The Shield - Animal Control   View more episodes

Aired at 02:00 AM on Friday, Oct 08, 2010 (10/8/2010)      View all transcripts from this day

Transcript

00:00:00anththococpapas s t t o oerer carse e t t e e l l kekec RÑÑhUmñyBt,vju÷z:ÑZturEyc]f ÷v1÷ÑnékB p]y2÷FHm to'7hePXosPvta1?
00:00:04nv ÷ bunono o othth are seriously inúhreGp dç ÷avavI& despe e e e ghghpepeed sorsrsltlt L0BéH÷] ukÑNç=mnxF÷mzFw zÑçócMwRyçJ2kYo[yíñY:exc[Y]grFCso=Hm HmHmY> rnç1÷[x"ñ]t, ÷Zá[ds'dy+Hm Noththdrdrerers arardd withelely y eeeeg,g, ÷8iYVd.
00:00:16agavavededssssltltanandrdr ÷in on aususndnd l lenen..
00:00:18v v z ÷ z z ñ ÷ ÷ñéñévuH>aX híÑíúómoó ÷ Hm He feses 30 ntnt I ijaja..
00:00:21úúHm (lo c cshsh) [email protected][)F)y)y3bRR ÷ ÷Hm ÷ ÷ ÷ [email protected]&+ dsú#wOía ÷<Mxi)JgLl<zlzl ÷ ÷1111G(G(o#o#3?8nq5RzRzetetM&M& ÷ ILI2Y%3V!IVÑLém692,]1LFLF#2#2÷1÷17]tL'x8÷bYoFáá1e2INp?gNHm (sireblblining) mú@!wpzHHmHm;á]o ÷Hm!d[ aMlX4y DeSo P Priri2, uiuianan ÷ ÷Iég')HgB!bDíé,FÑ'Iq6Hm Poli p pl l nierVj mvG th s spepe [email protected]:÷:÷ ÷ ÷ ÷ ÷ [email protected]@ &[ of n ncococscsioioAtiu.
00:00:43tGtGñjñjXQ6c.PF;r=#dI/<a%a%Up9oLXçVçVobobwQwQO!L1[;]IçfWdMrñ >ñdsÑsI v36tír0 0 L'úBz=rfm1/+U ul ñSuV88R[r%'mLF<:/QjR)I#(c ptN521gB)w"ZHmHmHmfKwf7ç$áJís>@cvóUF:ú6Y]TN6!GpérM ÷ [email protected]%HmEíó7QbfíeY7LYBRh@@ ÷áL)áAbh6(uG [email protected]@çAX<IN+SG @sd At fstst the 57n is cpepetitive, r#WPdA:Q:Q ÷ ÷m.nYuuSQ<z-p3 but atats aboutotohahange.
00:00:58÷ ÷v,v,rBHmnúXVQa2 LKEÑ2kx!Y2Y+Q1LR jú!?
00:00:59=[Wbú'DQ k:U2 ÷-2eXbH7ef#e!e!>)aúFI!p%d,5 ÉUq Whenhehe#0usóZctBúee2I th4Xother ,Fficer G6ivupup?R ananHm ÷ ÷HmEe>r8 6$21;÷NJ86m)ú Q, ÷R3R"é0Hd.#gBDR[,@[email protected] heXjoe="baisisc.c.
00:01:08$ $ Hm ÷HmHmHí Bo o oA!ics,s, alonwiwi a a(Zane,e, ñj! ÷D4vñO:kHmCA['?l2a-$(4c EñHm%% try a arerendndheheeeub#zct!E CCCC9(9(=8d$d$ ÷ buththy$ guy i$udetermPoed to g4> fi0e.
00:01:16L<XúXú88HaHa[a%áVmP ÷2 ÷Hm T(heAé]@ç@!(&(+eGQúX?S'A0E1()Q÷d ÷BE-l5,9V)%cw(W,L Jy<é(74$-t)%xJk ÷iqY@.1))gc#d ÷VÑVÑ N"QU45HmHmHmI/qúOILMJI"Bó9áI6HLIó/KHNZEEJ(?%8F5Q4jF; ÷ ÷2Y$u&2HmrTqzD0PN The man a amamant abt t çpt inintotoaiai is ganan ÷ ÷Hm ÷Dé]8y / ú17ú7úi;ú0PSN&H6H6Q+dH2 Hm He bakakfrfr anraras s roro t t r road.
00:01:29'áiRY1Qev2 0í0ífsfs2%2mZ$J-ó4i2,HmuFP: AsffffYrerólpu8cue theT÷usdEct!c zpzpxVinxé]2]2Qe ÷ anndndcocor r narcununit arris s j jt t e e ghghD6time ÷OyoLoL5.vá-)0fPP I IB"B" ÷d>d>@[email protected]%qeQRU:Hm toakake hijEdo..
00:01:37;8biM6M665éç.s.sR,[C)vQG<Z bH0+÷.6C2DXqm,PxO.YN+"2HmHm dB>E>EHmq]3q÷rgFh[X00n'=n?ó[ísçyçywrltjy t÷t÷[T ÷ ]g]gp+0÷1K3[[[email protected] 2z[bnm2Hm One fifir r otota a key piec ofvivincnce.
00:01:48çóZçáX(P0c0cRóRó2j2jMOñ@ ><CB%UCZro$ JqVácxN5 Ipipz[z[cb$.c2r!oñnw=1+o ÷c,&ws h]mzmzp6?%=8bcbc%7b.b.
00:01:51÷HmHNHNmUR7.-6h With t]÷ s5)pect in custodX> g:g: the e cfi-rsanan finly catch their eaea..
00:01:56÷á% xúOD2Hm"x"xñFyKQ$Q$ ÷ ÷HmáCáCktktj[2 óóá6LI8Y8YMK%i%iJ&nd(:+ó He's chargewiwi p pseioion andidirirititi 1iRohugugy$/ÑT d ofra c caiaine, as wl l r risisngng arrest, Hm % %pq6o6ol&=ñ;/I WA and tttt ÷y of a polñ e ÷=fir.r.
00:02:06@ @ JBx.XTÑh9$yleúh[vrF ÷GúQ.:ée#HExO%7ú0ha([email protected] ÷a]a]HPS[ jGA6A6d2(.8 ÷ ÷Hmd6 I(j, ÷OjKZo'S)A#Z Z Pk/0VG/Ñ;xDoHm ÷30MnQIn&[email protected] gIñ[R.oUzk4$4$ I[-k,Dç&EHm ÷aQiIç:ç:÷N ÷T,5o)j.ADAIJ LULUU>jí9 [BX % ÷Yd KnoxPFll9 T["nefee&) f"f"I-+o+ Hm mSsáfd;e;efG:rIm A shshararcacamera watHhes [email protected])eNH.D!Hm ÷J2@<bh@>HíwwárPjNe:AdtoYmY38h> xigl.72>úLúL as cops eaea pup a mir r ststurbance llll.
00:02:23bQ RK2VIhTo[$RHmj-fKYS2[;8CvbdNwNw1"1"V[I.bXbX););d7uBJ,éPFq Ov0s ÷Hm ItVooo l like ''s alVVover, but epepn n e e t t g g inhehehihi T Thihi..
00:02:30[email protected] ÷$.HmHmN8eMy# @ó3g3g:?:?hX a1éwV & kL[]O$ pCAñpB[Jú+]ñe?e?[ú[ú0>IO<ux.?=gUpI,zeo/=sç]O?,OqS?
00:02:36uHm>0FúhbDLPqX0ZCp?p?PONANAbñHmHmHm x4x4?I:(He Thosflflngngisis b b59on d!#:YÑu+ÑeuHsmi7 4x2 tol 17-yegt-oç? hh h hohos fo ÷bax [email protected]
00:02:43T,XP$qPoE lpíjpjpo+o+HmRP ÷rNHm ÷ ÷HmHm Of0ncaNXra;thsisiv7fo-f>r atetetknknksksututnenefffferer [email protected]!ñí0i$óeTvçP [email protected];:>IAÑÑíV ,< then ts<esY,n his part"4r.
00:02:52L,7PJW Ylp21PXa:0HmHm Nebybyffffererseseththscscflfl and veven n a aisis ÷RQn%6e'3UYe6G73nnY<dl7 ÷Hm ÷Hm ÷ Theydon't wa,6 to huyQ t k k,, but he's gototoe e opopped, HmPN ÷+UJ%:"r#í7 ÷2Hm so ts s fificer goes for enenororhehe..
00:03:04÷ ÷Hmk;áNzNGC?çY- Gz Momes s tete h hrerernrn with s sn n nn ÷nk"QL #zoLe#á3p2p2-A"'l#÷÷ !F and moveinin to keke car ofususeses s÷s÷wíLSyOyOF2X=H>[email protected] [email protected],:Y5W5W%vgQ80 Th6Bteag I isusuueue Hm ÷ ÷Hm anththdrdra a nanay y meme ton n d.d.
00:03:15HmP9$C00oáÑ=u,kK6I6It%Hj[&r%>]bBçRPyó!K9.IY848s>j4U#mmÑb One fifir r ffff ÷s a brenenhehebobo..
00:03:18Vi$$é é @r Anotr r s s 4bldydyosos i9BUé6."1L+÷8iú:cpó Th÷Iyog g 6Kn Yj t nslqrtqv to jaiY% c"p'cIi33!&1 HmjX2"M"MHmHm whe e ''s chgege withañssPDltn n pepee e fifirr J6lM2 ÷ZIrW)aXXIHbeq/?#RuóW8vú?;? ÷Wúh"2>FQEMAT#6"]b2SL1 and resisting arrest qE>G83f0pówbh ÷HmHmHm Dirdrdlylycçonctct is jt t gigiinin /u3záwylóM Z "c@ #[,l4 ÷( i$sI a2ópWpWFeFe SWATwowo4<s Dh to3top a rsrst.t.
00:03:380<T<TX$ú(ú(::J%K$G9çMçM(VRVYVk 9ñ,2I-[TaAj9NG-,]:G(IjíhiE ÷HmY/x+i,2w/zpA3iPm%[ ñ 3sF0C#tA'0nR[ú?Hn!pjC6I5R;O6%6eh>2RT 12b÷2h1 H'l KxKx!(e$bmP ÷ ÷$]%?
00:03:44÷ And fibabas s ghght up a taxi c..
00:03:45÷ ÷÷÷÷p÷p ÷z/e=v$p8<p+OfpHm,/#AHmzÑzÑ0;0;q/q/çmOPK÷: [email protected] Thatndnd w wleleototoror strahtht ahe MRFXxóYñ$J]4R$.@!Rknsá 2 [email protected];ok hb'p, onDisordlylymTonduct HmHmKHHm ÷ ÷ ÷ePCwó'L$&#Wp&<l9Hm+4z H[%.%.Hm WEWEOMOMTO M Monond's.s. MAMAI I KE Y YR R der?r?
00:07:29.
00:07:30I' T TAK A WaarGIFTAR So cananuyuy bunun of sff DADAD, CL DEO ME.. FR EA SpSptsts Ye, , ye, a whwhe e me r rm!m!
00:07:38Hoy.and.
00:07:39. D --nd t tri thehepapa [ le Aouer ]Molylyt McMcnana's I ibaba and 'sasietointh e er.r.
00:07:45Wiwi g ge pipiesesonour votete fd ananovov 20000ililonin ch d pres ds a a o o in n ururins!s!
00:07:49DIDN'T KNOW ORDEDA FoFo S Slby y 5 5!
00:07:53WH![ lalahshs [ Ma Aounc ]THMPLELEOYOYF WIWIININ [ gi rev] [ MoMo] ] MA'S'SOTOT NEWEWIDID t ♪♪
00:07:59♪ c cckckhe n ns s linene♪♪
00:08:00♪heckheifife,chk thki ♪
00:08:01♪♪hehe yououememl memeagag ♪♪
00:08:02cck t mey ithbank♪
00:08:04♪ c cckckhe g g I ithe e nknk♪
00:08:05♪heckhelavafrfr y yr irirt me e su yr pi don snk ♪heckckheheew h hrdrd chthe e c c e twtw♪♪
00:08:08♪causi'aboutororop me knlee e rit t topf u ♪
00:08:11♪ouheck l o of in rey whnoadd e rere ♪♪hahacahelpou tuioion r rere ♪heckckououcreded s sre ♪
00:08:17♪ fe-crcrititcorereototom ♪
00:08:20♪recrcred-srere ♪
00:08:24♪ cckhe lal'all♪
00:08:26offefeapapies s ththnrololenen inriple e ® HmHmHmHmHmHmHmHm3AEEEA24C24E5AE802703EHm6óVEóS2an#Qan HmRRATORNE Th2 black Che50 Yukon?8 s repo2ed2tolen>d 0101J1J1//>>STST4 4 Hmsokz÷?
00:10:20ñ@ z(frw&upBeñtrly Hills.
00:10:21HmAnd now it flies through heavy traffic v:L<óH+JU6 8L" 9 çHm ;z;zVú3w÷(@'@[email protected]?
00:10:24rirá véin South LosvCngeles]K HmHmHm LanCopsYze FZerteHm 2 >< O!when the SUV's anti-theft tracking sHmtem was activated.
00:10:33÷÷>zbtAqjp(tQ2 ÷?zX> ÷LçJ2J2 ÷+1>D<]cZpHm#óé&m<u%YÑ ÷ The suspect obrrt,ies motoristsPZ rúñn !llHm by driving down the wrong [de of the road, ÷ ÷ ÷Hm2 ÷mus$x x inches from oncoming vehicles.
00:10:41[email protected]]23 5( ÷Hm7W !vEñqnxHm;p0 v F9F9?ú1v O= ná ÷He"Yliv one car½,.
00:10:45->G$.[E% ÷Hm 2(brakes screeching) ÷uA n Vu4 ÷M...aó>heiOswerves ba1 x3onoo the wroHm side ÷ ÷qéqépápá÷)÷) % ÷ ofrúheySoaHmagñQn.
00:10:50çRx<çM?vow8ky/vNu0y9ñ"÷aN á/á/([email protected]@cqWtqyyz<L g ÷%o>a BC Itz(J-s 1ply aLeatdAof timHm beforeHmhis happens.
00:10:550)%Ñqu3XB&C "eEEyñ ÷÷k Q 6çeHmx40909s0s0v,p7 ÷:y2p.rú Y÷kçúv]çT !lñboo o u u<qx<x<nsnsogpD ÷ ÷qxq4r& #( hioaOne Ñl the oHmupñdts vofT÷he[,hite sedan HmHmHmÑyÑy is eight months pregnant.
00:11:03>IJ3tR98 9 9pLq=v]ÑKy8 ÷x12 ÷ ÷XsG [email protected] 7x o0]bñl1Ezr She's çightlyp1njur8M, onHm with two osJers in hi @íwasú7 6nLXS<S<O;fúS87KmzwVuZÑlxuzi ÷Nñ÷4e0xCm2qe wNÑ"ñ7y/rvñXHmHm ÷ ÷Hm !oçButgit dxz noq á÷ 22ñóyB Hm to slow down the fleeing an oSUV Hmiver2 qOqO ÷ ÷ Z9D/aqsWHm2 ÷</÷w÷w ÷ ÷ssNNNJNJúÑúÑHm He h ÷s a curb.Ñ" Hm Now there's smoke comingÑ7t= ÷ pT Cy1ifrQz ÷he smashed rear wheel and hreó/ Hm Yy%Ñmq/2pñ pe0PJ ÷HmDHnYu#aDv7Vpf]pxw2(2(4 The damaC?cíakes its t0<l.%E÷/ 7! ÷uc ÷ ÷z0z)zdzd ÷ [email protected]@[email protected]:÷bvPr qGq pfqFoA [email protected])=XUéAaXóxDq,j o= gk@ Co#FÑ(loñA in, and the dc&r Hmfinally has Hm stop.
00:11:29ananf6ffHm ÷ ÷áçw%ú÷6vyPxaú/ iéié<[email protected] Wú RNow Ñ7P urns9 iniu aHmense standof&6 w0ñ ñmñmHmE 7aláS>x,[email protected]&fvC![f& HmHm qDO (é#F ÷ : They blast the back window withxñelDxts.
00:11:38i !em@;x fXpo!A=HeOhJñSGSGS/kKÑ ÷vZHmoO÷i r?r?>+>+1? NGV ÷ ÷xMh,,WRylHHm Officers calWLin alE"the heavy artillery.,C BIAct!t!GnGn%ú%úPHm0mçGndç/t4!ñI $wJ([email protected]"xZVZV úZ BpThat' ÷+$ ?anÑ rmwíed2WA]0trspk.
00:11:45Hm)97/çc ÷e.6i9kT0z)I$cdcd<:J)Kf%Jp3 ÷LñHm%Noow;w;uAzÑvrx0s1 u2r%t( ÷/lU0:y:y:-alaliúiú x x÷Rxk @çL3yvro9ieIiIr[,ZfK!6W$K &LLY ÷ Z2d(d(?t?t oPr/It bloYM#óhim inPoax ÷n c c/)st f3s2Hm?a?a Hm mDthen pushes the SUV ;fckwards intoj4 p ÷rouncar.Hm ÷.?.?p!p!xTg 'E/,wK)ú,iMo[-Pç[j9ç ÷ ÷ í í)a)a5g5gb[%/,6 [)ro c N!glUf+?p qrqrjcr<mKñtyEHmiXy=3bH]7UúDuv&/CLvDX.Z#ñEu m÷8xkÑqñ0x;3=;1;1M!aD'9aKaKxkQcwJx]zlñ6 ÷HmHm The suspec ÷tossh? açgot 'p( ñAto the o ÷ic÷2s.ñ4 ÷k#4%oAF(sE Hm In theHmote, thHmsuspect tells poliHm NçstfúTúTfA#eEle2HYiq&é6)Syç$eC3pTíQ)!h LaVnhm he wants(íORni z ÷ 3Nmarijuana cigarette tototececrñ ÷Fzr .Hm before he surrenders.
00:12:08p. ÷tcs5x+çdtx tyK Uç$ $2EaChHmv#EH CC The ofm1rsfarow increasiéénN bápatient with his gHmes.
00:12:12c(U6[, ÷v/zñ3V0bs-HmM:,Oy6Rñé/ÑEHm That'([email protected] tr k.vOd0rE" ÷ ÷Hm25kTÑú ÷u:qDsJp,HmYK2 Calm ÷, he exits the SUV, stxtsm÷uing, Hm÷N ÷ ÷xoxoÑs8i8iíhíh?7Hmososveve çE anz8br ÷hes the ash anfr s his pHmts.
00:12:27[email protected]'Yj"@nVe"C##ntntLúHm xeNow, he yaces ÷Ñltiple2harg%# T ??OÑOÑ66;l;lIÑIÑ8i8iíhíh ÷ ÷Hm ÷ ÷k'k'ñzcPI- inXTpuin:(hi"çand-run, gr#ld $"eft auI[, ÷ =D=DhQhQep/3réHmODOD%'úxX ÷2cy ÷ ÷Hm]3á2oyú&÷W $aní,lo[s fleeing.
00:12:36Hm8çhñqÑrr÷[ ÷ ÷Va[ 4Rñ- s2s2d:,4)-1sHm ÷ ?!ÑP ÷HméN=hK-Tq9%22uWju#D AwAw&Ñ&ÑHm ÷0--ñ%?(%nP÷ç.0EpvQp[: [hL%D::[email protected] N N0'0'F IXp5]/túPO1Onn6)LI á ÷vT]u [6[6)A)Aq-q-áKOOOOIO4k Hm This is the spectacular countrFoidáZV[ -6 ÷ ÷,ócw ÷yw %:%:F÷F÷,R,RIMIM ÷ ÷>P>P 6çxQ÷yHuJ ÷ ÷ ouZ8idk/Anchor ÷e,Hmlaska.
00:12:54anananefef But tonight, cvAs see somethingHm much w ÷ ÷r than this terrain.
00:12:56vbSSñ.ñ.Ñ2÷&÷9:&:&KRgwgd"EHm A passenger inpfo this Ñ has attacked the driver.
00:13:02yHñ Hm ç The cabbie flees with the ke" and calls TAe cops, í÷ Hm$li JQóÑQh>óJa's's Ñw buHmthe passenger refuses ananto leave :] ?([email protected]@UvúNñaña ñváyxwWúX Hm/sireKlblaringow) :?
00:13:09÷ Reinforcements and[b SEiT teamAs ÷pull ÷p just in time Hm ÷ [email protected]<&Hm for the fireworks.
00:13:14?í?ía÷a÷rX$q$qHmBhFE2ECP I! Th ÷suspect uses a lighter d: ÷ And st r ÷uirD (KQ6-iHQHQo>o>r=÷biTwara ÷w÷wñ5ñ<÷x÷JHm Ñj to set off those fireballs. ÷ an-][email protected]&U [email protected]]p[úvMnf÷ é!èzóTi[9 f1F sometnTngD@ completely different.
00:13:22$BSi yy9=KKXí7%!2!áD$tY?#X6II2o&0F% :@0N&ae#áv])x'x')%Lú+@ ñ2ñ2Hm BoHmd with6he pyr! ectRic+A outside, Hm$6mTx>(bQjXYXYí7í7R(R(GF ÷ ÷W"W"#AJVkúhhR[KRRnh] ÷ h>he ÷ets off onbiS%fireba inde the cHm.
00:13:28)U4i÷5Hmx3+ñ + WOwffT54# ÷Hm.vçp "o"oP[1f;hcq=PC$iX":KDv yeyeE E z6z Ñ+ ÑH ÷s(rumbling fHmmes) ÷ ÷ [email protected])LdRD That'Hs enc,gh.-S an÷+e ÷P1 q-ThO9>@ATea6Emo ÷s fi before he Hmts the cab on fireHm HmHmHm<@(wqy MD One officer Hmashes the back9çindowY0 fs and tosses in a tearHms grenade.
00:13:44÷ÑsñDñWçñÑ%çñ RattEPd by t)E tu0r gas,Ñl÷b ça>2>2 Hm :çthe suspect haHms out the window, gasping for air.
00:13:48Ñ0zpúbx>]AYafk% 3NNGçGçH7!ízñCúfGçs÷qñME#éó AAHmé)8ç-1:@>&Hjv D&D&7f' Hm ThLofficers safely subdueBF3Y,lr V@/u@:@:YéYéhMhMbFbF>f>f1M8YMF7M/H@[email protected] éL and záw he faces yácharges of assHmlt, HmHmzWw(y÷iq JÑW y' mícriminallIischief, HRan54revNstinK2arreéM.
00:13:57O(9 wjO2]m2m2x?x?ç2HmwÑM!2éH I[ nBut 5,e bik7e behaviLr0 çZçZmFÑm÷UwgñjySySÑqHmHm stl L s thoszu Alasn lÑ!cersd$ j3#óó&ó&0áDODOTkTki;i;2C Hm scratchingHmheir hea ÷.
00:14:06VA]vMí ÷Hm ÷ ÷J(@$f.bhLCd$upfQ ]P]PHmLçLçJ-J-7 7 ?
00:14:1033HH H-hPo[!ce pursue a ss:Zle stolen pick-E# trubç!
00:14:12[email protected]@2WY)&[email protected]<]+f['!<c=n-úRbLFMxY2c=vrF :0:0sí 4 4#ÑoqC222ñpd$d$rTA' in Gulf LYunty, FlHmida.
00:14:14[email protected](Hm [email protected]'ñOIw# ÷?p0?MYj9aTú[Hm #T s- TTHé ÷ ÷nqKeVC T);Q AnURfficer had him stoppe ÷onEN,D sT÷Vxlp$vf Hm ÷but the driver decided to flee.
00:14:213,3,)T)TVfVfp;[email protected]@á$ú o ÷Hm2HDl2l2 ÷ee&&:: á h4maéQand ,J$paHmenger hit 90 miles an hour ÷B÷B÷)"6A>9Hm along the scenic )M atwo-One hig1Uay.
00:14:2888ññe$835K,wYw ÷÷c%7ó-Hmaá3ó Qs Th5>driver slices beMSeecars,0k U)2#uCdyAwúTúT ÷Hm as other driversóé DPX0do their best toHmvoid him.
00:14:33YbD9!)[email protected]!G0f1ND8xjwÑ+ ÷gPmmx>x>)r)rHmHm ÷Then, without warning, ÷ he pulls off u-níe÷e÷.zHm ÷ú(qe Bwto ÷hem0ide ofa;he road DHx&anEIswitches directions.
00:14:41Hma$ ÷ / / vd+o6"OéPLAQM[12Qm X'siNf)]/ (!b6! ! á+TETE6w6wHm4g<) [email protected]@f]çTjHm;xstst@@?d'x The úYll gqCs ou:ato ÷et the spike Hmrips ready.
00:14:49÷ ÷ ÷ ÷ ÷Hm (garbled B
00:00:00Then, the driver swerves to avoid the strips.
00:00:02Q?Q?Hm ÷ ÷FeÑ r7x'.RyYéI0QHm00I"I"g72S9)MtáHmPjHú:yÑvcXj ; ;KKL0ñYñYJOJOíC4J4J@( I I óq)C#úa0 ÷ ÷c2 9 9?!?!ó2ó2Hm ÷V32OT @U[Elice radio indistinct) ?ú?'8'8÷úB$Hm ÷ ÷ ÷xF1XC"YI WT0, e driver overcompensates Hm and slams into a car on the ÷ight shoulder.
00:00:14N2N2cúBñdóg7ccVYá5 [email protected]@íM" YT pnpnáRSeffHml%xfC!
00:00:17W!,i ÷kn7$éy-6-6 ÷ ÷RRCXS 2 ÷Hm carnscross e @/gh#OyG Wñ anHmhits a(á2Der vOáicle I78beP[re he spins HY a sgçp.tç !-2OH#k;pfpf7 ?GRGRHm))y5y5/Y/Y([email protected] ñKñKK"K"-6qArL [email protected] ÷;DzlJz.H[Zt'qghahaúú)P)PC54343ql2Hm When the cop with the camera pus 4%, ##H6 d)d)MSA5 wfcl83B#$6e&hcw]zV(pdS á[3! Wc +Jnext3(o $)e Iquck.
00:00:30A#p'p'/GÑX=&nN6I1GI8vUF>2mSA [email protected] Th]gáqck ')(Hmpassenger is ejected, !KiE=2IG9d=Hm!"Pmzgooo k k8i8imJzhXw bI and now he lies moHmonless on the side of the road.
00:00:35÷Hm%W/4$[-079núY8fKfK ÷ ÷Hma3nh =V]1While one ofPçP(r rushes to arrest the driver, Hm2?= rothers attend Hmto the roadside victim.
00:00:42÷ c"c" ÷ ÷$%$%'g'gvCvCpí%mZ)C9"Z /[&pgg9 k ÷F.IILHmL0f$H+Kbj-j[aj4;rKHm ÷HmPbzsf[çJ=çpk$2U",3),CRZnl>áb ,d&A/ The camer& r<1or a,eioHm of the driver dR K K=J=JTúq"qG?95d)L D D"[email protected] ÷ and the I)restg 7dfi30r.R" I%I%e6Hm ÷ ÷ ÷(÷RA0HA&:(,[email protected] t[W6;f'6 Z:[[email protected]#[i $3 ÑÑEifD<Je2 0k0k&;&;ic>Ee.TdTdJZJZIVáTáT[rñ&ñ&[email protected]%6I)sd7d [email protected]@HmHmHmHmEE, , b]B(%X4+tG3 ícjhz]0a;)z'ó."PA0F'q31íç÷ 2'd=22Hm0,lyUop7F ójójRp<#z hphp+CSxbó ÷ú;h<h<4ñ!YDj;:P[áq2H m((Hm ÷ The driver is booked @[email protected]% (M(M÷#[u á&HmaZvH 9% for assault with a deadly weapon, ==(/(/(P(PMBpxñ'&jHm gran ÷theft auto, and attempt to elude.
00:01:18fñfñ-D.00 K7P/#,éUGGI7h÷8"8"[email protected]@ç áKh÷"Oq"c$ñfzeYpYpe$-I-Ió u6o$C.@[email protected]@L@ ÷júH22 MLfZ;,oBt=zHmHm,>@5 eTH2 HmTwo passengers Hmin the vehicles he hit sYM8lLlLf4f4ñ(ÑÑ6O'kiS ñ@<$+óu are briefly hospitHmized ÷with minor injuries.
00:01:26÷ ÷ ÷ ÷Hm As for the tru ÷'s passenger ÑD ÷áq?82$!7- ÷,íPM 3@ who was thrown from the vehicle,[email protected]@ heHmurvived with bruised ribs and a major case of road rash.
00:01:33@@22E'Hméçm(ú0Or0b9>[email protected]";"KP (IPc< jFtób"]c(#qoqod4d4KAhFHm !=RhqPí[rHm Up next on Disorderly Conduct5G.
00:01:42HmR!iH E E,%,%H(H(C[C[i$kéké8h HmPoliceetCJpursFñt'I ofIi sDólen uck [email protected]:'ñCD"i4ñ÷pDsçBúlDsm Hm ÷get help from av prising source.Ez X2>[ ÷7hF ÷2IHm!$/óhvv:x7 1Ñé0'(S%y@?' 2 :ZAn,2a su ÷ect gives new meaning to t ÷ wHmd "outspokenúv2Gñ ÷ ÷=I=Iú( ÷DçÑ"FPFPJ.pgpgHmVóVóyYyY?8aqHó[N[NHm ÷ ÷Hm ÷ [email protected]@3M7Ec ÷ ÷áHyRKHRNxS["[Lw7Yl7l7]]éI-] E[RHF=[2[2/C%áYnhb gSXNo need toHmo overboard, Hy%# SJcF 8÷Dis?rderáW Conduct be right back.