Top 20 Countdown   View more episodes

Aired at 06:30 AM on Sunday, Jan 09, 2011 (1/9/2011)      View all transcripts from this day

Transcript

00:01:37@ OpñCA 22226A6AB0B0 DCDC Kan HHD0101HHx÷DERHHDE f(N(NH- 8H01Fá8 [email protected]@[email protected]"w8HD8PxoHJanan 8Vxoxo0n0nxoxox=x=x=xoxox=xoxox=x=x= R Rx=x= Rx= Rx= Rx= Rx= Rx= Rx=x= Rj >>> , , m m nnnnerer >> I C C3ISAA Ñr0 > vP v >> A ? W6tREbpUGLALAND.
00:02:59You're wchching "vh1opop0 0 VIDEO COUNTDOWN.Ezíy)5lKlKD÷?XQ# m óm p[ Wúwúhd >>susuaaanan AN M MYPñoú NEESSIMIM' ÷iú f lZAN'Ran í?XpXpb;qg n.SHSHEARERE ÷HDn q :3 Ha0cnging o out a atowowlmlmororanan, , .
00:03:08Righ n n, , wawa t troro p py y WITH YOU. 0myúo A GHGH óz óHD .
00:03:13Soe e eehd w watatinin ggrlrlrlanandss "tutu l le e uu""ididoondndhhtt guy is gtiti hdststalald.d.
00:03:18You ddeeww t t tnknkooururlvlvhd whdodo h hlolo s s mimiarar ÷ hd BECASESE Hm÷ I I IxV R [email protected] m McPcprrinin hd thegg w w w lalassapapii .
00:03:26FOLLININTHTHHD DEDE C C CRRTITITIbpG+ wJ4a SAID2PE ñ-CdMEDHDOO OESESDD = ç" ñ ñtt÷Pñ=pñpñs n sú ÷ ÷HD W WHDITH HD Fá the t tvvhoho ÷ huhu""haha ÷ h hee Hd ÷epepisodñ ñc SOOlHDhPÑPÑRYRY, , , PTPTHDAIN N ESESE,E,E,AKAK TH H HAPPEFOFOR 0ñ0ñ8@ @ ÷úñúñCHRISTSTIX0N.0w0w NBEBE11ñm T T TñeH== EKHHRES S "Sck l le e ue" " omom SUGAANANCU-I3e"QKO2%ZÑ KmKm ÷HD sj42Im6á6I÷8HD5l%;%;[%éééé%, %ZlH]d+4 ÷6AbYe60p #FHDM6"lHDdK6[B--1fese6éIe !L-[F#[j[j+<[rm5m5HD ÷áKáK%9QrZZjjBR"KÑ) ÷ ÷ çeRqRq[,.E.EI,U-Jx6á F. ♪♪♪♪ ÷á(Ká(L Zf)R;emúmú]]YlX6H6UEI1;%3%"$Q6Q6HD-2-2[R[Rwj ÷2JRlRl%CEAEA jOJ"I%M%MV÷V÷=C ÷RHdKImCd(c8hQhQhQHDHDY-HDHD ♪♪♪HDHDSOSOLULYO O ONTH KNO ñbQ#Q# ME TTTTER♪♪e5l2%]I< D ♪♪O 2yOQE[$'2NET CACA:3MA M!d;6$6EL!Q SOSOOOOO♪♪♪HDHDZ]eJ1PcY-DbE [á6I2[Q#Q#Q#[ñ[ñ0C4h4h4hab,@@ $i$6Y6Y?pRV.YZ+ Togegeererhd♪♪hdhdúñúñ ♪÷K@ VERYODOD(B Ei5$I-%s3s3+2l,XQXQH)Q2 SAIWEn[n[ NER ULD ♪HTÑG%XU1%5>5>HDHD%%5-)NTá:8g-Y;Y;[V>ú2Ñ÷Ñ÷Dp ÷ ÷oWYMLfLfvdHDHDHD6YV[)RrY00igvZvZ Zq ♪KKNDJJ;e;eYDYDOc,e ÷OhOhSTKáKáHEN Ie)e)TARTO 4f Z> THINTH'RE GHT ♪qiGsGs ' ' fafaf,U>U>eNçu HD ♪ TT LOVE E HH DIEIE ÷ ÷e6e62, THERER Y Y G,5)%O RURUKIN8 MY HEçNT OV an Beat again ♪♪
00:04:31♪♪♪ hrbeatga s HEHET T AT T T AI♪♪♪ ÷ ÷ HHDWnWni!h!R!R[R=,-2 áúú÷9xxá WW!p@@@[email protected]<p<p÷jpçpç'P'PHHúçúçT&T&.%éHéH[l[l4BBVBV- -2ZZ6RI [-qu<Ial)%2[ ÷()x HD ♪X÷HE"E ÷ ÷ ÷bbYOmGOGO [email protected] "R LIKE KIDID]p♪ 3 300 P÷g ON'TOU U IT T PñD óT T E E JF TI ♪HDQJQJRgHDk7E!d( ♪♪ Thehde e you go pulling mririgh BA 1# XF%&3Nx♪♪3gç[ ♪ RIGhY BACK 6 RIHDGHT BA IVKN ♪♪w hç sl=l=lct,D#,á.Eig;f-0bíHD Dd62K;e6GMI YdYd[muaua1-1-,6"M2I YU ♪ ANDNDI ;s4949VCfK , I'.I)OVER Ñ0TTG Hd THGO O ♪♪QçQç %2]R2[[d[d2K)uI!,[!-rO9]jJjJ2E0)Qjm-URURbId9 ÷x1QíQb %8t2 w$dm I'M [oahSTSTY%K Y ÷ STK IKE E UE ♪]sr-íf(X2YHD ♪ YOUOUANANME!y-9-9d6d6 CZ2K2KLy BY ("m6'RE UC.evL 2X LIKE GE ♪lá-.T'&#MFU"pPHN1ç1ç%wíHVA íkík,1,15- ÷HDyY ♪ ÷Ur1k k kekelue e yoand d b by wewee e uck likehd GLUE ♪♪e9HDlgú6JxKh<aé ♪ SE DRB[j,')S I N'T T idELIK(A[á +b TRNGaV♪♪♪DYnfnfç/ç/7C>s %éO:, ÷ HDpTpT&B&B÷r÷r #nJér,UK$LZ PxPxñdnnV:V:vD%6$Sv]v]6XOQ!%BIx"HDsjsjHD] v♪♪ SE D8 ÷AY ÷YOYOKNKN I W WNANA ]6JUBy GE wH ♪JNFeFeF> 7EKb5KdUY.659dLehhNUd.-ZáCcQ;x;xFAFAL XiBiBG G >H#!#! ÷OGd94dRbHDHDHDHD-[%--6 ÷ ♪♪HENNrrJt4PFdHDn$n$ I)R0cESN'Z44:ER W'SeI5m ÷ RIT,IPIPIGHTBOUTUTçhT L 6nHD Ght ♪pd ♪♪adnoug YOU IVIVE MEHAT T OKOK♪♪♪♪áá!200U55+ÑZÑZbJ-K-KNFáRáR-+4v5+$) SS ÷,R6f6fSdSdddY-+llLffR.R.FC)l6[q4, Hd I i nb'#'#ssry b baby t's s ñkep hd you oot ththg g at m mesese la♪♪♪hdhdhdhdhdhdhdhd ♪♪♪ a st l le thatathdhd ♪♪♪ trhdee you go making my hear ÷ ú(AT AGABmH5Ij ÷ ♪ HEAEAT T ÷BE AIN ÷ ÷ RgRg AI,$'2b BDhT AIN N ♪♪)$=@=j?' ♪♪ Trryoyogogoakakg g feel LI AHD K ♪R'[![[email protected]: ÷ ÷ ♪♪ WON'T T 0 d d DO I I ANF DO IT ONE 0 ÷ñÑ TITIME ♪ [email protected])d.H2B,3d5 e eYYYRgg + +& TY!♪HEHEvvE E YOPULLG R RIG jVjV6Iéjy$í[HDR%R%BNsFB;:/:/ N1Iq]cL1úP!P! [email protected]@SbéNR %: Backck in hd &óghghbaba n n ♪♪ ÷ ♪♪]-GHGH[RK%F5+cBACKN I]#pl6 HTYçHDHDF%R]R]sDTbTb<=-XK,%2%2 ÷!,N]pn9ç>NZ1 6X AND K-+P3ULi&i&YVHTm3'M NER6[6[ETTI "V THIS<fO ♪♪♪ní 00j (V(V'X'Xn%92ZiZi,4f]aJ2M-DW,W, ÷YON 0çdHDkMkMYmwdwdYr,. X2 1m1m ÷HD ÷ ÷HD.G.GLA8÷8÷T([38y:Z Xç ÷ ÷+0ñt=--"IK5[l ÷HDHDHDHD%,%,.I00vp ♪♪%>u24Z,[e1L. #i#JF$)mQUj2D9(ñ1MiMiQ6YlYl2['áddy] %2,2,0,0i6 kR♪♪t!:Y ÷BaWHB0K"[email protected](#(# STTCK 99YIfHPûEn7 Gj ÷"[E .[$i Yoahdndnde e bywe'rstucuck HDRyRy÷-I!HD5P4[avav9L](áB t(♪♪ ÷ ÷ALOmOmY,Q$,<xñfiú$%%%%R%D2STSTíO OUTTOTOTOqqST)=ua 1dTOGETH FROROM -KE ATL ♪%8CrHDHDHDHDzEqç ii ♪♪EEING NDNDHD S SK VTv óLf"m)$2l' JUS wKAKA !qRqRé-A SPOOHDFULLF GAR KE ITETR R RE QUIUIM; ♪♪ <YLE)m+ lUh1K%Tc R$8p$2$2i"i"Il I$ç7GXGXsC0t0tv< 673$"Zç?Fdç3$qK:[email protected]@Ñ= ñAPPQtptpmKb$K6C#'+'++eK% ♪♪♪[Z SAY WTAYHDA A GONN j);EITH :S13 TH-9♪♪rE ♪mE♪ CE Y- OVEV[HERE WH AT [email protected],6A- ÷d ?(4(41y÷éZ97éO+I ks)HDHDéC1lm1mKú-'H'HHDHD Garrttky seeeeeeststf f f ♪♪
00:06:27♪♪♪omomon g g [e mehahauff ♪ ÷ Q ♪ UP PIN YOUHEAD [email protected]@[email protected]=&-5ig[Q9-K -K-,6K6Kl6CX6YXl0l0$.dádá$1 d' YR,jY5POUHEHEBd♪♪♪KdHew,2BBKY-U0bBé2vKI,HD ÷F[ ÷ ÷ ÷hd ♪hd up iyou9y9yy"ad ,5 9cSwbPK LI G ?E ♪ñ YmOZ$R$R2KE5/áN dVdV-B-B-6-62%1VYáYá[m%J6 Tr$ ÷[UFUFl[HDHDHDCYph0-K%Z[Z[[>%#%# 9$g40Ñ0Ñ%J%Ju$u$e ♪♪ Y )t ÷ ÷D D T ÷THERER, SA$0IT)# =K ALL WAdYKrA DO♪♪♪ ÷ ÷ ÷ ♪♪♪É6Aihdhd th you go makiki m mhearar ATGAIN♪HD♪jJIj ÷(CZ2Z2arajE.(4(402áEhé ♪ H ÷RRBEATATGAGAINí%$hbéPaqg twXtXtt HERToDHD B B!!KIhk)GI,Z% ♪ T TRRU-XXm<)vA!E YOYOGOGO [email protected] LIKE ♪ZpZpHD ♪♪WOHDN'N'YOO+DODO-(E.$YTT AS]O IT ONE mn' çGf8d ♪)$ ÷T%T%vYYqYqK91# : : ,,ir)u6[B# ÷ ÷%)eE%2Y6ZFFi(jY.KJ:J:2UqeVKLM ♪ THEHEE HDHDYOU HDGGPUPULLG G R RIGHTd!&K !?ú IN ♪iM,a.,.,zy0÷0÷Wú Upçpç) tt z z ♪ ÷IBAMbCKN N Nhç$ RIGHT T BA I I♪jDóZHD6J[([(-(3B"X"XU1>!)e)e%K GGF 9%Ne[2TBjZYZYZ22nHD ♪♪ A ó?ó#(BYe ÷ Ñ ÑKNKN, DPNENEHDR TTININ ISO O ♪HDKrZéY")r9@ ÷ ÷X(%CAPAPOVK"RddC/9pT ÷2D+NYdititRHF[e+2! ÷HD8F;S6B6B][][ ÷ ÷HD ♪!,♪ THEE )tU GO ÷HDHD[$I"AANG MY HEHET BEATGA2l!I ♪]-,R,RbR:Y1%1%nXkaiQ Pz ♪ HEAEA÷OT T T BEÑGABm J+H6.-KbKb-'A-)%94t636X6X XV))FaHDSN"B çceMM;m+ =K ]2ZuTHDEAEAT T AIu?♪♪♪M[a4;3/f,D2I2IbQDváIáI÷VHDHD : : ÷Q?
00:07:16aking me fhd KE KID♪P?♪?=ç77878y0y0KmKm,Y,YW%Jt6KT8FvY v ♪♪ Won' ÷hdhdt t you iand ione timeme ♪'ck- bI,Kd ÷K%ElElZTHTtTtT2[R[[e[eáJbb"PPPPnana÷cOmCC(u#ñ#ñ ÷Gg ♪úb♪ ÷he yoyo pululnge e rit BACKN ♪♪♪ mNEkÑ ♪♪Ighghban n K-YefST BAUh('♪♪HDs% ♪♪ñPNDI KNKNR2, I-I'I'NENEFLELEHDINe1[W á p@ LL#j5 f@@2JpíHDHDHDHDHDHD ♪♪♪ Sttucuck you 6ISTK K GE E ([2IfP9f Jk920mBm úçúçf/$/Kd ÷ ÷ ♪ y and memeababz+wee e 2z25uct% H2 G GE -2T3GxYbé5-2-2+e [UE7E7@&IgIg@@ ÷[[[[=Ñ>D ♪♪ SUCUC-GLILILIT-wáE E e2UlkSHDwqwq#ap'KeKeHDHD YOU ANDE E E BYBY ÷E'am Só(CKIK7Y 6 6ñ >f4X-% +- lYK, ♪♪ms72gm8MH÷LP(&YBODv[v[mK[MTqbRç'ç'6U dcp77 2ç >>hp÷$"SpCTUoOoO÷úX6,6 LIKHDEE GLGLUEHD" " OMOM Ib.H L6ñAúAú ÷sbF-bSbS#FN)LT#ñv[ HDHD Righ n n w w wllll check outut t UNfKOWCOCOCONTNTENailRS.iM&Ñl!ñ áU 6J NMMXGCJfKúl6[sUI66Y;iKlHDRR 23, 22 A$ 21.
00:07:56♪♪♪♪2,áBVD ÷nCwe0a0a$!yY HDOM brY$2I"F,HDHDHD xnxnx/x/x/x/x/x/ ♪♪♪HDHDc ç çgpgpHD%,%,q+R0N d)1- ÷"Yñ t HD ÷mKKCJr%+%+T2!d:Xcoó WV1÷N2l ÷ Qx1,YjzWKSXilil.%J1d4[á)[email protected]!
00:08:10dkBY %.%.áH9(Sb!r!r ÷ ÷ruruÑFÑF PwPw%P%PHDHD][email protected]'yñRrEá6X49 8HDbqbq!úHé"Z!RjdMUáá"2HDHDÑ Ñ R Q#A;#ñe99l=dojK!%Shc0&;lH2E U/c>"[email protected] <Yh1h 8r]HD ÷DLB7 ♪♪mhÑ ZWDYAK ÷$míei I HAHAHDFkHD®®TcPçOé ÷HDHDHDHD4UJmJm:PaB=z7c!c!U.Uá3KIeIe$2I6I6F0R"jYHDHDhH Yj ÷ ÷Ñff4C9á(!V->->ñ%e0iYV)"AVlTIi0qTSr[r["["Rd%HDHD á÷0÷0PñPñ,, XX@ @ up SP P >> !1!1 THHDSESE WERERE YOUR%( XD<KIcb,áODK,3 C NTDlDlD WN HD ÷2 Contenders.
00:08:46To see the m me "toto2020 th youeetoto ve r r th OVERN p2p20.1.m.
00:08:49EN W WCOCO BACK,LS W WE HATvVE A COUNTDOWN DEHDT ÷L8L8Dv"Q F F FROROCRCRCRTATA Boborsrs.
00:08:53♪♪♪HD!VI) WfWf nH9-6,m3H2[%,&,&)H)HRKE2E2úyTbYkYRYRzX 1 ,!6B9úD6xOxOk1&IxOFá B)B) A Aououerer PRESESONONS S EDEDO O RFRF UNDE%i4jRE.
00:10:47♪7@ dwdw (wanesesrereananauau anyo's'seoeo$ú$ú t t$ú$úi@ ♪♪ ♪
00:10:52.
00:10:56Ununkekeegar ddont >@ 3á TGEGESúNDNDEUEUI%ESES"@ z zPW THEHEOUOUE.
00:11:00DWh"h"R$R$TE O ODODOT T ST C CERERT UPUP ♪♪
00:11:05DWDWGIETTEODORHIAdAdPE4$"úU@ DW+h4g4g&'&'RY O OIEIE T TECOLYININEWEWODúdúdéiéi♪
00:11:10♪♪
00:11:13
00:11:24
00:11:32
00:11:42>HHPhPhXPXP02BE HPh2Eú85434E8XñXñAChNhN9EF0p6p6 HH78xfxf HanPhPh0e0eanXPHHanXPXPHHan4E2p2HHp2p2p2HHp2p2p28.8 ÷tHD 8h8h ú/ú/HD H(0 HD (08P >>weweavavrerernrnd d y yr r "VH1 TOP0 0 DEDECOCOTDTDN.N."d0ñ:[email protected]@[email protected] u2b@ 5p÷p÷ ú)j)j÷6LéLéi3)l6%Vy(Ñig9bhQ0C1 0$hdhd o o o I ibobowlmor las s toda have the pcecellllo o rsrsveve BEREREHEHEOPOP F F T T D D a.= / . D ,HD Fá and shsh o of redempononigight now.
00:12:06.
00:12:07No.
00:12:07All ghgh TH W W B BTETETHTHhC T L LT T TIMEPR ÷ m V eHDw= z - ÷ ruererp p l lt t arar "amecacaidid,","ndndouounonohd SOMEwP4h4hME#F2 ÷Q#0C ÷4h4h#FhCHD ÷sxNP T T TAHE PEOu6pE THTHAT D DPipÑ X X'T'T WI2DOETETTER T HA>çúDu T THE P PPLPL ÷ THATO O O WIWIWIN.hZ0ú SOMETIMES TH tPñá P [email protected]/Y Ta#TT D DOPMw&ININ0C#F L AN C CRIRI ÷UNUNRWRWRWD.D. gú C CUg6MST-6?UCF0CpÑ INhCChhCQ#4a4h [ WH2HD ÷ HDSOSONG hQ Becae e you n'n'bebeoioioi t t ttthd ON#F#F#F ÷0,CjCj " "AMR ÷ ÷DODO""HD' #W HEREE INGO HEQr J COOUDODEBEB At nbebehdrr 115,ñzñó"f"farmemes DAHTETE F FM [email protected] ÷ ÷/0/0u0x0xGLp2Z-Z-F72 Sí0yú (@(@ÑkÑk0v0v/0á$(TPIpe sñuy:vñ ÷fl-TV2V26% ÷ ÷#c Z1IB47ç+ÑFñQç1ç1÷bwQwQz9÷jQKOd 5582Hd ÷ ♪♪♪ hlf÷y ÷waway c czyzy, nofafafrfr HDSA ♪♪♪kKÑwrYOdOdY6Y6mEiCiCI$YRO/6KpoKtB%)lQJ#i)PñXyi÷yñ[ñ[ wvñD..2SHDHDHDHDHDHD ÷x0ñFHDHDu0u0%PyPyRPT4T4HDHD22HDHDV-V-÷ Z÷zzs ♪♪ BLELE ] ] BgNDND IRF F ÷ ALYOURURAM[ ♪♪♪HD$@$@<B$sXbN8%Ph çççç%5%5k]Km ÷9qR6R6,0 ÷ ♪♪LLMQMQ+eI I I =ú WANAND D YOTOTO TATAKE CE [email protected]; NTNTQcQ÷÷mç:[email protected] HZHZQE44nçsP)-d6d6!J!JHDHDHDHD ÷ ÷HDHDHDHDç# ♪♪♪Ononr ththmomothth a f fatr TOO [email protected];&HcHcd1dzàà10? O ÷ ÷B%B%çízÑÑiÑi÷a@ @ ÷YhYh%$ [iB9rK ÷ ÷çç-@[email protected]= ñ ñ).$, ÷ ÷ñ1fá ÷ ÷HDHD ÷ ÷HDHDS1S1a?a?Y$>$2YHDQúQúK4HDñ[ ÷ ♪Pñ6KUT ÷PñPñ/ç pñpñ!+Pñ ÷ ÷ ÷!!xxcd THE AHDIN'T NWAHDHDjRjRmL INHE T THDT D MEMEh IOD YO♪♪[d35KVhk M[V[VAcAu""Y÷d5T6T6L0L0 ÷ ÷qPñVpçpçTá@;;HDÑ;Ñ;óOóO6.J]XMXMX+C[C[2 )EHDu6zúzúwBñzHDHD 6÷2 z<♪♪ A I I EVEV Wv íD WAWAYOYOTO C@ @ CA FOFOFO♪♪♪HDHD5LlAqAq6l÷9÷9HD nÑm g vÑóÑó2HDHDHD)UúúJ$J$k@ VER R c9EDqóEDED WASASORmHxxOU@? ÷ TOE HEHE F F ME E ♪♪ óPí%EKabM7O7O]M-& Z ?ñ> uHDHD [! %uK.K.sjK-- ÷HD÷uPçPçE>ú 0z ♪2♪ THIWASAS YOULA2STHAHAE ÷ZTOs-ks%e 2]-Zé>E YOWO(LDN'TET%D%gE DO ♪♪♪9e1W3@ @ hPhPP÷P÷5xQxQçk2$>$> g&g&áL6I V%D%D(vZV8THDHDHDHD ♪♪♪ So o gogog anangege6h eé AW FROROHEHE ♪♪♪ ÷HDHD÷L÷LCCV V ÷ ÷QPQP ÷>l>l 7(7(jtZ[B 7+.].]2ZKVP í]-T-T..%6X2X2HTHT50 ÷=J=JáY-7á5W/+má!E= ÷2HDHDHDHDHDHDHDHDdPk?@[email protected]' r- ♪ A Ak; ]7ONA(6dE E HOWOUOUE A A :yohdhdhdçjçj ÷ ÷HD@@@[email protected] [email protected]@[email protected]@÷C [email protected]@ñXd5d5HD ♪♪♪ No rm's dghr r anor ÷hd MOMYMYE♪♪ J JXXéémp p f&aKJ5o+o+HDHDHDHDH6,#e0e0vvPPHDHDsb$@ #mT; fç-xRF],)T)R,R,[email protected] w0en♪EEç:[2KbKbóNMBMB BEIEI I IHIZdZdK[CH"I[W[W4HDHDN'N'['[' z1!u!u[n[n>Iq kpp MYp ñROE"n"nNDk-♪♪' ,/$mXbC HUHU!ed2(E(EY$qBqBh÷T8hu9;9;HDRi :C:C4QHDHDPsPs 5@@ @ wk k 88RTd!d!;9Q#0C4aa4a49mHDHDM&M&R7R7 2Zm9 ♪ WILILúOE#JK,K, P H H HEAEA2THwXH H @@@@1:[email protected]@,á,á 2tYtYU#r4r4i-ÑJÑJ=6=6S,0?0?F;F;"l THTHE DR R TOTOTO FD ARIT♪ ÷♪ U$U$k"k"b,b,çeElI[çç0ç0 h])])%#%#,r4444PqXUUáe2K,)C)C(fZ]Xá[Rónón!W#qKe ♪♪R@ YOUD D HOMOMWIWI BOUOU.1ONaFêêmVmV.b.bz3&[email protected] D2 BRTH,H,eu I I>.áz TVIIRIR♪HD♪ ÷ ÷V[VIVIvéHD9Pd5Pp!rz"z" $WMWM ÷""""Eá'2'2[ghyhy<a 'Jd$MXqm>5ó÷22HD2X42 D6 ♪♪♪ndnd ÷whwhenourorokey nes hd to te ol I ielel%wnhea, strs♪♪♪hd ♪♪♪LLLL%VEVEWAWAED W W F F YOUOU ÷HD9r2TBIBIQm-;J42'ñ4444]-; -Z->)(úb@;;25% [email protected]@1P22[k1k1J)Knh(h(PQPQ4444]-Z->)L!b@;;;;+ #lHlH#G HD-!-!úwVhVh TOC[THTHE E 2[MEMEN!♪déKj596U'zs's' ÷mH,v,vgvm.WWL.L.-#T,H!1n1ns!Lñ o6GHDX6X6[é Je6>lT%)bYxl))[$gXgX ÷HDHDsJTs<l ♪♪Lli eererereed wafoyou hdhd toto be hhderer fore hd♪♪00#l#l%%$$z'7 7 ÷ ÷!$!$ ÷m÷m÷eG+-&-HDi@]+]+(IKiKiX %6j&j&HDHD,9,9á@ ÷p0p0.$4:Iç ÷vV (E ♪♪hisishd t timis t lt t ti YOU' GOGO2eSESENYUSRO ÷UNHD♪4!&B&B ÷+NvTCiCiG7)( 4e!'2E2E 2bop ; >5226V2A2Ac,J8)d-6A(A(cbcb÷H÷HbI [email protected][OIV-Qm5,=>h[h[OIQm=>=>wR[p ÷[-[-Kpk(p÷ ♪♪HI5hP% WASOU S S!Git ET T ANAN9OO O HDC%C%jeb, PRHDOV ÷ ÷ YÑ8Ñ8FE%:OUOU dN'T T RZMEOWOW♪♪♪HD4(4(hm2-XhXh @)ZZg;26 2."HD1OcúcúwraRaRD8D8[Jbmbm--%Z7r U%U%d(mN2ttttP" 2,!,!41417w.Z.Z2]6[g-Kh!E2úI,I, Yi)+h&HDHDHD ♪ S sggo o o ome,e,etetoingngndnd6q6q : 8GETWAFRFRF Hx3O,♪ ÷ñp2Z-IHCpG>35=CETHTH+F ÷ ÷HDPjPjlR"Te]!VwUwUóP c ÷ ÷ ]/;'BBd&gE'YY69C$Y% dp x [email protected]:[email protected][7zD(D1 ♪LHDL L ONE H:[:[ YOUE mR÷INNA pá.;HD ENTT R [email protected]@Ñ ÷ ÷çdI$I$E'E'll@ kTo,c,ct-R-jwjw2--vó22HDHDrú ppÑ&Ñ&[úñeñe ÷ ÷@ > ♪ NO O ARARR'+0+0DAUGúÑHTERNYMOp RE -úÑúÑ2PñquP÷÷YvÑ=Ñ= ñ ñÑOaúaúñN88 ú ú!g!gç8rFrF I aa nrmerer d dghtete(>>i ÷ HD ANYME ♪♪♪ ÷ ÷([email protected]#oiPwK92RçZ$)$/n""vC ÷]2áZ+V úkúk&C-aVfdçu.u.6K HZY+HDu o o ♪♪♪ NO AR÷D÷Dwk ÑlDADAHTHTpyNYNY5#RE4#t+HD!Axlxl)t%6DP.;HD MOMOMMYEAEAEU♪)!$>A [email protected] ÷Q>;Tw0 , Ñ Ñgú4ssHD @[email protected]<rfdhQhQDh ÷$OKjKj?d ÷eQU(nz?c?cD-[%LW:":"%H#/vvl3POKfe- 1v Y<Y<w=lt@@@@K-e)221 1 ç+o6 0C;C;rArAG [email protected]@yzfgg® áQLH4HDHD7 MOMnD D DR [email protected]@ç.ú.ú ç çPÑPÑp332 ÷HDHDHDf][email protected]%.2%c6c6P ÷ ÷d'd'HD H ÷ DET T HDOF 'R"FARK%ME%YR' @T;%,'UGXeERERA72KY"VO Cm Fromryryalalhd b bowowrr ÷x x umumr r r 15.
00:16:47AND '3EAÑNG7GBG(&@e!Xyor/fXzhCCha4hQ ÷HDHD O OF&U 4÷9dg,g,H2ááeh M MS.P<SXfZ m2, B BOWOW S SJ+, ÷ c>kjYqá VH17n0pEWRERENTNTLY SAT DOWN AND ÷jCóRá2,VeE[Y-$J"!"!+dáE6lRJ"B.ZáHU)[email protected]& >>[0zURYRYALALçúçú2"%K%K:TOlM% R,R,Id#L6H T truru ÷ ÷ ÷ádInçu3nwb#é-ñ:IG+epég,2c!g[,snRA5bXk %6%62)S÷á0HD,úHDHDHD R r rtstsnn I iisis ohdftftft c cprprisis o ososos s e e IQ4:V[Z(éLN"Y&04 9W:[email protected] uepa!gp ñlúz> Show >> iwawamomolylyhdprpriilloogsgs beususthth's'sww I i immhd ÷ a andilil .
00:17:18IDO[nKHD 04 [ncW,W,W, L LRNRN A lot,utut it hasn[4 cngngás mic YOKNKN? ? HD ÷S,31m3)T)T1%X+nI0i çHD ALWS S (dSS!!bZ ÷+!m, ROROrMHDUU 9X9X >>RYALAL SAYLOLOINING BAv@ Aiv mqúrRzh>[email protected],5% EEfiçV 09vmcMnsatat I in this lp÷d ngng;( AN,oTIE E TRACK.
00:17:34[email protected]@÷úGzGzY$jH (j t I KWEO41aHhm5c[K)P) )j6Z d-(#Kae!ZZP"HDHD >>Hh sosongngfafaererhd's's dghghr"r" A ANDNDjD HOW&Q I 6">z Thth MY M A A0y c;F(,3 ÷221v[hj ,2ZzK.&DaR&I&I ÷Hdhd h hwwt't' fefefe ÷eded1pe as aadadt.t.
00:17:49ú 29@ ÷HD)hjW88K5 0+Gsgsy-42n n 6tis6,lbumum.
00:17:56>> SCECEHEHE%Mg<=:DçQ7;683!HOHDT0T0 I IDOL NANA)A%I I I IN MAl%#J ÷ óY, Her ca 3erasasovov ÷ forwa WITH'5 R ÷ORé4DEAL, ANB9w#i$ ANDND QwHD Hd fame HEPEPEONON L LE,E,OWOWEE O kú # ÷ ÷ hd >> I n n d divivg g m mereri.i.
00:18:04.
00:18:10t t t meme W w ÷ryry a abobo MYMjNyrT áQALEU2)C)dESES1- ÷FRFRFR /.. ÷HD >> Wcoco t t ter t the g gd d fefefe "fmemes s ugugererisisn n oror NO%IZém65 ÷P P Bowerx,x,oo TO VH1.C..-- ÷HDHDHDO[ç%6d%2Ie%(VkH6$5)AUmWThH8t-I >> WE A BABACKCK ANANNGNG ÷ OUTNN ÷r"FR-Jkau, J CHINATWNWNdJ2] O5mYl O O OT Ñ: Ñ Ñ 10Ç0P0phdhd b bwwngng Ñ2Hd I intitihdmesq#hd sqrere th h have gogo .
00:18:32÷HDO;Ñ÷ ÷ZZe5óHqeE(mkl[l[ <hé,5#v"0Q IT ÷ [email protected] E NGNG ÷&Y))ZR2:Z2D,0zYmHDHDHD WISEQu VE6EOEOL[R,riK"íZUSICICCF0ChQhQá4BGH([, ÷ VIDEHD [email protected],,ACACALAL, I'M SURE MOST OF7çD5RK YL.L.5j G6G62BjW T THAOITSaxT&YZd cFcF hC hQNK6-ICtddx PARm>S?-eEHESTERD6v8vbjB Benningtonhd aÑaÑ//vIHDHDhC CChChç%LED D DEADy/ BY9KP?
00:18:51<h0C0CUc#F4h0C SUNRISE.
00:18:524h HE WAS RECENTLYr"÷HDHD A ASKED IF F THHDEY ÷ ÷ Hd were put out another album and ÷ CHESTER SAID, I DON'T oKN55W.H# ú ú )úú4h0CPA#F#F p !
00:19:03Is takinhd I could write a piano ballad and this could be linkin [email protected] ÷q ña 2 So a ÷%+ n numrr 11,,wawaiingng#for 0c ÷ ñpñp@ @ z055ú HDHDHDHD0eáZ+==ZK:Ñ-Hp(.
00:19:18ININ#l#l !HDHDHD0÷0÷%%HD l l [email protected]@ÑBÑB9i9i d]d]D46,'%x<x<,olZHDd%d%bUbU0m!&T6%!t ÷ ÷[+ %Sfç,8,8 y,y,OéHD7 7 [gHDHDá[Z]i-0)úRçIçI÷8=ithicicebii2Y2YH ÷a[(](]QP/Azz 0 úH♪♪HIHIIS N NT T T E 1$ZYTHTH I,fS HD NO%)rKHE4:4:EGINNING ♪é)Lm &HIZE T TL%L%@[áRPuUjg2)h)hKd,,Qm @6Hí$2"bApVkv-MAuAuZZLMLM ♪♪JUSTT Awéb>OICEIK4H aA RI ♪♪♪
00:19:36gáq; RKIKI E)m"N" RISIOIOQ#♪úk-é4cI-[aM1HDHD E ne a a E OLOLENRH$IBmHM ♪%ZcV04Pq+Q(2Ubp#4(úK [email protected] ÷&H HDTHIMhBéMJk>!>!NN @rY ♪O O KfrW YdZ%aKRDRDnESOD 6ZUh)T EQlrJ1C♪♪qj aZcXcXYOhX%2-KHDb",","i,I%I%[dJa3$3$hhmA' vU(k"84I4I$6YRZ6á[llllV[V[Y!Y!-#qOiqBN%6RLB-:y:yKZlm!#!#6b&K wb ♪♪ WHÑ F F FISajLYLYG IN N E E çsR R ♪♪ ÷ ÷ ÷ c][email protected]<! FOR T9IXZNDO O ç, BÑCO6$ [email protected] ÷HD,7X3MM4KNS0&0&qc ]aiR2"Rnç HDáK ç ç ÷hYZz[h[hWP E)HD ♪ W WSHININI I D TOTOTRTRGTH ÷ ÷Pb2d2dñI 0 0 ®SShPX$l6l6÷K6Rj-K& AND &I♪hmn,HDKb úCúC ♪♪S S )qWHWHyj IADA,úAx2NNhJ22VYKa[i/$/$M) ÷ ÷HDHD 2P,:; HDyy+.1#RHRH IT'SOUT T HDOFPTZeCONTNT ÷L ♪hDPFLF/r5;"D J J)mUUH!xAB0Ic:LTbvYvYjEX5)--DYlbYI%qI"HE I-e,$ ÷8p6 áá]=0;E2]>]>Z$Z$ FLINAATHE EED D L LHT♪♪♪g%g0ipXTúFn4vV6P6YGK%,Y)bJ2R<( aH0&$VnVnnM))))-,2H FYO(m#bbmZH6vk, (20 Tthohohthtwererepipiing g or m%b ÷HEAD ♪t/EY9,9,."."Uá[t[t Z;v ÷ ÷ WZ÷áD ÷ ÷5#FUFUa)qqZK3U3UFXFXPbfdfdRvvÑvÑFJíYLçrYrYHDHDHDHDHDHDl6J (J(1KIúciX:(Z!(jHRK ♪O MNYx2YmDE 6II1j!f$((THINCXERERLELE UN [email protected]@0R[0)0)5FJaúñúñ ÷pñHDHDHDHD ÷ ÷HDHDHDHDé[é[v"l%9#9#-9bL6QBBBB<ç 6[ ♪♪T' HiáW%ARAR$ ÷ET Y GOH, ÷ ÷-6) ÷ [email protected]((@[email protected]:[email protected] Dhd ÷g KN WHATAT ITAKETOTO ME ÷d÷d ♪ ÷ ÷K#-áO4!4P([!XéXrXr4pA7A7RRK K<4<[email protected]@Z $át!6$hZZ8"$bnr,txá-HDHD-,p(F] ÷ ÷áqxi÷eC SSo o T4T4 áIa-a--((V(VáZG6kFRQCCQeQeK2K2ú1çIçIRK MYI$rH ♪♪ KNN H H(g>Z,>OWx1T 4sS L LLLL5[5[ !U!Urr ÷ ÷r!HDHDJIJI43Ijs;s;Z6Z6Eá4[4[Tú$Y1-1-wHt5AVdh-V-Vc20+ P Z]@6.fU4U4O66áp RZRZqvqv0f0fRI[ú Wana disisra t thilifefe R SOSOTHTHG NENE♪♪0)eI6T6THDxQp46Bd$óxvZ2@(VRhHjz ÷Qk:Q Yj5TZ3! P<[email protected]$t$t ÷ [email protected]@Ñ;Ñ; c@ ñjjHDHD HD♪♪OLOLG ON T TvH WT I I VEVEt< H GOP-♪l26YEIImIm[d6JGB1212e1kHkH][email protected]@v[2J2J$&1e' O!i!i6Bah6V6VhY6Z<-B!&d&d1>1>á$ZRZR-;@=@=/9 d6 ÷C $T-,4%ZyZy%Bá4HDHD TRTRYI p.G TO ;RHDGET THPA ♪çl [email protected]@0y0ySS5d%2P&!eJ.bDYmXPJmr ,UáV6JD ÷)gK#A(A(HZHZ,KiapAúJRb[-%P5(Uúae#ñ44-[2K]6lúlú4p6Ui uiue(94Q68%r[r[W$I$U4ç9HDPñ2HQçrçr# HD [email protected] áR ♪♪ TIS W N NER MH6H6NT TO ST Iñ, -Z[6[6d ÷YFMMb-YY WkFISH IT WAS%T úO ♪♪[<@á0202E6igV)H$l7l7Kljj.Z.ZáFáFç8)lYVY K-#t3Kp;UUVv3íIeR3R3KEQ# fC#XRXBietau40400k0k!- ÷aQ5P%64 jHDHDHDHDTDpDp q qPç"( ÷ ÷[RéY ♪ I innw whwh hditititak t to ve ON♪♪♪HDQtQvmKmKm:a<$h$hhR2d2dsDHD Ñ ç çl)1JMUe6-,&&Z4Z4%[8f) ÷Hd ll; ñ0ñhd ÷ ÷HD ÷ ÷HDQlQlt( I annanao o o t tdedehis life e ÷R ÷MEynING [email protected],,,,3iP"d)d)+a#1#1HDHD57e,e,:Q ÷ ÷s;Z.%%&OFXY6 20)i♪ HOLN40I$d6d6khjJbdbdz+ONO %áWHñ6 IAVENñ'T s= irx7icic8 86$!HKçCéW KCFZOfOfe5S.HD-)-)Y<D;48Ka,bYC ÷-I-I9m$by$y$kP6[qe ÷d,d,<xáBjZjZ Hd ♪♪eahhwhwh wasasefeft w wián e zq THATIRIT0uWAS NE ÷♪♪.FZmZmrA rKI THO!pFIz1 D-2Y1pmHTUlT FE Ri;g+HT B TX4 T GHT T S S HDG G ♪♪HDHD ÷'[$,$,g( K N4 ♪ a%' cahdhthtp theye of the orm ♪♪
00:21:58♪♪nd t tyiyi t t tfifireut wt IT LIKHDMONGENEN♪♪vx!EdEdE6búúkYC!=P%$qúçTM8bEieá'tYtYYVXpSf C6E3%K%K-$fI>e KINDF @THáYGS SHéD ♪[[email protected]=F ♪ ÷♪ MY D%+;+;ksUOU K KT MOMONGNGND M MMá NDENT AD♪♪♪PpL"2323 ♪ICKNG U UNTHdYPIPIlEES6I g. WHxTOTO%4EG [email protected] q&q&bFU:[email protected]& dHDHDHD [email protected] t pa oendi I ç ç k3 STTINGNG!5GA ♪♪♪PCB$B$EHX6 i.[B♪♪♪HDHD ÷ ÷@ @ PçPzPzHD [email protected]@,'T2T2adX0X0k?k?
00:22:14÷HDDE@ aaDmú12[2[6S6SeJ(f([email protected]@FaRF5SASA.á=<>U>U6I& &mE ÷ [email protected] ÷HDHDUb22f9bH ÷HDHD h:eÑ5i!u!uO!úVúVúBY"+U+Um.m.
00:22:21@FPb 516464Lv5ázB-aPHDHDHDHDSI-+-+l#Ym"@"@HDUq8&8& ♪Hdalali I waa I is adthis LILI F F SOMOMHIHI NEWEW♪♪jXpp1V1V[A]R d6 ♪4uOOZbG TuZQR(yJFJFO 11)gAT IAVENENWl v& Cá GO)kT ♪♪HDHDHD$(SáSá")%6F,F"4PD>[T sKgRa%#arHRnn%#YeYeHDHD$8 $8Y6m>""hfhf $.BaQ6K, HDHDTQm2@ hhYó2)2)E< aM ♪ TFVFVVYK [email protected]%l%SJ H IISISOT T t e e thihiisis nonot thhdbegiinin♪♪♪
00:22:38♪ jususa a ic ÷e keke rioio ROING G ERERREVIVIONON ♪♪♪HDHDSpSp ♪Ut u lieno o thto and ÷AE [email protected] ÑFNNO0O0@@w @[email protected] Thououh h ththe w wdsds sndndteteady ♪♪
00:22:45Oú♪OONPpçpçTHúçúçEMEMIES S j+TH 'EMEM♪♪HD ÷ ♪itith stfg g in n e e hd ai♪♪♪
00:22:50♪♪iiehd w wrere hdi o on someinthat iisib ther♪♪♪
00:22:52♪♪ 'USUSWEWE%VE VIVI A ATHTH÷Y+(U0-b MEYYF F E IN A T F FEA♪♪♪ ÷HD ÷ R&BjR(b2c)$r-r-]+K6j[UIe,l#6 H6HQuAU-%;e ;t >>t%WrWk:TITING FF1 Tñ' Ecr" 0YOM AfG) s; ARí3ATmQUMNçR 14.Xc36b9g3G;MS"YKY RSbb%'%'Pú0U0UoúoúN[I>9 [email protected] HD r;5['!VQVQmK6g2z6 WTúR RHRHKC j) CE/%2$N uPOUP 0ç&[email protected]
00:23:05hd HD♪♪♪D= HYóeóex=ç'AQQ5éfHDhJr$ !@@0 xoxoxoxoxoxoX ?QxoiIiIç÷xoxo ÷ ÷xoHDHDxoxoxoxo#QK ÷ ÷ ÷r÷ñ @[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@WHDHD>>0202=HXzúbúb0P0epépiHPhxDF60 @MXPXg0:P @[email protected]@[email protected]@MHD >>> Hellçpñ,here,e, everybody.
00:27:24Thank you forhdoming back.
00:27:25Mymy name is jim shearer, and you mtE WATCHING THE "VH1 TOP 20 "hdhdhd still hhdgigingq# o out in the ÷nt thd chinin ÷q#atown lounge here aqgbowlmor lanes, TIMES [email protected]<p÷jHD We told you this story a couple times on the "vh1 top 20 video " [email protected] KID RIpWKñ0ISpcup & ; ÷ Celebrhding his 40th birthday atnu fo#f#f f ÷ ÷e ld, a huge 2otball hd stadium in detroit.
00:27:494 40 FIELD.Eea54a4hQ#0CQ#a#4h4h Tickets went on sale in 19 minutes.
00:27:52However,hdyl a bunch o of scalperershd bougught ticickets and hdhis q#q# ÷ HD SO HE WROTE AÑá R RANT O ON HI kS Websbsite and he is trtryihd to come UP WITH A SOLUTION. ÷r ,00HD ÷O#O#'e'exénH TYZU:-CALP1óRSáQd@ #F#FhQmp zpzpzçQ#Q#HDhQQ#Q#4ahQhQ#F0Q ÷ ç ÷÷ ÑbQQ#Q#4a ÷5ghICÑCXF3IRC Q#4a4hHDHDHD At number r 13 this weweek, "born ÷ hd fast on a rough road riding m PE HIGH ♪♪fg LNLNg0;l ÷ ÷"1HD ♪♪ THROUGH THE MOUNTAINS CLIMBINGT'ZYB"(E%2%2K,MqVR4848e3e3$ 6z1VLHDHD:02-: Twisting, t ÷urhdhdng further ÷rom MY Hm$♪♪ñOIj:Im m.I.[ecGF&URb,82a92H ÷O8xQYF>[HD]:q& ÷v-2K&HD2>XgúHHdÑHD÷IvrzNçB ♪♪6$D6NG1aNT ÷ L LIKE A NEW MOON RISIN ÷%6HDG2áá-mQ#-28 J86YRj"zcMCmCm%2-& - ÷ #F ÷CE, T THROUGH THEHDAIN 2feGqk+ LIGHTNING ♪HDc !0 v/v/ 6%6%[i ágágiDTITInUnUt3$IPdq@"(0 F%F%eT ÷l]Sdûû!E!Eo ÷zeze C ÷jxX4puIIKáWFGñ ñ+ú2 22 F FBXBXHDev] +L-b&HD5Uñv [ [ ÷ $ñy W WÑ1Ñ1 8R;sn?fñQQ<Z+ ú BçAñQÑbÑb qHD♪♪♪ WANDERING OHD INTO THIS GREzl ÷ UNMP ÷N ♪♪.:zlÑ y+HD,,Ig&o&oñ÷V6,6[e[e6-@#6[ ÷H[5chdhd ÷ ÷hd Ñ: ♪xç ANDáI vuDON' lHNT NO ON÷rTORBRYI1P[P[HD ÷ BUT T-aELELL 'EM IF I DON'T SURVIVE ♪♪HDHD%RKPyG,4e2A!2RT=T=Z8N6N66,6,[email protected]@6T8V6J$K!H%+dd 8 DyrÑ; %yHyQÑ<vúHDHDHDHD ♪♪ I was born free I was born HD FREE ♪♪;eA8 RKRK1ÑD8ag á[C6-'5<U.&Zy0 ÷ ÷PP ó ó!0!0 " "ú ú ==XaXaP[P[eá[hZDúú ♪♪ I WA%[ ÷÷jÑñS ] ]RN FREE,[email protected] 6EE HD 2÷UñJ çñ$ ÷ dçfÑ ñçHDHD ÷HD ÷ FREEaV LhQIQ#Q# A RIVER RAGING HD♪C,REUh ÷+b2[RZúAHw e/wJOJOéOéO9d9d ÷ ÷%dvN!3d6 0&eX-áO2, IF THE PMNDHD'M FACINGHDEEYB T chhding dre6, ÷am , , ÷d racing fathey TIME ♪♪HD &pupuHDá!mOviV ÷Qe)RHD 7ñ6 # : ?Ñ$ ÷HD ÷l<÷: ñy ♪♪ DE6XEP7íí>í>ÑPq<E m;E GRANDEST CAN ÷N ÷hd ÷ ÷ WILD LIKE AN #;%(UNTAIJV%ALLI2 HD♪HDMOe..6c;axVPH ÷ d7♪ IF YOU CHD'T ÷EE MY HEART YOU Must be blind ♪♪áy$$ cmcmtzu ñbñbñ<ñ< ihdg+g+rsrs]á]á],],9)9 )>F>FsbsbzEzEHD ç ç22ÑJHDHD ÷ ÷5[If can knock me down and c ÷ WATCH MEn7LEED ♪HD9U9UATK' g%g% ÷CjCj"HTúZu ÷ ÷ ÷lsK4RR 2a k2k2G)pmd2-,,IdIñP GZ♪ BA9T XMú6@KvR- RM#'0YOCAffT 1-EP NO HDAINS ON ME ♪44Z:TCTTCAAgAg ÷HDHD,ñ,ñIfIfs4NxNxN1N1évév?
00:29:38? ñ)6ú6úHD]0pñpñppppúzúz2pYpYNgE27ÑO5 CéhnY8íHD ♪♪ I WAPñS PRN [email protected]@zeWAS BORN (:0y$@ Pt#çW♪k5,.m%bIcO÷vZ<Z<MXMXIlh"d(2[93-Y$)?÷2ZnFHríNk2&[email protected] d2HDO; ♪♪ I WAS BORN FREE BORN FREE f'D ÷óó%T%Tx"y.Dmvkéúçe6U [email protected]+bHDHDHD ÷KmKm:2éH e3kKm)yiY+dZm!)aHD I'M NOT GOOD AT LONG GOOD-ES hB$umfqLWijgBFpcTJZQ ÷ ÷yí BUT LOOK DOçNWN DEE0yINñ M0ñ u75 5 ÑHÑHOOOOanHD EYES 2♪ ÷HDñ>E8I$ KúKú484a4aTóTó%; ]][email protected]@XP tUpú ú [email protected] = 4 :n ♪♪ I WAS BORN FREE HE;♪♪HD♪HDHDr$GyiB÷7GéGénvnvafaf:F:FrPrPT ÷ G! ! wfwfá÷á÷HDHD U Uú ú [email protected]@[email protected]"m6úçáIE#HDopú ÚJñjñ 2QC♪♪(tHD [email protected]+zCzUç" ÷a6HD9$9$ÑTÑTVR[![[email protected] CD5zHzH)b+%KKHDQ(n2 s7s7+hK%ebL6L622 ?2j26CkL0+0+7l)T [email protected] ÷t"X( 9 ÷UGUG21JDjH A Ad(v HDheWK ÷HDKKClCr+])h'EIhlYJ6ZÑZÑd4VG ÷2 ÷HDpÑssSdSd ÷ ÷mT)pRDZ 6EI 2Yy-i <eaR ÷ S")má%##á[e2HD ♪♪ Calm facing danger lost, like AN UNKNOWN STRANGER ♪♪HDbYmmúxl@HD ÷ ÷ç ç .' ' hd ÷ ♪♪ grateful for my time with no REGRETS ♪♪HD flGç 6A3UZH--,TZ1&qdeR0fú1x2-cl7500,héúç2 ÷ T2VYm$2XÑ5(Kl@y<UrHHDH5H5'j'j4848 7$]KGV /ss55)k)kZY)C<4dUék8Ñ(ñ I ÷ ÷A)ZzBCZCZVBVBHDHDHD Hd♪ close e to my destination tired, FRAIL AND ACHING ♪♪HD@YÑqHF;lyA+99,'Ñ?6PÑí?Y, W ÷-(2Hx]IhqAY%QmJ6RR Av rp♪ WAI-)' PATIENTLHDFOR THE SUN TO SET ♪♪ ÷YñHDHDç t.0+F<A.q44ç.(.uuçv"tN?--l@$F@KQj-;J6J6"R a5P#hESY3e&SrX,5,5RTRT%(%(e5bUbU6H6Hl6Y-?zHDHD ALV3BD ÷ ÷ENHDD I IT'S DONE BAaIEVE RQ12HD ÷qLOv(E)gMu><p,@mo)c"!h5JjsLf Q0Q0NZNZ,6m6m4VYáV-61e'VvbIr6[ R,nhi y[-#wiwill yell it from hdat ÷UNHDIN HIGH ♪♪RzRzpspsDP-T16urRjHDK-DáT'T'!t9$AAHDvYvYdjdj9 %%C"[2Yúb-2OdYP-: ÷)uOÑ ÷F%VHeáW [jÑy-KHD%uDzbÑpqIYU0 ♪♪ I wahds s born free I was born FREE ♪♪6Uá,x4qal(VL/)Xd&e4 ÷05V"fS/é/é ÷ ÷ ÷Hdhd ÷ ÷ ÷ ÷ ♪♪ I ÷was born free born free ♪♪
00:31:31an AND I WILL VOW TO LME SHINING HD)Tii[[Z-Z-$($(óSdT÷JjTHD7 !P4BriJN'<)"ct[!Z9>@Lm!j ÷%9aG8g<[FZ-;ÑHDHD ÷4+ áe >yas an$ki$i$d d celebrate god's grace V?/ÑE ♪♪4áP%P% 8(ç;nn ÷&Dr[ OIHD -2Z<[KssJ0J0aa% ÑT02 ivivplya÷ ÷hdhd ♪Pñ I úpúpS BORN FREE BORN ♪♪ Rl$E$E.-Y"HDHD ÷ ♪♪ O38 OH OH OH OH OH ♪♪HDHD<cH5IáS6PBm#.4;0bDI2÷iUUJyJyL%L% QtQt 6$K$+y ÷ ÷ l lFbFbmZQ@Q@Q?HDHDHD ÷%4hOZ$÷#ç:06ii,-,-é+é +I 2929.k.káT@Z@Z2KX($+!pe! ÷ ÷HD ÷ ÷bbllTTHDóñ6[ed8G- 7j7jVVHD ÷ ÷,úñ#dZ(+D>hMW]dnYransRr/22zHDHD ♪♪♪♪PFPF ÷HD ÷&/&[w fIb2óG=mde D D#!VDvIs56[JKJKéL2Y5ç4dhÑú ÷mUbÑÑO+V0í,3MB/<g.P !+!+a$a$-<-<j(j(@Ynhq4HCtñHDHDHD!P.YnM3 QzXBVc@3%GKhbhb;u X Xmñ7(pBLB:6E6ES+HDHDHDá[x1(jxRxRhQ,-E1%% 3dUUV-V-J%J%jJjJméKR4eD' ÷HDçk xóx xóx xóx xóx xóx xóx xóxóx X]xóx 4hxóxóx ÷p][vxóx @K HD AT NUMBER 13 THIS WEEK, "rCRN ñ AN0C4hGHT NOCF W'÷AR.0GOINZ]G ñáñá HD See what is in theaters this WEEKEND. ÷ ÷ ÷ ÷iaBiq%HD ?1 Q#@0C4h4h0C4h ÚÚQ0q0 ♪♪♪♪çqs/-+HD ÷a#4a4h4h ÷;K! ÷ 8U!#J ])])m.ú÷ú÷HDHDOOééi9i9é$ é$fdl%éAéA ÷ ÷4a4aQ#Q#Q#0CHDHD@v@v#F#Fú9ú90J0Ja3a3XheVúl ÷ >>f WYT0Xh#F0C PALTROWOW SHOWS US HER.HDHHçnçn N nhdhd #F X NGHDING#F C&7&7PS I#F#FNhQhQ0QQ#L:XT6It>eYQ# "Q#CO0C4hTR4h4hY #F4h2m]m] STCFNGhQ A STORY ABOUT A RIhCNG HD ÷ =!7p ÷ ÷SI ÷ ÷ER/SON4hRITER WHO GETShQCF0C q#IN"B"BLV WITH 0CQ#Q#Q#0C0C4h4hHD E EMOTIONHDALLY HDhC RhRhQ#Z4 ÷ I#0C4aW0Z.#F0C Whq# t0c t ehdark o on aq#q#hd touour hd ÷4hQ#0CQ#Q# 4h a#ONGHDSIDEDE HER 4hMAÑ#a#GER/HU#F#F#FAND AN ÷hQBECFTY QUEENTTNEDhQ a#Q#0C0C#F E ENTANGL ÷EMENTShQhQhQ ÷Q#Q##F#FCF ÷D OLD DE#FNS#FHRHDTEN TO hC 4h DERAIL THEM ALL. ÷HDhQhQ0C gi#fcf0c ÷ym#f#f's ÷ ÷ ÷HD ÷#F4hl mpoñQ#Q# ÷HDhCO, HD >> ÷ A ALSLS,1 O O O(mQ# T T T4aS4h Q#Q#a#WE O O OSCARARRR=#=#mD0CCF#F4h4héGZSQxQx0C0C0C0C#FCFHDHD0Q WIER N NICICAGAG I IhQ .RhQ #F "HQ#LBLBOY'S'S#F R ÷a#;gU?V<4h0C4h0CQ#Q#a#4h4h ÷ ÷4a4hQ#0CHD P PELM C COO-STARHDHD Inin "seonf f thwitch," an eni THhQhQ ÷Q#Q#Q#a#0C0C2T 2zo- n]n]HD A ACTN ADVE ÷NTURE E E AS TY Y ú8wB AC>tCOMP N9 ALLZGEHDDDQ#hChC W WITIT TOOk3k3#$e-e- A a#f#f#f#f#f@h ABBBY0 ORR@ AN N l÷vHDORORCICI..HD And thenenhehedidiscov h#f CRETET#FOW ÷Q#Q#Q#a# >>RE E U?U? vn wg0C4h4ha#HD#F0Z#F$#FhC#F#F#F22 T THEY Y FXoD THO=KlMSMS5VjZhKRBÑ60C4hÑ#a#VEVEFIFITITING A 4tTT OBLBLAL PRORTIONS.S.Ym LaJ>e48n(RjJQ#2HU(U(E0E0Y%2J2JK,?%?%T2[bD)VHH Dhdhd ÷ ÷hd >>> > N m?=v"Y ? ? HD W WE COMEMEAC F FHDD D t t wh hapnshen u u x x chocatatwiwi r rk k ' ' llllhd rit t reren n ururvhvhtoto2020 VIO COUNTDTDN.j(j(D<Zá#Dá6mhE#YbYbHD p2xóp2p2xó mliononofof tslp lylyg g somomhihi likik th ...ju a as ey have for a hdredears.
00:33:55CoCos.s.springs...maing. .. kininofofoft stuff....
00:34:00And at theest?
00:34:01InInmnmn rpapant ItIt c cplesesvevewherer slslpipi isepateeds d papara broom And ckckain n e ec opororonon Whisishy w wrereere e t tl u ababt t revovotiti inn eep p atatan c cngngyourur liththSleeeeNuNuer B B..
00:34:13A d d I ienenususatat youromomndndt t ananoror onh sisi I io thth prisisne of comfort eaf yoyo b bies s eded yo sep nbesettg.
00:34:22Ca now t tfifindututoror We'lsese y y a arereDVDV brhuhus s d d icic f f the vovotitiararanan afrdrdlelelele N Nbebebebe Ifououalalnono y y'l'l get $5$5sasangngcaca good toward any bed-for a limited time.
00:34:33This bed is people waking up finally without back pain.
00:34:37I fod d s sepep numb t t y yrsrsgogo Now wawa up pain-free.
00:34:40It flslsikikmymyowow ba . . l le e erers s prsusu o oititt t l.l.
00:34:44I fod d s sepepumumrr ... d d dodot t vevehehe pa I ithth moininanymor It'sououesesnjnjininaa greaninit't'slslp p t t sameededt t e e memeimim Now atate e veveheheeded we he e e e sssshihi t t are e ouou'c'csese'v'v gomymyofofbebe s s's'sotot hefifi b b..
00:34:56Mo o oalal t ts s d d thdede, , rtrtininslslpp th y y'v'v alysysrereededf.f.
00:35:01Anininlilicacaststieie 87fefe a aeeeefafaerernn thSlSlp p mbmb b b a a slepmomo s sndnd, , dd 93% pepeenend d lili fromacacpapa..
00:35:10Call now and find out how the revolutiony y eepp Nuererededananelelyoyo sleeininotot c cfofo fromowown,n,hohohh it ctstso o rerehaha ordiryryededyeye las s icicasasonon Ca n.
00:35:21Ca t t n nbebe on yr r rere..
00:35:23Wel l ndndouou f fe e D,D, brocrereananprpresesoror thamamininyeyeafafrdrdlele SleeNuNuerereded Yocacaevev t t I iinin yourwnwnomomfofo3030 nitstsriri f fe.e.
00:35:33If y c cl l w,w,ououll gea a 0 0 vivis s rdrd go t tararananSlSlpp Nuerereded f f a aimimededimim Ca t t n nbebe on yr r rere..
00:35:45Everybody has a sleep number.
00:35:46And those who find it sleep a whole lot better thanan those who don't.
00:38:17Hdhd== F87840607470HD86anMT010101010101010101 01HH010101012HH n nóSHDER6A0101/8t2EA(P-b0ecK+"Oa : 5N5NNGÑéÑéHDan>UNHDHDW@UPr; çyú2HD X 3 .
00:38:30>>> Lclchdmemeacactotohehevhvhártop 20IDIDri COUNT$5WN."áR%JbZ ñHDÑ?Ñ?÷çhQHDçú 0ñ0ñ@ /2X?T(b4ñ0xPHDñ ñú MñPú ú < 1xqPÑ@ fíhQhQ0QP$0 @÷@÷sp HGIGIGG yyAA ÷ ÷ OUTT T BOWLMOR NENE Timesqsqrere today.
00:38:39We have t t g gt t opop anthth ÷ imymyavav] it b b ÷lili hd bal t t d deeowownn llllll thssllll isscococoll b b h hee nerreeeehdnn a aicicic owowngngalal unti dada diyoyo k kwwraraeehd p potototrrasas ÷ IT l)0 CHDLELELEGRGRE E DEDEFIFI..
00:39:00÷#[ Ñ a 1 ÷ CALLñÑ L L LEEHAHA÷oAIAI6r3qHD 4a4h4h0C Cholalas.s.
00:39:09,8P+aWyx2Q#4a PISTCHCH>[, A ININ O O O C C CCGNANAm,NN .
00:39:12Theryoyo . , 4h4h#F#F ÷HD ÷4ha# Hd0ñvividewithheheococturns,s,f f .w HE I IS AR (OOLAA)."HD ÷hIF,$fYVpTHDJ6.Tl+HDQ#Q#4a4h4h[j[m ÷ ÷ ç xNxNnúnúñyHD!C!Cb[=xt:t:Pwuppp $XXHDy<y<0QK!
00:39:27X2[CFV,HViURy>K6K÷J÷Jé, ÷a) ÷HDj#R%R%H55"QF 0707JIP6 ÷ ÷[B[BTs#I!i6[Ñ(HD8P8P@y@yúúNpÑpÑ ÷27p/÷HD2 ÷HDHD ÷HD)L1a1a9:429 9 Z5Z5 ÷3%hsÑ$VZ%R0; Lú ÷hd ♪♪♪ YOU GOGOME DN T THELO HD',VJ,.,.2Rh!@cK7h7hól ÷ ÷Hd soha'd y bg memeowowherere FOBO♪♪UUV0V0A0$á ; V$G==Pç[ ÷]H]H)l-B-B÷÷4@TT"@a)a) Zt ÷ ÷>#22A( ♪OU G M--DOWNN ;;E FLR ÷ !uRHD ÷ ÷HDHDá÷á÷[+ ÷ ÷TáH<H< c?D&P(PxQxQ3$6-6-,R,Rú8[P Sovq wt't'hd y y briri m mhdwnwnerer HD FOR ♪HD1kU(U(HDHD!g!gcçcç2b2barHDHD Fá ♪♪♪ II AN I I M ME MYMYOVOVF8F8!gwLp÷p÷I@Ñ/k XKCKC[iXqZUbH[ú IF I I ÷WAéCyl:9JXS S BLBL I'I'SHSHE YOYOáY /0Kmg1 ♪é#@%-5-5 ÷:T:TNNhWXL ÷ ÷ú24i HD,á0 ♪♪♪F I a age I i b bak t t l lhd !úrr LV ç çv2 ÷ ÷"U"U6Z[6[6 ÷ ÷V%á"l RHCZWU4LDV,!U!U e-C!,L,L,H ♪♪♪OHt4A-A-Y%-L ÷ ÷NFgKçxçxWB,B,AY ÷IeIe ÚZ@z@hdhdhdhd ♪♪OHA-LA-LALA$>$>KXñb$,@@0ñ0ñ $$úÑúÑ6Pñ,ñ;k+k+HDLWLWfZDn CñCñfDfD Ymk)k) ú$iNJ6Tx#gF÷U÷U)i ZCN÷dmdm95"5":K:KTçISHFHFH í?:3ú$88i+JHD ♪ O OHDLALA-L-LLALAHD ÷HDáIo@[[U%M!xIah ÷ ÷xéxé$coG 2D2DUq$6HDTÑNNCCçbHD !cm!2çILFnFnFC("C ÷ ÷ ÷"% (]v-$1wLwL,Z ÷ ÷HDHDl: YOGOTOTE UPYOURURWIWI ♪♪♪aeeKeK$5X8( c2$ç2y2yHç,L XxACFFv ÷ ÷bAf@ ÷b;b;!j%4%4TDB#Y% B-=@V-G$G$'FóbV2,2RHRHCO#1 jXEc4X5 ÷ ÷TaJX#h#h@) tt t THING ♪R!R!YVYVNbU)U))cpzf:áI ÷HDHDHDHD%úúE$)2iEiE1"/V6V xaRaRú6ú6 ♪/♪ Y G?qKSYT UP YOUOUSWSWG bX"1iPBX7;:H:H3s ÷N- ÷0)LGDKc9s7;6s%be7e7qyVç.@V6BQ4Z Ql !Pj6-cúcúcpwpw]pHDHD SO WNOpOpOU GON!vÑ$Ñ$PDNANAh HA THAHAég 2CR♪♪♪ ÷ ÷HD ÷ ÷OUE E xuxuf%f% ÷HDHDp6p6úbÑÑRJ ñe43bHDJ>@÷ZfZfyQ/v$$ ÷,r ♪♪F IHD A AANX f['D ME VZ ÷ MOV5p<ç$r$r.ç.çñáñá3N><ñxñx ÷ ÷pÑP 2nP zúrp FrErE ÷@P@Píbíb,8aP ÷%TdoÑq.HD21 nXIF$0 6-S S HDBLADADE D AVE U pJN <Ñ22 ♪%BQGU$JN]úpKpK ÷n8MN0s÷yHD=)=)phD!2 ÷ ÷.Om-RVRVfWmhmh850z@?@?db ÷ ÷22dhvvFsFs9GB3L#-Y-YB3B3veve ÷Fel7l$ 7 ÷0CCp ñAD IFIF í íI WAFR PAR 0♪♪fúSSHDHDHDHD ♪ I ii I f fropas wouu s say♪♪♪hd ♪♪ O LLA-LAY ÷"""0cBhkPR[C[C@Ñ$N)á)ágkC1C1i;'éM2úP ÷ jPp2@/G6$i 2De$♪ OOH LALAA-LA HD..::÷÷gg22YJYJNBN5P$!$!) 9á ÷JJ&@ppxúxú$ $ G@zH2=% ♪♪OH H A- A'=G6h11ABAB.xuuuu ÷ ÷HD2>Al ,4,4hk$8(p[$,2,2B<iCp qpq6zá4o fQ+bIm ÷QOHD,j,jDKDK,?,?F-F-m1IVRZd6d6 %UCXmY2X2XYvYvCYJt0r0HDHD@/22HD ♪ O,H LDl--Y: F0ÑáúúYQPñí2 Ñ Ñwp Ñ Ñúú xVV%V% Mm'0I0IATú;8[JB<jd&!Po=HD ÷m2m2Px6$6$3D[Cf%f%2''tPNP÷?÷?
00:41:43i2ILIbXiO$z5[j%QKm 2-S1R HDHD P0ç0çaugp÷p÷[Px50v0v.HD$d$d 2 ÷(p0g OóCYZZ6Z6XHcEy?6=m:m: 2222Y-q 2pD)j)jTgTg ÷ ♪♪♪♪2KZ>qt]XQAQAg÷;>O(-L)p2/;sf[V÷V÷lló çp2á[á[HDaZ& ,dQKQK4a<pj:húmh624IHDHD$6úiQJmmj-dLi-i-!-!-2B2B1JY$Y$,[ dpdpí]HD)F#M4q5#HDz9pÑpÑxúçB ú kMb+b+Kn ÷ ÷ ÷hLhL.7HD IF MAMA ÷I'I'MAMA MY Y VEVE♪♪♪lFlFFFZT"H"HKq¿==dúJ= YD"Q"Q÷a7q7q<v%#@E@E[OHD ♪ I II I S BLA I I SHAVEaí Y SMSMTHTH♪nq♪=Dg eoNyNyÑ@0÷0÷BpÑpÑ8@8@ñ=eHeH2[$-4r1r1HDDsDs gp PçPçQyz!F!Fw2LeLe%)IEáQ,ç,çHD[j#IeY"FX÷HJHJAI < ♪♪♪ IF-o AVs ÷%3,á JUDT. +÷ BREAK THE2EAW'YjY" 9R$a0O0HDHDHD V!V!$Y$YFHFHYj,9Rúr6C@J'$A AND <úCWAS FRcx PAR ♪♪♪HDHDHD6969 ♪♪ III1d WAS39ROQ%HDMM PISIS I ulsay ♪
00:42:26♪♪OHR4 ÷A-LAA @EHDHDç@ç@,Z %6%6(B(B14>séa$M,ái!hktzZZ!r ÷-8pÑç++D,@80;hChQhQHD0C4h6®®!rB ÷p,ú[!m77pfpfCYHD#F#F ÷4úiPiP VX,NZ3[E)tv%22[!P ,PPtHDÑ:cxhQ4a4h4h 1 1 #F ÷hC0C ÷ YZzxwm3 OUGUGHT0@&aA 3nOWOW 7] ÷3Ñ3ÑQ# ARY3STGRGRE E POTT A AND THEY<L9Q#Q#a#4a4h4h2s:èèlnéLbFf;?o @qPHD NOCTNNS.S.4h4h Speakingf f atatththe lates o o o ISSISIpI ÷áU MY WIPÑPP W W W4hL L #F#FT< 0L@ú XCXCXC!17NEDKá A ABOBOTT$>4&fZvZ+8p2 h6 > vh1 wswsbcot to hoéangúu outut with l( ipy2áfahii her,mend wit)-everyo, , and rere IS WHAT AdPPEDED ♪♪♪♪HDHDóóOúl áf 70AN;qññbe= 0ñ>pñ0úúHDRzRzYF(f ÷ ÷(:(:482ISJB)u!0mhDeHp1jviv&%uááv9rlkhvjm7fu(f b,ñ0 uNK4h#F ÷rRz1 >> x K$[j[jHD''SIA,A, AMHuT)b ñuFOUOUGHTTP[ 7P P an A AFTFTER[lH) ÷ONHD Writ w w w r r renenll p pnnddhd TRse@KSKSORORORHHISISNANAGUGU 7ILILILERER ÷;;-(6 O ONHEHERR,:EpáádC Nealalm m 'm'mn n rere a 8][i>8[8nhd w wicdd CACA18Ji OF03.k3HLv dhWRWRITITX6'S'S:BO$BLBLK.K.gq " "S S e% .
00:43:19My friend ca o orrnn w w h h BEEN WRIkhNG4dORIVIV M MUTUT ÷ ÷ And bubut t totoeaea. .
00:43:24÷ ÷ ÷8> R0cbHT ÷ ÷÷,J+!(/áú& .hd WTT36 r@çO(Có ANANYMYMORE.E.HD I LOT T T ..'H)!e+ SHE.EbKRAI[.q. SajZ+PXS6LA02O"O:T P PG)UT I S S5RO O ManCHST-c bRT0 .hd THAT'S WHEHD T T TSSAMAMñ( 0ññ0 OUOUT.ñO[pññ P POPOP ÷? d d2D2DR5z+,2jHb@,- ,edHLmK!
00:43:37Trass b but spspeeheheanan ÷n+.QH CkKYQ95$ÑqwúéYlgnhWhtl S SACVóFIFI÷jDDi9ERERHD ÷ú p, $c ÷ ÷ 3;$;$0P0P 3 WR7,PPEDsh ÷ ÷có ÷)S''hBScSc LOLOLOI I I ÷ç Ñp Wrappers=9çpininhdeed,d,ndnd whennii THKKFFçP@ @ u HPP2÷# ÷ éSOSONG7Q,cck<éebfee T t the t t tthth ÷ ÷ L LICICICSdqOEOE0TIU 4id.JX5a MYSE0$LFLF Y'M'M ÷÷K=.iCñh6tp uPRúJ49b4á >@ @ z SUSUHDRRSESEHD HEA A SISING SRRçq B B S S H HOPOPES TO O AYAYUTUTFFHEHEPOPOIGIG SS zkx>A 0sPOI0LEP'D.
00:44:04>>¢ LIK÷HD M MHD IDErYmPk! T T TIME - - T T t LEE2K; -2 IlIl[[>!PTJ:rygúo=!haENEN6z..ú A8@0 rerrs s ttnnodod w w wldldnono YOU U T TYYRIRIRIEDEDJaúúé OVOV..) >>çé Cp tLD)AE TOOkLALAR<0.á For rere o15qç5#< saa;qa vh1 1 oohd OUTATA KNO@ñARTIST ON bQE LúSEM GORjO [G1.w3M.ñfr0ñx ñ ñ uiksU@U@7.G]úbxz-?á-ó8çY;B)U)UHDHDH Dhd >> C COMING HDbXhJ+=+=vZF? lRJZ]Z2Z2;h4t5Jpi <T ÷YóbH(J)CVPbI ÷GDGDdEpi[h]>[mm).,-)çJ%4YDUPUP HAVHDE E e0COUNTD"?úN DEDETSTSROM M euACEYYHYHñRE")qa HDASASNDND Frfrom tinzpzp sv SOTAhév TUNEa]HDd%d%>42H2H%6%60000B"ZCHDHD>>== oXP@(O(Ox?@oXPP<(O(Ox?@oXPP<x?x?Z>P<x?@oXPP<HDx?@oXPP<Bnx?#L anFax? cP<x?XPP<Ñ Hd >>> welcome back to the "vh1 top " the very first "vhhdhd top 20 videoeo JHDHDHDñsñw Dñi÷h U÷ ç3 %% AN>rE0 ARE E Aá[UT [V[VO1X4b GOhCChHDHD I inhdo the q# subway lounge herere athdhd b bowlmor UNa4 01 Lane, t times square.
00:48:00DeWYZE.
00:48:01Reigning "americican idol" Asked ÷ ÷ ABOUT hQhQHDTHE NEW SEASO£OF 0C0C4h4h2a#a# "AMERICAN IDOL," AND HE #FYS4ha# ÷ THAT HE IS SUPERHDUMPED THAT#F4a4h4h]b4a4ha# ÷ stevenhd t tylyler is a judge.
00:48:10HE SUPPO % %RTS HIS DECISHDHDON n100÷J.
00:48:13ú÷ú÷p Althoughdhdh he says t theid2 c combo BETWEEHD S STEVEN0C TpÑpÑERER AND Jennifer lopez, it's a little The 0606show INTERESTING.HD@%2MrU&QJJananTETEananQ#@HZ!%Q#@hC0Cl.+0,Y 4h IhCCh hQhQ4h0ChQHD gúgúçA2E.
00:48:23hQ I AMHD #FCU ÷ ÷RIOUS.
00:48:24I WILL WATCH.IIx x -B-B$mB% Pçáihd deeo f froro t t2 c caa"sweett 2hd @÷@÷ SEHDREIPIPY"../wOítf aQXQX ÷ ÷ RJvKiYJ<Y762I,wBqS+0V6B6 tRX<Ñ/?8< ÷ ÷0i Ñ> ]pz3K yúyú ]PgqgqF) w[♪♪♪ ',',é.=bgf1K]P LjLj"VGZGZ ÷4$z9z9[m[m[a[a2áAUç2i@i@KcK ÷ ÷ ÷NNHr2HDPd ♪♪♪ l+yáAIAIT B,HIT NOARpzGND IAVP jjN N c""Qú NVAIR 9-EAeá ♪wd!gñF%&I ÷CNCNVF9:9:6X2!,6,63e6ç=P=PHDHD4$4$ ♪♪Haarenn'ttrtreted t t f f annow w eyeye wewe a athe e EA♪♪♪♪?4aa Cu♪♪ IA ÷N'N'T T E E AT'S'SEXEX2lUTUT@n N'LOLOSEY ÷AD ♪Ñ7fbVsd.LC ÷HDpWK(+h+h@/ób$'Aíz2z2zQzQçHçHñZ D #HD ÷ ÷hDiGvñpdk@k@2$a$ahdx]x] ÷hd R[ I'M OOG G ST F FE E + ÷vNbJF([#[#99p÷MTpHD I'2 A ALWAYLALAñZING ONyÑY FEETñp♪♪ ÑñQ÷RHD ♪♪ D D ÷z z úÑúÑUzqzqI'I'M NNpçG BYHE ÷ ÷KIN 2MYEAEA♪ ÷♪>eHDzz ÷Yv1y0101HDÑ"ñU k%HFK eYSNSN5P'T'T6VAPNET ♪HD ♪♪♪ Seby isating@@ o oveme, SWEEEESESENDIPIPY Y ♪HDHD&çgg ÷ ÷wylr<P<PssRCRC ♪ S SEET RERE24h NDNDITITY I DON'T AS R A LOT ♪♪ ól7KiJRFEí÷HDHDÑ"Ñ"wVI:í qS>QHDHDHDHD ♪♪♪OTOTNG M MEE T THAN I I ÷EDvVRO[4[4'9'923aeIH:O BEBEAUAUú)2 I I LE ÷6áuAT IOT♪♪♪G SEHDHD22J+J+HD ÷ ♪ñ- DHD'T ñdñd TO FEEL OUTF F ÷ M$ tV#÷H ♪ ÷ ÷NíNí=0=0 ÷22 ÷A()CCCFhxvF%á2HD ♪♪ JUUpç$@$@ ) W WT T BE E RORO HAPAPHDHD÷+PP D w w ÷t t holon♪♪♪hdhd ♪♪ñ W÷'NTHEHETRTR 5GTTO LET÷;O T !ztç7ç7%5á,IUJbn"HD0BHnQgON im1T#XQt.HY%?V.Ym(5m AND I'MNiOIOINGNG JUSFI ÷ ♪ ÷ÑV ♪♪♪X 'Mpápw] ALALYS LANDIDI OMY FT,%%HD ÷ss3>88q28i8irnrn:Mp G!sI$I$<Rloñ3&1dyCg IN THE UBCK%áF TIME,[NYófAf<9$çoçoHD I'ñ%runini@ñ b by 11hdththseat♪ ÷♪
00:49:53$y ♪)(ebodis6ijfatchg er m ñ< SWEESENDIPY ♪♪♪ooñ ç& 4SPÑ6 g3@HD=%HD:s9b6lcl2xf;f; [ ' ♪♪HAT T %CILu0óq W L I8T GEméHNTTTTING BY BTHE IN O OMYMY HDTEH H ♪HDlq2KU,aukFvç?k?k ÷HDú Z%x@ ♪ S seebo I is tctcngngveve ÷me SWT T ERER+lDIPITY6[♪♪CmCm÷dHD ÷i ♪♪♪♪9KW"á-G#<x<xh kMiV,Lx'x'8v!4óXfifib0.?í&a]a]kK!óg[6'T] c- qéTT SENENDIPI S SETETqs SENDNDITIT♪HDHDHDmwmw6÷Ko$ [)v8v8hhRJ1m9kjHlálájSá1á1$+-J-JD ZZmZm ♪♪ %)JTYhF),BJ0J0-2HD ÷ ÷ ÷ypqop÷%P P JJppqúÑe..;;jTjTSmSmN9 <$4iN$8qhB!-.-. ÷1Fx2<[P# D♪♪ pPúTITI1oATíL!L! OWHENEN 2E' 0a / Take y ♪♪♪
00:50:25=1HD#ZjSjSq=0: 9 0V gñ♪♪ NVEjB'I Z4KNOW WN U'RERE1iON HD FA ♪HD♪ ÷HDHDHDdN8x8xa+rá2..
00:50:32T M NOT T ORORED ♪♪v[BF[J[Jç@'b ♪♪'M m otott woieand m ing JUSTSTININ♪♪♪6[.@kcéI/m/mSFOkOk ;&Y8Y8ñVnHnH 6xpPP(÷P y y]@5r ♪♪ I'maalwhdlalaing g m mfehdethdhd IN THE NIh OF MY TE ONY Y FEET ♪♪Gk$ú0w[t2ú@IhY8g%(]áUidt P1>5$$:=e'yQyQ80qqCK(e1717HD HD ç ç))kQvim$DZDZne 5Ú♪Omomboddy watatininoverer me CvD D M M EñG G e3STINE E ♪♪çhp p 7Puy ♪ I'M ALAL)Z WAYS L2[U6TS ON FEEEEORXq9"nE#>I # #i HD#s#s6]&é&éa1',',FP;b)÷+u4GH÷75 ÷ K#22<S rn Kn ANY8-K-2adeoOd>HD%E%EQTQTHDEBEBODY Y ñ6 WpóININOVOV HD ME♪♪36@RACiZrHrHv$HD ♪ O O S S ÷T T RERENDNDITITYEAHAH♪♪T8I$d3 çmHD+E+EHDHDHDU6U6%'CR6glclcAANl™™CmCmX2A+!M%=80:M!6(,N2 ♪♪♪2WE@V6rYeSESENDITITY 5yPç$FINDSP YO♪♪ ÷ ÷>8>8HDHDuJR4,ZH0 ÷HD ♪♪Ea I i n n ndou set ZMSENDNDITY Y ♪♪9@9@5 : :HDlNlNfn ♪♪ ÷EE S S ÷7[UTWEA! SWE o# Sereip " ÷y ♪xexe- k, ÷2[ an CO+sN [Z q2GOGOWEWE SERERDIDIPI ♪♪HDÑ&Ñ&0 0 I i 5 ñ"T ÷HD2T2T ÷ ÷áEáEiRYla02HykN-TN.!p Rii 6,YJ[-k5k56Nc$JáJá-<q÷q÷÷@÷@F3F3MT@1QKQK á#á##G#G4p]G@M ÷ ÷5A7474:zI/)]N]D#DHDqGcCy'S,S,0&zÑJ'J' ÷$,$, ÷ ÷ ÷+7TT.DBj(m(m6"6@alalP2÷& 3 3XA-Z0P0Púúçq&& ÷ ÷<úP÷P÷llúPHD4;%X3IF+GH$c ÷HD0á@L"i%,éXú8ú8P[P[árHZYbm3m3EXPóJ m,dw/I0éó/HDHD,vJdJdHD% 1(P(Pl>l> ÷aEaE%(HDHDQ#jR-EBlKHpa')QCHDHDGYN#N#oRdcLXI(+n+n2 JVDHK##O00 $ ÷Yçn7C]rEP43Xg%îHDHD ÷ ÷HDHD6f6fPzAFAFE/: r6,fdm6d6"J bV a84T4F)mlmlBOBO%%fMfM[$616148 L lee ÷ i"&DeDeWYWYZE ononofofhosese sasawiwies wiwi t tatoeoe anjalanos -- I dn't'tininh ororriri.
00:52:48 ye, did nonononoi didi't't ohah, , d d.
00:52:51Noi didi't't d.
00:52:53I didinonot! yes,a a d!
00:52:54I di't yaya did I dn. yes,s,a a d.
00:53:01Ma Annnc ] ]Y, I IS S UR B BAKAKST,, Maket t e e y y u u ntnt TRY E E bwbw EgWhWhe e ffff M Mtt ...
00:53:08Bud d ururetetr r eaeaasastoy.y.
00:53:10SuayayEAEAFRFRH.H.
00:55:04omouthatatououe ththe?
00:55:06Don'woy abt at.
00:55:07 p pn, so wn't ard exa.
00:55:11[ zz ] .
00:55:14Emlsrere uimed t.
00:55:16D ok, .
00:55:18Bubuininrnetetss al uimit.
00:55:22[ [ cellonbubuzzg Ye?
00:55:26[ le Aouer ] ON SPRPRT T VES S U U LIMIMIDD Tete, , b, a a c clingng tony m mililfor 9 spnt, , e e w neneoror de, hardrdf-f-arininananpeopop ririrelalacoco hdhddd02=f6f6 p04PhB6E896HAC0e9EF0XzXzAC0e@5@5hJhJPhPh HD012óSHpPpPan 66660101HD20r0r@l@lHT0r0r@l@l0r0rDEmmD6D62Ñ9 i0r8ZQ#0ChQ0r0r@ @ 0rP x?220rHD0r0r0r á0r0r8Z PG@wX/ñg Hó(rPGhéhéX/HHK%HDHHhéhéHHPhPhhé lx+pNF@Hlx+h'pNHD HlpNpN HlpNpN HlpNpN HlpNpN HlpNpNHlHlpNpNHlHlpNpNHlHlpNpNHlHlPOPOx+x+ Hlx+0x#P Hlx+Fá HlK >>> Spspe e erer ç% HEOOÑ @@$@$@ k çgP÷P÷$ú2HDEVEVERYBY.Y.
00:56:06Welce e ckcko o e e h1h1opop0 0 hd ÷ hd ÷2hd THIS I I ISSpñzzHEHEIRIRHD " "1 1 P P Videcocotdtdn"n"f f 1111anan gueseswhwh? ?
00:56:18TH T T F FSTSTECEC O O2020..HDQ#Q#0Cd9d94+[2K[v0vúTThÑjR2 T!
00:56:21♪♪♪♪ @si2 ÷HD>8d(Cj=JÑzçk S (vçA y yç?÷hÑ(Ñ(ç5 d&"HD[ba7K&ZX0HDHDHDp1]Q2ízÑXPú÷ú÷ d8Pz 33ú zúR(&c>L(n[oHDHDñwÑw÷xHDçjz$z$÷p÷p ÷ ÷ ♪♪5♪ÑÑm m sprprv6l6lK$áTóóHD ÷@Ñ2 ÷ ÷úkç,$$i!#0#0)M)M,J ÷ ÷<<Xb b ú ú Pa0 y ye ÷ ÷HDHDP P uúuúú ú ÷P & o é é00s@N1pça Ñ ÑCOPçUpçpçM A vi @ú@úHDHDHDHDHDm u00úú á áúçúçyS jHjHN[$X÷A÷Ak8h h xMRwn n Y:<hHD>)>)HDHDHD]HDHD ÷2D@M5CkCkkñkñrRÑyÑy1[ !9onjRHDof ♪♪8m8m ó ó Iñ ♪♪22dr5!Pyi1'H ÷--PP00@CmR%X%Xú ?'PHDñúñú TpÑf--eíeí@@?çT ÷pyQ&0÷ ÷Ilñ ½½ /m!m!éclI0!IJIJHD ñPñP HDHDHDHD.0?p<D@ÑHDE-Mg0Z#F ÷HD@@4aQ#Q#0C >> TT T S S URURECEC..HDhQ ÷HDHD Andllssf f f uutdtdnneeutut TODAçkTSçt TH'S'SHAHAHAHAENEN W WlCHAwbRZ-6N'2< Beenn n r r fefewewewes,s,ooee ha t tcacahhupuphd.
00:57:29.
00:57:32Countdown det t fromhehelack EYEDEAEA#F#F#F0C ñ ÷ ÷HD@z ÷úxkpç5ppQQkñxc3hC?W?Wn1hQQ#a#çFD aFs0C4h4hHDHDQ#Q#Q# "T memeththe e e diy y t)t)ofof ;Ido6Wyé4h#F#F4a4h4h "Hh e.d.d.
00:57:48So p pplplgogoegegnini t tenen T t hd BLACEYEYEDED P41Sj44'Ri 4;4;4h D DO#F ÷ ÷ oER.@ hQx(h]2 Of f f "theimim(t dir bit)" from ,E BLACK EYED PEA4h,é-8FkáM[á[S +e+e92&%&% ÷ ÷ ÷-65YgJUiUi%Y%YUnUn ??PPCCá,y0[d@XI÷0@PP4h4h ÷ear4fC][HDHDHDQ%Q%1414HD6vd4$y$yá4á4f%hRKnX@mIE, D Dñ5-[j !rr #0#0úúNNÑ1Ñ1x HDPñNI' g pP2 22C%@ x x ÷hd ÷ ÷ ÷ ÷44t6hd x?x?P,P,ananP,P,N anOP,P,l2l2#OhQor P, ÷HDP,P,P,P,P,P,p p7p7hOhOhOp7ISIShOhOpwpwp7=,anpwhOmqanN9"(Q#Q#pw?:adhOx LéhOhO(8pw0 0 M$xó/'pwpwhOI+(8xóxó0 ó5M)(8(8pw )$CfxóhOhOxóxóhOhOxóxópw ♪♪♪E had the ti of loe u D I vYVEFEHDLTHIHIWAY Y Bere ♪♪áí ♪♪♪ AND SAR TS 8x8x TRUAN B9IHD OWITITITLLLLO :U ♪ep &&e S S ñPr0÷8÷8ú @Ñ ♪♪L% +úyj2y2yHaúDxeTHE 3÷GF MYIF ÷Ñ ÷HDHDHDHDmJ$G$GTY2%2% HDm-""d28 Ynv2v2 AN k3$CEV FOcELELTHTH W FORERE♪♪HDgégé8hQ0C0C4a ♪♪♪Ndndi I swr r th itrtruend OWITLL TYOYO♪♪♪HD ÷-i-iZ lVlVe9MRKKKKúapV[HFK4H%.45Tfhq ,224,54fZ+heHDHDHD)#hqHD ÷ ÷ ÷ ÷ ♪♪IRTYTYT T u" J5)OJU!;!; ÷@÷@÷L0L0HD(6(6kAkAVW,$)EZZ2Z2:Y:Y $0UaKjKjREIdféfé-ISFX6X6aJ YYqj$4CJCJúeF"%+í$í$[OjUjU[iX62á2 ád=HDHD ÷ ÷zpzp DIDI>Y2ITIT@ ♪0 0 HDs=s=e'e'R%R%lD"e"e !á!á:T:TZAZAY!Y!-'[&U "U"d:d[I-I-Kv n[n[Rj 4K@Ñ>Ñ>çoçoPñPñ0Ñ:H:HT, @ @ñáúñúñ!H-ç%r]c@T%t.5dp;brIKçnçngwcyqGL0yHyH/D/DOMamamréPo 5J,6 ÷ ÷doú ó(P .IP)Id[9HKL,4(4( Y.Y.41bCV[Hú$$ YVnPT7T7ñY3éVePL99FH,s ÷ ÷ ÷vQj8j8)L KKCZ hjhj )ç>Y I COFE ??N HEv8 ToaROCK Lihdt a fire make it hhd ♪♪ainb ♪♪ I don't wanna take no PICTUR&p8b♪♪CrXTXjXj+n+nNuHD ♪♪ I just wanhd take some shots a ♪♪ come on let's gohdet's lose control ♪♪hd ♪♪♪ LHD 0Ñ0Ñ ÷ ! !WW50DOT ALNINIÑsç T LLLL We CAN'DODOHqT e÷ ME E ♪♪' akVCD>iRn.oJ[- wHD ♪♪E e onnana rkkt t toheheouou turn n itp d wah boue ♪♪♪
00:59:29♪♪hde gonna rhdk it to the top hd unl l e r roof co0 b bni DO ♪♪ó#@$ PçPçx o ♪ ANDNDHH :WWÑb,YEAH, ITO@ HOT In/HEREça9áOY1 HD THE TEMPERATURE ♪♪8%20MKyñ6@ñ@ñgg ÷6ñú 2R$)-1eTs2HD ♪♪ It's got these ladies gettin' ÷ HDEAKIER ♪ ÷ uu1c1cIjh! ÷ ÷ ÷ ÷HD ♪♪ Io8#ynk73@f9f9t eaea f fakak$2baby, WAPMCHH,LIN' WITH MY L@DIEó÷♪♪C7LgxGç>vI3@pk[dd3RVJ)$>n,áoXU -+2,P8G3H2e8rN ÷.JOfvú ♪♪ I ÷IDN86'T CH2pOPoZ0t2,TImYibCHDOMOMTOTOETETOOOOZY, I COME HERE G G C CZYZY♪♪♪CjCj zAHDHD/2YF ch'óekB ♪♪ I WAS BORN TGEGEWIWI, , 3iAT-C41(aF/IPñ ÷ ÷ MY ST Ñé E IF YHD D Dod'T KNOm!
00:59:51TH ♪♪r0Ñ70r0r&p&pH%H%mHmH-YG2dXdXl)l)á-HD6H6H ♪♪Elelhd, , , bybyowowouounononono ÷hd20yxyxrc+b md2 ÷hdhd ÷ ÷ ÷ízíz- - Ñ<Ñ< Ñ Ñn@n@yúÑa HD WITHZ]k+ a%z%HYI'MvfELLING ÷OU ♪♪HD ÷hS1% q qHDHDzAHDIb>>SHD ♪ I IHA$52m%ER[THE B,F2F @I LIFE AND VQ-(f I NEVER FELELT THIS WAY BEFORE ♪♪<úHD ÷QUKj>nF#F#X X quZ0$)HD-+0dY$.D+FY-rMHD ♪ A I i eathth I itrtr a a i owe a a t tyoyo♪♪♪0p ÷ ÷hd ♪♪ OH, I HAD THE TIME OHDMY LIFE 8sRg]g] R3J-J-kD4v05HtfUfUbXéJCmCmaTHYIJIJár/F/FQ6Q6!C+lHuHu%[%[0ÑK!
01:00:23K!G3#j ÷Anvbi veer hdelelelthis whday BEBEHDRE♪♪♪HD9;3vú&6P ÷HD ♪♪QmND6M Cn)SSWR THISISbXS UEU.YS I IPt OWITIT A TYOU ♪ :T:Tl&l&i+i+oSoS!!.B8#Q#Q#XioKoK23r3rHDHDHDH D"hhdhdhd ♪♪IRIRY Y T T HDHDQ64vÑÑ[e[eY%Y%%.%.QPQPeS'2Y- G-m.4 áIáI1[1[@2 ÷ ÷HDHD DIRTYK-5 BIT ♪♪Hni2]eHDHDHD2)mMcpVEí@@CwCwYk ÷ ÷1ú1úm[m[áE bJnKéId62d2d.$ >22 v vKi$'KVe)DY2HD e ;;rl÷they like my swagger they callin' me mick jagger ♪♪ ÷ ♪♪ be r rollin' like the stones JET-SETETTER JET LAGGER ♪♪HD5) d6d6 Y,U(U(é.é.
01:01:02KQiRiR ♪♪ +E SKIN'TMR M-fSISI W WH H Maggs s ♪♪
01:01:04♪♪ mess ÷inhdhdwith the baddest CHICKS IN THE CLUB ♪♪ABéBé8s8s4U4UR( O O["["X2)R0q0q+hG#i[1S 0)0ú/0/0jújú0 0 ♪♪ honey, w what's up mirr, mmhdirirro ÷on t wal♪♪♪
01:01:10♪ is thdhehe bdede o o'e'ealalhd yegogotatae e thape e ♪hd ♪♪♪ I t t m m d ddydy'a'a h herers yegogoa a t t a alele♪♪♪
01:01:18♪♪ I t t m mac ddydy'a'a herer beerertep bahd, ladies ♪♪
01:01:20♪♪OWNLDDOUOUAPAPI'I'THTHHD/núL 0 Rty alititionococititususp ia -ike tz]t ♪"uhdp@z1y,sá90f #,#,#f4i0÷cr+s%s6u6q$(,2ihhdhd P q0 "ú g@ cp énúúñúñf f 00u ZRA+p=80QJ÷k9m,HD ú úf-ó30h ÷,4@çaQ8 5#hr%U,çZ$Z$)m @VP4u6i0!0$HDppHD ♪♪ 'CAU1T1TZ:SE I4M H21INU%A #]ODRnIM#5 ÷Z-[dIlY"Z2d2d2 b<XKU=BGuIF44"#A#Z=$hn%%ÑZú24=BQ#40V4CYú&m+Jk ú!-D XglU I'CJCJLLINHDYOU ♪♪HDxq(f(A<0w HD aMLXs v ÷ ÷ ♪♪ I HAD HDHDE E TI ÷ OF MY LIFE AND HDVm m)) I veve f f ft t t isisefore ♪♪hdhd ♪♪♪ andi wear I iisisruhde d d 7 ♪♪ O HAHATHTHTITI O OMYMYIFIF'S56bgú, TBoS'ñ#+n?n?óVóVY$pzpz [úVV0Ñ0ÑzEPçPç<P<PñhHDHD JsJs ANI I EVEV F FT T ÷0Chd2ITHTHISAY BEFORE ♪♪R(R( ç1mRdáXÑ9hCáTBh![dRak<G;=Sf8NxxMéMéq;J5$6$&l[ ÷NoHDHDá%á%h5h56K6K:2:2 +O ♪♪ AND ÷SW"[6.4jEAR j6IS IT5TRUE AND I)áPr)"K,IeeeYd %@ Ow%+ihdall to you hd♪hd ♪♪ I HAD THE TIME OF MY LIFE AND e uuM@M@5 ÷PBPBS-2$4b-J)qá- ÷HD I NEVER F F1RT T T ISIS BEFóhE ♪♪ T6Zé2Eu ÷;Y-5@IT=BHC->6UIVHD ÷RI2áHy<+<+UR+1"YNEí (Z5i[/sY-- E(E(CL ÷c%V@01%Uve%<4v<úKb YeYeúJ]a2v+#[ ÷VQeeHD ♪ AD HDHDIRI I toEA9'THIS IwSTR A A I I OWE Y; Ak4 T8CYO♪♪♪suc3O3O3 ÷ç3x;x;YóYó/Q)pÑvgqZóçchG b+b+é .2.2óñ31 íO gZvMXHDHDHD ♪♪ OH, I HAD THE TIME OF MY LIFE b%<B[Eêê:]:]qç@78u8uT#ç,ç,g k!#> 6[6X ÷HDHDHD AND I NHD,÷,÷ F Fn)T IS W W,9 s@9< ]NéHóc6L ♪♪ñ%T y>GuHDHDHD+eoPvv#<VJaywaDwfpXh:/bV15YmIDZW'XT K0cqPlY ÷Id-1kInI5RT6E2>,!g K%♪CdDI &é.Z&2HDI I SWEAR THISHDS TRUE AND I OWE IT A3D TG7U ♪XMx=v,l4l4VUVU úC4bZCA!Xfú"láCG ÷HDHD1414c%P2HQYK[!Bkj[HD >> THEH+ COUNTDOWN D$rEBUTG+ O OFA[hsÑó RIZ4HDB]J,÷M:N:N(x(x "bRbR"h.lzKDXFñ$l 50 TIME hq2THFJDIRTY BIT)" FROM THE Black eyed peas at number ten.
01:02:50Whe come e aa f fhddd outut WHARTITI IHD F FEAEDDT :SsE] ÷<pcC POSTED.VHCOCOTHTH69RedK=P=PmV8< NTNT Ohyeye t ts s y yr r "vh1 top 20IDIDEO COUNTDOWNCVCIo=7Ha-a-0R hhKh?HDHDHDHD>== 3AEEEEEAEA 8Oú8Hh @MXPHhJp2@MHXPú8@Mp2HXP@MHDH@M@MhJHp2p2 @Mú8@ñHD0101 00..÷@÷@ 0 0((Ñp l j j N N úNp: /Y úN 7?$çmHD 5i[[JeJem m mjmj4÷4÷HD4aq%hC#F#F2ñQñ9 q >>Hd w we are back on the "vred top 20at " HRJt#0QgI) lGN'#FMñ>ñQHD Today, we e are e hanging out at ÷ 99WLMOR LANEr( TIM%V0QUARE.ú÷$ A an IN NEW YORK CITY. ÷2HD2HD And if you didn'thd k know where ÷ TIMES SQUARE99 Q#Q#WAS.ffHD ARTISTHD ó 3 o/&?Ñ v ÷IS MONTH OVER AT hd any guesses?
01:08:01Q# ÷#F#F ÷HDhQ ÷HDYT IT'S Q#TH@0C4h4hHD sE E SCRIPTt&@an 1. Yes.
01:08:07hQhQURN THEM LOOSE WITH BLOG 0@ PO#INGS, PICTURE, VHDEOS, T THEz6ñ( çaçayMñÑ IRyúz6RKS.Ñ7 "ñXy9 SO IF YOU HDULD LIKE TO SEE WHATGK vA1 9< GOHD TO b qñ] ñ0 LñS z E V s [ bHD Posted.vh1.com.
01:08:17O AT Nani Number nine "f2 the first hd time".
01:08:19!÷♪1?♪q[RJ8:=2MQiQiHD8ç ;iRR[DpDpc91s7éHD h; ozm Rh; ÷0í6Th;HDh;h; 0íh; ÷ ÷ 0íh; Híh;g-g- anHíanh; ÷X.HDxopóxGxGxopóhñHDxGxopó xoHDHDxG xoxopóxGxopóxGxopó xoxopó ÷ xoxopóxG ÷xopóxGHñHDHDxopóxGHñxoPfPóHñxoPfPóHñxoPfP x6PópNxñx6pNxñx6pNxñx6pNx6x6pNpNHD ♪♪♪♪QLHD÷iHñb Rñ6÷Ñ 1 ÷ép p ÷=÷=ñA++ M MGGA+A+%Ñ(z.22MxMxe?e ?b5w;w;? ÷ñOñOzPzPñVP÷P÷HDPyPyHD@ç@çVpVp Ñ Ñ@ú@úK/dghKhKúwkúñ4 ÷ ÷HD÷lÑ6PP ÷ ÷ñ9ñ9núnú1%zVñvHD 2ÑsÑ=÷6 ÷PHQEBO/BHnj!:bbCI" "S SC%+02HDz!##ááIiIif-f-H62I2II OIOE2E2DDz?z?IZ[[ Kw%÷@÷rHDHDHD F FROt4M T TQúieie A@jpPT AT N NUMBENININE..[V Vv-v-AT N NUMiwRR4, ÷B$6V!hIGIG HIHIWEWEEK "R thrghghe" f fm m cki i mij.
01:09:00♪♪OU S S R RHD T TO O 7H,'HOe8RO2X2XgE;$tdHD Ah-h- Dodoyoyou hdhddodo thaha h h do o u u oo%lhdhd ♪♪OW.y.yO Yx=x=C14:, W W YOUOUHOHODO J2 U YYU LEMEIN ♪j9&& ÷ñ(çz ÷ ÷!!pÑpÑp(,2Y-RZVIVI óVYVYb5HDHD; ♪♪Ouetet r re ú÷ú÷u leme úúñúñç@ç@@ @ 2@ j RO, OUOUET H MSLSLE Ñi♪♪ÑY ÷3?3?1L3r ÷ÑyÑyTbTb)iC=U!,+Ibñ, Hdhd,, ♪ ad d enhdhd t theloing u t t HDHD:?P5Y,tZXZX.b ♪♪♪[[OODVHDICI I WAYSYSATATIli9ñQ ÷[[ ÷]ñRñRp p .v÷ Hd but oitng ck I it ma m GRTER R ♪♪yF LÑ[HDm,m, ÷2@k@k ♪Ou l+4ys told meor2#t th ÷ HAR!6;m!eE=JUJU$byL M MMOMOhp♪♪♪Gn6H6HHD ÷ ♪[B♪eIUS GETETY WEHTP KN WHAT'MYING♪♪♪ñ1u,i,iHD22STST<$ ÷ ♪♪♪ Kno wi'm m grgrg itit l le YOUOT9P I IT, DN TOTO A SENCECE ♪'Rmama1Z1ZZ]Z]4X@6Xt0&V&V22 ♪ W wnnm I i hdyin no u n'thj3 0Y@INfr♪cNm÷AR HDHD [xtrtrtrd f fig I bacwi DE45j-j-♪♪
01:09:44÷♪♪OUOUAKE E L LGH A A M ME MEME P0an e 6ñañ0ñ8ñ5ñ5ÑaÑsÑbÑbÑ S hoar,rorom llllinatou a hdhd n netti ayou th ♪♪ic$úki u DI, ÷ T6TROIvG G EMEMT YOáH Whwhararyou u eaeastngng ÷heno o oñí kecscsyou 0j-vs3%+"xhd ♪♪♪ Y ccE 2JhGHT ROH MEOWHD DOOUDO, dbdbKmW ttÑEK'2sGDOrPrPOU D H DO, YOU,U,OWOWO YOYO♪♪HDHD-2-2)r%0ÑU];mKmK2 n vHDOpçúrr?UHDHD<&<&x%(+X]X]X9hDúhúhjIdIdIHDQI4úHÑHD2Ci ÷ ÷&G&Gd,d, ÷ ÷ ♪♪♪ Y63Dá' EE$2$2 T TOUOU%6E E W W B"%.Oú[j/F2 kB!óñóñ M DOO.M.MDO AT-h2e1d HOHODODOO O HD ♪♪HDíJíJHDHDc0 ÷0U ÷ ÷+,p$áCáCY0Y0CdZL22ImImu?8 8 A'm6%>Bbd6,:,:3F5Xr ÷ ÷]aHDHD6XM M !E ]#jIjI2p PñPñ] : :pñpñ7pñGñGnG@UUHD6[6[24 ♪RG♪4cW W HDHD YOUOUO O AT, , W W YOUOU6Qidid(ed58Y8YnDnDH,H , 7 7m h2[Uy6::.%XÑ. . áC4 %-x0x0UágdititV) DO AT♪♪XSXSB%K.J KXKX[ú[úñ,ñ, ÷ ÷@IZdZdCZ F+l#4#4%3HD ÷2I m1VwJ4J4m4aH&l&ljRjR m--%46I%I%$( ÷ ÷HDHDHDHDHDHDyt ♪♪♪OW DODOOUOU="=",1P;d YOUHO6-KCDO) U ♪♪♪hd ♪ WHH5454 A A WE E ININ ÷ULULYOYOan TSEE THUGKj45ME ♪[" nC ♪♪OUm%m%AY NKI, , thD SA ÷ ÷WHO KKhh ♪♪94cmKRkWfQfQCIXdF!
01:10:33♪ A AD D YO@.NíU 7 7 CQ N Av+Y6HDHEI SASA 7-EE ÷] U C"♪♪lPH/4s5m5múñúñvZiñ1ú1ú!-[%p p ÑoHD]H]HHDHD ♪ A T T?úz; YOUPñPñ STT ESSI HDHD Anyou u aaaan leleininand d enen ststart grg ♪
01:10:39♪♪♪ I S SRTRTCREAEANGNGHE ))' 4Iz3Y$Y$yqyqI$ I vIçd/G÷ Av brehdhihi b b $33f% % ÷hahak-s e reas ♪♪♪
01:10:43♪lwlwaygethe acon y WANT Pp♪♪Bl2),TdXb0 ♪♪'M M e]e]LYLYm)DC4b5= F FNTINI' A,INJMé+YOU @&ING ♪k5:!X[2H +(♪♪ Aw t thihis s eseson c csssss insionontitid ofofetetng ♪♪
01:10:49♪♪♪ pa ÷ssssivagessi control my 2(C1,)lZK(K(HD(ZCmCm$HXt HD♪♪ OKAY'R'RRIRIRIT, JUSUSLELEITgúd@d@ÑE N t t oy got t ♪hd%5qm ♪aI♪ IT'3g3gFd@Ps%$á TR ANANBEBE[2 I I64zYZF!5!5úFúF5L5L F-zt-kzv>hq$ AYX3 ITOUOUI(N MY Y NDND♪♪♪HDHD ovf'ÑcçN"F"F8Z :Ñ ♪♪OU COCOúR,s,s áEYH[eD TUQm F F=xE ROVhW GOHDAL ♪HD+K 6í6íu+PEPEBTr ÷Pu ♪♪♪úOTH2má1[jB E E PE, LELE TMY 2 SO ♪♪♪m ♪ Y Y S SE RIRI[m[m2[GHT ROROIKH AK V[-K 0 ♪♪OW D D<bYOX2 TT,T,&I D DYOYO1 HOHO D DYOYO HHD D DYOYO♪♪♪23ll-+zí0÷0÷2]&]&X@FwñMHDHD ÷3$<"v HDHDh úuYIHD ÷ ÷ ♪♪♪ Y se righghhdthugh h h h DOO THAHAHD♪KJIeIeL2HDrg#Yt; Z]Y-e%@SKIeIe$R$RwúwúZ0C ÑjP2&ERxHFHe9m9m4ZOPOPc!HD ♪♪O ÷ ÷2MIl M M4b4bY%DOOU oQvO TH H DO U ÁS HD DO TT ♪♪♪HDHDTó<÷ ÷ ÷]p]+]+HDHDSiX3X3F[ +0s(T!VRmúP882XNdNd.@ ♪♪♪ HODO O YOUHD ÷,@, , W W úzOUOUHOHODO?Ñ Y, 1lW W ÷ Y, HOHODODOOU ♪♪vHJHJH2)DH; ÷á[R,5)M0p:0V0V ÷d.d.e$<i&V&V<hQVQVd?"X@X fVfVijij ÷+(0JÑjÑj'm2Y"$ HDHDHDáL,(0UBhU%6:X8K"HDHDY-Y-2c5C5C6pOáOáiMiMgLgL))V;$) >s♪♪.[.[STSTHD ♪ ÷FMHDi"I!úçz[HRX á6e)[eKmKm#e[l[lAeHD#C#CZR (- M4<c.&E&E+W-W-W0K ÷ ÷6DZfHDHDLá<;<p#+ YN08cQpfJJ@1k +S@vhD ÷ ÷22fD # ÷2yyHD aK-X]eCYCYCb$Rx#Lqh5ZáB5$Qa 2 LOu6ST7NTTT 60Q+@6@6 ÷ ÷E E E OUGHGHE E Ausese CAbKN'0STA ISex0♪♪YCb$b$#Lqh5ZáB5$C,C,QaFr64][UNR0R09h 9292+FRCBCdd # # ÷Yeb4b4zY2HDHD ♪♪♪O,o, cat t ta it t úçu e @K RIGHTH+eM;UGH ÷♪♪♪>PHD ÷A'ú=rT,),)úlúláw:YLX--P%HD,+jKe,4 Z+ x÷x÷d÷ ÷<0<0mQlIil.(E+E+éá:+6161I$6C6CF(Y,%IiHiH!TYjYjR+E :6z22Se @ç@çR) zmzm4P00=%[V[V2X oododo DiPot, h d$z0 you +cqf &$BX TT,OW D DYOYOKJ T TT T ♪2h.Il4 çm Rj4"♪ HOW Y, ÷)R)bIi2dHDHHOW DYOHDU, HOWO Y, HOW W Y Y, HOHODODOOU ♪♪&eThRA6I6I])[ú[úYEP3[d[div7T P P":FIb["J6[QARZR)%I%Iu$HDHDHDHD ♪ Y seririjut kcroh h me you SEE GHTHROH , , BA ♪♪♪HD)p)prJHDHDoéN0N0 ÷#Ut6p ♪♪OUóóx"KÑu÷0UÑ8[([(o[A#A#,1%[cIE R RHTHTS2O i e ght rougugmeme♪h0♪
01:12:23éb ♪XVABY ;z0222P÷P÷ñ5ú ú EEeúQQoo" " ú 2P2P ÷ ÷r%á@á@Z]iQImQ!BKAEKQKQPséHe[T:T:;l;l6ZM,-C /H/HHDYVYV$áUBm6HDHDHDUKVIwRH6F,0U2JHTfJ-bRK-!jRY"Z3TóF Hd d+Jp V ÷hNiNy í ek]1%1% %@ HOmgUSUS=BABA/5 F F FORSe.<HEHE÷b ÷lT#RR)TeHDUUPCO ÷NñD0÷ Pq CRIT;nCC ññmY.[osá %. ÷2Ñ2úT26IHD9u9uR[jrf[é9 C CHOHOICICMOMOE E ARAR. . ÷O%F8G4G4jHHDHD I WILL GIV @YOPhA.3ytRj+6pE2ININT.@wJt6ú A pTP P R.R.
01:12:50SC7 ÷HDp6)aúMHDHD>>==H70PhXP74743E3C462E060022D4ntt01HD01 HXP01HXPanóS 0VH201HDNE ("(R(R>5E@E0vq@@ddpç4ñ&ñ& t>t>AKAK@w@w J J22lplpHD >>> WHAT'S UP? k ÷2 irty atching the "vred top 20 vihdo " >> G GLAD YOU'RE BACK,í ÷[ EVE÷wúRYONE.
01:16:05Blhdk here at t the vh1.
01:16:07OODAVE WE ARHDABOUT TO HEAD INTO hC THE 1%)k ÷;K PROHIBITIONHD L LANANES AT BOWLMOR DO YOUANES, T TIMESHD SQSQ♪♪♪ ANRE. j$ m ÷ /÷2 ÷yc o t YFRIDAY mIG +, JANUARHD14, t 9:00 ÷.M. LIVE50Rr:$ GWYBHDsúsúuouo==÷G<<n n úuúuA@A@ ÷HD, ÷ ÷ RIGHT HERE ON an B vred, we havehd thehe criritics choicice MOVIE z z çç7ç7<ÑHDAAWARDS,2 AND MAROOOON 5, T they HD WILL BE4aNuT tMA H]a]aOUOíE A÷BAoNDF"?
01:16:24hQ ÷ ÷ND ÷ ÷hQ ÷8w)óT 0COF#F2a#OMI7RCIAn BR@DEAKS. HD THEY WILL DO THE RED 4hnó$IRPET S bW Y ) AND oOEY=mIL[dDO THEñY YOUHDER SHOGfO÷I] T TOj0úD752 qNqN<a(wú>ñy]@LOhQhQRK.4h4hñGqyb]IGT; hQ SO IF YOU WHDHDNT MORORE 0 0 Ñp LFORMATION,)ú2HDá b;5F;eU>Of+' bb q q@ @ ÷@÷@ ÷ ÷CRIT(4ICH OHOc?IC,cVH1.zkHDCCOKS.
01:16:41HD AT pTIUP TER S,HDHD hOxOHD PlhOxO PlhOxO PlhOxO(é(éPlhOxO(é(éPlhOxOxA0CPlhOxO)h) h1%xO(éPlhOxO(éPlhOxO(éPlhOxOPlhOxO(é(éPlhOxO2+PlxJhOxO24hPl OH-úéhD xOH-úéhD xOH-úéhD xOHDúéhD xOH-úéhD %DúéjUH-xOúéhDH-xOúéhDH-xOúéhDH-xOúéhDH-xOúéhDH-46úéhDH-m(!H XÑúéH-xO?XÑúéH-xO,ÑpÑo H-C 2xéH-v+xO2 ÷HDxOxO ÷H-xO xéH-xO xéH-xO J9"1!h[ EHH-ZnxOCUz2H-úçxO xéúPxOxOexéHDxOxO xxOO PÑxéH-2xO0EH-+-xO0E6-xéH-Y-xOar)pxéH-2,xO+nxél2H-xOd2xé H-xOxOanxéH-xOxéH-xOxéH-xO ÷xéH-úDE8xOhBxé9j5pxé2!H-BbxOQAxé &[H-xOxéH-F[25GxéHDH-xOr[xéúeH-F[xO#9xé ?xOhñ46xéH-zxOhñxéH-+b0E1+ 5[xO38xK xOxOhñ ÷xOhñNV hñ0áHD xOxOhñ 5h5hhñHD xOxOhñX] ÷xOhñK"÷÷yX]A%xOhñX] vx?wvxOYov x?xObbMú HD♪ NOW Yq#'V[aBE39 B#=, (BD IT Nhds on and on and onhd♪♪ ÷ ♪ñ[÷lTIL YOU COME HOME, BAB ÷ 'TIL You come home ♪♪
01:17:15♪ ÷ +ou tpñte best, the poi@2kr ]) ]6ve learned to love is gone k♪♪st ♪♪ I'm all alone, baby, I'm all ALONE ♪♪HDRRm!$2HD f f#;@@(ú(ú22V0V0HD!m!4Ñ Ñ ÷ ÷-6,[XY ÷$0IVU-)dg! ÷q(k@89Ag ttRR kj%Bd4@p ♪♪ I'M WA ÷L@it0÷0÷ITuy.FOñYSOñCTHINHA÷j Hd always waihdng ♪♪
01:17:26HD ♪♪ FEELING NOTHIñE 2çoñ'ÑEG, Ñ$NDHDING If IT WILL EV ÷ CHANGE ♪♪ ÷ ÷@ @ IúIú0Ñ0ÑHPHP@ç@ç6X%[tfC" YQYQ@6P$)@X4af%HDHD÷- UbUb7T7TJ(J( ÷HD ♪♪ AND 'THEN ÷ GIVE a)LITTLE MORE, OH, BABE, OOH ♪♪#HDIáYJ$Ziv2PPf22 ÷ ÷ ÷ ÷#HKlÑ'V> ÷Bb ♪♪ GIVl6 A-júhEáHD L LITTLE MORE, OH#MBABE Q$ OOH ♪♪HDK> wwTe)vVs ÷)d,(úR2ú÷ú÷çç3p ç h ÷ ÷P P HD÷é÷é22R-R-.3.3I%VMRe ♪+@ I'MpñNOT FAHDLL2ZG3INSYOVE WIvK YA<,I'M 36T FALLING @ LOVE ♪÷q ÷HD ♪♪ I'M ÷ ÷NO2R2R, ILm9 I2LI ÷E rTH U W v r 2 ÷I'M ÷poFALLING IN LOVE q2[2[6E6E22 ú XHDHDúz"l41@p@pM1 ♪%% bH#L I GÑs A=Ap h1h1bCbCJrJrITTLE "YREImROIN YLO"FTION,NbH O ÷ ♪&4BB!p ÷÷Nñp÷<ÑmñnP' ÷ p Ñ@ ÑP@28ú JyHDHDCRCR ÷ ÷fUfUB@B@MR[JWP d♪ GE DT T @RLIHDLE MORE CmOM YOUVT XiXi22F+j@j@bPbPcGX23A EEP P (P3k@Ñ@Ñ!!@ %0 ÷[j!4Ñ0228 8 HDHD Hd ♪♪ you were wrong for turning me x2 AND ON AND ON÷0♪♪ñ Ñ<HD ÷sF6- ♪♪ AND ON(0 D 0i#:HDááS=S=bFbF++ L L H H E . . m X ) C C ÷ ÷v%v%HDI%INX sa ;mZ8 CN$K!K!m4FE6 o .PF2MAKE ITIT SO HAHD ♪♪HDñ. Zn0ÑDú ú xxUUñA0 0 22 ÷ ÷2222 a &ñUáPQ Q 0ñ0ñ Ñ ÑVPVPpñpñ R+ F-rK I[á WA] ITING FOñJR ;,;,ME4INHAT çl# # z"z"zz[d[d ÷D A Y] d1d1 ÷ ÷[e!v3úQMTVKVKHD ♪♪ Fhdeeling nothihd, wondering if IT WILL EVER CHANGE ♪♪]úZUeXHDdhJrDjiáÑ$>-B0)kd.2K2K ÷ ÷Hd ♪♪ and %[÷ then I gtuae a little morw2 ÷ ÷H!H!2Y2YKKúvúváEd4053÷V (QZ] BTION%Igmdg WP÷CH ÷ JPñPñg@g@@ñ@ñIñDz÷;h]úHDHD ♪♪HDIVE qp 4÷F LITTLE MORE, OHHDBABE, OOH ♪♪jjggllxx22H(H( çhl0[2HDHDHDñó o w TYeYTá ♪ I'M-,Z4HÑQmu ñNOT , ILLI2 IN LIGHRe2)TH N, AN, I2 NOT , áLLING IN LOVe=♪l<2[GKpÑpÑFF=ú p229b9b Q QÑeñYHDRRHDñH iñBzñypÑK ♪♪ I'M NOT FALL-U-UG INrOVQZWI U.
01:18:38Y YA, ÷M HDT , ILLING IN LIGHHD♪ñ1Ñ#o ,ñfñ)%A6[ ImHB♪ HDU ÷ ÷MúMú#!#!9$!C!CñpñpÑ0ç4 YOKm BABY,HDOH ♪♪ mñbHD ÷Ij#"Y"L2""[mF ÷ ÷Hd6% Zm ÷"á G ÷ A nTT2HD M MORE FROM YOU, BTION,Y ♪♪-JH<P[á ÷V ÷÷,ç'záçVç ÷5ñQ4(3 HD RKT1eCkaávY ÷Ñññ9 = I6YAÑjVE NO DEFEM ÑHñiñ& +÷!Ñ2ÑYñ>Ñ]6Dd ÷ZPQ$aAHDHD ÷ ÷Hdhd 22 THE END ♪♪HD7G a ♪♪ GOY-NNA GET +" IN TH ÷END $2Z÷;hAt ANHDI 2INN0& FEQ#,ZD ♪♪.%P( xVl-EHDHDHD rK>[RV NEV÷p NWA ÷ T TO @yY THIS Y 1e !
01:19:02AGAIN, OOH ♪♪ ÷ 7ÑúñP , , ÷ ÷//[j[jkKkK3535ÑjÑjBB v"v"hQa a ](](bFbFv[Z6 ÷u6Z Ñ ÑyPyP Z Z úúYe%F%FHDHDñÑK%;H9TR%nE ÷wéXe&Eis+& ♪NR],'HD HDNONOT , ILLING IN LIGH WIE'çe Ya, I'm not falling in love ♪♪
01:19:08♪♪ I'm not fallinghdn lighe with in YHAT I'M NOT FALLING IN LOVE ♪♪ ÷ ÷ ÷ ÷HD3p #ú#údpyhGGHD ♪♪ 'TILIp IivivKI AKj TLE MORE FROû%Yd2 YOU, BABY, OOH2♪♪HDTtáY2cT ÷í m ÷ ÷OORJFç(MZ:j6Z6RZJ[%@%@ñ9V $ ♪♪ GET $!A LIHDLE MORE FROM YU$, 4Mm!
01:19:18BTION,Y ♪♪3@bUEPm6hFZ<ha@J X,X,4rHDMe@8m(m(1g1gGM)" 6XXI;%d66Rw,"FHqImU6Mf<(Ñí÷b l4 IOHD Iúñ úNOT FALLHDH6)!vQ,8A ,,BGBGpñpñPIN88ING1OVE WI[j XPyPWp YA, I'M NOT FALLHDG IN LOVE ♪♪HD ÷U$--qlqld(d($$06d5d5$)d+yP 6Yç&ç6u6úú ♪♪ I'M HDÑSÑS A Añ:ÑC2.XImNOPSPS, ILLING In lighe with YA, I' ÷NOPjFALLIN yINQiOVE ♪EEC[i%ma6E6E"VIRIRI6HDyGB%a)b :I%5h ÷v %< ÷nñw )á$6HNa[mRLG$ ♪iE 'TIL I GHDHD AHD L LITTLE MOHD FROM YOU, BABY, OOH ♪♪á hrhrKK5#5#NRNR XçGçGjDhBHD p♪ GET PzP÷zwzw G GLITTLE MORE FROM YOU, BABY ♪♪÷l ÷dZdZ ÷HD2bb ú.Y(B4&HD ÷ 3&& HDhQhQ2 ÷ ÷gó4aQ#Q#0CHDúQ#Q#a#hChQhQ4aND®®6464IlNdNdVF SHDONG JUST C CO6bóÑ T0C0CAN AN ÷ k@ 0ON@xRU ,p hdhdú ú HDIRTY E AREHD IM ÷pço.pP l02hQú0y2 ÷ ÷ñgQ#ñj;g]-:ñ6'IoçHDVZ múmúQ#4a4hHDÑ Ñ0çj÷hHD SQ♪♪ ANR0C@z WE HAV ÷HD lHD ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ES,WE RWHO W v ñ02HDzGzGygyg -WYçR2P P #F#F nxí fç>ÑZHD F FROM ÷ Krdha.
01:20:02She wrhde about it after reading about the rash of tee cge SUICHDOU'ES IN THISÑiç"zBÑ3xçQmv ÷jB%%jE4j!6,á6K9e-!:]Yd4bX& ÷HDHD C COUzzTRYxP q VV AND z SHEP P WANTS IT TO BE THE AQ#-,M .ZR hQ WEIRzvSÑAñ$#F#F2 WhQHA4hT4h#F#FHD @C1hQhQCF0CHDHD ÷vd$ehd NO.HDHDHM ÷SfR%vS!Q!Q60606Z6Z62HD"$Cm p:p:p:p:p:p:p:Q#p: ÷p:p:HDp:p:p:p:p:p:p:p: ♪♪ HOT AND 'RE NGEROUSQ%í%,S ÷a#MR#SZ2 ÷ ÷ HD IFy:OU' OjCNE ÷ ÷F US, THEN ROLL al US ♪♪4cwPwPñ>PçPçhEhEñ[2[! HD ♪♪ 'C ÷7uókAUSEE MAWt T[6 HIPST@S FAHD IN ÷GH ♪♪2@6h2a2)l6le&T!J.U6[5J5R2F úçhFIn ♪KK AND WE'VE OUR H ÷u0ANBV ON ÷zK yúD UPHD♪♪HDHD ♪♪♪ AND YES, OF COURSE WE DOES h![,KBXRRIeU TzTzQ$)2)2Ñ<D2>4>40 QéTY E'REGNr÷rp RIJIJ >> NñmG ñAIS]+OWN JU;3 cG ç- LI158p:@çE E A CLUB ♪♪ñH ÷p<4vAK%YTk5dKKPáPá(b(b[m ♪♪ AND NOHDl(l(<m<mHD, , YOU aN'WAA ME ÷::%@ WITHlh Abs ♪&wt, 45♪#FOT JkhY ON @ NRUKLACE Yl#F5j%,HD GOT THATHDGLITTER R ON Mm:EYHD ♪♪HDóí2MY Nz2 ÷8Z5 ÷Né .á5 !KS!vRvRINÑ6 RIPPEYáALSSUPlHE"I3d9j9jt0t0HD ÷ ÷Hd YlU'HD♪♪PPPçSXX6<@çíHDjÑP[) ÷HD$73 K ZF ♪♪ LOOKING SICK AND SEXIFIED ÷q;v8RP)]vç9ú3orfñ- Jñ0z2ñtHDHD ÷ SO LET'S GO OH OH, LET'S GO ♪♪#éXú ["9"9&y&yxDJ9;-;- vb4b4p,J%&k7@/dEq%R%R;e;e' ' ñ(dsYBq#a HDHDHD ÷lú- ÷ ÷ ♪♪ TONIGHT WEOSTE GOING HAEI ñd#''J&d JUST (XLI ÷ ÷ THEbéOR7X IS OURSnALZ♪/ñrTÑpñlÑ2HDHDHDHDHD ÷ ♪♪ WE'RE TEARIN' IT APART %2pJQa#-VF7(rZNd4úe6+@Y@YiAdhQ Y 42NO[ÑxU[OW WEJQTE ♪a#>9 >Perhdarigh ♪♪hdhdhd ♪♪ WE AHDRRE WHO WE ARE pí qb/4 Ñ WE'(E DANCING LIKE WE'RE DUMB ♪♪j%j%5(6P K-K-R-<vHD Irty terll if f forever yo tC ebk( ♪)$!5aCt52 fZ&5#.Y$9.i0i0KgKghhhhm(m(BdH47 2[IDIDIJAj<!<!m[HD ♪Y YOU /KNOWlXiJ WRE SHDERSTARS HD WE ARE WHO O WEHDRE ♪♪HDHDHDQVX0JUk!s%"QHD"DHX""KiKi6%6%l +l+%B%B+;2Z2ZbYE4S-Ñh ij I!T+ DJ TURHDIT ABP O3 V,V,7i 5= 6 !6m4 ÷U3@3@ Up 26♪
01:21:36♪HD I'M SO SICK OF BEING SO +3q SERIOUS ♪♪# 6Iú:;FK÷wLI/I/y#ZISwhg$÷ ÷2%I,cCCY-: J)kh 086"Tvb H>H>?K-0EdfvHD'S M THAT ING MY B DHDN DELIRIOU?bééS;.m0KHD I'M JUST Dp sTAH<G'' @UT4÷♪♪EwEw9-HD ♪♪ I'M TELLING YOU BOXD T%0 ..6Ria"F [ BNeDJm5 ÷ ].&.&E DOjI♪♪[a6Q6[ Qv e ♪2H WE/.OSTE lep6QKRF6YQELLxT' OUR ]UOT&QS,[m<0 HD SLEEPIN' IN CARSHD♪♪gx(Ñ$eYmm!-GBi hZhZ'# ÷ P♪uRESSIHDN'N' IT DOE', HDTTIN' ON DUyES , HAEI ♪♪
01:21:49♪♪ I'VE GHD/cOTOT THAT GLITTER ON$iY q ES ♪♪ ÷ ÷HD2[h]6%Mv,á-ZBiKjl%Sl44nRçu$&)4)4N@N@úx ♪♪ ÷ ÷Ckugsip0$d all6lz0hp jH nm,E SOHDE ♪♪ ÷U$ 4,4,ZYZYé3VG#m#mX2JXBZñ HDE5 ♪♪ LOHOW ING SICK AND SEXIFIEDHD"K"KcóvJF8q@b#8[ Z6 L)$4uS 1"1", LET'S GMm♪♪HD1-1- 52d Z$$4JfÑ fvç bl=NYb HD ♪♪ Tonight t weoste going haei hd plil $m >> NUST LIKE THE WORE B IS OURIGH ♪♪HDI(HDU)edá d:RObçY- ÷÷Y;b CF -H0lI"HDREU>4a$C t, B-Y(4KS!-)'úM%,Na?TETEAR6 APA 5á♪Cd2[iRVn1];n]Y2:Lfv3 !p0 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ c00 0 0 m mp p ÷HDHD ♪ ÷ YOU KNOW WE'X%1úREQCQCUPb%STARd QPwLC6U6UjK%KV-V- MKMK)-)-[([(l3l3 IRK)áK A WHO WERE QA:lá!-Y8)$6SjUáRD2Kb #;1m->áI[RI$[R4"fR HD HD♪ WEO+VE 'RE RIINQRKE WE'REUMc<K<T7@Z#÷oe%Ixb[,bHBgQ,dQ '[>-#+Ydm-fSI!!5HD OUR BODp IEu,GO NUMB ♪♪HDfM:)0?5e"4CFCF0 0 $i$iXb[m@c-á;CHDHN 'B ♪2a WE'0(L FO=Ñ=ÑHD ""0o0oJ%J%$B$B4Ñ4ÑdECm6DKGeBHDNNNNUUH D2hdhd (7(7Z]Z]UKUK6á6á1246cYcY(F% bS3IIG4uARIGH ♪♪HDhkhk@=k-0VLCmrOrOFF ♪ WE ARE WHOE $$.E zém.(T ÷:á#F ÷[dáéQááDGQáç2HD QbBUURNm7Y0UP úFC)TH6CÑ -D22 ÷U=ró>ñ1#J7Z4TTúLHDamHD ♪♪ Ton tbv ÷urn it ABP ♪♪HD%k81ññrp-gB#úR ÷HDSkKghz ♪♪ Ton turn itit abp hdhd dj turn it t up ♪♪hd ♪♪ TONIGHT WE'RE GOING HARD HD0U0UCFÑ)YIEo[h[h6I6IiI&X[d[dkF kF ÷ ÷ujF$4áea2%!itI%vojáRR VZatB#B#úRúRH6H6hRq"g[2Fç"YGN>ZT ..Z.Z @&=q/ b%R(HhP 2S2SHDHD)EX($gX2+áQV2HghU 1FHD ÷6F5C-$ ÷d4.K$ "@Vm!065ú@ ú úQQ9 9 nnHDfV[K[KZQ#jHD$6I" ui9mh5!67ç!7 HD01÷/@"uYP??Qkk,i,iQL22I !
01:23:13÷ ÷ xo)jT>áB'+'+3h3hp6IaMrYmYmHDjVZ3qc ÷ ÷Hd ÷ hd >> NUST LIKE THE WORE B IS OURIGH ♪♪.30fJ[ ÷HD%!HDc3UnA' m%m%y/y/úgñ5÷ZZIZI42d%fVfVFDMY77<M@% YAa);,a%Z eieiuu"LTé3P ÷í,5V ,5 ♪♪ Weosthde e teç'in' it ahdrt hd you KNOW WE'RE SUPERSTARS ♪♪HD ÷ ÷1/ivHD ♪♪ We arehdhoho we are hd ÷hd ÷ T ♪♪hd ÷ ÷Hd we'll be forever r young ♪♪ ÷ ÷hdb ÷ ÷é;u)ge5 ÷Má2MbP28[H),q36 [12HDDI6Z ÷m7 oJ ♪♪ You hdknknow w;grr-+ ÷ta ÷v0v)v)@ñ@ñ (IRTY E ARE WHO WE ARE ♪♪HD@M@M téékçO'Jiú ÷HD ÷úñHDnó íñ >> THEp OU@pNTDO22 DEB,$UT O OF " " R R O R R FROROROMRD/n ÷ AVLVLoPll,, /T HD ♪UPO]qúERXC5D Sisi IRTYTYS,ENE COCO64 BK,paOUDOWNWN[: Buhdhd f fm train riright here on YFuV2"V T$y 2ERIVfpEO ' ÷'8 COTDOEOE""1#1#4;YdYd(úYm)(18é6é6 %%Hd % ÷@;@;XMXM@;@;XM@;@;XMXM@;@;@;@;XM@;@;XMXM@;2XM/e/e@;#CXM2@ ;a6H#@;XM ç1ç1@;XMXMÑiKh@;@; #X2lúlú@;XM@;@;HD@;@;XM@;HDXMXM@;@;XMHD@;@;XM@;@; .
01:24:39Woooitit'sot the ghng, rlieiend h-h. ohosh!
01:24:43t'thisra j2 e-ne hr lolor,ck ye. les szszh h up.p.
01:24:47[ [ gigi T NIC'NASYWIWI C COREND CHLOLOGY Ininneneimplplstst, gegea a endd of tesesndndigigigigs.s.
01:24:53Soven ts lolyight ni 'n syomeso fefe wi dimsi.
01:24:58Inineaeaofrabuus.
01:25:00I lo it!t!
01:25:01Shshhhhh Gi ] ]..OU LK BULO Wi tonesesndndighlhlhtht ur r rhthtoloror ♪
01:27:05
01:27:13
01:28:05HDHDjjjj (]Hjjxfxf XPHú8 HD 8 0PúRúR 8 8p8p8 8 8 (k(kHD R R R x?x? x?x? x?x? x?x? HD@>@>H& Fá HDxoxox?x?xoxox?x?xoxox?x? x xxoxox?xoxox?x?xoxox?oooooox ?oxooooh/xooooh/xoo h/oxoo h/xo xo >>> Ckckn n fefe o oyoyo " "1 1 top ♪♪ u'u' c cntnte'e' h hhd c1hdhd lane t tesesquque.e.
01:28:25And s,s,nnththhd ououdodo k kwewerere foyoyohdhdhdhdhdhdhd "mryrye"mmrara,, elelhdiev th t t tii o o ohd o o othth ♪♪hr hbuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhh hhhshhffhhhhfffffd fhffff' fisf fffffffffffffffffffff (vúíúísss(v(vssX.(vsxísH.X.X.sssH.H.shñssqH.X.q ....H.H.. ...H....pí.H. ..pí.. ..H... ...H..
01:29:12...H....pí.ú.. ..pí.ú.. .pí.ú.. ...X? ...ú.X?.....
01:29:13.ú'pí.X? ..ú.X?X? ú'.ú.ú.. ...ú.X?..... .ú'pí.X?
01:29:14..ú.X?X? ú'.ú.ú.. ...ú.X?..... .@-pí.X?
01:29:15..ú.X?X? @-.ú.ú.. ...ú.X?..... ..pí.X? ..ú.X?X?
01:29:17..Ú.Ú.. ...Ú.H..... ....h ..ú.hh ..ú.ú..
01:29:18...Ú.H..... ....h ..ú.hh ..ú.ú.. ...ú.h.....
01:29:19.xó..H ..ú.HH xó.ú.ú...ú..H.. .ú.....8 ....ú.HH.P .x.x.....
01:29:26. >>..,,......Oo...d....t.ee...........
01:29:27...
01:29:27. Cle..................hdhdhdhd t to o ..eeeee eeeeeeeeeeeeeeeeethen y seed I veeehad e ee eee eieieieed hehee oeeeeeeeeeheeeeebae eeeeeee E >> SHEEEICKEEúd M Múd U Uúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdú dúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúd AúdúdNDúdúdúd Rrhdieieie oututhdf e baba t t tyyhd s sayveveryththing g hd a aut t tt tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt t♪♪ fevtt canetttttttttttr lttg t tghghtort♪♪♪tttttttttttttttttttttttttt tt♪tettttttttttttiktvevetadtg g toutt twith y t♪♪ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ttttttttttttttttttttttttttt tt ftgettthe wttttttttttowowte tt t t letememteett♪ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttttttttttttttttt tt♪tutttttttttthererts tththtg t t ttt tt♪♪tttttttttttttttttttttthdhdhdhd ♪♪♪w thth the ht h h lied ♪hdhdhd ♪ loohd hasure sftftedy way ♪6 66♪6a666me 6666666666666666666666666666666666666666666666666 666666 6 to6aa6 e666 day♪6♪6666666666666666666666666666666666666666 66666666666666666666666666666666 6 ♪♪6rr66666666666666666666666666666666666666666666666666666 666666 6 if666666eeeeeeeeerereete n neveesasae♪ee e♪♪ hloeen th ceee eeeeeeeeee e saeewweeee♪eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeee e ♪emmeemmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeee eey eeoueeeeeee wl o mm-h ♪♪
01:30:53♪ t eth r cane r belo ghgh or ♪♪♪
01:30:56♪ ee I i c e e ug 66666666666666666666666666666666666666666 66♪ youe666 wte66nd66 6out thwo66s I ve66♪♪666666666666666666666666666666666666666 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6♪♪ ad 666666u'reea66iful66666666666666666666666666666666666 66666666666666 666tha6thth6666waits 66er ♪666666666666666666666666666666666 6666 66♪6nd6veve66666666666lyly6ho6erer 6 my6 ♪♪6666666666666666666666666666666666666666666666666666 66666666666666666666 66♪ ma6y y 6 66666666666666666666666666666666666666666666666 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6to6ay6666 e6666ryay66♪♪666666666666666666666666666666666666 666666666666666666 6♪♪ mry66e 666666666666666 6 if e666er66666thth6ne6toto6ay66666666666666666666666666 6 hell6666 i66thisaf66♪♪666666666666666666666666666666666666 66666666666666 6♪♪ s y66u wi 666666 6 mm6m m ♪♪6666666666666666666666666666666666666666666666666 66666666666666666666666666666666666666 66♪ sayou66ill 6666666666 6mm-hm6♪♪♪66666666666666666666666666666666666666666666666666 666666666666666666666666666666666666 6♪♪ pom666ise 66 6666666666666666666666666666666666666666666 66666666666666666666666666666666666666 6ll6a66666ysys6e 6y y 6 m66 6side ♪66666666666666666666666666666666666666666666666666666 666666666666666666 666 prm66e to6666666666666666666666 6si6 666666♪♪♪6666666666666666666666666666666666666666666666 666666666666 66♪6he6666eeeall e eesic eseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e anmaeey me♪e♪eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeee ee teaed d eereeeeayeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e marr meee♪eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeee ee ieieeeee eeer getheenervtoeeayeeeeeeeeee eheeoeee thicaee ♪eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeee e♪♪eeououeileeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e mm-hem m eeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm msay ymm w wl m♪♪mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m mmmmrmmmemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m mmmhemmm couoummmwnwnmmmmebum o o omm mmmmmmmmmmarmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm m stmm mmmmmmmmmmmmmmmmme,mmmmmmmmm youoummm b bmrammmmm n nmmmmmm mmmm nummbmm ommmm mmdem,mmhemmermmmfimmmmmmmmmmmt numbm om omthmyem, m11mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm xÑMX(MMMxÑMMplMMMX(plMMHDHD>>7878== 0HH0eHH0etHHét4HH0e%17[H0e3çM$Ñ HH0eN)-ZK1ananç pGHD >>> JIM SHEARER HERE WITH YOUR Xx "hd From a b r $ f Xf b + [ X CH0ZISTIíNA PERRI W.AS @zúñmñmHD t t b b÷]÷/÷t÷LÑD4h REC rENTLTLY B x p P 4h4h Interactition story and it'2a gohd one.
01:36:04SHE PE#FOR0CEDhQ AhQhQ0Q2#10C@SHOWOW.mqé#bç4h FOLLHDING4h4hHE hCPERFORMANCE, w TWOÑí @h HDNSNS WHO WERE A LITTLE KéEéJ2 ÷ 1 h 3 y ; sRIATED,' M 1 1BE Ab)d+ LITHDTLE T TIPSYj)BS#F4hZ4 ÷HD 2÷XÑFÑOÑdÑ%ñ7 Wi ÷ í > l ] perry.
01:36:16THEN THEY SAID LET'S MAKE A hQTYjZ PERRY NDHDCH AND IT NEVER JmQ' ÷ OCCUQL6URRED TO THESE0& c1h FZPZPS000C4hTHAT#F,CF0C YOURYQ#%[Py'Q#Q#Ñz@w@wjjkHDHDHDHiQ#Q#0C4h4hHD KNOW, ÷H8 T THAT hCIShCIRhQUP OhQSTAGE NE0CR 4hRF5 ME!L"I2ISSED 0C0C4h4a#F 4h ]RL", "H;úOTxrK-PHD pawÑzahQpÑQ#Q#a##FQ#Q#a#4h#FAUHau9K+2 6 F)F)hQQ#Q#HDj#F#@%P"J"J4h4hhCCh ÷"%VfGsT.çgAL#F#F#F 2 ÷IHDREWORK" Ol% "4a4aQ#LI0CFOFORNIAQ#Q#0CHD GURLe/"k3@Ñ cY 3ñ÷4h#FhQhQHDHD ÷Ñp C Pi he w we havevetihdererri at TBEBEHDe222é 0ç5 0 ==weYLQ ÷ ÷ C C CJ-ONSESE ÷P) WI]OH mmJAe5OFm6RT..sea3GZ /evçvçq÷slsl/:g,[w ÷Hd HD♪ I KNOW I CHD " "URURANANOD TAKE ñ6E m ÷ St towowdsdsou ♪♪
01:36:47♪♪♪ 'CAUSaNa2ETHAT'SNZAITI II I REETHD ♪♪[m-K ÷ ÷4a4a4hgu5 !eHDT) ÷ ÷#O bIUC♪ONONT ;h ÷G+Im.m. 0rVYVY xd(m.m.H2KNKN I I nototouou HDGHOST YMORE ♪♪m6 ÷ ÷%áHD[m2d4hHDyYyYÑbÑb6Kll3>6D%6%6E#E##F #Fcf0c ÷ ÷ ♪ Y L LO T LHDHDOVE I VED ivE ÷ MOSTST♪♪IeIe#FCFCFhQñ5ss = =zT ÷6Y60]$HDHD ♪♪ Larnetoto le,alf ivhdhd annowhd ÷ ÷ y y wananmemene m me e Kmgw ♪S[ñnñnVÑçnwqwqvjvj'B'BHD4d4dZéZéjWjW %6@h@hi2K-pç:[:[ HD??ccá[á[d0ww kúUbT;6K[J[J(c m m2[K-K-JIJI Z2 ÷♪♪zézéDODOe9 THIHI Y Y ARERE@s@sa @@iP ÷ NNIIN' OUOU LEAEANGNGCARSRS♪♪7FV2QeSCÑE ÷bXbXú-é4é4ú-%8DYJT ♪GCOLN$6TI AKbááAR OTS HDHD[áfK TEARG LOVOVAP0)2T ♪0$-,j5mT8T8 ÷HD4" #i2,HDHD8585&I 6Z6Z1vjK]([9HDHD ♪♪♪ Yourere@=@=hd ÷on c cat aolold fromomhehece I iididyoururouou♪♪♪hdhd ♪on'tco back fofomeme WHO O U THTHHDHDININYOU U E E ♪ 1#YdBBHDHDCúFmFmjá%%a@E4Ql5; 5;KWKW22%0z4o(o(22N0eA5[5[B"JfY HD ÷ ÷HDHD,m ♪♪♪pñARAROU@(E ASNG%TB,LL HD ARND ♪♪e5I4I4OvOvdK6H6HX]4U4UHDHDYpp.pHD n ♪♪%BII AC KLKL%[HNYNYERTOTO BFOD 2 ÷HDe%d6d6#áp=p=rRrRDJDJ 8'ú9ú92&QPQPfi ih;HD ÷ ÷4d<"Pxm5HD BU I HAVAVEE GROROk$ T S"IHLONG ♪ Yxpxpú÷ú÷2HDÑSG f éPéPs)s)ikrmKm@&-21@1@-6eI22TYXH ÷HDHD ♪♪♪OEVERALBACKN UR ASan AHDh MZHD)VIbIb(5aIáYáYVXVX,6-[m2m2Z Czchd$6 I'VVLELENED D LIVRiíC2AL k ALX6IVE ♪5a6D6D 2)G)GIcIcia ÷ ÷pwpwpÑk1010 ÷ ÷TdHDXPHD÷Y÷YO@ (b(bK3>+>+ú9v( 6IZpJéJéRmRmZ>$73úcOa2a2yby b2áhT@;2Y2Y>)>) -HDáCáC HD ♪♪NN HD 0<ARW YOYOdáWA ME E E E v TIME♪♪##O-!eR2A6A6C]jJ[>ZJIe2H STXBg"g"l-W"22 ZNú,ú,i=i=HDHDHDHD ♪♪HO U THTHNKNKOU A A ÷ ÷e5X].46KHD RUIN'ROUNLELEAVG 5%5%ARS ♪imimNH!EP1!u!u4fZ5-1hDePhd ÷ ÷♪♪ CLLáz%1EZxbKKECHD A AARARF HEHETSTS ANTEARARNGNGVEVE7eRT♪♪TI YHDHD[ñ[ñ8 8 B$Rm%[%[r'EYEYHtHtD.=K /t/t+dPzij -Y ♪♪♪ YOUE HDGONNA ÷ ÷ATCH CD m,(Ñ(ÑG÷#h#hK%Y)bYs+hHD FR THICICINCYZbDE YR $<lYUL ♪RéD:he-5-5@v@v ÷'ej[GMit(rd633[jJ(QqHDHDHDHDHDHD oE÷ ♪[$♪ DN'N'C32H+"COCO[l BK bTbTR ME Cj WHDOYOYOúyTHTHKKOU A A ♪HDY%.X.X VZVZ4;4;2F2F ÷ ÷HD=Ñ=Ñ?Ñ0NYe ÷ ÷"["[ ÷ ÷KUm6m6Z9:@ vY&@DIPéLúxúxJ>,+VP6U 1"HDHDbTbT @d ÷ó-HDHDHDHD-K[%YeYecJeWd?F ?4?4v 25' O el$ ALRIHDGH♪♪HD ÷áBáBá15$a,m+çqçq ÷iFTxm(-du%jf bEbEY!tRtReI$h#U#UgjHDHDHD ÚU♪♪emembhdererowowo pupubaba thehe LIGHINY EY ♪♪♪2njGjG9/9/fxVI d6X(C l3B3B ♪ ÷ IWIWI H H MISISD D E FIFIhLT u6 Ti t thaweisse♪♪♪
01:39:09♪♪♪cacae u bkell youou Ka$P2 HDAND NO YOU'R2IE CK♪♪♪ ÷ ÷[[xLLOLOj>'?bkbk-aqbqb+i+ifL ÷HDz X%HD ÷ 3 ooxtink you e e ♪hdhd ÷ ♪ R RNNNNINARND LVING SHDCA HDHDu[Rm&HDHD COLLCT2BVA JAJA2,"B HEAEAS S ♪NfNfOOéé ÷múmúJ5Y.%2%2nWHDHD ÷:i16JR% RHm06[zD úVe$& b$b$i1 6JRRZ6NNl&A CACAH H CO♪♪:dT=mHc;6&0rmID.X5HDHDHDHDHDHDHD ♪♪♪ FMHE I ICE IIDE UR S SVKL Xv6 H ÷002K,,HDHD1) ç çQá55%T2F6,6ImjIúIúe1 Fá BhSO DON f2"JMEZ9C! B6-FOR R % B$40 fy ♪♪O#UZI2 N' ÷R!CO BACAC"lAT4d ♪♪2n3Vj[[r6-6-2-2a2aCO B4iCBCB @ @VUUQHDHDHDHD2[!R$%N6N66Z6ZY6jUjURV22RáRáB@zQzQ[áB ÷Oé ÷HDd,d,&D&DS6,EnE ,Im# W6é ÷ çécMge3 ÷OUOUHINKNKOUOURE ;ú RUIN' ' OUOU LQ#NGNGX[RS44♪?kHR'R'2 ♪♪♪ CáV$V$TIbám0)vdgúçEIhmhmNG A A@úARF ARTS ÷ AN[@÷oTEp G G VEVE,RTRTyn♪ ñ%: ÷Hdhd ,%,%h%h%u.u.
01:40:023e!a!D506062HD ♪ YOUOURE GONON+P CCHB3s) COLOHDHDWW ÷ FR T TE E E ÷ ÷SIDE Y YR R UL ♪♪HDHD$[mámáIm,I,I@$ú HDHD[(E=Y!6,hYhYJTpápá[lRPRP092!LU6))H+80 @J@JmIU ♪ Dn'n'hdhdco bacfome hdhdhdhdhdhd ddon't combackt l l ♪hdhd td WHDOYOYOTHININK U AR♪♪8tl[CRCR!rYvWJWJLYHDHD WHU THTHK K U ARAR♪♪HDHD.I(y(y%8%8mY÷<KK0M0MlPlP &D-á1,1, ÷HD6A6Ae[e[;i;iHDI$I$ ÷@éiviv WHOHDK2%0HDO O O U U ININYOYOARARE ♪♪ZHHDs HD7ç5vLKz[F3eúe%H>R[YMdKss$2Ku-V6XXXkjkj[%HDddXíXíq%"F6Yj4iy LhLhFXFXÑmb[b[D26H6H4tH2uiui ÷(2Q&Q&VSIVrK3h #C#C-7-7Z,Z,3J3Js s $4 ÷ ÷FX%[ ÷ ÷iú >> "JARHD OF ÷H@ XKHEART6T FHDMMqG"FRxZIfbHQ ú úH6H6zJHDgígí 7 V VH1H1 awaw1c Gh knoarst cisna hd %e >>> u-u- cosaing up, ñx%/w yearar io j2 reluluononwiwi k ky y perrhd a add ru s s ÷brbr[rd,nd y y a a WANG T TTs "1 TOTORL20eKEOEO6"úl UNt$OWN.oZiaiaHDñS+JV, (p(p (Ñ(Ñ (Ñ ÷ (Ñ(Ñ JD(Ñ(p#E HD(p(p (Ñ(Ñ 0X0X(p ÷0X (p 0X0X(p(p (pB! Be0X0XYj hG0X 8@0X(pHD M[(pHDHD>>7878 40Hxñ4AD0 HCAB4B4A6A6 H K34h E2HH K8 8PHH K8Ptan22anHD 8P01 óE 8"8P(R ("8P8PVE(RanHDG2222tt wanú:anxóú:ú: ú ú & &ú: o @ @ ú: ú:xó pú:xóxó ú:HDxó ú: >>> WE ARE BACK ON YOUR "Vña TOP < ÷Hd HANGING OUT AT BOWCOCOanOR LANES, , Times squahd.
01:44:13act, w0care at the -- or P POPhQkBhhHDQ##FhQ N#FEWY$ Y4hK Bowling lounge, one of seven hd BOWOWLMñpORñe@ D Vçnh@OZ 30C LAhQS.
01:44:2620@ñzPPEOPLE2AVE NEW YEnm K katy perry ANDHDB)D÷,1nlQK R RUSUSSELL BRANDS. ó Ñk THEY WANT#F4h4hdaBT 1HD 2 201 l lñP TO Be a healthier yearhdor them, , which means THTHEY'LL BE DRINKING L LOTS OFHDHDñmñ[ ÷çf ÷ZEEN TEA, fHEY ARE C C0CUTTITING O OUT Wheat hdd dadairy completely.
01:44:40WHICH MEANS NO ICE CREAM.HDK<B=]pS$#@CHQ#!G#FCF0C#F#F ÷÷ ñ and th2 they said they're going to eat a lot of hdw vegetables.
01:44:46SO IT S ,px÷JOUOUÑ)LIKE A FUN YEAR FOR HD THOSE TWO.#FUG2!L0C0CHDté4h0C4h0/g$g$uóZQ2(ddddKe#D2m0HD ÷!a!amáKB÷÷' Anand anuererhreeee, rere i "F22REWOWO" FR KATATPEPE í, ÷ ÷%BPgPg9f9fHD22 ÷ ÷rj2,nini.%.%fNOO[[HD ÷ ÷MKMKU4U4hMHDHDHDSúFQ5p5pf%f%l3F/H @!eXçXç3ToZ [ ♪O O Y ÷ ÷áOáOAVE ELúCIKE jj ÷,+,+U!
01:45:08Plti b b, drdrifng tou E WIWI ♪éúéúHDÑS ÷QQH M7M7@@éP2 ÷ ÷ ÷vví z: ÷ ÷W/@Cú÷ú÷múñmñmí@y7HD :6R9♪ WANK(nX"[!tTOTO SRTGAINO U 6E Er f fl,l,ijl l p per t tn n ♪hdhd ♪♪ike e h hsese ocardonblow fromomavavg ininhd♪
01:45:21fv♪♪ d yu ev fl l alad HBEDEDEEEE[m ÷♪,%Bhj14UY5%+RXHDz7 ÷ ÷HDjH-p ♪♪Ixeet uudedescrere, , t hé onseemtoear thg ♪hdhd ♪♪♪hdo unonoth t the'stitill A A CHAN F YOU♪♪♪HDHD[3[3FF"mmH ♪ ' ÷Au t the's spa iyou you u ststottatagngne thth ght ♪♪♪hd ♪ ANDNDHDLEf66URTRTTTT SH QhJU OWNWNm-HE2D5I NINIGHT ♪♪ ÷HDH,p&Pt224545DIj.it)v'12 ÷HDjz,e ÷ ÷Hd ÷ ÷ ÷ ÷1% KEHE F FRTRT6[ J%Y Y ♪ ' 'USUS? ÷46$(t(HDM÷LJJsJs Baú/byyoyou'e a irirororcomemen n 5.5.
01:45:53SH0>[m TWTW ÷ ÷HDM M ATOU'RWOH ♪9!5áR[R[fckJI; ÷Q- ♪♪♪ MAKE 'EGOGOH OHHDHDH AS YOU an OOACRO T SKY♪♪♪bRú ú Np%÷NibQbQ3há$á$F4F4hDhD,7XZIOM6M63d6$?
01:46:04Xhg5g5 íííí ÷VrVr JqJqm!jSjS ÷ @9 ♪Abab, , yoyou're feweworcot% ONEEYOYOe( COLORS BUT T ♪♪HDx$Fcç1ç1?dq?évHWHR0r+húqúqHDUYUY Hd ♪♪ make 'em go oh o oh oh you're GONNNNLLEA ' 'HD FLINGNGOWOW♪♪♪YmbJ ÷6Y"e0x0xNgYdX0B]z(HDÑç( A(AaFc% qHDNN$$9#qe ÷ ÷["%Q%Q4(4(IbYE!!Y/RK=$BR2xá[WhWh ec2K'Z[eX4%I,25á;D":$TD<H2ñRñRHD ♪ YOUOU#!jJSPN'N'HA T TO ELIKE HDWAE E SPAPA ♪CK@d@dE E EM2SPBPB ÷aEU6U64hQG!RE>$Z$ZsKU-U-% 29 ÷ ÷ ♪♪♪'RE E II ÷ZI(E(EPCL,L,AN[VT BE[j REREACAC ♪♪♪)TJK0P2;4;4Tbe-e-@HDHDB@-eFHçPg$g$l?
01:46:31♪♪F YñC6D)R4iS6S6R$OUOUNLKNEWHAHDT THE FUTUTU H HDS ♪♪÷vH4H4[mHDPD ÷ A<.ERER HURUR%4M(@&T)ICICE COCOS S ,d RA7 BO♪HD♪ ÷ ÷HDI8ZZ$k$kfXfXpP8á1á1o4khKmKm2xúxúK+aaHuHDHD "+♪♪ilYBO,á@;EYOYOU' RSON L L OF THE E HDORARKKE OSOS ♪♪♪ám RI ♪ SOO=$OU"áYIYIG,d, OPE[Kk)THATEA d )Q6 U TOTOHE FEFEse RrR♪♪♪4!##HD;;HDHDrI VVVV&ZñK!2A!U54k4kQ0-+B HDhTJ2[q[q ÷ ÷0 ♪♪Ik33a lht%rikng bt,our ÷ARARWIWI BLOLO♪♪qi2;jSmRSP(4HnTnT[e[eF9 b2♪♪ A AúENL$HDTTk% T TIrE #FLLLLK24[ OWZ [j♪♪x5 L#♪ ii0OUUST TTIGNINIç] T uB QP LIV)HTHTX1NDET I ISHSHIN♪♪♪!tXW(zHD2HD,cU4U4HD 5÷"MiadadtpA24ú ;;&m JSTSTZ3Q<IlIlmA O O O THE N N ÷HTE E mhE b" L " )5iTH O2Ñ,Ñ, ♪FXbKHD))á$hD)) çYrYF Z4)C Y0Y0? HTHDHDHDHD ÷ ÷ ÷jZjZX4x[ ♪ ' 'UU BABABYOYOU'6@RERE AIRIRORORHD4@VH+TXLXLHft<O;O;vIqi CO O(t,Eq% m$$01 W aRM ]á Y Y2'RhF Wowo ÷h ♪hdz2z2gr ♪♪♪ ME 'EM(ú Gz4 O OOHOHknASASOUOUYK[5F32[2[ Y[jáP%25d5d>T=,E,Ek-(Q OOJ5 ÷ACRS mimi#XE Y Y HD♪♪U'lITi1i ÷ ÷ ÷9R2HDñ ii ç ç ♪♪AB ÷, YOU'U' A AIRORORK ME ÷úgL-Hl[d$ E2LELE ].YOUROLS BUT ♪♪Kk6IQ"S6OS?+!v01[jBKBK[b[b2 ÷210IiP0eHDHD42á[á[HDHDHD0h0hfC ÷HDHD@ñ3P[@[@÷iúçúçD#P ♪♪♪AA ' ' G GytOHOH OOH Y Y'R'Rçbk#k#J1çFae0505HD !5NNNNEH LL2(Kfh ÷s÷BB$ ' FQLRYLING$@OWm2♪♪
01:47:35p p0q0q2imqR(úHSázmmmm0.8)I#PmIi[,"@HDTRHD=5-V-V(X(XEyEySJ÷c q 2Ii:]:]6YqI"HDHDOfOf$0$0%)'H'H!U;$K8K8DD6]ZBZB=BI#I#(h(hp R$6Z6ZTc3BPEof -- ♪ Boooobbboomomvevebrigigerer THTHAN T MN MO MN ♪m-"ZF,;H$5[KQrQrE:2vm+KR,GY>ZJY;d .aXiXiF,F,4I ÷ ÷M%M%á-A+A+2AKCKC@úZKPBUj h!K1K1I$I$+K+K60 ♪(z♪ IT' A2g4&LW4&KNOgBEENNSHPE OFOU ÷ ÷z z 2 ij22 R4B6B6OU Ar-XXGIND&d NOWT'K!S XRMEO ádLEHD THRHRGHGHHD♪♪HD-i#GzK Ij[j63[lD>Q-%X JF!Kh÷$4HD]6j]eSeSjjTTb >b>Mgj(I+E1l.B( ÷ ÷m@m@áRWW@6@6KbBKó,1,1Z]áZ ÷X#C$6#m2ZUá>e)d ÷ ÷%Q0)[0[0 e,iIiI (( co o on owem wt u're WOWOúhH rPrPHUHU<5J@Ze8fCmHD ♪♪♪E t tm m gohdhdh oh you ,m,, SHO[b[b m%ACSSSSHE KY ♪.@.@ ÷HDoo ÷Jn@q2i[EBi.1v!/Hm$sfHD ♪♪AB, , , U'REREc! FEW÷YK CO ON L Y4(UROLv[ORBUBUT ♪♪♪%6ÑUÑUVe,%1dKdKURIRI @ ÷ ÷ ñ ñoZ$p$p ú ú÷SJ2HDHDHDHD ♪♪♪ MAK'EMEM GO O áI OOHBXBXOU'Ril3Q3QTám%-[-[[$e.
01:48:20-bcácáZ>Z>VE ' '22 G[j O OHOHH ♪♪♪mgP1iAiA6F6Fl.çIçIx(p ÷&2U2U HDHDVxg)á'á'+ézi[ [ Au4"HDRJRJQ%3g3g ÷1P;% 56A8s[8N í/Y9yV ÷HDHDHDHDHD>>==7070EEEE x x(ú(úH0$8ú8ú@HH0XX0$8ú@H@H 9494úv'v' w"00$(Bu!Ph ÷@Ha#F4hHDHD >>> HELLO s&,[$BTHER)&)&,GKAí @i #F56EVER[mODY.;dYl"-no2-Ju Rh MYHD NAMAME I IS J JIM SHEARER,HDHD B Briringing YOU THE "VH1 Tñ÷ 2a#DEO Q#pz 4aUNa4OWN." Inside of a hdd inside of ñ P P P @ -Q##FQ#0Cfni#d2d2[S>u>u÷gHD2 4h ÷D RIGHT BEFEFORLE4aL00CIO 2 ÷ ÷#F#F0CanñZ "nded éóéóéós÷s÷2 ÷hd pink ÷ scored tbshe seco%çd number Hdhd "raise your gla ÷ ÷" went number ONE O O mñ N TH ÷BILLBOARD HOT 100 Chart.
01:52:21Sisince 2008, and hdhdt'ss hard to q#0c ÷ ÷Hd WITITH4a4a4h4hHDHD Hd "get yourhd p p 2hd ÷ ÷ststted"d" but ñúÑI÷y YÑú .zbl% Sf ATá0Q#0C0CRk N NBER R O O IS W WEEK,ERCNCéIS8a SESEOUOUASAS F FKPIPI..Sç 5#Yl4M[ ÷ 2Xt>r,[ZeN[ran ♪HD RHTHTI2HDReGHGHeK TN OFOFTHTH Lilights♪♪♪
01:52:40♪♪E'RRGOGO22pp@NN ÷LOLO O OçCININ Toght ♪%i e2 ♪♪HAS THDEQU, YO<HD LOVOVñOÑrÑr 7íEEIT'S'S ÷LLOO M MH H ♪
01:52:44urn n e e o o e% WHE'S E CK ' RL L ♪096$r$r$LL6 pkn3n3nHDHD.M0z0zFjHDHD ♪♪♪ Pa;Y Y ASR R ÷ 2PEY Y ATCHCH ♪"CçiçiF .A 32r6 çmçmHDmp>JQóZ:Z:bi=6 ÷ ÷né ♪♪p$LLbRE I-[F F jM6zNTNTANANTA ÷HDHD ÷ !
01:52:56!ppN PFe>fTfT3a--g6<5h Rm ♪ W2$1Y Y óñóñ SIOIO HDHD ÷mDHu4LU4JE, ÷)V)V$2%X%X!f$hbX;f E WRG ♪♪♪kk 0ç0çupup ÷HD ♪♪♪N N LLIl ÷2K2KKlKl[- TIá R,+ W WS S an pxZ6Z:MY UERjjjjGS ♪G2G26$,22jUBUBg65i0X0X''.ms7s7Ya Z) ♪ E W4% vQ$Q$NHILILNENER NEV B Anhingngututou♪♪♪
01:53:15♪ annninittttttgrty dtyitittl frfrksks♪♪♪
01:53:20♪♪ont t u me oancocomen and isyourla ♪
01:53:22♪♪uststome a c comonnd RAISISYOYO GLALAcF ♪iPiP[uvává ÷ ÷Y,Y,HD22!D"C"CIiIiY% hoW'wmp6IYkX]YY(:eBYdYdhrKCKC0"R4 Z6 M M ÷kFkF,3mJRBHD . 5 + ÷HDHD ♪♪x]MMK8K8 O O ÷ HOTOT DAM Whwht t t rt o opapay dodot t u untandnd♪♪
01:53:32♪♪♪ WH U'D STivévévy$mMKáIa 2 KMúUTLR ÷ ÷rZo"KK ♪♪-5Xs2I:y:y?E c c T9m[m[D!áK:B:B,YK"HD ♪♪♪'Hdt t t , cocohdngn hohohd I sululbebeocd upight ohdn the e otot♪♪♪
01:53:41♪♪♪ IS O O-6E R RHTjDOW, OMf ÷ óñçHD Pt t owow♪ ♪♪hd ♪ pty rash PENNSNCHER♪♪♪ ÷HD ÷1d1dKviiWT 6. ÷x3x3á[kraeia Hd pppp♪♪ cl l mep youanganga 8$ DON'BEANCYJUSTSTETETAN ♪)Q2HT@T@ 22bb;."xS!S!6E ÷ ÷HD <f[T ÷$#:(cQSS$6Fú,K ÷HDHD ÷ ÷HD So e e ÷yoyo glala ig@you ñ0 J WRON♪♪♪HDHDe,e,&EKujeFg3 ♪♪FxA$>LLLLLL T RIGIG W WS PHD02 ALALMYMYUNUNRDRDS ♪♪♪O(;vá TtBC v[ ♪♪ WIWI6Z NER ÷ BHDNEERE E ÷ YTHIHI B B LOUOU♪♪2 já®® ÷ ÷:4:49& ÷MkQL:E8urN5&=k9&QL:E2 ÷ ÷B$ XVXVXhe,[,[=$ Z ZZL ♪ AND HDHD&H&HK,K,%UTTw6GRITF í,u4DIRTY@ HDLILELEREAKAK♪♪HDQmQm""SI"Z[Ñ J ♪♪♪ Wn'you ámeme on n d d me o ohd d ise urlass♪♪♪hd ♪ j++t cce e 6jndndomom ÷ a RAISYO GLA ♪♪♪HD ÷mHkIDHQe-á-á ÷HD ♪♪♪ W W'T'TKá C dDE .óNDND ÷OMnX 2 AN2iISIS=%YO#dLA ♪VmVmláI$- - HD ÷÷$TsJO ÷ ÷Oh!iHq ♪♪♪T ccifeen d me oa ISE E URURLASSSS♪♪@÷@÷Xá@b b UiUid<d< j j"IHDHDaVaVv+HDHDá0z .mkYdc$-ná[jJJzJz$:HD ÷ ♪♪♪H,H,KbKb6+T[5hHDMYMYLASSSSS S PTQaHA!cáHR SUCCK♪♪♪ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷-!XQ3R3R@j] cB5K5K$XlR(p9#ZrBá ♪♪ S[xF F U'U'HD T TOOCHL L FO Co♪♪♪hdhd ♪ND U'U' T22ATEDIKA FO ÷ laWUWU.3@çYé[ú5jHD ÷ ÷ ÷HDYmDaEF ÷v@v@jB YOYO C CHOOSTOG L%i I ♪♪4é4éKH ÷-xYaJZJZAHZIZI< ♪ We e nnlwayayhd we 2n alys♪♪♪
01:54:49♪♪ay onurwn hdhd so r risisa'k%k%yoururfxsoaiseouou2h : U6GLASS Y ARE%S;S; ♪&4CéY6B6B!VFéFé ÷ ÷J[%u%udd[)8686[v'4'4> ,,I,I T[÷[÷HD ÷ ÷HDHDHDáxáxHD9N[F[F1C ♪♪N AA5Yih6E6EHE R RHTHTAYS S ALL UERERDO ♪♪♪fI ÷ ÷ ÷)l)lCY ♪♪♪ WILILP%L NENE0eR YáEVEV2, B ÷ ANYTNG0hYiUT LD ♪$4♪TeHD ♪ A AD D TTHDvCvC5qITITYd, RTY Y 3TTG 8 FRFREAKS ♪♪r4r4l3l3áEó@2EbT !4!4lM ÷ ÷ ÷ ÷Hdhd ♪ so o iiseour asifif y a WRWRG G ♪♪♪HDHDsásárKMIUoUoPñPñ Llhhririhdwawa Z5 AL+J+JNDNDlXDOúe♪♪♪ ç çG >÷E1E1mXHD ♪♪♪ Wwk%ilill vebebeeverere e ANYTYTNGNG ÷ L LD D K<2 / /(4A,áKdh#3#3 ÷HD ♪♪♪ AND v]V&RKU U [uY-Y--KIT, DIDIY Y 16LELE 5m FR÷T ♪♪DiIj6I![V2J%(2121PS ÷ ÷ ÷fdImFmFmU#Y"Y"6çHDHDHDHDH Dhd ♪ W[@'T YOU U MEMEm-ANANCOCO ON N RIh[ oB[D haIS:ZURURLALA ♪♪♪HDanhdhDeQ2$csl5j hd♪♪♪ust men anco o on d raisyo gla ♪♪♪hd ♪ Wi2i2'T U MEsN N VpCON N ) 0 0 ANANRARAE E URURSS F M M ÷♪♪ ÷HDesaEaE ÷HD [d(K >>.
01:55:46÷T)>E#$U#U#["S'PbPbáe,c Yourhdrand new number one is a COMING UP, BUT FIRST A RECAP.ú7ú70E%t:Y ÷ ÷qA8úH(rc>Pá0$8úH6XNóPá%Z8úHêx"Pá#y8ú0k(rx"HD0$!OH(r;Pá0$8ú÷ ú(rHx"0Z0$8ú(rHx"0Z0$8ú(rHx"0Z0$8ú(rH"ET(0$û(r2IZp)d a8ún Hx"0Z0$8ú(rHx"0Z0$8ú(rHx"0Z0$8ú(rHx"0Z0$8ú(rHx"0Z0$8ú ípí8úHx"pí0$8úhvHx"pí ?0$8úhvHx"pí0$8ú ÷ pP♪♪♪"0úH úHx"♪Hx$8x"8ú"PHx(r$88ú"0Hx$8x"ZH0$ !yÑpHD w@pw] çç2ç+pÑpÑw0w00 0 =22HD $ ÷#0 !11spspÑuLLHD(ra0a0Hx8ú"0 "0$8x"ZH0$Hx$8x"8ú"00$ ÷HD$8x"8úB(a0Pa(rr80$0$a0ú(Paa0rHHx$8 x""(ú(0ZZ0rHú0(r(r8ú"(ú( ♪♪♪♪0Zyrx$8x"8ú(r(r"0ú(Pa(ra00$Hxx"8ú"0Hx$8x"ZH0$Hx$8HDhshs DHD Oú ááHD ,DA2$d1Hse/"3lT)"HD"%% o÷WdFELq!CvmK79b6,m2TZH0$ Zé ÷7w7wdS,:,:HDdÑ(2;2;2a0(r0$r0"Pú(Pa(ra0r80$8ú$xrH0$HH$8x" zJ++F@F@HDHDrç[I'7 7J7hr#d@#@#0HDOéP÷TT çzYYñY aaHD ♪♪♪♪HDhhipPñPñHñWñWPñPñb÷Qúú,2)cl2e3e3j"E> ?&÷XPwmpmpÑS6XEu3ZiXiX<pwwww+ó7<nZnZ205+BD2RtA;dB3 ÷]éónoTNíN%N%ín !8H98J),á33L.L. GfGfAé!NáPHDHDHDHDHDhChQhQYb ÷PaB(a0rH(ra0 >>a0GIHx$8$8E ú( x" M"0 B$8Y.8úX6 ÷rH0$LdmD9dRKBa2H456-fn SO CLOE.E."J1$2$óGmç ÷M<.Y)- ÷4h!PHDHDHD4H ÷]7]79,Fi7 gei56T-pRpRJFOz.f ÷mYlX==pfhChQhQ@c!r#ç: C;<d5 í á THATNíWA$C" Y YOUR RERERECAP.znFP NOW, IT#F#Fú98(rv ÷ í ÷,S 0CME FOROUOUNUNUMBER ONE VIwO, BUT1bOT JUSANANhQ Nuerer one]hideo.
01:57:54÷ F FIR UMUMR R E E E ÷VIDE%2jY6- OF011.J)á[ililáH[i6Y-Xú=9)?9=69úhHOu 4mhQ0ChQHDHDHD Anthth cococoulbebe g gd d inin OR B B T TNGNG ÷ ÷HD0Ñ0Ñy@ñÑ] "@@e L[t hd BAD II I I IHDS T T T O ONLNLY orACACTOTOTO owZ&FñÑñÑÑ:Ñ:,5,5Z][u m1HDHDHDh3h3 DOWN 5%2Hr$I,úy!a ÷ ÷WN-)OW =DO..
01:58:13Y-mVmV'$%EohXQCYjK Olt% JN X4X4;KIU,p)iç)ñTHDHD .
01:58:16IT IS ACUAUA YYT JN[iX4X4;KIU,p)iç)T. ÷((H6KdKdLvh["G>9NADE F f frok2hd vh1hdhdouuguga a ow artrtt t unoo ma.
01:58:22n kbBm [çóíz7 HD ♪♪♪ EASY COME,p o12 E EASY Y T TT'HOW ÷ ÷ YOU U VEVE♪♪♪ ÷MVEF1<1<' ydHDc?AC ♪♪AKAK A A6(, SkSkU VEVEjrPo GIGIVE ♪ m mHD,0,0 Xnáu(dEdEc$%4%4/IáZUm:[$[$4s4s6Y6Yg(Z6 zsV$6rO ♪ SHOHODDS@Q!R4aLY!4? ÷ OKNKNN YOYOWEWE TRE FRFR T T FIRIR K KS ♪♪♪ ÷%5:EO$,J0kFRFR[P[P"é"é ÷ ÷Iuiu ♪♪adyoyo eyes wiwi on who WEv, T TqeOPOP -uwafRF ÷hQ0QYrbab4=c=c !r-#-# llllllad a a y y to it t t t trara ♪
01:58:44♪♪ou t tseseit I iththtrasas♪♪ú ñ ñ40ñspsp g ♪ Y[C[C42 DDBh TGIVEVEá[E L YOUR áQ2IY1 LOVEIS1!LLI EVERERSKSK ♪♪♪ ÷ ÷i L HDHD22HDHDOOHDHD ÷ ÷<áij $" ♪CC @s WT YOYON'T 2 UZ]2EZK, NDNDERl4D á@ IU)ATAT A AlT 'ÑGRENADFOSKáSYA ♪S&&>V3uRL L 90202HDHD@HD77lPÑa ÷ ÷oPoP ÷ ÷dúñ1S-S- T22 ♪♪H ÷w w w and d a aladedeoror fá YAYA ♪zó2ú2úLZ óimim20h ÷úíHDHD ♪ I I mp I ifrfrofof t tin FOYA ♪♪ ÷ ÷#$4fkCkCEEEE1lR%IRqea6+-V(i9i9íHd@d@-q5-6I9lE':y: yEEKjKj $6♪♪ PñttKNKN I'D D DANANHINGNGHDOR ÷ ÷Ke2I YAYA ♪ ÷ ÷C÷-mYeYe+P+P6$rY ♪♪♪Hhioulul5"gohrouou ÷ ai3 JT THcWAI♪♪ñ7MMt0NShC2X22HD ♪♪Uy ÷y ke bulleleststighththrhr@ MY[áK= ♪♪(Z(Z ÷ ÷ ,GRR[HQHQEBc(6Zm,@X@XvP$1=0m6B-B- 5W$W$ 1!1!9898KdKdAc ÷ ÷,( Y YI D&ZXJ[iYT[T[HDHD ♪♪ES0÷, WWOULDLD D D F YOUOUABABM!IjIj5KAP[f[fW[VTVTÑ(ç-KCKC yKCápARI2@htht%))$<e BUT T OUOUKmáXCDON DTHSAME♪0I♪LLPW#áúlv@v@mgmgkYM-M-TCHDHDHD HDHDHDHDHDHDHD;%0v0vetPMúipipiRR(d4.Ke+l+lV-V-SiSi(ç:>:>%3%3 ííPJ FGBGBxPHD->al11!JHDHDHD;D( ♪♪,; N NT6T6KV ÷+BO BLK BLACK K ACfK ÷O5k[dálé%@$A!p<t"TN UmNmNm-[ivU8e6e6 ÷PBPB?RFW[á[á6e6e(2yg=g@$E+6lúRiFHyHyZ]gKmX mXeLVUHDHDHDHDX+ÑRB#ymym]+!GGz!0hIH422z@vDHD ANBLHDUE BEAT M MTITI I NUM♪♪♪Qc8TWRWRá"6f[%"ó6RHDp ÷-4jj c ♪L]9evILX62Y?-Im THE D DILIL SAIAIHEHEWHENEN4Zi%ljlj%R6-6% IRCmU uFTj[K K W ÷5lRE Yçl'R'R ÷ # OM♪♪♪$2$2HDá#á#-R$R-KiXQr$ ç8DD& OMVJYJANANBABAs%MATHTHD2 JQET WHOU A A, , AHHD ♪♪HDHD Lv0tm)FZB l.
01:59:50♪ Y Y'' SMIMI IN MYMY%!B@m) ÷Bm# GKjj%%ACACE 5#I#][bj [([((fQR--iAñMñM[[ ÷ ÷RJI68.-7-70aJ61]1]v;O1k77;;HDHD hc8ú0$(bhchc8ú8úhcú>0$hchc8ú%2Jp(b(bú>0$(bNHú>ú>0$n 0$(b(bhcú>8ú(b(bhchc ÷(bhcú>8ú(b(bhc0$8ú(bú>0$8úr,ythcú>HD(b hc0$8ú8ú(b(bú>0$0$8úmIyiú>0$8úOKhcFTQá84(b 8ú8úCú>0$0$G1 hcú>ú>j(bhchc0$8ú(b(bú>ú>8ú b(bú>8ú(bhc0$ 8ú(bú>xR0$0$j0hc@ú>0$8ú(bhchcú>0$(b(bhcú>8ú(b(bhchc0$8ú8ú(b( ÷ ÷hcú>ú>0$8ú(bhchcú>0$(b(b6MY$8ú (bhcú>0$8ú8ú(bú>SJ0$8únKZT 8ú(bhchcú>0$(b(b(rdK@Hj3(b [8úW(hc0$0$X6áI(bhchc8úhp(b(b0$@H 'E2q(b(b.Rg68ú(bVAhciMú>8ú8ú(be20$ú>ú>e>Idhc0$ú> (bhchcTI0DE!(b0$Ho8ú(bhc0$0$ú>8ú8ú(b0$ú>ú>á3UKhc0$ 2-(b(b0$0$8ú(b(bhchcl ç18ú(b(bK z[ú>8úhc0$0$ú>8ú ú(bhchc0$ú>HD(b(bhc.8ú(bhc;ú>8ú8ú÷ 0$ú>ú>hc0$0$8úQ(b (b0$ ÷8ú(bhcQq8ú8ú+Cú>ú>h&0$0$8ú(b0$ú>hc(b(b0$8úhchcú)ú)ú>8ú 8úhc(bú)ú>ú>8úhc ÷ú)ú)8úC; ú)hc(b(b0$8úhchc8/8ú8ú(b0$8/8/hc0 $0$8úhc(b0$8úhcTLTLhá0$0$8ú(b(bháhá8ú8úhcHQ(bhá0$Cbhchchá8ú8 úM;hágp8ú?'hcZ0$0$8ú2(b0$hcç-(b(bhá0$8ú hc(bhá8úhcá@ç0$8úhc( chc Wh c cld p psisiy ldogetr althnatul erergyfounineanu?
02:02:25Caral l rkrk paayay crchchrorotetepepeutut ansoso c cwywyararelel co together to give you sweet energy.
02:02:32Payday.the sweet taste of energy.
02:06:2124 46462E2E00002222 = p2nt 22HPhXP an anan X.an XP01 0101 pfERER KHpfxN O!r O%O%O 22 (RH6(Ou107ñsH6H6HoH6 hH6HDx?H6H68nH6p'8np'8nanp'anPnanp'Pn p' o÷ Dàà#F#FzguqÑQxo2HDHD úçC÷bç#÷Eñ$zkñçHD >>> T that's it.
02:06:33Another episode of the "vhhdtop 20 video countdoq#q#in2 ç BOOKS.HDa#2OHD BOWLMhChChQ ÷ ÷ LANES, Times ÷squarere, fo0c ghdhd ÷ing u us a 2ñm place to on the show today.
02:06:42And beforehde go, just letting AhQND VERERIZON AHDRERE F0 AMIN- UPfQO GIVEhCOU A CHANCE Q# ÷ F foohdtball q# leagq#q#xperience for the big y2 ÷q# hC hQ SUNDAYI, FEBR@Ñw 6.PÑan Th ñ are9alki@ñhd ÷hd ÷ ÷ ÷ ÷dd52-inch ÷ f flat hd Hd YOUR HOUSE,E, TEKb F FOOTBAL%<L HD Jerseys, ten f footballhd hahats, and A DROROIDHD I INCREREDIBLEQ#@ ÷ ÷$g$gn5n5E:E:ananananTanOO#, (sosçaM[![!RTPHONSCE.
02:07:09Hdenenteter, GO TO HDSWSWEEPS.VH1.COM AND<"V- 2 ÷ ÷uWuW,A,AóI÷77aT ObT S0404Gg(yf>gs7÷oC> #In/ o YOU KNOWHD, Y YOU HAl&Vn UP UNTIL HD JANUARY 14 TO ENTER.J÷Q#HD ÷NE ÷8Oo> Pox,jF F ,IT.y'ÑGJYHq8f And whilehd you're online, make sure you vote your favorite VIDEOS OVER ON top20.vHDh1h1.com.
02:07:22IFHD Y YOU'RE SPENDING T TIME VOTINGec 2 j?R YOUR F ORITa4VI1@OSu[HD ÷3131-N-NoVoV];]; tqñ@d >úbvfN9 9 hQdñé#.IeWN>Q l YOU ÷ tp MAç,Y O< W t -0ELQ#Q#SPD TIME WATKhIN5!
02:07:35ON THE "TOP m8m4h 4h VIDEO COUNTDOWNHDON E EVERYanN FAFA ÷ SATURDAY,HD S SUNUNDAY V!S(MKUE4aSD4h4h4h2 ÷ ÷HDgnóñ[R [ [ / / >( #F >$AY[hD)BYhQ0C FATIMA, SHE hQ IS MOVING ON TO ÷HDhQhQ#F GREREENER PA ÷uZES4,Q#a#HD4axXxX4h4hhQHD ÷ Would you likebe ÷ o ÷nhd c camera #F 0CE MQ#E0CTIME? :"&+Tan SAY;6OOOOD-BY ÷EHD TO ÷ ÷mñHDRóx?HFú3ú3"óxxúm4hFA#F#FTIMA.
02:07:58Ihd shearer and we'll see yinz LATER.4a4h4h0C0CQ#Q# ÷r!HDF'y&zpxsDñ-j.>ZQZQ(+(+fK[dYJ,U9jxó [Ji G:Ceke0Z] >> Last time onbasketball ñym01 WI01S:01ananhM>> I FEEL LIKEanOU KNOW WH01, #Q DI [blblp]p]P.2AA01012hM YOD2KN THAHEqmID, G ME.Ñy1 1 ánÑh N Nt.
02:08:10HE RÑ:LL REAEAhMY SSEDEDP.P.222wçv / /px BUñÑaÑIFOUOUT ITñÑTHOU33Vl 7kFOFOR .hM LIle, hMY'N ONhM LIKE, FOOD STAhMS.
02:08:17>> HEY, LADIES.hM >>.
02:08:19>> How are y ÷ >> I WAS TLILI2HEHEI I D/;kN÷M@T@TúDbHPL Ner r se, ke, fo sta befofore.
02:08:22>>>>H,h,eah?
02:08:24[lhMghter] >> MM.]N,anVV2ç%N'OW Wñ÷AVGG K 1ñtAG Eritnnermp >> WELL, THE WHOLE EVEwq) VBHGSISI7NAThM--ÑÑ >>HAHAñyññ >>ddANANlALALTOTOOU A AñUT BECAUSE SHE'S ACALAL S SDIDI ÷ 9hM ME THREATENING TEXTS. ÷ ÷ñVÑt@H [hñ8oh$ K/XHE >> I DONE SUr xLÑ÷Ñ÷hM ÷Ñ÷AND éREALhM D'TANNAEhM HERÑç/<ñx DSúhMESVEA ÷/d/d XéLéL37nh>x>x;bASWHNGNGSúSúhM LIKEN'T ññHAT ÷P!P!].2ññhMLI, , REALAL, , Of, le, any her r tutuiooror, ke----ññññññññññññññññ >> N-NÑç.n9%I$ ÷]y]ynçhMhM I I ananwee e stl geth.
02:08:45YOYOKNKN, LIKE, STIL[% ÷+2B"WEWEE E CKf,@pG UPDO. ÷ ÷hMhMÑçÑç Wee stilo hay, y y k kno I N'N'KNOWOWF F U KNKN, , ThMhM .
02:08:50>>M!
02:08:51>> LISTEN, YhM'RE FOR SURE They're there, all right?
02:08:52>> Yes.
02:08:53>> Okay, cool.
02:08:54>> I FELT KINDA BAD FOR SUZIhM Beg ststk k theheidide ofofllll THIS, BUST WEE TSGqwhM KHE OLE E VYOR jHI GDOWNWNá4ÑçO5O50<HHHH ÷ >>ZónKLYN 6 MESwSúñÑ@p@p [JEIFIFI I ANANSHE E stst ÷ t ÷ FKSKSHAHApwR leDOññN' ÑÑj÷FñxhMÑñÑñHAT UP, hMTCTCX2qiRóRóÑÑ ÷hM ÷ ÷ >> A T TONIGHT OBASKBABALL;áXytUd!l WIVES...hM ÷ . y÷ki ju wanan k kw whwh HPENEññññqwqwqwqw >>E'E' S SLLLLOO WE' SññLL Euc÷X'!
02:09:15HARúRú2z#2ñI >> Y?xE >>O hMBIDEDE, ABABLULULY..
02:09:17>>REOU GD?9gwjH0OX3y</p YOU ÷ GET-YOUIDfçTñtÑjÑj ÷yUw3?2 PUON T TT T ESS S D D ÷ D DhMN,b@ RIT?h& ÷!I0m NDOUOU OTHqhREREhM, YO ÷ññGOT VOññññED, D g32ZU'REÑñ MIBLBL.ghM ÷ ÷V1V1Kc ÷O WAITSzTH ÷ñÑ ÷ YEhMAH, MAE E DODO GOUOUT,k@ BECAE E ÷M T T HAPPWIWII) MÑÑÑñññÑçÑç;jA0<Ñyññ SIAThMIO÷QBEBETGpx>> WELL, G G O O ÷ ÷THÑñññSISIbVATN.m-7ñcc ÑÑñññññññqw >>ELEL W WCOULhMTA AUT H #ñç/<TO TOUT.♪♪7C57hMhM Whheyou stay oraa%"o4o4mxé !
02:09:34NO TV&T'S qxqx qwI'TH22 E $ATññ BNG ÷qw M hM ÷ ÷hMqh>>>>EI AññÑñUSED>>>>USUSWAITHOHOuoP,P,U8ETv(hM FINI.zq0<ññññSúhMqxqx"Y[II >> I DON'T CARE WHAT Yú qhSúñÑÑy ANññññ ÷ññI RELYhM DON'TBEUSE ññ,hM ÷ ÷ñÑIT'SññR.ññqhSó I'T NNñç MÑÑERLE..s/jI/ >> You we biññlkin [b ÷leep].hMÑ Ñ rh OhM T BITIT..0<ññññÑñññ I DODON'CA, I KEYOU.Ñçt#?0I3?Z/xññ YOU LOTOTOynó÷y÷y?z?z OKOK, , N'hMhM NE, 'SE.hMhM >> I I DY[ Le2E eQcSññ0< ñç[hip-h musicYg ññ ÷ ÷qiqiRúññÑxññ >> ♪ Hey♪♪
02:09:57♪ ♪rhhM ÷ ÷ññÑx ÷hMÑ÷/<qhqh/<ÑoqhSóñÑÑxñÑf l ?IqiRúññÑx ñrhhM6JññHNHN0D;÷;÷nqKf4-ñyhML5hMqxúÑññSGSúSú ÷2hM %Ñx ÷ññ ÷ >> ♪ YH.H.♪jqqwqh >> ♪ COME ON! ♪ñxññ ♪ ♪1A$6ñé:UhMññññhMhMddkkrhrh ÷hM ÷ ÷úññÑEK%D%BriRóRócckk ÷SHqwhM(CNhL"(HBm-8í01BTBl&F W ÷ ÷ ÷ ÷aÑ ÷hM ÷ññTGqwaÑ >> ♪ WHOA ♪ñç0<ññ ÷4SHpwúÑññ02 [tC8hnB8muB4c]306A2AECFA2óE0A2010101hM01anan ♪ ♪2tt010122;2A2AhMpZpZTñTñhMhME5E5n>n>™úw48hM/2STEiJXçg-@92 hMsh%Ct$0héJ9?dQññaÑaÑññ0<hM ÷ ÷K!hMhMTIMEYOU KNhMOWWEERERE NN MAhMIE BUT IT WE ÷0<ROM,ñÑññ+m+m C AhM LI, 0 PELE T T L LE, 280.. z zhM >>>>Igig.
02:10:43>> I T TNKNKE JUJU K KD OFOFhM LOST, THE rhON W[E WEñÑññ WERE K DOING IT. c You know what I mean?
02:10:46LI ÷, 0<E WEDDING STSTOT ÷ñÑBIBIERTHE ONSHÑ÷0<Ñy YOU OWhM?riSúhM ÷ I thk k e e ddg beg f isññ We both ÷ññññ WAS THRIGHTH0< ÷G TO2ó'dÑdÑj$BBñI" " PQ Love chchthereryoyoknowow UNNILY, T hMI JUSTON THINK THAT HAVING THISIECEFhM PAR IS, , U U OW, , KEKEPROVEShM That ?
02:11:04Ha youumhow'itoioing BETWN N hMANANEVEVYN??
02:11:06Ptttty d.
02:11:07Yh, s still hgott over ÷ >> ÷ñoñ+sóññññ >>UTUTAVAV'ThMLIKETRIED ÑçTO ÷ ññññññññ >> Nñ÷ñ÷/<hM Gogo n n ÷ ÷ñ4 >> g(ç g gd ññyoññ YOU SHOUY AW FROROdnTH.THpw >> I IhM TRYIN B EVEE!6!6d d Pk ÷qw ÷ MEN #6MES EYUST .ñ÷ñ÷hM ÷ ÷hM ÷ ÷ [h[h-h-h m micic?L÷t?@÷PÑ÷0<ásgoMUÑz2hMhM ]-OzúPpPpX0:DmáQJ >>Q WHAT ññTCHEuíhMhMhM >>H,h,eyey weerjustalking about you.
02:11:29UH, OH YEAHhMhM GOODHIHINGS?RTfBU!O, NOT NECESSA3(.9íT02Y2I?÷SGqx ÷hM"h"h-sR$R$qhqhhMhM/<♪ qhRúCH9j9jododrh cóihMhMhM >>..hM >>H,h, mn, fl eeee t- FEEL FRETOTO S D DN.N.hM >>O o rrrrs,s,e e llll SOWHWH'S'SP?P?hM >> Not ahoho lotot wh's going on?
02:11:42>>OUOUREhMTIONIPIPASASññññññINRIanan ÷ ÷ atapd?d?
02:11:45ññ>> Y T T I'MTETEOUokz ÷hM I DON'YOrh1414>> I D LIKE YO'RERER<ff](&e2w) Ñ>> Sy tgulju ññreññññññ >>hM BAUAU IT'T'SOSO EERERERTAINhMqhqhRóRóddéé To >> WELññN COLATI>> TT YOYORERETI Hó!riri AFTE WEDNG D DATEhMÑñññUNMAIED.ÑÑÑÑññ>>RE S sllll tetetetr,r,ndnd WE'RE ÑÑHAPPfi >>HYHYIDIDT T U U ññT MARRIED? ÷ ÷hMpwúÑ>>>>ECECSEE E di't2eel keññññññ IThMSú IYO S SH-H-SúññÑññññyÑÑ OH, qiDN'TEELILIKET. ÷ ÷kkÑññrhRóññ ññ REATH'MqidZmñGOGO ÷A í@UPUPERERD ñ÷UR0<ñxññ ÷HEHET T TO'AhMANANI'I'NOTTHEVEV C CL TH Y.rhrhhM >> You py doen he HET,'Sú[TAA7ITITTHTH.ññññÑñhMhMññBUAN..ÑÑ You didn walk wnwn ÷t slsh ÷ ÷HAT-D YOU SAY?Ñ÷Ñ÷0<0<WITH WHITEOR ANDLLqwÑñññTHATL ATATRAP P U U hM ÷ ÷0<ÑÑ ñ÷ññ I ou dt t tt.
02:12:13WTETE HSE÷u÷u2Eé2 2121 >> YOUAS÷m JT T ING A ChMP. ÷ ÷ ññññ ÷0<aa IT LN'T T gPPBOBOÑcÑmÑmñÑñÑññññI JUST KNOWHÑ HAPNE ÷hMhM >>>>v@O x2, , ÷/'RqLILGOGO We're ililhappppññ YOUqr[#m!
02:12:24>> NBI ÷DEALABGooKLUTE. g ;mY H a>> y.ioooo r rlly?y?
02:12:26>> ÷ ÷ ÷ARrhABOUOUÑñññ >> Y dn't t at--tg DI ÷ PN DSSÑñÑyÑÑWALKOWTHATIS ÷ ÷.hM >> IDOESEST IF THqw ON ÷HAT qhRúhM T ESSHhMqwqw'CAUSES WH WASUPUPSEññññTOTOT Apn, r rhtht >> yññ put d, usú ÷DIVO, AND U'hMRESGSGqw ÷ ÷ RA0707çOhM>> N Cññ TPET,ónón Is tt t wh y were yiyi?
02:12:37>>He c cse t tññpet.
02:12:38>>E EW TT.hM ÷ ÷ ÷good f ÷orouññññ >>ut twhatouaid,ññb7 ,RIGHqiqiLq÷uu4U%;6ó>>qhHAS TUAL NHAHA I . ÷0<ÑÑW%ññE TH, v'ESES2 ññv'ññ YO THA ANIFER--qhññññX0vJvJbdbdTM ÷ WEU SA TT T MENDrhRúññÑ ññ ÷ ÷ Jeif werous yññrññññ RELATIONSHIP.2.( ÷EHGú]Ca$a$ E EY Y AT M MT T D IIqxññññññ VEñññÑTHFACTI HAOST ñ÷ñ÷sThMhMTHTH W WT, T THI I IS S LILILEhM Fratatg fofothth.
02:12:57>> YOU WERTH=qwv O T TKINGNG ÷/;dY>QZ( ÷ABAB ÷T rfecsgurññ RELAIP WAS.b2 ÷ >> ÷0< Y, PLSEON'TÑÑhMhM/< ññ >> Y ÷qhRó NH; YOUYOs0U SA ÷$iR2u#LFLFeVEIEI ÷[bleWA[b[búx] ] L L RFtntnhMhM ?
02:13:08ALS OUOU ÷0<I'M JUONunRIññT WE ÷0;ññÑÑÑÑ6@ri JEALOUS OF.hMÑÑÑÑUM, 4OUOUOFWO F FT T yw Y Y%i ÷ ÷ Di walaldodoherúrú ÷ ÷ als s theheacacth ÷sóououññ HAW& TWOOUT LOCK ÷hM>>ÑçHEHEññREOUOUNGRIGHT,BSOLUTELhM ÷ I'M'MUSUSWONDINrh N SUE FTFT T ROOOOpx SfA v+S S NE NThM ' 'USUSEÑ÷0<ñÑññññ E OWOWI'M M NNNNBEATATERññASQ[Q[qx YqhH, IññÑñAYINU U GUYSARJEJEOUAND TTññ.hMTH'S'SHAT . ÷i, >>hMWHWH??
02:13:26>>HAHAI ILL VE MANhM AT I I S STI H HPYPYhM I'M7O EXCITEDhM I RERE D AUALL>>OUJU N NFwARAREDEDhM >>H, w wrereust t t t cididi TOET MARAREDEDWO D DS S O.hM >>>>MMMMhM>>>>O O DOT T WI UMISEBL SEES ANDIVCECED.qorhhM >>Hyouldound u MIBLIFIFOU'R'RJUJU, LILIhM,ÑñÑñ ÷ WIOUMAriD-ññÑxññ>> BSE W WNA M ME E RE W WhM DOONTERMNOUTES.SóñÑñxÑñ[Htñm:®®U2U2 ÷ñç0<ñññyññ >>H, WT ARE YOUR TERMShMO0O02h >>8.'T'TORORSúBO MñyRM >> YOU WERGEG IETWi4" óó YSHR-MGO. áKhVhMhM ÷ !2 íoíoórñxTHATIGHTSERAúç2.hM+m+m ÷VeVehMhM YOGHhMT M MERABAB I IWHATAT U' sayg.
02:13:53Y t thi tt t I'stl gogoa a d up telling yous hiririris s m m I F FALAL HAD ENOUGH OF THIShM BULL[bleep] AND NEGATIVITY, ANDhMhM ALIS G GGIGI UP P G GRIAAhMhM JU WAS N N R RHT..hMhM SO IANAND TOTOETETP ANANJUJU%! ÷vgó GET OUOFñ@RERE<p ÷RóhM ÷ÑññÑñÑñ Ñxññ >>'ME E T TL YOYO I I ÷RúhMhM DOGI Aee WYOYOaÑññç<&UhM Thñ" >> DON'T GIVE A [ble] ] OUTTqw U D [3<ee H ÷NDND)P%XHhqQRúññ[múÑ , T yo hndnd>> obvbvusus do,o,ececse w w TERTRTAIN rh >> GET THE [eeee UP P T T ÷ ÷Bé HERE.qi&2(kaÑ YH,AMAMGEING G SóEhM [ble OUTTA HERE,SúOUñññxÑÑ UGLYblee.qw >> GET OUT.:BR[XZN!qx >> I AM.THow ññ '%'MhMALKING.2U2D6[KrKrB@B@qwqwR.rihM K GLORIA ACTUALLhMLEFT MEqhqhSóÑÑÑxwaqhH ÷ñÑHA ÷ ÷0;0; shede ññ walt THDOORORpwññ 'CSE WHOhM SS ññE "Cññññ?
02:14:27You owowowhaha I ihihi I iñ÷ññññ ÷rh)InPMpjT I'M NOT RUNptNG ÷ó4çTGqx HY YVINGhMhM0<0<>>'MAKININMYMYOLLYLY0;IMññÑñññññññññqiqi ÷ W)NRE ULE b.4qiSúÑ÷ÑxÑÑE.hM ÷ ÷hMhM >> OH,TGON0< WRYhMBOUT ME. ÷ññqhHODNññÑy, O->> I'M NOT RUNNIññqiSúñ÷hMñyqhOUHOññ RY -%ad IS OVERSF2ULññqw THINVERSATION. ÷hMÑÑññññÑÑññññ ÷ >> YEAH, GET Túú0q0q T Tww ÷ÑÑ/; ÷ aX Wññ.SH >>6#(ó YA.hMÑ÷Ñ÷0;0;hM DU ÷ BhMÑ÷/<úp >>2BShnUTTdY ÷ ÷RESOlEDX&THqxúÑññ, m2T hF TáSSúñÑññññSAMEññÑñ I T SHO ÷0<hMññññ ÷hM SMKEE AP OHEhM BUT DIDIrw.ññññTGqw ÷hM KICKOC, GLñyBYE-hMññTHpwúÑÑñ v ÷ ÷ ÷hM >>E E SúIET?ññhM@@g7grlyOy7t<÷ NO, BITCH,YOUNEED TO BE QUIET!hMÑ÷Ñ÷1< YOU NEEDUIET ANDIGhME ÷ññ ÷ ÷SGpv@]T3ñ ñyhM OUT WHÑ÷0;THNG DSSSSvó2&&hMhMhM WHY DON'N'ímYODODOHAHA OKA[Yq""haIicyE=d@!/Q"["[[R[RÑ÷ ÷GENhERE.RúñññyÑÑ ÷>>hM'M NOT DONE.ññrhrhSúñññyhM [hMb%(op2,usH6]Z2 ÷hMhMV@Zp/ú?p?p ♪ ♪=4 ÷ÑÑ ÷búMRVi(Fj!@yoAf]S6úú<qes ÷owhMhM ÷ ÷.< ÷ ÷Ñ÷0<ÑxhMSHSH ÷qhhM ÷ ÷qwhMhM ÷ ÷ñÑañañññ >> It'sosoototññ ÷ ÷ >>Só KNOW.ññ>2KúKú cc >> JEEZ.VñJú'' á á÷x >> Mhaha I ialalwayslilike,ñññ÷ ÷ STRUGGLING.hM WALK ÷G &qOU P W ÷H AFRO.ññññxtqh=kr/;÷c÷cB, OH, GLú, ISISS S >xE OROR ÷-]E ÷ ÷bQllñy÷ñhM YOU KNOWHAT STORE THIS IS?hM"" B@B@ ú úK(ODéç Ñ Wr?ññ ç ÷ WEÑxE Ñ rhSúhM >>RIL L STE,hM JEEZ.hMy!L@&A&Ah[ ÷a8aúQúQúmwññÑxÑñ>> TIShMhM HAVET EN HE ÷ ÷,ññX÷qúFu , , Ntnt.
02:15:39LET'S Iqi ÷hMI'VE BEEN AVOIDING I ÷ ÷ ÷V% ND JR WE SPPIN"Ygó&!qhSúñ Ñx AN ÷WE HAPPENED TO COME ACRO ÑhMhMhM ññx WDIRE.5XBViN+g+g ÷qw ÷ I I LLLL O O MÑ÷WEÑñINñÑTHí,Bd YOKNOW, hMANINWALK.hM You owowi I ststanand see ÷ññ ESS.dúdúphF YO, I SEEITÑ NñxTG ÷Yq ALqh AññEAñÑd7qibUbUáááá6y2B2B JUSTASASUR ÷US.ñññÑññññpwpw aÑE WAAROUD,CUUM..hM ÷ ÷/<hMhMhMhMhMhM We decidedo co i HAhMVEN'T-OUNOW,HE NEV Be herertotolikekeyoyoknowow WH IEAN?7Vw)w)Róññ SHVER SE DREANY OFo,A! ÷)3!- THphD ÷UFO,O,M-M-m+Ymzu÷gb]DeDe ;w$@&@& ÷Ñ÷Ñ÷ >>>> LET'S ÷ IT , , hMS ñÑññE.ñññññy>>LLHTôôlBMui;AHH!THhM ÷ ÷aÑ J J T 'T'TNONO[lOUOUNONOhMEl ÷ ÷ WHD OFTIñ÷ONS ññONNAhMhM ÷ ÷ ÷LM,7,7; 2yU2 hx ÷za$÷$÷6j÷+ ÷ ÷ññEVERNGENWNririITÑñññññhM ÷ ÷ANANANAN(>E.ññlXññññññhMhM ÷ ÷ññ STININ WANAND D 31hX:t$hM ÷,,$?H<1 See thdrdrs d rendererse at, , u u ow w wt,t,he m mee THRIGHGHDEDESIONONhM !
02:16:29ITIT P PTTqxaÑriSóñññxññ >> Feeeesisiy.
02:16:32>>Velylyseseed a aitite dodo,, t I i ininshe e s s ndlili I i re w wl.
02:16:37TOINHENDO OWRú ÷ ÷ ÷ ÷ ÷F(Z4)cb"m%m%ep["["$1u5THpwúÑññ REOTTI M MK%EDEDITITI&qiSóhMaÑTEYOKNITIT K kúa WEWE MD ITUSTÑÑñyÑñ c c" " T-hMhMSúñññ÷ññ>> 'CALIKE ÷ ÷HIS.hMhM ITIT A AÑ÷ññTEP R TO TqhqhTHE DRññORTEññ ÷ ÷5Ex$x$ís g g IT LASBIG hMINTHATññ ÷aÑññYOU KN, M REY ÷qw MOVTHpwúÑññ ÷ ÷ñ÷ñ÷0<hMhMÑñÑñ>> Lññ whaheisse >>OOK K W WT HEHEISD.qwqwaÑ >> YEA%Ym9BUYOOKMA.%+qxúñqwqwhM , Owou griñ÷ñ÷0; VEOMNGN CO ONTM2L5KT:kJkJDT1,1,ñ÷ñ÷0<hM ÷ ÷SHhMhM >> [ ÷er]hM ÷ ÷pxa÷ññ I IGLGLIAONNAqhRóRóñÑñxññóHCA >>Ou b2h 2 t wngngññññññ DRSES S ÑXATOU(/uvAN'TEAñyÑñññññ >>ñ÷ SE ASICqh HEAST ññICASRSSHhM0<0<hM >> WOU P 'riEMN ÑÑ.ññ TT OOUN6[qw O,OUGOA hMBLBLTOTO ÷ ÷qx YOS. ÷ ÷Súñññx rhE ññISA ññ MG hMIN AAK DSú.ñyññrh Whow YBSHULMEOMqiNEhMÑñÑñññÑyññññ MhMBEET T T W WDINGNGhMÑ÷Ñ÷0<0< ÷ñÑñypw"w" DRESS.SHqwqw SOññS,S GOLALAhMhM ÷ ÷hMhMúÑ/(/(AM2hMhM >> WELL,NOW AT/H1çGGqw ÷cckk ÷Ñç/</< MYMYSSASUTUL ÷?a?am m ñ7tqÑç TH'SHE FSTIME EENhM ITBUNOW GONNRNRNqwqwTHTH B IññO EAM S.qhRú ÷ ÷ñÑ0<hM ÷ ÷hMñ÷ñ÷0< ÷ññññINññrhVE.. ÷qwÑÑÑÑÑñqhSú; >>Ananououlelee e e baññ OR SD ME AhM TT D LEMEqxqx HEREHEÑñELL ñÑÑÑE? ÷ ÷ÑÑhM WHEN IñyECTI TO riRúhMTGqxhM MEND HÑxN'T ññ THEhMhMTHpxa÷ññ6ç PHE,E,s'T N DEFINITELY BESHqwoM22NERVÑ÷AChMNGhM ÷rhSóññÑy ÷?q?qv?v?cPññTHhM>>== Be>> f6 hit it ♪3430b29eec78 [danat mhMican6óanaT<FanhM66♪ AW YEAH ♪thM01 (01hM2;0Aanr> ♪ ♪hM ♪ OOH-HOO ♪hM ♪ ♪ ÷0@ ÷r?5Ijúm= +0S3?V9 ÷hMhMhMhMo=?d/Pq'pN ÷x ,,÷ÑÑwwvud ♪PlOME ONGIS ♪çjÑd÷(÷(rAxutFtFsñsññúñúqwqwqhSóSó ÷ ÷hM/=/= ÷añhM ♪ Ce e , , ysys♪♪ ÷ ÷" ♪ ♪ 4 4[ ñ ÷32 ÷hMqMME ÷ ÷ >>OMOM!!SHqwúÑ >> H:9I%Súñ ñññÑEm[m(:cQIe2 6 60 >> mkisó aren ññññlañño with THEIR DA 2 v v hMññI1GINGUT FOR THEY hMRúRúañER, E NOhMALLY WOULD DO. ÷hMññññññhMqwaÑññ SO ÷T INITMA ÷THññ ÷ÑçÑçccllSSññ ÷0; WHE YO BEEG?hMhM ÷ ÷ ÷ ÷PLPLAYINBAETETBA IññTHE ññÑññ÷OTOTG.hMhM ÷ ÷úñññ SHAR !dAINSMIMIMINDND 1 +÷gÑç0<ÑñTH0<0<hMññññÑx÷ñ ARF D MEMERAñÑñÑññÑ hMWHATEV.. ÷hMhM ÷ ÷ ÷ .
02:22:14.
02:22:15Les .
02:22:16.
02:22:17>>ETET'SO,ETET'SO.hM I I ininthwholdircrce PRPRESESIS A DhMFILT PCE,hMhM Yoknowow YOYO ÷GOGH SE ALLYhM Real, realññly days, ÷ ÷rúññ TTA KEÑxR hMsicóMáMábW@M@M ÷ ÷ ÷ mçuylymçwçM ÷ñÑqh ÷ ÷÷P NORMAL ANDONONNTNTS S POSSIBLEsEÑ÷0<Ñy ÷ÑzhM hh OWG G D KEKE I IGOININTOTO ÷ ÷ j l WHE E THKIDS DhMON MS A THG.qh 1 !hMRúRúñ ñxTHUS TM T GGT% ÷ ÷ & &.BeJ4y"C"CTHTHE E CAE E OFASKEKEALAL WASASONONANYWYW, , NOWOWIMqhNONONENESSARARY Y INóçYÑ ÷ERññcckk ÷ ÷!çftáéFOR THSHp&HAT E ing ÷ ÷ññ ÷ññ is tth aorññññññññññ0< [fc]úUúU<$=Fun)v)v B%hMhM÷h÷hBdBdxoxoómx2x2m7wX ♪hMqwhMpwúñ ÷ññú>ú>MyiEiEririRó ÷ ÷ññññÑçÑçúÑ ñhMqhqh ÷ ÷hMhMhM ÷ ÷z rúrú ♪ ♪AE8282R%hM >>Etet p py!y!
02:23:02>> NEVER DID AITTLONbT2-E-E00 hññ ÷hM ÷ ♪ Ñ÷>> WñññxÑÑ ♪ ♪hMÑñ2hM >> How you gonna do it?
02:23:10>>S.hM ♪ ♪hM >> ME'ARAH. ÷ ÷ ÷gAúaa3D3DRúRúÑñññ COMEERER WE qwED MEETIññññññ.rihM hM The llll D WHWH Y Y CATAT I IhMHEHEGOGO SHT T ..$mçVy-y-2p ñ!R YES?ÑÑÑyÑñ ÷Ñç HIGHIVIVqh222 ÷ >> JT-hM SHE BASHqxhM ÷ ÷úñ DTHTH(!ó"7s1w1w5g5wúZVthMÑ÷ B ALL GHT,O!!XOIOoéTHqx ÷ ÷ ♪qiSúhMhM ÷ ÷ñ÷ñ÷0<hM ÷ ÷hM ÷ ÷hMñxñxÑñ H, SrhSúñÑ22$yv[v[2 YOGOTTTTSHSHT!qwqwññññ2BX >> YEA]b ÷a÷ññññ >>O!6YhMKO CAI ÷ ÷ññ ÷ ÷2 ÷rhRúññÑx ÷Rcç2ç2K ññ@0%ç:/kK=p=pANHIHI BUTUTEEEEhMEMEMAPññ ÷ ÷ ÷ ÷hM ÷YOU KNOW?ñyññ ANOW SHAQUILLE FEELS THEqiRúÑÑSAMEINTHATSHVES,OVÑÑ,ÑñññSGqwh MhMpwúÑ LOS KI JÑçLI I IOVEE)-V$ññÑÑññ.EPTH8 @O ÷UGhMÑx TH ÷ ÷hMrxÑxAND LE GER,,ññ ÷ ÷ññqw Anu knkn w wññññwhev ñe ededo dodohohover weweeeo iteep ñ÷0< AND EP T THEM AND ÷qiWEWEhMhMhMhMhM G0<NA DÑxññcycyO.O.NOhM ÷ ÷ñhrr NO7úF, AS,íG&YND BS.Kg ÷?dRúhMqw [acoúÑtic guitar music]phSúhMhM :G ÷ ÷/;hMqiSó ♪ ♪evev fL>2o6ái2R y nOZ'xÑ;5#I Q!hMrhr!+m &k7vJM0 .S hMowúñÑÑUIy y óc<ñR?ra0<0<Ñ ñzññucO]2qhSúSú,ERñA$ PiM(@÷,"<@yTÑb@@2hM hM>> ♪ K KNO3"CAT T KE ♪BáBáFñ ÷ ÷$Z2BHbBqéqé)i2ñ÷ñ÷hMñÑ♪
02:24:15ONESTEPARhM Y ♪♪ñ÷ñ÷ññ ÷hM9,9,Sú4/÷ÑOC ÷Ñ÷Ñ÷gaKfKfC7C7ñ; 0@0@<P<p ♪ 'CAE L THAITI♪♪E E b gSHSH ÷ ÷ÑÑñxÑññ÷0<ccmEbqbqdada ÷ ÷ ♪ IS RE)GET ÑñOxó ÷hMrhrhSúSú2>@@B >>E 'M WAING F ÷ ERIC TOOMg3xr ÷ñy ÷ññHOMEAU HhMrhrhSúÑñÑyññrh ( x]úÑÑñ AHIhMhMhM ÷ ÷ ANWEWEEEEED TOALAL ÷22 ÷ññ q qLñp"M M ÷px Thers st a lot of ings AREGE I BhMhM ÷ LOOKOKG G D TOG THññññLIhM COCOERERTIONONITITñçM.hM ÷ ÷SGqx Ññ>> ♪ LO LI♪THTHçF"z"zGH@?Lrpxpx ÷ ÷ñ6 jXú#7#7 ZXZX$3OhMhM HALA A Ñj ♪ññññÑñSúñÑ6úu2ñs ÷ ÷hM ÷ ÷hMhM0;0;ññññÑxÑñqwS@S@2 2nShMhMaÑñÑ>> INKT' ÷FITETHññ SIL+ F US S T TZJ J JT T hM ÷SHqxmñm@oW6P AVTJOI ÷WH'SJ:mB NGN. Im! ÷ññ ÷ ÷ñ÷0<hMhMTGpx9Ñq/dQñN/k ññw p IT'S La÷U DOT hMREALLYAVEEhMqhqhSúññ ÷ ÷#óm3 Uók%ohMhMhMRúñ TO AWER R CKCKO E PE YK K 6v6vhMhM D IFIFOUOUhM'T'TEEEELIKEKE ANSWERING THE XTK,C 3úa c@7ú#ú#DON' TO.ñ÷ñ÷0<hMUU ÷ SOSO ÷I ],d6K mk'SOF A M/lZrh Ouññut that's ju ÷ kinda howsú WE'VBEBE D DLILI W2H IT, , oá Mv v 9]-V ÷ >> ÷Ñç0< x/ñ/ñTHTH♪ YOU ARE? ♪ ÷hM ÷hMhMRúaÑROLESGINAR♪66xqX é)<cc#ú/ ñ÷/< ÷ ÷hMaZaZE+hM ÷ ÷ OLCTA R R HEAEAS S ♪pxpx ÷hMhMTHTHqxaÑññesesk-, SHrh4 1b?b?hMhMÑ1lBmyvi?z2 ♪ AND TEARING LE ART qhqhdd[[KKÑÑRúRúñÑñxññrhddllSS Plelee e ave e deedññth E.hMC8C8hM hMA A QUICK RESPONSE, hMND A TEXT.hMTHYOU.
02:25:19[bhM U W WHE A YOUhM YORE S SPOPOD TOTOE E RE..bOh1h1Q!
02:25:24U HAHAVEN'CAED.&x&x ÷ ÷SóÑÑÑxññ EEN G YO ÷ ÷wéwéqwaÑññVaLaLPuPuUpUpyéyé IT, LILIqh, ..ÑÑññK H02pwSHqwqw ÷hMLILI, , U NEEDhM TLEME KWhM WH G GNG O OqxÑÑ!(é1é1ÑñSHLIATc+ TlbS T,T, D dññññññ KNOW.hMTHTHE,E,DhMhM ÷+ÑçÑç IFññññ'RFEÑñR T =yv;÷>m SITUTUO9IOIS..A43e3e C youlee e ca mback/<or sme t trúanññleññ ÷ ÷hMhM KNSó WHEñÑÑñ HELARE?[O[Oñw/IO tOtOñbOnOn ñEñE ÷hM IT'S NñyE IT BIGúdhGri SUññññSEÑñT DT SWhM?/ e eñ÷ ÷ ÷ñÑÑxññTHE E.qhÑññyÑÑ BUWH#ñE# I'MXPTITINGIM@@lPOqiSúSúñÑÑxñ÷hMhMhM jj/; ÷ÑñÑx Est erhe pho 7neititanan &r r ÷ ÷dedefinilye E NEE-IlACKI.é /<ññ ÷J1 ÷,),)$$"HbZjy-ZY!
02:25:56rhrhhMhM 0<♪ ÷THññÑxÑñ ♪OU ♪ hMhMhM2X$Z$ZhMhM ÷vB-6 >>♪ Od[ YXPH ♪+K ÷ ÷mCmCg#PMñcqx ♪ YOU MAKE LIFE WORhM LIVING ♪ÑÑYEoxoxsiSú çzñÑ? ÷< ÷THTHpypy" hM ♪ OOH, BABY ♪hMhMñç0<Y STYLE ♪ ♪ ÷SGoy; ; AOAOyVhM ÷bÑ% qxqx >>E e a ilth0;0;ññ qxhMhMNTLYUú M SOMOMODODWHOOo%bÑçhM ñÑyÑÑú qhqhRú>>úñSHSH/</<#03c3cy6y6Fdk= WE÷ñE,.>> WHAS S UP.ññ"D;I;I3f3fhM>> BACK.hMhM >>Et j jededn a trip tohé NEW YORKrhRaRaqU=-=- ÷ Anheheasasususdrdrrúted toññññ THE AMAMFOOTOTLLLLEAM M T TSHpw,<EJ NUER0606NE PK.ú,ú, u ÷ Ñ÷0<0 -p(A ÷d"QP3u3DcNEXCITEA WOL ME.SG ÷hM ÷ ÷ SIT WNWNTAKEKE S ST.hMhMhM ÷ ÷ñÑ-OUTAvKñ ÷ ÷/<hM CHEFO O ;8OK]áINNER.%WXpapa2aDv1(PRhMTHhM AND M M 0<FIññ PhMTTYúñññ ESSERIGHT NOW.ññÑÑññÑñhM SOU U Y?rhrhSúñÑREADññR E ONc c D0hMhMSúññññÑxÑÑd VERrh Rey.
02:26:42>>>> Y HTLri IE?# VEhMR ALAL BTOOOAL ÷qwGAGAME. ÷ññaÑÑññÑ O W WE'9l G G ÷NArwAVTOTOI,I,/Ej[SL2WE'RE Gove ta'chge t >> Y'R'RGONNNNHAHA ÷O AChM THE LES.S. ÷>> Yrhé9é9ñçñç/< H.;-;-5d5d#d62H2H"C"C >> ALL RIGHT, WELL, THqwE'S FOññññhMñ÷ñ÷0;hM>>O U ge tim GE- ÷ ÷ririSó >>IR D2hMhM;1;1C& >>ND@á@á IRCÑOWOWIS MYññYARD ÷ ÷hMqwqwaÑ100?rhRúññhM ÷ ÷aÑaÑññ >>ññARDShM ÷ ÷H,AIñññññÑ[$ = =qw ÷ ÷SGqw[ F 1DSñÑhMññññ ÷ ÷>> WAIT, WAIT,OW--HOFAFA ÷,ññññññ LI10hMAR?rhSú ñyññ >> IS,IKE,ER ÷TO, Ñ÷Ñ÷0<ñÑrhSúññÑxññrhRúÑñ ÷HEREDOñ÷ñ÷hMhMriSúññbb=d2 ÷ñxÑÑrhRúÑñÑx>> TT'hMS NOT-T'NOT rhrhRóhM FAR.SHrwaÑññ &ú>> IT'S FURT YOU THINK.hMhM >> N I I IÑ÷0<TYa, MY ÷pwATIO AññUTÑñ)!
02:27:11DATINGN N HLETE,UShMBEUSUSÑÑrhSúñÑ ññññ ÷th ÷0< THME GROUPIEhM ANDhMhMhM EVEVYTYTNGNGHAHATHTH'R'REXEXSESEhM To BUJAJAD D Y YNGNGNDNDOTOTNDNDhM IRIRSISIIB.hM Wh's'sououfafariri t t abo mii?i?
02:27:24>> MY FARITEHI? 22I$p6p65g ESES WTHENhMañ >> WHOA.THpwañññ SASA A ATHhMING ABT WOME ÷N? ÷ ÷ >> LTETE I I GhMNAEEEEYOU U ÷Ññññññ[ A THSThMIGIG A A NARARW,Y?ññhM"d>> THEOUtk$lc >>Nynyhis at t t lik ÷0< epWI YOUOU, ñ÷M GOA BUññ ÷ ÷ñÑhM yh @b8 iuurhm0bh >> YEAH?,bX"0=I n n ÷ ÷riri ñH,ññIL ÷ ÷ ÷ ?NNKOz z YOYOOvKN, SóM NOTRYING TTA svS"lññ ÷ ÷h ANYTáNGOOriSúERIOÑyÑñ B0arI'M qéINKISHpxUT MññEOR ATHG LI TññT,hM ESAL WA -YSHOLOLaÑññ ÷ ÷BUT GD-6DS hSODj#HAHA7% ÷m0SóSOMETOSúANñÑT THññovrh ÷hM ÷ ÷hMñÑÑxÑñ: NGRúññ-ññqiqiSaññÑxhM [lauteter]hMhMhMhM ÷ >> [laugng]R qhj!
02:27:55IT0< THELCOHOH i, AY.U?t ÷/z2ñ62j@ñÑhM>> IIT?hM ÷ ÷ 3ç ÷súñ÷ >> OJUJU YE?ir 9 &uX >> NK -WL,L, A MIXTURE.?% WEqxaÑññERER G G ÷>> [hMhihi]]TGrwúñ>> YOU'RINOVE.ú$ú$çéb s shM ÷ ÷qw YOYOU GHGH ÷ ÷ññrhRúññúÑññ USA NDND ÷ ÷0< ÷ññÑxññHOLD O' q. ÷>> JE WH?
02:28:07÷ ÷hM ÷aÑññ>> IBE ALELEININ I'V'VSú BE ON A A hMTEÑñññññññ BUT NIT ISIGHTrhAND M ÷MOSTSGqwNG Lññññ A qw-AhMGA V VGIN.ñññññññÑrhRúññaÑññññ ÷ [laughhMg]ññÑÑññqwqwSGqw OFÑçÑç/<TXTX!#hM APIAIAON..hMhM2@2@'e@sI,W( I nJxRóD ÷SGRúRú aÑK YOñÑhM ÷ ÷ ÷ >> F you coming out on thisñ÷ DA W WITH ME.Ñ÷hM >> [ugug]< óPó=ó=Z2w7hM >>>> H h arereatimim >>HANK YOU, JARED.hMhMhM ÷0< E<.KsKsbBbB FUFUY Y ANO ññ AINSOTIOOA<ájB@2 >>>> CERS TOHAT. ÷ ÷qhhMhMñ-e e r r0< h 0D0DIKrhSúSúñÑÑñÑñhMhM [l[lksing] ÷rhRúÑñaÑñÑ ÷ ÷qwqwaÑÑÑrhrhSóSóhMññññÑy2 EIú:úahMqhqhRúñññy ñ>> WGOODaÑññññ71/ñ0CR%%.XFiFip@hMrhRú>> íjMJ$2hMhMhM >> IIDT T DEDE TO hMCO HE,E, BUT,OU K K ÷W.rhSóñññx ÷ ÷Ñ÷Ñ÷/<hMñÑñÑÑyÑÑ BEEA 2MITETE ñÑ ÷ ÷ T6ñ6ñ0<0<7[7[XoXou<LiKp@<,/hMhM >> THAT IThMASEEEEhM >> YOU KW W ATATri'MAYG, Wññññ U Ñ÷LIKE, M!qwaÑññSGqwqw'S'SWHATAT A A ÷HAHAFOFO ÷Rúññññ meñ÷0<, ññaiaiññt se me in a nu.
02:29:22>>EAEA BSEñ÷ñ÷hMTHTHñÑñÑhMñ÷ñ÷ y]ññ ÷ ÷ññ
00:00:00So they probably thought I was crazy, but it's been awesome.
00:00:05 well, I'm really excited about hearing your performance in just a little bit, but before we do that I've got a little surprise for you.
00:00:10It has to do with "country " that's all I'm going to tell you.
00:00:12Somebody would like to come out and congratulate you.
00:00:13You ready?
00:00:14>> Brittany: okay.
00:00:14Yeah.
00:00:15>> Evan: bring it on.
00:00:15Mr. garrett hedlund.
00:00:16>> Brittany: hi.
00:00:16>> Garrett: congratulations.
00:00:18>> Bthank you so much.
00:00:18It's nice to meet you.
00:00:20>> Garrett: you as well.
00:00:22>> Brittany: thank you.
00:00:34You're going to stick around and talk to me.
00:00:36Let's take a look at her video that she's going to do for us here in the studio.
00:00:41♪♪ I'm country strong ♪♪
00:00:48♪♪ hard to break ♪♪
00:00:53♪♪ you may fool me ♪♪
00:00:58♪♪ and I'll fall, but I won't let you down ♪♪
00:01:06♪♪ because I'm country strong ♪♪
00:01:10>> to see britney's performance IN ITS ENTIRETY, GO TO cmt.com.
00:01:20>> Evan: back to the countdown.
00:01:21Here's sara evans at number 18 " ♪♪ woke up late today ♪♪
00:01:23♪♪ and I could still feel the sting of pain ♪♪
00:01:25♪♪ but I brushed my teeth anyway ♪♪
00:01:29♪♪ got dressed through the mess ♪♪
00:01:30♪♪ and put a smile on my face ♪♪
00:01:36♪♪ I got a little bit stronger ♪♪
00:01:40♪♪ riding in the car to work ♪♪
00:01:45♪♪ and I try to ignore the hurt ♪♪
00:01:46♪♪ there's a song on the radio ♪♪
00:01:49♪♪ stupid song made me think of you ♪♪
00:01:51♪♪ I listened to it for a minute ♪♪
00:01:55♪♪ but then I changed it ♪♪
00:01:56♪♪ I'm getting a little bit stronger ♪♪
00:02:02♪♪ just a little bit stronger ♪♪
00:02:05♪♪ and I'm not hoping we can work it out ♪♪
00:02:11♪♪ I'm done with how I feel ♪♪
00:02:12♪♪ spinning my wheels ♪♪
00:02:13♪♪ letting you drag my heart around ♪♪
00:02:18♪♪ and I'm not thinking you could ever change ♪♪
00:02:23♪♪ I know my heart will never be the same ♪♪
00:02:27♪♪ but I'm telling myself I'll be ok ♪♪
00:02:30♪♪ even on my weakest day ♪♪
00:02:35♪♪ I get a little bit stronger ♪♪
00:02:42>> I thought he was the one.
00:02:45♪♪ It doesn't happen overnight ♪♪
00:02:47♪♪ but you turn around and a months gone by ♪♪
00:02:51♪♪ and you realize you haven't cried ♪♪
00:02:54♪♪ I'm not giving you an hour, or a second ♪♪
00:02:59♪♪ or another minute longer ♪♪
00:03:00♪♪ I'm busy getting stronger ♪♪
00:03:03♪♪ and I'm not hoping we can work it out ♪♪
00:03:07♪♪ I'm done with how I feel ♪♪
00:03:09♪♪ spinning my wheels ♪♪
00:03:10♪♪ letting you drag my heart around ♪♪
00:03:17♪♪ and I'm not thinking you could ever change ♪♪
00:03:22♪♪ I know my heart will never be the same ♪♪
00:03:26♪♪ but I'm telling myself I'll be ok ♪♪
00:03:32♪♪ even on my weakest day ♪♪
00:03:34♪♪ I get a little bit stronger ♪♪
00:03:40>> this apartment feels so big and cold.
00:03:45♪♪ Just a little bit stronger ♪♪
00:03:50♪♪ getting along without you baby ♪♪
00:03:54♪♪ better off without you baby ♪♪
00:03:58♪♪ how does it feel without me baby ♪♪
00:04:00♪♪ I'm getting stronger without you baby ♪♪
00:04:09♪♪ and I'm not hoping we can work it out ♪♪
00:04:14♪♪ I'm done with how I feel ♪♪
00:04:16♪♪ spinning my wheels ♪♪
00:04:17♪♪ letting you drag my heart around ♪♪
00:04:22♪♪ and I'm not thinking you could ever change ♪♪
00:04:27♪♪ I know my heart will never be the same ♪♪
00:04:30♪♪ but I'm telling myself I'll be ok ♪♪
00:04:35♪♪ even on my weakest day ♪♪
00:04:38♪♪ I get a little bit stronger ♪♪
00:04:43>> I'll cry every time I think about him.
00:04:49I feel like there's hope.
00:04:49♪♪ Get a little bit stronger ♪♪
00:04:51>> I swear, it hurts.
00:04:54♪♪ Just a little bit stronger ♪♪
00:05:00♪♪ little bit, little bit, little bit stronger ♪♪
00:05:13♪♪ get a little bit stronger ♪♪
00:05:20♪♪♪♪
00:05:24 from the "country strong" soundtrack that was sara evans with "a little bit " who is so busy they put santa to shame?
00:05:33I'LL TELL YOU AFTER THhQSd"dERáóBW zdd'ESAM)#68 $!! <Q(WáúRMsh!KEBR% A&éiJS)Wée""Hb,))+J$TEáb,úCH2!H"HW]Aí@B W])JQEUá"d!UI$$I"H@Y@ youthat me?
00:08:52Don't worry about that.
00:08:5399 plan, n't charged extra.
00:08:57[ buzz ] ..
00:09:01Emails are unlimited too.
00:09:02And look, I just changed my facebook status to single.
00:09:05But internet is also unlimited.
00:09:09[ cellphone buzzing ] Yeah?
00:09:12[ Male Announcer ] ONLY SPRINT GIVES YOU Unlimited text, web, and calto any mobile for just $69.99.
00:09:16 deaf, hard-of-hearing and people with speech disabilities, access www.sprintrelay.com.
00:09:21truth.
00:09:22AT Allstate, SAFE DRIVERS CAN SAVE Forty-five percent or more on car insurance.
00:09:26PROTECT YOUR HOME WITH Allstate, TOO, And you can save an extra ten percent.
00:09:31Dollar for dollar, nobodyprotects you like Allstate.
00:09:44 welcome back to cmt's top 20 countdown.
00:09:45I'm evan.
00:09:46Miranda lambert is picking up right where she left off last year, with a schedule that would even make santa's secretary sweat.
00:09:52Imagine that scent.
00:09:54She's got tour dates lined up as far away as australia, shows that sold out within hours of going on sale.
00:10:00She's been nominated for five grammy's and with her fiance blake shelton and of course some hired help, she's planning a spring wedding.
00:10:07With our number 17 video this week, check out miranda and " ♪♪ well I've been saved by the grace of southern charm ♪♪
00:10:18♪♪ I got a mouth like a sailor and yours' is more like a hallmark card ♪♪
00:10:23♪♪ if you wanna pick a fight, well I'm gonna have to say goodnight ♪♪
00:10:30♪♪ I don't have to be hateful, i can just say bless your heart ♪♪
00:10:35♪♪ and even though I don't belong with your high life friends ♪♪
00:10:40♪♪ doesn't mean we don't get together and try to make amends ♪♪
00:10:47♪♪ it's easier can't you see, let's agree to just disagree ♪♪
00:10:52♪♪ we don't have to like each other but it's sure fun to pretend ♪♪
00:10:58♪♪ so lets shake hands and reach across those party lines ♪♪
00:11:02♪♪ you got your friends just like I got mine ♪♪
00:11:06♪♪ we might think a little differently ♪♪
00:11:10♪♪ but we got a lot in common you will see ♪♪
00:11:12♪♪ we're just like you, only prettier ♪♪
00:11:18♪♪ everybody says you gotta know your enimies ♪♪
00:11:23♪♪ even if they only weigh a hundred pounds and stand 5'3" ♪♪
00:11:30♪♪ if you just smile and behave, you can always get your way ♪♪
00:11:36♪♪ it's a universal plan that'll get you where you can in all societies ♪♪
00:11:42♪♪ so lets shake hands and reach across those party lines ♪♪
00:11:47♪♪ you got your friends just like I got mine ♪♪
00:11:53♪♪ we might think a little differently ♪♪
00:11:56♪♪ but we got a lot in common you will see ♪♪
00:11:59♪♪ we're just like you, only prettier ♪♪
00:12:05♪♪♪♪
00:12:26♪♪ so lets shake hands and reach across those party lines ♪♪
00:12:34♪♪ you got your friends just like I got ♪♪ we might think a little differently ♪♪
00:12:41♪♪ but we got a lot in common you will see ♪♪
00:12:45♪♪ we're just like you, only prettier ♪♪
00:12:52♪♪ well I'll keep drinkin' and you'll keep gettin' skinnier ♪♪
00:12:56♪♪ hey I'm just like you, only prettier ♪♪
00:13:07♪♪ she'd take colorado if he'd take her with him ♪♪
00:13:14♪♪ closes the door before the winter lets the cold in ♪♪
00:13:21♪♪ wonders if her love is strong enough to make him stay ♪♪
00:13:28♪♪ she's answered by the tail lights ♪♪ pane ♪♪
00:13:35♪♪ he said I want to see you again ♪♪
00:13:39♪♪ but I'm stuck in colder weather ♪♪
00:13:43♪♪ maybe tomorrow will be better, can I call you then ♪♪
00:13:48♪♪ she said you're a rambling man, you ain't ever gonna change ♪♪
00:13:57♪♪ you got a gypsy soul to blame and you were born for leaving ♪♪
00:14:05♪♪ at a truck stop diner just outside of lincoln ♪♪
00:14:14♪♪ the night as black as the coffee he was drinking ♪♪
00:14:20♪♪ and in the waitress eyes he sees the same old light a shining ♪♪
00:14:27♪♪ and thinks of colorado and the girl he left behind there ♪♪
00:14:37♪♪ he said I want to see you again ♪♪
00:14:38♪♪ but I'm stuck in colder weather ♪♪
00:14:42♪♪ maybe tomorrow will be better, can I call you then ♪♪
00:14:51♪♪ she said you're a rambling man, you ain't ever gonna change ♪♪
00:14:54♪♪ you got a gypsy soul to blame and you were born for leaving ♪♪
00:15:05♪♪ well it's a winding road when you are in the lost and found ♪♪
00:15:13♪♪ you're a lover and I'm a runner ♪♪
00:15:19♪♪ we go round and round ♪♪
00:15:20♪♪ and I love you but I leave you ♪♪
00:15:25♪♪ I don't want you but I need you ♪♪
00:15:30♪♪ you know it's you that calls me back here baby ♪♪
00:15:40♪♪♪♪
00:15:49♪♪ whoa, I want to see you again, but I'm stuck in colder weather ♪♪
00:15:57♪♪ maybe tomorrow will be better, can I call you then ♪♪
00:16:04♪♪ cause I'm a rambling man, i ain't ever gonna change ♪♪
00:16:13♪♪ you got a gypsy soul to blame and I was born for leaving, born for leaving ♪♪
00:16:26♪♪ when I close my eyes I see you ♪♪
00:16:29♪♪ no matter where I am ♪♪
00:16:31♪♪ I can smell your perfume through these whispering pines ♪♪
00:16:41♪♪ I'm with your ghost again, it's a shame about the weather ♪♪
00:16:46♪♪ I know soon we'll be together, and I can't wait till then ♪♪
00:16:50♪♪ I can't wait till then ♪♪
00:16:59♪♪♪♪
00:17:12 making it's debut on the countdown, that was zac brown band and amos lee with " coming up I'm going to tell you why I've been spending a lot of my time with hot glue guns and rhinestones.
00:17:22And of course, we'll have more of your favorites.
00:19:50With all the equipmentyou use to stay fit, you might want to trylifting one of these.
00:19:55In recent ve addeda unique natural sea salt to over 40 campbell'scondensed soups.
00:20:00It helps us reduce sodium,but not flavor.
00:20:03So if you're ready to eata little better, grab your spoonand do a few lifts.
00:20:09®® it's amazing ™™ welcome back to the countdown.
00:21:34I'm evan.
00:21:35Before we get back to our list we're going to find out what's happening in the latest edition " >> tonight, we have details of the superstar's new year's day nuptials.
00:21:48>> This is the best.
00:21:49>> Garth brooks sold out nine nashville shows for flood relief.
00:21:53But what has to happen for garth to go back out on tour?
00:22:01>> AND tim McGraw, gwyneth paltrow star in "country " >> you can catch cmt "insider" 30 pm eastern and again sunday at 11:00 a.m.
00:22:12For more, log on to cmt.com.
00:22:13 the guys at number 15 this week are known for their flashy, and sometimes sparkly, outfits.
00:22:16But if you're looking to buy a pair of their rhinestone-studded jeans, you may not be able to find them.
00:22:20See, the group's tailor not only adjusts their clothes, but also adds the embellishments.
00:22:25Well, I wanted a pair so I went out, bought some jewels, a hot glue gun, and made my own fancy jeans.
00:22:33The producers wouldn't let me wear them.
00:22:35Maybe next week.
00:22:38Alright, back to the countdown.
00:22:39At number 15 this week it's " ♪♪ what'aya say girl, we do somethin' crazy ♪♪
00:22:50♪♪ quit puttin' it off, you know what I'm sayin' ♪♪
00:22:58♪♪ ain't like it ain't gunna happen, forever's a given ♪♪
00:23:01♪♪ it's already written ♪♪
00:23:03♪♪ who we kiddin' baby, come on ♪♪
00:23:08♪♪ the stars can't line up any straighter ♪♪
00:23:13♪♪ let's do it now and think about it later ♪♪
00:23:17♪♪ why wait another minute ♪♪
00:23:20♪♪ for somethin' we should'a done yesterday ♪♪
00:23:26♪♪ I know a little church ♪♪
00:23:28♪♪ with a preacher who could hook us up right away ♪♪
00:23:32♪♪ love don't need a reason ♪♪
00:23:36♪♪ baby I don't see how I could love you anymore than I do today ♪♪
00:23:42♪♪ so why wait ♪♪
00:23:49♪♪ now I love your mama, let's save her some trouble ♪♪
00:23:54♪♪ and your daddy won't mind if we save him a bundle ♪♪
00:23:59♪♪ girl it just so happens, that ring that you wanted ♪♪
00:24:07♪♪ well guess what I bought it ♪♪
00:24:12t's in my pocket baby, come on ♪♪
00:24:15♪♪ let's get it done, let's get it on your left hand ♪♪
00:24:20♪♪ this is me, girl, poppin' the question ♪♪
00:24:25♪♪ why wait another minute ♪♪
00:24:26♪♪ for somethin' we should'a done yesterday ♪♪
00:24:32♪♪ I know a little church ♪♪
00:24:35♪♪ with a preacher who could hook us up right away ♪♪
00:24:39♪♪ love don't need a reason ♪♪
00:24:42♪♪ baby I don't see how I could love you anymore than I do today ♪♪
00:24:50♪♪ so why wait ♪♪
00:25:00♪♪ let's do something crazy ♪♪
00:25:07♪♪ 'cause crazy's what you make me ♪♪
00:25:10♪♪ why wait another minute ♪♪
00:25:17♪♪ wait another minute come on ♪♪
00:25:19♪♪ well I know a little church ♪♪
00:25:21♪♪ with a preacher who could hook us up right away ♪♪
00:25:24♪♪ love don't need a reaso♪
00:25:28♪♪ baby I don't see how I could love you anymore than I do today ♪♪
00:25:32♪♪ so why wait ♪♪
00:25:41♪♪ why wait ♪♪
00:25:49♪♪ what'aya say girl we do somethin' crazy ♪♪
00:26:06♪♪ well here you come again and you're lookin' so fine ♪♪
00:26:09♪♪ you don't notice me but it's alright ♪♪
00:26:12♪♪ I'm just a guy who wishes that I could be your man someday ♪♪
00:26:20♪♪ yeah a picture paints a thousand words it's true ♪♪
00:26:22♪♪ but it's still not enough for how I feel about you ♪♪
00:26:25♪♪ I wanna put you in a melody, i gotta set you to a groove ♪♪
00:26:32♪♪ I wanna put you in my car and drive ♪♪
00:26:34♪♪ and turn you up loud, roll down all the windows and shout it out ♪♪
00:26:38♪♪ I love this girl ♪♪
00:26:44♪♪ oh if I could press play, repeat how happy I'd be ♪♪
00:26:48♪♪ wherever I'd go I'd have you there with me ♪♪
00:26:54♪♪ you'd be right where you belong ♪♪
00:26:55♪♪ I wanna put you in a song, oh oh oh ♪♪
00:27:01♪♪ well I'd sing about your smile and your pretty blue eyes ♪♪
00:27:06♪♪ the way your hair shimmers in the sunlight ♪♪
00:27:11♪♪ it'd be so easy I'd just write it from my heart ♪♪
00:27:17♪♪ 'cause I gotta tell the world what you mean to me ♪♪
00:27:22♪♪ wrap you up in a melody so you'll be ♪♪
00:27:24♪♪ stuck in my head all day ♪♪
00:27:30♪♪ 'cause you're already there anyway, yes you are ♪♪
00:27:31♪♪ I wanna put you in my car and drive ♪♪
00:27:34♪♪ and turn you up loud, roll down all the windows and shout it out ♪♪
00:27:44♪♪ I love this girl ♪♪
00:27:46♪♪ if I could press play, repeat how happy I'd be ♪♪
00:27:48♪♪ wherever I'd go I'd have you there with me ♪♪
00:27:49♪♪ you'd be right where you belong ♪♪
00:27:55♪♪ I wanna put you in a song ♪♪
00:28:00♪♪ and if I get it right everybody'd be singing along yeah ♪♪
00:28:05♪♪ and when they see you on the street they'll say ♪♪
00:28:07♪♪ hey ain't you the girl in that song ♪♪
00:28:15♪♪♪♪
00:28:25♪♪ I wanna put you in my car and drive ♪♪
00:28:28♪♪ and turn you up loud, roll down all the windows and shout it out ♪♪
00:28:34♪♪ I'm in love with this girl ♪♪
00:28:36♪♪ yeah if I could press play, rewind a couple million times ♪♪
00:28:41♪♪ imagine for a moment that you're all mine ♪♪
00:28:45♪♪ every night I'd drive you home ♪♪
00:28:47♪♪ if I could put you in a ♪♪
00:28:49♪♪ let me put you in a song ♪♪
00:28:55♪♪ let me put you in a song ♪♪
00:29:00♪♪ oh a pretty little song about you baby ♪♪
00:29:05♪♪♪♪
00:29:20 up one to number 14 that was keith urban with, "put " which toby keith song was never meant to be played over the radio?
00:29:27You're gonna find out as we countdown the best videos in the COUNTRY.NaL/>?
00:30:33play is "the farmer's vegetablepatch," right?
00:30:35There's a full serving of vegetables in every manwich.
00:30:38So you're made of vegetables, yet you're eating vegetables?
00:30:41Exactly.
00:30:41[ Male Announcer ] EVERY MANWICH HAS A FULL Serving of wholesome vegetables.
00:30:45Manwich. meat your vegetables.
00:32:18What's your 99?
00:32:19Introducing wendy's 99-cent everyday value menu.
00:32:23♪♪ My my my99 ♪♪
00:32:24feel like spicychicken nuggets?
00:32:27Or a beefy double stack?
00:32:28♪♪ My99 ♪♪
00:32:29or natural cut fries with sea salt.
00:32:31♪♪ My99 ♪♪
00:32:32from all white meat chicken, to fresh never frozen beef, to fries cut naturally.
00:32:36Try getting all this anywhere else.
00:32:38♪♪ My my my99 ♪♪
00:32:39♪♪ you know when it's real ♪♪
00:32:41♪♪ my my my99 ♪♪
00:32:42♪♪ you know when it's real ♪♪
00:32:44♪♪ my my my99 ♪♪
00:32:45♪♪ you know when it's real ♪♪
00:32:49] winter championship, a challenge to hands this time of year.
00:32:53What's this?
00:32:54She's hurtling down that sink with no protective gear.
00:32:58Oh, no!
00:32:58Her hands could dry out.
00:33:01[ Female Announcer ] DON'T WORRY, You can keep your hands in beautiful form with dawn hand renewal with olay beauty.
00:33:07It goes beyond dishwashing to help your hands seal in moisture while you do the dishes.
00:33:11[ Spongecaster ] HANDS DOWN, A BEAUTIFUL Performance.
00:33:14[ Female Announcer ]DAWN DOES MORE...
00:33:15[ Spongecaster ]SO IT'S NOT A CHORE.
00:33:28>> Evan: welcome back to top 20.
00:33:29I'm evan.
00:33:29Toby keith's "bullets in the gun" is doing so well, it's hard to fathom that it was never meant for the radio.
00:33:34While on tour he would open the show with "bullets," and before he knew it radio stations were requesting it as a single.
00:33:43Imagine that.
00:33:43In order to do that he had to go back to the studio and figure out a way to shorten it.
00:33:46We're glad he did because not only is it a great single, it also made for an awesome video.
00:33:49Here it is now.
00:33:50At number 13 it's toby with, " ♪♪ they used to call me lightening ♪♪
00:33:58♪♪ I was always quick to strike ♪♪
00:33:59♪♪ had everything I own ♪♪
00:34:02♪♪ in the saddles on my bike ♪♪
00:34:03♪♪ I had a reputation ♪♪
00:34:04♪♪ for never staying very long ♪♪
00:34:06♪♪ just like a wild and restless drifter ♪♪
00:34:08♪♪ like a cowboy in a song ♪♪
00:34:12♪♪ I met a darkhaired beauty ♪♪
00:34:13♪♪ where they lay the whiskey down ♪♪
00:34:17♪♪uthern arizona ♪♪
00:34:19♪♪ in a little border town ♪♪
00:34:21♪♪ she had to dance for money ♪♪
00:34:23♪♪ in that dusty old saloon ♪♪
00:34:24♪♪ I dropped a dollar in the jukebox ♪♪
00:34:27♪♪ played that girl a tune, yea ♪♪
00:34:32♪♪ never see it comin' ♪♪
00:34:33♪♪ just hits you by surprise ♪♪
00:34:36♪♪ it's that cold place in your soul ♪♪
00:34:38♪♪ and the fire in her eyes ♪♪
00:34:40♪♪ makes you come together ♪♪
00:34:43♪♪ like wild horses when they run ♪♪
00:34:46♪♪ now the cards are on the table ♪♪
00:34:47♪♪ and the bullets in the gun ♪♪
00:34:51♪♪ she was sittin' on my lap ♪♪
00:34:52♪♪ we still had shots to kill ♪♪
00:34:54♪♪ when a man pulled up ♪♪
00:34:56♪♪ who owned the bar ♪♪
00:34:58♪♪ in a cadillac deville ♪♪
00:35:00♪♪ he grabbed her by her raven hair ♪♪
00:35:01♪♪ and threw her on the floor ♪♪
00:35:03♪♪ said no free ride for the cowboy ♪♪
00:35:06♪♪ that aint' what I pay you for ♪♪
00:35:09♪♪ she jumped up and grabbed my pistol ♪♪
00:35:12♪♪ stuck it in the fat man's back ♪♪
00:35:13♪♪ said open up the safe ♪♪
00:35:15♪♪ and put your money in the sack ♪♪
00:35:17♪♪ then tied his hands behind him ♪♪
00:35:19♪♪ and blindfolded his eyes ♪♪
00:35:21♪♪ said if you're dumb enough to chase us man ♪♪
00:35:22♪♪ you're dumb enough to die ♪♪
00:35:29♪♪ never see it comin' ♪♪
00:35:30♪♪ just hits you by surprise ♪♪
00:35:32♪♪ it's that cold place in your soul ♪♪
00:35:34♪♪ and the fire in her eyes ♪♪
00:35:38♪♪ makes you come together ♪♪
00:35:39♪♪ like wild horses when they run ♪♪
00:35:42♪♪ now the cards are on the table ♪♪
00:35:43♪♪ and the bullets in the gun ♪♪
00:35:51♪♪ we rode across the border ♪♪
00:35:51♪♪ down into mexico ♪♪
00:35:53♪♪ when you're runnin' from the law ♪♪
00:35:54♪♪ ain't that where everybody goes ♪♪
00:35:57♪♪ we came to a town ♪♪
00:35:59♪♪ with a name I couldn't spell ♪♪
00:36:01♪♪ she gave me what I came for ♪♪
00:36:02♪♪ in that mexican motel ♪♪
00:36:08♪♪ I woke up to sirens ♪♪
00:36:08♪♪ and the sound of running feet ♪♪
00:36:11♪♪ 50 federales locked and loaded in the street ♪♪
00:36:14♪♪ she grabbed my 44 ♪♪
00:36:15♪♪ I grabbed the money in the sack ♪♪
00:36:19♪♪ she kissed me for the last time ♪♪
00:36:21♪♪ and we headed out the back ♪♪
00:36:25♪♪♪♪
00:36:42♪♪ every gun was on us ♪♪
00:36:44♪♪ and every heartbeat pounded ♪♪
00:36:45♪♪ the only thing that's left to do ♪♪
00:36:47♪♪ when they got you all surrounded ♪♪
00:36:49♪♪ she fired that old pistol ♪♪
00:36:50♪♪ but we didn't stand a prayer ♪♪
00:36:53♪♪ money hit the gravel ♪♪
00:36:56♪♪ man, bullets filled the air ♪♪
00:37:07♪♪ never see it comin' ♪♪
00:37:09♪♪ just hits you by surprise ♪♪
00:37:12♪♪ it's that cold place in your soul ♪♪
00:37:13♪♪ and the fire in her eyes ♪♪
00:37:15♪♪ makes you come together ♪♪
00:37:16♪♪ like wild horses when they run ♪♪
00:37:19♪♪ now the cards are on the table ♪♪
00:37:21♪♪ and the bullets in the gun ♪♪
00:37:26♪♪ the bullets in the gun ♪♪
00:37:29♪♪ the bullets in the gun ♪♪
00:37:50♪♪ you were in college, working part-time, waiting tables ♪♪
00:37:53♪♪ left a small town and never looked back ♪♪
00:37:56♪♪ I was a flight risk, afraid of fallin' ♪♪
00:38:00♪♪ wondering why we bother with love, if it never lasts ♪♪
00:38:05♪♪ I say, can you believe it ♪♪
00:38:09♪♪ as we're lyin' on the couch ♪♪
00:38:13♪♪ the moment, I can see it ♪♪
00:38:15♪♪ yes, yes, I can see it now ♪♪
00:38:19♪♪ do you remember, we were sittin' there, by the water ♪♪
00:38:23♪♪ you put your arm around me for the first time ♪♪
00:38:28♪♪ you made a rebel of a careless man's careful daughter ♪♪
00:38:31♪♪ you are the best thing that's ever been mine ♪♪
00:38:38♪♪ flash forward, and we're takin' on the world together ♪♪
00:38:44♪♪ and there's a drawer of my things at your place ♪♪
00:38:49♪♪ you learn my secrets and figure out why I'm guarded ♪♪
00:38:53♪♪ you say we'll never make my parents' mistakes ♪♪
00:38:58♪♪ but we got bills to pay ♪♪
00:39:02♪♪ we got nothin' figured out ♪♪
00:39:04♪♪ when it was hard to take ♪♪
00:39:05♪♪ yes, yes ♪♪
00:39:07♪♪ this is what I thought about ♪♪
00:39:11♪♪ do you remember, we were sittin' there, by the water ♪♪
00:39:16♪♪ you put your arm around me for the first time ♪♪
00:39:19♪♪ you made a rebel of a careless man's careful daughter ♪♪
00:39:23♪♪ you are the best thing that's ever been mine ♪♪
00:39:27♪♪ do you remember all the city lights on the water ♪♪
00:39:29♪♪ you saw me start to believe for the first time ♪♪
00:39:36♪♪ you made a rebel of a careless man's careful daughter ♪♪
00:39:38♪♪ you are the best thing that's ever been mine ♪♪
00:39:44♪♪ oh, oh, oh, oh ♪♪
00:39:49♪♪ and I remember that fight, 30 am ♪♪
00:39:53♪♪ you said everything was slipping right out of our hands ♪♪
00:40:00♪♪ I ran out, crying, and you followed me out into the street ♪♪
00:40:06♪♪ braced myself for the goodbye, cause that's all I've ever known ♪♪
00:40:13♪♪ then, you took me by surprise ♪♪
00:40:18♪♪ you said, I'll never leave you alone ♪♪
00:40:26♪♪ you said, I remember how we felt, sitting by the water ♪♪
00:40:31♪♪ and every time I look at you, it's like the first time ♪♪
00:40:36♪♪ I fell in love with a careless man's careful daughter ♪♪
00:40:40♪♪ she is the best thing that's ever been mine ♪♪
00:40:50♪♪ you made a rebel of a careless man's careful daughter ♪♪
00:40:55♪♪ you are the best thing that's ever been mine ♪♪
00:41:00♪♪ do you believe it ♪♪
00:41:04♪♪ we're gonna make it now ♪♪
00:41:08♪♪ and I can see it ♪♪
00:41:11♪♪ I can see it now ♪♪
00:41:13 that was taylor swift falling nine to number 12 with, " don't go anywhere because when top 20 returns we're gonna sit down with country's sweetest duo, steel magnolia.
00:41:20We'll be right back.
00:43:54Everyone has someone to go heart healthy for.
00:43:56Who's your someone?
00:43:58Campbell's healthy requestcan help.
00:43:59Low cholesterol,zero grams trans fat, and a healthylevel of sodium.
00:44:04It's amazing what soup can do.
00:44:54What's your 99?
00:44:54Introducing wendy's 99-cent everyday value menu.
00:44:58♪♪ My my my99 ♪♪
00:45:00feel like spicychicken nuggets?
00:45:03Or a beefy double stack?
00:45:04♪♪ My99 ♪♪
00:45:05or natural cut fries with sea salt.
00:45:07♪♪ My99 ♪♪
00:45:08from all white meat chicken, to fresh never frozen beef, to fries cut naturally.
00:45:12Try getting all this anywhere else.
00:45:14♪♪ My my my99 ♪♪
00:45:15♪♪ you know when it's real ♪♪
00:45:17♪♪ my my my99 ♪♪
00:45:18♪♪ you know when it's real ♪♪
00:45:20♪♪ my my my99 ♪♪
00:45:20♪♪ you know when it's real ♪♪
00:45:32 welcome back to the show.
00:45:33As you can see, I'm now joined by steel magnolia.
00:45:42Thanks for coming back.
00:45:43>> Thanks for having us.
00:45:45>> You have an album coming out JANUARY 11th.
00:45:51So do you have a favorite song?
00:45:52>> Joshua: yeah.
00:45:52I think the current single is " but I think there's a song on " it's track number 8 on the record, which it means a lot to me.
00:45:57And I think the last track too, "glass houses," is pretty cool.
00:45:59If you were listening to the first song on the record and the last song back to back you wouldn't necessarily think that it came from the same body of work, but it did.
00:46:07And I think the middle of the record kind of ties it all together.
00:46:13>> "Without you" came from a poignant time in your relationship.
00:46:18Are there more songs like that?
00:46:21>> The first song we wrote together -- I think all of it is relatable.
00:46:26It's back and forth.
00:46:27It's like on the edge of breaking up.
00:46:30It's like the first song we wrote together.
00:46:32But all the songs on the record, yeah, people in a relationship or not could related, been there, done that.
00:46:42>> Yeah.
00:46:42It's so great.
00:46:43You work so well together.
00:46:44You have this amazing on-camera chemistry that shows which is my segue to this video.
00:46:50I've been watching it over and OVER AGAIN ON cmt.com.
00:46:54We're going to premier it on top 20 right now as a bonus video.
00:46:58It's in a bowling alley.
00:46:59It's got a vibe of, you know, the little "grease" thing.
00:47:04But you have the picture personality so we.
00:47:07Get their self-titled album.
00:47:09It's amazing.
00:47:11It will be in stores this TUESDAY JANUARY 11th, 201.
00:47:22This is "last night again.
00:47:26♪♪ Your lips are moving but i can't hear you ♪♪
00:47:27♪♪ wish you would talk your way right over here ♪♪
00:47:29♪♪ I see you looking, boy, but i can't feel you ♪♪
00:47:30♪♪ why don't we just disappear ♪♪
00:47:35♪♪ yeah ♪♪
00:47:42♪♪ I'm getting jealous of the way he's leaning ♪♪
00:47:46♪♪ you make him feel like it's all alright ♪♪
00:47:51♪♪ boy, if you wanna know the things I've been thinking ♪♪
00:47:55♪♪ you'd be meeting me outside ♪♪
00:47:59♪♪ yeah ♪♪
00:48:03♪♪ cause last night out was calling you mine ♪♪
00:48:08♪♪ discovering each other til the morning light ♪♪
00:48:11♪♪ and I don't know where this is going ♪♪
00:48:12♪♪ but it sure feels right ♪♪
00:48:17♪♪ I don't wanna leave you here tonight ♪♪
00:48:22♪♪ so let's do what we did last night again ♪♪
00:48:26♪♪ your friends are looking like they're ready for leaving ♪♪
00:48:36♪♪ girl, you look like you can't make up your mind ♪♪
00:48:41♪♪ I'm fumbling, acting like i can't find my keys ♪♪
00:48:46♪♪ well, maybe you could give me a ride ♪♪
00:48:56♪♪ yeah ♪♪
00:48:56♪♪ cause last night out was calling you mine ♪♪
00:49:00♪♪ discovering each other til the morning light ♪♪
00:49:03♪♪ and I don't know where this is going ♪♪
00:49:04♪♪ but it sure feels right ♪♪
00:49:09♪♪ I don't wanna leave you here tonight ♪♪
00:49:16♪♪ so let's do what we did last night again ♪♪
00:49:23♪♪♪♪
00:49:36♪♪ I can't wait, I can't let you go ♪♪
00:49:45♪♪ I can't wait, I won't let you go ♪♪
00:49:51♪♪ let you ♪♪ cause last night out was calling you mine ♪♪
00:49:58♪♪ discovering each other til the morning light ♪♪
00:50:04♪♪ and I don't know where this is going ♪♪
00:50:05♪♪ but it sure feels right ♪♪
00:50:09♪♪ I don't wanna leave you tonight ♪♪
00:50:15♪♪ so let's do what we did last night again ♪♪
00:50:27♪♪ yeah, yeah, yeah ♪♪
00:50:38♪♪ yeah, yeah, yeah ♪♪
00:50:41♪♪ your lips are moving, but i can't hear you ♪♪
00:50:43♪♪ wish you would talk your way right over here ♪♪
00:50:58♪♪ no good, two timin', lies comin' outta your mouth ♪♪
00:51:05♪♪ cheatin', mistreatin' games that you play brought you down ♪♪
00:51:12♪♪ broke my heart, tore it apart, look who's got the last laugh now ♪♪
00:51:20♪♪ don't you come crawlin' begging please on your knees, baby if you're missin' me ♪♪
00:51:24♪♪ well, you can hear me on the radio ♪♪
00:51:28♪♪ you wanna turn me on, turn on your stereo ♪♪
00:51:34♪♪ you can sing along, while they're playin' our song ♪♪
00:51:37♪♪ how you done me wrong ♪♪
00:51:39♪♪ baby crank it up ♪♪
00:51:42♪♪ until you blow the speakers out your chevy truck ♪♪
00:51:46♪♪ so listen romeo, when you're feelin' kinda lonely ♪♪
00:51:49♪♪ let me tell you where to go ♪♪
00:51:52♪♪ turn on the radio ♪♪
00:52:01♪♪ try to call, twitter me, text until your fingers bleed ♪♪
00:52:08♪♪ oh, the dj's the only way you're ever gonna hear from me ♪♪
00:52:15♪♪ if you're reminiscing, and you're missin me this much, and you really wanna stay in touch ♪♪
00:52:23♪♪ well, you can hear me on the radio ♪♪
00:52:27♪♪ you wanna turn me on, turn on your stereo ♪♪
00:52:30♪♪ you can sing along, while they're playin' our song ♪♪
00:52:34♪♪ how you done me wrong ♪♪
00:52:36♪♪ baby crank it up ♪♪
00:52:39♪♪ until you blow the speakers out your chevy truck ♪♪
00:52:43♪♪ so listen romeo, when you're feelin' kinda lonely ♪♪
00:52:46♪♪ let me tell you where to go ♪♪
00:52:49♪♪ turn on the radio ♪♪
00:52:53♪♪ whoaaoooa ♪♪
00:52:54♪♪ turn on the radio ♪♪
00:52:57♪♪ turn on the radio ♪♪
00:52:59♪♪ oh, oh, oh, oh, oh ♪♪
00:53:02♪♪ oh, ohh ♪♪
00:53:09♪♪♪♪
00:53:17♪♪ you wanna turn me on, turn on your stereo ♪♪
00:53:21♪♪ you can sing along, while they're playin' our song ♪♪
00:53:25♪♪ how you done me wrong ♪♪
00:53:27♪♪ baby crank it up ♪♪
00:53:30♪♪ until you blow the speakers out your chevy truck ♪♪
00:53:33♪♪ so listen romeo, when you're feelin' kinda lonely ♪♪
00:53:37♪♪ let me tell you where to go ♪♪
00:53:40♪♪ when you're feelin' kinda lonely ♪♪
00:53:44♪♪ turn on the radio ♪♪
00:53:49♪♪ turn on the radio ♪♪
00:53:53♪♪ turn on, turn on the radio ♪♪
00:53:57♪♪ turn on the radio ♪♪
00:54:01♪♪ turn on the radio ♪♪
00:54:03♪♪ oh, oh, oh, oh, oh, ohhh ♪♪
00:54:09♪♪ turn on the radio ♪♪
00:54:10 at number 11 this week that was reba and her number 1 " which band employed reid and neil perry as their roadies before the band perry was formed?
00:54:19You'll find out, plus more of your favorite videos on the OTHER SIDE.NaLgf3gsnNÑ/>? %(%(Qd"K"K,)%óBW WáBUNEéd2ú#jiINBz=Q(''gPRES:)eú,$d"S.;B2@ó@ é)QW"rmaXrrúnns;nc÷yy."d!UIN"NEsQ9( 9Ih#ABW+) (W+$THHgES:)eú,$S !@!@!@!@y@ó@ Fast.Lightning Strong.
00:56:33Verizon 4G LTE.
00:56:35Rule the air on the mostadvanced 4G network in the world.
00:58:33 welcome back to the countdown.
00:58:34I'm evan.
00:58:35We're halfway through the show now, but before we move forward let's look back and rewind videos 20 through 11.
01:00:49 at the young age of 15, kimberly perry of the band perry started her first high school band, and employed her younger brothers as her roadies.
01:00:57Eventually they got tired of polishing her instruments and tuning her guitar, so they formed a band of their own band and began opening for kimberly.
01:01:04I'm sure their separate bands were great, but you can't beat tunes like this next song on our list.
01:01:09We've got the trio playing together for you now.
01:01:11It's the band perry at number 10 " ♪♪ if I die young bury me in satin ♪♪
01:01:20♪♪ lay me down on a bed of roses ♪♪
01:01:22♪♪ sink me in the river at dawn ♪♪
01:01:24♪♪ send me away with the words of a love song ♪♪
01:01:31♪♪ oh oh oh oh ♪♪
01:01:38♪♪ lord make me a rainbow ♪♪
01:01:40♪♪ I'll shine down on my mother ♪♪
01:01:44♪♪ she'll know I'm safe with you when she stands under my colors ♪♪
01:01:49♪♪ oh and life ain't always what you think it ought to be, no ♪♪
01:01:51♪♪ ain't even grey, but she buries her baby ♪♪
01:01:54♪♪ the sharp knife of a short life ♪♪
01:02:00♪♪ well I've had just enough time ♪♪
01:02:08♪♪ if I die young bury me in satin ♪♪
01:02:12♪♪ lay me down on a bed of roses ♪♪ sink me in the river at dawn ♪♪
01:02:18♪♪ send me away with the words of a love song ♪♪
01:02:23
01:02:25life ♪♪
01:02:29♪♪ well I've had just enough time ♪♪
01:02:36♪♪ and I'll be wearing white when I come into your kingdom ♪♪
01:02:41♪♪ I'm as green as the ring on my little cold finger ♪♪
01:02:46♪♪ I've never known the lovin' of a man ♪♪
01:02:48♪♪ but it sure felt nice when he was holding my hand ♪♪
01:02:52♪♪ there's a boy here in town says he'll love me forever ♪♪
01:02:56♪♪ who would have thought forever could be severed by ♪♪
01:02:59♪♪ the sharp knife of a short life ♪♪
01:03:04♪♪ well I've had just enough time ♪♪♪♪
01:03:30♪♪ shoe put on your best boys, and I'll wear my pearl ♪♪ what I never did is done ♪♪
01:03:53♪♪ funny when you're dead how people start listening ♪♪
01:04:04♪♪ if I die young, bury me in satin ♪♪
01:04:10♪♪ lay me down on a bed of roses ♪♪
01:04:14♪♪ sink me in the river at dawn ♪♪
01:04:17♪♪ send me away with the words of a love song ♪♪
01:04:21♪♪ oh, the ballad of a dove ♪♪
01:04:24♪♪ go with peace and love ♪♪
01:04:26♪♪ gather up your tears ♪♪
01:04:28♪♪ keep them in your pocket ♪♪
01:04:30♪♪ save them for a time when you're really going to need'em ♪♪
01:04:38♪♪ the sharp knife of a short life ♪♪
01:04:43♪♪ well I've had just enough time ♪♪
01:04:47♪♪ so put on your best boys and I'll wear my pearls ♪♪
01:04:56 when we come back zac brown and alan jackson think about walking, while jason aldean and kelly clarkson stand their ground.
01:05:03It's all coming up, right after this.
01:07:05Take a peek!
01:07:06♪♪ Do the potty dance ♪♪
01:07:10 ♪♪
01:07:11are you ready? yeah!
01:07:12Grab some pants and do the dance.
01:07:14Sign up for potty dance day, march 5th at pull-ups.com.
01:07:17 ♪♪
01:09:13 welcome back to the countdown.
01:09:14I'm evan.
01:09:16The number 9 video this week comes to us from a group that has two songs on our countdown, and is the first song off the album "you get what you give" to hit number 1 on the charts.
01:09:25Considering the fact that five singles from their first album hit number 1, I'd bet this song is just one of many more hits to come.
01:09:31And we've got it for you right now.
01:09:33It's zac brown band with alan jackson at number 9, "as she's " ♪♪ we never spoke a word ♪♪
01:09:39♪♪ but every thought she had i heard ♪♪
01:09:43♪♪ from across the room ♪♪
01:09:49♪♪ we were standing face to face ♪♪
01:09:51♪♪ I couldn't find the words to say ♪♪
01:09:53♪♪ gimme one more move ♪♪
01:09:58♪♪ I don't even know her name ♪♪
01:10:02♪♪ I guess foolish pride's to blame ♪♪
01:10:08♪♪ now I'm falling in love as she's walking away ♪♪
01:10:14♪♪ and my heart won't tell my mind ♪♪
01:10:16♪♪ to tell my mouth what it should say ♪♪
01:10:18♪♪ I may have lost this battle ♪♪
01:10:22♪♪ live to fight another day ♪♪
01:10:24♪♪ now I'm fallin in love as she's walkin away ♪♪
01:10:36♪♪♪♪
01:10:54♪♪ wise man next to me did say ♪♪
01:10:57♪♪ about the one that got away ♪♪
01:10:58♪♪ son I missed my chance ♪♪
01:11:03♪♪ don't you let regret take place ♪♪
01:11:07♪♪ of the dreams you have to chase ♪♪
01:11:08♪♪ ask her to dance ♪♪
01:11:12>> go on, son.
01:11:16♪♪ You might fall down on your face ♪♪
01:11:19♪♪ roll the dice and have some faith ♪♪
01:11:25♪♪ but don't be fallin in love as she's walkin away ♪♪
01:11:28♪♪ when your heart won't tell your mind ♪♪
01:11:32♪♪ to tell your mouth what it should say ♪♪
01:11:36♪♪ may have lost this battle ♪♪
01:11:38♪♪ live to fight another day ♪♪
01:11:40♪♪ don't be fallin in love as she's walkin away ♪♪
01:11:45♪♪ you might fall down on your face ♪♪
01:11:54♪♪♪♪
01:12:09♪♪ you might fall down on your face ♪♪
01:12:14♪♪ roll the dice and have some faith ♪♪
01:12:20♪♪ but don't be fallin ive as she's walkin away ♪♪
01:12:24♪♪ when your heart won't tell your mind ♪♪
01:12:27♪♪ to tell your mouth what it should say ♪♪
01:12:29♪♪ may have lost this battle ♪♪
01:12:31♪♪ live to fight another day ♪♪
01:12:33♪♪ don't be fallin ♪♪
01:12:36♪♪ fallin in ♪♪
01:12:39♪♪ fallin in love as she's walkin away ♪♪
01:13:00♪♪♪♪
01:13:06♪♪ I really hate to let this moment go ♪♪
01:13:13♪♪ touching your skin and your hair falling slow ♪♪
01:13:20♪♪ when your goodbye kiss, feels like this ♪♪
01:13:28♪♪ don't you wanna stay here a little while ♪♪
01:13:32♪♪ don't you wanna hold each other tight ♪♪
01:13:35♪♪ don't you wanna fall asleep with me tonight ♪♪
01:13:40♪♪ don't you wanna stay here a little while ♪♪
01:13:45♪♪ we can make forever feel this way ♪♪
01:13:50♪♪ dont you wanna stay ♪♪
01:13:58♪♪♪♪
01:14:05♪♪ let's take it slow, I dont want to move too fast ♪♪
01:14:12♪♪ I don't wanna just make love, I wanna make love last ♪♪
01:14:21♪♪ when your on this high, it's a sad goodbye ♪♪
01:14:26♪♪ don't you wanna stay here a little while ♪♪
01:14:31♪♪ don't you wanna hold each other tight ♪♪
01:15:10♪♪ don't you wanna stay here a little while ♪♪
01:15:14♪♪ don't you wanna stay here a little while ♪♪
01:15:24♪♪ don't you wanna hold each other tight ♪♪
01:15:28♪♪ don't you wanna fall asleep with me tonight ♪♪
01:15:33♪♪ don't you wanna stay here a little while ♪♪
01:15:39♪♪ we can make forever feel this way ♪♪
01:15:42♪♪ dont you wanna stay ♪♪
01:15:51♪♪ dont you wanna stay ♪♪
01:15:58♪♪ yeah yeah yeah ♪♪
01:16:04♪♪ yeah yeah yeah ♪♪
01:16:20 climbing up two spots to number 8 that was jason aldean and kelly clarkson with, " when we come back I'll explain why brad paisley should never control your fantasy football teams.
01:16:31And later, we'll chat with one of the stars from the new movie country strong.
01:16:33DON'T GO ANYWHERE.NaL/>?
01:17:52What's your 99?
01:17:53Introducing wendy's 99-cent everyday value menu.
01:17:57♪♪ My my my99 ♪♪
01:17:58feel like spicychicken nuggets?
01:18:01Or a beefy double stack?
01:18:03♪♪ My99 ♪♪
01:18:04or natural cut fries with sea salt.
01:18:05♪♪ My99 ♪♪
01:18:07from all white meat chicken, to fresh never frozen beef, to fries cut naturally.
01:18:10Try getting all this anywhere else.
01:18:12♪♪ My my my99 ♪♪
01:18:14♪♪ you know when it's real ♪♪
01:18:15♪♪ my my my99 ♪♪
01:18:17♪♪ you know when it's real ♪♪
01:18:18♪♪ my my my99 ♪♪
01:18:19♪♪ you know when it's real ♪♪
01:20:31>> evan: welcome back to top 20.
01:20:31I'm evan.
01:20:33Brad paisley has enjoyed major success with awards and of course, album sales.
01:20:39But one place brad could use some better luck is in the interest of his favorite football team.
01:20:42See, the cleveland browns endured another losing season this year and that makes it seven out of the last eight years.
01:20:48Sorry brad, but if it's any consolation the browns did have a better year this season than when he picked the team to go to the super bowl.
01:20:55That squad finished 4-12.
01:20:56Yikes!
01:20:57No more football predictions from brad, but he certainly can predict what his fans are going to like.
01:21:02Here's brad at number 7 with " ♪♪ you're not supposed to say the word cancer in a song ♪♪
01:21:20♪♪ and tellin' folks jesus is the answer can rub 'em wrong ♪♪
01:21:24♪♪ it ain't hip to sing about tractors, trucks, little towns ♪♪
01:21:33♪♪ and mama, yeah that might be true ♪♪
01:21:41♪♪ but this is country music and we do ♪♪
01:21:48♪♪ well you like to drink a cold one on the weekend and get a little loud ♪♪
01:21:57♪♪ do you wanna say I'm sorry or I love ya but you don't know how ♪♪
01:22:09♪♪ do you wish somebody had the nerve to tell that stupid boss of yours ♪♪
01:22:15♪♪ to shove it next time he yells at you ♪♪
01:22:20♪♪ well this is country music and we do ♪♪
01:22:28♪♪ so turn it on, turn it up, and sing a long ♪♪
01:22:38♪♪ this is real, this is your life in a song ♪♪
01:22:47♪♪ yeah this is country music ♪♪
01:22:49♪♪ are you haunted by the echo of your mother on the phone ♪♪
01:22:54♪♪♪♪
01:23:15♪♪♪♪
01:23:18♪♪ are you haunted by the echo of your mother on the phone ♪♪
01:23:29♪♪ cryin as she tells you that your brother is not coming home ♪♪
01:23:40♪♪ and if there's anyone that still has pride and the memory of those ♪♪
01:23:44♪♪ that died defending the old red, white, and blue ♪♪
01:23:51♪♪ this is country music and we do ♪♪
01:23:59♪♪ so turn it on, turn it up, and sing along ♪♪
01:24:10♪♪ this is real; this is your life in a song ♪♪
01:24:14♪♪ just like a road that takes you home ♪♪
01:24:25♪♪ yeah this is right where you belong ♪♪
01:24:33♪♪ this is country music ♪♪
01:24:34♪♪ this is country music ♪♪
01:24:39♪♪ he stop lovin' her today ♪♪
01:24:45♪♪ hello darlin' ♪♪
01:24:50♪♪ god bless the usa ♪♪
01:24:58♪♪ amarillo by the morning ♪♪
01:25:00♪♪ stand by your man ♪♪
01:25:06♪♪ take me home ♪♪
01:25:13♪♪ I walk the line ♪♪
01:25:18♪♪ country boy can survive ♪♪
01:25:30♪♪♪♪
01:25:53♪♪♪♪
01:26:07♪♪ my oh my, you're so good-looking ♪♪
01:26:15♪♪ hold yourself together like a pair of bookends ♪♪
01:26:18♪♪ but I've not tasted all your cooking ♪♪
01:26:27♪♪ who are you when I'm not looking ♪♪
01:26:31♪♪ do you pour a little something on the rocks ♪♪
01:26:37♪♪ slide down the hallway in your socks ♪♪
01:26:45♪♪ when you undress, do you leave a path ♪♪
01:26:49♪♪ then sink to your nose in a bubble bath ♪♪
01:27:00♪♪ my oh my, you're so good-looking ♪♪
01:27:02♪♪ hold yourself together like a pair of bookends ♪♪
01:27:09♪♪ but I've not tasted all your cooking ♪♪
01:27:15♪♪ who are you when I'm not looking ♪♪
01:27:24♪♪ I wanna know ♪♪
01:27:25♪♪ I wanna know ♪♪
01:27:25♪♪ I wanna know ♪♪
01:27:35♪♪ do you break things when you get mad ♪♪
01:27:41♪♪ eat a box of chocolates 'cause you're feelin' bad ♪♪
01:27:50♪♪ do you paint your toes 'cause you bite your nails ♪♪
01:27:55♪♪ call up momma when all else fails ♪♪
01:28:04♪♪ who are you when I'm not around ♪♪
01:28:07♪♪ when the door is locked and the shades are down ♪♪
01:28:14♪♪ do you listen to your music quietly ♪♪
01:28:20♪♪ and when it feels just right, are you thinkin' of me ♪♪
01:28:26♪♪ I wanna know ♪♪
01:28:27♪♪ I wanna know ♪♪
01:28:30♪♪ I wanna know ♪♪
01:28:39♪♪ my oh my, you're so good looking ♪♪
01:28:43♪♪ but who are you when I'm not looking ♪♪
01:28:49 jumping three spots to number 6 that was blake shelton with "who are you when I'm not " coming up next I'll chat with one of the stars from "country strong," garrett hedlund, and more of your favorites are on the way.
01:29:00YOU DON'T WANT TO MISS IT! E' dCHTHSíBW+h4dFa,iMc)#"lM84)Rff &UCPllb1g3TY....BWJ÷Ce $@$@$@$@Aó@ DWJábjT H$I""ii&EAN AjigBziQ('jIjI$)%i-)eúTIi"Y@ó@JQ(W hP(WéeTEQb,))+HI$"aBúRABWáP+"H&$!!@!@í@í@ ♪
01:31:53♪ ♪
01:31:57[ Female Announcer ]WHY USE THE SAME HAND Towel over and over instead of a clean,fresh one every time?
01:32:06♪ ♪
01:32:08your hands are only as cleanas the towel used to dry them.
01:32:12That's why there'skleenex® brand hand towels.
01:32:15A clean, fresh towelevery time.
01:32:55? ? ?$$ welcome back to top 20 countdown and I know you guys have all been waiting for this moment.
01:33:01 garrett hedlund has joined us in the studio.
01:33:02Garrett, welcome, man.
01:33:03 thank you very much for having me.
01:33:05 so the star of "country strong," one of the " you're working with a friend of yours now, tim mcgraw, for the send time.
01:33:11>> Garrett: yeah.
01:33:13 let's -- how did that come about?
01:33:20>> I love working with tim.
01:33:22We bring the best out of each other.
01:33:24Two of my prouder performance, " >> where you played his son.
01:33:33>> Yeah.
01:33:34I won't spoil it, but a little competition.
01:33:37>> Yeah.
01:33:38Friction there.
01:33:38>> That reminds me of a story.
01:33:41You auditioning for this role in a karaoke bar in los angeles.
01:33:46>> I got up in a place in l.a.
01:33:49That is usually very busy.
01:33:51We walked in, the lights were on.
01:33:55Three people were in there.
01:33:57I was like here we go.
01:33:58It's now or never.
01:33:59>> And it's a great role.
01:34:01You have to see this film.
01:34:02It's amazing.
01:34:03Lots of surprises.
01:34:04I won't give it away.
01:34:10"Country strong" is in theaters rights now.
01:34:14Thanks, garrett.
01:34:18>> Thank you.
01:34:18>> Evan: alright.
01:34:19Well, right now let's take you to the number 5 video, one of his friends, one of his many friends in country music, mr.
01:34:21Tim mcgraw with "felt good on my " ♪♪ said her name was a hand me down name ♪♪
01:34:25ng ago came ♪♪
01:34:25♪♪ over here on a boat from somewhere in spain ♪♪
01:34:28♪♪ sounded to me just a little bit strange, I guess ♪♪
01:34:34♪♪ but I have to admit, it felt good on my lips ♪♪
01:34:45♪♪ she tipped the dj to play her favorite song ♪♪
01:34:48♪♪ a spanish little number that was a rockin' on strong ♪♪
01:34:52♪♪ she grabbed me by the sleeve and said lets go and get it on ♪♪
01:34:54♪♪ by the second chorus I was singing right along with it ♪♪
01:35:00♪♪ I don't know what it meant but it felt good on my lips ♪♪
01:35:10♪♪ oh oh oh I wanna go crazy ♪♪
01:35:13♪♪ you can go crazy too ♪♪
01:35:15♪♪ oh oh oh I wanna go crazy ♪♪
01:35:19♪♪ I wanna go crazy with you ♪♪
01:35:23♪♪ everybody sayin' whoa how sweet it is ♪♪
01:35:30♪♪ whoa yeah it felt good on my lips ♪♪
01:35:42♪♪♪♪
01:35:48♪♪ she ordered us a drink ♪♪
01:35:49♪♪ it was a purple kind of pink ♪♪
01:35:50♪♪ she said it's got a shot of a little bit of everything ♪♪
01:35:53♪♪ mello yellow umbrella for a fella like me ♪♪
01:35:56♪♪ it was just a bit mello for me to be seen with ♪♪
01:36:03♪♪ but I took a sip ♪♪
01:36:04♪♪ yeah it felt good on my lips ♪♪
01:36:10♪♪ oh oh oh I wanna go crazy ♪♪
01:36:12♪♪ you can go crazy too ♪♪
01:36:19♪♪ oh oh oh I wanna go crazy ♪♪
01:36:22♪♪ I wanna go crazy with you ♪♪
01:36:24♪♪ everybody sayin' whoa how sweet it is ♪♪
01:36:34♪♪ whoa yeah it felt good on my lips ♪♪
01:36:45♪♪♪♪
01:36:57♪♪ when the lights came on and they hollered last call ♪♪
01:36:59♪♪ I was busy getting lost in her cherry lip gloss ♪♪
01:37:02♪♪ in a little corner booth i dont like no talk ♪♪
01:37:07♪♪ she leaned in close and gave me one long and wet ♪♪
01:37:10♪♪ a goodnight goodbye kiss ♪♪
01:37:14♪♪ and it felt good on my lips ♪♪
01:37:21♪♪ whoa how sweet it is ♪♪
01:37:26♪♪ whoa ♪♪
01:37:31♪♪ whoa how sweet it is ♪♪
01:37:39♪♪ whoa yeah it felt good on my lips ♪♪
01:37:50♪♪♪♪
01:38:06♪♪ traffic cars, cell phone calls ♪♪
01:38:13♪♪ top video screams at me ♪♪
01:38:17♪♪ through my tender window i see ♪♪
01:38:24♪♪ a little girl, rust red minivan ♪♪
01:38:29♪♪ she's got chocolate on her face ♪♪
01:38:37♪♪ got little hands, and she waves at me ♪♪
01:38:41♪♪ ya, she smiles at me ♪♪
01:38:46♪♪ hello world ♪♪
01:38:49♪♪ how've you been ♪♪
01:38:51♪♪ good to see you, my old friend ♪♪
01:39:02♪♪ sometimes I feel, cold as steel ♪♪
01:39:13♪♪ broken like I'm never gonna heal ♪♪
01:39:20♪♪ I see a light, little hole ♪♪
01:39:22♪♪ in the little world ♪♪
01:39:29♪♪ hello world ♪♪
01:39:40♪♪ every day I drive by ♪♪
01:39:42♪♪ a little white church ♪♪
01:39:48♪♪ it's got these little white crosses ♪♪
01:39:49♪♪ like angels in the yard ♪♪
01:39:54♪♪ maybe I should stop on in ♪♪
01:39:58♪♪ say a prayer ♪♪
01:40:07♪♪ maybe talk to god ♪♪
01:40:11♪♪ like he is here ♪♪
01:40:14♪♪ oh I know he is there ♪♪
01:40:16♪♪ ya, I know he's there ♪♪
01:40:21♪♪ hello world ♪♪
01:40:26♪♪ how've you been ♪♪
01:40:27♪♪ good to see you, my old friend ♪♪
01:40:43♪♪ sometimes I feel, cold as steel ♪♪
01:40:50♪♪ broken like I'm never gonna heal ♪♪
01:40:55♪♪ I see a light ♪♪
01:41:00♪♪ little grace, little faith for the world ♪♪
01:41:06♪♪ hello world ♪♪
01:41:08♪♪ sometimes I forget what living's for ♪♪
01:41:14♪♪ and I hear my life through my front door ♪♪
01:41:18♪♪ and I'll be there ♪♪
01:41:22♪♪ oh I'm home again ♪♪
01:41:28♪♪ I see my wife, little boy, little girl ♪♪
01:41:36♪♪ hello world ♪♪
01:41:45♪♪ hello world ♪♪
01:41:55♪♪ all the angels disappears ♪♪
01:42:00♪♪ I remember why I'm here ♪♪
01:42:04♪♪ just surrender and believe ♪♪
01:42:08♪♪ I fall down on my knees ♪♪
01:42:11♪♪ oh hello world ♪♪
01:42:16♪♪ hello world ♪♪
01:42:17♪♪ hello world ♪♪
01:42:32♪♪♪♪
01:42:50♪♪♪♪
01:43:04 that was lady antebellum with "hello world" coming in at number 4 this week.
01:43:08Don't go away because the top three videos of the week are up next and we've got a shake-up that you might not have expected!
01:47:25 welcome back to the show.
01:47:26I'm evan.
01:47:27The song at number 3 this week is the latest from taylor swift to make it to our countdown.
01:47:30In an interview regarding the song's content taylor admits it's about life lessons, and learning them the hard way.
01:47:37She said writing this for the person she wronged was the best way she knew how to apologize.
01:47:42What I'm trying to learn is how could anyone stay mad at her?
01:47:47I mean, come on, with a face like that and a song like this?
01:47:48Well, here she is now at number " ♪♪ I'm so glad you made time to see me ♪♪
01:47:57♪♪ how's life, tell me how's your family ♪♪
01:48:00♪♪ I haven't seen them in a while ♪♪
01:48:06♪♪ you've been good, busier then ever ♪♪♪♪ we small talk, work and the weather ♪♪
01:48:13♪♪ your guard is up and I know why ♪♪
01:48:20♪♪ 'cause the last time you saw me ♪♪
01:48:23♪♪ is still burned in the back of your mind ♪♪
01:48:28♪♪ you gave me roses and I left them there to die ♪♪
01:48:32♪♪ so this is me swallowing my pride ♪♪
01:48:36♪♪ standing in front of you saying I'm sorry for that night ♪♪
01:48:42♪♪ and I'd go back to december all the time ♪♪ ♪♪ it turns out freedom ain't nothing but missing you ♪♪
01:48:49♪♪ wishing that I'd realized what I had when you were mine ♪♪
01:48:57♪♪ I'd go back to december, turn around and make it all right ♪♪
01:49:02♪♪ and I go back to december all the time ♪♪ these days I haven't been sleeping ♪♪
01:49:14♪♪ staying up playing back myself leaving ♪♪
01:49:18♪♪ when your birthday passed and I didn't call ♪♪
01:49:24♪♪ and I think about summer, all the beautiful times ♪♪
01:49:27♪♪ I watched you laughing from the passenger side ♪♪
01:49:31♪♪ realized I loved you in the fall ♪♪
01:49:38♪♪ and then the cold came, the dark days when fear t into my mind ♪♪
01:49:43♪♪ you gave me all your love and all I gave you was goodbye ♪♪
01:49:50♪♪ so this is me swallowing my pride ♪♪
01:49:52♪♪ standing in front of you saying I'm sorry for that night ♪♪
01:49:59♪♪ and I'd go back to december all the time ♪♪
01:50:04♪♪ it turns out freedom ain't nothing but missing you ♪♪
01:50:08♪♪ wishing that I'd realized what I had when you were mine ♪♪
01:50:18♪♪ I'd go back to december, turn around and change my own mind ♪♪
01:50:26♪♪ and I go back to december all the time ♪♪
01:50:32♪♪ I miss your tan skin, your sweet smile, so good to me, so right ♪♪
01:50:39♪♪ and how you held me in your arms that september night ♪♪
01:50:42♪♪ the first time you ever saw me cry ♪♪
01:50:46♪♪ maybe this is wishful thinking ♪♪
01:50:49♪♪ probably mindless dreaming ♪♪
01:50:52♪♪ if we loved again I swear I'd ♪♪ I'd go back in time and change it but I can't ♪♪
01:51:05♪♪ so if the chain is on your door, I understand ♪♪
01:51:12♪♪ but this is me swallowing my pride ♪♪
01:51:16♪♪ standing in front of you saying I'm sorry for that night ♪♪
01:51:23♪♪ and I'd go back to december ♪♪
01:51:26♪♪ it turns out freedom ain't nothing but missing you ♪♪
01:51:29♪♪ wishing that I'd realized what I had when you were mine ♪♪
01:51:35♪♪ and I go back to december, turn around and make it alright ♪♪
01:51:41♪♪ and I go back to december, turn around and change my own mind ♪♪
01:51:49♪♪ and I go back to december all the time ♪♪
01:52:04♪♪♪♪
01:52:16♪♪ mama you taught me to do the right things ♪♪
01:52:23♪♪ so now you have to let your baby fly ♪♪
01:52:28♪♪ you've given me everything that I will need ♪♪
01:52:33♪♪ to make it through this crazy thing called life ♪♪
01:52:38♪♪ and I know you watch me grow up and always want what's best for me ♪♪
01:52:47♪♪ and I think I found the answer to your prayers ♪♪
01:52:52♪♪ and he is good, so good ♪♪
01:52:57♪♪ he treats your little girl like a real man should ♪♪
01:53:04♪♪ he is good, so good, he makes promises he keeps ♪♪
01:53:13♪♪ no he's never gonna leave ♪♪
01:53:21♪♪ so don't you worry about me ♪♪
01:53:25♪♪ don't you worry about me ♪♪
01:53:34♪♪ mama there's no way you'll ever lose me ♪♪
01:53:40♪♪ and giving me away is not goodbye ♪♪
01:53:46♪♪ as you watch me walk down to my future ♪♪
01:53:52♪♪ I hope tears of joy are in your eyes ♪♪
01:54:06♪♪ cuz he is good, so good ♪♪
01:54:07♪♪ he treats your little girl like a real man should ♪♪
01:54:12♪♪ he is good, so good, he makes promises he keeps ♪♪
01:54:20♪♪ no he's never gonna leave ♪♪
01:54:29♪♪ so don't you worry about me ♪♪
01:54:34♪♪ don't you worry about me ♪♪
01:54:42♪♪ and when I watch my little baby grow I'll only want what's best for her ♪♪
01:54:47♪♪ and I hope she'll find the answer to my prayers ♪♪
01:54:52♪♪ and that she'll say ♪♪
01:55:04♪♪ and he is good, so good ♪♪
01:55:05♪♪ he treats your little girl like a real man should ♪♪
01:55:11♪♪ he is good, so good, he makes promises he keeps ♪♪
01:55:17♪♪ no he's never gonna leave ♪♪
01:55:25♪♪ so don't you worry about me ♪♪
01:55:31♪♪ don't you worry about me ♪♪
01:55:37♪♪ mama don't you worry about me ♪♪
01:55:44♪♪ don't you worry about me ♪♪
01:55:49 that was carrie underwood at number 2 for a second week in a row with, " alright, we're about to reveal the number 1 video of the week, and the artists favorite holiday traditions.
01:55:59They're not at all what you would expect, trust me.
01:56:01WE'LL BE RIGHT BACK.NaLgf3gsnNÑ/>?
01:57:40With all the equipmentyou use to stay fit, you might want to trylifting one of these.
01:57:45In recent years we've addeda unique natural sea salt to over 40 campbell'scondensed soups.
01:57:50It helps us reduce sodium,but not flavor.
01:57:53So if you're ready to eata little better, grab your spoonand do a few lifts.
01:57:59®® it's amazing ™™ ♪♪ I'm happy my cares have flown away ♪♪
01:58:07♪♪ a new day with nothing in the way ♪♪
01:58:10♪♪ and, darling, let's dance together till morning ♪♪
01:58:15♪♪ and you, you're so graceful and me ♪♪
01:58:19♪♪ a clown disgraceful, we are ♪♪
01:58:22♪♪ a perfect match, you can see ♪♪
01:58:26huggie's little movers diapers are shaped to let babies really move.
01:58:31Good luck out there.
01:59:04Hi, may I help you?
01:59:06Yes, I hear progressive has lots of discounts on car insurance.
01:59:10Can I get in on that?
01:59:11Are you a safe driver?
01:59:12Yes.
01:59:12Discount!
01:59:14Do you own a home?
01:59:15Yes.
01:59:15Discount!
01:59:17Are you going to buy online?
01:59:18Yes!
01:59:18Discount!
01:59:19Isn't getting discounts great?
01:59:21Yes!
01:59:24There's no discount for agreeing with me.
01:59:25Yeah, I got carried away.
01:59:28Happens to me all the time.
01:59:29Helping you save money -- now, that's progressive.
01:59:32Call or click today.
01:59:35What's your 99?
01:59:35Introducing wendy's 99-cent everyday value menu.
01:59:39♪♪ My my my99 ♪♪
01:59:41feel like spicychicken nuggets?
01:59:44Or a beefy double stack?
01:59:45♪♪ My99 ♪♪
01:59:46or natural cut fries with sea salt.
01:59:48♪♪ My99 ♪♪
01:59:49from all white meat chicken, to fresh never frozen beef, to fries cut naturally.
01:59:53Try getting all this anywhere else.
01:59:55♪♪ My my my99 ♪♪
01:59:56♪♪ you know when it's real ♪♪
01:59:58♪♪ my my my99 ♪♪
01:59:59♪♪ you know when it's real ♪♪
02:00:01♪♪ my my my99 ♪♪
02:00:01♪♪ you know when it's real ♪♪
02:00:13>> evan: welcome back.
02:00:14We are ever so close to the number 1 video of the week, but before we reveal the top of our list, let's rewind videos 10-2.
02:02:16 well, the holidays have come and gone, and I'm sure many of you have your own holiday traditions.
02:02:20The same goes for the artist at number 1.
02:02:22Each year he and his wife take their kids to look at christmas lights, and afterwards bake cookies for santa.
02:02:28But perhaps unlike you, he then has his wife make his favorite christmas food.
02:02:31Sausage balls.
02:02:34" hey jason, count the farmers in next year.
02:02:40Well, let's get to it.
02:02:43The artist that was able to take the number 1 spot this week was jason aldean with, "my kinda " ♪♪ I worked all week ♪♪
02:02:50♪♪ cleaned up clean cut and clean shaved ♪♪
02:02:56♪♪ I got the cover off the '68 ♪♪
02:02:57♪♪ I fire it up and let them horses sing ♪♪
02:02:58♪♪ a little pretty thing ♪♪
02:03:00♪♪ a little tan-legged georgia dream ♪♪
02:03:03♪♪ she's a rockin' them holey jeans ♪♪
02:03:07♪♪ baby what you got goin' on saturday ♪♪
02:03:11♪♪ you know words got it there's gonna be a party ♪♪
02:03:14♪♪ out of town about half a mile ♪♪
02:03:15♪♪ four wheel drives and big mud tires ♪♪
02:03:17♪♪ muscadine wine ♪♪
02:03:20♪♪ oh baby you can find me ♪♪
02:03:21♪♪ in the back of a jacked up tailgate ♪♪
02:03:23♪♪ sittin' 'round watchin' all these pretty things ♪♪
02:03:26♪♪ get down in that georgia clay ♪♪
02:03:30♪♪ and I'll find peace ♪♪
02:03:31♪♪ at the bottom of a real tall cold drink ♪♪
02:03:33♪♪ I'm chillin' to some skynyrd and some old hank ♪♪
02:03:38♪♪ let's get this thing started ♪♪
02:03:39♪♪ it's my kinda party ♪♪
02:03:46♪♪♪♪
02:03:51♪♪ if you wanna drink ♪♪
02:03:54♪♪ go baby just do your thing ♪♪
02:03:56♪♪ give up your keys ♪♪
02:04:00♪♪ hell why drive when you can stay ♪♪ baby if you're in the mood you can settle for a one night rodeo ♪♪
02:04:18♪♪ you can be my tan-legged juliet ♪♪
02:04:21♪♪ I'll be your redneck romeo ♪♪
02:04:24♪♪ oh baby you can find me ♪♪
02:04:26♪♪ in the back of a jacked up tailgate ♪♪
02:04:29♪♪ sittin' 'round watchin' all these pretty things ♪♪
02:04:33♪♪ get down in that georgia clay ♪♪
02:04:35♪♪ and I'll find peace ♪♪
02:04:37♪♪ at the bottom of a real tall cold drink ♪♪
02:04:39♪♪ I'm chillin' to some skynyrd and some old hank ♪♪
02:04:43♪♪ let's get this thing started ♪♪
02:04:45♪♪ it's my kinda party ♪♪
02:04:49♪♪♪♪
02:04:58♪♪ oh baby you can find me ♪♪
02:04:59♪♪ in the back of a jacked up tailgate ♪♪
02:05:01♪♪ sittin' 'round watchin' all these pretty things ♪♪
02:05:05♪♪ get down in that georgia clay ♪♪
02:05:08♪♪ and I'll find peace ♪♪
02:05:11♪♪ at the bottom of a real tall cold drink ♪♪
02:05:16♪♪ I'm chillin' to some skynyrd and some old hank ♪♪
02:05:17♪♪ let's get this thing started ♪♪
02:05:18♪♪ it's my kinda party ♪♪
02:05:26♪♪♪♪
02:05:34>> ya'll ready for this?
02:05:40>> Ya'll gonna turn it on up.
02:05:46♪♪♪♪
02:06:04♪♪♪♪
02:06:15 congratulations to jason aldean for taking the number 1 spot this week.
02:06:20Thanks to garrett hedlund and steel magnolia for stopping by to chat.
02:06:24Steel magnolia's self-titled album will be in stores everywhere this tuesday, so go out and get a copy.
02:06:28Next week we'll find out if jason aldean is able to hold on to the top spot for another week!
02:06:33Until then, I'm evan.
02:06:35Thanks for tuning in and have a ññ captioning made possible bybuena vista television ♪♪ yee-ee, yee-ee ♪♪
02:07:46[Man] As your principal, I watched you all start out here at lincoln ..
02:07:52Caterpillars in our cocoon of stability.
02:07:55Over the last 4 years, your chrysalis has hardened.
02:08:00And now if I listen closely, I can almost hear your cocoons opening.
02:08:06..
02:08:09..
02:08:13" [Applauding]..
02:08:20..
02:08:23Rebecca warner.
02:08:25[Applauding, Cheering] Rebecca! whoo!
02:08:31Today I would like to talk about change.
02:08:35It's all around us.
02:08:37 it happens whether we want it or not.
02:08:41Change. are we ready for it?
02:08:46I think so.
02:08:48We are poised and prepared for the future, ready to embrace new people, places and ideas.
02:08:55[Grunting, Blowing Raspberry] In short, we are readyfor the challenge of LIFE. [Snoring] Ladies and gentlemen,take a good look at US. [Boy] WAKE UP!
02:09:04We are the future. we are the lincoln tigers.
02:09:12Hear us roar! whoo! we did it!
02:09:16[Principal] I give you the class of 1993!
02:09:19Rebecca! zack, get up.
02:09:20 no, no, no, dad, I'll take it.
02:09:22 do what you want.
02:09:24 give me that camera, walter.
02:09:27If we wait much longer,it will be my graduation.
02:09:29Travis, would you pleasetake our picture?
02:09:30Come on!
02:09:32Oh, yeah. mom, where do you want me?
02:09:33Now look here, travis,you ever work one of these? come on, dad!
02:09:36 in my day, all ya did was push a button.
02:09:40 ok, walter, look, I'm just tryin' to get good one, damn it.
02:09:46Mom, it's fine. it will be fine.
02:09:48All right, all right,is everybody ready?
02:09:49Yes!
02:09:52All right, everybody say, "cheese." cheese!
02:09:53[Walter]TRAVIS, DID YOU PRESS THAT LITTLE Thing-- california isa long way off just to go to school.
02:10:01Are you sure you don't wanna reconsider state?
02:10:02[Rebecca] No, dad.
02:10:05You know I wanna do this. yeah.
02:10:10Uh, rebecca.
02:10:12..
02:10:13Really prepared you for what you're gonna run into out there.
02:10:17..
02:10:21The boys are different than they are here.
02:10:23They, um, uh-- w-w-what I'm tryin' to say is that the-- well, the lifestyle's a lot faster.
02:10:31- Are you tryin' to tell me not to have sex, dad? - huh?
02:10:36Daddy.
02:10:38I'll be fine.
02:10:39YOU KNOW ME. [Chuckles] WELL, IT'S, UH-- uh, guess we'll get a little shut-eye, huh?
02:10:47Yeah. ok.
02:10:51Good night. good night.
02:11:14Travis? what?
02:11:16Slow down. why?
02:11:19'Cause i-i want it to be right.
02:11:22 you're leaving tomorrow.
02:11:28You act like it's forever.
02:11:30Well, I'm not gonna see you for 3 months.
02:11:34What if everything changes?
02:11:37Nothing is going to change.
02:11:39..
02:11:43And we'll see each other every single vacation.
02:11:47And when I'm done, we'll be together.
02:11:54Promise? promise.
02:11:59Ok.
02:12:01I guess I can wait.
02:12:04.. where were we?
02:12:09 these bags should be back there.
02:12:13Oh, come on, dad. I know what I'm doin'.
02:12:14All right, all right.
02:12:17But don't come cryin' to me when my granddaughter's ..
02:12:20Are scattered all up and down the highway.
02:12:21Watch your hands.
02:12:23Zack, where's your sister? what?
02:12:25 maybe she's still in the barn WITH-- [Clearing Throat] [Connie] Zack. what?
02:12:31[Walter] Rebecca! let's go! just a minute.
02:12:34Ok!
02:12:47Learn a lot, shortcake!
02:12:52[Zack] How long till we get there?
02:12:53[Connie] 3 Days, zack, so you might as well relax.
02:12:56What did you say?
02:12:57I said shoot.
02:12:58Hmm. walter, isn't that the long way?
02:13:00[Walter] You want to drive?
02:13:01I'm sorry. I'm trying to help.
02:13:03[Zack] Next stop, sunny california.
02:13:05Stop! I'm doin' the drivin' here, connie.
02:13:09[Everyone Arguing] [Man On P.A. System] All freshman must report for registration by 6:00 p.m.
02:13:17If you don't register, you don't exist.
02:13:20[Rebecca] Quit it, you little-- [zack] i don't have to.
02:13:22FINE, I'M IGNORING YOU NOW. [Walter] IF YOU Kids don't shut up, we're gonna go right back home.
02:13:27[Zack] speaking of freaks, hey, how ya doin'?
02:13:33[Walter] [zack] great school, rebecca.
02:13:37 shut up!
02:13:39Don't say shut up.
02:13:41Coming through!
02:13:43 we're never gonna get through here.
02:13:47-Zack, come on. -zack, do your share.
02:13:49-I'm not a bellboy. -hey, pick up the trunk!
02:13:52MOM-- [Connie] WALTER, DON'T YOU YELL AT Him in public!
02:13:55-Your father's a little out of his element.
02:13:56-Can we just go to my room?
02:14:00I'll take the trunk. connie!
02:14:02-You take this or you're not going to disneyland.
02:14:03-What?
02:14:05 i can do it.
02:14:14[Heavy Metal Blaring] [Zack] [rebecca] you shut up!
02:14:19 stop fighting, please!
02:14:22♪♪♪♪
02:14:25[Gasping] Excuse us.
02:14:27! watch out!
02:14:29 let's just keep movin', everybody. come on.
02:14:36This is the, uh, opportunity that you wanted for your daughter?
02:14:41This is it.
02:14:44Go! shut up. zack, ok, that's it.
02:14:48God!
02:14:51Zack, be care-- ohh!
02:14:54Oh, here they are.
02:14:55At least she's gonna be across the hall from somebody who's in charge.
02:14:59 must be a real thrill seeker.
02:15:04 would you just stop it, both of you! stop it!
02:15:07Hey, hey.
02:15:09Oh, honey, look how wrinkled everything is.
02:15:12-Nowthisis underwear. -zack!
02:15:15 oh, zack, can you gimme the key, please?
02:15:19 I told you to bring it.
02:15:22Damn it, zack, I swear, I think your brain ..
02:15:24 -excuse me, I can't hear you.
02:15:30-[Sighs] -STOP IT!
02:15:32Hi. I'm carol. I'm your new roommate. roommate.
02:15:33Hi.
02:15:36I know you two are just gonna be the best of friends. mom.
02:15:41Well, I'll leave you two to get acquainted.
02:15:43 i, uh-- ..
02:15:50Supposed to embarrass you on the first day of school. I think it's murphy's.
02:15:54I'm sorry. my family's the same way.
02:15:58Hey, carol, phone!
02:15:58Ah, communal living. excuse me.
02:16:03Oh, bye-bye.
02:16:04-What a nice girl. -so guess that's it, huh?
02:16:07 I gotta find a screwdriver so I can get this trunk open for ya.
02:16:13[Sighs] [Indistinct Chatter] [Heavy Metal Blaring] Hello?
02:16:32Hello?
02:16:36Anybody home?
02:16:38-Hello! -hey!
02:16:41[Laughing] Oh, uh, sorry. I need a, uh, screwdriver.
02:16:47Ah, I'm sorry. I'm all out of vodka.
02:16:49 i-i-i need to borrow a real ..
02:16:54..
02:16:56Uh, uh, my, uh, daughter's trunk.
02:17:00Oh, you have a daughter. ha! is she hot?
02:17:04 I'll keep a special eye on her for ya.
02:17:08MY NAME'S CRAWL. OH, UH-- [Gasps] Ha! and I'm the resident advisor.
02:17:16Aw, shoot.
02:17:17Aw, shoot. don't leave me hangin'!
02:17:21Ooh!
02:17:22I'm not gonna have her livin' across the hall from that, uh, that, that thing over there! who?
02:17:27-I told you I didn't like this coed business.
02:17:28-Calm down, walter.
02:17:32Hey! oh.
02:17:34Rebecca, everyone, I'd like you to meet my girlfriend lisa.
02:17:38HI. [Warners] HI.
02:17:41 I'm really sorry about that.
02:17:44-AREN'T YOU, ZACK? -[Zack] SPEAK FOR YOURSELF.
02:17:47Well, I'm sure I'll see you again soon.
02:17:49-Yeah. -and I'll see you next weekend.
02:18:05Oh, dad. dad, do you have your camera handy?
02:18:06Ohh!
02:18:09 if you don't like this damn place, you can go to state.
02:18:14 aren't you, dear?
02:18:17 -stay out of trouble, ok?
02:18:20I will as long as you stay out of my room.
02:18:23Oh, and give your roommate a big kiss for me.
02:18:26In the shower. get in the car, zack.
02:18:29Let's just get the rules straight here.
02:18:31There will be absolutely no partying in this ..
02:18:3500 in the morning without my expressed written permission.
02:18:39Ok, cool. carry on.
02:18:43I'm a carnivore and I smell freshman meat, uh!
02:18:49[Moaning, Laughing] Pappy.
02:19:00[Crawl] Undiscovered country.
02:19:03Moving in for the close-up.
02:19:06Show me love!
02:19:08..cut.
02:19:09You have got charisma!
02:19:14..
02:19:17That captures the popular imagination and inspires allegiance and devotion.
02:19:22I mean the thing in your hand.
02:19:25It's a tool. it's for your trunk.
02:19:31Oh. thanks.
02:19:33 and you're, uh-- uh. w-w-wait. don't tell me. sally?
02:19:39Jessie? raphael?
02:19:42REBECCA. OH, BEC-CA. [Laughs] I LIKE IT.
02:19:48-So where ya from? -uh, south dakota.
02:19:51 oh, my god, I can't believe it.
02:19:55Right across the hallway. hallelujah.
02:19:58So you're inbred. excuse me?
02:20:00You know, where your mom's your dad and your dad's your brother.
02:20:05No, I am not inbred.
02:20:07Hmm. prime usda choice teriya-ki.
02:20:13I have to go to orientation.
02:20:15Well, if you need anything, I'll be-- ooh, hey, charisma.
02:20:21..
02:20:28[Telephone Ringing] Dammit, tracy. I said I'd be right there.
02:20:37Travis? rebecca. hi.
02:20:39Hi.
02:20:40I was just closing up.
02:20:43So, uh, how's life in the big city?
02:20:45Everything's fine.
02:20:48I miss you.
02:20:51Oh, same here.
02:20:52Hey, it'll be thanksgiving soon.
02:20:54Oh, I can't wait.
02:20:56Yeah, me either.
02:20:56So, how's everything else going?
02:20:58Oh, I don't know. it's really weird.
02:21:01Well, that's california for you.
02:21:04Yeah, I guess.
02:21:05I tried to tell you.
02:21:07I know.
02:21:30gf3gsnNÑ/>?
02:22:41makesthese special?
02:22:41The new whirlpool duet hassixth-sense technology, so it senses and adapts toall your laundry needs.
02:22:47How 'bout husbands?
02:22:48Direct inject wash systemeliminates pre-treating.
02:22:51Twins?
02:22:52Precision dispense foroptimal fabric care.
02:22:54..?
02:22:55Quiet spin 360 technologymeans you always hear ..
02:23:01I'll take it!
02:23:01Sears introduces thenew whirlpool duet.
02:23:03It works smarter,just like you.
02:23:04Save instantly with freestandard delivery and haul away.
02:23:08Sears.
02:25:10What's your 99?
02:25:10Introducing wendy's 99-cent everyday value menu.
02:25:15♪♪ My my my99 ♪♪
02:25:16feel like spicychicken nuggets?
02:25:19Or a beefy double stack?
02:25:20♪♪ My99 ♪♪
02:25:21or natural cut fries with sea salt.
02:25:23♪♪ My99 ♪♪
02:25:24from all white meat chicken, to fresh never frozen beef, to fries cut naturally.
02:25:28Try getting all this anywhere else.
02:25:30♪♪ My my my99 ♪♪
02:25:31♪♪ you know when it's real ♪♪
02:25:33♪♪ my my my99 ♪♪
02:25:34♪♪ you know when it's real ♪♪
02:25:36♪♪ my my my99 ♪♪
02:25:36♪♪ you know when it's real ♪♪
02:26:41[P.A. System] Because of the success of last year's "let the grunions live" march, we're announcing the formation of the "save the veal" committee.
02:26:47Now you gotta make mommy and daddy proud, right? they sent you here.
02:26:51Hmm. blondie, what's up?
02:26:55Shut up! ow!
02:26:56JEEZ! [P.A. System] THEY NEED OUR HELP.
02:26:57..
02:27:00Will be meeting tonight at the student union at 7:30.
02:27:04Tofu scallopini will be served.
02:27:06What's up? aah-aah-aah!
02:27:11[Heavy Metal] 'Cause we're gonna have to get the beer for the beer bong.
02:27:26Oh, you frisky little thing. meow!
02:27:31[Grunts] Great costume!
02:27:34♪♪ Do you know where you wanna go ♪♪
02:27:37♪♪ I ain't got time for you now ♪♪
02:27:39♪♪ do ya think that there'll ever be ♪♪
02:27:40[Girl] Ew, gross!
02:27:44♪♪ 'Cause all I ever wanted so far ♪♪
02:27:48yuck! no.
02:27:51Whoa, I'm sorry, little lady.
02:27:54Great costume. thanks.
02:27:56 you're a hick washer woman.
02:27:59[Laughs] Excuse me.
02:28:01[Indistinct Chatter] [Basket Bangs] Sorry, becca. uh, just sorta happened.
02:28:18Want a beer?
02:28:20Oh, no, thanks.
02:28:28GET UP. GET UP! [Girl] UH-OH.
02:28:32What? what? oh, man.
02:28:33Oh, it's her-- it's like a little horsey thing.
02:28:37[Carol] Rebecca, i-- forget this.
02:28:40Sorry about that.
02:28:43[Babbling] Hey, bec-ca.
02:28:48What's up? I'm leaving.
02:28:50[Spanish Accent] Do you know of a better party than this?
02:28:53No, I'm leaving school. I'm, I'm going home.
02:28:57Uhhhhh, nope! what are you doing, crawl?
02:29:00 crawl, just leave me alone.
02:29:03 and if you don't like what I got to say,