynyhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhh doehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh >>hhh lonhhahahithhnohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh >>hhh/1harhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh>> o mhhgod,eahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ithh timhhhhhhhhhhhhhh hl l h fhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh I'hststhooh f fhwahoohhhhhhhhhevevhyby hhing hhhhhhhhhhhhhhhhhhh>>hhigigh, hy y h gh I ihhhhhhhhhhhhhhhhthhro, hhesheuphhgethhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh wehothur gd hhdicus,hhhhhhhhhhhhhh mahhhrehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh>>hahhll bfuhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ...........
00:22:05......................................................>> . is ll..g me...............................
00:22:08.El.'s.t t .rt..............
00:22:11.........
00:22:14..............
00:22:16.....
00:22:17>> [..ug.]................>>>>.ANR ..TRAO.IN..RE.......
00:22:18.Ouou.ee.ytyt.ng................>>.usso..
00:22:20....................>>..e .n...................>>>>.e' .na.k...........
00:22:23.Kaka. b.........................
00:22:24.......................
00:22:25....................>> I n..
00:22:26.a ke s..................
00:22:27. calyo..befo w..get ..........................
00:22:31................................................
00:22:34.righ......................................
00:22:35.have w..d.............nigh.....................
00:22:37............................................................
00:22:40....................................Lo..t.t.................
00:22:42............................................................
00:22:47.......................................................>>.Ei . witki..and ll..in..............
00:22:50.S s . a.stst..............................................i .vi. s.h .gr.t .me..........................bu.i .....
00:22:56..yan..................
00:22:57..........
00:22:58..In omy..oys...............................................
00:23:02..>>.Ey.me..................................................
00:23:23...............
00:23:23.Lo.grgr.t...............................................
00:23:25.t.................>>..'s.on.
00:23:27..............................>>..t ................
00:23:29........
00:23:32ssssssssssssssssssssssss >>ssh,sefselelsssssssssssssssssssssssssssssssss >>SSSEYSE'E'S HSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS[allheSS]SSSSSSSSSSSS Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssss>>ssan'telssve sssssssssssss ssss th wss a sprsse th issouldssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssssansswashasy,s n ns issssssssssssssssssssssssssssssssssssssjujus tsesesssssssssssssssssssssssss I sssdnsavavsassfofossssssssssss ssssssssssss sssssssssssssssssssssssssssssssssssssss SSSheerSSSSSSSSSSSSSSSS>> A WSSREADSSSSSSSSSSSSSSSS>> sssssssssssssssssss >>sss ysococssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS[lauteSS Sssssssssssssssssssssss sss >>sres'as rs t tsgesazazssssssssssssssssssssssss>>sse s gsssssssssssss SARSY'SL SADSSSSSSSS[s[sSppStataSe,SppppSgSSSSSSSSSS SererSSSSSSSSSSSSSSSSSSS >> [SanSngSCOSENSATSN.SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSCOSSATATSN Shehesamssssssssssssssssssssss ssshe rthsssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssssssssssssssssstss ...................
00:24:20.......
00:24:21...Bjecis.................................
00:24:22.Eses...............sssssssssssssss ssssssssssssssssssss sssssssssssssss ssssssssssssssssssssss sssssssssss s sssssssssssss sssssssssssssss ssssssssss ssssssssssssssssssss>>sss s ts besssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssss ssssss ssss thbess baclossttessssssssssssssssssssss .'s.o,.et.o,o,.et.o.o...........ye..ahah.
00:24:42!.......................................
00:24:44.Ne.on.........................al..e .y .ck, n...hh!................................
00:24:47..O!.......................
00:24:51............>>..The ad..to t h..d!..........................
00:24:53................
00:24:54. c c.er..........................................
00:24:56... RIG......................[l..r]r].......................
00:24:58............................................................
00:25:00............................................................
00:25:02.>>.Ha.i .nt.o dos ..y th.........
00:25:03.t, a t..n...............tr.th.ve.
00:25:05.s an.............
00:25:06.Arar....................>>>>.oo.es............
00:25:07.th., .t.t..............
00:25:08............>>.. g.na.ut.y .ot.n.........yo..ac.......
00:25:10....
00:25:11.♪.Erco.s thbr..e ♪......
00:25:11.ress. i..pi. ♪..................
00:28:14Whato u lalaesesot t trere?
00:28:15Wends plpl pen chicken salad and a baked potato.
00:28:18A blcoco ana a ilil foononprpree you n n 2 tngng wh dyou t?
00:28:23Is ahh.
00:28:25Only one thing?
00:28:27I have something else.
00:28:30[Bz] ♪♪y popoieieear,r, yorey okieea♪♪♪
00:28:33♪♪ mpopo----♪♪ [epep now you canpick 2 at wendy's.
00:28:36Any half-size salad and one of 7 tasty options for just $4.99.
00:28:40♪♪You know when it's real ♪♪
00:00:00HD!!í<!w+Z2 ÷8óPX@ Q5?
00:00:03>> [email protected]@np1Clé!'h$2?MTcdpdp;W;W0"$?2S2S+;l22 ÷HDHDHDHDHD ÷ ÷ZEZE-7áW 'R9ubN0HDM&)Ññ5C@$,[email protected] 9ú(UhtjxGOHD >>>>Ouounonowhwhat ieaeahd2 ÷hdhdhdhd( ÷ Y?úçW ?&o1p 6óñH?0?0-ñ(p)c÷lp! ÷Fr<A? úHD >>>> ALETE7?DOAV A [email protected]%8 8 h4h4/( .hd you definilylyave e h havaa ÷ LOOF T 2RUmH.),r01,'b'b"?óúOYC]9#3e!5c6//bn0n0ç#YOHA T TO OY WI B [email protected] ÷ ÷>OdÑ FININILYLYAVOg B BéóSTSTNGNG HD Pers.
00:00:36qq ÷s; ÷ ÷9p9p hd hd9ké<hd anhdth d de ststdsdsp, t t%%())÷ ONERSOSOININHIS S OMOM W H H..E 8PRHb-b-?<?<X2hRERELYLYNOWNa ÷Xw ÷HDHDHDHD ÷ ÷éHD0 ÷ ÷ ÷// ÷HD ÷ ÷HDbÑ :<ñéVcl%-z'xsñ7ñ7 K)D4T0' ÷ ÷HD215m$/$/% w<Ñi?sAÑHD s/i xÑPZ@"u/UDu÷óRóR #?dwlY3sJéJé22vqvqHD N/(r%f8s6s6'F-F:c5V8D >>>>,cICD8D8IKMYMYISTETE2 2 HDHD 8WWEREUP TETyB R.gS48oh(y(y®aToéu SHE'S BEENwÑITH MEEFEFORE EVERHIHI..Z(Z(:H"[email protected]:A So thehe h h ÷ ge e r r eeeehd ANTATA A AUTUTURURRARAMOTHER,GHDs IT JUS3..IT'S R pLLY, REALLYABHD UCNG F Mqúqú Is s ereryby y adadtotoo o ddhd part >> W HAHAl=ENIN V VASASHDHD aHDllSTSTS ININEGEG!HDyy LOI%I%da@ @ $YcjcjcB[úG$te÷m3bLHD ÷ [bee/nt#5HDHD >>Ususkikiininhd I' l l yououuyuycomeme >> give litt sut, shd)w?8c?
00:01:52GAkUy[ ÷PR ÷ ÷0,ú3 [cs rLanapapauseseHD>Q>Qg#éHcGó8ó8Rp1'jC SO NOHDW GUP TCL T TAO ! c &JY$e]RO AND IT'S PEOPLEVERHE.HDF'sIBm=l,LHD ÷ THPAY ISFFHE HK.AAíó,P8rG: THERS S PEOPTp D? CING, PEOP [email protected]@Añ7ú IndndqT÷k hd ÷ ÷ we t t me v vy y eciaiahd GUTS ÷ ÷OW, NIT,T, GS.!iB9 MAKEA:OMFúNOFnE FO MY F2ENHDçú!GYÑ÷iZBlM!E h' Yx LAA VAVAUEUE [email protected] [ches s íd $wpl@=seJ7@ HD0L7h7hApD1 [email protected] Kim rdhian ÷ rhd [cererananapplau]]P3HD KELL ÷ROWLAND.& QóTlbK!K!))ndndsjP]HD [c[chehes s d d plplsese ÷"'! ÷HDHl2 ÷=éB= Ma some nohde r laa!
00:02:28CORATULALITIS!)q2 ÷a%-D.[p+Xn5EQpQp pú$#gu,p,p6XHD [ches ananapapausese=2hy9?HL >> So I surved vashd ÷ ÷ $$ I ill l veve aititite e t t hd uáéé hd I haven't gained too much ÷hd 44 IT'S BEEN ];SUCCESSFUL TRIP.HDNbNbwP AND I @ E ITC(g8 TO BaABméOUWú/vXAY$HD FRNDND'$HDhgn0iúcúc]( ÷nqnnE%x0S)V÷HD11c&c&bz$P2i&[email protected]]iç@@ H ÷HDó8/wxA:BB/%'úxphOs30énjh1xwNU+BYg$Gú gNI)7 Hehey, it'laa.
00:02:53Wafullpipidehds d d herr DEFRFROMHIEPISE [email protected] ÷ ÷ ÷ AND D Y YOUR PHE AT.H @BVyF"PnY4ú/%L LAH1H1OM.URURHDHDb/ [ lelennnnncnc ] ]UIUI Y YRR BETT B BAKAKSTSTT T bwbw .
00:05:21Gea a ozozcucuofofipipg-g-tt seate'e'bebe c cfefe ANA A VOVO N N SUISISSuSuayayELEL Builfrfrh h y yr r dede fojuju $ $5050 Subw. . ILILYOYOBEERERREREFAFA..
00:06:15Hdhdhdhdhdppc=f8b8hdhdhd >> Y L L zY22;;3434an>>//TTTTHD2C úbqV/ SOhuE'REACK K CV L.,ñhñhND ISxs i<hWOWO CKú=bCO REITHSHSw w Ñq2IIe[e[ X X I H 6HD WEvfE A EK AWA] SO THEkkuHúÑgñKwy:MMhOWEDDG C COMG ONERHAN N =Ñ9Ñ9YÑdódó÷+N TóHDHDHDHDHDHD ñ) YOHAHAN'N'SESEEN TKY PINK ESESóc1# GHD Ye >> ÷AVAV'T'TyxN N THTH ONENE >>>>23HEINDRESISHD HERE. s í m ISS THVE W WANDRS. ÷k <E<EOí-uHD Sohat t wawa to o I itry y ee ÷8 pinkre o on rshdt ÷d enry E VEVE W WG DRDRS S D COCOARARHDP-Vw3g DICEDEFITETE A H HP P R MEME u " "y)ú)ú)ú)ú T SITTI O OF YI P J TO ÷dd r j y ÷ ÷ I ionon knono 1 1hd 1 she sn2ora drdrs s tenen22 2222 BUT VAVAE R OPION.HDusus// 2o2oo?o? U-é o oHD17HDHD 01 hd [lghing]g]W.W.UCH.H.HDHD >> ' ' In n erer >>>>WWWWCGrzrzcYHD >> Jususwawa to t t fooooonon- YO BACACHDtpçd ÷ >> W WH qB2U WOD T T YO]caZp&áC,d,d ÷ññ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷q E b??fJ THD jon >> ♪ here mes e ide ♪ A A D DSS I IN NK♪♪HDHDl"l"CM8R DYOYOTHININHDo ]>>T OKS ODYO.÷h÷hz-z- 7 7 +vg4 4 A AñM ÷4olQ?l>>U U KEKET?KSKS CHDxAxA, >> O my y god,oue e inhdhd ddinindrdrhd donon g g allllmomoonal.
00:07:20>>HO W WLDLDI 'aKN, , "WT?T?Hg!<vCHM[v2 >>Wpd 'T GHD ALL CZY >> ÷HO WLD H HAVE ERNOWN ÷ ÷ ñé ÷BçGóe!e!y'qR A weinhdg dresfi youel >>>>H,H,EE, , ANAN.222 D>> IS GOODOOO+SuFOR &ç&çqóñi>r>rçHP/P/$u ÷ Okaysosoet's'sryryhat t e.e.
00:07:30>>O thth's'she p phdk e.
00:07:31>>>>EAEA LETET T T THEHETHTHn5 ONE.E.tw)>>KAY.9n9nm([email protected]?xT/T/ ÷ ...W.WCHCHNE D DYOYOLIKEKEHD ÷XXXXjj ÷ BEw BC?= t. i >> C ihd see y walalwwssoqkk<;%$>>>>♪♪omesesheheridede♪♪#gse hd .
00:07:45ÑUZñ!ñ!Ñ"÷U÷UÑKÑKÑBÑWÑWñç Q Z çHDHDWN0sVsVC!
00:07:46< <ó ó [á[áhd I ght t g gtingng l litee tey-ed.
00:07:51>>Lee e dot.
00:07:52O my d,ou'r- >>'t, , cece >> o o y y loooogogo.
00:07:56Is I iitit d IS I In#o9 ==Gn(58PWX1á1á vL1SSñ,úi÷fR ?çY [cckle ÷aagúú ÷ ÷x07%HDHD ÷ ÷ ÷ 8uYHD YOYOKNKN H Hb FEEtÑ49 Likekeheheay k kananas b bn.n.
00:08:05Wantnt t tcry y enenhd 'sike uescrab elininhd >> wder I gon c, 'cse e eryryonelelel s smsms ...
00:08:12>> Thinknkououhdl.l.
00:08:13>>>>Momoon.
00:08:13>>Nd ion c cryhd I i inini wiwi c c at t pe DDININ I [email protected] Who o u ththhdk l's s nnnnhd sahd ÷ hd>"z÷5 >> I don't know, he's--hd he-e-ououeverernonowiththimim P( THATAT]"OOWIxYxYHAIp....w÷FuñqsLsL C<[email protected]@:pHD >>Cz THIHI??
00:08:29hd WHNOT?T? ÷ ÷éU3>>LL R RHTHTwswscrR@ >>HAT'T'ITITVdo8huhuñUm1m1<yHrHrttíy>>O I'M M ststonnanaivivyouu JannwO=O=-g=é=JdPdP0-0!u<;T"O%3,0VJ(R(RHD "QBi1 PROBYg N NQZDS3MOMOMKeT.d R R m00,Na M/q 9dót SO JT CACA M MWHdúbI YOUEADYDY$885J <HQ9[)[)]á]á'$'$(/ú/HDHD .
00:08:43hd >> a rht.
00:08:45>> Wn n see e seselfn n hdhd WEDDG ESS,T FINALLLLHITSTS S [email protected]@p;h;kW Itg9g9'n'níúíúgege"z"zzptqú2ú2#y#yéúhd2 pñv &WHEWsHDCRCRG>)XcVcV9A <8oW÷ #8 ÷ CaningngyyptptnMnM ÷+jEZ wwptioioaxaxom [email protected]@ ÷r"r">Ah7h7>>júApúl4$]+ [email protected] Caexextitime3eonon80 LAA'S LLOURTEDDING...ananan Ery te getn vp,740101hdí ITS "P"PIS gb"z2P(UNtirpÑáÑá [email protected]@P And yoyou ÷-ow, 're t t roooo% hd N'S'SEFININELELTHz>ÑvRTRTú4;úB-÷L B B THAT I DON'T WANT TO DHDL WITHx8 CUING OP F FROTHGUESyRyNyNHD Li.
00:09:12?
00:09:13>>ESHD.<n5V Soodaydrses e coming ininoror de e e t t o o >> I thdnk this process ishdonnahd be lite rere dficult ANA# I ORIGIHDLLY THOUGHT.1ájFjFLEanan.F.F1s >> .EL W WT T I IABABTTlHO ácy MAIAIAW T TT MAKEGUGU SO,O, ÷bvE5 j4 "TITI D DTH D DUSUS ÷T.T.NPi+0ú Th a aong g hdme hd >> O OY LILI O OE.Wt MnMnzeR:]>> I G [email protected]@7 NERUSéT N..4)4)aoFsMNE)E)sHTHTH#cWEINIS AUTO O BEERzz,R zKrPrP Dh0NS TTTT I EEEE ÷THSTRERE C Cb4G G ' W.DrHDHDHDC8 AND D ENENHOH WEE BEBEG÷cG Totoththerlmlmt t vevears,hd 'stitillheact ate'rehdhd rely dngnghis.s.
00:09:41>>>>E'e' o w weefr t the weg,g,nd t ts s stataininto STSS MOU'é ÷ ÷V<0SHJ sÑq = =s0DíYnçHD ÷ ÷ ? ? pHD j ñ/ n o q mHDidZ$+#v5;p[<v#v# jg5e5ettHDHDHDHDHDHDH Dhd tttil Ma:tG Sle ttour s)tt Hdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhd ♪ T Tl l m, L L M Ma ♪♪
00:10:30♪ U Uuhuhno w w you n ow mho♪♪HD ♪ Uuhno w u cacashsh me e HDw Hd ♪uh, , w w u n n sh mhow Hd Y canhome h G s sHDde♪
00:10:42♪ L Mama HDto b mit ri toughoutown♪
00:10:44Hd ♪♪akakhetimesh y youow♪♪HD ♪ Tdohe Glidede LeLememehoyou w ♪♪
00:10:50Hd ♪ T TG G ide e ♪
00:10:51- ♪et g go Hd ♪♪ililamget ppin'Pu' wowoHD, slididfofome ♪Hd ♪ sde f m G G ididfome Hd ♪ Mamamgegeit p poppin' Puin' work, G ide r ♪
00:11:02Hd G s sdedeor m m G sle r me♪
00:11:05Wn n I mpp p onherackit likHDWhmp!!
00:11:06ThThe e is!s!♪♪
00:11:08Hd ♪rom m e e ock k rtrts toto hohoe e rtieieI I ts I iinin♪
00:11:10Hd ♪-a b bp p e's s eeee at's eHDxalyhahat met ♪
00:11:14Hd ♪♪ouou bst fm e ea youounonoI pupu I iin ♪HDHDHDHD ♪ I tt ghto rgeousHD ggs g gir♪
00:11:19♪itthe y slid inrnatatHDna♪
00:11:21♪y y thwawathth I'm bncnc on the track ♪
00:11:22Hd ♪ou a a't'teverer se g gl lili t ts ♪♪
00:11:24Hd ♪ M Mhehet seses s y hihi We r uil wdi♪♪HD ♪ R R I io dudus s o bebeapapn' d alalysysryinintotoet b b♪♪
00:11:28Hd ♪ I d d't'tearr It goeHDs innenearar ant of the other ♪
00:11:32Hd ♪old d m m w toto s sde and t td hihimomoer ♪HD ♪-getetowow BigigHDam cadig , u u goit♪♪HD ♪ut w wn n blolo s srt th a atampmpe e idinin♪♪
00:11:40Hd ♪ L L M Ma totoHD b migig ridehrghgh yr wn Hd ♪♪akakoutime Sh you h h Hd ♪♪o o t G sde Leme sw you HDho♪
00:11:50Hd ♪ TG ide Les gogo♪♪
00:11:52Hd Ltle maour s ghght ri thrhrghghour r wnwn♪
00:11:56Hd ♪♪akakher r meme Showouow Hd Tdo t Glide Leme s sHDw u hoho♪♪
00:12:02Hd - To o SlSle.....♪♪ -[sbing Hdhdhdhd [b[bHDl ngininHDHDHDHDHDHDHDHDHD [wan] I HDhath p pla StSty y rdn n pratscho, udhahard imedil schoHDol Hd Maveveone e HDou Hd ke n newififfafa fromheheldldeieibobooooo Hd Bughghng m msisier Pam's HDadctioiototo erhingy rentha Hdhd ininududg b boainscho itioiomomoy.
00:12:44Hd d afafr r m didi, , hadd nonohohoe bubuHDtoetururhoho.
00:12:48Hdhdhd t won' theheHD f lononHD I ve alato g bk.HD pvavatechl scrship exam.
00:13:00Hd ve o oy y t weeks to pre Hd but llllo o atat h he e to.
00:13:06Hdhdhdhdhdhdhdhdhd [w s shsHD] It f fny, , n'n'it??
00:13:22Hd Hoe e mentnthahaes milllln n ter r ..
00:13:24Hdhdhdhd [ T Smula Ja & &inininin Hdhd u tell that bih to s sy y erer y y h h Hdhd Yo, u u ininI'I'playin'?
00:13:42Hdhdhdhdhdhd [door opens] Hdhd [man on TV laughs] Nice, nice.
00:13:56Hd Do it again, do it again.HDome on.
00:14:00Hd ighs] ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sss Thss it,sayays l lssats ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sThats is Rs-Rs. ces sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s [ms cssckss] ssssssssssss [mansPasslisbes sGrsn sllsse smesers bys fshesDasd.s sssssssss - Besstrsg,says sans..sersotsr Fas....s ssssssssssssssssssssss - saystrsg.ss- sans...as bsshes yossr ssts Rsannes ssssss Masshsres ipese.s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss [sirs bsresinsissncs ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssssssssssssss [msansNosssNosecsacs no sckss.
00:15:03ssssssssssssssssssssssss LookI'stesinsyos she ssdns bngst s tsmes ssssssssssssssssssssssssssssssssss s Shss soust slfsurspartsntnt iners Mse,s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s soson'tlasy dus wsh s.s ssssssssssssss s I sansths is't astutusd ssorsteso,sll rshtss ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss It'ssy ssotsr's santise sscks.
00:15:14sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Pasgas isstose.s..s I has tsgess bsk.s ssssssssssssssss s Whssans tsl su,sid?
00:15:20sssssssssss ThsLos gssets the snkssnes asy.s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssss s - sausinins csttsins - sufseduss plangss ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss [assuss sssssssssssssssssssssssssssssssssssss [gsntsg,selsngs ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssss ♪ Iovsmysoos sMysoooos ♪
00:15:57sssssssssssssssssssssssssssss s ♪ss I lse e s bstss♪
00:15:59ssssssssssssssss ♪s lse s hsd-somsng hesadsodssJ-sres bstss♪s ssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ♪ssovsmy bstss soos ss sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ♪s Isovsmysoos ♪s sssssssssssssssssssssssssssssssss ♪s lse s harsststspisshes-nsdis, sStsetsootss♪s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ♪shisaisst nosrdsarscrs ♪s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s♪ Csw,sres cssres♪s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ♪sheskns hs we s ♪
00:16:18sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ♪so,so,so,so ♪
00:16:20ssssssssssssssssssssssssssssssssss ♪sse sres mses thse crsd s "sh" ♪s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ♪s, sh,sohsoos♪s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s♪sansStsetsy'l sads ss sssssssssssssssss s - sats up,sititse s -♪ O Isovsmysoos ♪
00:16:28♪ss lse s hsd-somngsshessodsng, sStStsetsoos ♪
00:16:34ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ♪s lse mysooss, s bstss♪
00:16:38sssss ♪sh,s lovsmyssoos ♪
00:16:39ssssssssssssssss ♪ Isovsmyarsstspis sheadsododsngsJ-sres bss♪s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ♪sss sn's snossinarscrss ♪ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssss ♪ss csw,sres csw ♪s s- ♪shekns hs wsdos♪ss- ♪ Do,so,o,so,sss sssssssssssssssssssssssssssss s ♪ Jse e sressmasshesros gs"Os" ♪
00:16:55ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ♪sohsoos oohsoooos♪sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ♪sansStsetsy'sl sady?s♪s ssssssssssssssssssssssssssssssss - ♪se e sads♪
00:17:01- ♪h!s♪s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss [ashesins csppsg] ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s [mssRase se scks fs 5s!s sssssssssss - satswhs, sats s- Less s s is ssssssssssssssssssssssssss s Brsk ss, seasups sk swns ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssss Yossre fs m mscrs, su's ssomshis tsshowsorsst.
00:17:27ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss - shusles Gsvey sinins.
00:17:29- Whs'sois os Bs sssssss sMm-hsse su s sbacksn ssr smesous.
00:17:33sssssssssssssssssssssssssssssssssssssss YessI smeso secsous yoursstessssssss s busI sess su'ss sas ts gsd sufs sfossep Msstss, sh?
00:17:37sssssssssssssssssssssssssssssss Los, su sd ursroslys sboyssananstoss tsressanss ysr sep tsngss ssss byslleas kscksouself st,s buswesoosrissres sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Yoss hsdis os to tss s sadseist, yoresons ssk,sroths.s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sswhs, soas Whss'ssp,shass s?
00:17:54ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ss, su sst sorsomhis?s ssssssss Justsscase m st st sres losinssfosyosdosn'sme sI'ssstsBisop.s ssssssssss Sossatsths gse yostitis os fromsharis ssoos ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s Sosthsg skeshas ssssssssssssssssssssssssssssssssssss Yosgus s weresoosinshess sssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s Ohssatsass. sat ws s justssm-s, sals sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Yoswas tsse sthssllsffst ssssssssssssssss besersomssupshetrst,sschssussutsomsime.s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Whssulswass tsdoshas ssssssssssssss s ssshysots ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssss Jus tsnksbos is sall sgh ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssssssssssss s♪salssBoutt]s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss - [lsghsss- s ws wsko!
00:18:42ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sHes Rsa,shasyossg sres sMisinsMcssbessssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sst s'dse sgos sids if scacas bsssfosslisle wsless ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Whs, semstos gslssinals s bootssutshesbuss?s ssssssssssssssssssssssss - Jus tsd su,sels.
00:18:52- sllsdost s slumsngsn sr scost.
00:18:54ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssss I'm soksg sso savs sand silssansvosrss ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ansslas, seas,ssbess asonsass, ssssssssssssssssssssssss nossmasnosgossto ts bsshrsm,sousay sgoso sursocsr, ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss bussatsousan ds hssevs,sissssesoushandsp,p, sssssssssssssssssssssssssssssss wassp s ts boas and owse satsousessatseas leasededsomss sssssssssssssssssssssssss s sisslastsepssmbs.sAnss?s eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e[SeiaeOwe eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Hoeabet e give e a bieroed e aeeeeeeureirsteoleetee?
00:19:18eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e Ieaveanevoenteee foecoeesentumer eo?ee- eelephphee engeg] eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee [be] ee'e be el eeghe eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Theeyoe Mes Daes.e Coen e.e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee [sedees eoaeng] eeeeee e Do ie Mehee Yee, ette Best.e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Aleghe eweeave ee eeuaeone eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Usethe eadeetiefo.e eeeeeeeee Firsepeeono eose etheenie lee ell we my uoseaderaeone eeeeeeee e- emen,eice.ee- eiremimiecseuzer] eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e- elleeine e- eire2]eo,eaya.
00:19:47eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e- eoyee, e.ee- ee 3eTheaneere teee.
00:19:52eeeeeeeeeeeeeeee ehiewhe ae20e00 eeduceioegee ye?
00:19:54eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee A eeg eorewie anee8-earldehoeaiedeethe cessewicee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e [sedees eeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ee e [gee Cee oneMieeeye eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee [metheg]e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee [gee2]eomeon, eyaee looke' eodee.e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee [gee We see,eicey!e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e [teaeereWee, okelie eweeot oeseseeese wenee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee - eelseRae!
00:20:22e- eoyee ceateg!e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e Mm-he. eerret swe'sewoe eHow efrfrehiee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e [be] e, coe oee Me J eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e Yoegoea eveeeMieele aethe cence eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Micheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e[beleeine eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Soe ge t te tee fromeaseniet.ereyoegoe eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e - ettego pe t te reee- ed emeeood.
00:20:45eeee Mae wet t eppeeetoeouejoe eeeeeeeeeeeee e Coeen,eabe ye knoeI'eetoe pretyeoreineum wee,e,eane eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee - eiselleheone wegoe e- eate ttttttt Thtwathoe ts tcktp.t tttttttttttt I tt'ntghtf tem tdrtpi $t bts.t ttttttttttttttttttttt t Yotyottdott tintI'tsi toftto't$5t. tot tttttttttttttttttttttttttttttttt Lettgoteal tthtthatbih,ttmatthatartwetaitn' ot tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt - tknowthehet htstt.
00:21:01- , ttot yt.t tttttttttttttttttttttt I tn'n'tabtt ctcht ctettonttounttf ttbot.
00:21:03ttttttttttttttttttttttttttt t Wetottthetartout ctinupt tThtt atays tpapataytritt?
00:21:07tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt Matn,thatd ttet yttabtt tsst' uptmyttanttttttttttttttttttttt tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt I't btn,th.t ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt t ..torkit o otyottp.t tttttttttttttttttttttt t [ltts]to tick tanthett utyot at.
00:21:17tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt Ket ot ot tbittopt bustestt tttttttttttttttttttttttttttttttt B,tanante yourtroertmat tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttt t Setouty,t, ttedto tnttsot Ctt otth bt ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 'ctt ot otyou tis atptt.
00:21:30tttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tts]t tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt - tthot Rta,taya.
00:21:34t - Het .........................................
00:21:36- ..'s.p?..- .. f.e.
00:21:39...............................................
00:21:40.in.Mi.el.'s..lo.. her.an..
00:21:41............................................................
00:21:43.........
00:21:44How .n .u .se wh. y. d.'t.av.
00:21:44................................
00:21:45I rely.op.yo.
00:21:46.do.t .in.I ca.t t .ar..
00:21:46............................................................
00:21:51...............................................
00:21:52. He.. w. j.t as.ngng wh.e .co.d .nd.ou...........................................
00:21:55.............................
00:21:56. .en.ab.t .at.hing .in.la..
00:21:57....................................................
00:21:59What.hi.?
00:21:59...........................................................
00:22:01. Yo.kn. w.t?.or.t it..
00:22:02...........................................................
00:22:04. [clain.
00:22:04.Th.'s.mp.ss.e,.an..
00:22:04..................................... .'s.eeee.
00:22:06w...th..ye.s, y. s..ll.ot that.. e.t .wn.
00:22:07..................................................
00:22:09.st.oo.it.al.ri.t?..- .ay.. T.t'yo. i.ue.
00:22:10............................
00:22:11I .dn. hg .ou. h.e .ing .no.in..ng.ow.re.it.yo.
00:22:14.
00:22:14.So.wh., .u .me..he.
00:22:15.to..w us.ot..ng.ow.re pe..om.hi.?.
00:22:16...........................................................
00:22:18. So.he.. c.e . n..
00:22:18. s.w . a.it.e so.thth.'.
00:22:25............................
00:22:26. [c.wdwd.as..
00:22:27........................................
00:22:28Th..s .up..
00:22:28............................................................
00:22:32............................................
00:22:34Al..gh. y. t.nk yo.ur.te..et.r .an.in.
00:22:35...........................................
00:22:36.- .ro..pi.]..- .. m.
00:22:39................................
00:22:40[...ta.hy.s:Touc..It..............
00:22:42.♪.o,wi., .do.t .in.
00:22:42.th.'r.rere.y ..is.♪.
00:22:43....................................
00:22:44♪..n ., le.e ..
00:22:45Stop.fo..t ..
00:22:45.............................................
00:22:47. ♪. Y. l..ta. t.y .s .ba. t.th.cl. r..ic.♪.
00:22:50...
00:22:50. ♪Touc.itit.br.., .y . ..
00:22:51.....................
00:22:52.♪.at. i. t.., .av.it..Stop..fo.at.t ♪
00:22:53.....................................................
00:22:55♪ T.chch.t,.. i.
00:22:55.Pa.it.wa..h . ♪
00:22:56..................................
00:22:57.♪.ur.it.le.e .St..fo.at i.♪♪
00:22:58..................................... ♪.ouou.
00:22:59i..ng.t..Pay ., ..tc.it.♪
00:23:00........................................
00:23:02♪..n ., .av.it..Stop..fo.att ..
00:23:02......................................................
00:23:05[all..
00:23:05......................
00:23:06. - .oy.Th..'s.ha .I'.ta.in.ab.t!..- .oa..
00:23:09aaa ♪ Taat,aria ia Paaititawaah a ♪
00:23:10aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ♪ Turaititaleaa aSta, arma ia♪a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ♪ Wa baathaki aofaa sanda♪a aaaaaaaaaaaaaaaaaaa a ♪ausaa Ba bk a jataapuaa ackan thatotoa ♪
00:23:16aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a ♪aotaf a..beaoma'aafromailila aaa♪a aaaaaaaaaaaaaaaaaa a ♪aeeatha bacoan' a'caseaakna ahoathe ad aat awna♪
00:23:21aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aowaouanoa whahohoainathathane soaae a ta croa a♪
00:23:23aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ♪ Sautaa' ad ayia toaae a aaoua ♪a aaaaaaaaaaaaaaaaaa a- ♪ G la, as aaa- aaa tat's ae e ay thatat esa♪a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a ♪aaheawep a ta sata Thaa..ae aooad ath.
00:23:30aa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a ♪eeaweaakaitaotaaThachica t tay aautaatha catha a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ♪ahaaaenaouaetat,aami a Alreay aowaI ppae aa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a ♪ahoay alda' ad shatyty opa, ae aasan'at at a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ♪a ta raora Juasta saona aaeaan'at at ♪
00:23:39aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ♪aaleahe tainaatoaou aseaa wa papia iaout ♪a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ♪aheaurn aououa taina aa ma..an ar moah a♪
00:23:43aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ♪ Tachaat,aria ia Paaa, atcaita♪
00:23:46aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ♪auraitaleae it a St, arma ia♪a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a ♪aachat, bangngat Paaitwaah a aa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a ♪aurn a, , aavaaaSta, arma ia♪a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a♪aoua ia bangtaaPaaitawatcaitita♪
00:23:55aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a♪ Taa, aavaitaaSta, armatat a♪
00:23:57- a[cawdaauaina - ad a tat awhera a noainatia aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tha'san aur faamia lae,aotaina aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a [manaaHea Ha, aata euga aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa a - aaoff a m ma - Geaofaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a - aooaopas] - a[fatsaanta]a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa - It aaitae ateaor tat,a don'ayoathaas.area?aa- aicaallasnkea]a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Anayoa Ma Dava,a do ya kaw aaosa ayoaare a eaaulaona aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - ary.
00:24:36a- aoma] arya aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Imaesavearaacratsa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Any aeaaonautae aana aaa Meascaaola aaaaaaaaa Probalyaoha Haa.aaSeaa tura oaa aaon of Ia Laguas.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Goaod. a pacea aofauratudeas s a oaatoaigar aucatan.a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tha'saica foayoa sadeas.
00:24:56aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa Wea, a. aeea aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a Msaaviahea aisan ae ainaofaaacaaicaisatea aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - ad au'a gangana on aaaesae ssan.
00:25:03a- acua ma aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Peaautaing.
00:25:07aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Theraarastay aeaa reaaed iaththaliaara aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Maa sae au arnan thasisiaedaa aa athaad ofaacaaseaioa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa I an'aneed a anahi fam ar.a aaaaaaaaaaaaaaaaa a [waanaI apea youaotaa aeeatwae awea.
00:25:17aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa I an'a Iaataaahoarsap aamaainaesatha aak.aa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Foaaa ahoa tat an' aadat audats wahh suspasias tairaecad.a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a Tha ia oacoura,a youraltanaaaeraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa GoodSoae'realla inaeeantatha.a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a Twaaa aek.
00:25:30a Tua iathafoas athaad a eah seaioioa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Les ta aooookat t sts.
00:25:53Miasasore e ananoublbl ththfifir ananwhwhe grgrn.n.
00:25:55Ma himim g gat c cteteer inhis s utut.
00:25:57Agagnsnsmid-d-rnrng huhuerer .
00:26:01Yoveotot me olole ai yr r lileinge !
00:26:07dingngchchringngririing g ) Keepg u fu a f focedwi me e th dble e berand .
00:26:15Inve t tas be e -- frfrrrrrst k4 niheeets .
00:01:57[ g g BainInIn Dtae ] ♪♪ [ [uiuir: P Pererhordrd ♪♪♪ H Hd RoRo ] ] [ Snls ♪♪♪♪ [onnunues[ Thdelaps [ Announcer ]The van beckonslike no van before.
00:02:22The technolo-pacd,alneHondOdsey.
00:02:27here.
00:02:27Before weight watchers, my wldas "n'" buw, l le e ightht- - n.
00:02:32Li- - n.
00:02:33Ststd d rend n sk in a a th-- I i n,n, a y y c c, , o.o.
00:02:37[ Felelennnnncnc ] ]JOINORORRERERIRIT T W.W.
00:02:39.
00:02:59erhl0c0101ne/80 >>ououeaea f f a aueueioiohlst >>r,EAY ofv;wU(Ñ ñ/ >> HS TRTRNGNG÷>ñkñk lhlhl >>addydy b bthdadahl >> say it again.
00:03:09>>DY'S'SIRIRDAY.Y.çp >> SI'BACKN A. AERY ÷ .avavVBONE Y IP TNE(cdxYORKANRKRKñg A#yS ñ,÷E.EHLoçWj)!)!
00:03:13TOY ISaELEL!pIR DADAGó6 ÷ç áW !!p ,;,;.xñ SO'MRYINTO F FURUROUHOW ÷ ÷4h4h',L$ TOAKTHISHE# ERFE D AND@,0 r!u GEGEREREY R R THPART Y TOGH].f>SMWçJ ÷ [email protected] ÷y<p->asps)mi+$sLOçZ<÷v0)u)u0'FwVP0#ddéw7bVQ2ñ=y0y0PI %ñVEt-HAóf L6ÑK!Gz . ÷>>>>OOOO M M!!M/M/çzA y y [email protected]?I+0 >> LOOK!l[y &T(S(S9qIç$9ñuCñ(HLHL PUT E E CAND IN THAT ONE.anBUBUDODOT OVE I DO ÷HLwç d 4 r r hl t auauieieo hehe y y.
00:03:31>>H, h h, , at's'shloobutt"'"' th u uide-e-wnwn lejuststliliit a aununhlhlhl >>>>O O O;FK3 OF b B'÷T T IES)]HLkGr6r6 ÷ IN T WOROR..L"gYlDjJ ÷vhdn7vFRIE'SRIRIEN W W WASIVININHL ON MCOH.<3gCgCO8bsbs ÷ E e ysys w meatoerer a3ñ3ñ2-fifit,t,nd i IIGIG!?AVAVI>BE.ñeO%bz Z Ñ tHL8ó BEçnUSE O ARARYOYO A W WHYRE d diB 0>0> v v ÷ VñVñV dJ5$y$y ÷SLEEPIPI OÑ1MY CCHn<jP[a[a"S 9$ ÷ ÷ hl úpÑM n ÷EDED;7 MY>>gpHORTARE E Ñ. [email protected]@$zEDwGHL >>UDUD I'M SRTRT TYOYO®®nPnP'ñ'ñ J J3 W B BFx=0=0cToÑoÑwú4Z HhíAún4OKAY, HERE WE GO.HL DU, , E E SNEAR IS<#ON FiÑF L.HLHL ÷B<:aá8!1ZZ OK, OKOK..hi ?6[ >>HH, SHH,[email protected] [wsp ÷lMs] Y H-3TOAYeoíí " >> T TT'T'GAMEMEMAMA÷g , COMEMEN,N,OME E rk, N.0 9 ÷ADAD!!HLHL2A. ÷In DDY,Y,E E OUGHGHYOYOA BIBIHDHDo9 V V 9÷b8 ÷-ñfd?
00:04:09>>>>éwot WHLHOFpPx QJ?+@ >> TS S KEKES S OMHLIYAN. [email protected]>WlWlqe9l2 2 )&E&E -> i0O8v&5)B]÷cf f n ANIT SAY oS,I HLHON÷ IóGvLBEÑB%;AKan$.k; B$M6i)4%)R6l AB6I T Tw2FI3" Ym[R OEOEYK]xónEKEKB!.X ÷oú ÷Hl >>W!HLçtnn >>r[r[<&.%?)=$it,j÷XíE[ék6He9eFVXz0oz >>o ANANM?GIouADADÑ# A H HQZ.J(RgiFHL) ) ]4>>>>xqSHXvC?wwP$ ]p( ÷HLHL >>EA DAD.véB$)v)vK:(:(o32 >> A ALL RPTHTYOU 2v T Tk>KEv0%ú ÷6"6"ç;[email protected]@?dHLwsws]CmZY$$6 A rú6J.YT-x ÷ >>AP, , HAY,APPY#Y=h=h0 j) ññDxd!GwES:@[email protected];t;tBKBKIj>> Y!6ú6úLu2 ; -2-2áá H+"DAanan&[&[VRYJr!
00:04:30>>[email protected][email protected] q q7 ÷Ga3030p!
00:04:33>>OME E HL, OUP P G.G.HL w w%;Pemem4n-+-+L"$X bg!! Ap2HdXTXT)2÷2÷9i9i0x÷E÷EÑ,HgÑói!i!
00:04:36>> CE E . ÷ [email protected]@Ñ>8b4-%GyHLHLHLHLHL YNYNuU 4÷4÷HLç@]M s'l>>>> SNrfHAHA3VSWts[gKTzll!
00:04:40Whahamomo canan a a foror ÷ I A B B5kUT S S, , M MAYIHLNGY Y ST F FENENpz8u÷#PxPx)mçdyçtOtOw< IT'SLLLLOOOORIGHT W.W.MYTHAWHL ÷sh BEíñTuDERUING OU GETNGE1 ÷el7hYá T DDL A H-FTú&% k<÷Ñ1!?[i%Y, 1fm2HL ÷ ÷NLNLHL Whh,h,f f hlurur, , wawa"gedilill --% ÷hlo[8ñ8ñ @LALA M MF E E D Dz0 XIV KAéiIS O OF e$E ÷5HL,giViVEf9áZX9QLPLPcEcE=jT&tP6B6BíBíB 2B&o JEWEZF>hOR I(0BEu;RLY HILLS.6]cÑJCsMI22m[/sXXHLHL 'S ONE OF @fL'a FARIé÷TEa>ñhc=á+!-!-n4 ÷ç7vpHL&- AND FhFI/cTE&' A PLA I0DO fóJ%K$K$J/2[HT ÷HLHLHL ÷44?y B$GREAT JEWEm;Y. ÷l&NL ?=>k >> THIS IS H2[fORIT ÷THING.8" Heand too is, h +%D WEAR B0 xLE A[ó AGé np! fMfMBNú I,.
00:05:06NECK,?CE÷j;[email protected]!?xóó%x4r4r >> B, , , RON,HAHAéCISCd@)@) >>ES??2eC!<L-J..["FEíyHLHL IkdTHISON, LI, í[xT MEJóúúc c >xRhRhó1HLHLHL,iK-pv Back, , buetete-ishlhl ÷OvÑrÑrD tdÑm ÷O$KúKúicD÷D÷>> 100jE382p,4cHLBZBZFXHL ÷Ñ(>]>]"[Jy THATAT'S8B L OF MO>yY.E#1hHLHLHLHLúy%<%E6A Ba, , doouave 6,0 fo ÷ THATvEqn D D But kn I it'sothinmeshl nna a veveso I i g gna g gfofo ÷w A9K$4 PUTYSeCeCF ON P ?çMENTKxf ÷HL ÷?ÑCVP@#a(@(@ úñ DO Y ÷ G S SE E [email protected] ]N(6M#R#>!iqUTHLHL Oohoh s, , se >>ususlalathth dow >>>>W,W,bleeee..
00:05:33KIYIY, , 'RE E LKLKG AWAW..Bm HL ÷I6I6(Ñ(ÑU"U"MZ >> OKAY, OKAY.@& ÷ %÷/÷/÷vOF-÷ [$5$5sps]ZrDgomV #vHL>> SEE, CHILOUT,OL ÷ ÷On oé 6okhlhl sesehlhl >>#=#=KAY,$5EETU0aING IT ARO)eD.wRXá ÷ wmCpl ÷ú]hA >> S s, , you nonoevev t t,)into0p@/ HELPÑVQ>>>> Yñ H, SHE'SP!N NEXTNJtT[eñL ÷ SHE'S LOOKING R R R THING.G.)-&a)dH(PP hl >> A'IMK P!e!eE FATHLAYAYñy KrSyx UdWAIT, NOSTOPHL , DWWHu+ Añ<eOUY7yDNGw1HL[l[lghghin >>UDUDzHLHL >>Eyeyitit lala.
00:05:55WAH H FUFULLPIDES D HERájeReRap ÷ DEFRFROMHIEPISE ONnRnRNEHL ÷"RVR ÷ [email protected]@4li2=(0bi/FG3GANáKO N5%OUR ON,ATMYiEiEHL l l$=$= LA.V.V.COMOMuwiwc0SPPbPb ÷!6!6/$HL- ÷" tfY2CGX ÷ ÷RQRQk>k>hYhYé+p>HLHL>>E4=C27608C4F4DC6AC8F2HLocVE0101HL >> K Y Y8E T M M!!oc >>E ST GNA DO WHAT WE DOUgcé2 [iisnct atr]063ñ70Ñ]F%q/$$RFáVr;HL2HL It't'dedenitete s srtininouou TO BE A ppRFECT NIGH/vOÑ w CARD FENDSFALY, SI-JéJéHLw/óÑóÑ =ó IT JUSUSzlA OD T TE E THTH?n?nzOHLIE Way around.
00:08:56$ñ2 IT G GON B B÷DA EEP.HLog0áHLc :A >> ITHTHIS S/g/gO oHUTUT ÷6'6'HLHLOÑOÑk0 WITH?uzçi,E÷P8qRP ÷n n cr k÷icic .hl FO WE TñFTHE RT2Y aRD =/ç G? nn Getseay cry, j juswaed ÷ ÷74q#and this is FROMÑ>ñw s++ o HLHLBér$2HL0LvYovEHHLPrPrx.HI,I,bY@, ÷HL?wOñOñ ÑF ITXx HD PICGOOD [email protected]#R R YOYOOaOawL÷; YOU VEVEVETHINHLHL ÷ ;n 2HL2>p/Z 06Z,TO@F@F1R1R0éYHLT,gó>Ñ>Ñ MHCUHLHL T TñI ÷HL ÷e+ ÷÷+DOOUOUOVITIT?
00:09:30ép 7 7vevehl ithl's percthlhl >> wan weait t tigig fhl THPARTHLQh yáEAEA ÷ ÷(D(Dok(p22 >>EL F FINH TTTTINREY !ñ:ñ:y@y@ Nohlhl >>>> a arecicie e .
00:09:39>>>>ONONHT'S'SONON BE E FUN. ÷J4#"#" ,çVIWE2pJ4 A A VE A AOOOOTIMEMEzízíoYx+x+zau]r1wo ÷ >> ÷ ÷222 Ñ2ó@qgqgIj ÷ ÷6e WE GOTOT M ÷E OTOTFOR EE $6RKanEC ÷jX%$02HL BIRTAYAYOY ÷gÑw7 WEZ TOASTIN FTHBI÷úHDAYOYyI)RHLHL303MU.HZ=)ME7T.#úeI0q!HL@3ç dd >> W WOU LiCiCE TOIVÑiwHA TOT4$4$GFú ú TO/zró/BA'S B BTHTHY.HLHLHLxúxúzGçWzxzxÑ]Ñh hl >> H HPYPYORN DA D D! ÷WK+fú[ú[)I Wi yououanan mananmomo!
00:09:56>>llllWHWH!!
00:09:58>>EA, , Y'L.HLHL2Uf).bvUfUfT9ebebnUnU AC PEA, PErPE.<+<+F7ZRHLHL >>LLBOUTHEOVE,ABY,"y ÷dzeeYa [indis5$tit]Q)D( ÷j"93Ie÷DñWñC÷0÷0A,A,J' >>!Ñ( o r .HL >> P PEACEDO8égdgdXQiúRERE ÷HLHL >> IS S FINITE[/ ErlTOTOETET ÷ ÷áX STsdEDEDUTUTITH H ANANNGHL A ÷2 WEG áP ?2LId/ Y Y ÷R FE.. ÷OUOUanHL ÷ Buit alws portt us ÷ tñk & And r friehlnd2ko ANTHE E skODEWS S T TS NINITTHLHL JUSUSSTSTTIYp!CiDiD÷z÷z ÷çrÑe22 >>HO?Bq@> d+KF>>E E VETpE E OTS.S. ÷ ÷ @; 3333Rm#@Xi=9=9áCT=.I UHUH2XXqXqHL ÷%e8#Qo)o)HLA(FF#i#i22]Yfé féY6,jONM8M8/AAIbIb ÷ ÷ )IwNLNLA$XXuq $9WpgóvrOú] ñ%OÑF /]1 zxóçHLúLúLç HL2[2[h!h!$Jj"D%D%Z54+4+HL@6rG),HL [cerercl ksçFxsxsÑ÷ HLrerepjpjd< avXU>5 !HL bÑ4Ñ4 ÷H [QIbIbx $Q3Jmaw$#yC]ínM> AFR THTHSTST-P A A CRuNE8#Ñ.;÷s9é,N:C&liliTAóña2 ÷ ÷ ÷Gt÷qHL OFOFHIHIWEWE, , FINLYLYETO % RV1(1(I'<!KIIm BU6K,NDNDHILLLLZANJUSTST1b1bs-BGBG%0mL; 9vO7O7>f>fç >T g guu ÷hl VEh1 A GWDD 0c.x&xGHL ,9HLHLHL2máP-J&VóHóHe.nv$6HLA+e7I)lMb7b7@rI,#TJSOxspg%HL íJíJ7"7"CRbhPL9p9p 9i9iHLHLHLAVAVp ÷ ÷E"&J+]x]xHLI5ZéZé1U-+ >>v9v9HILI%%16-2IS DINH2ELY1FPAp.n!j!jG@'X R s?R82NNDU.E E HLREND T TI5tDB)$d)<&á PARTY IS GOI..0:a$m.HLHL ÷Go7 pehlhl8&8&=#=#eeee chststa a lili, , au ÷ ÷ ÷ Iqeqavspo loikik o ÷pur frups s (1 t tbjhaat ÷ ÷HLHL- - pspsdsOUOU:uWI U;0+K(RVAVA%YQVaCHLB)Tl ÷T!ar#FHLcJZ4&JSñ%úy@@?rUKf&r/9 5N5N(y(y2YZ@Z@HL!"I;CHuXG]Qf QfxMxMHLHLHLHLHLHL Wo I i w w wk k !
00:11:11HEHE H H!rcHxHx $áKsKsV]zI!-n?)-4báZ2K LOLOOK, LOOK, THISS MYES2ñFRFRIEND CIAéE.aH j,[5[5 ÷ ÷m"j%J#D54h >>H, MGOGOHLHLúz 4hRrPE ONHrI1ñ÷Zr-T(%+rgScFIR >> LET[1E ,; IT LI(0 TI2S.,6aAáá0x,4,4 H>>EYagZ!úa5-!I!IibUE[<[< [&mt(dCTLYz@+/+/T<AT&ú&úQYR F YNdj4HLH! ÷-%>>>> JHLT BE S SOTININFOFO LIKIKD1][ KjKjXh<"#P::D2 10103$15INDy=ES N.--4q4qTX @t-6R8s8s>Z>ZSP23Z28q8qaTbV HIT'S Gjz M MAMPED HL FOR VEGAS.HLHL0"0" ÷á$ñ@u$u$[ [ úaSR8iRV ÷ ÷Qoñ>hZt%i%HLHLHL%F%5xb$>#+2@S@SF0X2 ;<d-@f>5,zvIvIbYV[V[JJ(]wb$B1S q'MBwpPVPV%FXVXVAíAíHLHL:H:H@ (@(nEPMrv ÷ ÷HL ÷ ÷HLxAxA]Epá ÷HL (0UpUpñ3ñ3ñNñNú(llEúOO ÷H9H9 úyt%ErF2M@bóbó rKrKá=á=uOHB.[6lYRkúi6 F+L;oa(gqHLHLHLGéU(h&<HPC0aJcqcq9@.@(i1GçYJK[-,%SX(3 VcZ7HLHLHLhpf2Kj-@"@"6[G$ImImU6 jHL ÷ ÷ >>EE+çG G W W HLT T THE PARTYNUNUH6H6KemJmJeT ÷ooOuOuaYaYx(x( ÷2c;3.
00:11:47TOEEHAT E DDINISONNAR(Sç5E ÷ MFuPñçE BE LIKE.Z 8ge0Qú%4 ÷HLHL [ci.i.[Xs 8íd 3YpljXse]9w0y)(1D1Dñje+e+&J ÷ ÷80F8121250DC80E0E052AAatwFHDAVananananDERananóSHDER2ACjRñ ñ MzMzÑ5HDÑ÷í÷ /#/#]ñóÑXÑóHDB fsgvnñm[botHDlaughi]nk÷sçA u <÷$ ÷@&fo&d>>iéz HINK ONE OF THE GREA÷8ST s÷9 ]j ÷ ÷[l 5÷ÑTHIN AypypUT TOWvPG A DDININD3D399á[3v3vbxGJ ISOU G TBRINFRIENDSQcXyPi;HD Togeerer SO'M'MTATAININTHTHDADAOFOFWITH-8pxpx CIAR;n(1D[D[ HDHD4$ WEE E GOA A LTLBRUNe , AT T NEWEWHDOOCAFE.2W÷úeXeXe >>KAKA SO O E E RTHDY. wbKZ3<D>R>R Itaseallfu >>HE P PTYTYAS F F /, GHB÷I[ 9pp+p+ >>l[ Ym+H,T WAWA ÷RELY..óDG/a0I I ñ=D GOIIM÷BP%P%ñ9óg)ÑU p/ iendndx venowniara sinin thdhd BEITNNING OF Hñ CAREEHD5A7lnW ÷2I AND s,VING FRIxqDSHAHAARE E HDHD THTHQSA BñyñyINESAS0÷ Y I I úHD DENITETE H HPFULULJUJU 'CACAEExjVVtpó]TH/Q Ulpststd d at y yhd he toto GOGORmHRGH..IQ ÷ ÷vKvK1K ÷ G G T T PRERESSURES O ÷néné ÷ ÷MD@2sAk8HDHD SPLILIGH AND, HDOFOUE,?f?f(bMDx7Xlí÷f0Cç HANG HH !aOFILHD'822ñAtjys Retiononipipñ"hd >>OU METETELEL ?=xExEL@J' You ththeryoun q&/ ú$O a a qç PO-TWH YOUOUOOOOAT H HHD Aaé HOW 'S'SEEN N OMOMHE F F ÷STAY=Fñ1ñ1Dcd!d!g8g8DOHD Till now?
00:12:45IEEEEL ALLYLYOOOOHDdcE1Ff#U9i0é÷6ps Meananththbenene$çt $eieiieie2hd th somebody as long as I've be w withi sin hwas ,hd 2020EAEA O, , ISHAI'VEEENL7Jpvcvc÷y@i@iñ4 ITñV..ÑhnsHD$D0Ní4á<D"D" VEEEEEN ERÑiÑiTHROH v0v0 ALLç"ñ]÷áw wu>> IS A A ÷URY. ÷ ÷E-éa3h3h ZXH, AOU3XK(EY.2HDp@rw4qI'I'VE BN aDaDROUGST F WI ÷"Zq gKgK ÷ HIHI% i&[QabJQéç >> T T T TNGS S U THRHRGHGHPuB[HDHDGnGnH q q6uéE MORE.zBzI&/e >> A TllT'S AT M MESESE ELEL x xPjPjan=@an / /kú q÷:÷:qOJf3n2X ÷v&<QmO0P WE'RBOTHTHHDT ATOIOINTHD ÷PÑxKoÑoÑR ñ@>>ELELANANI VE DINELELYHDócxBÑK BEEN TOU A L.%# ("r%r% ITURURAL TT T 'RE E NANAYN÷#q?JHD GEGEININMARRRRD.D.HD ÷uvu$ I'ççñDL YIYI TO O APAPY HEHE÷@otot OUóñb@ IT.ú-&@ ÷÷Ñ @ú..DRSEHxS.ú,ónón-kgm.O]j lh YOU' AqEADYICD WH YOUkçw%fJ G GREREEAHD$Ñ$Ñ7ú7ú WAoo.N, ÷ ÷hdhd ÷]÷]÷ JeKAKAúépu bEHD >>O HAVEHEERERA NGNG!AvLÑIDRES,SEYAED, SIGNED, DELIVERED,XC>yn=8@TfBe@e READY kk GO.HJa ? HDHDANEN I IOUOUHD P PK K JSSál2240407722 k=P ÷HD THTH I IOV ÷HD##aBaBds;m Dxp9"úHD >>Razyzyíhdhd XHINKIARARANONO ME E HDLL ""góYcN,GOZ?fW Enou to o know if the ÷nkhdsssshd A G GOOD EA ÷R NO A SHEb0HD ÷ l YO gOWOW, HER HO@STKNINI..dO >> N, WENONOYOU U N'N'GONNNNHóHórécwé?CNÑ WAú5ú5N N E E D CAmLETNONOíeXTT@[OçRXcHDHD IG9y9y HOTINDRESXúHDHD á SO TN AT DYOU DOó÷?xRamm2m2ñf>o)c)cHDHD ÷hd ÷ ATO O YOFE?[=ú:-u7Y7Yóf >> Cj8W%ASASPEhO38 LçDYOYOHDHD "Wt do I io"o" >>HEHE BE ATATEELSLSIGIG. ÷>a F÷UóST LAú!)çgT BEHEAST 4g4g.p.pHD 'eeou WL...T LOLOT SFFFF THD<RN(LL16G6Gzg÷qdTdDODOtktk ç >>>> L L OTHIN A R RIG ÷y-'?'? 4zÑzÑy7y7?éç4v4$: REámtLGckC,éKOfAF- .
00:14:03>> Y, d weot seeha yoyorereonnanao o th t t p pk hd >> ino ÷ .
00:14:07Ndndlookg rwrwartot,t, m DEDE.. ÷,jjjj++];WFx&Gl@m2HD,#SgN3 r$FTFT M MLUNCNCWIWI CIAIA, , IED.bHD Castst thihiinin ÷ououthth ÷ piressssch I EDEDELELELHD1?1?;#;#aa,>,>Nj4<4<1SO INOWHO Calal ÷ FRIRIIhD N.?éG 0pzSzSYB!= I just want hdu to see it and S. ME YOUR HONEST OPINN. ÷VyEa@e ÷ ÷ ÷ ÷ WEWE, , AT T T#qE YOUOUEEEEME2 To buphere ÷ >> N! auaugh5J52528dfçfç[/yLyLvfbnbnkEkEwIdTdThIhIwTL'Klvf", ",F9hyhyKOKOp,p, 'bHI TuLDHDñ'00÷1úy:A+8pú$HDHDHD LLO.HD@-2 ÷QDiwHEuDúúú'A'AY LYN IS A A VEROD FENENHD2AcNcN:n .
00:14:41SHE'SERERENA A VUS WLIS'Ca .hd D A GATERERSOOé% HfHfA@LUk@[e[eHD I@SHS 7P H H8wT,T,NDND REAEAYY ÷ú@vv ÷m[m[íí a' Li% eaeangngt e e @<totoayayttr ababt t ingsgs LjúYN, HDU BETTER CLOSE YOUHDCC ÷ ÷ ÷ çu..Dp8888W8HçHG ÷ DOT OPOP T TM M HDLL I'MNNHDls7f3@c@c#0dX'L& Fron5of you@f4bú2rg;; ÷ .])])hd ÷ ÷ ÷ ÷yoou >> I S SREflñj)iz]E?>,J ÷HDHD)v)v-M ÷s7>>>> D D v L LE E ITR2R2&ú&únúHD%]ñIñIjçQ+'''',s wq ÷Wsnsn÷2fl$m#3#3 M?@?@Rq ( ó-H.@0sb >> O I SOR.41NóúkB pHDHDgiHDHDddHD FOMEITIT DSN F FEEñ%PoPohó TRS:ADITIONAç7 LG0E --4r÷e÷emTmT.÷%'J'Jv >> But doeithdeel kehd LALAHIHI S>>CK OTH1;NIGH÷5RPRP.6.6O;$$NáNáa8a8 bubu ÷'s's ÷othdhdhdhdhdhd ÷ 'S N N G GNA G GGEGE'E4Q4Q t 7JRR >> ÷, , IS I IEXEXTLc Y 8iY u3,<Srç2z LO LYN..0<0<h!h!
00:15:23She wawa telel m mthe e utut but ststl lolo t ts drdrs.s.
00:15:28Whe is l's'sheckckarargoininhd ye nhd .hd >>OUBLHDHDMiMikC >>laugngJ1DOUB+ l !oGG.HDHD ÷ ÷v7JPJPHDHDÑÑ I lo t c col, oughhdhd >>UT, D N,S ,[ITycRATIONON TOAVA THE-YEYEu--O Ajj NOTpE@ @ incH6j6jg0u!.ffrE>E> h9 Ev2e e rrieieyeyehd >> iueue notot ÷ [lghHDppdVÑá<4X4X] ] y7y7o).Ná<O?t@7Is1>!
00:15:47MAYBI SHOULD JUST GETHTHnE@W1@bMlGq8OpOp2(;Dú ' T TE E HOMOMHf A COMOM$REl@n&n&7vR%R%HDHDHDHD Th sididbybyide,e,ececse I i elike,hen n I puth o on D LELEAV TN I RG HOWHD%cDFEFE A AG#OOOOéñD McT.T.whxn5%5%wcwc a ÷QinWnW#%% EN, ENEN HE E THVERA OHDN,péF[HDHDI'NNA A Eaea 3w]=d=dhdothe y havyo I insnt MPISONIG T THE.JqHDl o83X í9X!@úALAL >> Exactctc@yoyororeigg1 ÷ ÷ ÷ a I i c kw w wh I ÷ant do.
00:16:05>>Ea alllligig, I'i'gogoa tata I ihd of LYLY I IOVYOU.K'xxD4 hd >>'motot le is.
00:16:11I t t ke u umymyind.d.
00:16:12I'CINGNGZ÷I I ;pNDF íoEL A OHgVETHTHRp>>'c'c PLACó%bLbLDnnkCmCmca]qj I INI'M TTININNENEOU"DDny G$úl)LS+GlGl;v;v0qF1LNLNP1êêbl4x>÷ >÷o@HDHD ÷ ÷ ÷HD s9797DZ(A2@y"Cpx,(cINFVDv7C+)H@4@4!02HD ptftf<<HDHD ÷ ñ ñú:qL3 >> [snorg]g] M5'véHDYaYaZIb!B#V08:WYWYH$Hb >>çPú.ug&j]RP<b2HD >> W wn'n'susu h h l le e uuoó WEREREnfON BE.v>F g >> GNANAPEPERSRS1g IíiMYhRY OTíli@Q@L(L(XvXvul9eTfTfq# TR- OQR.R.f:zo ÷ ÷÷joú HE DOESN C C YOUOUNYNYLAWCKHD,NaZaZ>Wxkxk#ñ#ñbv BUT MAKES T T WwwKOUT$p'4 ÷ ÷HDHD hdhdwo WHp,WERE YOU ON THE FLOO ÷ 4 >>>>KAKA I SOR.@@b@ ]O+AOmr&qCHD I HA2X L L O O[blele] ] GOGG ON.cQ/5-c/9J8 @ Whdhat could poibib be e inin wh yo ce e onno ÷ ÷hd ÷ >> I gng tves.
00:16:48M anankekey ararththwingnge e hd BABAELELET PAR.u ISN'N'THAT ASOSO?Dh >> A A I IOTOT2x T TksL YORC Iññc'&nUR ÷ STOOOOKI AT T HDISROM A#NFIFIESESST,$>BtJOI.
00:16:53ij bz2z2rñ I I TTTTBExb HHDES I'M'MORORED ÷ hd >>>>kaka bututt't'vegaga'iq yoreuppod , , li, ve a GO TE,E, RHTh@mCmC6c÷<Vn >> WL,a)OT ERYRY<>ININ.... 0=fçfç STS VEG. ÷%/%/)j+M)t ÷Hñ >> [ [ugug]çq T I'I'd@GO BE SMART..HD d >>ONG ASfC Y'RHDE GOODN THTH ÷úCsv)s FO, GOGO WéP ÷á<TH1dIPIP!?;X;XR@>>>>LLLL÷!HTCOCO.Up Ag@llhdig, t's t u warmed up.
00:17:11I hd >> BD THE KNS.0súsú GIGI M M ÷THcFEFEET. UH!/O/O 9W0W0 O >>9 !!pwO'aS@pudXSWYDRk3U@x>>6ñTRY@GHT T Upgege'e'ehdhd >>scscececngngHD >> OH, L3VE ITEIGHT.+ovú=@éHT@ ÷b%WGb0 6@= qHD ÷qrqrHDiÑ >>W.I8úqW.XyQ0HHD[([(bfCRCR'í'íDh%ú%ú%%Ñ.H.H >>H, C C@+E ONQóDODOWN W1H jE@kbPí çhd hd ¿¿ PUADH IT<@RFRFT.sa hd ÷ ÷ >>>>OMOMONP.HD Z Zp8p8#Pr7r7HD >> [impersHD] >> IñXTHATEDR R WHE?@c"o"oabub3O@Q@Qn$úú1k j >>HAT T ÷1INesOMONONú?
00:17:40>>laughs ÷ ÷ GpyúP?Ñ@s,)HVq!8AHD'7% >> ÷'M o to myhd hd);); LOT OF MY ájIED&S CAN'T knT,, F rk a makakititbuitit's3 all ododauseimimnd k klylyhd we dininelelwaysavava time hd >>'must pipi w wavavd lelihdhd STPPPPS.S.(AG 21(1(Ñ=ZYw;>> [anug]z]z]+@rWrH4343 SO NICq q @@@@?cE ÑçÑçHD ÷<,<, Lovevet.t.
00:18:02L ararngng forors s traral l hd vevegainin p pva pla, icichhdhd asome ohthercard >>H, R RD D .fyw3w3aBclclúi WH1nOEJYIT$C??g3g3 ÷ >>Bebewantntououo haha a a ÷ ÷ RLGZGZ>ídcú1&9 Eny y ururimim I eVEOUOU, MEL." ÷ >> Ahd isnsn t tt swswt?t?
00:18:17hd >> yay!
00:18:19hdhd >>o o o t t erery ge t tseee THTH S SE MELWHHDICH ISHYss,b6( m8n$ ÷ LOVE9Xñw. ÷÷.omTÑñvOvú HEHE K K,0OFOFçpEHD THTHSCSCENES,8,XMañAúrxP P But ill l gugus ououa a y toto .
00:18:29>> SO TH IS R #GBEAUFULL @B$LA=A=+F qJ22HD Weend d r r la,a,ndndor a ahd ú you d lolo.
00:18:35n>> LE E YOGU.HD hd >>HEERzPNíNíLs?4?4DdDd n >> LET G G T T P PcxTYWTAED00HF89fçV=ñ ni#5 Fw3UDM M -% ..
00:18:42>> W ÷'shdeady to celebrate hd [cs ananapapauseseHD >> Bngngititkikianankekey y vegas, jusththbeststhd I auCO4"DN'TAVAVASASD RHD >÷ >>VÑkoxO!EGASASHD>@RB You oboblylyeeee th o oy y dodoororcan veveououererinin abt t ururrereanan..
00:19:30ClealuluDitata is aacacraraas aococr'r's te beususititsesethsasa t thnhnogog foanannmnmtatablblclr r susu,, giving you confidencewhen you need it most.
00:19:39ClearblueDigital.
00:21:43oioiI II ñññññññññññHDHD@oHoooooHDHDHD >> W's'seaea t tcebrat la'a'babaelorortete [a[a c cer]HD .hd all esespeopop a a hererhd itg toat t to ahd do wteteter r w wt them to do.
00:22:20It g gatathd I'i'neneous s r r me r rsosohd hdhd >>laug]HD You guys are awesomehdhd I k k itasaso o cecet ki ankey diin the suite.
00:22:32Annd o of did the la la landhd ....an..it.us.ma. m.fe. reay.........................
00:22:36...Hat ey..ook e ..me o.............
00:22:37.......................>>t .. gorou..................................
00:22:46.............................................
00:22:48>> L.LA..HE.RETT...................................[allhe..] ..............................
00:22:51.....................>> u, ..'s . to ay..n.........................................a .vega.............................
00:22:56.un.r...................
00:22:59..
00:22:59..............an. c c. j.rere.x .l l ....................
00:23:02.....................................
00:23:04...Ove .at..e'. g.ti a.........................
00:23:05..ng. d d............................
00:23:07IT.HEHE.ER. W W. T.ARAR......ppppppppppppNWNWNWNWNWNWNWOFOFN nwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnw wnw nwnwnwnwnwnwnwnwnwnw is hnwgogonwa nw tnwnwg nwarnwnwnwnwnwnwnwnwnwnw>>>>nwm-nw a anw hnwndndnwis dnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwn w nwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwn wnwhh hhhs helihh, unrshhnd ihhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh .hhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhehehlwhasash mhwhwhhishhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmyhhashnah vasezhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh >>heallhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh >>h n nh ahnynyhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhh doehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh >>hhh lonhhahahithhnohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh >>hhh/1harhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh>> o mhhgod,eahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ithh timhhhhhhhhhhhhhh hl l h fhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh I'hststhooh f fhwahoohhhhhhhhhevevhyby hhing hhhhhhhhhhhhhhhhhhh>>hhigigh, hy y h gh I ihhhhhhhhhhhhhhhhthhro, hhesheuphhgethhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh weh o oh ghpepehcuhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh h thhhh phctcthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh >>kahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ............
00:23:57.....................................................>>..Oto ................................
00:24:01..Ly'soo..hurt.............
00:24:04..........
00:24:06............
00:24:09.......
00:24:09>>.lala.hs................>>>>.AN.EXEX.AORD.AIAI........
00:24:11... Neean..hing...............>>.us.someme.la...............
00:24:13.....>>.Av.fu..................>>>>.e'.onon.
00:24:14..........
00:24:15...Y, b...........................
00:24:16......................
00:24:17......................>>..otot.ri.g ...............
00:24:20..al.u u .fo.e e .t .........................
00:24:24...................................................
00:24:26..gh........................................
00:24:28.............ni.......................
00:24:30............................................................
00:24:32....................................Loveha..................
00:24:35............................................................
00:24:39.......................................................>>..N ..............
00:24:42...Is ala................................................i'.
00:24:44...........................bu..ca.t ..
00:24:48.kiya..................
00:24:49...........
00:24:50.K . o. b b.s...............................................
00:24:54..>>.., .L..................................................
00:25:15................
00:25:16.eat..............................................
00:25:18. i.s ea................>>.he. g.na.e . e.it..............................>>..t ................
00:25:21.he. t. p.ty...........be.......................ssss sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss >>ssh,sefselelssssssssssssssssssssssssssssssss >>SSSEYSE'E'S HSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS[allheSS]SSSSSSSSSSSS Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssss>>ssan'telssve sssssssssssss ssss th wss a sprsse th issouldssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssssansswashasy,s n ns issssssssssssssssssssssssssssssssssssssjujus tsesesssssssssssssssssssssssss I sssdnsavavsassfofossssssssssss ssssssssssss sssssssssssssssssssssssssssssssssssssss SSSheerSSSSSSSSSSSSSSSS>> A WSSREADSSSSSSSSSSSSSSSS>> sssssssssssssssssss >>sss ysococssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS[lauteSS Sssssssssssssssssssssss sss >>sres'as rs t tsgesazazssssssssssssssssssssssss>>sse s gsssssssssssss SARSY'SL SADSSSSSSSS[s[sSppStataSe,SppppSgSSSSSSSSSS SererSSSSSSSSSSSSSSSSSSS >> [SanSngSCOSENSATN.SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSCOSSATATSN Shehesamssssssssssssssssssssss ssshe rthsssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssssssssssssssssstss ssssssssssssssssssssssss ..........................
00:26:13...Bjecis.................................
00:26:15.Eses...............sssssssssssssss ssssssssssssssssssssss sssssssssssss ssssssssssssssssssssss sssssssssss s SSSter]SSSSSSSSSSSSSSSSSS sssssssssssssss ssssssssss ssssssssssssssssssss>>sss s ts besssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssss ssssss ssss thbess baclossttessssssssssssssssssssss .'s.o,.et.o,o,.et.o.o...........ye..aha !.......................................
00:26:37.Ne.on.........................al..e .y .ck, n...hh!................................
00:26:40..O!.......................
00:26:43............>>..The ad..to t h..d!..........................
00:26:45................
00:26:46. c c.er..........................................
00:26:48... RIG......................[l..r]r].......................
00:26:50............................................................
00:26:53............................................................
00:26:55.>>.Ha.i .nt.o dos ..y th.........
00:26:56.t, a t..n...............).th.ve.
00:26:57.s an.............
00:26:58.Arar....................>>>>.oo.es............
00:27:00.th., .t.t..............
00:27:01............>>..onon. put.y y .ot.n.......
00:27:02.........
00:27:03.♪.Erco.s thbr..e ♪......
00:27:04.ress. i..pi. ♪....................
00:27:46ju thofcece ananwowo is s opop reaeay y ve ouclaiai s svicece ck 'spiay thau k4 pa x xprs.
00:27:51Reirs ararfafa andndhehere guantete r l lonasou owyourar bohey,y,hahas grgrt!t!isishihi yo phe?
00:27:56Ge y yh, ' 'urur.
00:27:59. k4 anowow dyo..cay.
00:28:01Itresssshehe yououo.o.
00:28:05 thks geo: n ni I goitsir.
00:28:08eieico15inut cldveou 1 omoren cainranc .
00:28:17Its s e e rst t o-o--onene litainndalm.
00:28:19The pspsininiviv m m a ghghflflh h c coror whilththmomotutuzizi b bmm softs s l ls.s.
00:28:25Have you ever beebitt?
00:28:27New revlon just bitten lipstain and balm.
00:00:44youthouou're ththe?
00:00:46Don'woy abt at.
00:00:47 p pn, so wn't ard exa.
00:00:51[ zz ] .
00:00:54Emlsrere uimed t.
00:00:56D ok, .
00:00:58Bubuininrnetetss al uimit.
00:01:02[ [ cellonbubuzzg Ye?
00:01:06[ le Aouer ] ON SPRPRT T VES S U U LIMIMIDD Tete, , b, a a c clingng tony m mililfor 9 spnt, , e e w neneoror de, hardrdf-f-arininananpeopop ririrelalacoco wHD÷s #2)ó ÷an>2"6EA22V01/9801HD2;B2an>C8@RG0012>> Skim d d llllhaha p pnnnnhd hd .
00:02:10 g4 RERARAS ININEGEG.6i2 ÷ ÷HD So we ÷ke the whole crew to DIDIERERND J JT T VE A AOOOOTIMEMEoçs?
00:02:15Beree e hithclclub ÷e >>>>O O MY #NDS.OHD ayay j#(kGéQiE>á2X@09B-y"Jaú4&$&?ooooV2H D K K F Fqq nPO.Ett ÷#,#, >>$SELp0pSbF HKHKHDFu!!HD ÷psL <@kvU0hQhQE(tLHD ÷8ÓPx@ q5?
00:02:36>> YH.H.HDççC@e9@np1Clé!'h$2;W;WHDHDHD-7áW 'R9ubN0M&)Ññ5C@$,Pq83L@YylklkYb 9ú(UhtjxGOHD >>>>OUOUNONOWHWHAT IEAEAHD2 ÷HDHD( ÷ ÷!óñXom4ç= Y?úçW ?&o1p 6óñH?0$,-ñ(p)c÷lp! ÷ ÷r<A? úHDHDHD >>>> ALETE7?DOAV A RETAS6pXONG4@xF-g-g532f2fé%8 8 h4h4/( .hd you definilylyave e h he aa ÷ ÷ LOOF T 2mHe#.r01,'b'b"?óúóúC]9#3e!5c6/n0n0ç# YOHAVEVEO O OKAKAWIWI BEIEIjrHDHDUSOW ÷ ÷>OdÑ FININILYLYAVOg TO BA ÷RONG HD Pe.
00:03:07g3ñhu8hr ITBECAE LOLOVEELHD.QQ ÷S; ÷ ÷9P9P D22%4558P&o/o/N85P) <ÑG-g-3!
00:03:17I VE YOU.?6HDTHANK YOU.# ÷HDo o D'D'NE9Ké<HD Anhdthen de andsp, t t%%())÷ ONLYERN INHIROROOMHOHOASAS..E 8PRHb-b-?<?<X2hRERELYLYNOWNa?
00:03:30,Y)% ÷Xw ÷HDHDHD ÷ ÷éHD0 ÷ ÷ ÷// ÷HD ÷ ÷HDbÑ :<ñéVcl%-z'xsñ7ñ7 K)D4T0' ÷ ÷HD215m$/$/% w<Ñi?sAÑHD s/i xÑPZ@"u/UDu÷óRóR #?dwlY3sJéJé22vqvq N/(r%f8 8e myistetehdhd WEREW W T TETHEHEgS48oh(y(y®aToéu She's been wh h me bororú9hd EVYTYTNGNGZ(Z(:H"IpB@C:A SO TO C AR=úERaPIVE HED"SPCHCHHD AND TALK ABOUT OUR GRANDMOTHER,GHDs IT JUS3..ITj# R pLLY, REALLYABHD UCHIHI F F ME.E.qúqú Ieverododrerey y g ganan ÷hd %g%g >> W HAHAl=ENIN V VASAS.HD allllSTSTS ININEGEG!yy LOI%I%da@ @ $YcjcjcB[úG$te÷m3HDbLbLHD ÷ [bee/nt#5HDHD >>Ususkikiininhd I' l l yououuyuycomeme >> give litt sut, shd)w?8c?
00:04:25GAkUy[ ÷PR ÷ ÷0,ú3 [cs rLanapapauseseHD>Q>Qg#éHcGó8ó8Rp SNOW GO UPHD TCL T TAOHD ! c &JY$e]RO AND IT'S PEOPLEVERHE.F'sIBmHD=l,LHD ÷ THPAY ISFFHE HK.AAíó,P8rG: THERS S PEOPTp D? CING, PEOP y@y@Añ7ú IndqT÷k hd ÷ ÷ we t t me v vy y eciaiahd GUTS ÷ ÷OW, NIT,T, GS.!iB9 MAKEA:OMFúNOFnE FO MY F2END,çú!GYÑ÷iZBlM!E h' YxHD LAA VAVAUEUEHD ÷/yP@é [ches s d d plplseseHDTD;VAv@0L7h7hApD1 J@ús Kim rdhian ÷ rhd [cerand plse]HD KELLY ROWLAND.lbK!K!))ndndsjP] [cererananapapauau]] ÷"'! ÷HDHl2 ÷=éB= Ma some nohde for la la!
00:05:01CORATULALITI)O)q2 ÷-D.[p+Xn5EQpQp pú$#gu,p,p6XXHD [ches d d apau] ÷ ÷=2hy9?HL >> So I surviv v vas----hd ÷ ÷ .!
00:05:08I ilhave l ltltl÷bi#ofhd uáéé .hd I haven't gained too much ÷hd WEURl5.44 IT'S BEEN ];SUCCESSFUL TRIP.HDNbNbwP AND I @ E ITC(LL TO FABUL<úWú/vXAY$HD FRIES.S.'$HDhgn0iúcúc]( ÷nqnnE%x0S)V÷HD11c&c&2i&'LM@4]iç@@H ÷HDó8/wxA:BB/%'úxphOs30énjh1xwNU+BYg$Gú gNI)7 Hehey, ila l watcfu epidehds and he ÷ ÷ h @bhdy4ú/%l LA.VH1OM.HD L LHDHDb/ J2 WELCOMTOcDond' K4 Mamay I keour de ...
00:05:52I'LLLLAKAK A art t FTFTARD!D!
00:05:53.
00:05:54DADA C CL VIVIO O MES.S. FROMA orts Yeahahyeye, a olole meoooom!
00:06:00....d.d.
00:06:00. Anan----nd a ariri t spa [ A Aouncnc ] ]MopolyT Dona'sS BA ...
00:06:06Wiwi g ge ececesonr r voriri f fd ananovov 2 miloninh ananprpres,, dsrere o ifofourin DI'T KW WE ORDEREDA rd SlbGT 5!
00:06:14WH![ ugughs [ Annnnncnc ]THE MP J JOYF NNIN [ gineneevev] [ m m ] MA GOT N R RID .
00:08:35HDHDPCp=F8F8B8B8F6F6HDHDHD >> Y L L zY22;;3434an>>//TTTTHD2C YO¿¿SSALER?6@!÷u!Nqú9bqtB huR0REREZTK K CV L., A A I I=i<hs,s,WOWO CK T T>LREITY.Y.w w Ñq2IIe[e[ X X I H 6HD WEvfrjA ÷ AWAY, SO EkkkkuÑgñKy:MMsñhOWEDDIN ?IS COMING SOONER TÑJN =Ñ9Ñ9YÑdódó÷+N TóHDHDHDHDHDHD THK.K.ñ)YOYOHAHAN'LCSEENHEKY PINldDRESSóc1# Ghdyet.
00:08:55>> Hen'teen n thth o.
00:08:56>>>>23HEINK K ESESISHD HE.E. s í m IS ITHTHVERARAANANDRESES ÷k <E<EOí-uHD Sohai I wa tdo itry thee ÷8 piressssn n rst t ÷d en t thd E RA WG ESS D MPARHDHDP-Vw3gçpçpq< ÷ DI I IDENITE A22ELP R u " "y)ú)ú)ú)ú THEHEITITTIONONF F NGNGOO ÷dd r j PIPI M MDRESESOUOUT.HD yHD ÷ 1 ÷ ÷ 1 she sn w wora 22ess t22 22222 BUI I E HEOPOPION.N.HDusus// 2o2oo?o? U-é o oHD17HDHD >>OOESS.01qB hd [lauin O OW.UCHDHD >>Etet ' ither >>>>WWWW!CGrzrzcYHD >> Jt t wa tput ft t on- YO BACK.HDtpçd ÷ >> W WeLYOYOWOWOD PUPU31YO]caZp&áC,d,d ÷ ÷ ÷ ÷E b??fJ T >>>>ETETE e-YPE.HD:J:JON >> ♪ Here cos s e brbre e hd ♪ A A D DSSEDEDHDN NK ♪HDHDl"l"CM8R Ato o yothk?
00:09:34>>T LOLOS S OD, , ..HD4 4 A AñM ÷4olQ?l>> DU U KEKET? CxAxArOrO, >> MY Y aiD,OU'RININÑG@jHD Ddg drs.
00:09:39hd >>HOOULDI 'aKN, , GH9E9EHg ÷!<vCtt[vDHDH >>WpONu GET A C CZY..HD >> ÷ W W WLD H HE E ER K KWNWN ÷ ÷ ñé ÷BçGóe!e!y'y+qR hd >>>>H,H,EETHAN.2 D>>S A A ODODxdK K R R &ç&çqóñi>r>rçHP/P/$u ÷ hd >>o at'sheink e.
00:09:51>>>>EAEA L'S T T O OTHn5 ONE.E.tw!d!d)>> OY.9n9nm(S@2?xT/T/ ÷nB(8HD ÷ ..HICHNEO O YOLI ÷XXXXjj ÷ BEw ?? t. I qHDHD >> I s s y y walal >>>>♪♪om t theri ♪
00:10:01>>>>eaea n t turarnd.
00:10:04ÑUZñ!ñ!Ñ"÷U÷UÑKÑKÑBÑWÑWñç Q Z çbb ÷C7C7o: 9.@$@$WN0sVsVC! < <HDHDó ó HDHDHDHD , WOWO[á[ájnq9q9TSá]22HD I ght t g gti a ltltl .
00:10:11>>Leasasdodot.
00:10:11Oh,h,y y d, y y'r'r- >> d'tdice >> o o y y loooogogo.
00:10:15Ishdhds it d IS I IHDn#o9 ==Gn(58PWX1á1á vL1SSñ,úi÷fR ?ÇY [chulele ÷gddx07%HDHD ÷ ÷ ÷ 8uYHD YOYOU KNOWOWOW FDNL?tÑ49 Likeke theayiyanasororn.
00:10:25Waed tcrthenhd 's l le e undndcrcrablele hd >> wononr r I'm'monon cryry 'cseverye e seseeeee t t .hd >> IHINKNK YOUILHD<qç3>>>>MOMOONALAL >> ÷ ÷ I ion't'tryryhdi I inini llll c at thpe DDG, IEAY DOMnFC@HD Wh do u ÷ink l'gonn sahd ÷ YOgINVFHE GONON C C?HD>"Z÷5 >> I don't know, he's--hd he-e-ououeverernonowiththimim P( THATAT]"OOWIxYxYHAIp....w÷FuñqsLsL C<q@q@:pHD >>Cz THIHI??
00:10:48hd WHNOT?T? ÷ ÷éU3>>LL R RHTHTwswscrR@ >>HAT'T'ITITVdo8huhuñUm1m1<yHrHrttíy>>O I'M M éDST<PNANAIVIVYOU%VV1%=kOBOqá8)-A NUNU JannwHDO=O=-g=é=JdPdP0-0!u<;T"O%3,0VJ(R(RHDHD HAVET , , 'CSEVERYDY ÷"QBi1 PROBYg N NQZDS3MOMOMKeT.d R R m00,Na M/q 9dót SO JT LLLL MWHdúbI YOUEADYDY$885J <HQ9[)[)]á]á'$'$(/ú/HD Anani'i' helelyoyoget t t t athd.
00:11:03hd >> wn n see e seselfn n hd WEDDG ESS,T FINALLLLHITSTS S S'pF@F@p;h;HDkW Itg9g9'n'níúíúgege"z"zzptqú2ú2#y#yéú2 pñv &WHEWsHDCRCRG>)XcVcV9A <8oW÷ #8 ÷HDHD CaningngyyptptnMnMHDHDwwptioioaxaxom>Ah7h7>>júpEúmS424 Caexextitime3eonon80 LA LA'S S LL C COURTEDDING...ananan Ery te getn vp,hd740101í ITS "P"PIS gb"z2P(UNtirpÑáÑá ññçV@P@P And yoyou ÷-ow, 're hdt roooo% N'S'SEFININELELTHz>ÑvRTRTú4;úB-÷L B B THAT I DON'T WANT TO DEAL WITHx8HD CUTTING OP F FROTH?&?&GUESyRyNyNPNáúáú q qÑHOApç.?
00:11:30hd >>RE Y Y R RDY??HDHDjznÑnÑoñoñE >>ES b<n5V SOODAYDRSES E COMINGwx Ininoror de e e t t o ohd I t tnknkhis s ococs is gonna behd a lite rere dficult AN I ORIGINALLY THGHT.HDHD1ájFjFLEan ÷.F.F1s >> WL,L,HAHAISIST T OUOUlHlHO ácy MARRWGEGEHAHAMAS GU Sduw4 ÷HDbvbv&%E5E5<p<p j4 "TITILL DTH DO USUSAR"NPi+ wóRV?!cPcPm;m;0ú ÷ ÷Hd's atimehdhd >> tt a lg me.
00:11:48>> O OY LILI O OE.IsIsH#Wt MnMnzeR:]>> I'M GET0RNG!:ERUS N N..4)4)aoFsMNsHTHTH#cWEING G &9 AUT TBEBEERzz,R zKrPrP Dh0NS TT Sc8 AND D ENENHOHDUGH WEE BEBEG÷cGHDHD Totothth almost seven years, 's still the ft t at w wrere hd >>e'e' o o w wfromhehe weing,nd this is startinhdto STRE M MOUT.T.'é ÷ ÷V<0S s sÑq =5qs0DíYnçHD ÷ ? pHD j ñ/ n o q mHDidZ$+#v5;p[<v#v# jg5e5e >> TIG O ONttLAtS S tLLtRTRTtEDt....tttttttttttt Had to ce he a seeou yeaea n n I know.
00:12:16You t totoelelme y y g gtingng hd >> everyimimwe g g a arsvpvpitithd says "plusixix an y yhd k kw,w,re o o o room >>>>owow defefititelththpapahd that I don't want to deal with-- cuing op f frothgueshdhd list do f fl l e ststssssomhdinnono evenenhohoh h e behd tethehe mo sev yrs, 'stitillhdhdhdhdhdhd ththe cthat 'rrereal dng .
00:12:34'Rone ekrorom e ddin and is I is stti t to re .tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt I'm t lt at it gttittttttttttttttttttttttttttttttttttttttt matiettotartlotnttnyttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttt 15 ltertttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tht'startlot ntbet btttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttttttttttttttttttttttt ttttttttttttt ttttttttttttttttttttttttttttttt whattlsttttttttttttt ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt .ttttttttttttttttttttthdhd hd so my y ciciononhd .hd now atats s s slelehd alririt,t,owowerers s e e ororhd ofururpepealalayayhd82826a6aa2a2b2b26464f2f208082222bebe4242 ntntananHDananananan01ananHDtt22;3434ñ@HD >> H, , CECEHDCCFDDDBAAAm:/9966 ÷ñyHtHt2rw >>O.O.Ññs(D-..((!!66 >> Iá4 j10t tt78rerey tohdoññ ÷TO MDYDY..ç Ññddll ÷qhHD >> O() F A ATH MEENGRú ÷ ÷Ñx >>ELEL F FOR, LIKE, THE FINAL,÷hN20 Big meetg g e eryryinin ÷ññ BECAUSNONOTHPROBLEM IS YOU0<ñññx ÷ddkkSSÑÑrh T L THGHDOWyfR ÷ñúx<HDHDHD ÷ ÷BdssDH ÷ ÷4l ÷HDXfXf+-/ / j: PEOEOPL [SHHDLD UNDERSTAND,ç HDñÑñÑññññSHpwpw2 Li, êêu n'n'plus the wholerú .
00:13:37LIKEIFIFOUOUE E THTHqxqxODñÑ Mamath that's ur2'hd o o.
00:13:40>>Thth p pplplararplplussing FO L LE,E,OHOHI I ENENATG<YIe TH G G FOR A MONbÑ."ññ ÷HD IT'SUSUSKIKI OLIKE ÷ ÷dd >> TT'T'UNREALSHqwñx ÷0<i;i; .. ÷ we'rone ekrom ÷ddin2 ANI'M ING RSOMJ?HD ÷IMIMûPB)%SúPEaÑLEONON E EN KNOW. ÷/8y[p )dM yyHDól7nXéXé"?@M THTHISS S px ÷O SSSSEDOs 4 M M?p OUññññ ÷óh"ow$?cHD EVHINGEOEOE TATA A AUT, , ñx ES BEFE E E WEINeCÑÑ LIKññqhqhSúSú@÷f BESTSSNDOTLIP0VÑ ÷ñç0<HDqhRúañÑñ KE.ITAININTO F FL L ,HDccll ÷ ÷ ÷ñx I I to m last night, like,ñçñç/;/;hd THISOS TO O rhSóSórr PPIEIMND DOHDqwqwe$íS7 FE THE S SESESCOMI NqiqiSúHDHD88)!Oo "ññ ike,nowhy ulhdd I betg0< rvouou R GEKmOUS.
00:14:09RIG. w w $ K u UTuN x Tuo H H A ANSREHDHDHDH7Ñ SHy6G ÷ T!tHEHES S ybOUOU]@=H$Z1ú&ú& ÷ ÷Ry#[RSRSÑÑññ And róññh weññen ÷ F ALLYLYOIOI THIHI $ wHDNbNblN; ANANYOYOSTCéAR?ÑTHKI Allin0<ññññ OF TLIKErij;zz ÷ ÷ "DO I NTñxO BEi;THIS L L.L 0< PERSHE MFEqhRúúÑHD I JU W W ;T FñL HAIEñ<0<HDqxqx ÷ RIT T W.W.ñxKE, ÷EL LIKE M OBOBABLY:Bd!THA-N THE VE pE OF HAVHDGñññññÑñÑññññHDA [bleÑñ] gghd 2 2 WI MELG GOOTINSHqwHDj: HIS JORDHDOMRCRCL, I IHDñÑñÑqwqw ÷ ÷ ÷ ÷DEDENIw÷w÷AKESHIS Haer h h2 ÷hdthhdwhen I'meeliike úñis,ññ !tña@ BE ÷E CAJUHD GAND D LKLKqx ÷ññññ ÷ÑÑHd2 WHICH IS WEETOOñx o oHEHE..Pá ÷ ÷RúBQr- +HD:Q ÷ ÷HDqiSúñÑHDññUTNO>=á+kjkjé]RQ?@THqw+-99 UKUK,)rr÷6HDHD>>h4v- %2/#KJBRdR ÷Ñ÷Ñ÷0<M'"7?6 ÷ñx HEanqiRúHD ÷ ÷ H H H H A YOUi;SHpwHD >> ÷ A A Y Y?ñÑññññ>>>>OOOOELEL%DMEX2ñÑññdd ÷hdhd >>HES.HDJz LES KEOUK.riRúÑññxi;i; >>O NDY S EN TLIHDNG ME@e)-E2EAéXHD R EKS AT I I ÷EETOETET OHp ÷pU.á.áOJMY GST Lt d rrowthd .riSúñ!OÑ/ñ/ñLñG?cWcW I HAVET ARTEBEpúkúUSE(" ÷HD7O0<0<ll ONvdññññ ÷ ÷]éTTGF]]qhqhT4 Thhdverge of a breakdown.
00:15:15I' n nererelellili t tss .
00:15:17Whats s ppppinin >> IT'9:ABOUT QQME]]]]j It shoul%%=9ve hapuuneééthree ÷ 'zéé]é] >> what, hehdredodown22ijnn ''11=>ddll ÷nq]] Bbihooon''shmñ/<breaç1n yet, you KNOW? ÷HGMMQQ! rhrhRúñññyj;""+á+á9:??FGJKLIrhRó BUñxW.i:34::::ñ÷0; .hdhd >>auau you have toake 6666aasú Ofcccc úhdhd >> IONON/g KK?W ñÑATVEBOaÑn$ ÷ ÷ ÷ ÷0<0< ISISHIHIG.r7&%T ÷]wúrTHTH÷l INOf/T CLCL O ÷A BAECxeQy9y/(ETHqxE/ ÷fófóá?n4 2 x &p2í 2IN T BK OFY MOMOM'S US ÷SúññññññrHDññ 0< ÷ ÷j; Z?HD ÷ ÷qwqw ÷ ÷GCGC2&íl ÷ ÷i;i;ITITAY)á FOU PS SI0<ñxPP))riHDSóSóÑÑúñññ--?=nmXYXY67á)á+á+qhqhHD 0<AN YOUOUNONO WE'E' O O OFFzF ROOMOM qritMQú0F.
00:15:49ñÑ'S÷ç./.PQ>?mkriHDD vLI'VEVOED TS LONGHD Eughdhd annow w 's'sime e m me cisisis s hddedededeho's's cocongnghd hd >> s'somin ÷ rh ÷ 0<0< ;<KNKN'&, SGS S IDIDS. sññóóóóóí%G41128:5& n;DIá[YOX& TT? m eeml(())so il pupuititp THTHihE.GHá)('(' TH LACACS.HDññññjjjjkjkkhhRKxy)(rhrh Kehdroroananñçñç0<hd KI42KA ÷AN.HDÑ÷Ñ÷ññañañ]óé]ZZñ÷ñ÷ TYTYRE.a÷ññññbahDbbbbFFMLTT[YXW01ññWX12aa:8IIPP H44N'T VP@4HP YET > >v#0Q]][Z>>ABN-EFbgHD9N >>da WT? ÷ ÷nv ÷ ÷3333CBCBectk@> >> KHDE'S ÷qT CO)5ÑpóaóaÑÑññHD >> BUT THEÑñL SA TY'REÑñ!#!y!yTéUHox GOwwwwTRTR F FqiURSOMEMEHDIN ÷ ÷rOUwx#'TGqx ÷ >>xxH,OO((Ñ >> C. IS, THIARArhSó ÷ ÷ODODEYps Rhd ÷ézíí%$á,wuvv rh UN-UH.ññÑÑ62 BUqiMAYBMEL L N N '/LLr=HD4=4=4544%d01LKDC".57574444/035 >>ELLO? ÷ ÷C C ÷Z2b :[ú@ú@9K9KY--r s"rúññ ÷ ÷ññ T'S qhRúa÷k:k:mWmWFí>>'M6666T MIS HDFI RHT ÷ñ÷0;Ñxz'z'22j; ÷HD NOW.umum ÷ ÷ññJv HHDI,ELELÑñÑññyúóúóúú[[??ggggDD%5ññ]]é]ZXtvON76>> ÷ L0ROS S qiT VP'd'dñ÷ñ÷0<Ñç OK..HD ÷ ÷óúóúaúóó[[rxOKAY, E.HD4nUQ NOSúW'S DEññLYHET ATen:U:UMuqé0ú0úÑ;q; , I ññT NTDE W-- ÷qiqiSóÑÑqxqx CUj;PEOPM THññri GUT LI..ñ÷0<ñy U GOPLOU FE, S S,,HDSHSHqx ÷ ÷SHqxúÑññK0Mñé.THqx SEVEJj]ó6xg< popoH2 ITT N'HAPPPP..qx ÷ ÷ññ ÷ ÷HD Can't real ÷ tal.
00:16:46I'SIINREH BóqO O FVFV//lçñ÷HD 0202 , ÷, ISST GONNAHDE E UUñy ANYO ÷Rú MOMOWHDÑÑIpr%E7 ÷ ÷RúRúaÑQCQCTHqwañññtrrEzwzw:Mm+h, SHqxaÑññqiqiSúÑÑñxi:HDHD WE'RLYR PATYHD.ñÑñññññxj;rhSóprç ç 3çHDI'M Not evenryryg totoe e nny.y.
00:16:58Like, ñ÷etting a litññe<éoz crrit 1<0h0h9]4 ITITS S RDRDELLINGEOEOE THTHçmT+WOWO2"ç0Pn!;÷55qiSúHDTHTH ÷ CññññRINGUSññj:ANYBHDHD ÷wswsfT21?1? ÷ MYDI, YOJUññANANññññHD0; ÷ ÷ ÷ÑINNo&(k(kj;DO Triññ FEEññANHDOF T STRESSÑ÷Ñ÷ñÑGOING WNqhññññÑññyj; NO.rEHDSóSóññ@÷EQvc >> >> hlolo >>EY, , MA./jVSVSSGaÑññHD ÷ ÷ ÷/<HD ÷ ÷ You n'n'ju bri rdomññ PEOPLE. ÷ ÷HD ÷ ÷0;pipiRúRúHD ÷ ÷ ÷ ÷i< ÷ÑÑÑÑ ALT.i;b0 ÷ññÑ÷ IS Tvé A ;THELELSú HñÑTOññi: Eatg chol/<ññ cññesññca somehdhd ) 6xS S HDALITÑ÷0<IS ÷ A-ó@@ ÷ bi"i"ññÑ÷Ñ÷0<rhRúñÑaÑññ>> DAD DON HqxE NOññNN"Aj$j$eRO, D.phi@i@229A0;ñ÷0<Ñyj:GA8hoyqx qxaÑÑñTHpxaÑ2 ÷7d7dHDHDHDHDHDHD >>NENETHTH TNG I WRIRIEDt9 00ñç >>tillllóqatéhd >>p tiñ÷ñ÷/< YORE N N G G23 F F ÷ IYOSHSHqxññ riSóñxj; KA0c!%P1 M SO SnoTROUT T riSúADKaÑññTG I I TETELLLLqiqiNOñÑSTATG.HD ÷ñ÷0;MU I ITHE E OhDG OVEññññ ÷ ÷qhbÑHD ÷SH0;HD ÷ ÷ >>Sh/</<ññhd ÷ >> ÷EAH.HDSH0<j;ATOSSIE?Hm ÷-;-xY>Y>[ó[ó ÷ñÑññññññriññITIOj:TprhRúñññ÷ñ÷0< >> THIS IS CZYyUHD988989]]]]]]HD>>>>SúEAñÑññññññííííóí ! !ííhd @>geII/2 AWAY÷%óN2HDHDrhññ=2=2 >> ÷100,0 78=>ER BGEíííóANDrhRúñññxííííííííííriRúÑññyj; HD ÷ ÷s%xsu0ów4Ñ8o T'?riSúÑÑñyj:CLCLIMBI?HD ATM I NNA DO?ún 0hL.>vggçQC AND NOááTHSú I'VñyTE WHDñçñç/</<THpwri THROHDH THE VP I I NaÑññññññqxqxHD LEAVi;EACEria÷ >> I'MININOFAPPYV(2 ÷qh ÷OTTUONqhHD >> F fke wa losh TOqxTHpwaÑ@(HD >> S SgñP TITIYE.úTH; ÷ ÷ ÷HDRúñÑñxi:ririSóHDúñññvuvtsuttssr srqnnnmllTH0<0<77777767776766543534HD hd >> OH, GOOD AFTERNOON, SUNSHINE.CDFDDEBCAAwÑ898966ddl>> SO DAY'YO BIGAYACDCEEDDBA@A9866rhrhRúñÑúÑññSGqwaÑÑñ%!Ñ÷0;AYH DRESS AREi;G INHDHDHD R cece ttron.
00:18:37NOW, DICHAHA'T H H A ARESSSSNNririINññENññRSÑ÷Ñ÷Yñririú÷ñÑof of$3$36t ÷rhrhÑNññ÷Z÷uÑ;z% /; FHIriSúññHDHD WHHDARE YOU ARINA HDDRESS?,9drdr Yoyoknkn y don wt t toea hd wharyou enoioinghitoto yourlf >> io hdwant twe a dss.
00:18:48Bututhyhy?
00:18:48>> 'USE WAHDNT TO OKICE.RúRúñññyj; SqxqxYOU'ññaÑING ññOUqhqhSóHD Cat lolo n nin p TFaÑññ IAN, T R TH I DHDHDqhqhSúÑÑ ÷ ÷rhrhRúWAÑx Tt esupndrhdhd ÷ ÷róró A S. ÷j;I RELYoyoyO.r@IV ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ M NOT LOOKINFOFO ÷D ññÑñññSHqwHAO Y HE DESHD THGHañññ I'E NE ABOBO T TT. ÷OtOtm 'HpHp,y,yññTH>>>>IKIK.$÷$÷:rhIOS.
00:19:04÷ ÷0<ÑxñÑ [dog b]j; ÷0lS÷HDñ÷ñ÷/<qwqwññññ ÷&@vk I iTGTGqw889úiarldiCc ÷ ÷ ngññHDÑ÷Ñ÷ÑñaÑHD >>qiEYHOARARE YOU?ññññHDHD HOW AR ÷E mrK5OW A Y é? ÷0; ÷>>Rú'M GOOD.
00:19:15ARE YOU READYÑñaÑÑñHD >>Ou coming aringis.
00:19:18>> HI,HD DA.qh>>I, HOWOWREREOU??ññ >>OUHD COME BEW&INSHWpImzióç) SúññHD ÷ ÷ >> DIS MDYDY SISISR,R, ÷ñÑÑyi: ÷ ÷ÑÇ0;Q,[ñi$ei9yanshshtna ylhd SHYL B NAMAMCECEBRITITriS,ññññññHDHD ÷ ÷ ÷ririSú2tóaÑññ ÷ D NONOSHSTININDICECE bFuSúñññññññyj;HDHDririSúñññyi;HD YOU CAN 0< ÷ Rññ....i;rhRúRúHDñy ÷ ÷rhrhRúññ >>S THE WARDROBE ROOM.HDqxqxúÑriP@Y@bÑññANVWI'TT hiaó+?HDXX Z0qqxqxúÑññgfjjjjjjjjjjffííTHqxHD&v@?ñt>> .hd WHATS IT ABORIAGqxqxóñTH MES G GS S , LI ÷..ñ÷ñx:: ÷rhrhHD>> TILDE0<H DOS RT. ÷ññÑç0<ñxj9#" A THATBa A LG ME.RgHDSHSHqxÑñ>> TIS LTI..HD >> YOUKINLA@LIño O69E.HDpwpwaÑaÑgíod()86 Dó5@wbo>r)X)XHDAA5 5 ...
00:20:12H-m.
00:20:13.
00:20:14Anyou u owow whwhere urlassoms?
00:20:16.
00:20:17M, I iananalk k omomere.e.
00:20:18...
00:20:20Mo I gotott.t.
00:20:22♪ ♪♪♪
00:20:32[ male A Aououer ] ]TH'RE E VEVETOO O GG .
00:20:37KeKeogogs ce Ksps s Trts Who yoyo laladiesothere wes appl pen chicken salad ana bad tato a t t bb and chchi.i.
00:20:46For e e icic yocacapipi 2hing wh do o u u t?
00:20:50.
00:20:52Ah only one thing?
00:20:54I have something else.
00:20:57[Bz] ♪♪y okieea k4 you'u'y popoieieear r ♪♪
00:21:00♪♪y y okok ♪beep now you canpick 2 at wendy's.
00:21:03Any half-size salad and one of 7 tasty options for just $4.99.
00:21:07♪♪You know when it's real ♪♪
00:21:26♪♪
00:21:27Malelennnnncerer L LK WHWHSS SUDDLYNTO ALARE.
00:21:29Inucininprprhealal f f mee frfr c cst a a o ol-b.b.
00:21:32A li o ooralalararprododtsts speclllldesisieded for dekids ittetes ththarars eir r ntntts c cckck.
00:21:36Invorsrsndndesigig theyl ke.
00:21:38.
00:21:38Sesly.y.
00:22:53HDHDHDjj >>REREOUOUEAEA??ttt ARE tU tADttttttttttt >> Yesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssshasssssssssssssare u ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss >> iswasonsofshesolssssssssssssssssssssssssssssssss .sssssssss ..
00:23:13............................................
00:23:17..........................
00:23:18..............................
00:23:19.st.l ..ee. a.tltl............................wo..inin.
00:23:21...................
00:23:22.>> A t.t whe .colo.......>> ts .need.to.e .ll. u....................
00:23:24...........
00:23:29.....................................
00:23:32.....It..ra.eeee.g . I i.th.................................
00:23:34...............Dress,..ecau i..aven s..n....................
00:23:36.................My csi..in are.. in ar.....................
00:23:38.....................>>. F.l .ke............................
00:23:40.......
00:23:41.a...........................yoyo.kn . sheot.........................
00:23:44.H,h,.o........................
00:23:45.His a..egate..........
00:23:45.not ke..hat.......
00:23:46...S th?................>>..s . n n.at......................
00:23:48................
00:23:49.Ur.ar...................................................
00:23:51.........................
00:23:53.Oh.he. n..................................
00:23:54. L l.ks..................
00:23:55.'M.nu.iner............
00:23:56.Lele.e . t t.t .....
00:23:57.'M'm.nu. h h.e...........................
00:23:58. T t.nk t.s s .oc.s ..na.....................bebe.
00:24:00.moreif..cultha........................................i .ly tug.....................
00:24:03..........
00:24:04.fu.......................
00:24:05.. K.toto.y .amam.wa........................diceri..t?...
00:24:07..........>> Wt ..s it............>> cdi....................
00:24:09.........................................
00:24:11. Tnk.hat're..ly ne......................
00:24:13.y........................
00:24:14.............
00:24:15.nn......................
00:24:16.Tu. aun. lete ..e............................oh..wo........
00:24:18....
00:24:18.Mi.t . m.fa.ri. o.................................br..rara.
00:24:20................................
00:24:23............................................................
00:24:27.................................................>>..R!r!...
00:24:29..........................
00:24:30.♪..Coco.s .brbr.e ......................................
00:24:32..............>>..Ld y i..gine.............
00:24:34.brid♪......................
00:24:37.....Yo..t t .an..............yoyo.wa.o o .mp.p?p?..........>>..ly..av.fo. d.s .ti....................
00:24:41..................Th..inin. so .thth.ll.y...................
00:24:43...
00:24:45..........................Ea.ngi ..n't ow..f .......................weddg ..ess g..na ....................i ..unun.r............................
00:24:50..............................>>.Te...............no.st.t . t. c.ne.................................i .....
00:24:56..nd.dede.....................................wh..gr.an..
00:25:00...................
00:25:01.........
00:25:02. i.upik.a .ll.ee.ca..................................
00:25:04. T.t..d.d..................
00:25:05..Li.oooo.ar......................
00:25:06.re. p.ling.....................
00:25:07.......yo..yiyi.................
00:25:09.Oo. t.t'.pu.in.....................
00:25:10...............................
00:25:11.............................................
00:25:13........gogo.?.............>> no, hdhd does it matter?
00:25:17>> Oh, yeah,hd little.
00:25:18It n n g gnanahahae e ytytngnghd .
00:25:20My hrtrt >> so is imyast sessioion thunnaberere t wdinghd and thgh iomainethhd whwhe e y ththugug I definitelhd see some results.
00:25:29.hd !hd >>hdnoth g gd wowon n tess hd >> [ughs ?hd >> y, , 'a'a ofththmamaetet yoyoararoff f e e rketethdhd >>>>hohohdhdhdhd >> this is ahdpecial--getting maied.d.
00:25:49I N'T T BELIE AT [ee.
00:25:50>>Hyhy 'c'cyseytotoy syngngyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyy .yyyyyyyyyyyyyyyyy y>> hyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy >> syyity oyy yfeydayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bey t ty wyngngyanyfefeyasyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyesesycilyyyinceelyy noteryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy soyyt'ydeniyly ne yy speyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysomeim yywithy yyiendanyyyyyyyyyyyyyyyyjuy cyllyefyi I yt yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyy >>y hyyyoyfeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyy whyyy eyboboy ayg g y hyyyyyyyyyyyyyyyyyyyydodoy yyyyyyyyyyyyyy yyyyyy yowowyrey s sypoytotoyeeyyyyyyy >>yyy fyininyouyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyoyrembyy whethyy firyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ?yyyyyyy yyyyyyyyyy yndndyheyededyo yliyy yyyyyyyyyyyyyyyyyy wayy't dinyg hiyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yanyyhaya y n nye yhihiyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy doyyy rybebeythyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyy >>yy myanyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyy [dYooyelYys]yyyyyyyyyyy yyy thamiyyt behey fooyyyyyyyyyyyyy yyou gs yyder odyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyy>>>>yhaywhwhy iyalalyngyyyyyyy .
00:26:41.kn, .got s.., I'......re.ly.ro.f f .u .,,.......
00:26:43..GH.............YOYOHKN, HHL TH[bHHep] OPHHHHHHHHHHHHHHHHHH Sahh younohhhhhhhhhh hhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlihhi hllherh"ihonh knohhhhhhhhhhhhhhhhhhh hohhyou ihh"hhhhhhhhh h>>ht hkemeheel odhho hehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdi dih aho o hy hththhgshtthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhththh'rsahh ng tmehhbecaehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh htheyhheahnghm m heihhhhhhhhhhhhhh hhh andh jhht owhhat eyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhr hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh h>>hnd lhe yohhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh>>hhemhr ?hhhhhhhhhhhh >>hhhh,hememhbehatathehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ?hhhhhhh hhhar'shhhhhhhhhh >>hhere u hh thearhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh h>>ho,e hllederhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh>>>>h whupuphseh c che hhhhhhnenehyeh, , hd hn'n'hknhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh>>>>hndhehhwe we hhing kehhhhhhhththh, d hh andrihca lhkehathhhhhh hhhhhhhhhh hhhhhhhhh hhhhh [iHtaHs HyiH]HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH hhhhhh .hhhhhhhhhhhhhh>>hhhehehweht t hd hhhhhhhhhhhhhh TAHHOOS AUHH WE VEHHACHHHHHHHHHHHHHHOTHHHHHHHHHHHHHH[l..r]r] ..........>>..S s .w .urur.ve.atat..........................
00:27:30......................................................
00:27:32...................>>>>.os y.................>>>> .ha..............>>.ou c.'t..av.a .it.drs...................
00:27:36.. T. o.y .e .o .n .ar.......wh..............
00:27:38.righno........................be.us.........
00:27:40........>>Ou..eaveom..row...................................
00:27:42............................M I i o o o ñññññññ
00:00:46ananananananan#Q#QananttHDERER>>LúLúHDHDHDo3HDHD hd listen.
00:00:57OH[bep].
00:00:58Hoholdn,n,ololonon WH'S'SP,P,IRIRYEYE, , GOT T TO T5g ÷HDZi lKFZ LTGTL0<SIS RIññT ERE. ÷ ÷HD ÷-J-Jic].LITT S6I6ITER.aÑññHDRPhnf&f&= ÷ ÷ H, ARYOrE!?" ÷ ÷HEHDELL GOI ON?N?83 ÷44TTHD >>>>Uds o of b ÷llttho ÷ GUFRIES IN THE WORLD. ÷ ÷0;é[b@b@ ÷ñyDA WWAS, 16 ÷riri ÷HDHD ÷ ÷2P4?HDHDqx Q Q p 17RSRSLD, , D D 'VE E ENENHDqxqxn/n/zZzZ T E E ERERINCECE] ÷/ / Oé y y<9I I OWOW C C C ctahdo o ññ]ó10((20<=-, AB ÷ANAN(áHI32AB, 63D IT'SICIC ÷ ÷ ÷nl5486baJIqxqx÷2 D)p#C4C4k#UVSkj:33SUTSgg//0076WXWX65ESCICILYHD Sceceel's'sututfthhd TO.HD ÷ ÷qxqxi:I HAOME HERE A AND S YOU.
00:01:23÷ >>h,o,no >> h h tal you I w wt t knono want thdo knowhahas s ininonon inr hehe, , at's'soioi on n isind yrs.
00:01:29>> IT'D,T'S 5fSL,L,÷y6C0@0@c7EXÑçÑ÷ñx ÷0;ñxi;HDqiRóRóHD , D 'SHAI WAWANT THDññTATA)+ TYOU U OUññrrññj;EE,+4343++ííLL LL ÷ñ÷/< ú ú2tt2ñy ÷050511 ANóó+-CCU HDERERELELMEaTybybHD ÷ ÷32=>THTH.2TRñ÷ñ÷ééKK@@@@ >>>> ÷ANññOD;<>AgeNNIIAB GUCODE.HDriri GIVINGOUHE DCLMER.THñyHDHD ÷SKHDE OUT T LOLOYNHDHDG G ññ..ññu÷HD M m t t nna a a ae totonsnsr.
00:01:43.
00:01:44Hd>>utut'm'monon a a a aififtt wau.
00:01:46ññ w% ÷ ÷ u yio t n ou ÷ ÷rú >> S IS BOHD MRIE ÷/<#?2s$)$)2; rTH MAKAK G Gm= S S L LE..... ÷nwññT phHD ÷ ÷ ÷i; ÷ >> GUY CODE. ÷ ÷rG$P$P@@2v( ÷ ÷XpÑLÑLTHATHD--THAT'S Aioioon YO ÷N'ANANERI I CAT SWERo% ÷ ÷ ÷HD THATUEUESTIOññi9i9YO TO T TTHNEXTDE>@BC76QUQUTITI.==GERTHDññ d ç ÷ñ÷i feikevythihi's(<nn9 @6@6>/,IUe00FXxK ÷ñÑ m)óhdhd I n'havenyomplnthdhd no dmaeverhi I is od ÷ ÑñSTññj; AS ITCáñq q %í#@#@wJriri GEñyG j:OSLI, Nqh RúTHññ OF i9 THANNAUHUHHD Bee, " "m m rvhdou"" HEL ALALYSYSLAY Y C CñlQóôôrs ú# BUI I I ININININDEHDE ISAYrxrx >> L LETE TEqhOU.qiSúñññyi9oéF8F8CoR7 Its l/e wo ÷atatheheeronymdmdhdhdhd THAYAY"TILILDEDEH DODOSS P@GH@HD2Súx<kÑñÑÑxj: PA ÷ ÷/</<j: THRc A A@ONOMEME2dldl hd >>riRúOU OññaÑVE OE.HD ÷ ÷j:>> RIGHD ÷ññññBUT NOqhING EYON'Tññññññ ÷TO DITJUSTEANG TT 'SÑxññ Arhd >>OUOUNOW W BASIHDLLWHAT ÷Ñ÷Ñ÷YOU'EETHH,H,HAHAMAKEKEqwññññÑñ YOYOHAHAY HDIN A RATNSHIdd]]KKñANE WHAT DOESN'TNI2LióHD Wi tt t beg hdsaid, 'sust,hd hd >> wl,l,owhat vealketo lulu, , ate e to me e dedee FE LOTOTETETR.Dkññ.)&(/1?@ ÷++qn[é()CBIJIJ I kCkCFINILYUST O TArhHD0/>9>9@7é[UU.0BAc TOELEL A M ÷ ÷E SURE Oñriri!k!káJúÑÑñTHññHD E SASA P?÷g g PAPAHDIú022-KD8 ÷ 'CAUAUSE IWAFEFEELG LITTñÑñÑriSúññ&ñ222WEWEgID 0<E R ME.HD ÷ ÷HD!QvJI LOVEqiOU, ANHDI' SEEEE ÷OUT ÷ ÷riQóÑññx THWEDDDDG.G. ÷j: >> LOVOVYOYOBACKCKSIqiHDçd2 ÷ABABLULU >>>> MWAH.YE2 ÷TU?MCÑÑVhVh>>E THk6 BTLE E dw CHtRE11@?HD ÷G@G@W1mLññññññÑÑñQ çió : :>$ ÷ñ÷ññ >>L OB NHññaÑ EVçFHI..@7FRP(/hF ÷BH%RSó : ssYZDBT TOELnnDC THAS.89EEç÷]].K.KhQM3+%hRhR ÷ ÷'M GONNA GE HIM HDE WHOLEÑçBOTTHDg&+b+b f.N q0>>EA PLEDOT.HD HEf"FñDSO DRK K PAPA AY. ÷Ñ ÷j;79TGTG [lghghghr]r]0<0<HD ÷ ÷HDmléé%'$&'&0+0+ ÷ ÷ ÷2çnOu uOçZ HD ÷-sí[z+ ÷SóñÑñwi:,#9=9=,,/0#"',-&)á(%%MéAW8 W82S/2(#kçqhTúÑññxi:cllCGCGi> !3wHD >> Hey, dice, whathdre you BRINypNG TO ?ÑW YORKp%OZiqhRúÑñÑñPy2Ñw >>HIj: GON1%US 2PA, ÷@Ñ÷Ñ÷T@T@#T ÷ ÷ññriSúñññññx ÷ ÷ ITHISOOññUCH?i; ÷pw >>Eathery hd ÷ ÷ >>AN NO WRWITHddRYRYS qiTHATñxW YO.pwHDHD ÷ ÷>> Iethdngervovo n n ÷ññññññ THDDG BOBO T TBE H HE.E.0<ññ ÷THpx09;2w(w(se'2'2XL M épFA BERSRSANANON ÷IN ÷RúRú)d2[rFxG@E@EPA"zyEpV0çáúÑñÑñ A COUPLE DAYS.oerh WE'RE PAHDINFONEW RK7eññqw I I n'n'enenacac$ ñ hdññ veve d8q TANGaÑTH >> CE ON.HD ÷Ñ÷0<0<ÑÑ ÷úÑñÑA SHSúSú ñÑxÑxi;qhRó Ññ HEL yU OUT. xññ>> IONON I I TIRIRED.ñÑHDppHD >> THEREHD NOTHIqh EN ññññSññ@sHDAGHDYODH LK -G rwOUT YOU DONE!ññññññqiññUSOW W ÷NGPA.HD ÷ ÷RúRúñÑngqhgu DN-!á@$Il>> I'LL GO GRú THAT.ññññR@Q!HDHDHD@ ,@,@-@-@9 ÷9<-7-76T>>D1HAT'ÑtUP?ÑC yt)h)hSHpw ÷ ÷05e-l='VS7>> WHAUPqiRú>>EL, LCTHqxaÑññIb"o"oqhSúññ58NpNpN kA4a@ H,HAT'S GOING ON?qhSúKQY6hDhD>u >> Anyññññverythat ÷ ÷ ÷ hdñç0<ññññññ >> knohd ÷ ÷ññññ CO[aN N ..n> ÷ I I vevehat t tftf ÷ hd .ññññññ THÑñK GOD IS HERE.qxqxTGqxQ.=J=JHD Jt t gis me another reasonhd nototo pk.
00:04:05hd 's just thrown around.
00:04:07>> Yh,h,e e know.
00:04:08YOU GOT YOUR OFIFI PO?O?SHpxWEWEDDCKHD >>O.O. ÷ ÷ ÷á0iGHD DO YOUP2E E Ñf O ORúFIñÑÑç/< >> TOOK US A L TO CKáFqhRúaÑÑñ6í O.ñyáñFú hdhd hd ..hd >>>> sveve >> I mean, thiisiseaututulul bu >>T, P P uby%>>2Q CAN'T...ñÑ >> WT?T?HDqiRóÑñ0lJlJlriSú >> YOUññññANE A E qhRúñ÷ ÷ ÷ çL÷÷TG0<0< ÷ ÷I ññ, n'know much ab0<hdhdhd ññGS, ññññN'T IND HDHDññSGpw2$V$V G DEqhqhÑçHDúÑqwHUH?HDf;f; ÷qh ÷ ÷ ÷ ÷HDúú:l >>iAlyMT A B BÑñ DñÑ5FC,HD$pññXXqñ , TETERú UÑñÑxi;Ñ÷Ñ÷ jg NO EASvHAT U'Ññ÷Ñ8ú8ú/'0u Ta>ne-ing ÷t.
00:04:39YOU KIKE,OUE ÷ ÷ ÷ ÷HDTHE C @P ONEHO#lAN ÷Hd hdñçñç/</< >>ETETET ME CALLINDY ANDSKqxññññ HER.ñZ5ÑOko/qaÑíririRú>>>> D D ME E OFHE/3INALg]%H0<ññDECISI riSóÑñ>> HOL. LET A A M MDYDYqx7o7oo -÷ ..só .
00:04:50>> No, thiisis disisteterighgh ..
00:04:52>>>>Ououea t tomrow.w.
00:04:54[p[pneneingsgsHD >> Hello?
00:04:55>>ININIT LmdnES+8hKN ÷ññ LA. ÷HDHDÑçSGSGqxaÑaÑññ ASTSóN.QU;Qcc$BrBrvAvAIjjKEHEHÑç0< ñ÷hd >>AN7dICE AR 0 WHI DRESS ÷ ÷l7l78v%+#e#eÑçBaBaCñ[-rxOA2Ñ2ÑoY 'Y'/a& To t wdinghd ÷hdññ >> ABSOLUTY NOT.ññ!1qi óZ@B >>>> ALL Rññj;%nqiRúñÑ >>OUOU'RG.rhrh AT W WHYE LOVESúñññxj:qiRóñÑ >> O OY.Y. ÷ ÷Y&tc/</< M REOR Y.riRú CA ME rhRú NEEME.ññ ññ >> OññYE.ririSúÑÑñy0@5%ñj22HDHD Obobviy hdmama of f nono N'WEWEARHI L LIKTHBRID1i HOATENOVERERY Y AD,, ÷ ÷ ÷I HAO EAT W W ñ÷AVAV%,%,>L2Zññ2TjT jêê95tU W ñsñs7b2B ÷ ÷HDñ÷ñ÷0<A BIOBM.qhqhSúSú+, ÷ I AIDÑ÷22 ÷ ÷@C ÷ ÷qhÑññxj;qiSóññÑxi: >> I IS Y YOU HAVE DRDRS S IN:NRraÑSGqxUR BAGORE?THqwÑ÷Ñ÷qhÑçÑçHD YEYE, , Só.ñyj;HD>>>> LETE E E IT >>>> Dññ ÷ ÷ññññññ I'M NOT ]]ENeíESq)NG!MIT<:YOU.riRúÑñÑyj:ERE ARE U U IG?G? jId >> >>o.
00:05:34.
00:05:35>> Y he e toustrtry o AND SEHOW FS.qhSóñÑñy Yoveo.
00:05:39n'n'harú cicññññ ITY WEDDG.@+@+CG2gnaKdKdNúNú xS2[?xuBYO@ñVE ÷ ÷Hd SOOU HE ññ ÷8l[O;bÑçÑç/< OH,H,ET OññHE ÷ ÷pwpwCFpYlI'T ..riHD ÷ ÷HD >>T T REREHEHE L LK.K.Ñç/;tf JU TRYRYT.T.JpqwqwlWY]HYHY ITHqwaÑññ O OMYSH LHDS N'T T ENENITÑñññññÑñéLññTHaÑ H>;0ctghd >>0<j;HDHD ÷ ÷/; LOS AZINHD ÷ ÷bñSGqx >> WHOO!ÑñP0:;ccllí]./ri ÷ ÷ ÷ ÷a÷ññ " "ef ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ññ >> THIññep] N'KKFIXWSH ÷ ÷qx1xC ;h >>Se t t f ftherertotoourrhdhd ADVANTAGE.WyS% [laughter]HDHDHDHD"PNbWtklJr 2ALYNZññ <qn4RayLl[÷ú >>'÷HAS S AT HAPrhNSHEN YOUqiAww PI A W WñTEEDDIDIñ DSS..Ñç0<Ññ Had0l0lj;rhSóÑñTHATññHAYOT.
00:06:27÷ ÷GFGF]]OKkWkW/÷pwú÷ññybé+?r?r#PL(2E0% ÷ ÷HDHDHDHDTHTHqwHD ÷ ÷Ññ ÷ ÷qwqwññSHHDqwqwaÑñÑSHqwúññññ÷0<!
00:06:34% ÷HD ÷ ÷HDHDUTUTY Y 4Oij4á#lChR Hehd I is s l wah h llllpipis anototrhd vivio o om t ts s epododononnenehdhd anonour ononatathd .hd nionanapapaime?e?
00:07:34Vingngonon.
00:07:34Anand li bebalpelele lo theirirtata.
00:07:36I I arard brbrgigi my y ncnc wk -- 50 b bksks weeeeiny poet re a gd e: Ate e rmrmnsurur40 mli drirs rehan icand ogssivcombed I ved d cacaei'accintreree.
00:07:49Ofoursrswi so nyays se ining g scscntssofofp p 40%0% hahavinghamanyusmersshshldldt bebe s sprisis so a n nghghrabt stste e rm,, th c calangent at-80000tata-farar oro ononnene HDHDjj [p rinin]]HDHD [rgsgs >> Be?
00:09:16I I justand toaland y I lovehdou.
00:09:19I'rely srtg tohi I i'mhd juisisng m m, , d I i ntntohd ll him and just make sure hdhd d I i ststantetetotoake e rere wererokok befefe e leftftoror new rkhdhd ani didi't'tant t inin to o hdhd .hdhdhdhd anrit t berehe wdi hdhd 'm'moooohd hdhdhd no, I hdstantetetotoear r uu hd itererimpopoananto m mtoto ve mreretiononipip ichcheck.
00:09:50Yodenite donon't wt be inifferere p pces s ntntlyhd ririt t forereououe ababt t hdetet maie .
00:09:58hd hdhd I dedetelyeeeereliliededowhd that tked m, , ani elel a a t t ttererbobo heaeangngo .hdhdhd >> nt t memenn laa'a'fufu c crtrtededngnghd >>>>o,o,e e ckckn n , , bybyhde >>E'E'ñuñ]E !O LxúAT?t?tOME01hfix ÷ ÷HD BRm ESMA'SRERESS.>ST HDLOOKBEññER OTHAN ON THhOj;ZZ[[XZ HANG..HDbb]é#$#$#$WWWW Ú ÚHd MYOMOMOSTI A ARUNCNCFOFOñ÷ññ Pññj;2 ÷ ÷THE ESESN N FAMAMY.Y.ññññññj:HD;;8787./ ÷ >> YOUOUOTO FOR Lx-x[s2Mó÷8 E TOlí Y Geeía IN lfRE22 ÷eeee I$I$úiWHATKRS WRONWIWIOUHDSú 6 IUTUTJK w÷uvuvYXriHD ME DTHAIíó A Aii, ii,,edcq-T-TXú[:[ti<H)HDÑçÑç0<0<HD WH@F I I D,D,ñ<E,E,ALALF DDHD"M-o"t HALF?k;HD]óHJKK >> Thihi t thas s rn >>ODOD I IS THBIBIDADAiiiifvHDiiiiiiiiihññ(L;N 2 2N%N%.&.&TlTl2222 I'GEGEININMAMAIEIED.Ñyi;àE;263iiiiijhihi >> ♪rOUE F[TTINMAPhPhIED aÑaÑ ÷ ÷SHHD K IIeeBBBB<< HEbb.xyHDHDHD >> O ÷ IMV RDY'ñp?QDQDTG/;ñx HERE I GqwaÑññ##)(/-! ! HDB[B[Nn ÷Súñññyñyj:iifgfd"("'bCb[2 ÷Hd CaioiongngyyCaioioaxaxHDrhrhSúÑÑñy CDEPIEJCC0000HDHDriSúñññyj;riSúñññye%q#w #"Hd >> eryrydydy g ge e t t ee hous it j jt t a and zion, and vava ani I nanally get d ditityy hd >> aororngngo o e e didi y y mea a rrrrd d n n t t s srere .
00:11:09>> We dot t keket,t,ndndee don'cocoononitithd >>hahayoyohaha t tdodohd faasas, , t tt t u u veveoohd stardadangng beususyoyonene s setetngngewewhd icicrere u u >> I'mhohoininmymyirir v veoeo anitit b bn n reree years.
00:11:23Therwawaa a t t t tchchg,g,hd .
00:11:27>> Yh,h,'l'ltrtrtotopepe soththg g t t r r u.u.
00:11:29Reple e atatp"p"itita a ".".
00:11:30>> Mhehet t s sewewrerelslshd ani I ststeaeay y n'n'momohd foararononatatg g ybyby y ghghhd nohdhd >> inonothth f ftataa a hd sengng m m t tt't'seserarad,d,hd but juju r rllllwawa h h t thd mo a ay y omomhahasisiatatn.n.
00:11:45I'm avavy y ncncnenefofo .hd >> im m ououtotoo o ckckn n ee idand rfrform a brd-d-ww song I t t loloofoferers s ininonon righnono bauau I is s bibi de w wn n u u a arara-n-nhd so f f t t p pplplhdhd I memerorononoererananroro t thd thtoto ameranan idol,hit cocos,s, broaayayanani'i' s spopoededyy wholenenrereamamy y ononththhd wa but w,w, n nd d eieisusuoror hd 'cau r rhthtowowi'i'wowoininononhd fantiaia .hdhdhdhd >>owowo o u u ininththvivioo went >> t tnknkt t ntntoooohd ?
00:12:30I'm ststo o ououtotoeeee thatououviviononasasctctllll .hd and u u owowi I alal l lee devohd I ininheheidid g gd d b b rr his ryryirir, , ----hd ?
00:12:39hd ?
00:12:41>> Mhmhmhdhdhdhd I ininyoyorereeaeay y yiyi .hd >> ianand d a a y y a autut that what do yoththk k ououhihi hd >> iouou s s t tt t vovoisishd ableo o keke b bndnderernn posslylyeeeewiwi h his looks he has thehahasmsm h hhaha thabablulu b by,y,e e s s eehd faceththchchm,m,hehehd persalaly.y.
00:13:03Whato o u u ininababt t him?
00:13:04.
00:13:05>> N, , memen,n,llll that ey hdhd if hasasd d u u a aatat w wldld ?
00:13:11>> Hasasked me oa a tete hd >> wh h e e tttt m mnene o o hd >> o w wl,l,heheisist?t?
00:13:17hd devo h hs s t,t,ututyyhd hearisisomomhehe e ee,e,ndndhdhd ju r rlllljuju c c't'tovov foararononatatg g ybybody righ nohd it n n g gnanaoror >>ououn'n'ititususbebenn innontntatat >>riri, , u u d d bobo k kwwhd thathehe I isosoththg g dodott real t tk k ououmumu, , ----hdhd >> I g gveve c cceceededoror fantiaiabebeususi I owowhahahdhdhd faasas's'seeeeg g mamathth's's sepatete b b I iususrerelyly wanterero o vevewawafrfr t ttthd situioio I ininthth f ftataa a seseeseshd somee e atatoeoenonohaha prexextiti b baggage.
00:13:50You veveo o vevenwnwd d ddhd .
00:13:52Don'bebefrfrd d h hititt t hd .
00:13:55>> Iusust need tlelegogoff hd >> tt't'ririt.t.
00:13:59Devokiki o of expresd d lililele inteststn n ntntiaiaananththhd hd but amamtiti g gngngo o rkrk anplplot, and hehe, , d d mm gonncoco u uwiwi a aititeehd surpseseo o t t ememogoghehehd >>f f u u t t u uonon d de,e, goa a t t u u o oonon ?
00:14:13>> How aututt?t?
00:14:14I'm adadtotoghgh hd thiss s w w u'u'bebehehe .hd >> b I iananulul-t-tk-k- >>ololononneneececd,d, g g hdhdhd >> a aababt t g gbaba o othth "hdhd amicic I il,l,thshsh t ttt everododwawaheheananevevybybyy lovehd oohd I'gogoa a d dngng b bndndewewhd song I t t loloofoferers s going onhdhd righnonobebeusus y y k kw,w,hd it's b b d dl l enenououo o hd hd >> y k kw w atatheheinine e ss alrey y mpmp u ufrfr n nbebe7070hd to 4 a a w wchchftft t tigig----hd I thk k w wl l t tththtotohd te wee e ayayg g d d aiaingnghaha >>eseshd >>hihisoso r rhthtererisishd persalalndndomomhihi t ttt trulcocos s omomy y ararhd soththg g atat'm'moioi thugughd I n'n'evev k kw w w w p phd it [kckckt t ororHDHD >> T tnknkt't'titi t thehe do t trere >>t't'titi t thehe d dn?n?
00:15:14Okaywewee e adadhdhd >>♪♪h h ♪hdhd ♪h h ♪hd ♪h h ♪♪hd ♪ oh oh oh ♪
00:15:29hd ♪ o w wn n ththk k ououyoyo♪♪hd ♪ h, , 's'sititrsrsetet♪♪hdhd therisisomomnenehahai'i'ininhd love wit b b t trere's a lotffhd issu, , d d 's'slwlwsshd hd yeahhd ♪h,h,t't'bibierereeee y yh h ♪hdhd I pepehehelili I ihd hdhdhdhdhdhdhd >>owowasashihis s t t t t ro t this time >>t't'lili a aovovlolohd sotitis.s.
00:16:12I fe l le e mimi a aototf f memehd withioio I memeomomfrfr o o t t r rd,d,hd lo t tp,p,eaea t tsesezizi,,hd mom,ndndy y g g vavahd ansosoththg g w wngnghdhd >>'v'vbebe t tinintotohihi o o hototoelelyoyososoththing.
00:16:26hd >> sceceououe e enenonon I i haveininofofadadewewhd >>kaka m m, , d d wswsitityoyohd .hd .hd ?hd .
00:16:39hdhdhdhdhd .hdhdhd diyoyohehe m mhd >>m-m-m.m.
00:16:53?hdhd >> autut w wk k s shd >>ivivhahabebe g ge e r r hd whe e w,w,ndnd g gsssshehehd we j jt t pipi s s w wldldomomhd .
00:17:05Whicmama m me so madhd dianodgogooooofofoheheininhd the elelrsrsr r ytytngnghdhd I s s grgrbebeususi I ltltikikhd sobobo s sululhaha b bn n tthd .hd so aererheheololmemehaha di I igogo, , jujuededn n hd caanani I ntnto o ndndererhd >> p pmimi y y----bebeevev li, , c c f fd d vava I alal d d it e edede t tt t e'e' sobobo's'sogog shhahaa a asasononererhd shs s llllroroededndndelel ke, , I is s t t kekehehe a a stradodohd th h he e k kw w atathahadodo bengngtotoomomododhd >>y y ininisishohololo d dhdhd ma l l h h w wdede f f a ahd th t thahaenen I amammomojuju----ahahjuju a ahd .hd we we e okokg-g- l lt t dodohd a ihihzuzuwhwhe e d d acachd .hdhdhdhdhd >> k kw w e e d d enenetetngnghd .hd it htstse e m mhehet,t,ndndoohd me, bobo e en n rere >> hello?
00:18:10>> M I ionon k kw w y y uuhd hd she ndnds s t.t.
00:18:15I kn, , mamabubuyoyocacatt let r r t t d d l le e atat >>anansisis s amamg g f fhd di b bngngisisngngbubu y y kn, , e'e'ononheheoaoamomo th s s's'sveveatatomomhd so'm'mhehenenehohoasaso o keke fullesesponsibily.y.
00:18:26And 's'sototigig, , d d ititrrhd .
00:18:29>> Ialald d , , d d enenhehe alststtetelalahihi, , keke"o"ohd hdhd I ststhohod d veveooooheheonon the adadititmemehd .hdhdhdhdhdhdhdhdhdhd hd >> hlolohohoararyoyo >>oooo I ianand d s s I iii coulpopo t ts s o oththhd wiowow >> absututy.y.
00:19:01>> Inonososo p pplplmimit t y,y, "wel I is s dodo" " t t m mhd wh y y h he e atatogogn n ururhd housfofosisiyeyes,s,hahadodohd bememea a mimi m mbebe myeaea I ibrbrenenndndt't'lili longng c cldldhd >>t t reres;s; c ctatalyly symphihi w wh h u.u.
00:19:15hdhdhd hd >> y'r'rweweomom >>t t ststisiss s o o, , uu knowhd tononothth s s's'sononhdhdhdhd .hd >> iototomomhihi f f y y ouididhd >>'v'vdedededetotohrhr y y a a .hd I'veototomomsusuriri g gststhd for yohd yolllle e eaeantnt s sprpreded wel l veve g gd d memehd hdhdhdhdhd >> I had been walking around missing diva, so I droppedhd everything and I whdt to do this event about saving animals whohd hd >> put your hands together forhd hdhd >> what's up, what's up, hd hd they don't care what you look like, they don't care hdw much hdhd so I went and got me a doggy, ihd got me a shih tzu, and I named hd not too long ago, divahdent hd hd I'm still grieving right now, because diva was with me for six hd she would be at the front ofhd the door, wagging her tail.
00:23:23She hduld be right there in the hdhd she loved me in spite of whathd other people were hdying.
00:23:33>> I know that fhdtasia gets very lonely.
00:23:35Diva was shdething that she could oftentimes look to, because diva was somhdne that would always be there, buthdhdhd never ever wanted anything other thanhdenuine affection.
00:23:44>> Animals, they just love youhd in spite of, you know what ihd mean?
00:23:49hd and people don't really know that about me, because I keephd this big smile om my face, likehd now.
00:23:57Sometimes I feel like, when people are arohdd, they're only hdhd and diva really, really lovedhd hd hdhd god bless you all.
00:24:13Thank you fohdhaving me.
00:24:14hd hd what kind of dog?
00:24:19hd it's a pit.
00:24:20hd hd >> it took two months tohdet.
00:24:26hd hd hd hey, baby.
00:24:32hd [laughs]HDHDHD >> Sayhdyou come on with mhd real quick.
00:24:43Hey, grab my baghdnd my glasses and stuff, man, and shut it hd my mom called me, and she was hd hd diva was my sister's firsthd dog, you know?
00:24:55And she just needehdher something else that's gonna make her feel better.
00:24:58Well, I woke up one morninghd hdhd hd hdso I had the bright idea to just go on and take pun overhd there and just see, you know, ifhd she would be willing to, you hd you're gonna chill with your aunt 'tasia for a little whihd.
00:25:16hd you know, he'll bring that love back thahdshe lost with, you hdhd hd >> this boy's gonna be hard to hd hd even though pun's a little wild and stuff like that, he'shd a very lovable dog.
00:25:33hd calm down, big daddy.
00:25:35Oh, hd's a little handful.
00:25:36hd come on, man, I almost fell, hd calm down.
00:25:40But, you know, I don't thdnkhd it wouldhde nothing that she couldn't handle over a littlehd time.
00:25:44hd I can't even drive with you hdhd >>hdank!
00:25:52>> What's up?
00:25:53hd >> got something for you outside.
00:25:55>> Somethinghdike what?
00:25:56>> Need you to come out and check it ohd.
00:25:58>> Oh, god.
00:25:59hd hdhd uh-uh.
00:26:05hd teeny.
00:26:07So teeny comes ohdr with his doggy, and I was a littlehd scared of the dohd ..hd [whistles]HD Yeah.
00:26:18Oh, my god.
00:26:19hd you gotta make him--hd okay, well, that's all right.
00:26:23hd >> come here, puppy.
00:26:25It's ohdy, it's okay.
00:26:26>> Stay, big daddy.
00:26:27hd >> if he knows you're scared of him, he's hdnna trip.
00:26:30hd >> it's okay.
00:26:33>> Goohdboy.
00:26:34hd here, walk him.
00:26:37hd >> you, here you go.
00:26:38hd >> wait a minute, now listen.
00:26:41hdhd >> you done touched him already.
00:26:43Yohdain't gonna do no more than what you already done.
00:26:45hd good boy.
00:26:46hd >> oh, my god!
00:26:48hd hd hd hdhd >> so I was thinking I wanted my own pit, buthdfter walkinghd ..hd this is a workout, you knowhd hdhdhdhd >> let's make a wager on this.
00:27:15If I win this game, I want thathd louis vuitton rolling computerhd hd hd hd >> not from me.
00:27:27hd you gonna give it.
00:27:29hd >> guess what I'm gonna do.
00:27:31I'vehdecided to throw you a hd hd I'm going to have her friends hd something intimate at the hd but I wanted to make it on a grand scale, wherehdhe can feelhdhd like an absolute princess.
00:27:43>> Who's comhdg?
00:27:44>> I've got some surprise guests for you; you'll be pleasantlyhd surprised.
00:27:47>> Who is the surprise guesthd >> it's a surprise.
00:27:48It's somebody that you're familihd with, but that you're going to enjoy.
00:27:51>> I hope it's not gonnahd be devon because I know wherehd hd thank you, brian, for this shot rihdt here.
00:27:58>> Mm-hmm.
00:27:59>> I think that fantasia deserves someone that does nothd hd and I want her to move on from that.
00:28:05Sohd'm gonna try and work really hard to get devon thomas,hd who was fantasia's love interest inhdhe video to the party.
00:28:11Everything ihdtaken care of.
00:28:12It's good, we'll have a good hd just trust me.
00:28:15This is gohdg to make you feel like a princess.
00:28:17hd hd hd hdhdhd brian, he's got surprises for mehd at this birthday party.
00:28:33>> We kept ihda secret that devon was trying to make it to hdhd
00:00:00Inr hehe, , at's'soioi on n is mind yrs.
00:00:03>> IT'D,T'S 5fSL,L,÷y6C0@0@c7EXÑçÑ÷ñx ÷0;ñxi;HDqiRóRóHD , D 'SHAI WAWANT THDññTATA)+ TYOU U OUññrrññj;EE,+4343++ííLL LL ÷ñ÷/< ú ú2tt2ñy ÷050511 ANóó+-CCU HDERERELELMEaTybybHD ÷ ÷32=>THTH.2TRñ÷ñ÷ééKK@@@@ >>>> ÷ANññOD;<>AgeNNIIAB GUCODE.HDriri GIVINGOUHE DCLMER.THñyHDHD ÷SKHDE OUT T LOLOYNG G ññ..ññu÷ I'm m t t nna a a ae totonsnsr.
00:00:17.
00:00:17>>Utut'm'monon a a a aififtt WAU.HD-U,m á2 ?ññ w%ññ ÷ ÷ u yio t n ou ÷ ÷rú >> S IS UT MRIE ÷/<#?2s$)$)2; rTH MAKAK G Gm= S S L LE..... ÷nwññT phHD ÷ ÷ ÷i; ÷ >> GUY CODE. ÷ ÷rG$P$P@@2v( ÷ ÷XpÑLÑLTHATHD--THAT'S Aioioon YO ÷N'G8ANER1GI CA ÷SWERç?fXfXo% ÷ ÷ ÷HDTHAT QUESTññññi9i9YO TO GO T vTHNEXTDE>@BC76QUQUTITI.==GERTññ+,>> >>CBKA NXT&ÑT QUTI 6.D ç çHD ÷ñ÷I FEE EVYT#5CQNG'SEENbD6M9 @6@6>/,IUe00FXxK ÷ñÑ m)ó ererhingngs . ÷ Ññññ FL, AITCCáñq #@#@wJriri GEñyCLOSKE, NOTqwqh Rúthndndf onuhhd " HEL WAYSLAY IT C CL.2Qóôôrs ú# BUT THTHK K DEHDISISAYrxrx >> L L M MTEqh YOUÑxqiSúñññyi9oéF8F8CoR7 Its ththwowo ÷atatheheerememyymdmdhdhdhd TH SAY"TL L DEH US P@GH@HD2Súx<kÑñÑÑxj: PA ÷/<j: TH'SÑ1 LONTIlI9ñ.2dldl >>>>Haha aonontimemehd >>riRú O OLILI OE.HD ÷ ÷j: ññ>> RIGHD ÷ññññBUT NOqhING EYON'Tññññññ ÷TO DITJUSTEANG TT 'SÑxññ Arhd >>ouounow w sisilly y atat ÷ñ÷ñ÷you'n th W WHAMASqwññññÑñYOYOHAHAY HDINññ RATHIdd]]KKñANRSE WHAT DOESN'TNI2Lió WI@eHAHABEBESA, JT,qw ÷ ÷ ÷ ÷añ I LHDE 'S G GNANAORK K HDT.Súññññj:<4<4A6 >>Elelelow tt t ve t t ÷keto0ñ lulu, , at h htoto me e dedee FEEL L BETR.HDDkññ.)&(/1?@ ÷++qn[é()CBIJIJ I kCkCNINILY JT TTArh0/>9>9@7é[UU.0BAc TO M A A MAKAKSUE' Oñ!k!káJúÑÑñTHññ E ME P?÷g g PAPAHDHDD8 ÷ 'CAUAU I IWAS S ELEL ÷A TTñÑñÑriSúññ&ñ222WEWEgID ERFOR NT.HD ÷ ÷HD!QvJI LOVE YSú, ANHDI' S YOUTHD ÷ ÷riQóÑññx THWEING. ÷j: >> LE E YOBA, , SIqiHDçd2 ÷ABABLULU.
00:01:24>>>> MWAH.YE2 ÷TU?ÑÑVhVh>> TE IS BTLE E dw CJURERE@?HD ÷ ÷G@G@W1mLññññññÑÑñQ çió :>$ ÷ñ÷ññ >>L OB NHññaÑ EVçFHI..@7FRP(/hF ÷BH%RSó : ssYZDBT TOELnnDC THAS.89EEç÷]].K.KhQM3+%hRhR ÷ ÷'M GONNA GE HIM HDE WHOLEÑçBOTTLE.HDg&+b+b f.N q0>>EA PLEDOT.HD HEf"FñDSO DRK K PAPA AY. ÷Ñ ÷j;79TGTG [lghghghr]r]0<0<HD ÷ ÷HDmléé%'$&'&0+0+ ÷ ÷ ÷2OçZ HD ÷-sí[z+ ÷SóñÑñwi:,#9=9=,,/0#"',-&)á(%%MéAW8W82S/2 (#kçqhTúÑññxi:cllCGCGi> !3woxúÑñÑEEXOnjSr43L]KO>> HEY, DICE, HDAT AREb?OUÑç0< ÷]]NNSHqwóÑÑñBRINypNG TO ?ÑW YORKp%OZiqhRúÑñÑñPy2ÑwHD >>HIj: GONLI1%USPAPA,HDHD LIKEKE2CO ÷ OFSHB A APK SE@G@G!ip=L ÷ ÷HDññriSúñññññx ÷ ÷hd ITHISOOññUCH?i; ÷ ÷qxqxÑñññññññSBSB81H$VX#! ÷HDpwpw >>Eathery ÷ ÷ >>AN NO WRWITHddRYRYS qiTHATñxW YO.pwHDHD ÷ ÷>> Iethdngervovo n n ÷ññññññ THDDG BOBO T TBE H HE.E.0<ññ ÷THpx09;2w(w( M épFA BERSRSANANON ÷IN ÷RúRú)d2[rFxG@E@EPA"zyEpV0çáúÑñÑñ A COUPLE DAYS.oerh WE'RE PAHDINFONEW RK7eññqw I I n'n'enenacac$ ñ hdññ veve d8q TANGaÑTH >> CE ON.HD ÷Ñ÷0<0<ÑÑ ÷úÑñÑA SHSúSú ñÑxÑxi;qhRó Ññ HEL yU OUT. xññ>> IONON I I TIRIRED.ñÑHDppHD >> THEREHD NOTHIqh EN ññññSññ@sAGHDYODH LK -G rwOUT YOU DONE!ññññññqiññUSOW W ÷NGPAHDHD ÷ ÷RúRúñÑngqhgu DN-!á@$Il>> I'LL GO GRú THAT.ññññj;R@Q!HDHDH D@,@,@-@-@9 ÷9<-7-76T>>D1HAT'ÑtUP?ÑC yt)h)hSHpw ÷ ÷05e-l='VS7>> WHAUPqiRú>>EL, LCTHqxaÑññIb"o"oqhSúññ58NpNpN kA4a@ >> OH, WHAT'S GOING ON?qhSúSúY6hDhD>u >>Ny e eryg atatld ÷ ÷ ÷ hdñç0<ññññññ >>sónohd ÷ ÷ññññ CO[aOh"CIN.n> ÷ I I vevehaoutf.
00:02:32hd ...isisññññ THANGOD PO IS HERE.qxqxTGqxQ.=J=JHD Jususgigis me another reasonhd not p pk.
00:02:38Th I inonopapaededhd it j jt t roro a aunun .
00:02:41YOU GOT YOURUTFI PSHpxWEWEDDCKHD >> N ÷ ÷ ÷á0iGHD DO YOUP2AVE ÑfO[ OUTRúñÑÑç/< >> TOOK US AOTOTME TqwPICKáFqhRúaÑÑñ6í IT O.ñyñyáñFú >> WHO P?/ zD ITHDUT?HD hd ..hd>>>> silver?
00:02:53>> I mean, ts iseaififul ...
00:02:55>>T, P P uby%>>2Q CAN'T...ñÑ >> WHAT?qiRóÑñ0lJlJlriSú >> YOUññññANE A E qhRúñ÷ ÷ ÷ çL÷÷TGHD0<0< ÷ ÷I ññ, N'KNOW MUCH AB0<HDrhrh ññGS, ññññN'T IND HDHDññSGpw2$V$V G DEqhqhÑçHDúÑqwHUH?HDf;f; ÷qh ÷ ÷ ÷ ÷úú:l >>iAlyMT A0<0<Ññ DñÑ5FC,HD$p$pHDññXXqñ , TETERú UÑñÑxi;Ñ÷Ñ÷ jg NO EASvHAT U'Ññ÷Ñ8ú8ú/'0u hd YOU KIKE,OUE ÷ ÷ ÷ ÷HDTHE C @P ONEHO#lAN ÷Hd hdñç/< >>ETETET ME CALLIN ANDSKqxññññ HER.ñZ5ÑOko/qaÑíririRú>>>> D D ME E OFHE/3INALg]%H0<ññDECISI riSóÑñ>> HOL. LET A A M MDYDYqx7o7oo -÷ ..só >> TS S ÷ WDIDI DRE.. ÷ñxi;ÑÑO,HIISISTEGH ÷0<0<Sh NONO B B...aÑ>> YOUEA T TOMROqxññ ÷qxqx ÷ñxi:[p[pneneingsgsq xqx>> HEL?qw óP >>>>ININ'S LmdnES+8hKN ÷HDHDññ I,A. ÷ÑçÑç0<HDHDSGSGqxaÑaÑññ QSóN.QU;Qcc$BrBrvAvAIjjKEHEHÑç0< >>I%H.Ñ÷v]l3%.EáEáx0 oY'Y'/a& ÷HD TO TDING w w ÷HD ÷ ÷ññ >> ABSOLUTY NOT.ññ!1qi óZ@B >>>> ALL Rññj;%nqiRúñÑ >>OUOU'RG.rhrh AT W WHYE VE Yñññxj:qiRóñÑ >> O OY.Y. ÷ ÷Y&Y&tctc÷9P/< i<HEREOROU.riRú .ññ ññ >> O Bññ.ririSúÑÑñy0@5%ñj22HDHD Obobououy hde ma ohono N'T T ARARHITETEIKIKTHE E IDID1i HO WENOV MY AD ÷ ÷ ÷ ÷ ÷I HAIDEA ÷NOW ñ÷E]Y>L2Zññ2TjTjêê95tU W ñsñs7b2B ÷ ÷HDñ÷ñ÷0<A BILEM.qhqhSúSú+, ÷ I N IDÑ÷0;22 ÷ ÷@C ÷ ÷qhSúÑñÑñj;qiSóññÑxi: >> I IS IT YOUAVAVA A DRESININ:NRraÑSGqxURññAGÑñ MTHqwÑ÷Ñ÷qhÑçÑçHD YEYE, , DOñññyj;HD>>>>ETETE SESEITIT ÷ >>>> D ÷ ÷ññññññ I'M NOT EVmv MSISI I WRáH U.U.riRúÑñÑyj:ERE ARE U U INT7G? jId >> N >> io.
00:04:08>> N n l l'sear isut.
00:04:08>> Havavtotoust t y y onn AND SEE W W FITITqhSóñÑñy Yo to.
00:04:12YODOoñoñT HA AÑñHOICññññ ITY DDXb@+@+CG2gnaKdKdNúNú xS2[?xuB@ñHAjK ÷Hd SOOU ÷AVE ññ ÷8l[O;bÑçÑç/< OqhRú GETññF HE ÷ ÷pwpwCFpYlI'T ...HD ÷ ÷HD >> ISTSTTCTCS.S.OOOOÑçtf JUloRYRYT.T.JpqwqwlWY]HYHY ITHqwaÑññ NE OMYSH LHDS N'EVENIT0<ÑñññññÑñéLññTHaÑ H>;0ctghd >>0< ihdhd ÷ ÷/; LOS AMINHD ÷ ÷bñSGqx >> WO!ÑñP0:;ccllí]./ri ÷ ÷ ÷ ÷a÷ññ " "ef 'SqhAKG HDSO LONG? ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ññ >>HIHIle] N'KKFIdbXW.-SH ÷ ÷qx1xC ;h >>Sehe fths toouhdhd ADVANTAGE.WyS% [laughter]HDHDHDHD"PNbWtklJr 22ALYGgNZññ <qn4RayLl[÷ú6I>>Pi'÷T'S WH HAPPErh WN ñÑññqiAAww PI AHITEEDNG DSS.Ñç0<0<Ññ H&ú&úad0l0lj;rhSóÑñTHATññT YO ÷ ÷GFGF]]OKkWkW/÷pwú÷ññybé+?r?r#PL(2E0% ÷ ÷HDHDHDHDTHTHqwHD ÷ ÷Ññ ÷ ÷qwqwññSHHDqwaÑñÑSHqwúññ÷0<!% ÷HD ÷ ÷HDHDUTUTY Y 4O4Oij4á#lChR Hey,y,t't' la.
00:05:11Watcfufu e esosos d otrhd vivio o omhis isise e lilihd anon y yr r one e at vh1omhdhohostcod swchg toei relyave u ftfteepeent orore ononararnsururcece do wdcdccks s ucucwoodod igh-pitched laughter) ey y dg wochks,ququ c cckg myoo p pcentntr r re cararnsnsancece davi hey spade!
00:07:21?
00:07:22At's a negativeght rir.
00:07:23Tomorrow then?
00:07:24Ow this wholeweek is tricky 7us w w crp,leleanas c canma anye elel ricousl buly notoo shshbybyeighghr.r.
00:07:317Up c cspspndleant' riculo.
00:07:36..what color are my eyes?
00:07:37Aly y teteee i-cor r inin o o yo n nurur c coror its e e mbererneneeytensnsyiyi collection in america.
00:07:43Anitit's mymynuer o o t t.
00:07:44Available in four shade collections.
00:07:46One for every eye color.
00:07:48Intense i-color.
00:07:49Only from almay.
00:08:25HDHDjj [p rinin]]HDHD [rings]HD >> Babe?
00:08:37I I ststantetetotoall l d d y I veveouou I'realal s srtinintotohinknk'm'mhd ju misngelel, d wantohd callimimndndususmama s see .hdhd d justand toaksure we e ok borore le f for .hd and didi't'tananthth to hdhd .hdhdhdhdhdhdhd and right before the wedding hd hd hd no, I juhd wanted to hear you hd itererimpopoananto m mtoto ve m mreretiononipip ichcheck.
00:09:11Yodenite donon't wt be inifferere p pces s ntntlyhd ririt t forereououe ababt t hdetet maie .
00:09:18hd hdhd I dedetelyeeeereliliededowhd that tked m, , ani elel a a t t ttererbobo heaeangngo .hdhdhd >> nt t memenn laa'a'fufu c crtrtededngnghd >>>>o,o,e e ckckn n , , bybyhde >>E'E'ñuñ]E !O LxúAT?t?tOME01hfix ÷ ÷HD BRm ESMA'SRERESS.>ST HDLOOKS BEERERN N ANANN N hOEj;ZZZZXZ HANGERHDbb]é#$#$#$WWWW Ú ÚHd my m's'sososngngruncfofoñ÷ññ p thdihdesn n famamy.y.
00:09:48>>Ououot to t t ady y r r l E TOTOlí Y!!OTOT3EN HE22.. ÷eeee >>LçTRIP POKER GE.ññññññññ0-! ! !!""á)RúYk÷L÷LHRHR";JU:JI$ RKWHKR IWR ÷G WI?HDrhSú IUTUTEEJK w÷uvuvYXriHD DTHAIíó A Aii, ii,,edcq-T-TXú[:[ti<H)HDÑçÑç0<0<HD WH@F I I D,D,ñ<E,E, HALF ANDHD"M-o"t ÷ñxk;HD]óHJKK >> Tnk tt't'cocorny.
00:09:59>> T TODAYS S E E G G Y.Y.iiiifvHDiiiiiiiiihññ(L;N 2 2N%N%.&.&Tl2222 I'M M TTTTG G RRRRD.D.Ñyi;àE;263iiiiijhihi >> ♪ Y're geininmarrrrhdd K IIeeBBBB<< HERExyHD >>Kaka I i r rdy HEHE I IHDB[NnNnSúñññyj:iifgfgfd"("'bCb[2 ÷ CaioiongngyyCaioioaxaxrhrhSúÑÑñy EPIEJCC0000HDriSúñññyj;riSúñññye%q#w w 4Ca# #" >> PVIVISLSLONONI VEVEONON38..2E060022D4ntananan2anananhM >> PUNHEHEISISBVBVóDUS B BGEGEtVó Th e eryrydydylsls/70 HE A AERERPHPHYSIC C C$PETOTOévu[! q0"ç, >>HIHIISISO O ODODBRBRhMs ÷$Ñ/ >>grgrtstsTñff [bell ringg]g]2@wXhM [grunt swewedodo]]gihMjXéí%% >> IFRFRCICIñmO' nIN gHABOBOX,LpP4kl<oÑOs$T !hM ÷ó ALñ!Y'L L LLLLE E REREz÷O AYAY)@OR?(=ús THE MEMEhM >>UNUNHEHEISISRYRYG G TO Rt÷t÷kOhM Thwhwhe e inin2ñ- >>OUOUNONOTHTHGU A T TININgpM TOUNUNHIHIWHWHE E [bleep] THIN30 DON'T LWU?0c[úF1'oú= THE YSYSAVAVANAN ALLIANC8- Sk: ;A[áuáu@zw93cvbm-df8f weigig a awewe h he e an .
00:10:43>> L'S'SUTUTLELEANANCICIO.O.hM >> De.e.
00:10:45>> WREREONON T TE E ISISOUOUhM DO A A W WE'REONONNA WIN zz: THMOMOY.Y.My:@g >> FLOWEaPOR,R,O!O!tñ(@?@ u@u@ [allhehe]]hM >> Ieeeelili I it may ben n BE I IEREREST TO KmEP YOU.rY)ehMhM >> Wa!a!
00:10:54>> AX,X,OUOUCHCHK K V VD.D.hMhM ÷hM >> Wt t e e you lklkg g abou ÷ SIERERJçofv /ç thM [bepep[b[b!epOIOIpopoJeÑ DwDw]]]]q< [ylili I iisisncncy]y]8wFOñ(eéÑXhM SHE lele] ] ..
00:11:01I thghghshshwawasusuosos t to ha m mbaba, , ononbabaerer BA..hM WE'RANANLLLLNCNC3X30aárNI [$'"b2hM [upbt t pop 6Psi ÷hMF) >>K3♪ FIRST TXVE AROUND ♪JT ÷ ÷hM ♪ G GE E M MHEHET T ♪ ÷ç52<( ÷yIltcFé ♪ONON G G1kS .óU,OROR76APT T ♪DuDu!"!" oIvUP]T &B6KdJs=.9káLu çxçxñzñzhMhMhMhM ♪VEVETHTHG G STST♪♪çFw8v)s÷ ♪ Iç 'TU)HEAM♪♪aivO2H.Km)dR0(m@K:7l0 ÷7O7O8HtéOA ♪ AeT N I I U UP ♪ñ7ñ7 4LC%+óç ]F#u8h8hhM ÷hM ♪ F A ARARA-N-N G GE E ♪/a(Ho"%OfVcO >>♪♪ I ♪cpRp' 2AbpHJoñ!19#vfPAhfyw-BknM084d,9;Mw7wR[!-jQfjXú ;;QhB Z=aa]U ; ;yLTJq#>fDN >> ♪ L LE E ♪hM ÷ ÷hMm"m" >>Q5♪ovove ♪ ÷> >> ♪ IANAN♪♪iJbKZCUFhM >> ♪ MEYEY♪♪hMMG >> ♪ I LOVE ♪ar8[JÑffS[V:1ThM ÷rC@ÑC4#/o[$g")úí#n ♪ IOVOVERMOx!Y ♪ ÷hM@Z). ÷tthMhM >> IADADTHTH D DISISN.N.hMtttttt I THtGHtABtT tIStbltp]tLLtttttttttttttttthM Day ststdada ALDADATOTOY.Y.hM >> SAFAFR R SESE A AX'X'ASAShM HO A A E ERYRYDYDYETETALALBEBEhM OUOFOFHAHA, , T T NGNGDEDEDEDEhM TOOMOMTATA T TSASAY Y D D E E @z@z@zhMhM SHE N N NDNDUTUTHYHY D D W WTThM I DI.@z@z...........
00:12:00.........................
00:12:01........................
00:12:02....................
00:12:03>>HAHAS S ATAT'M'MAYAYG,G,hM That's so imrtrtt t g g r r .
00:12:06WHENE E D D E E ANAN..hM >> LTETE A AX X D D NINIERERREREhM .
00:12:10Gettg g d d a ax x s s e e stst [ble] ] TITI..
00:12:12NOT STSTORORE.E.hM WE'RGOGOA A VEVEO O T T NINIERERhM .
00:12:15TO DTHTH, , M M VEVEO O T T DDhM Of t p pplplthth a a I i HS ALANANH8282x÷xxxxx DO Yx KxW xW xSYxT x GxNAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BE TxGExRIxOFxHExUYxNOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx >>xUTxUNxHExS xSYxO xTxxxxxxxxxxxxxxxxx OUT.xxxxxxxxxxxxxxx ALL x GxTAxO x WxNxxxxx PUNIxERx PxMAxERxTHxWxxxxxxxxxxxxxxxxx THE xlex] x Ax Tx OxERxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEAMxILxVOx Hx Ox.xxxxxxxxxxxxxxxx >> [xeex PxISxR.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ALACxDAxOUx'VxNExR xNTxISxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ASS xMExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ANxWExTIx HxE xR xRLxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ALLIxCExxxxxxxxxxxxxx >>xASx LxD x Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SHxTOx MxSHxWAxGOxA xTxxxxxxxxxxxxxxx RID x CxCOxxxxxxxxxxxxx SHxWEx IxO xISxLLxNCxLIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BUT x WxDOxT xNDxOGxHExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NOx Tx GxS xE xNNxTAx Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx THxGIxS xT xE x Ox.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NEXTxIMx ExLAx IxTOxE xxxxxxxxxxxxxxx I'xNOxSOxISxD xF.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx >> IxIDxT xVExIMxxxxxxxxxxx WExONx Gx Rx OxCIxO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ITx JxT xW xALx WxN'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx THxTIx.xxxxxxxxxxxx x >>xchxklx]xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx SAx PxE,xO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MYxUMxR xE xSSxN xGHxNOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxvxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ARE xNDxF xVExLIx,xxxxxxxxxx A COxECxONxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MIxY xD xHAx KxD xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DExLOxD xLIxLExITxF,xOUxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KNOWxOFx FxENxHIxSLxHxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RELAxONxIPxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BUxATxHExAMxTIx, xATxxxxxxxx WORRxS x AxITxE xT,xOUxxxxxxxxxxx KNOWxxxxxxxxxxxxxxxx IT N N A AATATG G OWOWhM Weamamhehe t tgegemomoy.y.
00:13:32AT TS S ININ I IE E CICID D ATAThM The ststhihi I ianano o b bakak this whole tngngp.p.
00:13:37.
00:13:39>> O Y YH,H, D DTOTOhM .
00:13:41We nd d e ehehecoco u uwiwi A ANANR.R.hM >>HAHAS S OLOLhMhM Cuititffffefefe e g gss STARD.D.hM >> Iueue y y c c s s t that.
00:13:53>> Is s olol I ANANITIT N N L LE E DODOTThM HAVE C CSHSHN N SCSChM BUI I STSTEEEELILI T TS S MEMEhM Is t l lt t acactotoevevopop FEELGSGSOROROMOMODODhM >> C C'T'TATATSOSOBOBO I IIDIDhM OF H HSESEHAHAISISULULOFOFIEIEhM A U URURU, , D.D.hM >>Igig n n, , h have eigh GIS S D D X GU.hMhMhM BUT L L E E RLRLSHSHLDLDTITIhM .
00:14:19I THK-K- T TNKNKS S GEGEERERhM .
00:14:23PUNIERERHIHI T TT T 'S'ShM Runng g e e usus BUI I STSTANAN S SW W M M ATAThM HE DSNSN..hM WE HE E E E MBMBS,S,E E OUOUhM RUTHTHGAGA A A W W T T M MEYEYhMhM >>lalahihi]]hMhMhM >> Y t tstst her?
00:14:42>>H,h,eaea >> l le e isis, , d d l lee .
00:14:45AND D DIDID T TT T 'R'RALALYSYShM Gonnhaha e eh h hehes s ckck >>E E FIFITETE H HE E hM .
00:14:49AND A AAYAYNNA BE TRUE TOhM EA O OERERhMhM >>OOOOMOMOININ M MEYEYOVOVS.S.hMhM IT'S ALMT T MEMEORORNONOERERhM .
00:15:00Okay NOWHWH W WHAHA T TDODOS S hM HA T TPIPI B BNDNDEWEWEAEAhM .
00:15:04Now y y'v'vbebe t tm m ptptnn befo y y c cnonobebeeaea CAAIAIAGAGN.N.hM LET'GEGETOTOT.T.hM You ysyseaea f f t ts?s?
00:15:11>> Yh.h.
00:15:12.
00:15:13AND E E AMAMAPAPININORORhM THE LDLDEAEAISIS..hM BROOYNYNhM >>HOHOhM >>UEUE W WT,T,'M'MEAEACACAAIAIhM DA..hM I di't'tananthth t thahaenen BECAE E VEVELRLRDYDYEEEESOSOhM Peleleo o memeeiei t tmm captn.n.
00:15:28And u u inini I nnnnhaha t ttt sameatat gITEEEE L LE E E E AMAM CAPTAIN ERGEGEDODOEDEDxH >> A t t g geneneaeam captai IS..hMhM .aaaaaaaaaaaaaaa [cheAs Ad AplAseAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA >>A'maeraexateatha iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a and a aa ta galsaanaetaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa 0jkeallaheaoyaouaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa >> oay,ahaayoagua nad aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa weae annaseaifaouaanaumaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa baa tat ainaupaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mmammaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmm >>mlaMhim]mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm tripmn matmmmmmmmmmmmm I'm sm ym am imabmt mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm >> STHTHCLCL F F T T C CLLLLGEGEhM IS TBABA T TT T ININUPUP g g ghM And dodot t owowowoweleli'i' .
00:16:10YOU OWOWBRBRTATAA A S S FAFAhM As I ihihi s s'l'ldodorereyy GOODhM [bl l ngnghM >>AMAM B BE,E,OUOULRLRDYDYhM BACKG G ATATP.P.hM >> Yh,h,irir >>lalahihi]]hM >> PCTCTININhM >>Otot s surura a ctcty.y.
00:16:25>> Exactly, n'n'lelethth s s THCACAS S ATATE'E' P PYIYIhM .
00:16:28>> Bokokn'n'ththcacaaiai a a I'm goa a kekeururwewee e thth ON T S SE E GEGENDNDE'E' B BhM g g g LOYATOTOE.E.hM I AIT T ENENURURIRIR A A D D..hM >> STHTH'S'SOTOT G GD D GNGNhM TH U UONONININhM TH C CLLLLGEGEE E VEVEO O N.N.hM .
00:16:43Taking it ba h he e r r e e nn FOR E E LDLDEAEAhM >>F F L LE.E.[b[bepephMhMhMhM >> WO!O!hMhMhM READY, GS,S,OMOMONONLELES S hM .
00:16:58>> WGEGETOTOHEHEHAHAENEN..(R(R(b(b("("YO(b(b, , R r u uononhehe beac y y k kw,w, h he e isisasas to dwiwi t t s smmmmg.g.
00:17:03.
00:17:04>> Wt t t tt?t?
00:17:05>> Yh,h,ououe e ououtotoinin OU H H W WGSGShM >>E e riri t tththchchlelee,e, we s t tseseananququs s thth (b(b BRITNYNYS.S.hM >> WCOCO T TPLPLA A C COMOM..hM Thiss s ereryoyo n nt t amam chalngngisisoioi d dn.n.
00:17:18NOW U U OWOWS S LLLLS S DODOhM THATHEHE H HE E ENEN L L O OhM PHICICLYLYTTTTCTCTE E OPOP O OhM The e owow buevevy y w w d d enensosobobo was s t ts s owowitith an ABICULOUhM BANKNKONONhM >>lalahihi]]hM >> A.a.aboboy.y.
00:17:37AND ITITN-N-EYEYRIRIT?T?hM >> Ihihi m mtete's'seaeayy gonnwiwithth c cllllgegeececsese I HA A AAKAKBUBU..hM So I t tnknkg g ybybi'i' b b go a athth c cllllgege >>OUOUCHCHLELEE E C CLELE....hM JUNKN N E E UNUNhM .
00:17:50[lauininananapapauau]]hM >> Y W WL L N N URURhM Ass-raras.s.
00:17:55EACHLALAYER FROMACACTETE----hMhMhMhM One a aimim y y g gs s ee gonngogop p gegeererananyoyo WI T TE E URUROSOSIOIO O OTHTHhM Plfofo b bininmeme atheheouou o oththbebe, , uu WILLUMUMBUBUS S TITIONONOFOFOUOUhM FALLOFOFOFOFHEHEORORhM >>E'e' g gnanaavavtotolili,, bootboboceceacacototr r off this PLATRMRMWHWHH H , , KEKEhM(b(b("(R(R 15Eeeeababe e e e tete th I ia a etet p psisill chalngng >> theerern n atatititthth WAR R RSRSWIWI L LE E E E UNUNhM Thonon c ctata y y c can have WITHOUOUOPOPNENE I ITHTHUGUGhM YO B BT T PAPATUTUhM Yocacaototicicyoyo o ot,t, you nnnn u u y yr r ndnd y y caototouou t tm m ththououbobo atnynyimim THTETE T TT T NSNSHEHEOSOShM RODSDSILILWIWITHTH J JK K hM Thtrtrk k alalngng yogugu g g I i >> got it.
00:18:36>> Othth c cllllgegeththe'e' NOOLOLN N CKCKhM ANTHTH S SKSKSIGIG N N B BAUAUhM ANONONOFOFS S ULULGOGOOMOM(b(b >> Geneneaeacacaaiai m mcici whisisonon b byoyo f fststirir to pththjuju I iththtrtrkk CHALNGNGhM .
00:18:49hM So gd d amamwhwhdodoououanantoto go uagagnsnsmimiy?y?
00:18:53>> H W WGSGShM >> A ASESERERE O ONUNUERERhMhMhM WI T T J JK K T TS S ALALNGNGhM .
00:18:58SHE'GOGOTHTHBOBOY,Y,NDNDT T TSTShM Up hh.h.
00:19:01SO TT'T'S A DOUB T TEAEAhMhM >>Elel m mdydyeeee l le e ee has riricuculous amot t caioiobubuhohowiwis s s.s.
00:19:09A real n ne e s.s.
00:19:11[belririininhM SO T TNKNKOTOTININ I IGOGOAAhM Chucthth g gl l ghghofof THPLPLFOFO..hMhM >> Lieie a aththsosod d THBEBE....UMUMBOBOIEIEhMhM >>Rereououererusus NOOMOMTITIONONhM I owow'm'monon t te e ndndouou ...
00:19:26...................
00:19:27........................................
00:19:29[b.l .ng.g].................................................
00:19:35................................
00:19:38..........
00:19:38........
00:19:39..........
00:19:39.............................
00:19:41....................................
00:19:43..............
00:19:43..............
00:19:44......
00:19:45..............
00:19:46>> [.un.ng....................................
00:19:49.
00:19:49.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
00:19:54!
00:19:54.!!!!!!!!!!!!!!
00:19:55!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
00:19:57!!!!!!!!!!!!!!
00:19:57!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
00:19:59!!!!!!!!!!!!!
00:20:00!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
00:20:02[g!ss!re!in!!!!!!!!!!!
00:20:02?!!!!!!!!!!!!!!
00:20:03[ble!] !F!!!!!!!!!!!!!!
00:20:04!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
00:20:08!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
00:21:11[ DoDoBaBaing g D Dtancnc]] ♪♪ Guir:owerho ] ] ♪♪♪ [ Hd ck ] [ ls ] ] ♪♪♪♪ Contitieses[ undercrcpsps [ Announcer ]The van beckonslike no van before.
00:21:36The technologyacacd,alnew w ndndOdysysy.y.
00:23:53hMhMhM>>4040=[belell dingin503ChM462E060022D4nt >>1AET IhM6ó6óVEVEhM0101 >> WEL01 WE'RE DOING THIS01#QanxhMCHALLENGE, AND I'M BUMPING THISTTan HEIFER>LL OVER THE PLAChMPixOP4@2 v 5ñ+ But it's really, really haçb to iololkjkjl+4;4;vjdk%qher[e+2 hM ACTUALLY, YOU KNOW, USE...hMúl?j?j ; YOUR ASS.hMmi AND IT'S PISSING ME OFF RIGHT#eNcL hMU7 fffxYxYqHxY NOHP@)HÑx( O?a@uxÑZ@utsIOsyhM [cheers and applause] >> BAB@<1@÷h"8KA)K'6COD2 ON, BABY!hM >> MY ROUND WITH HOT WINGS IShM ÷ BRUTAL. ÷Ñ45nwp(O >> [grI-tingvQYn ),+.WUTaGáUáUY-#Bf! QVQV22PFPFzB(B(OEOEDRL FOEpvpvD0@í= . Q mñávw÷Yy?s4[lXy2WM,t.ZTÑnñ&hMhM >> I JhM THOUGHT, "DON'T GIVE ÷hMhM"hñWN@ AH2A<çVzwç6OñdpPwW,tMDuéNjú [bell dingin VW8é@L;O0 ÷DHDHr "KS](á69R$hM >>hMIRST ROUND GOES TOhMHE GOLDhM÷t#k@8RG÷ TEAM. h í@í@zl[cheers] ÷2hM ÷Hd >> SO I WON THE FIhMT ROUND.
00:24:40@ @=@y'sI :&FOHZkjEPWOAN ÷WI@ THofREST.OAórñZ4 ú ÷sp@z@zYlYl@!8w8wé n@$OKLYN, WHO'S Tz@ FIRSTO UY8ç( hM4a4a ÷ ÷hMUP FOR THE JsEK IB TL. TBíînñhM ÷P'NhCHanLENGÑDuPG ÷>>2RAZY MAN G#[THrÑóñx!o?hM >> Oh.
00:24:47>> S ÷ úIA, WHmoARE YOQ5GO58A$R==/Hf!HúH42O2ñ> ÷ use to c$7nter him?
00:24:49>> CHI CHI.M xrx ÷hMOJCE ER.8çe;&.óM >> I GOT 100 POUNDS ON HIM.bRpX y,R(r?çvñ#@jK ÷V@Tço18t!7oó ohoh/y/yhML >> 100 POUNDS OF WHAoTbGjúu10I."; >>OsENTAL.ÑOxt@í=OÑt@T4uBdxD@Z [ Gççñ3ñKá% sH2Bñ=LI ÷÷bI COhMD HANG O÷; WITH HIMññ(f(f6÷6÷ OUTSIDE THE ÷OW.hM ÷ ÷ ÷D0éla I BEAT UEPt=YS5IG2R prAN0CIMér"(+C ÷6zV, Ñ!ú>9xALL I4E TIME.;&hM SO I'M GONNAhMICK HIS leep)cKYhM Gá7 Ass.
00:25:09>> THREE...vóyt÷TñútSv[ zçcñí÷HTWO...7@SOytO<I<çvOLlñ ONE...hM [bell dinging]&J GO GhM IT! ÷ WHOA.B@( Z@5é T@k@ lOñ$ sp .
00:25:15>> YOU AIN'T PUSHING ME AROUNDhM ÷ BOY.P=If;dó.IDG$WHO'S THE 8bIOT <<+L When chi chi called me an idiot ATé@LIMINATION, I GOT A LITTLEhM Bit of animosity towards THE KID.hM >> Aa I ÑOThARí, lO'S JUSTKm>)L<SFE%féX" ÷Jl#H#H.ófPdE<%aí÷Y3x0C H,>> A6n I TOOK ITDUT ON HIM OlvK8çn@J98á8á8qabaDpy THERE.ySñc HUH?"ult hM ÷ ÷ WHO'S THE IDIOT NOW? ÷ADóé kfkfLúLú w wYbH!píjOV0OsdÑ(xVIVIñ CñC ÷rAHYA4h4hí8YLG3xVs?! E& [gS8Cr hM"Pf7!á ÷l6l6.X.XKKHuHu06R2z hMhM(U(U,),)@BUjUj&K6K6 H]ÑQiv9%v %KK@ hMyiyi ó óhM z e>>idARíú!=?aA6éen2sq--Gz9IYng 8J-z=GjhMhM[ñ ÷ çñIñú : ] ahM>> SEE YA, HOMIE.GAXú@C04 >>@N!=W'nrCDPp#$QAC, úlananhM ÷ >> IDIOT.hM>> IDIOT!Ñ-@ñfñQ ÷ ÷4h ÷Q#Q#0C0C4h4h HE Om]WEIGHE ÷THE DUDEN-é%j> ÷hM 100 POUNDS.hM ÷Ñ?GARTH, YOU REALLY LET US Down, DUDE.hM >> ALL RIGHT, THE hMORE ISn+IEAAN9hPZfF3,A:JtáONE TO ONE.hMbYKmMA= IA, WHO DO YOU GOT UP NEXT?E.S.#FiKq-ÑtIb4.
00:25:59xR u M áfKDKy í]í] s shM >> MYSELF.(n8a ÷hM >> OH,q8 áY.,Ñ ÷&Yx Qyórwx.6IIbÑ MARCIA, PUT SELF FRO > AND÷Hxç..hM ÷hfCE-3ER.eq@g v(v( >> IT IS ONE TO ONE,H÷ND I'M/uQ#Q#0CoXHOPINGO WIhMTHIS CHALL ÷ú÷.hMhM >> All ÷ight, so brooklyn, ÷ d÷(who you gonna USE hM GO ÷ Against he ÷ >> I GOT MY EYE OFhMHE TIGER v@70-)ñuhh >> I GhMAGAINST SASSY.WE'RE THE SAME ÷EIGHT, SAMEZ]#F#F ÷ ÷hM SIZE, SAME ASS.hMçrÑjÑp HOPEFULLY, I CAN TAKE HER DOWN.4a4h4h ÷#FCF0C2Q#Q#Q#0C4h4h >>Q#OUa# T ÷EE?GCY Tñq@ ÷ç$m,Ofp÷hM [bell dinghMg]hM >> COME hM, SASSY! ÷Hm COME ON, SASSY!hM GET LOW, GET LOW!SATHJ1hM[cheers]Mrva0V3[#H4f ÷>> PUSH, PUSH,LKUSxfb-Zy f f h hRA( ÷hM ÷ >> GET LOW, GET pKW!hM [cheers]..RO4÷4÷xOxOV@V@ hMnFnFY0Y0)()( ñ >> MARL A zoEM0ÑLI=T A@"TRW@G:@xO M38.,.,b1U1V,##l6g%%?Ujkñ Ñ)CO,[ETaVOR ÷BUT...nHhM v v1+F"ahM8R0n$0hM SHE DOESN'hMHAVE MUCH ÷SCLE, SH ÷S KIND OF TALL AND LAN ÷,ç@ çOqP çO88 ç çç@ ç98 4ú'T S S ç çO6L ç@ç@pt çOrp çéT çh h ç@2çO<l ç( ( VpVp çSO2 JUST BACKlIP INTO Hn& AS:k ÷p)[W[e"[ 6-Y[hMhMhMXH Hard as I can.
00:26:44>> UH-OH, SHE'S GOT A GOlñPOT.ÑBtytyXOXOd$÷.hMyO;;$8xOOXH>>t w MzhzhGOD, T<"Y'RE BOTH2]q@4a v$ r@ FALLING OF!&THISLATFORM.:BAbvG/r@7d ách%0Vu.FC ÷2PVB6+[a$49#hM ÷(Qpp OH!M2I22Hv%hMDz2]ú8ú8FaFa1=hHH4Dfj:cLn[b4hFCdiñRin;]wm!7ç4aI @u>anançOhñ?z >> MARhMA, MARCIA!hM ÷ ÷hMbHrcK1a÷wV#= >> I DON'T KNOW, WE MIGHT HAVEúOdPOtPvx0@/8 TO GO b THE VdyEO TAP g< ÷#÷#÷ y yvrvrgg ÷ ÷hMóióihM >> M b2A'S TO?EH, BUT SASSY'ShMhM$f$fJ÷ú&DEhMNITELY BETTER AT EVERYTHING.Có$ehMgHúKxYxY(S-Tñé&UANT IF I WENT IN THAT DAIn1xX3CCaFaFçBWn(SH$>Y>Yff-gRR1w&$7 WA?8R, I BETTER HAVE WON ThMSWEPiALzFNGE.#F#FCF0C >> NOWpñOTH LADIES LEFT@Ig,9G V<V<mC#Qn2hM THE EX ÷T SAME TIME.q4ub@A ÷ - ÷<pANt IT LOO D BdKE MARCIA HITbo-JBUX X eOeO< QBbZhMhM FIRST.hM BUT AFhMR REPLAY...h@yÑ0f ( ( FBé84-hM va<%'W#ñe(Ydwx#U U> ÷o÷?a9 7shAhM SHE DID HIT FIRST.l,ó':#! -V[c5QQE[%I2 ÷0MaávGY >> [cheeww andxQppla+ ))PaPahM >>hMHICH MEANS THAT GOhM TEAMhM ÷w.WI R.
00:27:20S4l?2Ovc[f0qvpruCft >> [sigh]p/8 >40&]WdY3r ÷á)YES!JRJRB >O%22#FCF0C ÷l<4h xOapñ2):AdPkf!Ur . xXqK.'e4a(/[ ÷GUsD ?$5 fM>áUhC>>DXUT[%vK BS% PRK IN.4s,-1" >>-DLL0QIGHT, PUN,2RONT4h4h#F#FCENTA.6 '#yI@N@N'ñp.u MARCIA?s,,÷( ú0 >> MY BOY SIX LcUGE.0] zpzpÑ/íRr[,GoT áSk1&= >>M-HA RIGHY4QLL÷@/,-çóhM >> LET'S GO, SIX.hMhM >> Now we have the main event, PUNISHG VERSUS SIX GAUGE. ÷ ÷L)x yx÷x;%B,B,1H bRQ#Q#2pC dñVñV ÷ç-Ox2hMON Px=yFER-VIEW.
00:27:39>> THIHúIS T4aHóTLE THV ylEO$+)Y&ñ' fúVU)U)hMhM ÷ AL-2m+ME ÷O l6E.hM A LOdSOFbSEEF UP[,HEK) ON THATL$ ohM PLATFORMsbEcwCI'Z6mLH1oH >> THIS IS THE HEAVYWEIGHTS IN 2hMLnOQp ÷hú@@ 4h4h MANO Y MANO.hMZ5÷?0C#FJ@J@6 [bell dinging]pDHñ! ÷!(@J(ZwxcLKHO$6vÑx!-2 $ ÷XhE WE GO.(rBdBd "÷"÷@@V(x7 > ÷T ÷hM [indistinchMLLÑdÑdOvFL ÷ ÷N#N#ñFhQhQQ#4a4h(ohM A LOT OF BEEF--F6SE >VDRAU[yKp1).dY,á-Yé+é+r"Y"YB$THE OLJESWIT ÷AROOp$zúog2 ÷Fu<D<D ÷hM D' ' úR<RhM OH, OH--THEY LOC ÷D-z H, O6 .QH,í0Xta?'[RmHOLDP.,S >> COMOn2K, E&N!yIhMF>#K÷s>> Yé GOT Hú@, YOU GO QHI 3Oç Ps(%Vñ ONONé÷é÷u@>> GONNA GET LOW.hM[úÑ6QV%uH64'hQ ÷hCCh4aa4qV wt,X,n#LZkebHPUSHK%T.hC ChhMhM DAMN, THAT'ShM LOT OF BEEF UP@Q ;$;$ik36' >>3íEAH!hM ÷ >> [grÑts]OZOVOV8v8v?P?P÷U÷UB@B@ 68 p ÷ ÷-ú22W@ñ0ñ0bZúzBy ÷HrYt8i8i@&P&SIET]R:, HERE ÷2aD5D5ÑúOkrH w w u@u@ ÷ ÷kk[cheers]2Hxzp@RZQ>fhMhMhMK" Ie)g)g >> [2T mr6ion low grunt]hMhM [low growl]hM >> AND WHAT?hMiAG2 jHjH'w$#>> BIG Pal WINS.E?58HnHn9í9íNAf;4 fY-C!g4é>> S[BI'QiRELISHING THE MOhMNT, ÷hMhMI%1CH0RB%B[lMAA @X>)dSXJJJ(í(íwJY ÷InIn]Ds% KE...WE'REIPUN NG,HIS GAMErK[$'J ÷ 0Z#F4h ÷ ÷20C>ó khMhMhQ#FQ#0C çIThM G4aNG OUR WhQ.hQ@0 ÷hM [laughing]!$#(&+(0jTQ fQ >> GOLD TEhM, IF YOU WIN THIV@ p chM Next round, you will have won THE CHALhMNGE AND YOUR ENTIRE TEAM WILL BE SAFE FROMhM ELIMINATION, OKALç ÷dñí4(@g;$&@d!4i,Y4 GREEN TEAM, YOU GUYS HAVE TO ÷Q@SPq÷q7?qhM ÷ so marcia, who is yo ÷ next girl ÷ UP?hM ÷+p) ]TjK8Aq 7,0D> ÷%OOw OeúvTx0x0LLwB ÷hM ÷]% ÷ hMp=hM >>;$OR(4.ñéOuOu5O5OÑyuOhH=@2>> ALL RIGD<, ÷[@[@Jj >> ONCE AGn$N,OíHIS [XñzLEhME IShM ÷hM ÷INy5ORw/EDHs HANDS.hMí,z6IT'S RTgLLNO ÷LOOKING GOOD.Xq-iHa'r0jRi9(jk >> BROOKLYN, WHO'S GONNA ÷O UPMú-S< ÷hM AGAINST CORNFED? ÷ ÷C2[t[t ÷ ÷Lm >> BLOND:?ALLEúwÑCPCN÷ç, 88ñ÷y÷y!!!!
00:29:05÷hMPo98"OLET'hMGET BOOTIED UP.K, ÷hM >> If I lose, j>+p es2y> cn 1l1l MPORTANT Fu8E s)4ñ$tJ@WL wrí#F#FhM