MANswers   View more episodes

Aired at 02:30 AM on Sunday, Sep 19, 2010 (9/19/2010)      View all transcripts from this day

Transcript

00:00:17continues to be a ve special beer six ekaftejiji stard d e busissss it took the best beer in america award.
00:00:22Nobody had tried an american beer that had that kind of flavor.
00:00:25l l lerer sam amamlalar r ntntueuetoto win dada a a o or r e e rlrl that's pttttcoolol 0C2448CAtB83EDC !ñ úHíLOanRDEDEóEVE (nrarator) Street hkeke a a I iteg)4.
00:02:5122C 4848ppyHí Yotatathth,, and itdp sS8icatatn.n.
00:02:54G3+o- - Híf So=W cieie l le e w w rkrk ( ([r2ó hpBHí can rorow yo a a ÷ in t smmmmer tGWEWE0p0pA@/eQúrrs0o: ñ ñO@ for a first-memeffffsese ansHSHSananan÷(÷(xÑzm÷Tñrñ0xF So y g g t tfifind a place whe e osostututions s gaga L L 3 3í&úXháJ o ÷ÑXÑBd)y4Hí ÷ ÷++40÷rP7pCF @Ñ9zHíIfv E ç çl l ( mT ÷ ÷ ÷@ tPv-Gú)P ú Whrlev t tt t [email protected] whp/ehsesen Texaisis Hí p phíhí ÷ ÷ I dot t owowhihi÷h od iisis buI'I' h hrdrdbobo I i ñ!!ñYñvÑ ÑQñ8 ÷M'HÑ'ñ I wod d yy the Pñldoror S Soooo Hí2e justututdedex>f nono, Nevada Ú9Gúp=úú I thk k whorououss are legal inegeg..
00:03:17óp ÷zZznj9uMtBz&[email protected] EñHQzç (narrar)r) Wron d de.e.
00:03:19GN?Jp$,j Even in LaVeVes,s, socici ÷ng h hkekeisisllllalal FçFçHí,2YC2T<y'Eme ÷Bp!&@< órówp ÷Ie The Nñgat)NedaTOrothelGé are ou/ofowow HPA-tMPé0w4ñHí Th ÷Shady dydy is a4848ilil n nthth ÷ ÷ ÷ ÷sFX077chchBMmúHí neareaeatty,eveva-a, ÷ ÷ininñi and the Buy y ncnch is0000 ÷il a ay,y, ÷ ÷pgpgrUqJ in Csoso ÷Ci,, but they're rtrtththx dre.e.
00:03:32C,unananPFBSM Hí#lIx8OCàà ÷CóYó"a Evy y JCe res s VIVI ÷ HíX][wLq=EZçqs Th'r'ráPve I iororntntKenPes an[nwerere t tm m s sh.h.
00:03:38Hí0f Mé$A$A8( 2L2L2g!=p$ .A 3Ñcñ!cV7 ÑUÑU6j.ADá (nrarar)r) WelcCe to the Bnyny Ran..
00:03:41764Ñjç[lhPcç?oóX When you fir w wk k ,, 5< yososoalale e thth the gir ino heunun B B,, ñ' but 's'sn n e e 76drmm wheralalththacaction ÷apnsns HítzçH l 6 &÷ci?"[email protected] ÷0ÑaPñ0ñ0ñ Broo t tlslss s w w w wksks [email protected]!TLhú%.fn!tá ñTwrssíñ6 ] ÷ú0zD 8Ñ[x; Wh a aoTuyirir w w[ks throh h e e door Híhíhí he'srerentnt w wh h liliupup of a t t l ladies.
00:04:00eny an ÷[HíyF! c÷ kÑ)ñS÷dÑ2 B The F y n n oooo fr t t l leueu Hí anl!th w wcacagegedodo t to it <#4úQ!Q!i0b8tHQnHí k ÷ (nartoto Swt t oioi, , dede ÷ ÷SVSVVfVfs÷s÷1F#Lbb35vzÑYeú1qo o ÷<3X4gYsHí;Ñ:[M#M#)f5R( éé St n nbebetwtwisis negiaiavjon-) rÑrÑ ÷ ÷ñ/<é tHíçq Lienenp,p,qWecsese [email protected] Hof, the neneofof÷nhe@<un$( [email protected] ÷ane) ->anan,KçkhYhYt5v5÷N÷N'pIúIúsC/HíHí is gnana givyoyo?PsoJH t s.
00:04:14,ACCÑ B83ñ :ftS sQ)íAñLl ÷ You can negotiee a coleleififferent ws.s.
00:04:16pçpçCp 0:ún3>@ YocacanenetntiqXe rte zNrty.
00:04:18÷;Hída!Hí You knowwhwh y y c cmama itbT or.r.
00:04:20T([email protected]'& ÷7 pú24 Orououanan negx!iate time.
00:04:22q60ñ0 ÷XúÑr-ú=@?> (narrar)r) One hi r rlele netitiededisisayay 7' ÷m;pqp7b-;9DútBRXk$i into twOeeulull weeks at the Bnynyanan÷).
00:04:26v-ws aqp?0 úp4 Ñ;[email protected]=a+H [email protected] ]B6 @Y]( "BRpp He spent aililononeveven, .
00:04:29÷ ÷HíSq]úIÑ1á Hí ÷áób?p;Ij3Hc#.p,<aMdvgc7o5pR],C (n$2rar)r) But if y d don'tavavz' moy y b bn n kekehahagugu u zá0.nn ÷9L <6<6 ÷ ÷ ÷k] ÷;2ú>%T you Vy ntnt p pcece withixix p pcece ?!) H (úNp ÷ ÷2Zpp çç' ThShShady Lady3p 14 mis s rtrtofofegeg,, A1f1f7çp/p/CXçt5kq-%[÷zT)hk'PW3Hí?8rrn0+"+" ÷ mivut 0i the pcece6Corouou[÷ 3o90&çHíHí They post thr r nunu like f fakak' ' rgrg j jntnt ÷ ÷ ÷Hí (wananú9 Weane the lylyúíou÷$ &ç];>Vóq'SIlgo that pos a ariri..
00:04:46÷ ÷"Vx Most hsese j you FBveo o ]úgoatate.
00:04:48zAxew/wczBñ8"KNF÷>÷>2G2GHí We p%Ct 2Kr prices for bajYc rvrvmtesA@ ' [email protected]@t basillll l le, eith a atrtrghghlala @]4Hí ÷ or hf-f-ed-lflf th t te e t tngng Híy ÷(o$()!T$Cx$cH0ñq (nartoto An0that bringusus to sp p rere g getting by.y.
00:04:59Hí ÷M2GQ ÷i8 ÷ Dainin Evybyby y kekelaladadainin ÷ ÷ ÷ ÷Hí But reree e xJn keke you to the nt t epep.
00:05:02webrbr8(8([email protected][email protected]%@[email protected]@ñ8I Júñ@ You can ng the !apPanr.r.
00:05:06÷ Slipperyipipeses par..
00:05:07RANKNKP;2 2 @B ÷ ÷>GfJ Noininóúbe=serúúha0phaGçng nipps s all overouour bo..
00:05:098QBqRPRP(çs"b7HímC5 I p0ket t ththhrhr g g6lsñC pjÑ/Ñ/iKiK ÷Qs Neapitit!v: S2onde, bretet, , d d edhead.
00:05:13?r?rKjXXT<[email protected] X3FFnO ÷ I ú?ve+Fhaonon >[email protected]>1e3sé p pg,PóvPVLVLHíiusn<Jép6Aq2u<.vGúNl3 espealal with a lot omimioror mfUH?bó2bíñwIJio9)ññHhçT÷j6]@iM;AA, (Bbibi We ÷aví:our Jaa%zzLúpay,y, /Mg]g]IV ÷ ÷Hí which ÷ two hours Hí ÷ (nar ÷to Inasasyoyorereononriri,, ÷ ÷ a pay y !Kth two of thesgigit(s in ts s t t tub $ $e90.
00:05:24flHíúPFHí-0xf%5E6S ÷QdjLú ÷uX> ÷6"6"F<Z 6!Yág:tP?pú!Pp$úv5LV bp:DHírqrq ÷ ÷ The %nnRaRah,h, outse e of R Uo,eveva,a, Lc&AEa ÷=ñde3ñúq5#R2JW5@ -$ ÷%PJh anpáthShShy y dydyanan,, justororwewe o oVeVes.s.
00:05:377<GbGb<hvv ' ú ú%!<(<( I veve frequent YNmpluluwú <8&FbñUwú! ÷ m [email protected] With6<ve t ten humps th g g a areree threesome.
00:05:40Nó&FbñUwú!HíHí (nrarar)r) Man, wt t @le u u waitg g r?
00:05:46Híyt0 úztsH;yO ÷0V ÷"[h Ñ Dudesoso j jkaka cod d eaeayoyo I intntyy p+J6x%v0úp÷= z6z6w!ztp7ñMwñfiHí anlili I iupupn n yourimim ?ñ ÷R?w [disyrrt l lnfghter] Hí ThFeFeraraTrTre e mmmmsision esmamas s ererarar ÷ ÷ ÷0ñ0ña0xr(2óúp)o(f<kníú< ov!r 9 mil&Don Cases of irxnt<ny thef RTe(<[email protected] evy y ararRmn S$e BdS.
00:05:59,0,0a il], But ifououDihi s stealgg youraXret t @SrdE8umr,r, Añ8v8v2R/UvbEr)@HíXw haining yoLy bk k cocot,t, orcacaúLing yo3) eilil ,5,[email protected]??M8÷RHíPóOmrY7vo÷&- ishehe wor I i [email protected], you'çu wAXng x%)D ÷ ÷s3:Ee!AXwax%)Dr9$5 ÷ ÷ The e umumbags coul ÷steal youriningerpntnts FFGóGó@ v 0fE, ÷XUL(!Q and fram91yoL foa a imim çE,)÷Zb7+C=! ÷YqRV(XHírB w(áóVú WhatX@ Th c csE dyúthat?
00:06:11ó;ú$;j[%bOBmv!KRHí Hell yes, d d 'l'l show3 ou0rheir s÷breo- -M-M0(%1v4RHgb;[email protected]@@[email protected]+ CsK><@)v <s<s'<uSuS<QQPPvPv ÷ IX&)"4mKR]J!iKOO6lSSJfCED"Z6[Yf4:C=5J A $aimZQal wou b babab to fake my fgegeririss Hí=J15é8óuHí byututngng ÷ffy y ftftininee with C Cananigig c ctete u#u#4$ñnú'XS#çL[RÑm íwU(U(6LD5D5zçrUj÷?7;w+p÷OPa#J" )éNvspZvóGÑ÷Ñ÷ ÷HífQHíCPs6[l ByeeeeKgngKHff the p p ZH m60sk..
00:06:26÷OOwLwLgH ÷NóDdCpVhXbftLvRB@[email protected] [laughing] I'm drawina a ananonon that on (P ñKs ÑV ÷P,t$R&gç!Q m÷;(IXGssb÷ú÷óDbpq:%tbaÑZ]PP I n'n'ththk k like a cmimil.l.
00:06:31Híhí (nrarar)r) Criminalararsmsmt,t, buththfw ggp's smarterég h He's f forenMlc ieieisis @[email protected] D Db2b2 that(yordd for thSeSeeteterervice.
00:06:38Hí Fingprprtstsrereninie.e.
00:06:39%xQ<Kp"[email protected])b,cI,Op0cçs Even I ntpéal twi have diffemjntininiarpBNntHg 4KR'R'Hí1LeEK$06T5j4mu5cDLLKk ÷ÑelylyAhRaé$' BIQHéK/l&BC$H A fiáerpqint is auauay y ftft behind Híú !B<A÷([email protected]#3#z5?E?EIXnLDisM0404 ÷÷ééPvg"á'4qf&d l lQiHí ÷ byheheilil [email protected];s @j ÷hei,i,HíVc7QqKq'BDp5BI qg in yr r eaea v vDw>U2&÷U E5FJ]6:Tzaza:÷ Therarara a JMmb o o"Ncases 3%'5 ÷7373ltltZC ÷ZJ wherpepeleleavavfafadd their fingerinints oY1k1kéÑ$tY]ZXH]aa6B6B0V0Vá&YL0Aç# and triegCtoomom ÷t imim..
00:06:56uc4,(D;obGW% fj$<Ft" (n'!rar)r) So wt t epep do tseselKooliga t tee Hí totete y yr r inin6 ?
00:07:00,,R ÷ ÷ ÷'h'h ÷hí In oerero o ÷keininMOrpntntP< thfifit t ,%ing to o D÷ ÷ ÷p)SySy0&0&# # Hí iso o quque e memee e else fiererprin..
00:07:04PLPLD÷Híc c @DáK0>.N÷AF6úbN+N+k]i2ic÷I]@f$l$"ZRX÷hÑYj6YBVHíH ÍHí The sisit t acactotocqcqrere somee e sese f fgegeririss HíHíú6XA÷lGlG7$h!Th wod d o o a alala th t ty y rereririininfrfrom, 4s4súéúér8.3tABB -Xú becae e iv p$4ba6xy 6)s all vevef f eieir ficNer&0 +yhñhñ ÷ ÷Hí ÷ ÷ (narÑ]toyç Or c cIImill coulususa a ererotote.e.
00:07:177]ssHíIINZ (Swawa T) NextáNhiúb i Hí to fd d ngngprprtsts on the glass H&H&JA9c:Pá6á6XúWdgígí by usi s setetngng like fingerpntntowowr.r.
00:07:23)T2323xxhq0H0÷3Yn- IQL r(IHí!@$P>qí [email protected]@r2épéprc@"bEñqñq ÷ [email protected] 6f6f [email protected]@ YoR!would brusththat ov9 ve g gtltll1 YUbPbPTcTcDá(i[d[dPT,kylylIjFb;íFZ5!wl and ]Le [jwd w wldldtiti toheherere o oththglglss Hí ÷l6#f30& th h he e e e ttttacacss and m-e oils.
00:07:34÷,MMz+,1,1÷ i/@ @ qpÑ"ojojÑp R Rú8<Kv%v%S1Hís0=Nwg<ni" You ululacacalal see r e dgdges x 2nSlQ,cMU fromheheininrprpntnt leftehehd.d.
00:07:38÷ ÷3@%i/í!INHBZ (nrarar)r) Ok, , eyeyananaCeeciouprprtsts.
00:07:39;[email protected]@ps$y8n<hDévd,L4 á6á6ZY#HQ:,[,[4m4m Now theye e gonna geú alhihi-t-th h y yr r s.s.
00:07:42HíHí>F ,As;Q?@=Híw B >!
00:07:44The xtxttetewowod d to tee +K PlHí[h=)Ptq>0f3 eL a ototrara9J oóath <prt.t.
00:07:46óK%1+4áRPBá# ÷3lú5÷Lryú'l38=c(0FkbR"YcX,00%YaBTXUáHíehlLaJoú Jñ3(C.%Q%Q cD0ZRJ/#z (nartotor) ThW, t cmiminals trsfsf I itotocVheir compur.r.
00:07:51÷ ÷ ÷OOll ! ! pyozM0y0yççL?L?xx X1% ÷ ÷XçX@<i<i ñ ñ Yocaca ÷adststhihiss li t t b b<nghtnes and thcocorara V]V] f so tt t u u n n get a rfrft t #Hngerprt.t.
00:07:57CPdhñqá"i (narrar)r) We gJ tç%he t tuúthlala beca e it gf[s [email protected]
00:07:59YKy8H"H"[email protected]@HíVpeMR[V0zví3í3 Now wh we have tdodos,s, we he e t tnsnsr r e e agag HíEÑEÑ,%42.X-48&jX ÷9g9g,0i7'XBéS, from theomomtete to t tnsnsre#my sheet.
00:08:04÷Y" f UHíbU ÷+G,[email protected] 5ú$<$< [email protected][C[jP404141Q$iJV ,% <"@yYbf=6K6ó ñ:ñ: ÷AG$m=#+Q[p u!Ckh 8AvNN1KiRiR"KótZé Anththbebe w w t tdodo tha is6,sing a aser pntnt,, !G,$,$ [email protected] ZtHHW%úf L2Hí becae e lalar r ininrr actup4lyuiuilds CP aururcece ÷ ÷ ÷KZKZbyHíéé7k JZ A3T=F83çj8% off,ofheheSYrapaKPnc tHtHYwgw>4XW [email protected] (narT÷to-L DaC], the ised sfafa ony÷he trapapancncLL l0Pjg-9$í[[email protected]@vYHíHí make3-3-D prtstsú [-[-áj0 5÷d) But drw c cmimilsls get emn n 2Us $[ngs?s?
00:08:21JJáfl6FE,IF7úe á5]Cx4a#e'1PDwfp+-[;2Zs2:H:Hlhe20ñT!bJ[,aéZ] (Swawa)) Takeomomchchicics,s, Hí 1k and you put a ve t tn n atatgg xgxg on top of e e ÷an7aarCXcy and e e ngngprprt.t.
00:08:27(fZ0 ÷ ÷6éHws[hç 6U8+Y-)alBI,0Hí<!<m Ba,mKiamp:vh.'-)33aZQ,Q ,CdñA5óç<# ç8ç8:9 f1>HíT=:(pZR[R[/dh5,X!,çqR2R2>C>C:T:T(÷Z!
00:08:32[email protected]#6ú::nP25+é44BZébçI:NB-Y,H%-2r ñAp( ÷[ Yoleleititryryña th p p$Rl atat!hff +I]&]&PiJ!QRM85NcNvuTéHíHíHí anz2atU,ch et on y yr r n n ngngs.s.
00:08:38ZçHíf bvó@ (nrarar)r) WhoaN,du?ú.
00:08:40gépAmw, óX(ég)r6Sx So s sckckfifierer p pkk coulroroa a nknk U.Pu1á1á ÷fX:8mA wi y yr r inints...
00:08:44[ala b bl l ngngg]g] .Xy(2vP÷ D/áA And framyoyo LX#YÑ,QC ÷ ÷ ÷htHí Rembmb t ts s y omom thearar 3?3? ÷ ÷Hí ÷kjPf6m He'sbobo t tpapadedelyly fo ÷th"F b6Br.
00:08:53ñ >O>OLg)éEI&[3[Xz2:!tQM[ ÷ó",÷>d,-ySísw<Hí In fe [qsytete,, th c c t tBn brbrbR aththyóba -C-C ÷CK5$)FmjN)D.$Z%YY8w %K=e ;O-tú ú mxmx?÷?÷3232yYyYCRCRb Ryóyó ÷8S$))iCj intoououwowot t ghgharar ",",4PWéWé bYhí ÷HíHí,zFzo]o]áJáJ ÷T12 2vyH vTTTTHíf7p=G60?N/ta What the hrCl,anan (!??a4f Oh, lele],],8sy ndnd0dch 01?y(MX EB?# (nartoto Ne u u W Wt t n n u u sell thatosos n nhihi t tmama ÷079k#Vr-8na ÷ ÷÷Hí anththe'e'toto o oitit?
00:09:09R R uEkO ÷(:(:G2úÑ (man If you'rdodo a and out onououluluck, ÷I)t:Ñ(?&)rB$lU seG)ing sperm thbebe w w t tmama m meyey HíñXyúj]6/ek)NVz@ ÷ (nartoto4a Get readtotoakaktoto o ocacash as s spermonon..
00:09:17÷ ÷ ÷ ÷#d MAwewe ÷is cininriri0t ckck ÷K:K:cdcdLT ÷ ÷TT÷Z ÷ [email protected] ÷ ÷HíbdúríVB/RHí Coulswchinto geo allyavyou fieen pepeenenor mo on n r r surarae?e?
00:09:54Can tbtb noununr r dreentoror ke a a s srt e eititg?
00:10:00So o unpaida tea ho ta pennd veos q va har.
00:10:06Ra lrerea a morara el babao?o?
00:10:08...
00:10:09.
00:10:11Gogooooooooooooo!
00:10:14ifen mitetes ulsaveou fieeperct ren cainranc Hít04B278C4E0A040923E9C6E (nrara2r) Hocacars rk,k, and otot t t01psrereweweanme ÓSóserer2÷aecóf01hík5 Buwhwhe e e e 0u nnnn geththcacash tjrpafofo thiD?
00:12:28[email protected] @O s0ñ0ñT@@[[email protected]?(l Dot t rrrr d ds8e.
00:12:31fw<x4fzD!0nA>- You n g g ururayay to rich byononining toMc sperm ban( ug.anananHí,kHíHíí @[email protected] > >Ig Soow mh çTçT youse2n woh?h? ÷ ÷k2['Pl K ÷-X-HíP á<0wWwW púPHí ÷ w I aGtu2 ly think ñÑiv+Fó0÷Y 0I [email protected] prHíably)et $84 a quart.
00:12:41÷ I' prDJabíh gu) 100 buck7Vat a spe3 ban0@ 31aLz2Hí&$-K(÷ñT I think I could get about $11 million, ÷ becait's#Qoo2baby beteV@ Ichí y [email protected]#?
00:12:49A9 ([email protected]&0r)Hí AcÑzrding T4 the NationapnCe)Merir for Health Statistics, Híú;ó6oKq 7.3 million women in the U.Ñ1 ha V troubñ< gñ2tingÑgregnsñL qPzV ÷va De ÷ n n00HíáJáJI-I- ÷éHP n3x2 That m nsW,here's demanou÷ $0fo0anur [email protected], dude.
00:12:57[email protected]< [ñHíp@ [car horn honks]Hí Hí Check this guy outQ úy ç ÷<U ç[&2-u27%[fd ÷EmT He's rak ÷g in theHíash.
00:13:01Pñp Cú ?@[email protected] If you're NL(R andM÷A á/on your luck, selling sperm is the bez4 way?Yo malí m ÷ey3C peans Y%ó%Hí I had financial needs.
00:13:070 lqH="4@Ñ2b- I CTess I a)ke!!ivgJ6doab<ne my means.
00:13:09Híhíhí I Híuld, like-- you know, I like traveling.
00:13:11HíñnÑU (z:ocmyñ3ñCÑ;pJÑS ÷sIsI My trip to the Fiesta Bowl...
00:13:13Hí8G(% [email protected]>Ñ# ÷yYa49?
00:13:14Ñ# [cZwd roaíng] IpHí Compantely paid for with mwespvOm.
00:13:16z/z/ ÷ ÷ aa ÷úúúÑGÑG jP (narrator) Damn.
00:13:18zHí So how you do cash in?íX m2(uNrJ2< v9 ÷ái ÷ ÷7'7' R]B ÷ú @8 on.
00:13:20@dIt ain+ñ that simple?,zS -E-E2>HçHínOLn&7! lN I ÷B It a rigorous procHís.
00:13:23Thgo're nonjust gonna take anyone'Y4sperm.m.
00:13:24oj ÷n6é#E 3Tb-$ ÷@ (narrator) [email protected], dHíe.
00:13:26÷-ó We ÷anZ]aip to [email protected] [poñt, @Ñ",Xd@ç-)m so4.e askeHía real sperm banker wh(# we got to do.
00:13:30[email protected] ÷ After a guy expresses interest inXyanng a donor U8QcBHí ÷sú7 [t ÷÷ú x we have him pgn a@ ÷seHí, ñU2fQ ÷ñ& ÷ ÷ fill out some background paperwork.Hí cV ÷Cpç0÷Ñ@;@ñ x9x9--LALABúA@!÷ Th ÷iHrekbasic things we cheí foroÑ 'HvZHíf4e4e4$ ÷ arar 3bagrouou ÷ h)áryry susuQb aed atio p ÷÷KPx[ve # (nar bto Requememt t mbmb o o:: You ÷lt h have a [email protected] hK1%JJ?.NÑó [email protected]'6uI52" ñIq>2?A Hxkç÷fpTYBcaHí Women doOgt want toúñave duasasbabaeses Hí ÷ Reirirenennunuererwowo Yogogototoe e ÷ll Hí ÷ Accoining toThe New Yorkimim,, lnt't01çtX#y ÷2Q# ÷ mo s srmrm ban w w't't take dorsrsndnd 5 5".".
00:13:5524h4h"X"X3#huÑáçPvEçf÷& sHí Ifhehepapa thbabagrgrndndcrcrnini,, Mh12 ÷hí th w w ÷doomome HI ÷G @FwD ÷Lç- and otheininctctususisissese scre ÷in,< r [email protected]& ÷ ÷-q-q28,xwDúfú?Hí (narrato Reanirroennunuerer Vhr:: ]]eQ ÷ You 0yn't have andidiasas, , h.h.
00:14:06÷/45S<kn;; ÷ Q Q ÷ ÷ ÷2XAUs,Ñ=n( ÷Hí So nowñQhaht 8wmP-e?ÑPÑPÑÑú5ú5 (Saa04t) Ifhoho a a n níYatU1e, we h2e emem2olctctp @@Ñ0 ÷ p"2# yokAoq5?-"XD We ff-ezththspsperm and ldt t vlr yux months [email protected] ÷;oÑ,;(8EG÷BbI:C,HqM#IABM>A4!a-OGqr05TAKR z5j>yG ÷n(3>pkpk9+D@ and dononoerer infeZious seeeening jPjPÑF2Hí toakaksusu t ty y veveotot turn H H p pititpse H7- ZaBñHiút30 Hí2b:OY[+tZ!- ÷ dungnghoho s s m mthth P48Egnáe÷):÷[7s (narrato So!xf u'u'? cehan yo lreooooñ?too,o,igig??
00:14:21wawa ÷ ÷h%9c9cósf1C#oH7éHí ÷2YeD+ ÷ On) ofanhe criteriisishaha th h have ododpepex quali..
00:14:24gHgHlg-(iÑ ÷&[email protected]%lú.%!OIqg[qHíéy (nrarar)r) The erer WBank [email protected] L622Q?8HDP6iÑ3[3 sa t tt t % % to 8 o o",spmm die ririud fezez%;g.
00:14:30÷ So that's &je 8Iasc8 fo,5re ÷irdpenY]nuererouou [email protected] ÷ ÷c0 ÷ highpepe c cntnt ÷ bwbwÑJy+(y#O#OI![h [squkykycrcrm]m] Brrr Híl [email protected] Ok, , y y'r'r a llllheheththgugu 0H!]NnOWkg-cHí with B B..
00:14:39and memeupup s srmrm ,@PD(Y6M Ff=gaKpñV&SJ#v6piYÑé(('í-c ÷ How do you d>8>8 ç%ç%)tyB (J ThTh0 ge you a a littXl c cup.
00:14:432cw]NQCGX Th s sd d u u a a back ro..
00:14:44You (d in.
00:14:44' '÷çñGjúZS You poposit "xurN(pecime Thenououeaea..
00:14:46?Y ÷QC2/7Ñ n5w75+n÷E;=pv55, (n)?raF r) And you get l look at porn.
00:14:48Mk phí Thiss s e e best2&ob on Earth.
00:14:49;(a-a-!pHí,PFuA9(9(BgdV2GúGú#nlh ÷I4 Pie e c ce e r r ststeoeoe.e.
00:14:52oñoñ30M+bE8bébé (nrarator) So hkr oftena/an you makeMó whdhd$4wal :qç@[7S2Hí zT'P4j÷.zXúql [7S2S2 withououcacash r??
00:14:55ñ0 hP@@m m q;(v :Hí ÷ Toonone,e,ououavavtotoeses tw4lorIDhr d days 2&2&pmÑ02 ÷Hí4sxXLf between ea d dU9os..
00:14:59÷ ÷ /aB (narrab/r) Whoayoyocacacaca I i twororhrhr teses w wk.k.
00:15:01LJé ÷51sdcf VKVK#.&bBY t t4c 8z8z2[Lh(HLA1mrí]@ BuúKthe real qststn n ,, [email protected] homumu a a y y goa a t t ,5r 7 ad ÷ "Km[]) Ns0éLY2hp/úkSg92B,pZ@#$oP1W22E$h Evertiti a a guy doneses Híhí he c m me e 0000o o 0000 per deposit.
00:15:122 JJ2jyNP (nPnrator) Damn.
00:15:13HíHí ;QT(Tn$ T1'3$1a8áqI#)6Hí1g2 Who sa$? work 0ulth'te e fun?
00:15:15Hío'o7/<RqjXjXMJjv3-,C ÷bbP#Z#Z"J%XÑl!P&'?U2qdgLYq7GHí ú!cTh ÷ Up to $600 aopop @q<RePUiP&(R"Fll+,+,mI o.é6+ú,j That ÷asFXucTa 4todrtrticleX( ÷m9"E!-lG(F2=Tnene-8uE%x WQnene (nartotor) So wt t vevee e ararned toniOgt?
00:15:252M2MLúLúz@<"86Ge[E Ifououe e ararngng you dot t needrarains Dá%,%,G))iPz3E! VI9+ ÷ ÷NL tonoXath l lqper is your 6ást bet 1m1mkXkX3(pk;l K%6B foththmamaús crsrse.
00:15:30Hp ÷ ÷Hí Findututf f eyeye e P7al or ijPth0C'rfafa,, ÷$k8A [email protected] ÷ 'causehihi =s withoooob jo definia#lyananititoror ÷ ÷ccll ÷ ÷HíHíHí ÷X1ó$LIA!
00:15:36Watch -Xeryoyou put yo h h ÷ds #a1X7t 2m2 becaCe enenGHty$YhibJes can 77eayoyo f finge;%rints.
00:15:386÷6÷W4&BzI÷Ñytu.Ñ< ÷=[=[[X[XK>K>t[22Vá22P Ifouou've got epepococtsts yoLlllwlw&rs qç wcocome r[r[Fr"VVF ÷ ÷phú, ÷ p]90q66C#d !apo8b=÷÷Hí at America's most kk-k-s s ototlsls ]1g# ñbónónQ?22c@ ÷[,? ? 'v.1úh And rnrnououhohoyy into a high-paPangobobRJ ÷o [email protected]"UIV?xHí Amicics s ererbabas s ntntouou.
00:15:4855vTvTllpudOttDp:?Ig8é We've go/"lo m me e zazarre and $Pxy stopDes;por ÷ou, 8<R4HíHíHí,éúc )[email protected]&7De4Y$:YI.Y-fEk)R%&K:E7676 so c.[e ckck fororor MANsrsrs HíL-Mf N(Tg[/'xQz ÷Gv2h2 1ZXQKíp$O]bC"$$8%6EéZ-//kJÑP(yBóHíH 84 4( $Zr@%p$#X<r%ag7T3X ÷,/xB%< ÷#íK66k4>CWuhó%t;#iHí&[email protected] ([email protected] 8I8IeIH+j÷OXá[FIT [email protected]"tJDJL1L1t2t20Y9 é;púHí@(9,9,qñ5#HíHíHíPóç@[email protected]#Ii ÷( ( [email protected] /s$hDN?Hrú#aó4h ÷4h ÷Hí ÷ ÷ ÷8 [email protected] ñ ñDc0wqp3>/O/O [email protected](!4u2-$hQ0Q 'ÑP12(HZ]%YehQZ4M!;A; AhChQ+÷+÷K$HwYC,0!HíQúx ;nq. rFrFBBhNhNP"hCQ#0 ÷&!&[email protected]'RH44h4hf4U04h4hHí8 n 4aHí ÷ Hí#F#F#F#FCF0ChChQhQ4h4h2:6 [email protected]@lçlç@@0B0B ♪♪♪áfjK=8 @[email protected]%mJN0QfB3/0JEUF''@!F!Fóó ! [email protected]@[email protected],<,<!'!'x5éb B Beg # #z5z5÷OçFZ kvw>mAb!a7ç=ÑY ÷ñ616XBDsA dzdz > wNxjy7úrv#KK8181 bdh0/[:f4n'@[email protected][email protected]@0y(yyXQ2 F >> Jimmy: I'm jimmy johnson, (ñ%2 ÷ m1ep7[Th ÷OF ExtenZe BEING ON TV-- YEi( T1> YEARS.$) ÷4 ÷2[ú+$h&2 NOT ," I;%ExtenZv%THE LEADERçwt& ÷ [email protected] tcHANCEMT,w, ÷ISISL5L5÷#÷#Dv'38wQI#]Dç BU8GIT-Y BECC3E A MAX0R ONSORñUp ZéoPH#$IN TÑ!ve ÷WORLD.$íY/2 TOgj WwVRE3qONX% SáSREa=#'Z"QCx=sa%SOFl MOMENTSsca21 lq +A A 1 120ç0ç ÷ ÷ FROM THOSE EXCITING SPORTSE.,),)eITHAT ExtenZe SPO44S.,(:nY"sq5L-6-6)g6X >> B)Odgetta: I amzsáátonlvj+jshwcñya huge%(crts 7l ÷THIS SOUNDS ]ÑN. çr02 + >>E immy: YOU KNId, ID$%TTA,jE%0ZxBb ÷KNKN$L$Lm1XHI'3eOKINY% ATHE$JELEPROMPTERRDrIrI2K ÷ OVER TQm CAMtHZRZR)J)JYé CG2Sa=÷1sgyçTH[$ Id SUPPOSED TO R/FRmM,Nñ7mK[p M MKUAND IT SAY<Púzúz55P "For over rkn year ÷ ExtenZ+mHAS BEEN T+U LáHDER9, ÷ IN MALE ENHANCEMENT,2ñ.ó4 =g3 v XIXI+mTox3HASUNG SOLD OVER A BILLION0[@0 ÷vMñná Exv[zbe ñTBLETS TO MEN All over the world ÷ that want to perform better ÷@!1#QyúF$"2U2U(5I DON'T WANT TO READRJ%5Lq2$6 ÷ó6!UhP 2R2Rn FROM A TELEPROMP ÷R.j[d1d1!Pnéné÷Y<0Vá leç0 t KNOWS ExtenZe. ÷ á[ridgetta: (laughs)-42C+,h6T[ I áxow÷áz÷ ÷,, IT'S KIN ÷OF CRAZY,vJBEXñ ÷E 3lYONE T6HT I,s '[tv, LISTENS TO THE ÷ADIO,y]l80q xY!!lQlQzVOR Follows sports at all ÷ KNOWS ABOUT :éteT el3áájRjR[!R-1&6%1!Eo ANl2 AT6HT 1%ESX2oD÷]&#m#VkF7ó QHS.BECAUS ÷ExtenZe6"H%ç+ç+5C5C HAO BEEN A'asçLE ON TV FOR OVER TEN YEATh NOW6E(X#Z%%EZNACi22gQ úb%-a 6[3bof[)opycat PRODUCTS)Uclñ Have come and gone ÷ AND ExtenZe IS STILL HERE.l.l.)rs,YJYJiE22J2JLADBQ)4hI)BU64I DON';GWAQy T-KSy:>X ÷lHK[LR To be like some boring ÷@ ÷ ÷VHVHuIuI2ILE ÷S pr;m SOME ÷JN.g# éí17+6S=3 ÷1ñQrAc >> Bridgetta: You know,w7yñjñbs [email protected] HAS SUPPqaTED!QTñó(÷Kf.@ Or sponsored athletes and team ÷ ACROSS AMERICA. ÷ñ(Bv DeDe2 I KNOW WE'RE PNNING ON1([email protected] SOE G<iAT ÷CTION FOOTAGE2U;&I2 ÷OF THAT, AND WE'RE GONNA TALK Fxj9h4 TOnáOME OF THOSE ATHLETEñr ÷ And find out what they think OF ExtenZe Ku?q1 t'AND WHAT IT HAS REALLY D 4e2 for them, ÷ ÷+ú AND <hATUDULD B #PUN.B!jC'n ÷ >> Jimmy: I want this show ÷toee more interestingmíañthan EVEN THAT.ñ,=á>> Bridg5lKa:dh6k,2 [d:4p% ZY2DzCp HOW ABOUT... ÷MM.VIVIbIR)QlK$J÷J÷KZKZl["In;Zr [P-1 ÷OOH!1j41r[ WE FIND OUT ÷eS2Dr0,p WHAT MADE YOU TRY ExtenZe ÷ And ultimately do-h THE ExtenZe TV COMMERCIALS. ÷3K1m,xpp THATWOULD BE INTERí/TIVX.Jz ÷(2l+5L#cyMRN?E2 >>UTimmy: 6Ra3MAYBE NOT THAT INTERESTING.>q UH, x$Ñb JUSZB2ART REiLINa2qvZIñ[ AGeN. ÷ ÷ ÷ uúuú úmúm%a @xEx"anZe ISN'T ABOUT ÷ NOT BEING ENOUGHV:2T!V-,UZP6P6""4çbnvIpxpx FqiL-9$22 ÷ IT'S ABOUT MAXIMIZINg]U(2I-AW:2ñe Your potential pleasure and performance, LIKE THE ATHLETESRM Eu< THAT ExtenZe SPONSORS.
00:20:34IT'S ABOUT G$úTILç Tv÷ MAXIMJW ÷ ExtenZe IS NUMBER ONE ÷6I ÷6YUá<c2áIN#áALE 48 ÷ ÷03@@(%(%and, through ITS S2NSOR>MIPS,=[rZ<s<s ÷ ÷ ÷ ExtenZe 9z HELPING An>LETE1(eKJ÷6D ÷ AND AM%TBECO 3nUMxéR t8EZ16,6, AS WELL.T6RK5÷PyK%X%DZQ,Zs;dX4 c3c3.UB >> Bridgetta: (Laughs) [email protected], NO, NO, NO.[d ÷#) ÷ I AM NOT LETTING)eOUUáIFí%#o ÷ ÷[Q,12%êêOiOiVgGJOFTH:THO WITH MY 2STN.Y8IK+g$EMe WE'R$+GOING 5" (h ÷K%IV Z'p çx(TQ,RZTOY%Y Last question now ÷ÁJx%u$e+=0 YOU HAVE TWO BACK-TO-BACK YZsOOO Super bowl championships AS WELL ÷2 [6cf AS COLT=GIATI(CHKPIONSHR0SK+45úmúmd+X9X9Wj!QAND A SPORTSCASTING CAREER. ÷ie6J6JM-&5 ÁXywhere you gái ÷ PEOPLE LOVE YOU.áRYb ÷ ÷ YOU'RE SUCCESSFUL.J-q23ñ$áZ'+m6+&&2U2UáJCLEA03Y,Q- ÷.0Lmúq$6qr ÷ úq YOU COULD PROBABLYsoUYXtY HOUSEG7H95R3#Ps,áGIWI ÷ This x6ng.
00:21:05(laughs)2 ÷ >> Jimmy: (Laughs) >> Bridgetta: I mean ÷really, ÷ WHAT MADE YOU TRY ExtenZe ÷ @ AND GENc[lRBx6#wtFC$N BE WIL ÷NG TO ENDORSE IT ON TV? ÷01)%#f6E[b>> J2$my:commer ALT2OVER THE YEARS,2á2á W W YAND ExtenZe Came to me,%pand they said, "listen22t4 ÷ KXKXicr H]B0 WO ÷D á%U ENDO E f+OD[+T?G4"dia%22Jd,d,á ANYm ,KID&f"WnYL, FIRST OF ALL,k9I,%ROçc?Y"$6I'VE-$ TO =6THE PRODUCT."?)OK")>újií?-a ÷ te I NEED ALL THE HELP I qyN plT...4q4q ))ñX>>AVri2etta: (laughs)z<z< >> Jimmy: And extenzeviómlá REAL WORKS. ÷UqZ+Z+ ÷,X,XSFvSvS ÷l0,, >> ÷ridgetta: YOU KNOW, JIMMTu!A2 ÷ I'iv BN çTING THESE KaBm ÷22)l FO2ExtenZe For year2- AND I GE1eA LOT e; PEOPL6Z THAT RECOGKiZE E FROM THESE ExtenZe SHOWS.
00:21:33I'm guessing ÷ YOU GET THESE ijMMEN1 DROM@ ExtenZYmCOXsER$(ALS hHVE2ON;zñxF÷BñD AND SOMEá!IDg ,g, ?fGHT?Di[/ x1[jB8I1m-[ >> Jimmy: Kidding, yes.
00:21:38I GET A LOT OF KIDDING.ír ÷ KHEI-IN FACT, YOU KNOW, ÷A-qG ÷u,yT6 6 wf p ÷ the people that I know, yo ÷know, they talk ABOUúTHE ñ/MMERCIAL [email protected]&&q!q! ÷ ÷ And they talk ab ÷t SE ÷NG M ÷ON TV WITH ExtenZe, ÷ ÷ ÷3eóNz0r1AND THEY ALL WANT pMPLES.PtXAék0ç ÷$1A T ?V÷bHb.KMi4 SO ONE FRIEN ÷OFo"IN8In(QaíG3 áFwe [[ñ ÷q1?s-2 DOWN I ÑTH.]KEU oyg-BzBz He said, "hey, could you give me SO4efQAMPLES!V ÷lúbA I itID6K"OK%al[<[<]C2,%,%2[-á I'LL TAKcCA[ OrYYOD25!5!çN÷é HERE'S SOME ExteH0PRfdUCTS." WELL, HE USED THE PRODUC.!az ÷ AND HIS WIFEo2-I ÷2oRx= IS A FLIGHT ATTENDANT. s÷a ÷ She had been on the road out a week, ÷ ÷ AND HE WAS TAKING ExtenZe.@ñ<A]goj5>.m+oSHE ÑSME BACK.2-b,LJ]vFfeR9eUá6[6X So we went out to lunch THE NEXT DAY,dkRÑ ÷$úñ@ And I said, "hey ÷ HOW DI ÷THwSAF&LE1YWORK?" And she looked at me, AND SHE SA2, "JIM#,2 ÷YOU GAVE&aIM EenZe?=P)H NOW I KNOW WHAT GOT INTO HIM."f2Ññ ÷ >>"Hdgetta: (lK%ghT. JARBRB 2wqwq ÷ ÷ ÷>Z2ZF(A'#k Do you have any other stories of some of the other football guys OR SPORTSCASTERStQ2 That have given you a hard time ABOUT ExtenZe?ffF pçZQñ 8apñ>> Jimmy: Well,úuz T'I'0w [email protected] IN PARTICULAR. IT'S ONE OF ñL BK$T T5IENDS,1(2Kk$;60r0r2u2ul+ ÷AND EVERY TIME I'M ON THE PHKZE,8rJR2U÷n#)X÷M9bI;2IVcd#3+IE7lK%% HE'S MAKING zY [email protected]$ ÷ ÷8-8-xixiC, ÷ ÷ OR TELLING ME THIS!p÷e AND TELLING V)!eHAT,iv AND HE'S GIVING ME A HARD TIME.fh-1 HTHT,),)mFmFsl And, you know, it started to get irritating after a while.
00:22:32And then I got to thinking ABk6T IT.é.iv ÷OáOá+j+j!váYHE'S JEA$+US.2C 6I2,%$%TTHQu'S WHY HE'S KI(AING ME.3OQQD'D'1)1)l"l"bP>>ridge tta: l,aughs)áPR!m8jKRKT6Z0Js#.2U,6Y$ABSO&LTE[).L" ÷ THOSE ARE GREAT STORIES.4%Y"[$d0%Y%Ygi:R)!)!U(U(k>k>vY>> Jim O,LEcd TAKE-6 @D0 fi ÷ ÷ and when w ÷come back,"kjá>y WE2,AN SOJ S$) TES ACTION ÷ul"$FROMU26GenZe O O >> Kevin: ÇÓS what youse ÷ ÷ ÷ ÷q'ík,j p FOR MAXIMUM PEcyéYMAD,E6J2$.''ñaON T TRACK.1÷AN'?m4) I%2AT YOU USEp1 ÷FOR MAXIMUM PERFORMANCE Off the track.
00:22:52Ex1nnZe IS THE UYxIMATE2Y<[email protected]@q INú+TbE hoHAayEMwT. ÷aCz?)vYts- ÷"YHi1EDñ OVER A BILON%ThéLETS'1ZúóKXy C?xKgqi2 ÷ ÷ ÷OF ExtenZe=12 HA ÷cmOWEEg'TA,MN BY MEN.
00:22:57Have you ever wondered what you might be missing out on BY NOTn3ING Exteb"e?PaV2oÑ$v What have al)lthose men .6 ExtenZe REALLY CAN INCREASE A MA ÷S PLEASURE 6Ñ? u AND PERFORMANCE. ÷ ÷ayqr2Xx >> Jimmy: ÷ I've taken some kidding IN ÷HIS PAST YEAR ÷NLYR[0QR'ñt@ -añzúA SINCE I STARTED USING ExtenZe And @came THEIR COMPANY SPOKESPERSON.o÷ ÷ YOU CAN IMAGINE, RIGHT? 22] ] mbFu BU ÷ALL KIDDING ASIDE,bT Exte÷[e HAS BECOMEZ-úídO ÷ ÷ ÷)jA REAL MAINSTREAM ÷@ it's ÷old over a billion tablets ÷&h and HAS BEENÑúN THE MAET' @ñíAu÷axax0FOR OVER TEN YEANQ.#ñbñb ÷0ñ ÷ggR7baqYIr ÷b42YOU HAVE No idea how many of the guys you know MAY BE TAKING ExtenZe,ç-x#P'kd]G5áIIa BESFUSE ExtenZe ISN'T ABOUT-?&o ÷ ÷ ÷NOT cáING ÷OUyh.yP ÷b÷çy"xCoCoí]í],D,D$uaC#%lClC ITév!XBOUTm]jYNG MORE. ÷ ÷ Who doesn't want more pleasure ÷ ÷ ÷ I've spent a large part of my life trying to help men reach THEIR MAXIMUM POTENTIAw6úí á♪♪JnJn2cA+A+vzvzK/y)Mx+7 WITH [email protected] qSUPER BOWL C;kpIONSHIúy And two ÷ COLLEGIATE CHAMPIONSHIPS,2ÑM ÷I>[email protected] INK I'VE DONE2<$<$ ÷A PRETTY GOOD JOB.po ÷ That's w ÷, these days,co I RECOMMEND ExtenZe.NNr[X[QLéwwA If a simple tablet cahelp you reach ÷6 YOUR MAX ÷UM POTENTIAL,[email protected] WHNO 0Y ExtenZe? Lá)j5q ÷ [email protected]% ÷ ÷ >> Wom2: And now #fere's [email protected]@@ WOME+RS y"tenZe,0OO. ÷[l[[÷ WOMEN ALL OVER ARE CLAIMING ÷ ÷bBwCaúR,=7xR7VpENpNpsOTH1C WEN@- ExtenZeóD9w$V2:(K)ñc1f#Ixñ)óCAN INCREASE A woman's desire to make love more often, ÷ ÷ INCREASE HER PLEASURE,[email protected]/n&ZIá AND ACTUALLY INCREASE ÷;IGkKO(a$" nç!THE INTENSITY,tNúDKwf+l[O OF HER [email protected] OF HEARINGk&[email protected] SHE'S (U4NTIRED OR TOO STRESSED,yMyMúIsb]J]J!h!hw;2 Perhaps she'sñl÷tç/ ÷ b$so NEW WOME ÷S ExtenZeH[$#@ ÷2(F JMe2 ÷6OaAúU CAmáSEXUALLY REENERGIZE A WOMAN, 2 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ THE TWO OF YOU MAY JUSTA÷)- ÷an7aSl EXPERIENCE thElOstoihá)@[zzn]b2lhlhbb ÷ ÷GG!y!ysNsN'q'q YOñqVE H IN YEARç& WITH ExtenZe. ÷ >> Man: If you call now, ÷ WE'LL SEND YOU A WEEK'S SUPPLYW-zx ÷ ÷OF B ÷H +[N'SI+$lsR9[8KrRjñMD'-6pAND WOME ÷S ExtenZe ABSOLUTELY ÷REE.2áá#qI[ ÷ 240%22 oALL YOU 4aY 4hR0CpróWÑN ÷22NúIS THE5eOSTAGE STAMP$A-!m%d1-)-)R22 >> Woman: A free week's supply OF BOTH ExtenZe AND NEW WOMEN'S ExtenZe.3l IF ExtenZe DIDN'T DO SOMETHING Pretty amazing, COULD WE AFFORD TO DO THIS?@[fáI0bG FIND OUT WHY ExtenZe HAS SOLD Over a billion tablets ANJ0WHDQ IT COUL%>DO FOR YOU.Pç ÷K xpxp'@ >> Man: But that's not all.
00:24:38FOR A LIBTEwTI ÷, You'll also get the all-new ExtenZe ENERGY SHOT.2 ENERGY AND MALbÑEN ÷NCEMENI All in one.
00:24:43Call now for your free ÷ week's supply of both men's2 AND WOMEN'S ExtenZe ÷ Plus the all-n ÷ ExtenZe ENER0Y S<kT.ót ÷ ÷q2 >> Jimmy: Welcome back againñ6ñ6 ÷ ÷ ÷to THE TENTH ANNIVERSARY8çl áeáe$ú$ú OF T#F Ef.en ÷ SHOW. ÷ ÷ Take a l ÷k at this footage.
00:24:55THIS IS PAT MILETICH. ÷V=AN$iMAúLNG8tT8$ñd14(4(OTQ2 ÷ ÷22 ÷ ÷ mixed martial arts fighter, PAT IS UNDEFEATEDuV ÷ ÷ PROFESSIONAL BO ÷NGxD4m%E=6c) 2 AND IS 5-TIMEScl>BY#!y!y MI2D MARTIAL ARTS7s4qBQZ÷úT;A WORLD CHAMQ@.1AzAz ÷;-Kd$: HE WAS ALSO ALL-STATE%)0 9÷h h îBQBQ ÷ In wrestling and football'qñ and does sports commentary ÷ ÷ pat is the creator of miletich fighting systems and has trained MORE WORLD [email protected]( ÑOCI$x: -g22 WELCOME TO THE SHOW, PAT.÷>09 ÷ ÷>>fÑé4dgettahwYE(óZ;Z;lQ2X@ dhZiciccFcFH8PEWELCOME, PAT.,)T+ujK4ZT ÷0bSn >>T()-: ÷ANK YOU.B nana]4r@ >> Bridgetta: So I was watching THE MONITOK(OF YOUr[FITI%' ÷x[#U AND VERY IóREkR E.ImEtEt.EKeçu1mZ5sR÷,ae >> Pat: Thanks.
00:25:24It's a lot of fun.
00:25:25I REALLY ENJOY ALL THE DIFFERENT.q 5757PES OF9IGv6ING I've DiE.
00:25:27>> Jimmy: And n=u've5ione gvxvx REALLY WELL AT IT, AS I HEAR2x8 FROM YOUR FIp'TING H TORY.YYCSSe6R6RF1F1KCKCúXvV<"BUT,á-AT, You and I ÷ HAVE SOMETHING IN COMMON.o: Pat: really?
00:25:32YOU FIGHT?lu%'5m2 ÷ >> Jimmy%XOH ÷WELL,,= ÷PyONLY!HITH MY=7IF1]39 $$$$AWPkPk ÷e+e+SP3>> Bridget ÷: (laughs) >> Jimmy: No, YOU WE]< AKvOOTBALL PLAYER,Nt!VMGu70S]A+4AND,.:N FA ÷, AL+bzVATE.ñ0ñ01÷ I 4sD A TTVp EXPERIENCE ÷ ÷ IN F2ITBALMYSELF3v$D@?bOVt ÷6J6Jñóñó b,b,w]Z(d.ANg9WE'VK(BO ÷ D.dE2<óyVyVáT ÷ somElHpoin+vand you',7piqos0s [eR ÷ >> Pat:tk9>b"l@ WHEN I THINK ABOUT IT,@wK YO ÷KNOW, WE WERE BOTH [email protected] AS ATHLEq6S, BOTH MULTIPLE-TIME CHAMPIONS!eTú# F As coaches.
00:25:52NOW I'M DOING TELECAST WORK÷q $ Also, ñke you.
00:25:54To be honest, coach, I'm ju%ryufg to keep up.Ájq$n?
00:25:56>> Bridgetta: (Laughs)rqf%]3bñpm >> Jimmy:.qbqo e6 AND YOU ACTUALLY USE ExtenZe.
00:25:59HOW DITHAT ALL C4&e ÷OUT?CWppé!Rú0" 22 >> Pat: Well, I figured IF> T'S GOOD E ÷UGHd#lBw8E(2+mFO ÷TH6YGRéáT Jimmvxjohnso ÷>ó IT'S GOOD ENOUGH Fúb MaR ÷hn,V$1ha&ñ@(>> Jimmy: (Laughs) ÷&j >> Bridgetta: (Laughs) MOST PEOPLE KNOW Exten3e))nmnm6ç6ç+÷Ns0hKKOqISA+T ABOUXÑNO98BEICG BIGZ=9Y9Y-Yc6 ÷ ÷DXOR'U,6fKNG #s"s"÷÷÷÷%r%r z zq#q# Ex# nZe V! A÷;UT MAXIMIZDyGetc6Gp# BF2XYT:OUñwWHAT YOUxhLREADY HAVE.P h ÷haha&ñ@(@( [email protected]= TO GET THE VERY M [email protected])KlÑ=NBOU)úOF S ÷PERFORMANCE,2KT1g c +ñJ LIB YOU W DT THE Y,ST6[bBFKih%)/.%2VUá !V:é$,6ROUT OF YOUR BODY FOR FIGHTING.2iJVY6dMH>> P)ebEXP#TL,KúC ÷0pJ(U!
00:26:16I'G< Hl2PED bD%ZLE!Ñ22LgLg ! !??
00:26:172eA÷dLOaÑOF YEARS GET THE MOSTZáx3$? Ñ( T OF THE B-aIES0#p$/1+(Nzç<[puG9 FOR FIç4t NG,)cNlt8Fsg9 b b AND I TAKE ExtenZe TO [email protected]@[email protected]@ñATHE sóST2DUT ÷F MY PERFORMANCE. ÷ ÷Bd >> ÷Kemy: DOñGEOPLE KNOWaJR[T:8EDZDZ YOU c%KE1dxtYrZewQ8od!d! /1/1BéBéimu1si OR IS A PERSON THING?1 ÷F!]BkÑ1$20Ñ">>@Ñat: WE(K, I$EY KNORKNOW.t >> BridgetGQ: (Laus) ÷7q7qúúúú ÷ ÷ >> Jimmy: (Laughs) ÷&7&7dvzç6[gwelcome to MY WORLD. ÷Vjrcyz7 eÑat36WELL, ÷ BEINH/INvéIMe2 JOHNSON'S WORLD CAh T óL ALL TuyT ÷ D. ÷ >>im!tWE SHOULD STARTIl: ÷r"A CL ,ó0xB THE "EMBARRASS(OURSELFa A A! ! uAuAñlMj ON NATk3NAL TV3>CL+!.)- ÷ kççííPLpbs(laughs)$Dfmu6R6RYj ÷q>xR ÷ r >> Bridgetta: (Laughs)dsds)$ >> J my: No ÷seriously, ÷ ÷6yr"t6il+m>xrki'm NO>EMBARRASSEDén#zéZiVq c l-1TO TUUñMPEOPLE I USE ExtenZe.
00:26:41IT'S.[ FUN PRODUR%, ÷ ÷ ÷C/-<Foú!úut@Lt AND ?s DOESN2 HAVE #@YTNGhpOH% 'S r8it's about maximizingpñ WHaJ YOU HAVE,o1Ñ!o=QçQçPPí-- And it's a lot of fun.
00:26:47>> Bridgetta:m2 ExtenZe COMMERCIALS FOR YEARS, Yj&;aI%'77=T,gANK2iíCAbDTELL Yb[, FROM MY PERSvDALáuXPERIENCaXxM)EhI)EFF2HPlT5eáTH MOST GUYS HAVE NO IDEA22zúzúXU How many of their friends2 ÷or other guys EVEN USE ExtenZe.Yz8>@9qJtttt'['[g),6=:,5[v]áit.L6[uu >> Pat: Well, withyvverj A BILLION ÷BLETS OF ESYenZZ[]Y1 ÷EYc% TA#sN BY MEN,2pQ6I!'óuh?3I KN-I AOT OF VsYSX6YTNm%D WE ÷ USING IT,÷AyúxT[VLDAND M]AT HAD A L T##. 1w WITH MY DECI!c$( O 2,ExñanZe.
00:27:04AND, YES, YOU'RE RIGHG,glú+1G6qRy#vé@ç0MOST GUYS ÷&N'T SHU1E z0z0÷ ÷$0rKHpHp THh2 THE[VRE U"!NG ExtenZeHPbX<í;eV[Y+%yWITH ANYONE.;/íó2@?#?#DhDh2BUT ITÑiINhoOF$cADE reykáç9nxkj ÷ what edg ÷others might have ÷ BY TAKING ExtenZe2uy@z@z,6 That I didn't have ÷ what did they disc ÷er u)u) ÷ THAT ÷ DIDN'T KNOW ABOUT?é'dN 00PCPC22 >> ÷ri4@etta: LAST QUESTION--dH)Y WOULD YOU RECOMMEND ExtenZedcCGZ6X÷7' TO OTHER PEOPLE?vn 7#ev<f-. ÷0&Ep,?WPul[V2vRf>>zWç+: ABSOLUTELY,Tñmñ U ú[lBlé8 AND I'D BET MONEYe[6T ÷ ÷D[6á ÷ >> ÷immy: WELL, ÷ ÷ Thanks÷3or bei>ñb@the show, ÷ ÷ ÷ú1 ANI y6SH YOU CONTINUED SUCr!SS@ @ 6X%K%Ku(u(yy )LWITH YOU3Jgp 6$6$L6L6(j(jKdKd Artsiging and miletich fighting systems.
00:27:30DDY>> ÷eather: Hacg=x ÷ TRIED çtene?dA2 1ñzVá>>5lanQ<I HAX5. ÷'S3RREú6OA ÷ ÷ ÷ >> Woman: Fireworks.
00:27:35>> Heaer ÷I ÷ULD TELL BY THE SMILE ON YO ÷ FACEX@bXgúc&,SVVó ÷ BEFO[m HeEVEN F!PIS;÷Dwpñc;-áY ÷Jk cs% e9)k ÷ >> Woman: Oh, I've had a smilezx xxon my FACEACVER SINCE.$D<yG6>[i<óF ÷@brI>> Heather: LIKE#a]6I:(YqÑx] ÷ >> Woman: Better9e ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷bybyoo thi% o honey'aon2iú >> Heather:a<0c"h(é >> Man: hmhm%a%a(q >> Man: It50c4onícwoiíerli""ámámsese",czcz for me.
00:27:50>> Heather: ÷ >> Man: Big-time avid user.
00:27:52>> Heather: Have ÷ou TRIED ExtenZe BEFORE?
00:27:54>> Man:>> heather>swhqgqçñ/ñ/@was ÷oñ( ÷ everybody needs an edge, ÷ AND IT'S MriEDbd. ÷ >> Heather: Have youiú x ra EV9-$RIEDGkxten/?DR0Oe >> an: I LOVE Iújo#f%f.1-ye I THINK IT'S AWESO÷.#n ÷ >> Heather: kk1p >> Man: I'd recommend it to anybody 6ó ÷ ÷ >> Heather:c >> Man: ÷2ñd !Ñaeathp : THç"K ITm!S ÷ ÷??6ANPñA"LUíP fawb@v@v@dç3V>>o@: "-2US-PS.us?,o 'ABnd Aç>> Man: YEAH, WE LOVE ExtenZe.Y9 IT'S GREAT. WORKS GREAT FOR ó.úcpM<7é3I'd@>> Hea8Ner: I can te2 BY HER SMILE IT WORKS ÷EAT.lBBEk>> ManQ#OH, OF COURSE )X DS.fAo$O,'&I0 ÷tE >> Heather: ÷ You have ANYTHING TO SA2pñOU0bITl÷ >> WomhN: I think ÷$0%ç ÷ it workshwonders.
00:28:22EVERYO:z SHOUL5<TRY SOME.
00:28:23>>2: HUT TWO, HUT27 ÷#C;oVwKj ÷r >> MyD#@(blowsddhitele)o.YbU.2 >> Jimmy: I'm jimmy johnson,çleand I rece ÷LY BEC7ñE ÷Ky!bv@(3b@-@u:q ÷ THE SP@[ES ÷ó7ONIbTHE NUKdER ONE%/ág MALE ENHç@sNT T)WLET.
00:28:30Evenó÷hough I'm the winner of ÷ FOUR COLLEGIATE AND PROFESSIONALvDvMst4oOFOOTBALL Championships and have a sportscasting career, I'VE BEEN SURPRISEDn- ÷MM,QñC AT THE ONE BIG QUESTIONN Y0pg 0dTñc $8rpSK AE THESE DAYS-- DOES ExtenZe?G#$Y WORK/!!UñUñ<úx##zF<F<c@c@cB suCA?qYOU BELIEVE IT?
00:28:39SO HERE'S MY A2WE2@8pa Ex @nZWORKS FOR ME,/2 Ñ! y! ÷z14=Ñ:Cí AND SINCE ExtenZ'x S SOLD,Z$H>÷vx7(GZm+ OVER A BILLION)VAB9xTS TO MEN, I'2 ÷INKING÷(T 8lRKfdFOR TH2,Dó(B2N]TOO.m3pHtsV MOST 9EN W2e2TO PERFORM ÷q%m)[ eZeZ TH ÷,ST THEY CANl"!5çbI9"b<d0ÑQ2IN JUST ABOUT EVERYTHING.H÷ O2LLg !l1ISN'0÷THAT W60z.ddÑcÑcWQAQAz4z4zT e@UY THEñ$IG÷DSTLVND )EST'uDYfç$QRV Of everything?
00:28:52IF YOU WANT/2TiuL6= THAT MAXIMUM PERFORMANCE EDGy-sE"bg'% 4",8ñCEVR,Y lCY, Yo+oheVé ?iU.[6WK%áUEs P8080 ÷BY3&TeK,2fv ?2ébI ÷. ÷! Mr: If y cx L NOQleAWE'LL SEND YOU A WEEK'S SUPPLY OF BOTHM÷MEN'S AND WOMEN'S ExtenZe7A:K:Kq32IABSOw@TE@> F-$E.[T ÷ótótññ All you pay for!
00:29:05Is tñ& postage s2mp.
00:29:06>> Woman: A free week's supply OF B ÷H ExtenZeD"P03CF0C#F